ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

CONCELLO DE PONTEVEDRA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36038.AMPo.1

 • Título CONCELLO DE PONTEVEDRA

 • Data(s) 1693-2022 (Creación)

 • Volume e soporte 10.528 unidades de instalación. Papel e soporte informático.

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Pontevedra(1835-) O primeiro “foro” do burgo de Pontevedra concedido en decembro de 1169 por Fernando II de León, pode considerarse como o punto de partida no desenvolvemento municipal da cidade. Poucos anos máis tarde, o 16 de decembro de 1180, Fernando II doa ao arcebispo Pedro Compostelán a vila, con todos os seus termos e pertenzas, polo que esta perde a súa condición reguenga e pasa a depender da Mitra compostelá ata a supresión dos señoríos polas Cortes de Cádiz (1811), excepto unha pequena paréntese reguenga (1588-1595) en tempos de Felipe II. A vila consegue ao longo da Idade Media unha serie de privilexios e exencións de gran importancia para o seu desenvolvemento económico. Xa a mediados do século XIII atopámonos cun Concello que realiza funcións administrativas e xudiciais, inseparables durante toda a Idade Media e Moderna, e do que non é posible determinar a súa estrutura e composición. Este Concello é o encargado de propoñer anualmente ao arcebispo seis homes para que de entre eles elixa os dous alcaldes. O arcebispo resérvase o nomeamento dun xuíz, que o representa e administra xustiza, e dun mordomo cuxa función é esencialmente recadatoria. Desde mediados do século XV ata o fin do Antigo Réxime a composición do Concello será similar: un xuíz, dous alcaldes, varios rexedores e dous procuradores xerais. A transición do antigo ao novo réxime modificou radicalmente a composición e funcionamento do Concello. Os alcaldes deixaron de ser nomeados polos arcebispos composteláns e as rexedorías pasaron de ser vitalicias e transmisibles a electivas. A Real orde do 23 de xullo de 1835 foi a que consagrou de forma definitiva os novos concellos. O goberno municipal estaba encomendado ao alcalde ou alcaldes e a un número variable de rexedores, dos que un ou dous actuaban como síndicos. O número de rexedores durante os anos 1840 a 1860 limitouse a trece, pasando a 21 en 1869. No devandito ano a corporación quedou composta por cinco alcaldes e os 21 rexedores. A lei electoral de 1874 fixou o seu número en 22.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Pontevedra

 • Historia arquivística Unha parte da documentación do Concello custódiase no Arquivo Histórico Provincial e no Arquivo do Museo de Pontevedra. No AHPo custodian 160 unidades de instalación que van dende 1438 a 1908. No Arquivo Municipal non se conserva o documento que acredite o depósito desta documentación, só existe constancia a través da acta da Comisión Municipal Permanente do Concello de Pontevedra na que se lle concede ao director do Arquivo Histórico de Pontevedra o depósito destes documentos.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ao arquivo ao remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo. As oficinas produtoras transfiren os documentos ao Arquivo Municipal de acordo coas especificacións técnicas elaboradas polo Servizo de Arquivo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido O fondo municipal está formado pola documentación xerada e producida polo Concello. É o fiel reflexo da actividade municipal. Contén información exhaustiva do goberno, a administración, o urbanismo, os habitantes e a economía do municipio entre outras

 • Valoración, selección e eliminación A avaliación, selección e eliminación dos documentos realízanse, segundo o establecido no Decreto da Comisión Cualificadora de Documentos Municipais.

 • Novos ingresos Mediante transferencias ordinarias desde as oficinas produtoras.

 • Organización

  Iniciado o proceso de organización documental da documentación producida polo concello de Pontevedra en base a un cadro funcional único para a documentación tradicional en papel e a documentación electrónica actual.
  Definida entón a estrutura definitiva e permanente de grupo de funcións (3) que albergan o resto de niveis:
  
  GRUPO DE FUNCIÓNS (3)
  
  1.-ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
  2.-XESTIÓN DO TERRITORIO
  3-XESTION DOS SERVIZOS E DA POBOACIÓN
  
  e de funcións (14) (engadíuselle de CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E ASISTENCIA TÉCNICA á proposta de Catalunya sobre a que nos baseamos:
  
  FUNCIÓNS (14)
  													CÓDIGO FUNCAL
  1.- ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
  1.1.	ACCIÓN E ÓRGANOS DE GOBERNO		 	    				1,2,3,4,5,6,7,8,10,20,21,22
  1.2.	ORGANIZACIÓN E XESTIÓN ADMINISTRATIVA 	 					9,16,17,18,19,21,23,24
  1.3.	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E ASISTENCIA TÉCNICA	  				 15
  1.4.	RECURSOS HUMANOS									25
  1.5.	PATRIMONIO										12
  1.6.	RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS		   		   			26, 27,28,29,30,31
  
  
  2.-XESTIÓN DO TERRITORIO
  2.1.	URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE							10, 36,37
  2.2.	SUSTENTABILIDADE E MEDIO AMBIENTE							34, 35
  2.3.	ORDENACIÓN E PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 		 			 33, 52, 53, 55,56, 58
  
  3- XESTIÓN DOS SERVIZOS E DA POBOACIÓN
  3.1.	POBOACIÓN, ELECCIÓNS E QUINTAS							13, 14
  3.2.	SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DO LECER						45,46,48
  3.3.	SERVIZOS PARA A EDUCACIÓN								44
  3.4.	SERVIZOS PARA O BENESTAR E A SAÚDE							39,41,43
  3.5.	SEGURIDADE E PROTECCIÓN CIDADÁ							32
  
  Na evolución do cadro propuxéronse os seguinte niveis, que poderán ser ampliados de ser preciso, que detallamos de seguido:
  1ª División de función-subfunción (107)
  GF001 ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
  GF001.F0001 ACCIÓN E ÓRGANOS DE GOBERNO
  GF001.F0001.SF001 1.1.1. Formación e termo municipal
  GF001.F0001.SF002 1.1.2. Constitución do concello
  GF001.F0001.SF003 1.1.3. Pleno
  GF001.F0001.SF004 1.1.4. Alcaldía. Presidencia
  GF001.F0001.SF005 1.1.5. Xunta de goberno local
  GF001.F0001.SF006 1.1.6. Comisións informativas
  GF001.F0001.SF007 1.1.7. Xunta de voceiros
   GF001.F0001.SF008 1.1.8. Comisións, Xuntas e Consellos
  GF001.F0001.SF009 1.1.9. Grupos municipais
  GF001.F0001.SF0010 1.1.10. Autoridades Supramunicipais do Antigo Réxime
  GF001.F0001.SF0011 1.1.11. Participación cidadá
  GF001.F0001.SF0012 1.1.12. Creación, participación e disolución de organismos
  GF001.F0001.SF0013 1.1.13. Actividade normativa (ordenanzas e regulamentos
  GF001.F0001.SF0014 1.1.14. Políticas e programas de goberno
  GF001.F0001.SF0015 1.1.15. Comunicación, protocolo e relacións externas
  
  GF001.F0002 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN ADMINISTRATIVA
  GF001.F0002.SF016 1.2.1. Estrutura administrativa e organigrama
  GF001.F0002.SF017 1.2.2. Convenios
  GF001.F0002.SF018 1.2.3. Rexistro xeral de documentos
  GF001.F0002.SF019 1.2.4. Arquivo e xestión documental
  GF001.F0002.SF020 1.2.5. Xestión da información e transparencia
  GF001.F0002.SF021 1.2.6. Planificación e control de calidade
  GF001.F0002.SF022 1.2.7. Xestión da protección de datos persoais
  GF001.F0002.SF023 1.2.8. Xestión das comunicacións
  GF001.F0002.SF024 1.2.9. Xestión das aplicacións TIC
  GF001.F0002.SF025 1.2.10. Actuacións xurídico-administrativas
  
  GF001.F0003 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E ASISTENCIA TÉCNICA
  GF001.F0003.SF026 1.3.1. Contratación de obras
  GF001.F0003.SF027 1.3.2. Contratación de concesión de obras públicas
  GF001.F0003.SF028 1.3.3. Contratación de xestión de servizos públicos
  GF001.F0003.SF029 1.3.4. Contratación de servizos
  GF001.F0003.SF030 1.3.5. Contratación de subministracións
  GF001.F0003.SF031 1.3.6. Contratación mixta
  GF001.F0003.SF032 1.3.7. Contratación especial
  GF001.F0003.SF033 1.3.8. Contratación privada
  GF001.F0003.SF034 1.3.9. Procedemento de contratación
  
  GF001.F0004 RECURSOS HUMANOS
  GF001.F0004.SF035 1.4.1. Organización dos recursos humanos
  GF001.F0004.SF037 1.4.2. Selección de persoal
  GF001.F0004.SF038 1.4.3. Provisión de postos de traballo
  GF001.F0004.SF039 1.4.4. Prestación e finalización do servizo activo
  GF001.F0004.SF040 1.4.5. Xornada de traballo
  GF001.F0004.SF041 1.4.6. Permisos, licenzas, vacacións e asuntos persoais
  GF001.F0004.SF042 1.4.8. Sistema retributivo e previsión social
  GF001.F0004.SF043 1.4.8. Formación e perfeccionamento
  GF001.F0004.SF044 1.4.9. Seguridade e prevención de riscos laborais
  GF001.F0004.SF045 1.4.10. Réxime disciplinario
  GF001.F0004.SF046 1.4.11. Relacións laborais
  
  GF001.F0005 PATRIMONIO
  GF001.F0005.SF047 1.5.1. Administración de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF048 1.5.2. Adquisición de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF049 1.5.3. Alteración da cualificación xurídica dos bens
  GF001.F0005.SF050 1.5.4. Uso de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF051 1.5.5. Defensa de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF052 1.5.6. Alleamento de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF053 1.5.7. Permuta
  GF001.F0005.SF054 1.5.8. Expropiacións
  GF001.F0005.SF135 1.5.9. Deslindes
  
  GF001.F0006 RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
  GF001.F0006.SF055 1.6.1. Xestión do orzamento
  GF001.F0006.SF068 1.6.2. Fiscalización económico-financeira
  GF001.F0006.SF069 1.6.3. Xestión tributaria
  GF001.F0006.SF076 1.6.4. Subvencións
  
  GF002 XESTIÓN DO TERRITORIO
  GF002.F0007 URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE
  GF002.F0007.SF079 2.1.1. Planeamento urbanístico
  GF002.F0007.SF080 2.1.2 Xestión urbanística
  GF002.F0007.SF081 2.1.3. Información do territorio
  GF002.F0007.SF082 2.1.4. Ordenación e uso da vía pública e mobilidade
  GF002.F0007.SF083 2.1.5. Xestión das obras da corporación municipal e de infraestrutura
  GF002.F0007.SF086 2.1.6. Regulación das obras de particulares e de terceiros
  
  GF002.F0008 SUSTENTABILIDADE E MEDIO AMBIENTE
  GF002.F0008.SF092 2.2.1. Conservación e protección da contorna natural
  GF002.F0008.SF093 2.2.2. Aproveitamentos naturais
  GF002.F0008.SF094 2.2.3. Subministracións básicas
  GF002.F0008.SF095 2.2.4. Xestión de residuos
  GF002.F0008.SF096 2.2.5. Control da salubridade
  GF002.F0008.SF097 2.2.6. Control de animais
  GF002.F0008.SF098 2.2.7. Regulación do impacto das actividades
  
  GF002.F0009 ORDENACIÓN E PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
  GF002.F0009.SF099 2.3.1. Abasto alimenticio
  GF002.F0009.SF100 2.3.2 Regulación da actividade agrícola
  GF002.F0009.SF101 2.3.3. Regulación da actividade gandeira
  GF002.F0009.SF102 2.3.4. Regulación da actividade pesqueira
  GF002.F0009.SF103 2.3.5. Regulación da actividade forestal
  GF002.F0009.SF104 2.3.6. Regulación da actividade industrial
  GF002.F0009.SF105 2.3.7. Regulación da actividade turística
  GF002.F0009.SF106 2.3.8. Regulación do comercio, as feiras e os mercados
  GF002.F0009.SF107 2.3.9. Fomento do traballo e o emprego
  GF002.F0009.SF108 2.3.10. Información e defensa do consumidor
  GF002.F0009.SF109 2.3.11. Control e xestión do transporte
  
  GF003 XESTION DOS SERVIZOS E DA POBOACIÓN
  GF003.F0010 POBOACIÓN, ELECCIÓNS E QUINTAS
  GF003.F0010.SF110 3.1.1. Rexistros de poboación
  GF003.F0010.SF111 3.1.2. Estatísticas e censos de poboación
  GF003.F0010.SF112 3.1.3. Procesos electorais
  GF003.F0010.SF113 3.1.4. Xestión dos servizos militares
  
  GF003.F0011 SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DO LECER
  GF003.F0011.SF114 3.2.1. Planificación dos servizos culturais, do deporte e do lecer
  GF003.F0011.SF115 3.2.2. Xestión dos equipamentos culturais, do deporte e do lecer
  GF003.F0011.SF116 3.2.3. Actividades culturais
   GF003.F0011.SF117 3.2.4. Festas e espectáculos
  GF003.F0011.SF118 3.2.5. Actividades deportivas e de lecer
  GF003.F0011.SF119 3.2.6. Patrimonio cultural
  
  GF003.F0012 SERVIZOS PARA A EDUCACIÓN
  GF003.F0012.SF120 3.3.1. Planificación e control escolar
  GF003.F0012.SF121 3.3.2. Xestión dos centros educativos propios
  
  GF003.F0013 SERVIZOS PARA O BENESTAR E A SAÚDE
  GF003.F0013.SF122 3.4.1. Planificación dos servizos para o benestar e a saúde
  GF003.F0013.SF123 3.4.2. Xestión dos equipamentos para o benestar e a saúde
  GF003.F0013.SF124 3.4.3. Promoción e protección da saúde
  GF003.F0013.SF125 3.4.4. Atención ao benestar social
  GF003.F0013.SF126 3.4.5. Vivenda social
  GF003.F0013.SF127 3.4.6. Cooperación e solidariedade
  GF003.F0013.SF128 3.4.7. Xestión dos servizos funerarios
  GF003.F0013.SF036 3.4.8. Igualdade
  
  GF003.F0014 SEGURIDADE E PROTECCIÓN CIDADÁ
  GF003.F0014.SF129 3.5.1. Seguridade cidadá e orde pública
  GF003.F0014.SF130 3.5.2. Actuacións dos corpos de seguridade e protección cidadá
  GF003.F0014.SF131 3.5.3. Control de persoas detidas
  GF003.F0014.SF132 3.5.4. Control de armas
  GF003.F0014.SF133 3.5.5. Control da circulación das persoas
  GF003.F0014.SF134 3.5.6. Corpos de autoprotección cidadá
   2ª División de función (29)
  
  Utilizada so naqueles casos nos que sexa moi necesario e que se desenvolve en catro casos: 1.6.1.Xestión do orzamento, 1.6.2. Xestión tributaria (7), 1.6.4. Subvencións (2), 2.1.5. Xestión das obras da corporación municipal e de infraestrutura (2) e 2.1.6. Regulación das obras de particulares e de terceiros (5).
  O vocabulario obrigatorio de Funcal condiciona tamén a necesidade de desenvolver algunha subfunción para evitar a duplicidade nun mesmo epígrafe do cadro de varias funcións do mesmo.
  
  GF001 ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
  GF001.F0006 RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
  GF001.F0006.SF055 1.6.1. Xestión do orzamento
  GF001.F0006.SF055.SF056 1.6.1.1. Plans e programas de investimentos
  GF001.F0006.SF055.SF057 1.6.1.2. Aprobación do presuposto
  GF001.F0006.SF055.SF058 1.6.1.3. Modificación das presuposto
  GF001.F0006.SF055.SF059 1.6.1.4. Conta xeral e liquidación do orzamento
  GF001.F0006.SF055.SF060 1.6.1.5. Documentos contables de ingreso
  GF001.F0006.SF055.SF061 1.6.1.6. Documentos contables de pagamento
  GF001.F0006.SF055.SF062 1.6.1.7. Libros e rexistros contables
  GF001.F0006.SF055.SF063 1.6.1.8. Arqueos e xestión bancaria
  GF001.F0006.SF055.SF064 1.6.1.9. Financiamento
  GF001.F0006.SF055.SF065 1.6.1.10. Xestión de terceiros
  GF001.F0006.SF055.SF066 1.6.1.11. Obrigacións fiscais con outras administracións
  GF001.F0006.SF055.SF067 1.6.1.12. Participación en tributos supramunicipais
  GF001.F0006.SF068 1.6.2. Fiscalización económico-financeira
  GF001.F0006.SF069 1.6.3. Xestión tributaria
  GF001.F0006.SF069.SF070 1.6.3.1. Impostos
  GF001.F0006.SF069.SF071 1.6.3.2. Taxas e prezos públicos
  GF001.F0006.SF069.SF072 1.6.3.3. Contribucións especiais
  GF001.F0006.SF069.SF073 1.6.3.4. Inspección tributaria
  GF001.F0006.SF069.SF074 1.6.3.5. Cobros de ingresos de dereito público
  GF001.F0006.SF069.SF075 1.6.3.6. Recadación executiva
  GF001.F0006.SF069.SF136 1.6.3.7. Competencias delegadas de xestión catastral
  GF001.F0006.SF076 1.6.4. Subvencións
  GF001.F0006.SF076.SF077 1.6.4.1. Subvencións recibidas
  GF001.F0006.SF076.SF078 1.6.4.2. Subvencións outorgadas
  
  GF002 XESTIÓN DO TERRITORIO
  GF002.F0007 URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE
  GF002.F0007.SF083 2.1.5. Xestión das obras da corporación municipal e de infraestrutura
  GF001.F0007.SF086.SF084 2.1.5.1. Construción e mantemento de obras de infraestrutura
  GF001.F0007.SF086.SF085 2.1.5.2. Construción e mantemento dos equipamentos municipais ou de uso público
  GF002.F0007.SF086. 2.1.6. Regulación das obras de particulares e de terceiros
  GF002.F0007.SF086.SF087 2.1.6.1. Licenzas e comunicacións urbanísticas
  GF002.F0007.SF086.SF088 2.1.6.2. Ordenes de execución
  GF002.F0007.SF086.SF089 2.1.6.3. Declaracións de ruína
  GF002.F0007.SF086.SF090 2.1.6.4. Protección da legalidade urbanística
  GF002.F0007.SF086.SF091 2.1.6.5. Promoción da rehabilitación de vivendas

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de carácter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativas vixentes e o seu estado de conservación. Acceso suxeito á lexislación e normativa legais: Lei 7/1985, reguladora das Bases de Réxime Local; Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; Lei 19/2013, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno; Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais; Lei 16/1985,de Patrimonio Histórico Español; Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia; Lei 7/2014, de arquivos e documentos de Galicia; e o Regulamento do Arquivo Municipal de Pontevedra.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado. O Concello de Pontevedra ten establecidas taxas para a reprodución de documentos.

 • Características físicas e requirimentos técnicos O estado de conservación en xeral é bo. Aprécianse perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Cadro de clasificación en papel, publicado e informatizado.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Parte do fondo municipal que está custodiado en depósito no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e atópanse orixinais no Museo de Pontevedra.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións.

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ámbito xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00201090796