ATOPO
Rexistros actuais: 1.353.689
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.410

LEXISLACIÓN E NORMATIVA

Lei de memoria histórica de Galicia

Presentación da proposta de lei do BNG (17/10/2018)

Rexeitamento da admisión a trámite (12/3/2019)

Lexislación e documentos de interese

Lei 20/22, de 19  de outubro, de Memoria Democrática

Relación de españois falecidos en Mauthausen e Gusen (9/8/2019)

Lei 14/2017, de 10 de novembro, de memoria democrática e para a convivencia da Comunitat Valenciana (10/11/2017)

Lei 2/2017, de 28 de marzo, de memoria histórica e democrática de Andalucía (9/8/2019)

Informe do relator especial do Consello de Dereitos Humanos sobre a promoción da verdade, a xustiza, a reparación e as garantías de non repetición no caso de España (22/7/2014)

Exame do informe de España presentado en virtude do artigo 29 da Convención internacional para a protección de todas as persoas contra as desaparicións forzadas. Autoría: Fundación Internacional Baltasar Garzón (26/12/2012)

Orde de Presidencia 2568 de 2011, de 26 de setembro, pola que se aproba o Protocolo de actuación en exhumacións de vítimas da guerra civil e a ditadura (27/9/2011)

Resolución aprobada polo Consello de Dereitos Humanos 12/12. O dereito á verdade (12/10/2009)

Observacións finais a España do Comité de Dereitos Humanos de Nacións Unidas (5/1/2009)

Real decreto 1791/2008, de 3 de novembro, sobre a declaración de reparación e recoñecemento persoal a quen padeceu persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura (3/11/2008)

Real decreto 1803/2008, de 3 de novembro, polo que se regulan as condicións e o procedemento para o aboamento das indemnizacións recoñecidas na Lei 52/2007, de 26 de decembro, a favor de persoas falecidas ou con lesións incapacitantes pola súa actividade en defensa da democracia (3/11/2008)

Aceptación da competencia por parte do Xulgado Central de Instrución núm. 5, dirixido por Baltasar Garzón, para xulgar crimes contra a humanidade realizados polo franquismo (16/10/2008)

Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura (26/12/2007)

Condena da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa á ditadura franquista (1/1/2006)

Resolución da Asemblea das Nacións Unidas sobre o principio e os dereitos das vítimas de violacións manifestas dos dereitos humanos e do dereito internacional humanitario a interpoñer recursos e obter reparacións (16/12/2005)

Comisión de Dereitos Humanos. A loita contra a impunidade (8/2/2005)

Observación sobre a obriga xurídica dos estados parte do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos (26/5/2004)

Estatuto de creación da Corte Penal Internacional para os crimes de transcendencia internacional (17/7/1998)

Comité de Dereitos Humanos. Prohibición da tortura ou outros tratos ou penas crueis, inhumanos ou degradantes (1/1/1992)

Adhesión de España ao Convenio sobre o Dereito dos Tratados Internacionais adoptado en Viena 1969 (27/1/1980)

Ratificación por parte de España do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos asinado en Nova York en 1966 (30/4/1977)