ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

Fondos

CONCELLO DE VILABOA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36058.AM.VILAB.

 • Título CONCELLO DE VILABOA

 • Data(s) 1856-2019 (Creación) 1890 - 2020-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 2.335 unidades de instalación con 21.738 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Vilaboa(1836-) O territorio do concello de Vilaboa sitúase na parte inicial da península do Morrazo, na marxe dereita da ría de Vigo, lindando cos concellos de Pontevedra, Moaña e Marín. Ocupa unha superficie superior ós trinta e catro quilómetros cadrados con sesenta e unha entidades de poboación dispersas nas súas cinco parroquias: Bértola, Santo Adrán de Cobres, Figueirido, Santa Cristina de Cobres e Vilaboa, nas que residen ó redor de seis mil habitantes. Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. A totalidade das parroquias dependían daquela da xurisdicción de Pontevedra, con señorío do arcebispo de Santiago. No proceso de establecemento constitucional dos concellos neste territorio, integrado no partido xudicial de Pontevedra, créase o concello de Vilaboa, coa mesma configuración actual, no ano 1836, chegando a existir nas datas precedentes os concellos de Cobres e Vilaboa.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Vilaboa

 • Historia arquivística A casa do concello é unha moderna edificación inaugurada no ano 1975 e reformada con posterioridade a fin de mellora-la súa calidade estética exterior e amplia-la súa superficie útil mediante o aproveitamento do baixo cuberta; en xeral goza dunhas axeitadas condicións de espacio e funcionalidade. Na actualidade distribúese en baixo, planta e baixo cuberta, situándose o local dedicado a arquivo municipal, logo de sucesivos traslados internos, na parte frontal do baixo cuberta do edificio; presenta unha estructura rectangular perfectamente regular, con algo máis de setenta metros cadrados útiles. Neste local procedeuse á instalación dos equipamentos necesarios, de acordo co plano, para a función de almacenamento e tratamento documental contando na actualidade cunhas idóneas condicións de habitabilidade, illamento, ventilación e iluminación, así como con ordenador, mesa de consulta e ficheiro. O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1985, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación, incluíndo a mellora e reforma do local, nos anos 1986, 1992, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2009 e 2010. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC (Miguel Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo), leváronos a cabo: Esther del Castillo Fondevila José Luis Castro Carpintero Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo Begoña Pérez Losada Margarita Pintos Varela Carmen Touzón Fernández Margarita Arca Liste O concello conta nos últimos anos cun funcionario encargado do arquivo municipal, entre outras funcións, cargo que ocupa na actualidade Margarita Arca Liste.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Dentro deste conxunto destaca a desaparición case que total da documentación do século dezanove. Especialmente grave é o caso das actas do Pleno, desaparecidas ata o ano 1910, o que supón a perda dunha fonte informativa de extraordinaria riqueza para o coñecemento das actuacións e acontecementos a nivel local. Os documentos máis antigos corresponden ás quintas e milicias (1903), á documentación da contribución por consumos (1856) e á contribución territorial rústica (1890). A documentación presupostaria consérvase dende 1923, supoñendo o maior volume dentro do total das series do arquivo, no que tamén ten importancia a documentación relacionada co control das construccións de obras e industrias.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo persoal municipal adscrito ó arquivo co asesoramento do Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN:
  
  1.- GOBERNO:
  
  1.1.- CONCELLO/PLENO.
  1.2.- ALCALDE.
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE.
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS.
  
  2.- ADMINISTRACIÓN:
  
  2.1.- SECRETARÍA.
  2.2.- REXISTRO.
  2.3.- PATRIMONIO.
  2.4.- PERSOAL:
  
  2.4.1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
  2.4.2.- DISCIPLINA E CONTROL.
  2.4.3.- CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES.
  2.4.4.- SELECCIÓN DE PERSOAL.
  2.4.5.- REPRESENTACIÓN DO PERSOAL.
  
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS.
  2.6.- CONTRATACIÓN.
  2.7.- ARQUIVO.
  
  3.- SERVIZOS:
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO:
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN.
  3.1.2.- PLANS DE OBRAS E SERVIZOS.
  3.1.3.- OBRAS MUNICIPAIS.
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES.
  3.1.5.- INDUSTRIAS.
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS.
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS:
  
  3.3.1.- ABASTOS E CONSUMOS.
  3.3.2.- MATADOIRO.
  3.3.3.- AUGA.
  3.3.4.- OMIC.
  3.3.5.- PÓSITO.
  
  3.4.- TRANSPORTES.
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ.
  3.6.- SANIDADE.
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL.
  3.8.- EDUCACIÓN.
  3.9.- CULTURA.
  3.10.- DEPORTES.
  3.11.- POBOACIÓN.
  3.12.- QUINTAS E MILICIAS.
  3.13.- ELECCIÓNS.
  
  4.- FACENDA:
  
  4.1.- INTERVENCIÓN:
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS.
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS.
  4.1.3.- PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS.
  4.1.4.- PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS.
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN:
  
  4.2.1.- IMPOSTOS.
  4.2.2.- TAXAS.
  
  4.3.- TESOURARÍA:
  
  4.3.1.- CAIXA.
  4.3.2.- RECADACIÓN.
  4.3.3.- CONTAS BANCARIAS.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 3.046 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 15.799 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Concello de Vilaboa (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200216283