[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 21 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
ORAL
IPESPO
Estatutos
Consello reitor
Licitacións
Museo
Escola de Canteiros
Turismo Rías Baixas
Caixa Anticipos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán
Aviso Legal

Páxina 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Estatutos (cont.)

ARTIGO 4.—OBXECTO

1.— O IPESPO ten por obxecto a realización das actividades, dirixidas á promoción e xestión do solo empresarial e a construcción de edificacións residenciais sometidas a algún réxime de protección pública no territorio da provincia de Pontevedra. O desenvolvemento destas actividades ten por finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Provincia de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego así como de solo para a construcción de vivendas dignas e adecuadas, especialmente, ós sectores con menos capacidade económica, actuando como elemento de regulación do mercado inmobiliario e de mellora da calidade ambiental. Inclúense nestas actividades as seguintes:

 1. Promoción, adquisición e preparación de solo para asentamentos industriais, residenciais, terciarios e de servizos.
 2. Adquisición, por calquera título, incluso expropiación forzosa en cuxo caso o IPESPO adoptará a condición de beneficiaria, de terreos destinados á formación de reservas de solo, preparación de solares, dotacións e equipamentos, fomento da vivenda ou calquera outra finalidade análoga de carácter urbanístico.
 3. Exercer a acción urbanizadora dirixida á preparación do solo industrial, residencial, terciario e de servizos, mediante a realización de obras de infraestructuras, urbanización e dotación de servizos para o seu adecuado equipamento, así como calquera outra acción precisa para a execución do planeamento urbanístico.
 4. Promover a acción edificatoria dirixida á realización de edificacións e instalacións destinadas a albergar industrias e vivendas residenciais sometidas a algún réxime de protección pública, así como as dotacións de equipamento comunitario previstas polo planeamento urbanístico.
 5. Xestión, explotación e mantemento das obras e servizos resultantes da súa acción urbanizadora e edificatoria.
 6. Alugamento de bens mobles e inmobles.
 7. O fomento de adquisición de solo e a súa urbanización, da construcción de vivendas de protección oficial, así como a rehabilitación e construcción de todo tipo de vivendas.
 8. A promoción e xestión de plans e programas en materia de vivenda e solo que se desenvolven directamente polo propio Organismo ou en colaboración con Administracións públicas competentes.
 9. Realización das actuacións que, en materia do seu obxecto, lle encomenden as administracións públicas competentes.
 10. Asistencia técnica na xestión urbanística dos municipios da Provincia vinculada á consecución dos obxectivos do IPESPO.
 11. Calquera outra actividade relacionada coas expresadas nos apartados precedentes, incluso a construcción, alugamento e alleamento de edificacións de calquera uso.

2.— O IPESPO no desenvolvemento dos seus fins, poderá levar a cabo cantas actuacións estime convenientes en relación con estudios, redacción de proxectos e plans, execución de obras, adquisición, comercialización, permuta e alleamento a título oneroso de solo e equipamento, constitución de dereitos reais e gravames sobre bens, xestión e explotación de obras e servizos e calquera outras que estime necesarias cos límites establecidos polo ordenamento xurídico.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 22/11/2005 12:18
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/