ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

Arquivo xulgado de paz de Moaña

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36029.AXP.MOA.

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Moaña

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Moaña

Área de contacto

Arquivo xulgado de paz de Moaña

 • Enderezo Enderezo (rúa) Rúa Fragata Vila de Madrid, 18 Localidade Moaña Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36950

Área de descrición

 • Historia Créase o xulgado de paz e o rexistro civil de Meira, no ano 1870 -pasando a denominarse en 1874 Moaña- con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións, integrado na superior estructura do partido xudicial de Pontevedra, no que se mantén ó longo de todo este tempo ata a creación en 1988 do partido xudicial de Cangas no que pasa a integrarse. Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando integrado no xulgado comarcal de Cangas dende o ano 1945 ata o 1953. O arquivo do xulgado ubícase na primeira planta dun local propio cunha superficie de 100 m2 e nun local dunha superficie de 15 m2 . Nela disponde unha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 30 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Álvaro Rodríguez Cid e Eva González Rodríguez.

 • Contexto xeográfico e cultural Provincia de Pontevedra. Concello de Moaña

 • Atribucións / fontes legais Os xulgados de paz, en España, son órganos xudiciais unipersonais con xurisdición nun municipio no que non existe un xulgado de primeira instancia e instrución. Xeralmente están servidos por xuíces non profesionais, chamados xuíces de paz que levan a cabo funcións xurisdiccionais, encargados de resolver cuestións de menor relevancia, os xulgados de paz prestan ao cidadán o servizo máis sinxelo dentro da complexa administración de xustiza. A figura e competencias dos xuíces e xulgados de paz están regulados por : Lei Orgánica do Poder Xudicial arts. 99 a 103. Regulamento Orgánico de Xuíces de Paz regulamento 3/1995 de 7 de xuño. Lei de Enjuiciamiento Civil art. 47 e art. 250. Lei de Enjuiciamiento Criminal art. 14 Orde de 17 de xuño de 2008, sobre funcionamento e organización dos Rexistros Civís dos Xulgados de Paz e a súa informatización.

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s) Xulgado de Paz Rúa Fragata Vila de Madrid, 18 36950 Moaña

 • Fondos Xulgado de Paz de Moaña

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións Guía, cadro de clasificación e inventario somero en papel e informatizado Publicacións: -"Xulgados de Paz. Tomo I" A-M / Pereira Figueroa, M. A. Pontevedra. Deputación Provincial . Editorial. (2004) Patrimonio documental da provincia de Pontevedra, 58 -"Arquivos dos xulgados de paz da provincia de Pontevedra"./ Pereira Figueroa, M. A. (., Castro Carpintero, J. L., & Pérez-Santamarina, L. .- Pontevedra: revista de estudios provinciais, 12

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario de oficinas do propio Xulgado de Paz e Rexistro Civil.

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso Acceso libre coas limitacións legais pertinentes.

 • Accesibilidade Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos