ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

Arquivo Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36005.AELMA.

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

Área de contacto

Arquivo Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

 • Enderezo Enderezo (rúa) A Arosa, nº 13, Arcos da Condesa Localidade Caldas de Reis Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36655

Área de descrición

 • Historia Esta parroquia fora un “Coto” na configuración propia do Antigo Réxime, pero nunca chegara a te-la consideración de concello nos períodos liberais previos á configuración definitiva dos concellos constitucionais. Xorde como Entidade Local Menor polo Decreto de 18 de xaneiro de 1946, a proposta do Ministerio da Gobernación, culminando un proceso iniciado dos años antes. A primeira Xunta Veciñal constitúese o 23 de agosto de 1946, baixo a presidencia de D. Julio Ocampo Coto. A documentación consérvase no edificio da propia Entidade Local Menor. Rematado o proceso de organización do fondo documental no ano 1996 ocupaba un total de nove metros lineais, debidamente disposto nas condicións axeitadas para a súa futura conservación. Os traballos de organización e descrición documental foron desenvoltos por José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.

 • Contexto xeográfico e cultural Formada pola parroquia de Santa Mariña de Arcos da Condesa, que se integra no concello de Caldas de Reis, conta cos lugares do Ámeal, A Arosa, Badoucos, Ceboleira, Foxacos, Marán, Penalta, San Martiño e Valsordo, cunha extensión total de 760 hectáreas nos que residen 640 veciños.

 • Atribucións / fontes legais A Administración Local é aquel sector da Administración Pública que compoñen unha serie de institucións dotadas de personalidade xurídico-pública, que xorden como asociación de homes e mulleres unidos por lazos de veciñanza, para a defensa xenérica dos seus intereses. A Constitución dedica o Capítulo Segundo do Título VIII á Administración Local (artigos 140 ao 142). O artigo 140 garante a autonomía dos Municipios, e define o seu goberno e administración, é dicir, o Concello composto por Alcalde e Concelleiros. O art. 141 define a Provincia como unha entidade local con personalidade xurídica propia, determinada pola agrupación de Municipios, encomendando o seu goberno e administración ás Deputacións ou outras Corporacións de carácter representativo. O art. 142 establece que as Facendas Locais nutriranse só dos seus propios tributos e da participación nos do Estado e as Comunidades Autónomas.. O desenvolvemento da Constitución, no que respecta ao réxime local, realizouse a través da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido de Disposicións Legais Vixentes en Materia de Réxime Local (T.R.R.L.). Outras normas relativas ao Réxime Local son: O Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, que aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais. O Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, que aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial de Entidades Locais. O Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, ou Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Lei 39/1988, de 28 de Decembro, de Facendas Locais. O Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as Regras Básicas e os Programas Mínimos a que debe de Axustarse o Procedemento de Selección dos Funcionarios de Administración Local. En Galicia ademáis cóntase co propia Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s) Entidade Local Menor de Arcos da Condesa Arosa, 13. Arcos da Condesa. Caldas de Reis

 • Fondos Arquivo da ELM de Arcos da Condesa

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións IGuía e cadro de clasificación publicados e informatizados. Inventario somero e detallado en papel e informatizado. Publicacións: * “Inventario do patrimonio documental das entidades locais menores de Galicia” Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 7 D.L. PO-30-97 ISBN: 84-88363-91-5

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario de oficinas da propia Entidade Local Menor

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso A atención do arquivo recae en funcionarios responsables da tramitación administrativa da Entidade Local Menor

 • Accesibilidade De acordo coa lexislación vixente e previa solicitude

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos