ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO (FUNCIONAL)

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36031.AM.MONBAL.3

 • Título CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO (FUNCIONAL)

 • Data(s) 1899-2017 (Creación)

 • Volume e soporte 1.052 unidades de instalación; 8988 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Mondariz-Balneario(1924-) O concello de Mondariz-Balneario ocupa unha superficie non superior ós 2,5 quilómetros cadrados, cunha única parroquia, a de Nosa Señora de Lourdes, e tres entidades singulares de poboación: O Pazo, San Pedro e Mondariz-Balneario. Nelas residen algo máis de setecentos habitantes. Inclúese este territorio no partido xudicial de Ponteareas e na comarca xeográfica do Condado; no antigo réxime pertencía á provincia de Tui ata a división constitucional. Neste proceso de establecemento definitivo dos concellos, culminado en 1836, dentro do que entón era partido xudicial de Ponteareas, establécense os concellos de Mondariz, Ponteareas, Setados e Salvaterra de Miño. O concello de Mondariz-Balneario xorde como escisión do concello de Mondariz a finais do ano 1924, logo dunha previa segregación parroquial que supuxo a creación da parroquia de Nosa Señora do Carme de Troncoso, nos comezos do século XX, logo denominada Nosa Señora de Lourdes. Tamén se produciu a constitución inmediatamente anterior dunha Entidade Local Menor nesta parroquia, o que vén a se-lo antecedente directo da súa segregación e configuración como concello diferenciado. Dende entón ata a actualidade mantense esta realidade administrativa, configurándose como un dos concellos máis pequenos do Estado.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Mondariz-Balneario

 • Historia arquivística O arquivo municipal atópase na casa do concello, edificio exento con baixo, de extraordinaria altura e dotado dunha relevante arcada, e dúas plantas, unha delas parcialmente abufardada; o interior deste edificio foi recentemente rehabilitado na súa meirande parte; acolle esta edificación os diferentes servizos municipais así como a biblioteca, gardería, museo e sala de exposicións. O local específico do arquivo atópase nunha sala rectangular, nun dos laterais da sala de exposicións da segunda planta. Neste espacio instaláronse un total de setenta e cinco metros lineais de estantes metálicos para a colocación das unidades de instalación en caixas de cartón ríxido, que son suficientes para os fondos existentes na actualidade. Carece o local de luz natural e ventilación suficiente, pero dispón de mesa de traballo e consulta. O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1989, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade para estes procesos nos anos 1995, 1998, 1999, 2002, 2005, 2007, 2010, 2013 e 2017. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo: Elena Aguete Landín José Luis Castro Carpintero Jacobo Domínguez Pedreira María del Carmen Fariña Fernández Manuela González Rey Inés Pájaro Porral Roxelio Guillerme Pérez Agulla Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo Iñaki Varela Pérez Nuria de los Milagros Vázquez Gutiérrez Roberto Rodríguez Álvarez Julio Rafael Pereira Bernárdez Alberto Aramburu García-Pintos Fátima Baña Hernanz Pablo Pastoriza Rozas Paula Boullosa Rodríguez Diego Ares Tapia David Vale Díaz No ano 2023 procedeuse a implementación do módulo de arquivo no xestor documental para o tratamento técnico da documentación electrónica e , coa mesma, a unificación da totalidade dos fondos documentais conservados, independentemente do seu soporte, cun cadro funcional, adaptando para iso a documentación en papel no arquivo municipal e nas propias oficinas a esta nova proposta organizativa. Neste traballo participou Javier Cornellas Martínez, detro dun programa de prácticas en convenio cooa Universidade Carlos III de Madrid.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Non presenta particularidade ningunha con respecto doutros fondos municipais cunha notable presencia de testemuños das seccións Facenda e Servizos, conservándose a totalidade das actas de sesións dos órganos colexiados do Concello

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo do Patrimonio Documental e Bibliográfico da deputación Provincial ou polo persoal municipal

 • Organizació

  Cadro de clasificación funcional
  
  1ª División de función-subfunción
  GF001 ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
  GF001.F0001 ACCIÓN E ÓRGANOS DE GOBERNO
  GF001.F0001.SF001 1.1.1. Formación e termo municipal
  GF001.F0001.SF002 1.1.2. Constitución do concello
  GF001.F0001.SF003 1.1.3. Pleno
  GF001.F0001.SF004 1.1.4. Alcaldía. Presidencia
  GF001.F0001.SF005 1.1.5. Xunta de goberno local
  GF001.F0001.SF006 1.1.6. Comisións informativas
  GF001.F0001.SF007 1.1.7. Xunta de voceiros
   GF001.F0001.SF008 1.1.8. Comisións, Xuntas e Consellos
  GF001.F0001.SF009 1.1.9. Grupos municipais
  GF001.F0001.SF0010 1.1.10. Autoridades Supramunicipais do Antigo Réxime
  GF001.F0001.SF0011 1.1.11. Participación cidadá
  GF001.F0001.SF0012 1.1.12. Creación, participación e disolución de organismos
  GF001.F0001.SF0013 1.1.13. Actividade normativa (ordenanzas e regulamentos)
  GF001.F0001.SF0014 1.1.14. Políticas e programas de goberno
  GF001.F0001.SF0015 1.1.15. Comunicación, protocolo e relacións externas
  
  GF001.F0002 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN ADMINISTRATIVA
  GF001.F0002.SF016 1.2.1. Estrutura administrativa e organigrama
  GF001.F0002.SF017 1.2.2. Convenios
  GF001.F0002.SF018 1.2.3. Rexistro xeral de documentos
  GF001.F0002.SF019 1.2.4. Arquivo e xestión documental
  GF001.F0002.SF020 1.2.5. Xestión da información e transparencia
  GF001.F0002.SF021 1.2.6. Planificación e control de calidade
  GF001.F0002.SF022 1.2.7. Xestión da protección de datos persoais
  GF001.F0002.SF023 1.2.8. Xestión das comunicacións
  GF001.F0002.SF024 1.2.9. Xestión das aplicacións TIC
  GF001.F0002.SF025 1.2.10. Actuacións xurídico-administrativas
  
  GF001.F0003 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E ASISTENCIA TÉCNICA
  GF001.F0003.SF026 1.3.1. Contratación de obras
  GF001.F0003.SF027 1.3.2. Contratación de concesión de obras públicas
  GF001.F0003.SF028 1.3.3. Contratación de xestión de servizos públicos
  GF001.F0003.SF029 1.3.4. Contratación de servizos
  GF001.F0003.SF030 1.3.5. Contratación de subministracións
  GF001.F0003.SF031 1.3.6. Contratación mixta
  GF001.F0003.SF032 1.3.7. Contratación especial
  GF001.F0003.SF033 1.3.8. Contratación privada
  GF001.F0003.SF034 1.3.9. Procedemento de contratación
  
  GF001.F0004 RECURSOS HUMANOS
  GF001.F0004.SF035 1.4.1. Organización dos recursos humanos
  GF001.F0004.SF037 1.4.2. Selección de persoal
  GF001.F0004.SF038 1.4.3. Provisión de postos de traballo
  GF001.F0004.SF039 1.4.4. Prestación e finalización do servizo activo
  GF001.F0004.SF040 1.4.5. Xornada de traballo
  GF001.F0004.SF041 1.4.6. Permisos, licenzas, vacacións e asuntos persoais
  GF001.F0004.SF042 1.4.8. Sistema retributivo e previsión social
  GF001.F0004.SF043 1.4.8. Formación e perfeccionamento
  GF001.F0004.SF044 1.4.9. Seguridade e prevención de riscos laborais
  GF001.F0004.SF045 1.4.10. Réxime disciplinario e de control do persoal
  GF001.F0004.SF046 1.4.11. Relacións laborais
  
  GF001.F0005 PATRIMONIO
  GF001.F0005.SF047 1.5.1. Administración de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF048 1.5.2. Adquisición de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF049 1.5.3. Alteración da cualificación xurídica dos bens
  GF001.F0005.SF050 1.5.4. Uso de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF051 1.5.5. Defensa de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF052 1.5.6. Alleamento de bens e dereitos
  GF001.F0005.SF053 1.5.7. Permuta
  GF001.F0005.SF054 1.5.8. Expropiacións
  GF001.F0005.SF135 1.5.9. Deslindes
  
  GF001.F0006 RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
  GF001.F0006.SF055 1.6.1. Xestión do presuposto
  GF001.F0006.SF055 1.6.1. Xestión do presuposto
  GF001.F0006.SF055.SF056 1.6.1.1. Plans e programas de investimentos
  GF001.F0006.SF055.SF057 1.6.1.2. Aprobación do presuposto
  GF001.F0006.SF055.SF058 1.6.1.3. Modificación das presuposto
  GF001.F0006.SF055.SF059 1.6.1.4. Conta xeral e liquidación do presuposto
  GF001.F0006.SF055.SF060 1.6.1.5. Documentos contables de ingreso
  GF001.F0006.SF055.SF061 1.6.1.6. Documentos contables de pagamento
  GF001.F0006.SF055.SF062 1.6.1.7. Libros e rexistros contables
  GF001.F0006.SF055.SF063 1.6.1.8. Arqueos e xestión bancaria
  GF001.F0006.SF055.SF064 1.6.1.9. Financiamento
  GF001.F0006.SF055.SF065 1.6.1.10. Xestión de terceiros
  GF001.F0006.SF055.SF066 1.6.1.11. Obrigacións fiscais con outras administracións
  GF001.F0006.SF055.SF067 1.6.1.12. Participación en tributos supramunicipais
  GF001.F0006.SF068 1.6.2. Fiscalización económico-financeira
  GF001.F0006.SF069 1.6.3. Xestión tributaria
  GF001.F0006.SF069.SF070 1.6.3.1. Impostos
  GF001.F0006.SF069.SF071 1.6.3.2. Taxas e prezos públicos
  GF001.F0006.SF069.SF072 1.6.3.3. Contribucións especiais
  GF001.F0006.SF069.SF073 1.6.3.4. Inspección tributaria
  GF001.F0006.SF069.SF074 1.6.3.5. Cobros de ingresos de dereito público
  GF001.F0006.SF069.SF075 1.6.3.6. Recadación executiva
  GF001.F0006.SF069.SF136 1.6.3.7. Competencias delegadas de xestión catastral
  GF001.F0006.SF076 1.6.4. Subvencións
  GF001.F0006.SF076.SF077 1.6.4.1. Subvencións recibidas
  GF001.F0006.SF076.SF078 1.6.4.2. Subvencións outorgadas
  GF001.F0006.SF068 1.6.2. Fiscalización económico-financeira
  GF001.F0006.SF069 1.6.3. Xestión tributaria
  GF001.F0006.SF076 1.6.4. Subvencións
  
  GF002 XESTIÓN DO TERRITORIO
  GF002.F0007 URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE
  GF002.F0007.SF079 2.1.1. Planeamento urbanístico
  GF002.F0007.SF080 2.1.2 Xestión urbanística
  GF002.F0007.SF081 2.1.3. Información do territorio
  GF002.F0007.SF082 2.1.4. Ordenación e uso da vía pública e mobilidade
  GF002.F0007.SF083 2.1.5. Xestión das obras da corporación municipal e de infraestrutura
  GF002.F0007.SF083 2.1.5. Xestión das obras da corporación municipal e de infraestrutura
  GF001.F0007.SF086.SF084 2.1.5.1. Construción e mantemento de obras de infraestrutura
  GF001.F0007.SF086.SF085 2.1.5.2. Construción e mantemento dos equipamentos municipais ou de uso público
  GF002.F0007.SF086 2.1.6. Regulación das obras de particulares e de terceiros
  GF002.F0007.SF086.SF087 2.1.6.1. Licenzas e comunicacións urbanística
  GF002.F0007.SF086.SF088 2.1.6.2. Ordes de execución
  GF002.F0007.SF086.SF089 2.1.6.3. Declaracións de ruína
  GF002.F0007.SF086.SF090 2.1.6.4. Protección da legalidade urbanística
  GF002.F0007.SF086.SF091 2.1.6.5. Promoción da rehabilitación de vivendas
  
  GF002.F0008 SUSTENTABILIDADE E MEDIO AMBIENTE
  GF002.F0008.SF092 2.2.1. Conservación e protección da contorna natural
  GF002.F0008.SF093 2.2.2. Aproveitamentos naturais
  GF002.F0008.SF094 2.2.3. Subministracións básicas
  GF002.F0008.SF095 2.2.4. Xestión de residuos
  GF002.F0008.SF096 2.2.5. Control da salubridade
  GF002.F0008.SF097 2.2.6. Control de animais
  GF002.F0008.SF098 2.2.7. Regulación do impacto das actividades
  GF002.F0009 ORDENACIÓN E PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
  GF002.F0009.SF099 2.3.1. Abasto alimenticio
  GF002.F0009.SF100 2.3.2 Regulación da actividade agrícola
  GF002.F0009.SF101 2.3.3. Regulación da actividade gandeira
  GF002.F0009.SF102 2.3.4. Regulación da actividade pesqueira
  GF002.F0009.SF103 2.3.5. Regulación da actividade forestal
  GF002.F0009.SF104 2.3.6. Regulación da actividade industrial
  GF002.F0009.SF105 2.3.7. Regulación da actividade turística
  GF002.F0009.SF106 2.3.8. Regulación do comercio, as feiras e os mercados
  GF002.F0009.SF107 2.3.9. Fomento do traballo e o emprego
  GF002.F0009.SF108 2.3.10. Información e defensa do consumidor
  GF002.F0009.SF109 2.3.11. Control e xestión do transporte
  
  GF003 XESTION DOS SERVIZOS E DA POBOACIÓN
  
  GF003.F0010 POBOACIÓN, ELECCIÓNS E QUINTAS
  GF003.F0010.SF110 3.1.1. Rexistros de poboación
  GF003.F0010.SF111 3.1.2. Estatísticas e censos de poboación
  GF003.F0010.SF112 3.1.3. Procesos electorais
  GF003.F0010.SF113 3.1.4. Xestión dos servizos militares
  
  GF003.F0011 SERVIZOS CULTURAIS, DEPORTIVOS E DO LECER
  GF003.F0011.SF114 3.2.1. Planificación dos servizos culturais, do deporte e do lecer
  GF003.F0011.SF115 3.2.2. Xestión dos equipamentos culturais, do deporte e do lecer
  GF003.F0011.SF116 3.2.3. Actividades culturais
   GF003.F0011.SF117 3.2.4. Festas e espectáculos
  GF003.F0011.SF118 3.2.5. Actividades deportivas e de lecer
  GF003.F0011.SF119 3.2.6. Patrimonio cultural
  
  GF003.F0012 SERVIZOS PARA A EDUCACIÓN
  GF003.F0012.SF120 3.3.1. Planificación e control escolar
  GF003.F0012.SF121 3.3.2. Xestión dos centros educativos propios
  
  GF003.F0013 SERVIZOS PARA O BENESTAR E A SAÚDE
  GF003.F0013.SF122 3.4.1. Planificación dos servizos para o benestar e a saúde
  GF003.F0013.SF123 3.4.2. Xestión dos equipamentos para o benestar e a saúde
  GF003.F0013.SF124 3.4.3. Promoción e protección da saúde
  GF003.F0013.SF125 3.4.4. Atención ao benestar social
  GF003.F0013.SF126 3.4.5. Vivenda social
  GF003.F0013.SF127 3.4.6. Cooperación e solidariedade
  GF003.F0013.SF128 3.4.7. Xestión dos servizos funerarios
  GF003.F0013.SF036 3.4.8. Igualdade
  
  GF003.F0014 SEGURIDADE E PROTECCIÓN CIDADÁ
  GF003.F0014.SF129 3.5.1. Seguridade cidadá e orde pública
  GF003.F0014.SF130 3.5.2. Actuacións dos corpos de seguridade e protección cidadá
  GF003.F0014.SF131 3.5.3. Control de persoas detidas
  GF003.F0014.SF132 3.5.4. Control de armas
  GF003.F0014.SF133 3.5.5. Control da circulación das persoas
  GF003.F0014.SF134 3.5.6. Corpos de autoprotección cidadá

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación Aprécianse notables perdas documentais

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Área de notas

 • Nota O arquivo do concello supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.

Puntos de acceso

Área de control da descrición