[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 26 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Cursos
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina [1] 2 3
CURSOS 

deputación de pontevedra

Curso de pasteleiro do proxecto Cidade +

Anuncio | Bases | Lista de admitidos
Modelo de Solicitude | Modelo de curriculo

Bases reguladoras da acción formativa de pasteleiro/a do proxecto Cidade + ( Interreg III-A)

1.— OBXECTO DA CONVOCATORIA
As presentes bases regulan o procedemento selectivo para cubrir 15 prazas no Curso de Pasteleiro/a que forma parte das accións formativas do Proxecto Cidade +.

Este curso ten una duración de 250 horas. A formación realizarase na Asociación Provincial de Industriais da Panificación, APROINPA, Vigo, de luns a venres, en horario de tarde (16:00/21:00). A acción formativa levarase a cabo entre os meses de outubro e decembro de 2005, con data posible de comezo o 3 de outubro. O curso Acóllese ó Convenio Marco e existe un compromiso de contratación por parte da Asociación Provincial de Industriais da Panificación, APROINPA dun 50%.

2.— CONTIDO DO CURSO

 1. Seguridade e hixiene na industria de pastelería.
 2. Dispor e acondicionar materias primas e productos auxiliares.
 3. Técnicas básicas utilizadas en pastelería.
 4. Elaboración de masas.
 5. Elaboración de cremas.
 6. Técnicas de decoración en pastelería.
 7. Xestión e comercialización dunha pastelería.

3.— BOLSAS POR DESPRAZAMENTO
Os beneficiarios da acción formativa terán dereito a unha bolsa por desprazamento, entendendo este concepto como a distancia que exista entre o domicilio dos usuarios ó lugar de impartición do curso.

Abonarase mensualmente unha contía máxima de 360 € ou 240 € (segundo sexa a distancia superior ou inferior a 12 qm.), e descontarase a razón de 18 € ou 12 € por día ó alumno que non asista ó curso.

4.— REQUISITOS DOS ASPIRANTES

 1. REQUISITOS MÍNIMOS:
  • Ter cumpridos 18 anos de idade
  • Persoas emigrantes retornadas e os seus descendentes, que acrediten que non transcorreron máis de cinco anos do seu retorno.
  • Inmigrantes que posúan autorización de residencia e traballo.
  • Nivel académico: formación básica en lecto-escritura. (certificado de escolaridade ou equivalente no país de orixe)
  • Nivel profesional: non se precisan coñecementos específicos.
  • Condicións: aquelas que non impidan o desenvolvemento da profesión.
 2. REQUISITOS DE VALORACIÓN COMPLEMENTARIA:
  • Data de antigüidade no INEM.
  • Experiencia profesional acreditada no sector.
  • Formación relacionada.

5.— SOLICITUDES
As solicitudes para o curso presentaranse ou ben no Rexistro Xeral da Deputación ( en horario de 9:00 a 13:00 horas, de luns a sábado), ou nas instalacións do proxecto Cidade + na Cidade Infantil Príncipe Felipe ( en horario de 8:00 a 15:00 de luns a venres). Prazo máximo de recollida de solicitudes dez días hábiles dende a publicación das bases que quedarán expostas no taboleiro da Deputación e na páxina web da Deputación.

6.— DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

 • Currículo segundo modelo facilitado en Rexistro da Deputación, en Cidade + ou ben na páxina web.
 • DNI ou NIE.
 • Para emigrante retornado: documento acreditativo da condición de retornado.
 • Para familiar de retornado: documento que acredite o parentesco co retornado.
 • Para inmigrante: Autorización de residencia e traballo.
 • Tarxeta do INEM
 • Vida laboral.
 • Certificado de ingresos: prestacións INEM, Xunta ou nómina.
 • Certificado de antigüidade no INEM.

7.— COMISIÓN DE SELECCIÓN
A Comisión de selección dos beneficiarios desta acción formativa do Proxecto Cidade + (Interreg III-A) estará integrada polos seguintes membros:

 • Presidente:
  A deputada delegada do Servizo de Acción Social, Promoción de Emprego e Muller ou en quen delegue.
 • Secretario
  O da corporación ou en quen delegue.
 • Vogais:
  1. A xerente de Cidade+ ou en quen delegue.
  2. As dúas técnicas responsables do departamento de orientación laboral do proxecto Cidade+.
  3. Representante da asociación APROINPA.

8.— PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
O proceso selectivo constará de dúas fases: valoración de currículo e entrevista persoal, establecéndose como puntuación máxima 5 puntos en cada fase.

VALORACIÓN DO CURRÍCULO
O currículo será valorado atendendo os seguintes criterios de baremación.

REQUISITOBAREMO
criteriopuntos
Experiencia profesional no sectorMais de 12 meses2
De 6 a 12 meses1
Menos de 6 meses0.5
Tempo en desempregoMáis de 12 meses1
De 6 a 120.5
Recursos económicosSi non ten ingresos0.5
Formación relacionadapor curso0.25
Máximo1.5

ENTREVISTA PERSOAL
A puntuación máxima da entrevista será de 5 puntos, que se sumarán, á puntuación obtida na fase de baremación de currículo. Para superar a entrevista terá que obter unha puntuación superior a 2.5.

As entrevistas realizaranse cinco días hábiles despois de rematado o prazo de entrega de solicitudes, en horario de 9:00 h. a 13:00 h, no Pazo provincial da Deputación de Pontevedra.

A selección de usuarios/as para a entrevista realizarase en dúas quendas por orden rigoroso de apelido: do A ó M, horario de 9:00 da mañá; do N ó Z a partir das 12:00.

9.— PROPOSTA DE SELECCIÓN
Ó día seguinte da realización das entrevistas publicarase na páxina web e no taboleiro da Deputación a lista de admitidos para o curso. Así mesmo tamén se publicará unha lista de reserva, para que en caso de baixas, poidan incorporarse novos/as alumnos/as.

10.— RÉXIME XURÍDICO.
A comisión de valoración queda facultada para adoptar as decisións que se estimen oportunas para a aplicación destas bases.Páxina Seguinte Páxina [1] 2 3

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 07/10/2005 13:49
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/