ATOPO
Rexistros actuais: 1.333.566
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.494

Fondos

ENTIDADE LOCAL MENOR DE ARCOS DA CONDESA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36005.AELMA.

 • Título ENTIDADE LOCAL MENOR DE ARCOS DA CONDESA

 • Data(s) 1946-1995 (Creación) 1946-00-00 - 2000-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 89 unidades de instalación con 104 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Entidade Local Menor de Arcos da Condesa(1946-) Formada pola parroquia de Santa Mariña de Arcos da Condesa, que se integra no concello de Caldas de Reis, conta cos lugares do Ámeal, A Arosa, Badoucos, Ceboleira, Foxacos, Marán, Penalta, San Martiño e Valsordo, cunha extensión total de 760 hectáreas nos que residen 640 veciños. Esta parroquia fora un “Coto” na configuración propia do Antigo Réxime, pero nunca chegara a te-la consideración de concello nos períodos liberais previos á configuración definitiva dos concellos constitucionais. Xorde como Entidade Local Menor polo Decreto de 18 de xaneiro de 1946, a proposta do Ministerio da Gobernación, culminando un proceso iniciado dos años antes. A primeira Xunta Veciñal constitúese o 23 de agosto de 1946, baixo a presidencia de D. Julio Ocampo Coto.

 • Institución arquivística Arquivo Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

 • Historia arquivística A documentación consérvase no local da propia Entidade Local Menor, un edificio de nova construcción no que se dispoñen, ademais das oficinas e salas de reunión, os principias servizos que esta institución presta, como son a aula de educación preescolar e a biblioteca pública da Entidade Local. Rematado o proceso de organización do fondo documental no ano 1996 ocupaba un total de nove metros lineais, debidamente disposto nas condicións axeitadas para a súa futura conservación. Os traballos de organización e descrición documental foron desenvoltos por José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Do conxunto documental destaca a conservación dos libros de actas da propia Xunta Veciñal, dende o ano 1952, con continuidade ata a actualidade. A maior parte da documentación corresponde á sección da Facenda (75,5%); en menos medida á prestación de servizos e funcionamento administrativo da Entidade (10% en cada caso), dispóndose en catro unidades de instalación (4,5%) a documentación derivada do funcionamento dos órganos de goberno.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  0.- ÓRGANOS SUPERIORES
  
  1.- GOBERNO
  
  1.1.- XUNTA ADMINISTRATIVA
  1.2.- ALCALDE PEDÁNEO
  1.3.- COMISIÓNS ESPECIAIS
  
  2.- XESTIÓN ADMINISTRATIVA E SERVIZOS
  
  2.1.- XESTIÓN ADMINISTRATIVA
  
  2.1.1.- SECRETARÍA
  2.1.2.- REXISTRO XERAL
  2.1.3.- PATRIMONIO. CONTRATACIÓN
  2.1.4.- PERSOAL
  2.1.5.- ELECCIÓNS
  2.1.6.- ARQUIVO
  
  2.2.- XESTIÓN DE SERVIZOS
  
  2.2.1.- OBRAS E URBANISMO
  2.2.2.- SEGURIDADE CIDADÁ
  2.2.3.- EDUCACIÓN. CULTURA. DEPORTES
  2.2.4.- PRESTACIÓN SOCIAL SUBSTITUTORIA
  2.2.5.- SANIDADE E MEDIO AMBIENTE
  2.2.6.- SERVIZOS SOCIAIS
  
  3.- XESTIÓN ECONÓMICA
  
  3.1.- PRESUPOSTO ORDINARIO
  3.2.- PRESUPOSTO EXTRAORDINARIO
  3.3.- FACTURAS E EXTRACTOS BANCARIOS

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación publicados e informatizados. Inventario somero e detallado en papel.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación directamente relacionada coa Entidade Local Menor e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no arquivo municipal de Caldas de Reis, no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Área de notas

 • Nota O arquivo da Entidade Local Menor supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas súas oficinas. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.

Puntos de acceso

Área de control da descrición