ATOPO
Rexistros actuais: 1.311.955
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.260

Fondos

CONCELLO DE PONTE SAMPAIO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36038.AMPo.3

 • Título CONCELLO DE PONTE SAMPAIO

 • Data(s) 1900-1972 (Creación) 1900-00-00 - 1972-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 46 unidades de instalación con 236 agrupacións documentais

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Ponte Sampaio(1836-1860) Ponte Sampaio está formado por un territorio de 17 quilómetros cadrados. Foi unha xurisdición formada polas parroquias de Ponte Sampaio e Canicouva, con señorío do Arcebispado de Santiago durante finais do século XVIII. Este territorio nos primeiros intentos de creación de concellos constitucionais xa figura como concello a efectos fiscais dentro do Partido xudicial da Lama, xunto cos do Partido Xudicial de Pontevedra: Salcedo, Pontevedra, Alba, Mourente e Xeve. Na definitiva instauración en 1836 créase o concello coa denominación e capitalidade en Pontesampaio, formado por 380 veciños e 1.520 almas distribuídas en dúas parroquias: Pontesampaio e Canicouva. Correspondíanlle un alcalde, catro rexidores e un procurador síndico. Xunto co concello de Ponte Sampaio, a división inicial aprobada no Partido xudicial da Lama incluía os concellos de Cotobade, Caldevergazo (posteriormente A Lama) e Caldelas (posteriormente Ponte Caldelas). En 1853 solicitase polo Alcalde e procurador síndico que o concello sega segregado co Partido Xudicial de Pontecaldelas e incluído no Partido Xudicial de Pontevedra e ao mesmo tempo integrado no concello de Vilaboa. Aberto o oportuno e longo trámite, remata coa negativa de Vilaboa a integrar estas parróquias no seu concello. O concello funcionará un total de 124 anos ata a súa integración no de Pontevedra, que tivo lugar o 21 de xuño de 1960.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Pontevedra

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Documentación producida polo concello de Ponte Sampaio no perido de funcionamento, previo á súa integración definitiva o de Pontevedra en 1960. A maior parte da pequena mostra documental conservada corresponde ao século XX, destacando as actas municipais dende 1900 e pol seu volume a documentación derivada da xestión e control presupostario.

 • Valoración, selección e eliminación Non se ten levado a cabo ningún proceso de selección ou eliminación documental pero a conservación da documentación producida ao longo da existencia do concello de Ponte Sampaio é escasa e referido a determinadas series e periodos cronolóxicos

 • Novos ingresos Fondo pechado. Supresión do organismo produtor en 1944.

 • Organizació

  Clasificada en base ao cadro orgánico-funcional proposto pola Xunta de Galicia para arquivos municipais, usando as diferentes divisións e subdivisións que require a documentación conservada:
  
  1	GOBERNO
  1.1	CONCELLO PLENO
  1.1.1	Expedientes de Sesións do Pleno
  1.1.1.1	Expedientes de sesións do Pleno
  1.1.1.2	Expedientes de constitución do Concello/Constitución de grupos municipais
  1.1.1.3	Mocións presentadas en Plenos
  1.1.2	Rexistros de actas de sesións do Pleno
  1.1.2.1	Libros de actas de sesións do Pleno
  1.1.3	Expedientes de normas municipais
  1.1.3.1	Expedientes de normas municipais
  1.1.3.2	Ordenanzas de bo goberno
  1.1.3.3	Ordenanzas fiscais
  1.1.3.4	Ordenanzas municipais
  1.1.3.5	Regulamentos municipais
  1.1.4	Expedientes de cargos do goberno
  1.1.4.1	Expedientes de cargos do goberno*
  1.1.4.2	Expedientes de cesamento de cargos do goberno
  1.1.4.3	Expedientes de nomeamento de cargos do goberno
  1.1.4.4	Designación do xuíz de paz
  1.1.5	Rexistros de cargos do goberno
  1.1.5.1	Libros rexistro de intereses de cargos do goberno
  1.1.5.2	Libros rexistro de membros de cargos do goberno
  1.1.6	Agrupacións municipais
  1.1.6.1	Expedientes de asociacións
  1.1.6.2	Expedientes de entidades locais menores
  1.1.6.3	Expedientes de irmandades
  1.1.6.4	Expedientes de xuntas parroquiais e veciñais
  1.1.6.5	Consorcios de concellos
  1.1.6.6	Expedientes de mancomunidades
  1.1.6.7	Expedientes de áreas metropolitanas
  1.1.6.0.1	Xunta do Partido xudicial
  1.1.6.0.1.1	Expedientes da Xunta do Partido Xudicial
  1.1.6.0.1.2	Rexistros da Xunta do Partido Xudicial
  1.1.7	Expedientes de alteración e deslinde de termos municipais
  1.1.7.1	Expedientes de cambios de capitalidade municipal
  1.1.7.2	Expedientes de deslinde de termos municipais
  1.1.7.3	Expedientes de fusión de municipios
  1.1.7.4	Expedientes de incorporación de termos municipais
  1.1.7.5	Expedientes de segregación de termos municipais
  1.1.8	Expedientes de emblemas, honras e distincións
  1.1.8.1	Expedientes de honras e distincións
  1.1.8.2	Expedientes de heráldica municipal
  1.1.9	Expedientes de irmandamentos
  1.1.9.1	Expedientes de irmandamentos entre concellos
  1.2	ALCALDE
  1.2.1	Disposicións
  1.2.1.1	Anuncios
  1.2.1.2	Autos
  1.2.1.3	Bandos
  1.2.1.4	Decretos
  1.2.1.5	Disposicións*
  1.2.1.6	Edictos
  1.2.1.7	Resolucións
  1.2.2	Rexistros de disposicións
  1.2.2.1	Rexistros de disposicións
  1.2.2.2	Libros rexistro de anuncios
  1.2.2.3	Libros rexistro de autos
  1.2.2.4	Libros rexistro de bandos
  1.2.2.5	Libros rexistro de decretos
  1.2.2.6	Libros rexistro de edictos
  1.2.2.7	Libros rexistro de resolucións da Alcaldía
  1.2.3	Expedientes gobernativos
  1.2.3.1	Expedientes gobernativos*
  1.2.3.2	Expedientes de achados de bens sen dono
  1.2.3.3	Expedientes de apercibimentos
  1.2.3.4	Expedientes de arrendamentos de bens nacionais
  1.2.3.5	Expedientes de cédulas persoais
  1.2.3.6	Expedientes de concesións de permisos de armas
  1.2.3.7	Expedientes de declaración de zona catastrófica
  1.2.3.8	Expedientes de denuncias
  1.2.3.9	Expedientes do Documento Nacional de Identidade
  1.2.3.10	Expedientes de incautación, ocupación e devolución de terreos
  1.2.3.11	Expedientes de loterías
  1.2.3.12	Expedientes de multas
  1.2.3.13	Expedientes de nomeamentos de gardas xurados
  1.2.3.14	Expedientes de salvocondutos e pasaportes
  1.2.3.15	Expedientes de sancións gobernativas
  1.2.4	Rexistros gobernativos
  1.2.4.1	Rexistros gobernativos
  1.2.4.2	Libros rexistro de denuncias
  1.2.4.3	Libros rexistro de multas
  1.2.4.4	Libros rexistro de salvocondutos e pasaportes
  1.2.5	Expedientes xudiciais
  1.2.5.1	Expedientes xudiciais
  1.2.5.2	Actas de comparecencia
  1.2.5.3	Actas de conciliación
  1.2.5.4	Actas de matrimonio
  1.2.5.5	Actas de causas civís
  1.2.5.6	Actas de causas criminais
  1.2.6	Rexistros xudiciais
  1.2.6.1	Rexistros xudiciais
  1.2.6.2	Libros rexistro de bastardelos
  1.2.6.3	Libros rexistro de penas de cámara
  1.2.6.4	Libros rexistro de sentencias
  1.2.7	Expedientes de protocolo
  1.2.7.1	Expedientes de protocolo
  1.2.7.2	Boletíns informativos
  1.2.7.3	Expedientes de actos públicos
  1.2.7.4	Expedientes de campañas de imaxe e promoción
  1.2.7.5	Expedientes de denominación de rúas
  1.2.7.6	Expedientes do Gabinete de prensa
  1.2.7.7	Fotografías de actos públicos
  1.2.8	Rexistros de protocolos
  1.2.8.0	Rexistros de protocolos
  1.2.8.1	Libros de sinaturas
  1.2.9	Correspondencia, certificacións e informes da alcaldía
  1.2.9.1	Certificacións da alcaldía
  1.2.9.2	Certificacións de alcaldes pedáneos y curas párrocos
  1.2.9.3	Correspondencia da Alcaldía
  1.2.9.4	Informes da Alcaldía
  1.2.9.5	Informes de pedáneos e curas párrocos
  1.2.10	Expedientes de cargos de goberno
  1.2.10.1	Expedientes de cargos de goberno*
  1.3	COMISIÓNS DE GOBERNO
  1.3.1	Expedientes de sesións das Comisións de goberno
  1.3.1.1	Expedientes de sesións da Comisión de Goberno
  1.3.1.2	Expedientes de sesións da Comisión Permanente
  1.3.1.3	Expedientes de sesións da Xunta de Goberno Local
  1.3.2	Rexistros de actas de sesións das Comisións de goberno
  1.3.2.1	Libro de actas de sesións da Comisión de Goberno
  1.3.2.2	Libro de actas de sesións da Comisión Permanente
  1.3.2.3	Libro de actas de sesións da Xunta de Goberno local
  1.4	COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS
  1.4.1	Expedientes de sesións das Comisións informativas e especiais
  1.4.1.1	Expedientes de sesións das comisións informativas e especiais
  1.4.2	Rexistros de actas de sesións das Comisións informativas e especiais
  1.4.2.1	Libros de actas de sesións das comisións informativas e especiais
  1.5	XUNTA DE PORTAVOCES
  1.5.1	Expedientes de sesións da Xunta de Portavoces
  1.5.1.1	Expedientes de sesións da Xunta de Portavoces
  1.5.2	Rexistros de actas de sesións da Xunta de Portavoces
  1.5.2.1	Libros de actas de sesións da Xunta de Portavoces
  1.6	AUTORIDADES SUPRAMUNICIPAIS DO ANTIGO RÉXIME
  1.6.1	Autoridade Real: Rei, Consellos...
  1.6.1.1	Autos acordados da Autoridade Real
  1.6.1.2	Cartas puebla da Autoridade Real
  1.6.1.3	Cédulas reais
  1.6.1.4	Circulares da Autoridade Real
  1.6.1.5	Decretos da Autoridade Real
  1.6.1.6	Executorias da Autoridade Real
  1.6.1.7	Expedientes de nomeamento da cargos pola Autoridade Real
  1.6.1.8	Fueros da Autoridade Real
  1.6.1.9	Instrucións da Autoridade Real
  1.6.1.10	Libros rexistro de ordes superiores da Autoridade Real
  1.6.1.11	Ordenanzas da Autoridade Real
  1.6.1.12	Ordes da Autoridade Real
  1.6.1.13	Pragmáticas sancións
  1.6.1.14	Privilexios da Autoridade Real
  1.6.1.15	Reais provisións
  1.6.2	Delegados rexios: Correxidor, Intendente...
  1.6.2.1	Expedientes de nomeamento de cargos polos delegados rexios
  1.6.2.2	Informes dos delegados rexios
  1.6.2.3	Mandamentos dos delegados rexios
  1.6.2.4	Pesquisas dos delegados rexios
  1.6.2.5	Preitos ante os delegados rexios
  1.6.2.6	Residencias dos delegados rexios
  1.6.2.7	Veredas dos delegados rexios
  1.6.2.8	Visitas dos delegados rexios
  1.6.3	Autoridade Señorial
  1.6.3.1	Cartas Puebla da Autoridade Señorial
  1.6.3.2	Circulares da Autoridade Señorial
  1.6.3.3	Decretos da Autoridade Señorial
  1.6.3.4	Expedientes de nomeamentos de cargos pola Autoridade Señorial
  1.6.3.5	Fueros da Autoridade Señorial
  1.6.3.6	Instrucións da Autoridade Señorial
  1.6.3.7	Libros rexistro de ordes superiores da Autoridade Señorial
  1.6.3.8	Privilexios da Autoridade Señorial
  1.6.3.9	Provisións da Autoridade Señorial
  1.6.4	Autoridade Eclesiástica
  1.6.4.1	Breves
  1.6.4.2	Bulas
  1.6.4.3	Decretos da Autoridade Eclesiástica
  1.6.4.4	Expedientes informativos de fundación eclesiástica
  2	ADMINISTRACIÓN
  2.1	SECRETARÍA
  2.1.1	Expedientes de Secretaría
  2.1.1.1	Certificacións
  2.1.1.2	Circulares
  2.1.1.3	Convenios
  2.1.1.4	Correspondencia
  2.1.1.5	Estudios
  2.1.1.6	Informes
  2.1.1.7	Instancias
  2.1.1.8	Memorias
  2.1.1.9	Estatísticas
  2.1.2	Rexistros de Secretaría
  2.1.2.1	Libros rexistro de certificacións
  2.1.2.2	Libros rexistro de expedientes
  2.1.2.3	Libros copiadores de correspondencia
  2.1.3	Expedientes de copias de documentación
  2.1.3.1	Expedientes de copias de documentación
  2.2	REXISTRO XERAL
  2.2.1	Rexistros de entrada de documentos
  2.2.1.1	Libros rexistro de entrada de documentos
  2.2.2	Rexistros de saída de documentos
  2.2.2.1	Libros rexistro de saída de documentos
  2.2.3	Portelo único, Xunta de Galicia
  2.2.3.1	Correspondencia de entrada do Portelo único da Xunta de Galicia
  2.2.3.2	Correspondencia de saída co Portelo único da Xunta de Galicia
  2.2.3	Correspondencia
  2.2.3.1	Correspondencia*
  2.3	PATRIMONIO
  2.3.1	Expedientes de bens
  2.3.1.1	Expedientes de adquisición de bens
  2.3.1.2	Expedientes de alleamento e cesións de bens municipais
  2.3.1.3	Expedientes de cualificación xurídica de bens
  2.3.1.4	Expedientes de deslindes de bens
  2.3.1.5	Expedientes de montes municipais
  2.3.1.6	Escrituras de propiedade de bens municipais
  2.3.1.7	Expedientes de uso e aproveitamento de bens
  2.3.1.8	Expedientes de bens municipais
  2.3.1.9	Expedientes de responsabilidade patrimonial
  2.3.1.10	Expedientes de arrendamento de bens
  2.3.1.11	Expedientes de cambio de titularidade
  2.3.1.12	Expedientes de venta de bens
  2.3.1.13	Expedientes de reclamación*
  2.3.1.14	Partes*
  2.3.2	Rexistros de bens
  2.3.2.1	Inventarios de bens municipais
  2.3.2.2	Libros de regalos e distincións recibidas
  2.3.3	Expedientes de dereitos e accións
  2.3.3.1	Censos de bens municipais
  2.3.3.2	Rendas de bens municipais
  2.3.3.3	Xuros de bens municipais
  2.3.4	Expedientes de recursos
  2.3.4.1	Expedientes de recursos
  2.3.5	Expedientes de devolución de fianzas
  2.3.5.1	Expedientes de devolución de fianzas
  2.3.6	Expedientes de copias de documentación
  2.3.6.1	Expedientes de copias de documentación
  2.3.7	Certificacións
  2.3.7.1	Certificacións
  2.3.8	Correspondencia
  2.3.8.1	Correspondencia
  2.4	PERSOAL
  2.4.1	Expedientes persoais
  2.4.1.1	Expedientes persoais
  2.4.2	Expedientes da administración do persoal
  2.4.2.1	Cadros de persoal
  2.4.2.2	Expedientes de aboamento de axudas de custo do persoal
  2.4.2.3	Expedientes de convenios INEM. Cursos de formación
  2.4.2.4	Expedientes de disciplina e control do persoal
  2.4.2.5	Expedientes de escala do persoal
  2.4.2.6	Expedientes de excedencias do persoal
  2.4.2.7	Expedientes de gratificacións do persoal
  2.4.2.8	Expedientes de nomeamentos do persoal
  2.4.2.9	Expedientes de organización e métodos do persoal
  2.4.2.10	Expedientes de permisos e vacacións
  2.4.2.11	Expedientes de recoñecemento de servizos do persoal
  2.4.2.12	Expedientes de retribucións do persoal
  2.4.2.13	Expedientes de xubilación do persoal
  2.4.2.14	Ofertas de emprego público
  2.4.2.15	Expedientes de cese do persoal
  2.4.2.16	Felicitacións
  2.4.3	Rexistros de administración de persoal
  2.4.3.1	Libros rexistro de asistencia do persoal
  2.4.3.2	Libros rexistro de empregados
  2.4.3.3	Libros rexistro de matrículas do persoal
  2.4.3.4	Libros rexistro de nóminas do persoal
  2.4.4	Expedientes de selección do persoal
  2.4.4.1	Expedientes de concursos
  2.4.4.2	Expedientes de concursos-oposición
  2.4.4.3	Expedientes de contratación de persoal
  2.4.4.4	Expedientes de oposicións
  2.4.4.5	Solicitudes de emprego
  2.4.5	Expedientes de representación do persoal
  2.4.5.1	Expedientes de comisións paritarias
  2.4.5.2	Expedientes de convenios do persoal
  2.4.5.3	Expedientes de eleccións sindicais
  2.4.5.4	Mesas de negociación
  2.4.6	Expedientes de prestación social
  2.4.6.1	Expedientes de prestación social
  2.4.6.2	Expedientes de asistencia sanitaria e farmacéutica
  2.4.6.3	Expedientes de axudas sociais/axuda familiar
  2.4.6.4	Expedientes de clases pasivas
  2.4.6.5	Rexistros de concesións de bolsas
  2.4.6.6	Expedientes da MUNPAL
  2.4.6.7	Expedientes da Seguridade social
  2.4.7	Rexistros de prestación social
  2.4.7.1	Rexistros de asistencia sanitaria e farmacéutica
  2.4.7.2	Rexistros da MUNPAL
  2.4.7.3	Rexistros da Seguridade social
  2.4.7.4	Actas de inspección
  2.4.7.5	Rexistros de afiliacións a seguros sociais
  2.4.7.6	Receitas médicas
  2.4.7.7	Libros de actas de comisións de axuda familiar
  2.4.7.8	Relación de beneficiarios de subsidios familiares
  2.4.8	Expedientes de recursos
  2.4.8.1	Expedientes de recursos
  2.4.9	Expedientes de devolución de fianzas
  2.4.9.1	Expedientes de devolución de fianzas
  2.4.10	Expedientes de copias de documentación
  2.4.10.1	Expedientes de copias de documentación
  2.4.11	Certificacións
  2.4.11.1	Certificacións
  2.4.12	Correspondencia
  2.4.12.1	Correspondencia
  2.5	SERVIZOS XURÍDICOS
  2.5.1	Expedientes dos Servizos xurídicos
  2.5.1.1	Ditames e informes
  2.5.1.2	Expedientes de procedementos civís
  2.5.1.3	Expedientes de procedementos contecioso-administrativos
  2.5.1.4	Expedientes de procedementos económico-administrativos
  2.5.1.5	Expedientes de procedementos laborais
  2.5.1.6	Expedientes de procedementos penais
  2.5.1.7	Recursos administrativos
  2.5.1.8	Sentencias xudiciais
  2.6	CONTRATACIÓN
  2.6.1	Expedientes de contratación
  2.6.1.1	Expedientes de contratación de asistencias técnicas
  2.6.1.2	Expedientes de contratación de obras
  2.6.1.3	Expedientes de contratación de servizos
  2.6.1.4	Expedientes de contratación de subministracións
  2.6.1.5	Expedientes de devolución de fianzas
  2.6.1.6	Expedientes de poxas de madeira
  2.6.1.7	Expedientes de contratación de augas e alcantarillado
  2.6.1.8	Expedientes de contratación de estudios
  2.6.1.9	Expedientes de contratación de xardíns
  2.6.1.10	Expedientes de contratación de convenios e subvencións
  2.6.2	Rexistros de contratación
  2.6.2.1	Libros rexistro de plicas
  2.6.3	Expedientes de recursos
  2.6.3.1	Expedientes de recursos
  2.6.4	Expedientes de copias de documentación
  2.6.4.1	Expedientes de copias de documentación
  2.7	ARQUIVO
  2.7.1	Instrumentos de control e descrición do Arquivo
  2.7.1.1	Instrumentos de control do Arquivo
  2.7.1.2	Instrumentos de descrición do Arquivo*
  2.7.2	Expedientes de procesos técnicos do Arquivo
  2.7.2.1	Consultas do Arquivo
  2.7.2.2	Expurgos documentais do Arquivo
  2.7.2.3	Ingresos documentais do Arquivo
  2.7.2.4	Memorias do Arquivo
  2.7.2.5	Reconto de fondos documentais do Arquivo
  2.7.2.6	Restauracións de fondos documentais do Arquivo
  2.7.2.7	Préstamos documentais do Arquivo
  2.7.3	Expedientes de actividades do Arquivo
  2.7.3.1	Cursos do Arquivo
  2.7.3.2	Exposicións do Arquivo
  2.7.4	Expedientes de investigación
  2.7.4.1	Expedientes de investigación*
  2.7.5	Expedientes de copias de documentación
  2.7.5.1	Expedientes de copias de documentación
  2.7.6	Rexistros de entrada de fondos
  2.7.6.1	Libros rexistro de entrada de fondos
  2.7.7	Rexistros de saída de fondos
  2.7.7.1	Libros rexistro de saída de fondos
  2.7.8	Certificacións
  2.7.8.1	Certificacións
  2.7.9	Correspondencia
  2.7.9.1	Correspondencia
  3	SERVIZOS
  3.1	OBRAS E URBANISMO
  3.1.1	Planeamento urbanístico
  3.1.1.1	Expedientes de constitución das xuntas de compensación urbanísticas
  3.1.1.2	Expedientes de convenios urbanísticos
  3.1.1.3	Expedientes de estudos de detalle urbanísticos
  3.1.1.4	Expedientes de expropiacións forzosas
  3.1.1.5	Normas subsidiarias e complementarias de planeamento urbanístico
  3.1.1.6	Plans especiais urbanísticos
  3.1.1.7	Plans metropolitanos de ordenación urbana
  3.1.1.8	Plans parciais de ordenación urbana
  3.1.1.9	Plans provinciais de ordenación urbana
  3.1.1.10	Plans xerais de ordenación urbana
  3.1.1.11	Programas de actuación urbanística
  3.1.1.12	Proxectos de delimitación do solo urbano
  3.1.1.13	Planeamento de vías pecuarias
  3.1.1.14	Reparcelacións urbanísticas
  3.1.1.15	Recualificacións do solo
  3.1.1.16	Plans de ordenación de recursos naturais
  3.1.1.17	Mapas e planos cartográficos
  3.1.1.18	Catálogo de edificacions e elementos a conservar
  3.1.2	Disciplina urbanística
  3.1.2.1	Expedientes de declaracións de ruína
  3.1.2.2	Expedientes de Infraccións urbanísticas
  3.1.2.3	Expedientes de vivendas sociais
  3.1.2.4	Informacións e certificacións urbanísticas
  3.1.2.5	Licenzas de apertura de actividades inocuas
  3.1.2.6	Licenzas de apertura de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas
  3.1.2.7	Licenzas de corta de árbores
  3.1.2.8	Licenzas de demolicións
  3.1.2.9	Licenzas de parcelacións
  3.1.2.10	Licenzas de primeira ocupación
  3.1.2.11	Licenzas de obras a particulares
  3.1.2.12	Licenzas de obras maiores
  3.1.2.13	Licenzas de obras menores
  3.1.2.14	Licenzas de obras telefónicas
  3.1.2.15	Licenzas de obras eléctricas
  3.1.2.16	Licenzas de ocupación de vía pública
  3.1.2.17	Expedientes de segregación de parcelas
  3.1.2.18	Expedientes de cambio de titularidade
  3.1.2.19	Expedientes de carga e descarga
  3.1.2.20	Expedientes de control arqueolóxico
  3.1.2.21	Expedientes de devolución de fianzas
  3.1.2.22	Expedientes de entrada de carruaxes
  3.1.2.23	Expedientes de obras e apertura
  3.1.2.24	Expedientes de publicidade
  3.1.2.25	Licenzas de veladores
  3.1.3	Rexistros de disciplina urbanística
  3.1.3.1	Censos de vivendas
  3.1.3.2	Libros rexistro de industrias
  3.1.3.3	Libros rexistro de licenzas de obras
  3.1.3.4	Libros rexistro de rueiros
  3.1.3.5	Libros rexistro de soares
  3.1.4	Expedientes de obras de titularidade autonómica e estatal
  3.1.4.1	Expedientes de obras de titularidade autonómica e/ou estatal
  3.1.5	Obras municipais
  3.1.5.1	Expedientes de obras veciñais subvencionadas
  3.1.5.2	Expedientes de solicitude de inclusión de obras municipais en plans de cooperación
  3.1.5.3	Expedientes de obras prestación persoal para a realización de obras públicas
  3.1.5.4	Expedientes de obras na Casa do Concello
  3.1.5.5	Expedientes de obras en edificios municipais
  3.1.5.6	Expedientes de obras de apertura e pavimentación de rúas, pontes, camiños e prazas
  3.1.5.7	Expedientes de obras do mercado
  3.1.5.8	Expedientes de obras do matadoiro
  3.1.5.9	Expedientes de obras do cemiterio
  3.1.5.10	Expedientes de obras de abastecemento de augas e rede de sumidoiros
  3.1.5.11	Expedientes de obras de alumado público
  3.1.5.12	Expedientes de obras de instalacións deportivas
  3.1.5.13	Expedientes de obras de parques e xardíns
  3.1.5.14	Expedientes de obras de centros escolares
  3.1.5.15	Expedientes de obras de fontes e lavadoiros
  3.1.5.16	Expedientes de obras da casa da cultura e biblioteca
  3.1.5.17	Expedientes de obras dos centros de saúde
  3.1.5.18	Expedientes de obras de conservación
  3.1.5.19	Expedientes de obras de edificación
  3.1.5.20	Expedientes de obras de instalación
  3.1.5.21	Expedientes de obras de urbanización
  3.1.6	Expedientes de copias de documentación
  3.1.6.1	Expedientes de copias de documentación
  3.1.7	Certificacións
  3.1.7.1	Certificacións
  3.1.8	Correspondencia
  3.1.8.1	Correspondencia
  3.2	SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS-PROMOCIÓN ECONÓMICA
  3.2.1	Agricultura e gandería e montes
  3.2.1.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de agricultura, gandería e montes
  3.2.1.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de agricultura, gandería e montes
  3.2.1.2	Rexistros de sesións das Xuntas locais de agricultura, gandería e montes
  3.2.1.2.1	Rexistros de sesións das xuntas locais de agricultura, gandería e montes
  3.2.1.3.	Expedientes de actividades agropecuarias
  3.2.1.3.1	Expedientes de actividades agropecuarias
  3.2.1.3.2	Expedientes de subvencións a actividades agropecuarias
  3.2.1.3.3	Expedientes de aproveitamento forestal
  3.2.1.3.4	Expedientes de concentración parcelaria
  3.2.1.3.5	Expedientes de extinción de pragas
  3.2.1.3.6	Expedientes de repoboacións
  3.2.1.4	Rexistros de actividades agropecuarias
  3.2.1.1.4.1	Censos agropecuarios
  3.2.1.5	Correspondencia
  3.2.1.5.1	Correspondencia
  3.2.2	Caza
  3.2.2.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de caza
  3.2.2.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de caza
  3.2.2.2	Rexistros de sesións das Xuntas locais de caza
  3.2.2.2.1	Rexistros de sesións das xuntas locais de caza
  3.2.2.3	Expedientes de caza
  3.2.2.3.1	Expedientes de caza
  3.2.2.3.2	Coutos de caza
  3.2.2.4	Rexistros de caza
  3.2.2.4.1	Rexistros de caza
  3.2.3	Pesca
  3.2.3.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de pesca
  3.2.3.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de pesca
  3.2.3.2	Rexistros de sesións das Xuntas locais de pesca
  3.2.3.2.1	Rexistros de sesións das xuntas locais de pesca
  3.2.3.3	Expedientes de pesca
  3.2.3.3.1	Expedientes de pesca
  3.2.3.4	Rexistros de pesca
  3.2.1.3.4.1	Rexistros de pesca
  3.2.3.5	Correspondencia
  3.2.3.5.1	Correspondencia
  3.2.4	Industria
  3.2.4.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de industria
  3.2.4.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de industria
  3.2.4.2	Rexistros de sesións das Xuntas locais de industria
  3.2.4.2.1	Rexistros de sesións das xuntas locais de industria
  3.2.4.3	Expedientes de industria
  3.2.4.3.1	Expedientes de industria
  3.2.4.4	Rexistros de industria
  3.2.4.4.1	Rexistros de industria
  3.2.5	Turismo
  3.2.5.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de turismo
  3.2.5.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de turismo
  3.2.5.2	Rexistros de sesións das Xuntas locais de turismo
  3.2.5.2.1	Rexistros de sesións das xuntas locais de turismo
  3.2.5.3	Expedientes de turismo
  3.2.5.3.1	Expedientes de turismo
  3.2.5.4	Rexistros de turismo
  3.2.1.5.4.1	Rexistros de turismo
  3.2.5.5	Correspondencia
  3.2.5.6	Correspondencia
  3.2.6	Traballo
  3.2.6.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de traballo
  3.2.6.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de traballo
  3.2.6.2	Rexistros de actas de sesións das Xuntas locais de traballo
  3.2.6.2.1	Rexistros de actas de sesións das xuntas locais de traballo
  3.2.6.3	Expedientes de traballo
  3.2.6.3.1	Expedientes de traballo
  3.2.6.3.2	Expedientes de cursos de formación
  3.2.6.3.3	Expedientes de solicitude de subvencións de desenvolvemento local e emprego
  3.2.6.4	Rexistros de traballo
  3.2.6.4.1	Rexistros de traballo
  3.2.7	Promoción Económica
  3.2.7.1	Expedientes de sesións do Consello Económico Social
  3.2.7.1.1	Expedientes de sesións do Consello Económico Social
  3.2.7.2	Rexistros de actas de sesións das Xuntas locais de traballo
  3.2.7.2.1	Rexistros de actas de sesións do Consello Económico Social
  3.2.7.3	Expedientes do Consello Económico Social
  3.2.7.3.1	Expedientes de composición
  3.2.7.3.2	Expedientes de creación e disolución
  3.2.7.3.3	Expedientes de recurso
  3.2.7.4	Expedientes do Instituto de Desarrollo Económico de Pontevedra (INDEPO)
  3.2.7.4.1	Disposicións
  3.2.7.4.2	Expedientes de administración de persoal
  3.2.7.4.3	Expedientes de adquisición de bens
  3.2.7.4.4	Expedientes de contratación
  3.2.7.4.5	Expedientes de creación e disolución
  3.2.7.4.6	Expedientes de mandamentos de ingreso
  3.2.7.4.7	Expedientes de recursos
  3.2.7.4.8	Expedientes de selección do persoal
  3.2.7.4.9	Expedientes de tesourería
  3.2.7.5	Rexistros do Instituto de Desarrollo Económico de Pontevedra (INDEPO)
  3.2.7.5.1	Rexistros de actas de sesións do Instituto Económico de Pontevedra (INDEPO)
  3.2.7.5.2	Rexistros de administración de persoal
  3.2.7.5.3	Rexistros de prestación social
  3.2.3.6	Expedientes de promoción económica
  3.2.3.6.1	Expedientes de promoción económica
  3.2.3.7	Correspondencia
  3.2.3.7.1	Correspondencia
  3.3.	ABASTOS E CONSUMO
  3.3.1	Abastos
  3.3.1.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de abastos e consumos
  3.3.1.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de abastos e consumos
  3.3.1.2	Rexistros de actas de sesións Xuntas locais de abastos e consumos
  3.3.1.2.1	Rexistros de actas de sesións xuntas locais de abastos e consumos
  3.3.1.3	Expedientes da policía de abastos
  3.3.1.3.1	Expedientes da policía de abastos
  3.3.1.3.2	Expedientes de feiras e mercados
  3.3.1.3.3	Expedientes de autorización de vendas
  3.3.1.3.4	Expedientes de declaración de colleita e de existencias
  3.3.1.3.5	Expedientes de inspección e control de feiras e mercados
  3.3.3.1.6	Expedientes de cotas forzosas de semente
  3.3.1.4	Rexistros da policía de abastos
  3.3.1.4.1	Cartillas de racionamento
  3.3.1.4.2	Censos de racionamento
  3.3.1.4.3	Tarxetas de racionamento
  3.3.1.4.4	Libros rexistro de aranceis
  3.3.1.4.5	Libros rexistro de denuncias de abastecementos e consumos
  3.3.1.4.6	Libros rexistro de establecementos comerciais
  3.3.1.4.7	Libros rexistro de pesas e medidas
  3.3.1.4.8	Rexistros de declaracións de colleita e de existencias
  3.3.1.4.9	Turnos de servizo
  3.3.1.5	Expedientes de venta ambulante
  3.3.1.5.1	Expedientes de venta ambulante*
  3.3.1.6	Correspondencia
  3.3.1.6.1	Correspondencia
  3.3.2	Mercados
  3.3.2.1	Expedientes de mercados
  3.3.2.1.1	Expedientes de mercados*
  3.3.2.2	Rexistros de mercados
  3.3.2.2.2	Rexistros de mercados
  3.3.2.3	Expedientes de devolución de fianzas
  3.3.2.4.1	Expedientes de devolución de fianzas
  3.3.2.4	Expedientes de copias de documentación
  3.3.2.4.1	Expedientes de copias de documentación
  3.3.2.5	Certificacións
  3.3.2.5.1	Certificacións
  3.3.3	Matadoiros
  3.3.3.1	Expedientes de matadoiros
  3.3.3.1.1	Expedientes de matadoiros
  3.3.3.2	Rexistros de matadoiros
  3.3.3.2.1	Rexistros de matadoiros
  3.3.3.3	Certificacións
  3.3.3.3.1	Certificacións
  3.3.3.4	Correspondencia
  3.3.3.4.1	Correspondencia
  3.3.4	Pósito
  3.3.4.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais do Pósito
  3.3.4.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais do Pósito
  3.3.4.2	Rexistros das actas de sesións das Xuntas locais do Pósito
  3.3.4.2.1	Rexistros das actas de sesións das xuntas locais do Pósito
  3.3.4.3	Expedientes do Pósito
  3.3.4.3.1	Expedientes do Pósito
  3.3.4.3.2	Premas
  3.3.4.3.3	Certificacións de débito
  3.3.4.3.4	Contas
  3.3.4.3.5	Escrituras de obriga
  3.3.4.3.6	Préstamos
  3.3.4.3.7	Repartimentos de gran e capital, poxas de trigo
  3.3.4.4	Rexistros do Pósito
  3.3.4.4.1	Actas de arqueo de medición de gran
  3.3.4.4.2	Cartas de pagamento
  3.3.4.4.3	Cadernos de compra
  3.3.4.4.4	Entrada de gran
  3.3.4.4.5	Entrada de capital
  3.3.4.4.6	Intervención
  3.3.4.4.7	Inventario de bens
  3.3.4.4.8	Libramentos
  3.3.4.4.9	Obrigas a favor do Pósito
  3.3.4.4.10	Partes mensuais e movementos de fondos
  3.3.4.4.11	Recibos
  3.3.4.4.12	Relacións de debedores
  3.3.4.4.13	Saídas de capital
  3.3.4.4.14	Saídas de gran
  3.3.5	Oficina Municipal de información ao consumidor
  3.3.5.1	Expedientes da O.M.I.C.
  3.3.5.1.1	Expedientes da Oficina Municipal de información ao consumidor
  3.3.5.2	Rexistros da O.M.I.C.
  3.3.5.2.1	Rexistros da Oficina Municipal de información ao consumidor
  3.3.6	Auga
  3.3.6.1	Expedientes de abastecemento de auga
  3.3.6.1.1	Expedientes de abastecemento de auga
  3.3.6.2	Rexistros de abastecemento de auga
  3.3.6.2.1	Rexistros de abastecemento de auga
  3.4.	TRANSPORTES E TELECOMUNICACIÓNS
  3.4.1	Expedientes de transportes
  3.4.1.1	Licenzas de transporte público de viaxeiros
  3.4.1.2	Licenzas de taxis
  3.4.1.3	Expedientes de transportes*
  3.4.2	Expedientes de comunicacións
  3.4.2.1	Expedientes de teléfonos, correos e telégrafos
  3.4.3	Expedientes de recursos
  3.4.3.1	Expedientes de recursos
  3.5	SEGURIDADE CIDADÁ
  3.5.1	Seguridade cidadá
  3.5.1.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Seguridade cidadá
  3.5.1.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de seguridade cidadá
  3.5.1.2	Rexistros de actas de sesións das Xuntas locais de Seguridade cidadá
  3.5.1.2.1	Rexistros de actas de sesións das xuntas locais de seguridade cidadá
  3.5.1.3.	Expedientes do depósito de detidos
  3.5.1.3.1	Expedientes do depósito de detidos
  3.5.1.4	Rexistros do depósito de detidos
  3.5.1.4.1	Rexistros do depósito de detidos
  3.5.2	Bombeiros
  3.5.2.1	Expedientes de Bombeiros
  3.5.2.1.1	Expedientes de Bombeiros
  3.5.2.2	Rexistros de Bombeiros
  3.5.2.2.1	Rexistros de Bombeiros
  3.5.2.3	Correspondencia
  3.3.3.3.1	Correspondencia
  3.5.3	Milicias urbanas
  3.5.3.1	Expedientes de Milicias urbanas
  3.5.3.1.1	Expedientes de Milicias urbanas
  3.5.3.2	Rexistros de Milicias urbanas
  3.5.3.2.1	Rexistros de Milicias urbanas
  3.5.4	Policía local. Orde pública
  3.5.4.1	Expedientes da policía local/orde pública
  3.5.4.1.1	Certificacións de moralidade e boa conduta
  3.5.4.1.2	Expedientes de denuncias
  3.5.4.1.3	Expedientes de multas
  3.5.4.1.4	Expedientes de tráfico
  3.5.4.1.5	Expedientes da policía local / orde pública
  3.5.4.1.6	Partes de servizo da policía local*
  3.5.4.2	Rexistros da policía local/orde pública
  3.5.4.2.1	Partes de servizo da policía local
  3.5.4.2.2	Rexistros de denuncias
  3.5.4.2.3	Rexistros de multas
  3.5.4.2.4	Turnos de servizo
  3.5.4.3	Expedientes de reclamación
  3.5.4.3.1	Expedientes de reclamación
  3.5.4.4	Expedientes de recursos
  3.5.4.4.1	Expedientes de recursos
  3.5.4.5	Expedientes de copias de documentación
  3.5.4.5.1	Expedientes de copias de documentación
  3.5.4.6	Certificacións
  3.5.4.6.1	Certificacións
  3.5.4.7	Correspondencia
  3.5.4.7.1	Correspondencia
  3.5.5	Protección civil. Catástrofes
  3.5.5.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Protección civil
  3.5.5.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de protección civil
  3.5.5.2	Rexistros de actas de sesións das Xuntas locais de Protección civil
  3.5.5.2.1	Rexistros de actas de sesións das xuntas locais de protección civil
  3.5.5.3	Expedientes de catástrofes
  3.5.5.3.1	Expedientes de catástrofes
  3.5.5.4	Expedientes de Protección civil
  3.5.5.4.1	Expedientes de Protección civil
  3.5.5.4.1	Expedientes de solicitudes de subvencións de Protección Civil
  3.5.5.5	Rexistros de Protección civil
  3.5.5.5.1	Rexistros de Protección civil
  3.5.5.5.2	Rexistros de voluntarios
  3.5.5.6	Correspondencia
  3.5.5.6.1	Correspondencia
  3.5.6	Emigración
  3.5.6.1	Expedientes de emigración
  3.5.6.1.1	Expedientes de emigración
  3.5.6.2	Rexistros de emigración
  3.5.6.2.1	Rexistros de emigración
  3.6 SANIDADE
  3.6.1 Expedientes de sanidade
  3.6.1.1 Expedientes de sesións das Xuntas locais de Sanidade
  3.6. SANIDADE
  3.6.2 Certificacións
  3.6.2.1 Certificacións
  3.6.3. Expedientes de sanidade médica
  3.6.3.1 Expedientes de campañas de vacinación
  3.6.4 Rexistros de sanidade médica
  3.6.4.1 Rexistros de actas de sesións das xuntas locais de sanidade
  3.6.5 Medio Ambiente
  3.6.5.1 Expedientes de protección do medio ambiente
  
  3.7	BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
  3.7.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Beneficencia e asistencia social
  3.7.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de beneficencia e asistencia social
  3.7.2	Rexistros de actas de sesións das Xuntas locais de Beneficencia e asistencia social
  3.7.2.1	Rexistros de actas de sesións das xuntas locais de beneficencia e asistencia social
  3.7.3	Expedientes de asistencia social
  3.7.3.1	Expedientes de asistencia social
  3.7.3.2	Expedientes de adxudicación e rehabilitación de vivendas
  3.7.3.3	Expedientes de prestación social
  3.7.3.4	Expedientes de subvencións
  3.7.4	Rexistros de asistencia social
  3.7.4.1	Rexistros de asistencia social
  3.7.4.2	Padróns de beneficencia
  3.7.4.3	Recibos de axuda
  3.7.5	Partes
  3.7.5.1	Partes
  3.7.6	Correspondencia
  3.7.6.1	Correspondencia
  3.7.0.1	Centros sociais [Nome do centro]
  3.7.0.1.1.	Expedientes de centros sociais
  3.7.0.2	Fundacións
  3.7.0.2.1.	Fundacións
  3.8.	EDUCACIÓN
  3.8.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Educación
  3.8.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de educación
  3.8.2	Rexistros das actas de sesións das Xuntas locais de Educación
  3.8.2.1	Rexistros das actas de sesións das xuntas locais de educación
  3.8.3	Expedientes de educación
  3.8.3.1	Expedientes de educación
  3.8.3.2	Expedientes de concesión de bolsas
  3.8.3.3	Expedientes de escolarización
  3.8.3.4	Expedientes de campañas de escolarización de adultos
  3.8.3.5	Expedientes de persoal docente
  3.8.3.6	Expedientes de transporte escolar
  3.8.4	Rexistros de educación
  3.8.4.1	Rexistros de educación
  3.8.4.2	Inventarios de material escolar
  3.8.4.3	Censos escolares
  3.8.5	Correspondencia
  3.8.5.1	Correspondencia
  3.8.0.1	Centros educativos [nome do centro]
  3.8.0.1.1.	Expedientes de centros educativos
  3.9.	CULTURA
  3.9.1	Expedientes de cultura
  3.9.1.1	Expedientes de cultura
  3.9.1.2	Expedientes de actividades culturais
  3.9.1.3	Expedientes de subvencións a actividades culturais
  3.9.2	Expedientes de festexos
  3.9.2.1	Expedientes de festexos
  3.9.2.2	Licenzas para a celebración de festexos
  3.9.3	Rexistros de cultura
  3.9.3.1	Rexistros de cultura
  3.9.4	Expedientes de actividades relixiosas
  3.9.4.1	Expedientes de actividades relixiosas
  3.9.5	Correspondencia
  3.9.5.1	Correspondencia
  3.9.0.1	Centros culturais [Nome do centro]
  3.9.0.1.1	Expedientes de centros culturais
  3.10	DEPORTE
  3.10.1	Expedientes de deportes
  3.10.1.1	Expedientes de deportes
  3.10.1.2	Expedientes de actividades deportivas
  3.10.1.3	Expedientes de subvencións a actividades deportivas
  3.10.2	Correspondencia
  3.10.2.1	Correspondencia
  3.10.0.1.	Centros deportivos [Instituto Municipal dos Deportes]
  3.10.0.1.1	Expedientes de centros deportivos
  3.10.0.1.2	Rexistros
  3.11	POBOACIÓN
  3.11.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Poboación
  3.11.1.1.	Expedientes de sesións das xuntas locais de poboación
  3.11.2	Rexistros de actas de sesións das Xuntas locais de Poboación
  3.11.2.1	Rexistros de actas de sesións das xuntas locais de poboación
  3.11.3	Expedientes de poboación
  3.11.3.1	Boletíns demográficos
  3.11.3.2	Estatísticas demográficas
  3.11.3.3	Expedientes de fidalguías
  3.11.4	Rexistros de poboación
  3.11.4.1	Censo de edificios e vivendas
  3.11.5	Correspondencia
  3.11.5.1	Correspondencia
  3.11.5	Empadroamento
  3.11.5.1	Padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.1	Cartas de veciñanza
  3.11.5.1.2	Certificacións de empadroamento, residencia e convivencia
  3.11.5.1.3	Matrículas de extranxeiros
  3.11.5.1.4	Expedientes de altas no padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.5	Expedientes de baixas no padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.6	Expedientes de cambios de enderezo no padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.7	Traballos preliminares para a confección do padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.8	Expedientes de formación do padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.9	Follas declaratorias do padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.10	Cadernos auxiliares do padrón municipal de habitantes
  3.11.5.1.11	Padróns municipais de habitantes
  3.11.5.1.12	Rectificacións anuais do padrón municipal de habitantes
  3.11.6	Rexistro civil
  3.11.6.1	Rexistro de nacementos
  3.11.6.1.1	Rexistro de nacementos
  3.11.6.2	Rexistro de matrimonios
  3.11.6.2.1	Rexistro de matrimonios
  3.11.6.3	Rexistro de defuncións
  3.11.6.3.1	Rexistro de defuncións
  3.12	QUINTAS
  3.12.1	Expedientes de quintas
  3.12.1.1	Expedientes xerais de quintas
  3.12.1.2	Expedientes de mutilados de guerra
  3.12.1.3	Expedientes de obxección de conciencia
  3.12.1.4	Expedientes de revisión de quintos
  3.12.1.5	Expedientes persoais de quintas
  3.12.1.6	Expedientes de reclutamento
  3.12.2	Rexistros de quintas
  3.12.2.1	Censos de requisición militar
  3.12.2.2	Padróns de alistamento
  3.12.2.3	Rexistros de chamadas, reserva, revisións, revistas
  3.12.3	Correspondencia
  3.12.3.1	Correspondencia
  3.13	ELECCIÓNS
  3.13.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Eleccións
  3.13.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de eleccións
  3.13.2	Rexistros de sesións das Xuntas locais de Eleccións
  3.13.2.1	Rexistros de sesións das xuntas locais de eleccións
  3.13.3	Expedientes de eleccións
  3.13.3.1	Expedientes de eleccións
  3.13.3.2	Expedientes de eleccións autonómicas
  3.13.3.3	Expedientes de eleccións europeas
  3.13.3.4	Expedientes de eleccións municipais
  3.13.3.5	Expedientes de eleccións xerais
  3.13.3.6	Expedientes de referendos
  3.13.4	Rexistros de eleccións
  3.13.4.1	Censos electorais
  4	FACENDA
  4.0.	XUNTAS MUNICIPAIS DE ASOCIADOS
  4.0.1	Expedientes de sesións das xuntas municipais de asociados
  4.0.1.1	Expedientes de sesións das xuntas municipais de asociados
  4.0.2	Rexistros de sesións das Xuntas municipais de asociados
  4.0.2.1	Libros de actas de sesións das xuntas municipais de asociados
  4.1.	INTERVENCIÓN
  4.1.1	Expedientes xerais do Orzamento ordinario
  4.1.1.1	Expedientes xerais do orzamento ordinario
  4.1.1.2	Contas da administración de patrimonio
  4.1.1.3	Contas xerais do orzamento
  4.1.1.4	Expedientes de liquidacións do orzamento
  4.1.1.5	Expedientes de modificacións de crédito
  4.1.1.6	Mandamentos/ libramentos/ cargaremes/ cartas/ operacións contábeis de ingreso
  4.1.1.7	Mandamentos/ libramentos/ cargaremes/ cartas/ operacións contábeis de pagamentos
  4.1.1.8	Resumo xeral do orzamento
  4.1.1.9	Expedientes de reclamación*
  4.1.2	Rexistros do Orzamento ordinario
  4.1.2.1	Libros borradores de pagamentos
  4.1.2.2	Libros diarios de intervención de pagamentos
  4.1.2.3	Diarios de operacións do orzamento de gastos
  4.1.2.4	Libros borradores de ingresos
  4.1.2.5	Libros diarios de intervención de ingresos
  4.1.2.6	Diarios de operacións do orzamento de ingresos
  4.1.2.7	Diario xeral de operacións
  4.1.2.8	Libros xerais de gastos
  4.1.2.9	Libros maiores de conceptos do orzamento de gastos
  4.1.2.10	Libros xerais de rendas e exaccións
  4.1.2.11	Libros maiores de conceptos do orzamento de ingresos
  4.1.2.12	Libros de inventarios e balances
  4.1.2.13	Inventarios de fincas rústicas e urbanas, arbitrios, impostos, dereitos e accións municipais
  4.1.2.14	Libros maiores ou de Contas individuais
  4.1.2.15	Libros copiadores de orzamentos
  4.1.2.16	Libros de contas correntes para ingresos e pagamentos
  4.1.2.17	Libros rexistro de mandamentos de ingresos
  4.1.2.18	Libros rexistro de mandamentos de pagamentos
  4.1.2.19	Libros auxiliares
  4.1.2.20	Libros subauxiliares
  4.1.2.21	Libros especiais
  4.1.2.22	Libros decreto de ordenación de gastos
  4.1.2.23	Borrador de ingresos e gastos
  4.1.2.24	Libros diarios de intervención
  4.1.3	Expedientes xerais do Orzamento extraordinario
  4.1.3.1	Expedientes xerais do orzamento extraordinario
  4.1.4	Rexistros do Orzamento extraordinario
  4.1.4.1	Rexistros do orzamento extraordinario
  4.1.5	Expedientes xerais do Orzamento de inversións
  4.1.5.1	Expedientes xerais do orzamento de inversións
  4.1.6	Rexistros do Orzamento de inversións
  4.1.6.1	Rexistros do orzamento de inversións
  4.1.7	Expedientes xerais do Orzamento adicional
  4.1.7.1	Expedientes xerais do orzamento adicional
  4.1.8	Rexistros do Orzamento adicional
  4.1.8.1	Rexistros do orzamento adicional
  4.1.9	Estatísticas orzamentarias
  4.1.9.1	Estatísticas orzamentarias
  4.1.10	Expedientes de fiscalización do Orzamento
  4.1.10.1	Expedientes de fiscalización do orzamento
  4.1.11	Expedientes de devolución de fianza
  4.1.11.1	Expedientes de devolución de fianza
  4.1.12	Certificacións
  4.1.12.1	Certificacións
  4.1.13	Correspondencia
  4.1.13.1	Correspondencia
  4.2.	FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN
  4.2.1.	Financiamento
  4.2.1.1.	Expedientes de operacións de crédito
  4.2.1.1.1	Expedientes de operacións de crédito
  4.2.1.1.2	Contratos de préstamo
  4.2.1.1.3	Convenios para o pagamento de débedas financeiras
  4.2.1.1.4	Emisións de débeda pública
  4.2.1.1.5	Operacións da Tesourería
  4.2.1.2	Rexistros de Operacións de crédito
  4.2.1.2.1	Libros de censos
  4.2.1.2.2	Libros rexistro de operacións de crédito
  4.2.2	Tributación
  4.2.2.1	Expedientes de sesións das Xuntas locais de Tributación
  4.2.2.1.1	Expedientes de sesións das xuntas locais de tributación
  4.2.2.1.2	Expedientes de sesións das xuntas Periciais
  4.2.2.1.3	Expedientes de sesións das xuntas de propios e arbitrios
  4.2.2.2	Rexistros das actas de sesións das Xuntas locais de Tributación
  4.2.2.2.1	Rexistros das actas de sesións das xuntas locais de tributación
  4.2.2.2.2	Libros de actas de sesións das xuntas Periciais
  4.2.2.2.3	Libros de actas de sesións das xuntas de propios e arbitrios
  4.2.2.3	Arbitrios con fins non fiscais
  4.2.2.3.1	Arbitrios con fins non fiscais
  4.2.2.3	Contribucións especiais
  4.2.2.3.1	Contribucións especiais
  4.2.2.5	Impostos e Arbitrios
  4.2.2.5.1	Impostos e Arbitrios
  4.2.2.5.2	Arbitrios provinciais
  4.2.2.5.3	Contribución por gandería independente
  4.2.2.5.4	Contribución industrial/ Matrícula industrial/ Licenza fiscal/ I.A.E.
  4.2.2.5.5	Contribución territorial
  4.2.2.5.6	Contribución territorial rústica e pecuaria / I.B.I.
  4.2.2.5.7	Contribución territorial urbana / I.B.I.
  4.2.2.5.8	Expedientes do imposto sobre circulación de vehículos
  4.2.2.5.9	Imposto sobre instalacións, construcións e obras
  4.2.2.5.10	Impostos de consumos
  4.2.2.5.11	Expedientes de plusvalías
  4.2.2.5.12	Repartimentos xerais
  4.2.2.5.13	Repartimento xeral de utilidades
  4.2.2.5.14	Padróns do imposto sobre circulación de vehículos
  4.2.2.5.15	Padróns fiscais*
  4.2.2.6	Prestación persoal e de transporte
  4.2.2.61	Prestación persoal e de transporte
  4.2.2.7	Taxas e prezos públicos
  4.2.2.7.1	Expedientes de taxas e prezos públicos
  4.2.2.7.2	Padróns de taxas e prezos públicos
  4.2.2.7.3	Expedientes de devolución de taxas
  4.2.2.8	Expedientes de actas de invitación
  4.2.2.8.1	Expedientes de actas de invitación
  4.2.2.9	Expedientes de inspección tributaria
  4.2.2.9.1	Expedientes de inspección tributaria
  4.2.2.10	Expedientes de reclamación
  4.2.2.10.1	Expedientes de reclamación*
  4.2.2.10	Expedientes de tributación
  4.2.2.10.1	Expedientes de tributación*
  4.2.2.11	Rexistros
  4.2.2.11.1	Libros rexistros de actas de invitación
  4.3.	TESOURERÍA
  4.3.0.	Expedientes de Tesourería
  4.3.0.1	Expedientes de Tesourería
  4.3.0.2	Contas de propios e arbitrios
  4.3.0.3	Contas de Depositaría/caudais
  4.3.0.4	Contas de Tesourería
  4.3.1	Recadación
  4.3.1.1	Expedientes de Recadación
  4.3.1.1.1	Expedientes de Recadación
  4.3.1.1.2	Contas de recadación/de xestión recadatoria
  4.3.1.1.3	Expedientes de devolución de ingresos indebidos
  4.3.1.1.4	Expedientes de premas
  4.3.1.1.5	Expedientes de recadación fallida de impostos
  4.3.1.2.	Rexistros de recadación
  4.3.1.2.1	Rexistros de recadación
  4.3.1.2.2	Libros auxiliares de contas correntes de recadación
  4.3.1.2.3	Libros rexistro xerais de certificacións de débitos
  4.3.1.2.4	Libros rexistro xerais de expedientes falidos
  4.3.1.2.5	Listas cobratorias
  4.3.1.2.6	LIbros auxiliares de recadación
  4.3.1.2.7	Relacións de debedores
  4.3.2	Caixa
  4.3.2.1.	Expedientes de caixa
  4.3.2.1.1	Expedientes de Caixa
  4.3.2.1.2	Actas de arqueo
  4.3.2.1.3	Contas bancarias
  4.3.2.1.4	Contas de Caixa
  4.3.2.1.5	Contas de situación de Caixa
  4.3.2.1.6	Contas de valores independentes e auxiliares do orzamento
  4.3.2.1.7	Contas de valores anuais especiais de operacións alleas ao orzamento
  4.3.2.1.8	Facturas, recibos e cheques
  4.3.2.2.	Rexistros de caixa
  4.3.2.2.1	Libros auxiliares de efectos
  4.3.2.2.2	Libros de actas de arqueo
  4.3.2.2.3	Libros de Caixa
  4.3.2.2.4	Libros de contas correntes/bancarias
  4.3.2.2.5	Libros de inventarios e balances de Caixa
  4.3.2.2.6	Libros de valores independentes e auxiliares do orzamento
  4.3.2.2.7	Libros diarios de ingresos de Depositaría
  4.3.2.2.8	Libros diarios de pagamentos de Depositaría
  4.3.2.2.9	Libros maiores de Caixa
  4.3.2.2.10	Libros maiores de conceptos non orzamentarios
  4.3.2.2.11	Libros maiores de conceptos de recursos doutros entes públicos
  4.3.2.2.12	Libros rexistro de entrada e saída de caudais
  4.3.2.2.13	Libros rexistro de facturas
  4.3.3.	Habilitación
  4.3.3.1.	Expedientes de habilitación
  4.3.3.1.1	Contas do habilitado
  4.3.3.1.2	Expedientes de liquidacións do IRPF
  4.3.3.1.3	Expedientes de liquidacións da Mutualidade
  4.3.3.1.4	Expedientes de liquidacións de seguros sociais
  4.3.3.2.	Rexistros de habilitación
  4.3.3.2.1	Partes de nóminas de persoal

Área de notas

 • Nota

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Pontevedra (Concello) Ponte Sampaio (Santa María) Canicouva, A (Santo Estevo) Rañadoiro, O (Ponte Sampaio) Vilar, O (Ponte Sampaio)

 • Nome dos puntos de acceso Concello de Ponte Sampaio (Tema) (Creador)

Área de control da descrición