[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 19 DE ABRIL DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral temporal de diverso persoal con destino ao Organismo Autónomo Museo provincial
Museo provincial

Bases | Modelo de solicitude | Resolución listas
Anexo I (Lista de admitidos e excluidos)
Lugar e data das seleccións | Lista definitiva admitidos

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

“No Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 123, de data 26 de xuño de 2008, publicouse a convocatoria e bases para a contratación laboral temporal de diverso persoal con destino ó Organismo Autónomo Museo Provincial.

“De conformidade co disposto na base sexta da convocatoria, RESOLVO aproba-las listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos nos referidos procesos selectivos, que figuran como Anexo I desta Resolución, con expresión das causas de exclusión, debendo publicarse a mesma no taboleiro de anuncios da Deputación.

“Tanto os opositores excluídos como os omitidos por non figurar na relación de admitidos, disporán dun prazo de tres días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación desta Resolución no taboleiro de anuncios, para poder subsana-los defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión.

“Por Resolución Presidencial de data 02-07-2008 publicada no taboleiro de anuncios, rectifícase a convocatoria e bases que regulan este proceso selectivo, con respecto ó sistema de selección de postos de Subalternos e Auxiliares Técnicos de Gabinete Didáctico, así como o lugar e hora en que terán lugar as entrevistas e as probas que se establezan na devandita Resolución”.

Pontevedra, 3 de xullo de 2008
O PRESIDENTE
Asdo: Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO ACCIDENTAL
Asdo: Bernardo Sartier Boubeta

Páxina Seguinte Páxina 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 09/07/2008 14:39
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/