DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral de diverso persoal
“Proxecto CIDIR-EIEL "

Bases xerais | 1 posto licenciado Xeografía | 2 analistas de datos | 2 enxeñeiros técnicos topógrafos | 1 enxeñeiro técnico informática
1 técnico de análises de datos | Modelo de solicitude | Corrección de erros
Lista provisional de admitidos | Tribunais e datas do 1º exercicio

2 Postos analistas de datos

2.1. CARÁCTERÍSTICAS

 • Denominación: convócanse dous postos de analista de Datos, baixo a modalidade contractual laboral “por obra ou servizo determinado”.
 • Funcións: a título enunciativo e non taxativo realizarán tarefas de dirección, planificación, organización e execución do proxecto, supervisión dos instrumentos de xestión e control do proxecto, documentos de traballo así como todas aquelas especificadas na cláusula primeira apartado 4) das bases xerais, de carácter superior.
 • Retribucións: a retribución bruta de dito posto de traballo, para un período de catro meses, equiparado a un posto base grupo A, nivel 24, de conformidade co establecido no I convenio colectivo para persoal laboral da Deputación será de 9.961,99 €.

2.2. CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Ademais das condicións xerais sinaladas na base terceira das bases xerais os/as aspirantes deberán posuír o título de licenciado/a universitario/ a en Socioloxía, Psicoloxía, Ciencias Políticas.

2.3. BAREMO DE MÉRITOS

 1. Experiencia profesional
  • Por servizos prestados na Administración pública, en postos de traballo de igual categoría profesional ó convocado, relacionados co contido do posto a desempeñar:
   • 0,20 puntos por ano de servizo ou fracción superior a seis meses, ata un máximo de 3,00 (tres) puntos.
  • Por acreditar experiencia laboral na Administración pública en tarefas de xestión de proxectos:
   • 0,10 puntos por ano de servizo ou fracción superior a seis meses, ata un máximo de 1,00 (un) punto.

  A experiencia deberá acreditarse mediante certificación de servizos prestados expedida pola Administración na que prestase servizos, na que se faga constar o posto de traballo desempeñado e o período total traballado expresado en anos, meses e días.

 2. Méritos académicos
  • Título de licenciado universitario distinto ó esixido para acceder ó posto de traballo convocado: 0,75 puntos.
  • Cursos de posgrao: MBA, ou calquera outro relacionado co contido do posto de traballo, cunha duración superior a 150 horas: 0,50 puntos por MBA. Máster ou curso, ata un máximo de 1,50 puntos.
 3. Cursos
  • Por ter asistido a cursos de formación e perfeccionamento impartidos en centros oficiais, colexios oficiais ou escolas da Administración pública relacionados co posto ó que se opta (incluídos cursos de informática e galego, ata un máximo de 2,00 (2) puntos, que se computarán da seguinte forma:
  • Por cada curso de máis de 60 horas de duración: 0,20 puntos.
  • Por cada curso entre 30 a 59 horas de duración: 0,10 puntos.
  • Por cada curso entre 10 a 29 horas de duración: 0,05 puntos.
  • Os cursos cunha duración inferior a 10 horas ou nos que non se especifique a súa duración non serán computados.

2.4. EXERCICIOS DA OPOSICIÓN

— PRIMEIRO EXERCICIO
(OBRIGATORIO E ELIMINATORIO)

Consistirá en responder por escrito a un Test de 30 preguntas, con respostas alternativas propostas polo tribunal e que se corresponderán co contido do programa. O tempo de realización do exercicio será de 30 minutos.

— SEGUNDO EXERCICIO
(OBRIGATORIO E ELIMINATORIO) Consistirá na resolución dun suposto práctico relacionado co contido do programa, no tempo que marque o tribunal para o efecto.

2.5. PROGRAMA DA CONVOCATORIA

 • Tema 1. A análise da realidade desde a perspectiva sociolóxica.
 • Tema 2. As funcións de estatística: estatística descritiva e estatística diferencial.
 • Tema 3. Métodos de investigación sociolóxica.
 • Tema 4. A enquisa: unha perspectiva xeral metodolóxica: análise e conclusións.

Pontevedra, 27 de maio de 2008
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 02/06/08, número 105, páxina 17, anuncio 2008005731.

Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/