[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 22 DE XUÑO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral de diverso persoal
“Proxecto CIDIR-EIEL "

Bases xerais | 1 posto licenciado Xeografía | 2 analistas de datos | 2 enxeñeiros técnicos topógrafos | 1 enxeñeiro técnico informática
1 técnico de análises de datos | Modelo de solicitude | Corrección de erros
Lista provisional de admitidos | Tribunais e datas do 1º exercicio

Listas definitivas e tribunais

Aprobación das listas definitivas, designación de tribunais, datas de constitución e primeiro exercicio

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte

RESOLUCIÓN:

“Por Resolución de data 17 de xuño de 2008, publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de 24 de xuño de 2008, fixéronse públicas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos ós procesos selectivos convocados por Resolución Presidencial de data 27 de maio de 2008 para a contratación laboral por obra ou servizo determinado de diverso persoal con destino ó “Proxecto CIDIR-EIEL creación do Centro de Información Dixital de Intraestruturas e Recursos”.

De conformidade co previsto na Base VII da convocatoria e artigo 20 do Real Decreto 364/95, de 20 de marzo,

RESOLVO:

1.—
Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos nos referidos procesos selectivos ó non se formular ningunha reclamación dentro do prazo establecido.

2.—
Designar ós membros que integran cada un dos Tribunais Cualificadores e determinala data en que terá lugar a súa constitución e celebración do primeiro exercicio:

3.—
De acordo co disposto nas bases da convocatoria os membros dos Tribunais deberán de absterse de intervir comunicándolle ó Sr. Presidente cando concorran neles algunha das circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/92 do Réxime Xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, así como cando tivesen realizado tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar ós membros do Tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 30/92.

4.—
Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do Tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a práctica dos mesmos.

5.—
En cumprimento do sinalado na base sexta da convocatoria os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados excluídos da lista de admitidos”.

Contra esta Resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ó desta notificación (artigos 107 e 117 da Ley 30/92 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/99 de 13 de xaneiro) ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.”

Pontevedra, 1 de xullo de 2008
O PRESIDENTE
ilexible
O SECRETARIO ACCIDENTAL
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 03/07/08, número 128, páxina 6, anuncio 2008007077.

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/07/2008 15:58
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/