DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2009

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a finca Mouriscade

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO FINCA MOURISCADE1 29 31.305,26 S L AE A1 TS
TÉCNICO CALIDADE 1 25 10.675,39 N C AE A1 TS
TÉCNICO MICROBIOLOXÍA 1 25 10.675,39 N C AE A1 TS
VETERINARIO 2 25 9.960,47 N C AE A1 TS
XEFE UNIDADE EXPL. AGRÍCOLA GANADERA 1 25 9.270,05 S C AE A2 TM
ADMINISTRATIVO X. NEGOCIADO 1 22 7.794,58 N C AG C1 AD
ANALISTA LABORATORIO 6 20 8.191,55 N C AE C1 TA
ANALISTA LABORATORIO RS 1 20 8.191,55 N C AE C1 TA
CAPATAZ AGRÍCOLA 1 19 7.738,76 N C PO C1 EN
RECEPCIONISTA DE MUESTRAS 1 18 6.943,76 N C SE C2 CE
AUXILIAR DE LABORATORIO 1 17 6.767,57 N C SE C2 CE
AUXILIAR DE LABORATORIO 1 17 6.676,57 N C SE C2 CE
OFICIAL AGRÍCOLA GANADERO 7 17 7.125,19 N C PO C2 OF
TOMADOR DE MUESTRAS 1 17 6.052,64 N C PO C2 OF
AXUDANTE CONTROL E VIXILANCIA 1 14 6.082,71 N C PO E AY
AXUDANTE SERVIZOS VARIOS 1 14 6.082,71 N C PO E AY
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 28


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/