ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

Arquivo xulgado de paz de Campo Lameiro

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36007.AXP.CAMP.

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Campo Lameiro

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo xulgado de paz de Campo Lameiro

Área de contacto

Arquivo xulgado de paz de Campolameiro

 • Enderezo Enderezo (rúa) Estrada de A Codeseda (biblioteca pública) Localidade Campo Lameiro Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36007

Área de descrición

 • Historia Créase o xulgado de paz e o rexistro civil de Campo Lameiro no ano 1870, con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións, integrado na superior estructura do partido xudicial de Caldas de Reis ata a súa supresión en 1965, pasando a integrarse no de Pontevedra e logo en 1983 no de Vilagarcía de Arousa. No ano 1988 coa reposición do partido xudicial de Caldas de Reis volve a integrarse neste. Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando integrado no xulgado comarcal de Moraña entre o ano 1945 ata o 1953. O arquivo do xulgado ubícase no semisoto da casa do Concello cunha superficie total de 20 m2. Nela disponde unha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 30 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2002, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por José Mario Gómez Penide e Manuel Pena Pájaro.

 • Contexto xeográfico e cultural Provincia de Pontevedra. Concello de Campo Lameiro

 • Atribucións / fontes legais Os xulgados de paz, en España, son órganos xudiciais unipersonais con xurisdición nun municipio no que non existe un xulgado de primeira instancia e instrución. Xeralmente están servidos por xuíces non profesionais, chamados xuíces de paz que levan a cabo funcións xurisdiccionais, encargados de resolver cuestións de menor relevancia, os xulgados de paz prestan ao cidadán o servizo máis sinxelo dentro da complexa administración de xustiza. A figura e competencias dos xuíces e xulgados de paz están regulados por : Lei Orgánica do Poder Xudicial arts. 99 a 103. Regulamento Orgánico de Xuíces de Paz regulamento 3/1995 de 7 de xuño. Lei de Enjuiciamiento Civil art. 47 e art. 250. Lei de Enjuiciamiento Criminal art. 14 Orde de 17 de xuño de 2008, sobre funcionamento e organización dos Rexistros Civís dos Xulgados de Paz e a súa informatización.

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s) Praza da Provincia de Pontevedra, nº 1 36110 Campo Lameiro (Pontevedra).

 • Fondos Xulgado de Paz de Campo Lameiro

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións Guía, cadro de clasificación e inventario somero en papel e informatizado Publicacións: -"Xulgados de Paz. Tomo I" A-M / Pereira Figueroa, M. A. Pontevedra. Deputación Provincial . Editorial. (2004) Patrimonio documental da provincia de Pontevedra, 58 -"Arquivos dos xulgados de paz da provincia de Pontevedra"./ Pereira Figueroa, M. A. (., Castro Carpintero, J. L., & Pérez-Santamarina, L. .- Pontevedra: revista de estudios provinciais, 12

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario de oficinas do propio Xulgado de Paz e Rexistro Civil.

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso Acceso libre coas limitacións legais pertinentes.

 • Accesibilidade Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos