DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

inicio | funcionarios por categoría | funcionarios por servizo
postos laborais fixos para 2005

Relación de postos de traballo adscritos a
arquitectura e urbanismo

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
XEFE SERVIZO ARQUITECTURA 1 28 4.842,60 S L AE A TS
XEFE UNIDADE MANTENEMENTO 1 24 6.977,64 S L AE B TM
XEFE UNIDADE PROXECTOS E URBANISMO 1 24 6.977,64 S L AE B TM
DELINEANTE ARQUITECTURA 1 22 5.804,52 N L AE C TA
ELECTRICISTA 1 16 9.296,40 N C PO D OF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARQUITECTURA 1 16 4.948,80 N C AG D AU
ALBAÑIL 1 16 4.047,00 N C PO D OF
CARPINTEIRO 1 16 4.047,00 N C PO D OF
XARDIÑEIRO BARRENDEIRO 1 16 4.047,00 N C PO D OF
OPERARIO SERVIZOS VARIOS ARQUITECTURA 1 13 3.890,64 N C PO E OP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 10


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AG: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoreiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AY: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/