DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

BASES DA CONVOCATORIA DUNHA BOLSA PARA ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA OU FORESTAL, CON DESTINO Á ESTACIÓN
FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO

Bases | Formulario de solicitude | Lista de admitidos e data da entrevista | Adxudicación

De conformidade coa proposta do Xefe do Servizo da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, e en virtude das facultades que me confire o artigo 35.2.b da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, esta Deputación Provincial convoca unha Bolsa, consonte as seguintes:

B A S E S

PRIMEIRA.— OBXECTO
Estas bases regulan o procedemento que se ha de seguir para a concesión, dunha bolsa, por concurso de méritos, que ten por obxecto a realización de tarefas na Área de Fruticultura e Ornamentais, da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, destinada a Enxeñeiros/as Técnicos Agrícolas/Forestais.

Estas tarefas consistirán na realización de mostraxes en campo, seguimento fenolóxico, detección de patóxenos, seguimento da colleita e adaptación de técnicas de cultivo, así como a preparación de mostras para a súa análise no laboratorio. Os seguimentos efectuaranse en plantacións de Kiwi, maceira e vide.

SEGUNDA.— CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Poderán ser beneficiarios/as destas bolsas aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:

 1. Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da Unión Europea.
 2. Estar en posesión do título de Enxeñeiro/a Técnico Agrícola ou Forestal ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.
 3. Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.
 4. Non estar incapacitado físicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenrolo da actividade obxecto da bolsa.

TERCEIRA.— DOTACIÓN ECONÓMICA
Estas bolsas figuran cunha dotación económica de 1.200 €/mes, que se imputará á aplicación 413.413.481.01 do orzamento provincial.

O pagamento da bolsa ó beneficiario/a realizarase a partir da incorporación do bolseiro/a, por mensualidades completas ou por fracción proporcional ó tempo de goce da bolsa para os casos nosque o bolseiro inicie ou finalice a súa relación nunha data non coincidente co mes natural.

O goce da bolsa será incompatíbel con calquera outra remuneración ou axuda por parte das Administracións Públicas ou entidades privadas a partir da súa concesión.

CUARTA.— PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As instancias solicitando tomar parte no concurso dirixiranse ao Sr. Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra e presentaranse no rexistroxeral da Corporación Provincial no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Á instancia xuntarase a seguinte documentación:

 1. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, ou calquera outro que o substitúa.
 2. Documento acreditativo de estar en posesión da titulación esixida ou en condicións de obtela na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
 3. Certificado do expediente académico, Curriculum vitae e documentación acreditativa deste, así coma méritos relacionados cos traballos que se vaian a desenvolver, debidamente xustificados.
 4. Declaración xurada comprometéndose o solicitante a renunciar, se fose seleccionado, a calquera tipo de actividade remunerada durante o tempo que goce da bolsa.
 5. Certificado que acredite non estar incapacitado físicamente ou paceder enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade que constitúa o obxecto da bolsa, ou declaración xurada do solicitante conforme este requisito se cumpre.

QUINTA.— COMISIÓN DE SELECCIÓN
Para poder valorar os méritos achegados polos interesados constituirase unha Comisión de Selección, que estará integrada polos seguintes membros:

 • Presidente:
  O da Deputación Provincial de Pontevedra, D. Rafael Louzán Abal, ou o Deputado provincial en quen delegue.
 • Vogais:
  • Un Deputado provincial.
  • O Xefe do Servizo da Estación Fitopatolóxica do Areeiro.
  • Un funcionario Técnico Superior pertenencente a Deputación Provincial de Pontevedra.
 • Secretario: O da Deputación Provincial de Pontevedra ou funcionario de carreira con titulación superior en quen delegue.

Todos os membros terán voz e voto.

A Comisión non poderá constituirse nin actuar sen a asistencia de máis da mitade dos seus membros, titulares ou suplentes indistintamente.

SEXTA.— SELECCIÓN DO BOLSEIRO/A
A selección do bolseiro/a efectuarase mediante a valoración dos méritos acreditados polos interesados, segundo o seguinte

BAREMO:

 1. Expediente Académico: Hasta un máximo de (4,00 puntos). En el caso de expedientes académicos en los que no conste la nota media, calculada según el sistema establecido en el R.D. 1497/1987, modificado por el R.D. 1267/1994, será valorado con 0,00 puntos.
 2. Por acreditar experiencia laboral relacionada coas materias obxecto da bolsa, ata un máximo de (3,00 puntos), computados do xeito que se especifica a continuación:
  DURACIÓN PUNTUACIÓN
  De 12 o más meses 0,15 puntos/mes
  De entre 6 y 9 meses 0,10 puntos/mes
  De entre 3 y 5 meses 0,05 puntos/mes

A experiencia acreditarase presentando certificado de empresa ou copia dos contratos de traballo.

No suposto de non acreditarse a duración, esta non será valorada.

ENTREVISTA PERSOAL

A Comisión celebrará dunha Entrevista Persoal, relacionada co obxecto da bolsa, con cada un dos aspirantes, que será valorada de (0,00 á 3,00) cero a tres puntos.

Os /aspirantes serán convocados á mesma, unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, coa publicación na páxina web do listado de admitidos, que incluirá a baremación dos méritos achegados, e onde se indicará a data e hora de celebración da mesma.

Concluída esta fase, a Comisión publicará no Taboleiro de Anuncios e na páxina web da Deputación o listado de puntuacións obtidas.

SÉTIMA.— RESOLUCIÓN
A Comisión Seleccionadora proporalle á Xunta de Goberno desta Deputación Provincial a adxudicación desta bolsa ao aspirante que consideren máis idóneo e que acadara a máxima puntuación de acordo có especificado na cláusula sexta das presentes Bases.

OITAVA.— CONDICIÓNS XERAIS
Establécense as seguintes condicións xerais:

 1. As bolsas terán unha duración de un ano, a contar dende a data na que o adxudicatario comence o seu desempeño e poderá ser prorrogada por un único período de un ano, á vista do informe favorable do Xefe de Servizo e o acordo da Xunta de Goberno.
 2. A bolsa será incompatible co desempeño de calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a natureza desta última.
 3. O beneficiario/a da bolsa comprometerase a observar o horario de traballo e disciplina do Servizo có fin de non entorpecer o labor do persoal do centro e sen que iso implique relación de traballo laboral remunerado.
 4. A aceptación e goce desta bolsa non establece relación laboral nin funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dito bolseiro ó expresado organismo.
 5. O beneficiario/a da Bolsa deberá subscribir unha Póliza de Seguro de Asistencia Médica, no caso de non estar cuberto pola Seguridad Social ou por outro Seguro Privado.
 6. A decisión da Comisión deberá producirse antes de que transcorran dous meses, contados a partir da publicación da convocatoria.

NOVENA.— DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN
No caso de non obter a bolsa ofertada, os candidatos poderán retirar a documentación presentada para participar nesta convocatoria no plazo de tres (3) meses, contados desde o día seguinte ao da comunicación da adxudicación da bolsa. Transcurrido este plazo, esta Excma. Diputación Provincial resérvase o dereito a destruir dita documentación.

DÉCIMA.— INTERPRETACIÓN DAS BASES
A Comisión quedará autorizada para resolver as dúbidas que se lle presenten e tomar os acordos necesarios para o desenvolvemento do concurso así coma no non previsto nas presentes Bases.

UNDÉCIMA.— DEREITOS SUPLETORIOS
A convocatoria da bolsa e a selección do bolseiro/a e a realización dos traballos que dan dereito á bolsa, suxetaranse ao previsto nas presentes Bases, e ademáis, ao previsto na Lei Xeral de Subvencións e na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Pontevedra, 25 de febreiro de 2010
O SECRETARIO
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 08/03/10, número 45, páxina 37, anuncio 2010002409.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/