ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

Arquivo xulgado de paz de Cuntis

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36015.AXP.CUN.

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Cuntis

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Cuntis

Área de contacto

Arquivo xulgado de paz de Cuntis

 • Enderezo Enderezo (rúa) Casa do concello Praza da Constitución, 4 Localidade Cuntis Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36670

Área de descrición

 • Historia Créase o xulgado de paz e o rexistro civil de Cuntis no ano 1870, con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións, integrado na superior estructura do partido xudicial de Caldas de Reis ata a súa supresión en 1965, pasando a integrarse no de Pontevedra e logo en 1983 no de Vilagarcía de Arousa. No ano 1988 coa reposición do partido xudicial de Caldas de Reis volve a integrarse neste. Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando integrado no xulgado comarcal de Moraña entre o ano 1945 ata o 1953. O arquivo do xulgado ubícase na casa do concello cunha superficie de 20 m2. Nela disponde unha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 15 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Iria Jauregui Carrasco e Victoria Hortas Porto.

 • Contexto xeográfico e cultural Provincia de Pontecedra. Concello de Cuntis

 • Atribucións / fontes legais Os xulgados de paz, en España, son órganos xudiciais unipersonais con xurisdición nun municipio no que non existe un xulgado de primeira instancia e instrución. Xeralmente están servidos por xuíces non profesionais, chamados xuíces de paz que levan a cabo funcións xurisdiccionais, encargados de resolver cuestións de menor relevancia, os xulgados de paz prestan ao cidadán o servizo máis sinxelo dentro da complexa administración de xustiza. A figura e competencias dos xuíces e xulgados de paz están regulados por : Lei Orgánica do Poder Xudicial arts. 99 a 103. Regulamento Orgánico de Xuíces de Paz regulamento 3/1995 de 7 de xuño. Lei de Enjuiciamiento Civil art. 47 e art. 250. Lei de Enjuiciamiento Criminal art. 14 Orde de 17 de xuño de 2008, sobre funcionamento e organización dos Rexistros Civís dos Xulgados de Paz e a súa informatización.

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s) Casa do concello Praza da Constitución, 4 36670 Cuntis

 • Fondos Xulgado de Paz de Cuntis

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións Guía, cadro de clasificación e inventario somero en papel e informatizado

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario de oficinas do propio Xulgado de Paz e Rexistro Civil.

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso Acceso libre coas limitacións legais pertinentes.

 • Accesibilidade Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos