[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 17 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
ORAL
IPESPO
Estatutos
Consello reitor
Licitacións
Museo
Escola de Canteiros
Turismo Rías Baixas
Caixa Anticipos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán
Aviso Legal

Páxina 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Estatutos (cont.)

SECCIÓN 2ª
DO PRESIDENTE

ARTIGO 10.— ATRIBUCIÓNS DO PRESIDENTE

O presidente do organismo terá as seguintes atribucións:

 1. Convocar o Consello rector e o Consello asesor, e presidir e dirixir as súas sesións cando asista.
 2. Representar ó organismo autónomo en toda clase de actos, accións e contratos ante calquera autoridade e organismo, e outorgar un apoderamento a tal efecto.
 3. Dictar as resolucións particulares que sexan precisas para executar os acordos do Consello rector.
 4. Formar a orde do día, convocar, presidir, suspender e levantar as sesións dos órganos colexiados, dirixir as deliberacións e dirimir os empates con voto de calidade.
 5. Elaborar o programa de actuación e elevalo ó Consello rector para a súa aprobación.
 6. Elaborar a memoria anual e o inventario de bens, elevándoos ó Consello rector para a súa aprobación.
 7. Elaborar o organigrama e o cadro de persoal do organismo, elevándoo ó Consello rector para a súa aprobación e posterior ratificación polo Pleno da Deputación.
 8. Elaborar o proxecto de orzamento do organismo, a proposta das súas modificacións cando a aprobación destas lle corresponda ó Consello rector así como a proposta inicial da conta xeral.
 9. Aprobar as modificacións do orzamento cando sexan da súa competencia, segundo as bases de execución.
 10. Aprobar inicialmente a liquidación de orzamento.
 11. Adoptar as medidas de urxencia que sexan necesarias en defensa dos intereses do organismo.
 12. Resolver, a proposta do director, o nomeamento e o cese do persoal para postos de especial responsabilidade e dirección.
 13. Resolver, a proposta do director, o despido de persoal laboral e someter dita resolución á ratificación do Consello rector.
 14. Aprobar a asignación individualizada de incentivos ó persoal.
 15. Contratar obras, servizos e subministro nos supostos autorizados por Lei ós presidentes das entidades locais.
 16. Calquera outra facultade que lle corresponda por Lei ou regulen os presentes estatutos e non estean atribuídas a outros órganos.

ARTIGO 11.— DO VICEPRESIDENTE

 1. Suplirá ó presidente en todas as súas actuacións cando a súa asistencia non sexa posible por calquera motivo ou circunstancia.
 2. Asumirá todas as actuacións que o presidente delegue nel.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 22/11/2005 14:50
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/