ATOPO
Rexistros actuais: 1.311.955
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.260

Fondos

CONCELLO DE RODEIRO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36047.AM.ROD.1.

 • Título CONCELLO DE RODEIRO

 • Data(s) 1833-2013 (Creación)

 • Volume e soporte 1.416 unidades de instalación con 15.650 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Rodeiro(1836-2015) Esta área xeográfica formou parte da provincia de Lugo ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían , agás a de Salto, da xurisdicción de Camba, na que o señorío correspondía ó arcebispo de Santiago. A antedita parroquia de Salto dependía do señorío do Mosteiro de Oseira. No proceso de establecemento constitucional dos concellos chegaron a funcionar concellos en Guillar, Rodeiro, Camba e Carboentes; este proceso culmina en 1836, dentro do que era partido xudicial de Lalín, establecéndose os concellos de Dozón, Agolada, Carbia, Lalín, Chapa e Rodeiro. No caso de Rodeiro, queda integrado polas actuais vinte parroquias, sen que se producisen modificacións na súa configuración ó longo dos anos de existencia.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Rodeiro

 • Historia arquivística A actual casa do concello é unha edificación distribuída en baixo e planta, que foi complementada recentemente cunha edificación de nova construcción próxima que se une a propia casa do concello a modo de ampliación posterior, resultando un amplo espacio para a disposición dos diferentes servizos municipais. O local de arquivo disponse nunha sala de forma practicamente rectangular na segunda planta do novo edificio. Conta o local cunha pequena sala anexa para traballo e consulta. Ten unha superficie superior ós corenta e cinco metros cadrados suficiente na actualidade e dotada dunhas axeitadas condicións de habitabilidade, calefacción e ventilación. Instaláronse neste local estanterías de madeira, construídas para esta función, alcanzando os 186 metros lineais que se foron ocupando en sucesivas remisións documentais. O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1993, realizando dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación nos anos 1998, 1999, 2003, 2006, 2009, 2011 e 2013. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo: Inés Pájaro Porral Fé Cortiñas Rodríguez María José Rodríguez González José Luis Castro Carpintero Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo José Ramón López Fernández José Luis Varela Ledo José Mario Gómez Penide Marta Lucio Gómez María del Carmen Fariña Fernández Jacobo Domínguez Pedreira Francisco Orge Ventín Jorge García García José Gago García-Bravo Alberto Aramburu García-Pintos Pablo Pastoriza Rozas Fátima Baña Hernanz Paula Boullosa Rodríguez

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido A información que resulta dos instrumentos de descrición constata unha perda documental importante, sendo en moitas series o ano 1900 a data extrema. Entre elas, especialmente relevante é a perda dos libros de actas do Pleno do período 1836 a 1899 e de 1905 a 1910, que impide dispor neste arquivo dunha necesaria e preferente fonte de información. O maior volume documental corresponde á elaboración e xestión dos orzamentos municipais, sendo ademais a documentación máis antiga, agás documentos illados. Son importantes tamén os documentos referidos ó control urbanístico e das obras de particulares ou das quintas e recrutamentos, conservados dende 1901.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN:
  
  1.- GOBERNO:
  
  1.1.- CONCELLO/PLENO.
  1.2.- ALCALDE.
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE.
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS.
  
  2.- ADMINISTRACIÓN:
  
  2.1.- SECRETARÍA.
  2.2.- REXISTRO.
  2.3.- PATRIMONIO.
  2.4.- PERSOAL:
  
  2.4.1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
  2.4.2.- DISCIPLINA E CONTROL.
  2.4.3.- CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES.
  2.4.4.- SELECCIÓN DE PERSOAL.
  2.4.5.- REPRESENTACIÓN DO PERSOAL.
  
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS.
  2.6.- CONTRATACIÓN.
  2.7.- ARQUIVO.
  
  3.- SERVIZOS:
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO:
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN.
  3.1.2.- PLANS DE OBRAS E SERVIZOS.
  3.1.3.- OBRAS MUNICIPAIS.
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES.
  3.1.5.- INDUSTRIAS.
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS.
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS:
  
  3.3.1.- ABASTOS E CONSUMOS.
  3.3.2.- MATADOIRO.
  3.3.3.- AUGA.
  3.3.4.- OMIC.
  3.3.5.- PÓSITO.
  
  3.4.- TRANSPORTES.
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ.
  3.6.- SANIDADE.
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL.
  3.8.- EDUCACIÓN.
  3.9.- CULTURA.
  3.10.- DEPORTES.
  3.11.- POBOACIÓN.
  3.12.- QUINTAS E MILICIAS.
  3.13.- ELECCIÓNS.
  
  4.- FACENDA:
  
  4.1.- INTERVENCIÓN:
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS.
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS.
  4.1.3.- PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS.
  4.1.4.- PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS.
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN:
  
  4.2.1.- IMPOSTOS.
  4.2.2.- TAXAS.
  
  4.3.- TESOURARÍA:
  
  4.3.1.- CAIXA.
  4.3.2.- RECADACIÓN.
  4.3.3.- CONTAS BANCARIAS.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 1.895 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 9.131 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Área de notas

 • Nota Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Rodeiro exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.

Puntos de acceso

Área de control da descrición