ATOPO
Rexistros actuais: 1.333.566
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.494

Arquivo xulgado de paz de Salceda de Caselas

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36049.AXP.SALC.

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Salceda de Caselas

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Salceda de Caselas

Área de contacto

Arquivo xulgado de paz de Salceda de Caselas

 • Enderezo Enderezo (rúa) Rúa Doutor Zunzunegui, 7 Localidade Salceda de Caselas Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36470

Área de descrición

 • Historia Créase o xulgado de paz e o rexistro civil de Salceda de Caselas no ano 1870, con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións, integrado na superior estructura do partido xudicial da Tui, no que se mantén ata a creación do partido xudicial do Porriño en 1988, ó que se incorpora. Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando integrado no xulgado comarcal do Poriiño dende o ano 1945 ata o 1953. O arquivo do xulgado ubícase na primeira planta da casa do concello dunha superficie de 20 m2. Nela disponde unha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 22 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Carmen Pérez Larrán e María Herminia Martínez Pereira.

 • Contexto xeográfico e cultural Provincia de Pontecedra. Concello de Salceda de Caselas

 • Atribucións / fontes legais Os xulgados de paz, en España, son órganos xudiciais unipersonais con xurisdición nun municipio no que non existe un xulgado de primeira instancia e instrución. Xeralmente están servidos por xuíces non profesionais, chamados xuíces de paz que levan a cabo funcións xurisdiccionais, encargados de resolver cuestións de menor relevancia, os xulgados de paz prestan ao cidadán o servizo máis sinxelo dentro da complexa administración de xustiza. A figura e competencias dos xuíces e xulgados de paz están regulados por : Lei Orgánica do Poder Xudicial arts. 99 a 103. Regulamento Orgánico de Xuíces de Paz regulamento 3/1995 de 7 de xuño. Lei de Enjuiciamiento Civil art. 47 e art. 250. Lei de Enjuiciamiento Criminal art. 14 Orde de 17 de xuño de 2008, sobre funcionamento e organización dos Rexistros Civís dos Xulgados de Paz e a súa informatización.

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s) Casa do concello Rúa Doutor Zunzunegui, 7 36470 Salceda de Caselas

 • Fondos Xulgado de Paz de Salceda de Caselas

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións Guía, cadro de clasificación e inventario somero en papel e informatizado Publicacións: -"Xulgados de Paz. Tomo II" N-V / Pereira Figueroa, M. A. Pontevedra. Deputación Provincial . Editorial. (2004) Patrimonio documental da provincia de Pontevedra, 58 -"Arquivos dos xulgados de paz da provincia de Pontevedra"./ Pereira Figueroa, M. A. (., Castro Carpintero, J. L., & Pérez-Santamarina, L. .- Pontevedra: revista de estudios provinciais, 12

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario de oficinas do propio Xulgado de Paz e Rexistro Civil.

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso Acceso libre coas limitacións legais pertinentes.

 • Accesibilidade Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos