DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

inicio | funcionarios por categoría | funcionarios por servizo
postos laborais fixos para 2005

Relación de postos de traballo adscritos a
recursos humanos e formación

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO RECURSOS HUMANOS 12822.493,40SLAGATS
INSPECTOR MÉDICO 12612.254,88SLAEATS
ADXUNTO SERVIZO RECURSOS HUMANOS 1257.537,08NLAGATS
XEFE NEGOCIADO RECURSOS HUMANOS 1247.405,68NLAGATS
CONTROLADOR LABORAL 1225.709,96NLAEBTM
TECNICO FORMACION 1225.709,96NLAEBTM
XEFE NEGOCIADO RECURSOS HUMANOS 12013.320,24NCAGCAD
XEFE NEGOCIADO RECURSOS HUMANOS 1205.770,56NCAGCAD
AUXILIAR XEFE DE GRUPO RECURSOS HUMANOS 11710.520,75NCAGDAU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS11610.198,20NCAGDAU
AUXILIAR RECURSOS HUMANOS 1165.112,84NCAGDAU
AUXILIAR FORMACION 1164.948,80NCAGDAU
AUXILIAR RECURSOS HUMANOS 1164.948,80NCAGDAU
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 13


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AG: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AY: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/