DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2006

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a intervención

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
INTERVENTOR XERAL 1 30 35.304,72 S C HN A IT
VICEINTERVENTOR 1 30 32.557,08 S C HN A IT
XEFE PRESUPOSTOS, PLANS E ORGANISMOS1 28 24.474,12 S L AE A TS
XEFE SERVIZO CONTABILIDADE E AUDITORÍA 1 28 24.474,12 S L AE A TS
XEFE SERVIZO FISCALIZACIÓN E ASESORAME 1 28 24.474,12 S L AG A TS
ADXUNTO SERVIZO FISCALIZACIÓN E ASESORAM. 1 25 9.575,16 N L AE A TS
XEFE NEGOCIADO CONTABILIDADE INMOVILIZADO 1 22 7.690,20 N L AE B TM
XEFE NEGOCIADO XESTIÓN PERSOAL 1 22 7.690,20 N L AE B TM
XEFE NEGOCIADO GASTOS OPER. CORRENTES 1 20 14.195,87 N L AE C AD
XEFE NEGOCIADO GASTOS OPER. DE CAPITAL 1 20 14.195,87 N L AG C AD
XEFE NEGOCIADO INGRESOS 1 20 14.195,87 N C AG C AD
XEFE NEGOCIADO PRESUPOSTOS E FISCALIZACIÓN 1 20 14.195,87 N C AG C AD
XEFE DE NEGOCIADO XESTIÓN DE RECURSOS 1 20 6.495,11 N C AG C AD
SECRETARIA INTERVENTOR 1 18 11.707,07 N C AG D AU
AUXILIAR XEFE DE GRUPO XESTION DE RECURS 1 17 6.232,32 N C AG D AU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN 6 16 6.231,48 N C AG D AU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RENTAS 1 16 6.231,48 N C AG D AU
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 22


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AG: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AY: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/