[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 15 DE OUTUBRO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Emprego Público
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Perfil do contratante
Subvencións, axudas, bolsas...
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 [2] 3 4
EMPREGO PÚBLICO 

deputación de pontevedra

Relación de aspirantes que superaron o segundo exercicio
da oposición libre convocada para cubrir interinamente,
por razóns de urxencia e necesidade, unha praza de eneñeiro técnico en informática de xestión

resolución presidencial
ANEXO I - Solicitude | ANEXO II - Admitidos | ANEXO III - Aspirantes
lista de admitidos e excluídos | notas do primeiro exercicio
Aspirantes que superaron o segundo exercicio

anuncio

Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, composición do tribunal cualificador, data e lugar de celebración do primeiro exercicio.

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, ditou a seguinte RESOLUCIÓN:

No Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 104, de data 3 de xuño de 2009, publicouse a convocatoria e bases para cubrir interinamente, por razóns de urxencia e necesidade, unha praza de enxeñeiro técnico en informática de xestión do grupo A2, encadrada na escala de admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio.

De conformidade co disposto na base sexta da convocatoria, RESOLVO:

PRIMEIRO
Aproba-la lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no referido proceso selectivo, que figura como Anexo I desta Resolución, con expresión das causas de exclusión, debendo publicarse a mesma no BOP e expoñerse no taboleiro de anuncios da Deputación.

Tanto os opositores excluídos como os omitidos por non figurar na relación de admitidos, disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación desta Resolución no Boletín Oficial da Provincia, para poder subsana-los defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión.

Concluído este prazo ditarase Resolución definitiva de admitidos, composición do tribunal de selección, data de constitución e realización do primeiro exercicio, que será publicada no BOP e taboleiro de anuncios.

SEGUNDO
Determinar a composición do tribunal cualificador que estará integrado polos seguintes membros:

 • Presidente.- Titular:
  Dona Blanca Vázquez Fernández, técnico de xestión adscrita a Intervención.
 • Suplente:
  Dona Elsa Pinto da Cunha Pimenta, xefe de xestión de persoal.
 • Secretario.- Titular:
  D. Gabriel Rodríguez Alonso, xefe de sección de Vías e Obras.
 • Suplente:
  Dona Mª Jesús Torres Peón, xefa do Servizo de Recursos Humanos e Formación.
 • Vocal 1.- Titular:
  D. Amancio Varela García, responsable do Servizo de Novas Tecnoloxías.
 • Suplente:
  D. Manuel González Juanatey, enxeñeiro técnico xefe de sección de Vías e Obras.
 • Vocal 2.- Titular:
  D. Freddy Viso López, xefe técnico informático do Centro de Novas Tecnoloxías da Xunta de Galicia.
 • Suplente:
  Dona Belén Pampín Camino, enxeñeiro técnico xefe de sección de Vías e Obras.
 • Vocal 3.- Titular: D. Antonio Losada González, xefe do servizo informático de actualización de datos do persoal da Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia.
 • Suplente:
  Dona Alicia Sarmiento Peña, analista de sistemas adscrita ó Servizo de Novas Tecnoloxías.

TERCEIRO
Fixa-la data e lugar de celebración do primeiro exercicio, que terá lugar o día 13 de xullo ás 16,30 horas no Pazo Provincial, avda. Montero Ríos s/n.

PRAZA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN
ASPIRANTES ADMITIDOS
1Alonso Moreira Carlos Alberto
2Arjiz Cao Estefanía
3Collazo Sanmartín Javier
4Fernández García de la Rocha Juan Gabriel
5García López Joaquín
6Otero Fernández Tivo Vicente
7Prado Miguélez Borja
8Ruiz Bertol Francisco Javier
ASPIRANTES EXCLUÍDOS
Ningún

Pontevedra, 24 de xuño de 2009
O PRESIDENTE
O SECRETARIO

Boletín Oficial da Provincia, data 30-06-2009, número 123, páxina 9, anuncio 2009007247.

Páxina Seguinte Páxina 1 [2] 3 4

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/08/2009 09:39
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/