[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 14 DE XUÑO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral de diverso persoal
“Proxecto CIDIR-EIEL "

Bases xerais | 1 posto licenciado Xeografía | 2 analistas de datos | 2 enxeñeiros técnicos topógrafos | 1 enxeñeiro técnico informática
1 técnico de análises de datos | Modelo de solicitude | Corrección de erros
Lista provisional de admitidos | Tribunais e datas do 1º exercicio

1 Posto de licenciado/a en Xeografía

1.1. CARÁCTERÍSTICAS

 • Denominación: convócase un posto de licenciado/a en Xeografía, baixo a modalidade contractual laboral “por obra ou servizo determinado”.
 • Funcións: a título enunciativo e non taxativo realizarán tarefas de dirección, planificación, organización e execución do proxecto, supervisión dos instrumentos de xestión e control do proxecto, documentos de traballo así como todas aquelas especificadas na cláusula primeira, apartado 4) das bases xerais, de carácter superior.
 • Retribucións: a retribución bruta de dito posto de traballo, para un período de catro meses, quiparado a un posto base gupo A, nivel 24, de conformidade co establecido no I convenio colectivo para persoal laboral da Deputación será de 9.961,99 €.

1.2. CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Ademais das condicións xerais sinaladas na base terceira das bases xerais os/as aspirantes deberán posuír o título de licenciado/a uiversitario/a en Xeografía, licenciado/a uiversitario/a en Xeografía e Historia: Sección Xeografía, e licenciado/a en Filosofía e Letras e posuír formación en Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica.

1.3. BAREMO DE MÉRITOS

 1. Experiencia profesional
  • Por servizos prestados na Administración pública, en postos de traballo de igual categoría profesional ó convocado, relacionados co contido do posto a desempeñar:
   • 0,20 puntos por ano de servizo ou fracción, superior a seis meses, ata un máximo de 3,00 (tres) puntos.
  • Por acreditar experiencia laboral na Administración pública en tarefas de xestión de proxectos:
   • 0,10 puntos por ano de servizo ou fracción superior a seis meses, ata un máximo de 1,00 (un) punto.

  A experiencia deberá acreditarse mediante certificación de servizos prestados expedida pola administración na que prestase servizos, na que se faga constar o posto de traballo desempeñado e o período total traballado expresado en anos, meses e días.

 2. Méritos académicos:
  • Título de licenciado universitario distinto ó esixido para acceder ó posto de traballo convocado: 0,75 puntos.
  • Cursos de posgrao: MBA, ou calquera outro relacionado co contido do posto de traballo, cunha duración superior a 150 horas: 0,50 puntos por MBA. Máster ou curso, ata un máximo de 1,50 puntos.
 3. Cursos:
  • Por ter asistido a cursos de formación e perfeccionamento impartidos en centros oficiais, colexios oficiais ou escolas da Administración pública relacionados co posto ó que se opta (incluídos cursos de informática e galego, ata un máximo de 2,00 (2) puntos, que se computarán da seguinte forma:
   • Por cada curso de máis de 60 horas de duración: 0,20 puntos.
   • Por cada curso de entre 30 á 59 horas de duración: 0,10 puntos.
   • Por cada curso de entre 10 á 29 horas de duración: 0,05 puntos.
   • Os cursos de duración inferior a 10 horas ou nos que non se especifique a súa duración, non serán computadas.

1.4. EXERCICIOS DA OPOSICIÓN

 • PRIMEIRO EXERCICIO
  (OBRIGATORIO E ELIMINATORIO)

  Consistirá en responder por escrito a un Test de 30 preguntas, con respostas alternativas propostas polo tribunal e que se corresponderán co contido do programa. O tempo de realización do exercicio será de 30 minutos.

 • SEGUNDO EXERCICIO
  (OBRIGATORIO E ELIMINATORIO)

  Consistirá na resolución dun suposto práctico relacionado co contido do programa, no tempo que marque o tribunal para o efecto.

1.5. PROGRAMA DA CONVOCATORIA

 • Tema 1. Cartografía e Xeodesia.
 • Tema 2. Os sistemas de información xeográfica.
 • Tema 3. Os programas SIG dispoñibles.
 • Tema 4. A análise xeográfica en España.
 • Tema 5. A enquisa de infraestruturas e equipamentos locais EIEL.

Pontevedra, 27 de maio de 2008
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 02/06/08, número 105, páxina 16, anuncio 2008005731.

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/07/2008 15:56
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/