DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

PREZO PÚBLICO
ESCOLA INFANTIL 0-3 “PRÍNCIPE FELIPE”

Descrición | Servizos | Funcións | Taxas
Matrícula | Solicitude reserva de praza


Conceptos:

1. PREZOS POLA ASISTENCIA EDUCATIVA EN XORNADA COMPLETA DA ESCOLA INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE” 0-3 ANOS, IMPORTE MENSUAL EN EUROS CON SERVIZO DE COMEDOR SEN SERVIZO DE COMEDOR
a) Rendas inferiores ó 30% do IPREM 0 € 0€
b) Rendas comprendidas entre o 30% e inferiores ó 50% do IPREM 16,50€ 0€
c) Rendas comprendidas entre o 50% e inferiores ó 75% do IPREM 49,50€ 33,00€
d) Rendas comprendidas entre o 75% e inferiores ó 100% do IPREM 91,00€ 66,00€
e) Rendas comprendidas entre o 100% e inferiores ó 125% do IPREM 141,00€ 106,00€
f) Rendas comprendidas entre o 125% e inferiores ó 150% do IPREM 176,00€ 126,00€
g) Rendas comprendidas entre o 150% e o 200% do IPREM 199,00€ 139,00€
h) Rendas superiores ó 200% do IPREM 230,00€ 160,00€

Cando o alumno ou alumna teña solicitada e concedida unha praza en réxime de media xornada, o prezo da atención educativa reducirase no 50% do prezo que lle corresponda aboar de acordo coa renda per cápita da unidade familiar

2. PREZO POR SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
a) Servizo de comedor, por persoa e mes completo:
Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, aplicaranse as reducións especificadas no número 3 do anexo
70,00€
No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que excepcionalmente e por motivos xustificados desexen utilizalo algún día solto, o prezo por día:
O prezo do comedor por días soltos non estará suxeito a ningunha redución
4,00€
b) Horario ampliado (hora extraordinaria):
Con carácter excepcional, poderase ampliar a xornada, sempre que se acredite a súa necesidade
O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atención educativa adxudicado ao usuario/usuaria:
O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución
20,00€
3. DESCONTOS:
Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o especificado no número 3 do anexo, aplicaranse os seguintes descontos non acumulables entre si:
a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas: desconto dun 20%
b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%
c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmás, o segundo e sucesivos, 20%

Os prezos públicos establecidos no anexo actualizaranse cada curso escolar na mesma proporción que a variación interanual positiva experimentada polo índice xeral de prezos de consumo para a Comunidade Autónoma de Galicia (IPC) no mes de xuño anterior, mediante resolución, que se publicará no Diario Oficial de Galicia, da Secretaría Xeral de Política Social.

Estas modificacións entrarán en vigor e aplicaranse a partir do día 1 de marzo de 2012.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/