[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 21 DE OUTUBRO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 [2] 3
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Padroado de Turismo Rías Baixas

Bases Reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións para realización de material de divulgación e información turística para o ano 2005

Bases | Anexo I | Anexo II

Anexo I

Entidade………………………………………………………………………………………………………………………………………
CIF……………………………………………… Dirección………………………………………………………………………………
Poboación………………………………………………………………………………… Código Postal …………………………
Teléfono ……………………………… Fax …………………………………… E-mail……………………………………………

Actividades que solicita subvención:Importe da inversión prevista:
-…………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………

Subvencións solicitadas a outros organismos: Sí/No………………………
En caso afirmativo, indíquese o Organismo…………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (Marque o que proceda)
___ Documentación acreditativa da personalidade do representante.
___ Fotocopia cotexada do NIF e/ou Fotocopia do R.E.A.T.
___ Programa anual de publicacións-Memoria detallada da acción a executar.
___ Presuposto da inversión prevista (gastos e ingresos).
___ Proxecto ou maqueta do material a subvencionar.
___ Certificación de estar ó corrente das obrigas tributarias, coa Seg. Social e
      Deputación de Pontevedra.
___ Declaración responsable no que conste a asunción da iniciativa.
___ Declaración responsable ou certificación de non dispoñer doutra subvención
      para a actividade de que se trata.

………………, a …….de……………..de 2005

Sinatura e selo

Nome:……………………………
D.N.I.:……………………………
Cargo:……………………………Páxina Seguinte Páxina 1 [2] 3

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/05/2005 06:22
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/