ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

Fondos

CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36053.AM.SOU.

 • Título CONCELLO DE SOUTOMAIOR

 • Data(s) 1850-2018 (Creación) 1850 - 2018-09-13 (Produción)

 • Volume e soporte 2.708 unidades de instalación con 23.229 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Soutomaior(1836-) Soutomaior é un pequeno concello situado na costa pontevedresa, entre as áreas urbanas de Pontevedra e Vigo, enclavado nas cuncas dos ríos Verdugo e Oitavén, que o atravesan. Fórmano dúas únicas parroquias, Soutomaior e Arcade, nas que habitan algo máis de cinco mil habitantes. Pertencía este territorio á antiga xurisdición do seu mesmo nome, que abarcaba no seu día as parroquias de Soutomaior, Insua, Barbudo, Anceu, Forzáns, Berducido, Fornelos, Calvos, Traspielas e Pazos, correspondendo o seu señorío ó duque e señor de Soutomaior; á súa vez o coto de Arcade dependía do arcebispado de Santiago. A partir da creación das provincias e o establecemento constitucional dos concellos en 1936, xorde o concello de Soutomaior, integrado no Partido Xudicial de Redondela, xunto ós de Mos, Redondela e Pazos de Borbén. Formaban este municipio as parroquias de Arcade, Calvos, Estacas, Fornelos, Laxe, Soutomaior e Traspielas, cun total de 1.256 veciños e 5.244 almas. No ano 1870 prodúcese a segregación definitiva das parroquias de Calvos, Estacas, Fornelos, Laxe e Traspielas para formar o novo municipio de Fornelos de Montes, quedando o de Soutomaior formado polas parroquias que o compoñen hoxe en día.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Soutomaior

 • Historia arquivística A casa do concello sitúase na parroquia de Soutomaior; é un edificio de pedra, construído no ano 1950, remozado interiormente en varias ocasións e sometido recentemente a unha ampliación lateral na procura de novos espazos para a colocación dos diferentes servizos municipais. Ata esta ampliación contaba con baixo, primeira planta e aproveitamento baixo cuberta e presenta como característica máis reseñable un bloque central, lixeiramente resaltado na fachada e que se desenvolve en altura, formando unha torre que rompe a horizontalidade do edificio. O arquivo, logo de varias localizacións ó longo dos últimos anos, fora disposto nas anteriores reformas na estructura baixo a cuberta do edificio, ocupando parte dela. Son dúas salas ás que se accede por escaleira metálica en forma de caracol dende as oficinas; estas salas dedícanse á consulta e tratamento documental, dispóndose a ambos lados da torre central. Contan cun total de 40 metros cadrados de superficie útil, cunhas adecuadas medidas de illamento, ventilación natural controlada e con aceptables condicións de habitabilidade. Estas salas foron dotadas de estantería metálica ranurada, cun total de 120 metros lineais útiles para a colocación de fondo documental existente; ademais conta con medidas de seguridade contra roubo e incendios. A carencia espacial obriga a buscar novas alternativas espaciais para a custodia documental, polo que se destina para este fin unha pequena sala rectangular sala na planta baixa da ampliación lateral, dotándoa de estantería compactada. O primeiro proceso de organización da documentación levouse a cabo en 1987, dispoñéndose naquel entonces un local para a súa colocación e conservación na planta baixa da casa do concello. A remodelación posterior do edificio fixo necesario o traslado da documentación a un edificio próximo ata a súa colocación no local actual, que se levou a cabo no ano 1991, acometéndose entonces a reincorporación da documentación producida nos últimos anos. Por mor da insuficiencia espacial do local preveuse na ampliación da casa do concello un novo local para o arquivo que complementa ós anteriores, no que en 2007 instalouse a documentación logo da súa reorganización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado nos arquivos municipais da provincia e procedeuse á informatización dos instrumentos de descrición. A primeira actuación para a organización dos fondos documentais levouse a cabo no ano 1987, data a partir da cal se acometeron novos procesos de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación, incluída a mellora do local, nos anos 1991, 1994, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 e 2018. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC (Miguel Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo), leváronos a cabo: María Jesús Fernández Bascuas, Montserrat Fernández Vázquez e Leonor Rey Rey (1987). Nuria Vázquez Gutiérrez (1991). Manuela González Rey e María del Carmen Fariña Fernández (2006-2007). Marta Lucio Gómez (2007). Alberto Aramburu García Pintos, Alfonso Gómez Martín e María Lede Pérez (2010). Miguel Martínez Puig, Lara María Moldes González, Aída María Pérez Martínez e Javier López Sáez (2012). No ano 2015 traballaron os bolseiros da Deputación Lorena García Nóvoa e Sabela Vázquez Díaz. Incorporáronse 254 caixas chegando á unidade de instalación 2.390. En 2018 Sara Cajigal Faginas, Ana Isabel Delgado Iglesias e Álvaro Pérez Montero.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido O primeiro proceso de organización da documentación levouse a cabo en 1987, dispoñéndose naquel entonces un local para a súa colocación e conservación na planta baixa da casa do concello. A remodelación posterior do edificio fixo necesario o traslado da documentación a un edificio próximo ata a súa colocación no local actual, que se levou a cabo no ano 1991, acometéndose entonces a reincorporación da documentación producida nos últimos anos. Co gallo da insuficiencia espacial do local preveuse na ampliación da casa do concello un novo local para o arquivo que complementa ós anteriores, no que se instalou a documentación logo da súa reorganización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado nos arquivos municipais da provincia. O fondo documental conservado é escaso e non vai máis lonxe do ano 1854, data extrema do primeiro libro de actas conservado, debido isto, con seguridade, ó traslado da capitalidade producido anos antes, co pertinente traslado do conxunto do arquivo existente naquelas datas á parroquia de Fornelos. A documentación que se conserva presenta un aceptable estado de conservación e dispón na actualidade de inventario somero e detallado en fichas. Son en total 2.390 unidades de instalación que ocupan 250 metros lineais de superficie e cobre un período que abarca dende 1854 ata a actualidade, con evidentes lagoas. A gran maioría pertence ó século XX e refírese á xestión económica e presupostaria do municipio a o control urbanístico. Este conxunto documental, hoxe correctamente disposto para o seu uso e manexo, dispón dunha completa gama de instrumentos de descrición que permiten a súa valoración e recuperación. O cadro de clasificación deste arquivo e o seu inventario somero complétanse cunha exhaustiva descrición, a nivel de expediente en moitas series, a disposición de calquera interesado tanto no propio Concello coma no Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra, tanto en soporte papel (fichas) coma informático nunha base de datos formada por máis de 23.121 rexistros diferentes.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- GOBERNO:
  
  1.1.- CONCELLO/PLENO.
  1.2.- ALCALDE.
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE.
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS.
  
  2.- ADMINISTRACIÓN:
  
  2.1.- SECRETARÍA.
  2.2.- REXISTRO.
  2.3.- PATRIMONIO.
  2.4.- PERSOAL:
  
  2.4.1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
  2.4.2.- DISCIPLINA E CONTROL.
  2.4.3.- CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES.
  2.4.4.- SELECCIÓN DE PERSOAL.
  2.4.5.- REPRESENTACIÓN DO PERSOAL.
  
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS.
  2.6.- CONTRATACIÓN.
  2.7.- ARQUIVO.
  
  3.- SERVIZOS:
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO:
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN.
  3.1.2.- PLANS DE OBRAS E SERVIZOS.
  3.1.3.- OBRAS MUNICIPAIS.
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES.
  3.1.5.- INDUSTRIAS.
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS.
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS:
  
  3.3.1.- ABASTOS E CONSUMOS.
  3.3.2.- MATADOIRO.
  3.3.3.- AUGA.
  3.3.4.- OMIC.
  3.3.5.- PÓSITO.
  
  3.4.- TRANSPORTES.
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ.
  3.6.- SANIDADE.
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL.
  3.8.- EDUCACIÓN.
  3.9.- CULTURA.
  3.10.- DEPORTES.
  3.11.- POBOACIÓN.
  3.12.- QUINTAS E MILICIAS.
  3.13.- ELECCIÓNS.
  
  4.- FACENDA:
  
  4.1.- INTERVENCIÓN:
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS.
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS.
  4.1.3.- PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS.
  4.1.4.- PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS.
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN:
  
  4.2.1.- IMPOSTOS.
  4.2.2.- TAXAS.
  
  4.3.- TESOURARÍA:
  
  4.3.1.- CAIXA.
  4.3.2.- RECADACIÓN.
  4.3.3.- CONTAS BANCARIAS.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado. Inventario detallado en ficha e informatizado.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Área de notas

 • Nota

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Concello de Soutomaior (Tema) (Creador)

Área de control da descrición