[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 28 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Cursos
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

CURSOS 

CONVOCATORIA DO I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA CARGOS ELECTOS

A Deputación Provincial de Pontevedra, en colaboración coa Escola para as Administracións Públicas Caixanova, convoca o I curso de especialización para cargos electos, que se desenvolverá segundo as seguintes

B A S E S

1.- OBXECTO
Este curso ten por obxecto sensibilizar os responsables municipais da importancia de adoptar novas técnicas de planificación e xestión municipal.

2.- DESTINATARIOS
Cargos electos dos municipios de Pontevedra.

3.- CONTIDO E ESTRUCTURA

 • Módulo de desenvolvemento de habilidades directivas
 • Módulo de xestión da calidade no ámbito público
 • Módulo de planificación estratéxica no ámbito local
 • Módulo de xestión financeira e orzamentaria
 • Módulo de planificación e xestión urbanística
 • Módulo de contorno xurídico das corporacións locais

 1. Módulo de desenvolvemento de habilidades directivas
  Obxectivo: dar a coñecer e desenvolver entre os cargos electos as habilidades directivas adecuadas, que permitirán optimizar a relación cos seus colaboradores e ante a cidadanía, mellorando a eficiencia no desempeño das tarefas e a imaxe pública.
  Duración: 8 horas.
  Contidos básicos: liderado. Comunicación. Traballo en equipo. Dirección de equipos. Negociación e resolución de conflictos. Xestión do tempo. Análise de problemas e toma de decisións.
 2. Módulo de xestión da calidade no ámbito público
  Obxectivo: dar a coñecer a importancia da aplicación da calidade ó ámbito dos servicios públicos, analizando os modelos e ferramentas básicas.
  Duración: 8 horas.
  Contidos básicos: a calidade como instrumento de xestión pública. A aplicación dos modelos de calidade á xestión pública. Indicadores de xestión dos servicios públicos. A xestión da calidade nas administracións públicas. Implantación da xestión da calidade nun concello. Organización e deseño dun proxecto de mellora de calidade dun servicio. Técnicas de xestión da calidade. Manual da calidade do servicio. Normas internacionais de calidade.
 3. Módulo de planificación estratéxica no ámbito local
  Obxectivo: coñecer e reflexionar sobre a importancia da planificación estratéxica como ferramenta de deseño do futuro das entidades locais e analizar experiencias innovadoras neste ámbito.
  Duración: 8 horas
  Contidos básicos: a planificación estratéxica. Desenvolvemento de estratexias, obxectivos e plans de actuación. Análises de contorno. Novos instrumentos de planificación. Aplicacións da planificación estratéxica ás entidades locais. Estudio de experiencias e casos.
 4. Módulo de xestión financeira e orzamentaria
  Obxectivos: coñecer as distintas vías de captación de recursos financeiros nas entidades locais, así como unha idónea estratexia de implantación e xestión.
  Duración: 20 horas.
  Contidos básicos: tipoloxía de recursos nas facendas locais. Recursos financeiros. Recursos tributarios. Recursos impositivos. Xestión de recadación das entidades locais. Elaboración do orzamento municipal. Consecución, xestión e xustificación de proxectos europeos.
 5. Módulo de planificación e xestión urbanística
  Obxectivo: analizar os efectos da ordenación do territorio e o seu impacto nas competencias das administracións locais, así como estudiar a axeitada realización do planeamento urbanístico.
  Duración: 8 horas
  Contidos básicos: ordenación do territorio e medio ambiente. Planeamento urbanístico. Xestión urbanística. Problemática actual do urbanismo.
 6. Módulo do contorno xurídico nas corporacións locais
  Obxectivo: introducir os temas xurídicos fundamentais sobre os que se basea o funcionamento das corporacións locais.
  Duración: 8 horas.
  Contidos básicos: o réxime local. Caracteres. O pacto social: a súa incidencia na lexislación do réxime local. Organización municipal e provincial: órganos básicos e complementarios. Competencias dos distintos órganos. Alteracións de competencia. Fiscalización e control político. Moción de censura e cuestión de confianza. Estatuto do concelleiro e deputado. Ideas xerais sobre contratos menores.

4.- METODOLOXÍA DE TRABALLO
O curso desenvolverase en xornadas intensivas de oito horas diarias (martes), en horario de mañá e tarde (de 9.30 h a 14 h e de 15.30 h a 19.00 h) e inclúe tanto os coffe-breaks coma as comidas.

Neste curso combinarase a exposición de conceptos co uso de técnicas de traballo en grupo, mediante a utilización de casos, role-playings, etc., que complementarán as exposicións teóricas dos relatores. En todo momento intentarase motivar os asistentes ó debate e á exposición de ideas que permitan enriquecer os contidos da formación.

5.- DURACIÓN DO CURSO
Será de 60 horas lectivas.

CALENDARIO
MÓDULODATAS
Desenvolvemento de habilidades directivas23 de marzo
Planificación e xestión urbanística30 de marzo
Contorno xurídico das corporacións locais13 de abril
Xestión financeira e orzamentaria20, 21 e 27 de abril
Xestión da calidade no ámbito público4 de maio
Planificación estratéxica no ámbito local11 de maio

6.- NÚMERO DE PRAZAS
O número de prazas será de 25.

7.- CERTIFICACIÓN
Outorgarase un certificado de asistencia.

8.- SOLICITUDES
Os interesados en asistir a este curso deberán solicitalo no modelo de instancia que figura no anexo a esta convocatoria e presentalo no rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra, ou en calquera dos lugares sinalados no artigo 38 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O envío da solicitude debidamente cuberta implica que se aceptan as bases, normas e procedementos que rexen este curso.

9.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 8 de marzo de 2004.

10.- SELECCIÓN
O Servicio de Recursos Humanos e Formación da Deputación Provincial de Pontevedra seleccionará os asistentes por orde de entrada da súa solicitude no rexistro xeral da Deputación Provincial.

11.- LUGAR
O curso desenvolverase na Escola de Administracións Públicas Caixanova, na rúa San José, número 1, 36001 Pontevedra.

12.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Poderase solicitar información adicional chamando á Escola de Administracións Públicas Caixanova ó teléfono 986 100 443, ou na Deputación Provincial no teléfono 986 804 100, extensión 306.

13.- RÉXIME DE ASISTENCIA
Os alumnos terán que asistir con regularidade ó curso. Unha inasistencia superior ó 15% no cómputo total de horas lectivas programadas imposibilitará que se expida a certificación establecida e dará lugar á baixa no curso e a perda de todos os dereitos.

Pontevedra, 12 de febreiro de 2004.—O PRESIDENTE,
Fdo. Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO,
Fdo. Rogelio Nicieza de la Cerra

Publicado no Boletín Oficial da Provincia o 18/02/04, número 33, páxina 8, anuncio 2004001320.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 02/03/2004 16:03
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/