DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

deputación de pontevedra

Oferta de emprego público 2006

Anuncio | Ampliación oferta emprego

A Presidencia, no uso das facultades que me confire a normativa local vixente, dictou a seguinte

Resolución

“Aprobado definitivamente o presuposto desta Deputación para o ano 2006 polo Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o día 28 de decembro de 2005, en cumprimento do disposto no artigo 128 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime local e de conformidade co establecido no artigo 34.g) da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei 11/99, do 21 de abril, resolvo aproba-la oferta de emprego público do ano 2006.

Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado

A N E X O

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2006

Provincia: Pontevedra

Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra

Número de código territorial: 36/000


FUNCIONARIOS DE CARREIRA

GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
D Auxiliar de Admón. Xeral Escala de Admón. Xeral, Subescala Auxiliar 2
D Auxiliar de Admón. Xeral Escala de Admón. Xeral, Subescala Auxiliar (reservada a minusválidos) 1
A Técnico de Fiscalización e Contabilidade Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
A Técnico Superior Químico Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
A Técnico en propagación ensaios vexetais Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
A Técnico en Biotecnología vexetal Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
B Técnico de Xestión de Persoal Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico medio 1
C Técnico Auxiliar Parque Móvil Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar 1
C Analista de Laboratorio Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar 2
D Informático Grabador Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Encargado de Despensa Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Encargado Camiñeiro Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Oficial XardiñeiroEscala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Oficial Agrícola Gandeiro Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 4
D Oficial Conductor Maquinista Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 2
D Oficial Lavandería Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
E Operario Especialista Conductor Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
E Operario Especialista Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 3PERSOAL LABORAL

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLONÚMERO VACANTES
Oficial 1ª Máquina Offset 1

Pontevedra, 2 de febreiro do 2006
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 09/02/06, número 28, páxina 15, anuncio 2006001142.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/