ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

Fondos

ARQUIVO DO XULGADO DE PAZ DE MOAÑA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36029.AXP.MOA.

 • Título ARQUIVO DO XULGADO DE PAZ DE MOAÑA

 • Data(s) 1837-2002 (Creación) 1623 - 2002-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 280 libros do rexistro civil e 252 unidades de instalación con 273 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Xulgado de paz de Moaña(1870-) Créase o xulgado de paz e o rexistro civil de Meira, no ano 1870 -pasando a denominarse en 1874 Moaña- con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións, integrado na superior estructura do partido xudicial de Pontevedra, no que se mantén ó longo de todo este tempo ata a creación en 1988 do partido xudicial de Cangas no que pasa a integrarse. Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando integrado no xulgado comarcal de Cangas dende o ano 1945 ata o 1953. O arquivo do xulgado ubícase na primeira planta dun local propio cunha superficie de 100 m2 e nun local dunha superficie de 15 m2 . Nela disponde unha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 30 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Álvaro Rodríguez Cid e Eva González Rodríguez.

 • Institución arquivística Arquivo xulgado de paz de Moaña

 • Historia arquivística O arquivo do xulgado sitúase na primeira planta dun local propio ocupando unha superficie de 100 m2 e nun local dunha superficie de 15 m2. Nela dispón dunha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 30 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Álvaro Rodríguez Cid e Eva González Rodríguez.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido A documentación conservada, a pesares de non ser moi abundante, recolle as actuacións do xulgado en materia civil, dende 1837, criminal dende 1856 e gobernativa dende 1623, ou de eleccións dende 1917. Está completa a serie dos libros do rexistro civil, tanto de nacementos como de matrimonios e defuncións.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudos de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias incorporadas polo Servicio Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- REXISTRO CIVIL
  
  1.1.- Correspondencia
  1.2.- Nacementos
  1.3.- Matrimonios
  1.4.- Defuncións
  1.5.- Adopcións e recoñecemento de fillos
  1.6.- Consello de Familia
  1.7.- Nacionalidade
  1.8.- Libros de familia
  
  2.- XULGADO
  
  2.1.- Administración
  2.2.- Asuntos civís
  2.3.- Asuntos criminais
  2.4.- Asuntos gobernativos
  2.5.- Eleccións
  2.6.- Comunidades de Montes

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado, coa excepción da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación e inventario somero en papel, publicados e informatizados.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo do xulgado de paz.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes...)

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co xulgado de paz e as súas actividades en arquivos xudiciais de ámbito superior ou doutras administracións do seu contorno xeográfico, especialmente no Arquivo Municipal de Moaña, Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias XUSTIZA Dereito civil Rexistro civil

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Moaña

 • Nome dos puntos de acceso Xulgado de paz de Moaña (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200010087