ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

Arquivo Entidade Local Menor de Chenlo

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36039.AELMC

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo Entidade Local Menor de Chenlo

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo Entidade Local Menor de Chenlo

Área de contacto

Arquivo Entidade Local Menor de Chenlo

 • Enderezo Enderezo (rúa) As Cales, s/n, Chenlo Localidade O Porriño Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36414

Área de descrición

 • Historia A parroquia de San Xoán de Chenlo está adscrita na actualidade ó concello de Porriño, no que foi integrada na configuración definitiva dos concellos constitucionais levada a cabo no ano 1836. En épocas anteriores pertencía a xurisdicción do Porriño, con señorío do Conde de Salvaterra. Nos anos 1812 e 1821 estaba integrada no concello de Mosende, xunto coas parroquias de Pontellas e a propia de Mosende; esta situación tentaron mantela os veciños, facendo varias reclamacións sucesivas sen éxito, á hora da nova configuración definitiva dos concellos, tentando evitar con eso a desaparición deste e a súa integración no do Porriño. A documentación consérvase no pequeno local da propia Entidade Local Menor. Rematado o proceso de organización do fondo documental no ano 1996 ocupaba un total de seis metros lineais, debidamente disposto nas condicións axeitadas para a súa futura conservación. Os traballos de organización e descrición documental foron desenvoltos por José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo.

 • Contexto xeográfico e cultural A parroquia de Chenlo ten unha superficie total de 10 Km2, nos que residen 547 habitantes, distribuídos nos lugares de As Abas, A Becerreira, As Cabreiras, Os Cabreiros, As Cales, Canadelo, Os Eidos, A Escusa, As Filqueiras, A Granxa, A Ladeira, Parada, O Penedo, O Portomariño, O Pombal, Porto de Eiras, A Quinta, O Saramagal, O Toxal e Vilar.

 • Atribucións / fontes legais A Administración Local é aquel sector da Administración Pública que compoñen unha serie de institucións dotadas de personalidade xurídico-pública, que xorden como asociación de homes e mulleres unidos por lazos de veciñanza, para a defensa xenérica dos seus intereses. A Constitución dedica o Capítulo Segundo do Título VIII á Administración Local (artigos 140 ao 142). O artigo 140 garante a autonomía dos Municipios, e define o seu goberno e administración, é dicir, o Concello composto por Alcalde e Concelleiros. O art. 141 define a Provincia como unha entidade local con personalidade xurídica propia, determinada pola agrupación de Municipios, encomendando o seu goberno e administración ás Deputacións ou outras Corporacións de carácter representativo. O art. 142 establece que as Facendas Locais nutriranse só dos seus propios tributos e da participación nos do Estado e as Comunidades Autónomas.. O desenvolvemento da Constitución, no que respecta ao réxime local, realizouse a través da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido de Disposicións Legais Vixentes en Materia de Réxime Local (T.R.R.L.). Outras normas relativas ao Réxime Local son: O Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, que aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais. O Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, que aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial de Entidades Locais. O Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, ou Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Lei 39/1988, de 28 de Decembro, de Facendas Locais. O Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as Regras Básicas e os Programas Mínimos a que debe de Axustarse o Procedemento de Selección dos Funcionarios de Administración Local. En Galicia ademáis cóntase co propia Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s) Entidade Local Menor de Chenlo Cales. Chenlo. O Porriño

 • Fondos Arquivo da Entidade Local Menor de Chenlo

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións Guía e cadro de clasificación publicados e informatizados. Inventario somero e detallado en papel e informatizado. Publicacións: * “Inventario do patrimonio documental das entidades locais menores de Galicia” Col. “Patrimonio documental da provincia de Pontevedra”, nº 7 D.L. PO-30-97 ISBN: 84-88363-91-5

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario de oficinas da propia Entidade Local Menor

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso A atención do arquivo recae en funcionarios responsables da tramitación administrativa da Entidade Local Menor

 • Accesibilidade De acordo coa lexislación vixente e previa solicitude

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos