DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Padroado de Turismo Rías Baixas

Bases Reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións para realización de material de divulgación e información turística para o ano 2005

Bases | Anexo I | Anexo II

Anexo I

Entidade………………………………………………………………………………………………………………………………………
CIF……………………………………………… Dirección………………………………………………………………………………
Poboación………………………………………………………………………………… Código Postal …………………………
Teléfono ……………………………… Fax …………………………………… E-mail……………………………………………

Actividades que solicita subvención:Importe da inversión prevista:
-…………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………

Subvencións solicitadas a outros organismos: Sí/No………………………
En caso afirmativo, indíquese o Organismo…………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (Marque o que proceda)
___ Documentación acreditativa da personalidade do representante.
___ Fotocopia cotexada do NIF e/ou Fotocopia do R.E.A.T.
___ Programa anual de publicacións-Memoria detallada da acción a executar.
___ Presuposto da inversión prevista (gastos e ingresos).
___ Proxecto ou maqueta do material a subvencionar.
___ Certificación de estar ó corrente das obrigas tributarias, coa Seg. Social e
      Deputación de Pontevedra.
___ Declaración responsable no que conste a asunción da iniciativa.
___ Declaración responsable ou certificación de non dispoñer doutra subvención
      para a actividade de que se trata.

………………, a …….de……………..de 2005

Sinatura e selo

Nome:……………………………
D.N.I.:……………………………
Cargo:……………………………




Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/