[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 19 DE FEBREIRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de xaneiro do ano 2004, adoptou, entre outros este acordo:


PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA
PAC/2004

B A S E S

PRIMEIRA.—
A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, no uso das facultades que lle confiren os artigos 36 da Lei 7/85, de 2 de abril, e 30 do RDL 781/86, de 18 de abril, acorda establecer e facer público o seguinte Plan de Acción Comunitaria para o exercicio 2004. O seu financiamento e réxime acomodaranse ó determinado nestas bases.

Dito programa, por importe de seiscentos mil euros (600.000,00), financiarase con cargo ó Presuposto de 2004, partida 911.514.789.07, que poderán incrementarse mediante suplementación de créditos.

SEGUNDA.—
Os obxectivos das obras que se financiarán con cargo a este programa serán os seguintes:

 1. A mellora do medio rural e barriadas urbanas mediante un mellor aproveitamento dos recursos dispoñibles, que permita ós seus habitantes unhas adecuadas condicións de vida.
 2. O desenvolvemento das Agrupacións veciñais ó obxecto de aumenta-la súa capacidade para resolve-los seus problemas. Dita solución requerirá a unión de recursos, esforzos e vontades.

TERCEIRA.—
As actuacións comunitarias caracterízanse pola concorrencia dos seguintes requisitos:

 1. Libre determinación dos veciños na elección das obras que desexan executar.
 2. Voluntariedade na participación e liberdade de ditos veciños sobre a forma de organizarse.

CUARTA.—
Dado o carácter municipal das actuacións a realizar en réxime de acción comunitaria, incumbe ás Agrupacións Veciñais obte-las licencias necesarias para acomete-las obras solicitadas, consonte dispón o Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística e demais disposicións aplicables.

QUINTA.—
Decidida pola agrupación de veciños a realización da obra a executar con cargo a este programa, poden estes solicitala directamente á Deputación, axustándose ó modelo anexo a estas bases. A dita solicitude acompañaranse inexcusablemente os seguintes documentos:

 1. Proxecto ou memoria descritiva e valorada (ou presuposto).
 2. Conxunto dos acordos adoptados polos veciños para a realización das obras en réxime de Acción Comunitaria, asinados polos participantes ou os seus representantes, con expresión do número do DNI, sinalando expresamente o compromiso de completa-lo financiamento da obra mediante a aportación do traballo, transporte, maquinaria ou metálico, así como de asumi-los riscos que puideran xurdir con ocasión da prestación antes citada.
 3. Declaración responsable na que conste se a Agrupación de Veciños obtivo ou solicitou calquera outra axuda ou subvención para a mesma obra.
 4. Acta de constitución da Agrupación Veciñal, no seu caso, e fotocopia do CIF nos casos que dispoñan del.
 5. A conta bancaria na que haberá de ingresarse o importe da subvención.

Solicitarán licencia ou autorización do Concello ou Organismo competente para a execución das obras, unha vez concedida a subvención pola Deputación.

SEXTA.—
O importe total das subvencións públicas destinadas a financiar obras en réxime de Acción Comunitaria utilizarase exclusivamente na adquisición de materiais e/ou aluguer de maquinaria.

SÉTIMA.—
A asignación de subvencións ás distintas obras farase en función dos seguintes criterios:

 1. Obras que teñan por obxecto a mellora do medio rural ou barriadas urbanas que supoñan un mellor aproveitamento dos recursos dispoñibles que permitan ós habitantes mellora-las súas condicións de vida.
 2. Obras que permitan o desenvolvemento das Agrupacións Veciñais e que supoñan un aumento na súa capacidade para resolve-los seus problemas, e que a solución requira a unión de recursos, esforzos e vontades.
 3. Obras que permitan a prestación íntegra e ordeada en todo o territorio provincial dos servicios de competencia municipal citados nos artigos 25 e 26 da Lei 7/85, de 2 de abril, que a continuación se citan, coa excepción da compra de terreos:
  1. Abastecemento domiciliario de auga potable.
  2. Acceso ós núcleos de poboación e explotacións de interese económico.
  3. Alumeado público.
  4. Pavimentación das vías públicas.
  5. Outras obras de interese para a Agrupación, incluídas nos citados artigos 25 e 26.
 4. Se coa aplicación das normas antes citadas houbese solicitudes de obra que os cumpran por igual, aplicaranse os criterios seguintes:
  1. Número de veciños beneficiarios da obra para a que se solicita a subvención.
  2. A potencialidade económica da Agrupación Veciñal que solicita a realización de obras con cargo a este programa de Acción Comunitaria.
  3. A necesidade das obras apreciada en razón da súa urxencia, estado material e condicións de uso.
  4. Outras circunstancias globais de interese socioeconómico, que a xuízo do órgano competente se deban considerar.

OITAVA.—
Corresponde ó Presidente a concesión destas subvencións, previo informe da Comisión Informativa de Cooperación, salvo casos de urxencia en que poderán concederse dándose conta posteriormente á Comisión, non afectando neste caso as obras concedidas ó amparo do parágrafo 2º da Base 10ª; que se aboarán unha vez sexa xustificado o importe da obra realizada previa presentación dos seguintes documentos:

 1. Facturas orixinais, conformadas polo Presidente da Agrupación Veciñal, con indicación do DNI.
 2. Informe dos técnicos provinciais correspondentes ó obxecto de comproba-la realidade da inversión e que a obra executada se axusta ó previsto no proxecto ou presuposto ou, no seu caso, memoria valorada.

O aboo da subvención practicarase directamente á Agrupación Veciñal na conta bancaria indicada por esta, que estará obrigatoriamente a nome da agrupación solicitante.

NOVENA.—
A documentación a que se refire a base anterior debe reflexa-la realidade da obra executada, sendo imprescindible que a obra realizada sexa a subvencionada. Non se admitirá o cambio de aplicación desta subvención se non se solicita antes do 31 de marzo do 2005, sempre que existan razóns excepcionais que o aconsellen e así o decida o Presidente ou Vicepresidente en quen delegue, e que se poida realiza-la nova obra no prazo de execución que se establece para as que se acollan a este programa.

DÉCIMA.—
As subvencións para as obras que se acollan a este programa deberanse solicitar dende o momento da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia durante 30 días naturais, e estar executadas e xustificadas antes do 31 de outubro do ano 2005. Se neste prazo non fose a obra xustificada, procederase á anulación do contraído na contabilidade provincial. Non obstante poderá prorrogarse o prazo de execución cando existan razóns excepcionais, debidamente acreditadas polo promotor, e así o decida o Presidente ou Vicepresidente en quen delegue, sempre que se solicite antes da data máxima prevista para a súa execución.

Co fin de atender imprevistos ou accións que non admitan demora a Presidencia poderá dispoñer de ata un 20% do crédito destinado a este Programa fóra do prazo de solicitude sinalado.

O incumprimento de calquera dos requisitos esixidos nestas bases e demais normativa aplicable poderá dar lugar á esixencia de responsabilidades e á devolución, no seu caso, das cantidades percibidas. As responsabilidades anteriormente citadas esixiranse de acordo co procedemento previsto na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas. Así mesmo, o reintegro das cantidades efectuarase de acordo co procedemento previsto no Regulamento Xeral de Recadación.

RECLAMACIÓNS.—
Dentro dos quince días seguintes ó da publicación no Boletín Oficial da Provincia poderanse interpoñer reclamacións contra as bases.

Pontevedra, a 4 de febreiro de 2004.—O PRESIDENTE
O SECRETARIO

Publicado no Boletín Oficial da Provincia o 10/02/04, número 27, páxina 17, anuncio 2004000945.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 27/02/2004 06:53
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/