[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 26 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina 1 2 3 4 [5] 6 7
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral para a formación de 24 alumnos para o Proxecto MOBILIA

Tribunais e datas do 1º exercicio | Lista definitiva admitidos

Aprobación das listas definitivas, designación de tribunais, datas de constitución e primeiro exercicio

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte

RESOLUCIÓN:

“Por Resolución de data 8 de xullo de 2008, publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de 10 de xullo de 2008, fixéronse públicas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos ós procesos selectivos convocados por Resolución Presidencial de data 5 de xuño de 2008 para a contratación laboral para a formación de 24 alumnos para o “Proxecto MOBILIA”.

De conformidade co previsto nas Bases VI e VII da convocatoria e artigo 20 do Real Decreto 364/95, de 20 de marzo, unha vez examinadas as reclamacións presentadas dentro do prazo establecido, RESOLVO:

1.—
Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, coas seguintes modificacións:

ASPIRANTES INCLUÍDOS:

  • 12 alumnos módulo soldadura:
    1. Solla Agulla, Abraham
    2. Soto Montes, Alberto—
  • 12 alumnos módulo carpintería de madeira:
    1. Rodríguez Crujeiras, Héctor
    2. Solla Agulla, Abraham

2.—
Designar ós membros que integran cada un dos Tribunais Cualificadores e determinala data en que terá lugar a súa constitución e celebración do primeiro exercicio:

12 ALUMNOS MÓDULO SOLDADURA
PresidenteTitular Doña Begoña Estévez Bernárdez, adxunta ó Servizo de Recursos Humanos e Formación da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Dona Mª Jesús Torres Peón, xefa do Servizo de Recursos Humanos e Formación da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Secretario Titular Don Gabriel Rodríguez Alonso, xefe de Sección do Servizo de Vías e Obras da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Antonio Santos Guerra, xefe do Servizo de Cultura e Deportes da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
VogaisTitular Don Antonio Quinteiro Blanco, xefe de Mantemento adscrito ó Servizo de Arquitectura e Urbanismo da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Jose Ramón Monteagudo Gil, xefe de Mantemento da Cidade Infantil “Príncipe Felipe”.
Titular Don Carlos Barros López, xefe Xeral do Parque de Maquinaria da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Roberto Calvo Álvarez, oficial Carpinteiro da Cidade Infantil “Príncipe Felipe”.
Titular Don Jose Manuel Pérez Matos, técnico especialista Instalacións e Liñas da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Vicente Fraga Abilleira, adxunto Delineación Servizo de Vías e Obras da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.


A Constitución do Tribunal terá lugar o día 1 de agosto, ás 9:00 horas, no Pazo Provincial e o primeiro exercicio o día 4 de agosto ás 9:00 horas, no Pazo Provincial.
12 ALUMNOS MÓDULO CARPINTERÍA
Presidente Titular Doña Begoña Estévez Bernárdez, adxunta ó Servizo de Recursos Humanos e Formación da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Dona Mª Jesús Torres Peón, xefa do Servizo de Recursos Humanos e Formación da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Secretario Titular Don Gabriel Rodríguez Alonso, xefe de Sección do Servizo de Vías e Obras da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Antonio Santos Guerra, xefe do Servizo de Cultura e Deportes da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Vogais Titular Don Antonio Quinteiro Blanco, xefe de Mantemento adscrito ó Servizo de Arquitectura e Urbanismo da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Vicente Fraga Abilleira, adxunto Delineación Servizo de Vías e Obras da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Titular Don José Caeiro Viaño, oficial Carpinteiro adscrito ó Servizo de Arquitectura e Urbanismo da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Suplente Don Manuel González Juanatey, enxeñeiro técnico xefe de Sección do Servizo de Vías e Obras da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
Titular Don Roberto Calvo Álvarez, oficial Carpinteiro da Cidade Infantil “Príncipe Felipe”.
Suplente Don Jose Manuel Pérez Matos, técnico especialista Instalacións e Liñas da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.


A Constitución do Tribunal terá lugar o día 1 de agosto, ás 9:30 horas, no Pazo Provincial e o primeiro exercicio o día 5 de agosto ás 8:30 horas, no Pazo Provincial

3.—
De acordo co disposto nas bases da convocatoria os membros dos Tribunais deberán de absterse de intervir comunicándolle ó Sr. Presidente cando concorran neles algunha das circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/92 do Réxime Xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, así como cando tivesen realizado tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar ós membros do Tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 30/92.

4.—
Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do Tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a práctica dos mesmos.

5.—
En cumprimento do sinalado na base sexta da convocatoria os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ós interesados excluídos da lista de admitidos”.

Pontevedra, 18 de xullo de 2008
O PRESIDENTE
ilexible
O SECRETARIO
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 23/07/08, número 142, páxina 8, anuncio 2008007726.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 [5] 6 7

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 31/07/2008 16:27
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/