[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 27 DE SETEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Deputación de Pontevedra

CONVOCATORIA DE DUAS bOLSAS DE LICENCIADOS CON DESTINO ó SERVIzO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E bIbLIOgRÁFICO DA DEPUTACIóN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Bases | Formulario de solicitude | Lista de admitidos e data da entrevista
Adxudicación

De conformidade coa proposta do Xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e en virtude das facultades que me confire o artigo 35.2.b da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e artigo 105 da Lei 5/1997 da administración Local de Galicia, RESOLVO convocar dúas bolsas de Licenciados con destino ó Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, consonte ás seguintes.

BASES

PRIMEIRA.— OBXECTO
Estas bases regulan o procedemento que se ha de seguir para a concesión de DuaS BOLSaS de licenciados, que teñen por obxecto a realización de tarefas de formación e colaboración relacionadas coa organización dos arquivos municipais.

SEGUNDA.— CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Poderán ser beneficiarios/as destas bolsas aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:

 1. Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da unión Europea.
 2. Estar en posesión do título de Licenciado/a ou Grao en Historia, Licenciado/a en Documentacion ou Grao en Información-Documentación ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.
 3. Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.
 4. Non estar incapacitado físicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenrolo da actividade obxecto da bolsa.
 5. Non haber sido beneficiario/a de bolsa na Deputación Provincial de Pontevedra.

TERCEIRA.— DOTACIÓN ECONÓMICA
Estas bolsas figuran cunha dotación económica de 1.200 €/mes por beneficiario, que se imputará á aplicación 332.330.481.01 do orzamento provincial.

O pagamento da bolsa ós beneficiarios/as realizarase a partir da incorporación dos bolseiros/as, por mensualidades completas ou por fracción proporcional ó tempo de goce das bolsas para os casos nos que o bolseiro inicie ou finalice a súa relación nunha data non coincidente co mes natural.

O goce da bolsa será incompatíble con calquera outra remuneración ou axuda por parte das administracións Públicas ou entidades privadas a partir da súa concesión.

CUARTA.— PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
as instancias solicitando tomar parte neste proceso de selección dirixiranse ao Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra e presentaranse no rexistro xeral da corporación Provincial no prazo de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Á instancia achegarase a seguinte documentación:

 1. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, ou calquera outro que o substitúa.
 2. Documento acreditativo de estar en posesión da titulación esixida ou en condicións de obtela na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
 3. certificado do expediente académico.
 4. Declaración xurada comprometéndose o solicitante a renunciar, se fose seleccionado, a calquera tipo de actividade remunerada durante o tempo que goce da bolsa.
 5. certificado que acredite non estar incapacitado físicamente ou paceder enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade que constitúa o obxecto da bolsa, ou declaración xurada do solicitante conforme este requisito se cumpre.

En canto á presentación das solicitudes, ademais do recollido no apartado primeiro desta cláusula, os/as solicitantes estarán ao disposto no artigo 23, apartados 3, 4 e 5 da Lei 38/2003 de 17 de novembro Xeral de Subvencións, en todo aquilo que lles sexa de aplicación.

QUINTA.— COMISIÓN DE SELECCIÓN
Para poder valorar os méritos achegados polos interesados constituirase unha comisión de Selección, que estará integrada polos seguintes membros:

 • Presidente: O da Deputación Provincial de Pontevedra, D. Rafael Louzán abal, ou o Deputado provincial en quen delegue.
 • Vogais:
  • un deputado provincial, ou persoa en quen delegue.
  • O xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico ou persoa en quen delegue.
  • un funcionario técnico superior pertenencente a Deputación Provincial de Pontevedra.
 • Secretario: O da Deputación Provincial de Pontevedra ou funcionario de carreira con titulación superior en quen delegue.

Todos os membros terán voz e voto. a comisión non poderá constituirse nin actuar sen a asistencia de máis da mitade dos seus membros, titulares ou suplentes indistintamente.

SEXTA.—SELECCIÓN DO BOLSEIRO/A
a selección do bolseiro/a efectuarase mediante a valoración dos méritos académicos acreditados polos interesados e unha entrevista persoal.

BAREMO DE MÉRITOS

 • Expediente académico: ata un máximo de (2,00 puntos). No caso de expedientes académicos no que non conste a nota media, calculada segundo o sistema establecido no RD 1497/87, modificado polo RD 1267/94 ou RD 1125/03, valorarase con 0,00 puntos.
 • ENTREVISTA PERSOAL a comisión celebrará unha entrevista persoal con cada un dos aspirantes presentados relacionada co obxecto da bolsa e na que poderá formular cantas preguntas considere oportunos sobre o traballo a desenvolver, que será valorada de (0,00 a 3,00) de cero a tres puntos unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, os aspirantes serán convocados para a realización da entrevista mediante a publicación da relación de admitidos na páxina web, con indicación do lugar, día, e hora en que ésta terá lugar.

Finalmente a comisión publicará no Taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación as puntuacions otorgadas.

SÉTIMA.—RESOLUCIóN
a comisión Seleccionadora proporalle á Xunta de Goberno da Deputación Provincial a adxudicación destas bolsas aos aspirantes que consideren máis idóneos e que acadaran a máxima puntuación de acordo có especificado na cláusula sexta das presentes Bases. O acordo publicarase no taboleiro de edictos do Pazo Provincial e na páxina web.

OITAVA.—CONDICIÓNS XERAIS
Establécense as seguintes condicións xerais:

 1. As bolsas terán unha duración de seis meses, a contar dende a data na que o adxudicatario comence o seu desempeño no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e poderán ser prorrogadas por un único período de 6 meses, ata un máximo de un ano, á vista do informe favorable do Xefe de Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e o acordo da Xunta de Goberno.
 2. a bolsa será incompatible co desempeño de calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a natureza desta última.
 3. Os beneficiarios/as das bolsas comprometeranse a observar o horario de traballo e disciplina do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico có fin de non entorpecer o labor do persoal do centro e sen que iso implique relación de traballo laboral remunerado.
 4. a aceptación e goce destas bolsas non establece relación laboral nin funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dito bolseiro ó expresado organismo.

NOVENA.—DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN
No caso de non obter a bolsa ofertada, os candidatos poderán retirar a documentación presentada para participar nesta convocatoria no plazo de tres (3) meses, contados desde o día seguinte ao da comunicación da adxudicación da bolsa. Transcurrido este plazo, a Diputación Provincial resérvase o dereito a destruir dita documentación.

DÉCIMA.—INTERPRETACIÓN DAS BASES
a comisión quedará autorizada para resolver as dúbidas que se lle presenten e tomar os acordos necesarios para o desenvolvemento do concurso así coma no non previsto nas presentes Bases.

UNDÉCIMA.—DEREITOS SUPLETORIOS
a convocatoria das bolsa e a selección do bolseiro/a e a realización dos traballos que dan dereito á bolsa, suxetaranse ao previsto nas presentes Bases, e ademáis, ao previsto na Lei Xeral de Subvencións e na Lei de Réxime Xurídico das administracións Públicas e do Procedemento administrativo común.

Pontevedra, 26 de abril do 2012.
O SECRETARIO
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 02/05/12, número 84, páxina 17, anuncio 2012004160.
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/06/2012 14:41
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/