[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 24 DE FEBREIRO DE 2018 Páxina de inicio Mapa de contidos Directorio de contacto Directorio telefónico Axudas á navegación
   Está en » depontevedra.es » ..... » Patrimonio Bibliográfico » Hemeroteca » Publicacións periódicas » Catálogo en liña
Páxina Principal
Patrimonio Bibliográfico
Biblioteca
Hemeroteca
Servizo de acceso ao documento
Publicacións periódicas
Catálogo en liña
Listaxe completa
Estatísticas
Publicacións oficiais
Cartoteca
Audiovisuais

HEMEROTECA 

Catálogo en liña


 
Título: A NOSA TERRA
A Nosa Cultura
Editorial: Promocións Culturais Galegas, S. A.
Info adicional: Comezo / Fin: 1983 / -
Exemplares: nº 0 (1983), 1-2 (1984), 3-4 (1985), 5/6-7 (1986), 8-9 (1987), 10 (1988), 11 (1989), 12 (1990), 13 (1991), 14 (1993), 15 (1995), 16 (1996), 17 (1997), 18 (1998), 19 (1998), 20 (1999), 21 (2002) e 22 (2003). MP 1950: Ano XXXII, n. 474 (n. especial adicado a Castelao) // n. 1 (Rosalía), S.D.: extra n. 2 ( O mundo de Cunqueiro), extra n. 3 (Poema actual a Blanco Amor), extra n. 4 (Luis Seoane), extra 5/6 (Castelao e Bóveda), extra n. 8 (Otero Pedrayo), extra n. 9 (Curros Enríquez), extra n. 11 (Celso Emilio Ferreiro), extra n. 12 (Castelao as cartas de América), extra n. 16 (Manuel Antonio), extra n. 17 (Ánxel Fole) (RGV 986)
Sumario/s:

Nº 0 (1983)

Monográfico dedicado a Castelao

Nº 1 (1984)

Monográfico dedicado a Rosalía

Nº 2 (1984)

Monográfico dedicado a Cunqueiro

Memorias do pai / CESAR CUNQUEIRO

O Cunqueiro de pre-guerra: Notas biográfico-poéticas / XOSÉ MARÍA DOBARRO

A era azul / CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Alvaro Cunqueiro e o bilingüismo / PILAR VÁZQUEZ CUESTA

A noticia é o miragre / VÍCTOR F. FREIXANES

Tradutor de mil poetas / XESUS GONZÁLEZ GÓMEZ

Poeta sobre todo / BASILIO LOSADA

Cunqueiro e familia / LUISA BLANCO RODRÍGUEZ

Un inglés en débeda con Don Alvaro / COLIN SMITH

Evocación dun vello amigo / SALVADOR LORENZANA

Anotacións sobre a poética de Cunqueiro / RAMIRO PONTE

Pia, Francesca e as Damas do tempo pasado. De Dante Alighieri a Alvaro Cunqueiro / DORINDA RIVERA

A arte como salvazón. Sobre Herba aquí e acolá / PILAR PALLARES

Fórmulas neo-trovadorescas e vanguarda / FRANCISCO SALINAS PORTUGAL

Fantasía e realidade: Merlin e familia / ANA MARÍA SPITZMESSER

Algunhas notas arredor de Don Hamlet / CESAR-CARLOS MORAM FRAGA

O pensamento fantástico na sua obra / ARTURO REY

A teoría do texto en El año del cometa / ALBERTO MOREIRA

Nº 3 (1985)

Monográfico dedicado a Blanco Amor

Perspectiva e contrapunto da obra de Blanco Amor / VALENTÍN PAZ ANDRADE

"A esmorga": opresión e violencia na realidade colonial / FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

A matanza de Oseira en Xente ao lonxe / ANTÓN CAPELÁN

Eduardo e Ramona, naquel bolín de Bos Aires / ELISEO ALONSO

Notas a unha lectura d'A esmorga / MANUEL FORCADELA

"Xente ao lonxe" ou como ver o deserto nun grao de area / CARLOS PAULO MARTÍNEZ PEREIRO

Ao redor de Blanco Amor / JOSÉ POSADA

Blanco Amor, o bo... Blanco Amor, o malo / MANUEL LUEIRO REY

A viaxe dun xomalista por tres xeneracións / GUSTAVO LUCA DE TENA

A presença das palavras nai e madre n'A esmorga / MARÍA DO CARMO HENRÍQUEZ SALIDO

Duas claves de Eduardo Blanco Amor / NEMÉSIO BARXA

"Os biosbardos": Auria recuperada / XOSÉ-M. ENRÍQUEZ

A lenda dos biosbardos / XOSÉ RAMÓN PENA

Un paso adiante no teatro galego / MAXIMINO KEYZÁN

Achegamento á sua novela en español / LOIS DIÉGUEZ

Cuentos de la ciudad / LUÍS PÉREZ RODRÍGUEZ

Unha lembranza persoal / JAVIER ALFAYA

Actualidade dun plantexamento literario / Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Un poeta ainda por coñecer / XOSÉ MARÍA DOBARRO

A colonización, fio condutor das catro novelas / PILAR RUS

Poema actual a Blanco Amor (Nº Extra)

Nº 4 (1985)

Monográfico dedicado a Luís Seoane

O siñificado da vida e da obra / ISAAC DÍAZ PARDO

Lembranza de Seoane na sua Buenos Aires / ANTONIO PÉREZ-PRADO

Seoane e o galeguismo / BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ

Algo sobre Luís Seoane / RICARDO CARVALHO CALERO

A mensaxe dun emigrante / ENRIQUE ORTIZ

Seoane e a Galicia mítica / BASILIO LOSADA

Seoane e Cuba / XOSÉ NEIRA VILAS

En lembranza e homenaxe dun mestre e amigo / FELIPE CRIADO

Nos prelos de alén mar / X.L. AXEITOS

O deseño gráfico e a modemidade / XOSÉ DÍAZ

De tempo de loitas, estampas e traicións / X. ENRIQUE ACUÑA

Unha despedida dolorosa / SINGWART BLUM

Primeiras acometidas contra a torre de marfil / ANTÓN CAPELÁN

A obra mural / PILAR CORREDOIRA

A raíz, a viaxe, a espiral / XAVIER SEOANE

Seoane, a arte como significado / FERNANDO M. VILANOVA

A liña que tracexa o alento da vida / REIMUNDO PATIÑO

Imaxes de Galicia / MANUEL FACAL

"As formas han de ter patria, coma as linguas..." / FELIPE SENÉN

Luís Seoane e o teatro / FRANCISCO PILLADO MAYOR

Poemas no fardel dun exiliado / PILAR PALLARÉS

Biobibliografia / F. PILLADO

Luís Seoane: Compromiso e paixón criadora (Nº Extra)

Nº 5-6 (1986)

Monográfico sobre Castelao y Alexandre Bóveda

Nº 7 (1986)

Monográfico sobre Eduardo Pondal

BREVE ACHEGAMENTO A BIOGRAFÍA DE PONDAL / Xose Mª Dobarro, M. Ferreiro

POETA COMPROMETIDO / Luis Tobío

E. PONDAL: CELESTE AVE E VOAR / Manuel Forcadela

UXIO NOVONEYRA
Grafismo
Poema

MANUEL COLMEIRO

A RECRIACIÓN DO MITO CELTA / Xosé Ramón Barreiro

A MELANCOLÍA NA POESÍA / Miguel Mato Fondo

MANUEL FACAL

PONDALIANA (Prefacio) / Castro Romai

MANUEL MARÍA

AS ANGUSTIAS EN PONDAL / Román Raña Lama

SOBRE O HELENISMO DE PONDAL / Ricardo Carballo Calero

DE FLORIDO POETA DA RAZA A DESFLORADOR RACISTA / Mª Xosé Queizán

TANTO DO MEU ESTADO ME ACHO INCERTO (Excerto) / Luis G. Soto

DARÍO XOHAN CABANA

Nº 8 (1987)

Monográfico sobre Otero Pedrayo

ENTREVISTA CON XAQUIN LOURENZO / Lino Braxe

OTERO PEDRAYO EN COMPOSTELA / Xosé Luis Franco Grande

O SENTIMENTAL DE TRASALBA / Antón Baamonde

OTERO PEDRAYO, XORNALISTA / Xosé Aurelio Carracedo

DESEÑO / Virxilio

A ORATORIA DE RAMÓN OTERO PEDRAYO / Manuel María

CONCERTO BARROCO DAS VERBAS EN COMPOSTELA / Felipe Senén

AS LEITURAS DE OTERO PEDRAYO / Xesús González Gómez

OTERO. ESPECTÁCULO MULTIMEDIA / Margarita Ledo Andión

OTERO PEDRAYO, OS SOÑOS DA PAIXÓN / Román Raña Lama

SOBRE CORPOS, DESEXOS E OBEDIENCIAS Á TERRA / Carmen Fernández Pérez-Sanjulián

OTERO PEDRAYO, UN POETA POR DESCUBRIR / Basilio Losada

OTERO PEDRAYO, ARREDOR DO TEATRO / Xosé Anxo Fernández Roca

O NACIONALISMO DE OTERO PEDRAYO / Justo G. Beramendi

DESEÑO / Quessada

A XEOGRAFIA EN OTERO PEDRAYO / Augusto Pérez Alberti

A FORZA CREADORA DO GRAN ESCRITOR / Francisco Fernández del Riego

ENTRE "A FRANCESADA" E "A CARLISTADA". O ASOLAGADO MUNDO DE D. RAMÓN / Xosé M. Salgado

VIAXE AO CENTRO DA TÉRRA / Carlos Paulo Martínez-Pereiro

ARREDOR DOS INADAPTADOS / Ramiro Fonte

Nº 9 (1987)

Monográfico sobre Curros Enríquez

POEMA DA PATRIA FEITO NA PEDRA / Felipe Senén

A PARTICULARIDADE DA CONTRADICIÓN / Francisco Rodríguez

SOBRE A MORTE DO PAI / Dionisio Gamallo Fierros

UN OBREIRO, CURROS E A ACADEMIA / Xesús Alonso Montero

TESTEMUÑA DUNHA AMIZADE: CURROS ENRIQUEZ E MARTÍNEZ SALAZAR / Andrés Martínez-Morás e Soria

AGENCIA DE SANGUE / Ricardo Carvalho Calero

UN ENIGMA NA BIOGRAFÍA DE CURROS / Carlos Casares

"CHANÉ", UN MÚSICO PARA CURROS ENRÍQUEZ / Xoan M. Carreira

COMENTARIO Á "INTRODUCIÓN" DE AIRES DA MIÑA TÉRRA / Mª Pilar García Negro

CRÓNICA ACTUAL DA MORTE DE CURROS / Xesus Oreiro Pensado

A DERRADEIRA VIAXE DE CURROS Á GALIZA / Manuel Rei Romeu

CONTRIBUCIÓN O ESTUDO DE GALEGO DE CURROS / Mª do Mar Rúa Ferradás

CURROS TRADUTOR DE ANTERO DE QUENTAL / Ana Mª Almeida Martins

TRES CARTAS INÉDITAS E UMA NOTA URGENTE / José Viale Moutinho

A CASA NATAL DE MANUEL CURROS ENRÍQUEZ / Xosé Manuel del Caño

MURGUÍA E CURROS / Rafael Chacón

A VIRXE D'O CRISTAL (REPORTAXE FOTOGRÁFICA) / Joaquín Pintos

CURRICULUMS DOS AUTORES

Nº 10 (1988)

Monográfico sobre Ramón Cabanillas

DON RAMÓN CABANILLAS CONFÉSASE CON DON RAMÓN OTERO PEDRAYO / Xesús Alonso Montero

A PAIXÓN PASIVA. O ITINERARIO POÉTICO DE RAMÓN CABANILLAS / Xosé M. Millán Otero

CABANILLAS EN CUBA / Xosé Neira Vilas

O MARISCAL: UN MODELO DE REDENCIÓN / Francisco Rodríguez

EDUARDO RODRÍGUEZ-LOSADA, O COMPOSITOR DE "O MARISCAL" / Xoan M. Carreira

UN BREVIARIO DE AMOR / R. Carbalho Calero

O AGRARISMO GALEGO / Manuel González Probados

O POETA NECESARIO / Ramiro Fonte

HINOS DE LOITA PATRIÓTICA E REVOLUCIONÁRIA / Claudio Rodríguez Fer

A RECEPCIÓN CRÍTICA DA OBRA DE CABANILLAS / Manuel Rei Romeu

DE MITOS E HEROIS / Manuel Forcadela

O SIMBOLISMO APOCALÍPTICO NAS SAGAS DE RAMÓN CABANILHAS / Miguel Mato Fondo

CURRICULUMS DOS AUTORES

Nº 11 (1989)

Monográfico sobre Celso Emílio Ferreiro

O MEU CELSO EMILIO FERREIRO / MANUEL MARÍA

CON CELSO E OUTROS NOS ANOS 50 (E UN POEMA INÉDITO) / BERNARDINO GRAÑA

CARA UNHA IMAXE MAIS CERTA / XESUS OREIRO PENSADO

O PENSAMENTO NA OBRA DE CELSO EMILIO / MANUEL AIÁN DÍAZ

A MATRIA DE CELSO / CARMEN BLANCO

MEMORIA DUNHA VOZ QUE CHEGA POLO FIO DO TELEFONO / G. LUCA DE TENA

MORAIMA, COMPAÑEIRA MAR ADENTRO / XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO

O RECANTO INTIMISTA EN LONGA NOITE DE PEDRA / ROMÁN RAÑA LAMA

CELSO COMO RECLAMO: A FUNCIÓN SOCIAL DA FORMA NA PROP. POLÍTICA / MARGARITA LEDO ANDIÓN

AUTOBIOGRAFÍA CON CELSO EMILIO / XOSÉ SESTO LÓPEZ

CELSO EMILIO VIAXA AO PAÍS DOS ENANOS / LUÍS DE LA PEÑA

CELSO: CATRO CARTAS DESDE CARACAS / XESÚS ALONSO MONTERO

APUNTES PARA UN COÑECIMENTO A TÍTULO DE CONVERSA / ALEXANDRE CRIBEIRO

MILITANTE DA UNIÓN DO POVO GALEGO (UPG) / CARLOS XOHÁN DÍAZ

LONGA NOITE DE PEDRA, LIBRO CRUCIAL / FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

DIGNIFICACIÓN LITERARIA DA XIRIA NA POESÍA DE CELSO / CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

CELSO EMILIO OU A VIDA COMO NOITE / MANUEL REI ROMEU

Nº 12 (1990)

Monográfico sobre Castelao

Estrutura e evolución da ideoloxia política de Castelao / XUSTO G. BERAMENDI

Nova documentación política. Castelao 1939-1950 / FRANCISCO CARBALLO

Correspondencia:
6-IX-1939 NEW YORK. AOS IRMÁNS DE BUENOS AIRES
1-1-1942 BUENOS AIRES. AOS GALEGUTSTAS
29-XI-1943. BUENOS AIRES. A J.A. DE AGUTRRE
12-VI-1944. BUENOS AIRES. A J.A. DE AGUIRRE
28-XI-1944. BUENOS AIRES. A J. A. DE AGUIRRE
3-1-1945. BUENOS AIRES. A J. A. DE AGUIRRE
23-1-1945. BUENOS AIRES. A MANUEL PORTELA VALLADARES
24-IX-1945. BUENOS AIRES. A DIEGO MARTÍNEZ BARRIO
6-X-1947. BUENOS AIRES. A MANUEL DE IRUJO
20-K-1948. BUENOS AIRES A ALFREDO SOMOZA.

Documentación Fotográfica

Nº 13 (1991)

Monográfico sobre Ricardo Carballo Calero

Vida de sabio nun país ingrato / M. A. FERNAN-VELLO

Da vida e da obra: tres Carballos / CARME BLANCO

O tenente Carballo / CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Traxectoria galeguista dun significado escritor / FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO

Xa somos esquerda / FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Elogio da razom prática / RAMOM L. SUEVOS

Carvalho Calero e a língua portuguesa da Galiza / J. M. MONTERO SANTALHA

A aplicacom sucessiva da doutrina lingüística em textos de Carvalho Calero / Mª DO CARMO HENRÍQUEZ SALIDO

A língua, 'agarimo de tradiçom e arma de progresso' / Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Política e planificacom lingüísticas nos escritos de C. Calero / DOMINGOS PRIETO ALONSO

Na poesia de preguerra / FRANCISCO SALINAS PORTUGAL

njo de terra / ELVIRA SOUTO PRESEDO

Scorpio ou a moi intelixente caza-cruzada dun fantasma / CARLOS-PAULO MARTÍNEZ PEREIRO

Intertextualidade, contra-obra e reteatralizacom / ARACELl HERRERO FIGUEROA

Rafael-Orfeu: a sombra de um mito / AURORA MARCO

Nº 14 (1993)

A tertulia de Vicente Risco / Carlos Casares

Lembranza de Vicente Risco / Manuel María

A maina, pensada, segura e exitosa aterraxe de Vicente Risco no nacionalismo galego / Xosé María de Castro Erroreta

O síntoma Risco / Manuel Forcadela

Vicente Risco e os Orientes / Antón Risco

Un católico singular / Francisco Carballo

Un aspecto da propaganda franquista. Vicente Risco contra Jacques Maritain / Antón Capelán

Ourense, Risco e eu / Apuntes intrascendentes / Xosé Manuel Martínez Oca

Bailando con Thotankhamon. Risco e o exotismo modernista / Claudio Rodríguez Fer

Risco e a arte social / Basilio Losada Castro

O nihilismo do inadaptado / Francisco Sampedro

Satanás. Historia do diabo ou a atracción das ambigüedades satánicas / Carlos Paulo Martínez Pereiro

Vicente Risco e a orixe da retórica galeguista / Manuel Outeiriño

Vicente Risco poeta futurista / Carlos López Bernárdez

Pluralidad de linguaxes e desarticulación social en O porco de pé / Xosé M. Millán Otero

O porco de pé no tempo de Joyce / César Carlos Morán Fraga

Teoriía do heterodoxo galego / Ramiro Ponte

Vicente Risco en familia: cartas inéditas ao seu curmán Sebastián

Nº 15 (1995)

Monográfico sobre Rafael Dieste

Rúa de dirección única / LUÍS REI NÚÑEZ

Galiza é o mundo. Notas sobre a visión de Galiza en Dieste / PILAR PALLARÉS

Presencia de Rafael Dieste no periodismo vigués / ANTÓN CAPELÁN

Ollando nos "arquivos" / LUIS ALONSO GIRGADO

A poética específica de Félix Muriel / XOSÉ LUIS AXEITOS

Dieste e as revistas literarias / MANUEL AZNAR SOLER

Nas Mísións Pedagóxicas da Segunda República / EUGENIO OTERO URTAZA

Loitador antifascista / CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Dieste salvoume a vida / EUGENIO FERNÁNDEZ GRANELL

A poesía conciliada. Unha lectura de Rojo farol amante / MARGA ROMERO

Do Ensaio á Xeometria / GABRIEL ZAID

Espazo, movimento e xeometria / CARME SUEIRAS ROMERO, MARÍA DÍAZ MARZOA, MARÍA BUCETA FERNÁNDEZ

A obra de Rafael Dieste / CARLOS GURMÉNDEZ

A fiestra valdeira no teatro galego / FRANCISCO PILLADO MAYOR

A crítica artística e o ollar escollido / FERNANDO M. VILANOVA

O extemporáneo / JAVIER ALFAYA

Entrevista con Rafael Dieste: galeguismo universalista / ALFONSO EIRÉ

Bibliografía / X. L. AXEITOS

Nº 16 (1996)

Monográfico sobre Manuel Antonio

Manuel Antonio "ite misa est" / XESÚS SANTOS

Tempo de amor e malenconía. Do meu diario 9/15-Abril-1979 / XOSÉ ANTONIO DURAN

O mar dos galegos no tempo de Manuel Antonio / DIONISIO PEREIRA

Un autor nunca esquecido. Da frustrada homenaxe de 1936 á de 1960 / ANTÓN CAPELÁN

Manuel Antonio e o anarconacionalismo / XOSÉ RAMÓN PENA

Iconografía e cenografía románticas na poesía de Manuel Antonio / MIGUEL A. MATO FONDO

O saber de Manuel Antonio / FIDEL VIDAL

Os 'manifestos' e a renovación poética galega. O prólogo dun libro de poemas que ninguén escribiu / CARLOS L. BERNÁRDEZ

Manuel Antonio e o entorno vangardista. Breves notas para un confronto / ROMÁN RAÑA

O héroe contempla o mar / MANUEL FORCADELA

De Jean Epstein a Manuel Antonio: a ironía como recurso / X. L. AXEITOS

Manuel Antonio: información e plástica do século XX / MARÍA ANTONIA PÉREZ

Navegación de altura / EDUARDO DIESTE

Un poema de Luís Seoane para Manuel Antonio / X. L. AXEITOS

Nº 17 (1997)

Monográfico sobre Ánxel Fole

Unha vida truncada polo franquismo / MANUEL VEIGA

Os primeiros escritos periodísticos / ISABEL GÓMEZ RIVAS

Xomalista en El Pueblo Gallego / ARMANDO REQUEIXO

Entrevistas dispersas a Fole / RAMÓN NICOLÁS RODRÍGUEZ

Os mundos outros á luz do candil / OLGA NOVO

Na dramaturxia: achegamento a Pauto do de / LUÍS ALONSO GIRGADO

O didactismo na obra de Fole / MARÍA XESÚS NOGUEIRA

Ecos da literatura en lingua inglesa / Mª FE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Testemuña do celtismo / MARÍA LOPO

Mulleres e feminismo nos artigos de Fole / CARMEN BLANCO

Parolada con don Ánxel ó xeito de Fole / XOSÉ DE CORA

Lembranza e admiración de Don Ánxel / PACO MARTÍN

Fole e os templários / LOIS DIÉGUEZ

Coma Fole falou / MARGARITA LEDO ANDIÓN

Manuel María, "Fole tiña dúas fixacións: a guerra e os nazis" / M.V.

O itinerario cronoloxico de Ánxel Fole / CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Nº 18 (1998)

Polo Reino de Galiza

O tempo político dos trobadores / CAMILO NOGUEIRA

A língua do Reino de Galiza / XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO

A deriva heterodoxa. (Das cantigas de amor aos sirventes contra Deus) / CARLOS PAULO MARTÍNEZ PEREIRO

Da igrexa no Reino de Galiza (1100-1300) / FRANCISCO CARBALLO

Nº 19 (1998)

Monográfico sobre Murguía

Murguía e os alicerces da nación galega / JUSTO G. BERAMENDI

A construcción dunha nación negada / ERNESTO VÁZQUEZ

Murguía historiador / CARLOS F. VELASCO SOUTO

O proxecto de creación dunha literatura galega en Murguía / ANA BELÉN FORTES

O polígrafo destemido. Pensamento literario e crítica / RAMIRO FONTE

Manuel Murguía en 'La Ilustración Gallega y Asturiana' / XOSE M. FERNÁNDEZ COSTAS-HENRIQUE RABUÑAL

No curso do tempo / TERESA LÓPEZ

Manuel Murguía, Curros e a Academia Galega / ELISARDO LÓPEZ VARELA

A visita de López Aydillo a Murguía / EUGENIO LÓPEZ AYDILLO

A volta de Murguía / FRANCISCO ANTONIO VIDAL

En prosa... con ela, Rosalía / MARGA ROMERO

Nº 20 (1999)

Especial Roberto Blanco Torres

Impresións da vila natal / HÉCTOR PICALLO FUENTES

Poeta en Cuba / XOSÉ M' DOBARRO, JORGE DOMINGO CUADRIELLO

Os anos evadidos: redactor de El Ideal Gallego / ANTÓN GARAZO

Blanco Torres na ditadura de Primo de Rivera / MARCOS SEIXO PASTOR

No xomalismo ourensán / MARCOS VALCÁRCEL

A modemidade e Roberto Blanco Torres / PILAR SANMARTÍN

A musa alemana / MONTSERRAT BASCOY LAMELAS, MARGA ROMERO

Orballo da media noite: unha poética persoal / XOSÉ M. MILLAN OTERO

Os dramas de Ariel: Blanco Torres ante a prensa galega da época / ANTÓN CAPELÁN

A democracia na Galiza / XOAN CARLOS GARRIDO COUCEIRO

En El Noroeste. Unha lición de xomalismo na prensa de partido / CARME VIDAL

En El País. Coa terra / X. ENRIQUE ACUÑA

Nº 21 (2002)

Especial Antón Avilés de Taramancos

Que non existe o olvido, meu señor amigo / ANA ROMANÍ

Memoria na Coruña dos anos cincuenta / MANUEL ÁLVAREZ TORNEIRO

Os compromisos de Avilés / XOSÉ AGRELO HERMO

Os soños comprometidos dun poeta épico / ANTÓN CAPELÁN

Poesía de mocidade dun home de Taramancos / DOLORES ARXÓNS ÁLVAREZ / XAVIER CASTRO RODRÍGUEZ

Un canto á procura do corpo / LUÍSA VILLALTA

A semente e o navio. (Sobre As torres no ar) / XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO

Homenaxe ó poeta Xosé-Antón Aviles de Taramancos / MANUEL MARÍA

Do epicentro á luz. (Notas para o comentario dun poema de Antón Avilés de Taramancos) / TERESA SEARA

Un home fronte á vida. A Nova Crónica das Indias / MARTÍN VEIGA

Manuel Antonio: Revolución Permanente / ANTÓN AVILES DE TARAMANCOS

Palabras en Soutomaior a dona Amalia Álvarez, na memoria de Alexandre Bóveda no cincuentenario do martírio. 'Morrer pola Patria é vivir' / ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS

Os tempos do wolfram / ANTÓN AVILES DE TARAMANCOS

Carta gnómica a Urbano Lugris / ANTÓN AVILES DE TARAMANCOS

Antón Aviles de Taramancos. 'O poeta é o guieiro dos sentimentos' / XAN CARBALLA

Nº 22 (2003)

Edición facsimilar do número especial adicado a Castelao no Día de Galiza, 1950

Prema (click) para ampliar a imaxe
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 24/02/2018 06:46
Copyright © 2002-2018, Deputación de Pontevedra. Reservados todos os dereitos. | Aviso Legal
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/