DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral por obra ou servizo determinado de
110 peóns de limpeza ou forestais para o
Plan de conservación e limpeza de espazos naturais 2009

bases | criterios de valoración e tribunais
entrevistas e horarios | Formulario de solicitude
lista provisional de admitidos e excluídos
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
LISTA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

Por Resolución de data 6 de maio de 2009, publicada no Boletín Oficial da Provincia do 11 de maio de 2009, fixéronse públicas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos ós distintos procesos selectivos convocados para a contratación laboral por obra ou servizo determinado de 110 peóns de limpeza ou forestais con cargo ó “Plan de Conservación e Limpeza de espazos naturais ano 2009”.

De conformidade co disposto na base sétima da convocatoria, e tendo en conta as reclamacións formuladas dentro do prazo establecido, RESOLVO:

PRIMEIRO
Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ós referidos procesos selectivos, publicada no BOP de 11 de maio de 2009, á que se incorporan como aspirantes admitidos os seguintes concellos:

ASPIRANTES ADMITIDOS

 • CONCELLO DE BAIONA ( 8 peóns de limpeza )
  • ALONSO PAZO, Nieves
  • BAUTISTA HEREDIA, Óscar Miguel
  • FERNÁNDES LEAL, Rosa María
  • GARBÍN DURÁN, Germán
  • GARCÍA CERQUEIRA, Jose María
  • HERMIDA MARCOTE, Roberto
  • PÉREZ RODRÍGUEZ, Ana Isabel
 • CONCELLO DE BUEU ( 3 peóns de limpeza )
  • LARRIBA QUIROGA, Concepción
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
 • CONCELLO DE CAMBADOS ( 1 peón limpeza.- reserva discapacitados )
  • CHAVES NÚÑEZ, Milagros
 • CONCELLO DE CANGAS ( 4 peóns de limpeza )
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
  • TENREIRO IGLESIAS, Susana
 • CONCELLO DE A ESTRADA ( 4 peóns forestais )
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
 • CONCELLO DE GONDOMAR ( 4 peóns de limpeza )
  • ALONSO SALGUEIRO, Jose Ramón
 • CONCELLO DE O GROVE ( 6 peóns de limpeza )
  • MUÑIZ GONDAR, José Manuel
 • CONCELLO DE A GUARDA ( 5 peóns de limpeza )
  • DÍAZ RODRÍGUEZ, David
  • GONZÁLEZ BAZ, Manuel
  • SOBRINO SANTIAGO, María Isabel
 • CONCELLO DE LALÍN ( 7 peóns forestais )
  • AZEVEDO CARVALHO MACHADO, María Benilde
 • CONCELLO DE MARÍN ( 5 peóns de limpeza )
  • GARRIDO BOULLOSA, Diana
  • MARTÍNEZ GARCÍA, Iván
 • CONCELLO DE MOS ( 6 peóns forestais )
  • FERNÁNDEZ CURRÁS, Juan
  • PERDIZ GRADÍN, José Manuel
  • PÉREZ FERNÁNDEZ, Daniel
 • CONCELLO DE NIGRÁN ( 5 peóns de limpeza )
  • ÁLVAREZ REY, Josefa
  • BOTANA MOURIÑO, Carmen
  • FERNÁNDEZ CURRÁS, Juan
  • FONTELA MARIÑO, María Celia
  • GONZÁLEZ VILLAMARÍN, Mª Begoña
  • LANDA GARROTE, Ignacio
  • LORENZO FERREIRA, José Manuel
 • CONCELLO DE POIO ( 4 peóns de limpeza )
  • VIDAL GARCÍA, Ana Teresa
 • CONCELLO DE PONTEAREAS ( 6 peóns forestais )
  • ACEBEDO RODRÍGUEZ, Manuel
  • AMOEDO GARCÍA, Juan Carlos
  • CRUCES ÁLVAREZ, Daniel
  • LEMOS GONZÁLEZ, Consuelo
  • MAZZUCCO, Óscar Carlos
  • RODRÍGUEZ ALFAYA, María Videlina
 • CONCELLO DE REDONDELA ( 5 peóns de limpeza )
  • PERDIZ GRADÍN, José Manuel
  • REYES CARREIRA, Miguel
 • CONCELLO DE SANXENXO ( 8 peóns de limpeza )
  • AYALA DOMÍNGUEZ, Jorge Hernán
  • CAJIAO GÓMEZ, Juan Antonio
  • FAHMI, Redouan
 • CONCELLO DE TOMIÑO ( 2 peóns de limpeza )
  • CARREIRO PAZOS, Jose Ramón
 • CONCELLO DE TUI ( 6 peóns de limpeza )
  • FERNÁNDES LEAL, Rosa María
  • GONZÁLEZ CABALEIRO, Pilar
  • PÉREZ RODRÍGUEZ, Ana Isabel
 • VILAGARCÍA DE AROUSA ( 6 peóns de limpeza )
  • ARENAS BARREIRO, Severiano
 • CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA ( 7 peóns de limpeza )
  • BISTILLEIRO CHAZO, Lucía
  • BORGES DA SILVA, Samuel
  • FONTÁN ABALO, Ricardo Luis

Os aspirantes deberán presentarse na Deputación Provincial para a realización da entrevista provistos do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade, así como da documentación requerida para acredita-los criterios de valoración da entrevista.

SEGUNDO
Desestima-las seguintes reclamacións presentadas contra a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, ó non subsanarse o motivo da exclusión ou omisión que se detalla a continuación:

ASPIRANTES EXCLUÍDOS

 • CONCELLO DE CAMBADOS ( 5 peóns de limpeza )
  • CHAVES NÚÑEZ, Milagros.- 5
 • CONCELLO DE A ESTRADA ( 4 peóns forestais )
  • FERNÁNDEZ CASTRO, José Manuel.- 1
 • CONCELLO DE A GUARDA ( 5 peóns limpeza )
  • PACHECO CASTRO, Antonio Emilio.- 3
 • CONCELLO DE PONTEAREAS ( 6 peóns forestais )
  • LEMOS GONZÁLEZ, Carmen.- 2
 • CONCELLO DE O PORRIÑO ( 3 peóns forestais )
  • PUERTAS DEL RÍO, Mª del Sagrario.- 4

MOTIVOS DA EXCLUSIÓN OU OMISIÓN:

 1. Por ter pagados os dereitos de exame fóra de prazo.
 2. Non achega o DNI.
 3. Por presentarse fóra de prazo.
 4. Por figurar erróneamente na lista provisional de admitidos.
 5. Por error na súa inclusión na lista provisional de admitidos e excluídos.

TERCEIRO
En cumprimento do sinalado na base sexta da convocatoria os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados excluídos da lista definitiva de aspirantes admitidos para a entrevista.
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/