ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

Fondos

CONCELLO DE BAIONA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36003.AM.BAI

 • Título CONCELLO DE BAIONA

 • Data(s) 1541-2016 (Creación)

 • Volume e soporte 5.690 unidades de instalación con 39.061 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Baiona(1836-) O territorio do concello de Baiona, situado na costa atlántica, ó oeste da provincia de Pontevedra, linda cos concellos de Nigrán, Oia e Gondomar. Ocupa unha superficie superior ós trinta e un quilómetros cadrados, con corenta e seis entidades de poboación dispersas nas súas actuais cinco parroquias: Baíña, Baiona, Baredo, Belesar e Santa Cristina da Ramallosa, nas que residen máis de dez mil habitantes. Esta área xeográfica formou parte da provincia de Tui ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. A totalidade das parroquias dependían daquela da xurisdicción real de Baiona. Iniciado o proceso de constitución dos concellos no século dezanove, dentro do Partido Xudicial de Vigo créanse os concellos de Bouzas, Lavadores, Nigrán, Vigo, Gondomar e Baiona. Este último, formado por cinco parroquias, non sufriu alteracións na súa configuración dende aquela.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Baiona

 • Historia arquivística A casa do concello de Baiona atópase na “Casa de Correa”, unha construción en pedra, de sólidos muros, distribuída en baixo e planta, e cunha torre ameada. O edificio, construído ó parecer en 1759, foi adquirido para sede do Concello no ano 1942 e recentemente restaurado cunha ampla praza na súa fronte. O local dedicado a arquivo, sitúase na ala esquerda da edificación, distribuído en tres plantas intercomunicadas entre si por escaleira metálica, cunha superficie total superior ós setenta e seis metros cadrados. Conta este espacio con boas condicións de habitabilidade, instalacións e equipamentos suficientes para a súa finalidade. A insuficiencia da súa capacidade e o elevado volume documental que xera o Concello obrigou a habilitar un novo espazo na pranta baixa, nunha sala cadrada de trinta e oito metros cadradados, intercomunicada coas anteriores por unha escaleira interior de pedra. A primeira actuación para a organización dos fondos documentais levouse a cabo nos anos 1981-1982. No despacho da Alcaldía, é onde se localizaba a documentación de maior antigüidade. Atopábase nun moble, armario de madeira de dúas portas talladas e policromadas e cunha inscrición na parte superior que di: "Mandose hazer este archibo siendo corregidor el licenciado Agustín de Aretaga Narbaes. Ano de 1679". Nos anos 1994, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013 e 2016 se acometeron procesos de incorporación, informatización, dixitalización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade dos fondos documentais. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo: Concepción Melero Fernández Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo Olga Castañeda Rodríguez Teresa Túñez Landín Antonio López Bodaño Marcos Meijueiro Rey Carmen Pérez Larrán Jaime Moiño Vaamonde Jacobo Domínguez Pedreira Iñaki Varela Pérez Isabel Balchada Bermúdez Lara María Moldes González María Torres Hermida María del Carmen Martín Regueira Iria Chaves Moledo Alberto Aramburu García-Pintos Alfonso Gómez Martín María del Carmen Fariña Fernández María Lede Pérez Carla Muñoz López Aída María Pérez Martínez Javier López Sáez Rita María Fernández Domínguez Mª del Mar Lemiña Lemus Ángela López Prieto Yago Vidal Riveiro Rocío Carballo López

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Consérvase un elevado conxunto documental do século dezanove e incluso de certa importancia de séculos anteriores, especialmente os libros de actas do Pleno e de contas do Concello dende 1542, con notable descontinuidade e lagoas. As quintas e milicias alcanzan ata o ano 1741, con continuidade no século XIX;as eleccións consérvanse dende 1835, a documentación referida ás obras de particulares dende 1882 e a das contribucións rústica e urbana dende 1836. Xunto coa documentación organizada, derivada directamente da xestión municipal, consérvase unha colección documental, disposta en 92 unidades de instalación, que inclúe fondos variados, especialmente referidos ó Hospital Sancti Spiritus, coa documentación máis antiga, dende 1320, que se gardaba no seu día no moble de arquivo que ten o Concello. Pola necesidade de restauración do moble de arquivo, hoxe xa felizmente rematada, procedeuse a dispor e inventariar de forma somera esta colección, cunha numeración independente e a instalala nun local diferenciado, garantindo a súa conservación e posibilidade de manexo e consulta.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- GOBERNO:
  
  1.1.- CONCELLO/PLENO.
  1.2.- ALCALDE.
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE.
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS.
  
  2.- ADMINISTRACIÓN:
  
  2.1.- SECRETARÍA.
  2.2.- REXISTRO.
  2.3.- PATRIMONIO.
  2.4.- PERSOAL:
  
  2.4.1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
  2.4.2.- DISCIPLINA E CONTROL.
  2.4.3.- CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES.
  2.4.4.- SELECCIÓN DE PERSOAL.
  2.4.5.- REPRESENTACIÓN DO PERSOAL.
  
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS.
  2.6.- CONTRATACIÓN.
  2.7.- ARQUIVO.
  
  3.- SERVIZOS:
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO:
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN.
  3.1.2.- PLANS DE OBRAS E SERVIZOS.
  3.1.3.- OBRAS MUNICIPAIS.
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES.
  3.1.5.- INDUSTRIAS.
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS.
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS:
  
  3.3.1.- ABASTOS E CONSUMOS.
  3.3.2.- MATADOIRO.
  3.3.3.- AUGA.
  3.3.4.- OMIC.
  3.3.5.- PÓSITO.
  
  3.4.- TRANSPORTES.
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ.
  3.6.- SANIDADE.
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL.
  3.8.- EDUCACIÓN.
  3.9.- CULTURA.
  3.10.- DEPORTES.
  3.11.- POBOACIÓN.
  3.12.- QUINTAS E MILICIAS.
  3.13.- ELECCIÓNS.
  
  4.- FACENDA:
  
  4.1.- INTERVENCIÓN:
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS.
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS.
  4.1.3.- PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS.
  4.1.4.- PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS.
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN:
  
  4.2.1.- IMPOSTOS.
  4.2.2.- TAXAS.
  
  4.3.- TESOURARÍA:
  
  4.3.1.- CAIXA.
  4.3.2.- RECADACIÓN.
  4.3.3.- CONTAS BANCARIAS.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 6.087 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 27.917 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Área de notas

 • Nota O arquivo do concello supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Concello de Baiona (Tema) (Creador)

Área de control da descrición