[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 21 DE NOVEMBRO DE 2019
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Contratacións laborais. Proxecto Aquelando

Bases xerais | Instancia | Listas de admitidos
Tribunal e datas 1º exercicio | Cualificacións 1º exercicio
Puntuacións fase concurso | Corrección de erros fase concurso

Procesos selectivos

Aprobación das listas definitivas de aspirantes admitidos e excluidos, designación de tribunais e datas dos primeiros exercicios dos procesos selectivos correspondente o proxecto “Aquelando” do FSE

A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, dictou a seguinte RESOLUCIÓN:

“Por Resolución de data de xaneiro de 2006, publicada no Taboleiro de anucios do Pazo Provincial, fixéronse públicas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluidos ás probas selectivas convocadas por Resolución Presidencial de data de decembro de 2005 para a contratación laboral por obra ou servizo determinado de diverso persoal con cargo o proxecto Aquelando, subvenciondo polo FSE.

De conformidade co previsto na Base VII da convocatoria, unha vez examinadas as reclamacións presentadas dentro do prazo establecido legalmente, RESOLVO:

1º.— Aproba-la lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos, coas seguintes modificacións:

A) ASPIRANTES INCLUIDOS:

Un posto de traballo de Ténico de Inserción Laboral

APELIDOS E NOME

NEIRA ANDÚJAR, Julia

2º.— Designar os membros que integran cada un dos Tribunais Cualificadores e determina-la data en que terá lugar a súa constitución e celebración do primeiro exercicio:

3º.— De acordo co disposto nas bases da convocatoria os membros dos Tribunais deberán de absterse de intervir comunicándolle ó Sr. Presidente cando concorran neles algunha das circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/92 do Réxime Xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, así como cando tivesen realizado tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta Convocatoria. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar ós membros do Tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 30/92.

4º.— A constitución dos Tribunais terá lugar no Pazo Provincial, nos días e horas indicados.

5º.— Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do Tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a práctica dos mesmos.

6º.— En cumprimento do sinalado na base sexta da convocatoria os dereitos de examen reintegraránselles de oficio ós interesados excluidos definitivamente da lista de admitidos.

7º.— Contra esta Resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a dictou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ó desta notificación (artigos 107 e 117 da Ley 30/92 de 26 de novembro, de réximen xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Ley 4/99 de 13 de xaneiro) ou ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado de Contencioso Administrativo de Pontevedra, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Pontevedra, 14 de febreiro de 2006
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 10/03/2006 14:11
Copyright © 2002-2019, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/