ATOPO
Rexistros actuais: 1.353.689
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.410

MARCO NORMATIVO

Sistema Cartográfico Nacional

Plan Cartográfico Nacional 2021-2024

Resolución de 23 de marzo de 2021, do Instituto Xeográfico Nacional, pola que se publica o Convenio entre o Consello Superior Xeográfico e a Comunidade Autónoma de Galicia, polo que a Comunidade Autónoma de Galicia intégrase no Sistema Cartográfico Nacional

Lei 2/2018 de 23 de maio, pola que se modifica a Lei 14/2010, de 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España

Acordo polo que se aproba o  Plan cartográfico nacional 2017-2020

Lei 14/2010, de 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España. BOE núm. 163, ano 2010

Real Decreto 1545/2007, de 23 de novembro, polo que se regula o Sistema Cartográfico Nacional. BOE núm. 287, ano 2007

Lei 7/86, de 24 de xaneiro, de ordenación da cartografía. BOE núm. 25, ano 1986

Xeodesia

Sinais xeodésicos e xeofísicos

Real decreto 2421/1978, de 2 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 11/1975, de 12 de marzo, sobre sinais xeodésicos e xeofísicos

Lei 11/1975, de 12 de marzo, sobre sinais xeodésicos e xeofísicos

Sistema xeodésico de referencia

Real decreto 1071/2007, de 27 de xullo, polo que se regula el sistema xeodésico de referencia oficial en España. BOE núm. 207, ano 2007

Delimitacións territoriais

Real decreto 3426/2000, de 15 de decembro, polo que se regula o procedemento de deslinde de termos municipais pertencentes a distintas comunidades autónomas

Real decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de poboación e demarcación das entidades locais.

Límites administrativos no ámbito mariño

Real decreto 236/2013, de 5 de abril, polo que se establece a zona económica exclusiva de España no Mediterráneo noroccidental.

Convenio entre España e Italia sobre delimitación da plataforma continental no Mediterráneo, BOE 290/1978

Real decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de liñas de base rectas

Convenio entre España e Francia sobre delimitación da plataforma continental no Golfo de Biscaia, BOE 163/1975

Convenio entre España e Francia sobre delimitación do mar territorial e zona contigua no Golfo de Biscaia, BOE 159/1975

Costas

Real decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral de costas

Lei 2/2013, de 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas

Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas

Dominio público hidráulico

Real decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, de 11 abril

Real decreto 606/2003, de 23 de maio, polo que se modifica el Real decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VIII da Lei 29/1985, de 2 de agosto, de augas

Real decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, de 2 de agosto, de augas

Cartografía catastral

Resolución do 8 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 29 de marzo de 2021, conxunta da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública e da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproban as normas técnicas para a incorporación da representación gráfica de inmobles en documentos notariais

Resolución do 7 de outubro de 2020, conxunta da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública e da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproban as especificacións técnicas complementarias para a representación gráfica dos predios sobre a cartografía catastral e outros requisitos para o intercambio de información entre o Catastro e o Rexistro da Propiedade

Resolución de 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproba o réxime de establecemento e funcionamento dos puntos de información catastral

Resolución do 29 de octubre de 2015, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución conxunta da Dirección Xeral dos Rexistradores e do Notariado e da Dirección Xeral do Catastro, pola que se regulan os requisitos técnicos para o intercambio de información entre o Catastro e os Rexistros da Propiedade

Resolución de 17 de outubro de 2013, da Subsecretaría, pola que se aproba a relación de documentos electrónicos normalizados do ámbito de competencia do rexistro electrónico do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Resolución de 23 de marzo de 2011, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproban os criterios de acceso, formatos de entrega e condicións da licenza-tipo para o acceso ao servizo de descarga masiva de datos e cartografía a través da sede electrónica do Catastro

Resolución de 24 de novembro de 2008, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se aproba o réxime de funcionamento da Oficina Virtual do Catastro e dos puntos de información catastral

Real decreto 417/2006, de 7 de abril, polo que se desenvolve o Texto refundido da Lei do catastro inmobiliario

Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do catastro inmobiliario

Instrución de 26 de marzo de 1999, da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, sobre certificacións catastrais descritivas e gráficas para os efectos de constancia documental e rexistral da referencia catastral

Real decreto 585/1989, de 26 de maio, polo que se desenvolve a Lei 7/1986, de 24 de xaneiro, en materia de cartografía catastral

Real decreto 2949/1979, de 29 de decembro, sobre competencias do Instituto Xeográfico Nacional no concernente ao mapa nacional topográfico parcelario

Lei de 1906 que establece o Catastro Topográfico Parcelario

Xeral

Real Decreto 308/2022, de 3 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 139/2020, de 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, e o Real Decreto 645/2020, de 7 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Real Decreto 645/2020 de 7 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

Real decreto 139/2020 de 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais

Real decreto 2/2020 de 12 de xaneiro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais

Real decreto 953/2018, de 27 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento

Real decreto 595/2018, de 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais

Real decreto 355/2018, de 6 de xuño, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais

Real decreto 1792/1999, de 26 de novembro de 1999, polo que se regulan a composición e o funcionamento do Consello Superior Xeográfico. BOE núm. 296, ano 1999

Real decreto 2724/1998, de 18 de decembro, de integración dos servizos rexionais da Dirección Xeral do Instituto Xeográfico Nacional nas delegacións do Goberno

Real decreto 2949/1979, de 29 de decembro, sobre competencias do Instituto Xeográfico Nacional no concernente ao mapa nacional topográfico parcelario

Centro Nacional de Información Xeográfica

Real Decreto 310/2021, de 4 de maio polo que se aproba o Estatuto do Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Xeográfica

Real decreto 1637/2009, de 30 de outubro, polo que se modifica o Estatuto do Centro Nacional de Información Xeográfica, aprobado polo Real decreto 663/2007, de 25 de maio

Lei 37/1988, de 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 1989. Artigo 122, polo que se crea o Centro Nacional de Información Xeográfica

Órganos colexiados

Real decreto 1391/2007, de 29 de outubro, polo que se regula a Comisión Española de Xeodesia e Xeofísica

Real decreto 663/2001, de 22 de xuño, polo que se modifica o Regulamento da Comisión Nacional de Astronomía aprobado polo Real decreto 587/1989, de 12 de maio

Real decreto 587/1989, de 12 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Comisión Nacional de Astronomía

Orde PRE/2004/2013, de 25 de outubro, pola que se actualiza a composición da Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes

Real decreto 518/1984, de 22 de febreiro, polo que se reorganiza a composición da Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes

Outras normas

Transparencia, acceso á información pública e reutilización

Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público

Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Real decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica

Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público

Lei 27/2006, de 18 de xullo de 2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, BOE núm. 171, ano 2006

Política de difusión

Resolución de 3 de outubro de 2017, do Centro Nacional de Información Xeográfica, pola que se fixan os prezos públicos que deben rexer na distribución de produtos, publicacións e prestación de servizos de carácter xeográfico

Orde FOM/2807/2015, de 18 de decembro, pola que se aproba a política de difusión pública da información xeográfica xerada pola Dirección Xeral do Instituto Xeográfico Nacional

EIEL

Orde APU/293/2006, de 31 de xaneiro, de desenvolvemento do mencionado Real decreto

Real decreto 835/2003, de 27 de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades locais

Propiedade Intelectual

Lei 23/2006, de 7 de xullo, pola que se modifica o Texto refundido da Lei de propiedade intelectual

Real decreto lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de propiedade intelectual

SIGPAC

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. O Regulamento (CE) nº 1593/2000, do Consello, de 17 de xullo de 2000, no que se modifica o Regulamento (CEE) nº 3508/92, polo que se establece un Sistema Integrado de Gestión  de Control (SIGC) de determinados réximes de axuda comunitarios, obriga a crear un Sistema Gráfico Dixital de Identificación de Parcelas Agrícolas, utilizando as técnicas informáticas de Información xeográfica, recomendando, ademais, a utilización de ortoimaxes aéreas ou espaciais

No mencionado regulamento tamén se establece que, a 1 de xaneiro de 2005, cada Estado membro debe dispoñer dunha base de datos gráfica de todas as parcelas de cultivo dixitalizadas, cunha precisión equivalente, polo menos, a unha cartografía a escala 1:10.000  e, a partir do ano 2016, de escala 1:5.000

A regulación comunitaria do sistema de identificación de parcelas agrarias recóllese no Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, sobre a financiación, xestión e seguimento da Política Agrícola Común (artigo 70) e no Regulamento Delegado (UE) nº 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade

O Real decreto 1077/2014, de 19 de decembro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas

Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se aproban as especificacións de produto da Base topográfica urbana de Galicia (BTUG) e as especificacións de produto da Base topográfica de Galicia (BTG) como normas técnicas de produción de cartografía de Galicia

Resolución do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a actualización do Plan básico autonómico de Galicia

Decreto 14/2017, de 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia

Decreto 134/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba a fusión voluntaria dos concellos de Cerdedo e Cotobade e se constitúe o concello de Cerdedo-Cotobade

Decreto 172/2012, de 1 de agosto, polo que se regula a CCSIXG

Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio

Resolución de 23 de xuño de 2010, do Instituto Xeográfico Nacional, Resolución de 23 de xuño de 2010, do Instituto Xeográfico Nacional, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, polo que a comunidade autónoma se integra no Sistema Cartográfico Nacional e se establecen os contidos do Real decreto 1545/2007, de 23 de novembro, que afectan a esa integración

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega

Decreto 148/2003, de 9 de xaneiro, polo que se crea a CCSIXG

Decreto 65/1997, de 20 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o mapa comarcal de Galicia.

Lei 7/1996, de 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal

Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia

Toponimia oficial

A toponimia oficial está recollida nos seguintes decretos:

  • A Coruña: Decreto 189/2003, de 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades de poboación da provincia da Coruña (DOG do 25 de marzo de 2003)
  • Lugo:  Decreto 6/2000, de 7 de xaneiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades de poboación da provincia de Lugo (DOG do 25 de xaneiro de 2000)
  • Ourense: Decreto 332/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades de poboación da provincia de Ourense (DOG do 29 de agosto de 1996)
  • Pontevedra: Decreto 219/1998, de 2 de xullo, polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades de poboación da provincia de Pontevedra (DOG do 28 de xullo de 1998)

Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística

Normativa de carácter europeo que recolle toda a documentación, textos e información relacionada coas infraestruturas de datos espaciais

Regulamentos e directrices técnicas

Datos

Servizos de rede

Regulamento

Regulamento modificado (CE) núm. 976/2009, no que se refire aos servizos de rede: establécense nel especificacións técnicas e criterios mínimos de calidade para os servizos de rede do tipo visualización, localización, descarga e transformación

Directrices técnicas

Directrices técnicas para a implementación de servizos de localización: establece os criterios para implementar o servizo Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0

Directrices técnicas para a implementación de servizos de visualización: establece os criterios para poñer en marcha servizos de visualización segundo o Perfil Inspire de ISO19128 – WMS 1.3.0 y WMTS 1.0.0

Directrices técnicas para a implementación de servizos de descarga: establécense os criterios para crear servizos de descarga de conxuntos de datos predefinidos (ATOM ou ISO 19142 Web Feature Service e ISO 19143 Filter Encoding Specification) e servizos de descarga directa de datos (ISO 19142 Web Feature Service e ISO 19143 Filter Encoding Specification)

Directrices técnicas para a implementación de servizos de descarga utilizando servizo web de coberturas: establece os criterios para crear servizos segundo Web Coverage Service, WCS 2.0

Directrices técnicas para a implementación de servizos de rede de transformación de esquemas INSPIRE: aplícaselles soamente aos servizos de transformación de modelos de datos

Máis información e documentos sobre a implementación segundo Inspire para o caso de servizos de rede na sección de servizos de rede do portal Inspire.

Introdución aos servizos de rede

Metadatos

Outros

REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2021/581 DA COMISIÓN de 9 de abril de 2021 relativo aos mapas de situación do Sistema Europeo de Vixilancia de Fronteiras (EUROSUR)

Aviso xurídico importante

Os textos que se ofrecen nestas páxinas están destinados ao seu uso como instrumento documental. A Cartoteca non se fai responsable do seu contido. Estes textos non teñen validez xurídica ningunha. Para fins xurídicos consulte os textos publicados nos boletíns e nos diarios oficiais.

Se desexa engadir o seu enlace á nosa lista de ligazóns ou percibe algún erro nos que xa temos agradeceremos que se poñan en contacto con nós a través do enderezo electrónico cartoteca@depo.es