ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.945
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.197

Administración pública

 • Libro de actas do Pleno (1996)

  18.810/2

  1996-04-26 - 1996-09-27 (Produción)

  Libro de actas do Pleno da Corporación. De 26 de abril de 1996 a 27 de setembro de 1996.

 • Acta de sesión 1996/04/26_Ordinaria

  1996-04-26_Ordinaria

  Folla: 1,4 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 26 de abril de 1996 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas do día vinteseis de abril de mil novecentos noventa e seis, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse os Sres./as Deputados/as, D. Xosé Ramón Abal Varela, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Xosé Manuel Barros González, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xosé Manuel Chapela Seijo, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. Miguel Domínguez Vaz, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Vicesecretario, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asiste o Sr. Deputado, D. Amado Ricón Virulegio. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.3899.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON APOIO Ó GRUPO DE EMPRESAS ÁLVAREZ (GEA) Sr. Presidente.- .... correspondentes. Ten a palabra para falar sobre este tema o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bueno, bós días, moitas gracias. Estamos ante unha situación na que a pesar de que non creo que se deban esquence-los antecedentes, a esta situación chegouse polo que se chegou, por unha política privatizadora absolutamente bárbara do INI, pola firma dun acordo de viabilidade hai case ano e medio que non se efectivizou, polo incumprimento reiterado de promesas e parece que por unha decisión, non sei se explícita ou implícita política de deixar en desamparo a este grupo que tanta transcendencia ten. Pero dado que os traballadores, 1.040 en concreto, nestes momentos que ten o grupo, lle deben ou teñen pendente de percibir moitisimos millóns, dado que é unha empresa que forma parte tradicionalmente do tecido industrial desta provincia e que é absolutamente imprescindible sacala adiante na situación en que está, vamos a esquencer, non a esquencer senón a obviar, digamos, a análise da súa historia, que creo que é ben coñecida, e dado que consideramos por un lado viable o grupo, por outro lado necesario para esta provincia, e para os seus traballadores, e para o conxunto pola importancia industrial que ten, e dado que estamos convencidos de que se a súa viabilidade non está efectivizada o único que fai falta para efectivizala é rápido e xa para evitar que se deteriore máis, unha decisión política clara. O noso compromiso nestes momentos desde esta Institución que pouca competencia ten pero sí pode impulsar, é o que estamos a facer, é apoia-lo acordo ó que chegamos como resultado das mocións que tiñamos presentado todos e que creo que no fondo é suficiente para que se se efectiviza poida saír adiante o grupo que é o que a todos nos preocupa, vamos a apoia-lo acordo e desde logo vamos a estar vixiantes e vamos a impulsar dentro dos nosos modestos medios que se efectivice o seu urxente cumprimento para así poder salvar, digamos unha situación que está moi deteriorada e que nos parece especialmente grave, que conten con todo o noso apoio, tanto o Grupo de Empresas Alvarez, como os traballadores, como nestes momentos a moción ou acordo que vamos a adoptar por unanimidade. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra, Carmen. Srª. Avendaño Otero.- Si, bueno, mostra-lo noso grupo político o acordo este de apoio desta Excma. Deputación e desde logo esperar que esta situación de Alvarez, desgraciadamente coñecida desde fai anos porque a situación non é de hoxe, xa é unha situación que leva creando inestabilidade e graves problemas na plantilla de Alvarez, eu o sei de primeira fila porque son veciña de Lavadores, que se estabilice dunha vez por todas. Está claro que creo que todos nós temos moi claro, a pasada semana foi aprobado un acordo en Vigo onde tódolos grupos se manifestaron a favor, de que a empresa é viable, de que a empresa ten saída porque un estudio da propia Xunta de Galicia así o demostra, que a empresa ten unha carteira de pedidos importantes, que ten un mercado estabilizado e ademais de forte recoñecemento, non só en España senón en toda Europa e América, polo tanto o único que falta aquí é unha vontade política por parte de todos e parece que esa vontade tende a darse polo apoio que está recibindo, non só nas Institucións que desde o noso punto de vista son importantes, senón coa manifestación que en Vigo se produce con máis de 50.000 persoas, de vigueses e de xentes de toda a provincia pedindo que esta empresa, que é unha das empresas máis importantes da provincia de Pontevedra poida continuar, para iso é necesario que ese aval de 2.500.000.000 de pesetas poida chegar á empresa para que os traballadores que levan doce meses sen cobrar poidan por fin cobrar e poidan ter unha xerencia seria e forte que dunha vez por todas estabilice esta empresa e que poida saír adiante sen máis atrancos, esperemos que sexa definitivamente. O noso grupo mostra o total apoio á plantilla de GEA e por suposto tamén queremos facer mención a tres traballadores que desde fai dez días se encontran en folga de fame no noso Concello, no Concello de Vigo, polo tanto todo o noso apoio, o do noso grupo, para esta declaración institucional desta Deputación. Sr. Presidente.- ... Srª. Avendaño. Ben, dentro da mesma filosofía que acabamos de oir do grupo de Deputados do Bloque Nacionalista e do PSOE, o grupo do Partido Popular na mesma liña, como non podía ser doutra maneira, consciente da importancia da Empresa Grupo Alvarez que ten na provincia de Pontevedra, as reivindicacións que nestes momentos moven ós traballadores, xustisimamente, en fin, a reivindicar que se lle abone o que se lle debe. Conscientes de todo esto, conscientes da importancia de que é unha empresa xeñera, diríamos, dentro da provincia de Pontevedra posto que é das poucas que non ten relación co mar, e por todas estas razóns o grupo do Partido Popular adhírese taxantemente ó acordo pactado polos tres grupos e por suposto o apoio total á Empresa Alvarez para que adquira a viabilidade que debe ter e o apoio total ós traballadores que loxicamente nestes momentos son os que están pasando os peores momentos precisamente porque non se lle abona en concreto o que se lle debe, por eso paso a dar lectura ó acordo que os tres grupos por unanimidade parece que vamos a votar. Paso polo tanto a lelo: 1º.- Vista a solicitude presentada o 19 do 4 do 96 polas Organizacións Sindicais CIG, UGT e CC.OO. convocando a unha manifestación o día 26 ás 20 horas, tendo por obxecto demostra-la solidariedade dos traballadores e da sociedade pontevedresa coa plantilla de GEA. 2º.- Vista a solicitude formulada por UXT, CC.OO e CIG solicitando un Pleno extraordinario co mesmo obxecto. 3º.- Visto o acordo da Comisión de Goberno da Deputación Provincial de data 25 de abril adheríndose ó acordo adoptado polo Consello Económico e Social de Vigo e polo Pleno do seu Concello de data 23 de abril en apoio ás reivindicacións de GEA. 4º.- Visto o acordo tomado o 24 de abril polo Parlamento de Galicia firmado polos portavoces dos tres grupos con representación parlamentaria (PP, PSOE e BNG). 5º.- Vistas as mocións urxentes presentadas o 25 de abril tanto polo PSOE como polo BNG, para que se inste á Xunta de Galicia, para a posta en práctica do plan de viabilidade de GEA e para expresa-lo apoio da Corporación ás reivindicacións dos traballadores. Os grupos provinciais do Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e Bloque Nacionalista Galego, formulan a seguinte proposta de acordo: O Pleno da Corporación acorda: PRIMEIRO.- Instar á Xunta de Galicia para: a) Procura-la efectividade do aval comprometido na viabilidade de GEA realizando de forma urxente e sen demora, ás accións necesarias para a posta en marcha do devandito plan de viabilidade. b) Instar e negociar coas Administracións competentes, Organismos Autónomos e Entidades de Crédito, as medidas necesarias para acabar coa actual situación que impide a posta en marcha do Grupo de Empresas Alvarez (GEA), favorecendo a continuidade da súa actividade productiva. c) Fomentar todas aquelas medidas tendentes á actividade normal do grupo e da súa actividade productiva. SEGUNDO.- Chamar ós cidadáns pontevedreses para que se solidaricen cos traballadores de GEA e participen na manifestación convocada na cidade de Pontevedra o próximo día, hoxe, hoxe, día 26 de abril ás 20 horas. Moitas gracias, procedemos polo tanto á votación deste acordo. ¿Votos en contra?, ¿abstencións?, ¿votos a favor?. Apróbase polo tanto este acordo por unanimidade dos grupos políticos compoñentes desta Deputación Provincial. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias, tódolos aquí presentes acabamos de dicilo, estamos con vostedes, esperemos que esta solución sexa inmediata. Moitas gracias. Por conseguinte o Pleno da Corporación, por unanimidade, adopta-lo seguinte acordo: PRIMEIRO.- Instar á Xunta de Galicia para: a) Procura-la efectividade do aval comprometido na viabilidade de GEA realizando de forma urxente e sen demora, ás accións necesarias para a posta en marcha do devandito plan de viabilidade. b) Instar e negociar coas Administracións competentes, Organismos Autónomos e Entidades de Crédito, as medidas necesarias para acabar coa actual situación que impide a posta en marcha do Grupo de Empresas Alvarez (GEA), favorecendo a continuidade da súa actividade productiva. c) Fomentar todas aquelas medidas tendentes á actividade normal do grupo e da súa actividade productiva. SEGUNDO.- Chamar ós cidadáns pontevedreses para que se solidaricen cos traballadores de GEA e participen na manifestación convocada na cidade de Pontevedra o próximo día 26 de abril ás 20 horas. ------ Folla: 4 2.3900.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Proseguimos entón a orde do día tal como aparece na convocatoria, pasando ó primeiro punto da orde do día que é "Aprobación do borrador da acta da sesión anterior". ¿Algunha intervención?, ¿algunha alegación que facer á acta anterior?, ¿apróbase?. Apróbase por unanimidade a acta anterior. O Pleno acorda, por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 29 de marzo de 1996. ------ Folla: 4,8 3.3901.- CONVENIO MARCO ENTRE A CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA Sr. Presidente.- Pasamos ó segundo punto da orde do día, "Convenio Marco entre a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura e a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra". ¿Alguna intervención, por favor?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Home, en principio que se coordinen políticas neste caso de pesca, marisqueo e acuicultura entre quen ten as competencias de orixe que sería a Xunta de Galicia, e quen trata de impulsar unha, dentro da súa provincia, anque non sexa estrictamente a súa competencia pero facendo un esforzo intentan impulsalo como neste caso a Deputación, parece positivo, pero a nosa sorpresa cando se lee ese Convenio Marco, é unha cousa tan xenérica, tan vaga, tan digamos sen ningún contido preciso, que chega ó extremo por exemplo que nin sequera fixa o número de membros da Comisión Paritaria, di, vaise constituir unha Comisión Paritaria da Deputación e máis tal, nin fixa o número, non sabe se van ser tres por cada banda, sete, un, ningún, non se vai constituir, débelle dar moitisima importancia a esa Comisión Paritaria e ó Convenio Marco cando di que se reunirá unha vez ó ano, é unha cousa tan vaga, tan diluída que, bueno, en principio ó fin parece ben pero a concreción parece absolutamente pobre, de tódalas maneiras como despois vai a haber Convenio específico segundo convén haberá que miralo. De tódalas maneiras a pesar de que explicitamente pon que o Convenio se fai en principio sen detrimento de que a Consellería vaia polos fondos que seguía a por, que estaba poñendo, ¿non?, nós moito nos tememos que o asunto non sexa así e exemplos xa temos, verdade. Entón quero explicar, quero explicalo, por exemplo, o outro día tamén saiú o Convenio para a promoción do turismo, cousa que en principio parece ben, o Convenio supón que a Dirección Xeral de Turismo pon 5.000.000 millóns para a provincia e elimina liñas de promoción de turismo que había de 200.000.000 millóns, e con este Convenio coa Deputación a provincia de Pontevedra, a Deputación xa ten máis capacidade, digamos, para xestionar eses 5.000.000 millóns, moi pouquiño pero por outro lado a provincia de Pontevedra perde case 200.000.000 que lle estaba dedicando a Xunta á promoción do turismo, moito nos tememos que con esto poida sucede-lo mesmo, como non hai cantidades, como a intención é boa, bueno, en principio vamos a votalo a favor, vamos a aceptalo pero estaremos pendentes de a ver que pasa, desde logo se a liña vai se-lo mesmo que pasou en turismo por un lado, e por outro lado non se van concretar en nada o que vai pasar aquí, pois no seu momento advertiremos do que pasa, en principio a idea é boa, a concreción tal como está escrita e a historia que hai deste tipo de Convenios coa Consellería danos moito que desconfiar, pero como a intención é boa e nada máis que é unha declaración de intencións no fondo, vamos votar a favor. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra o Sr. D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Vamos a ver, o punto dous da orde do día no que tratamos este tema, nós entendemos que debería ter, evidentemente, bastante máis contido do que ten agora mesmo, é dicir, o que traemos aquí eu nunca lle chamaría Convenio Marco, é dicir, penso que é máis ben unha declaración de intencións que se compón de dúas follas nas que dalgún xeito se anuncia a intención de colaborar a partir de agora entre a Deputación e a Xunta de Galicia. Este tipo de política vén sendo reclamada polo noso grupo dende hai anos, entón en boa lóxica deberíamos estar de acordo, e loxicamente estamos de acordo coa política de Convenios entre a Deputación Provincial e o Goberno Autónomo de Galicia, pero non podemos estar de acordo cando se empeza a le-lo papel e lendo o papel un atópase con que, como dicía antes Mosquera, a Comisión Paritaria enúnciase pero nada máis, non se pode estar de acordo tampouco cando no Pleno pasado tráese unha cantidade nunhas bases para repartir vía subvencións, naquel Pleno volvemos a pedi-lo Convenio e dixemos que se en realidade ese Convenio ía vir ó Pleno seguinte, é dicir, a este, entendíamos que sería máis lóxico que viñeran xuntos e podería ser xa un Convenio específico dos que aquí se enuncia. Pero claro, moito nos tememos que a cláusula séptima do Convenio sexa a típica cláusula que se utiliza por desgracia nesta Institución de xeito que os Convenios específicos ó final sexan firmados ou aprobados, mellor dito, pola Comisión de Goberno e no Pleno non nos enteremos, é dicir, ou nos enteremos cando leamos as actas da Comisión de Goberno. Un non entende moi ben o que di a cláusula séptima que di que a representación do Conselleiro de Pesca ostentaraa o Director Xeral que lle corresponda e que a representación da Institución Provincial vai ostentala a Comisión de Goberno, eu entendo que a Comisión de Goberno non pode ostenta-la representación da Deputación Provincial como tal, a representación da Deputación Provincial é do Presidente da Deputación ou da persoa en quen delegue, por un lado, e por outro lado se se nos trata de colar que se van aproba-los Convenios específicos nas Comisións de Goberno nós non vamos estar de acordo, entón, entre tanto non se aclaren os dous temas, o da Comisión Paritaria e o de que órgano vai aproba-los Convenios específicos nós vamos absternos, simplemente por desconfianza, e temos razóns de abondo para seguir desconfiando. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Ten a palabra o Sr. D. Lino. Sr. Fontán Mariño.- Bós días, gracias Presidente. Agradecerlle ó Sr. Mosquera o voto a favor porque comprende que é unha situación nova que se presenta e terá os seus erros pero que vamos a funcionar e se lle informará a tódolos grupos de todo o que se faga. Con relación ó Grupo Socialista, Sr. D. Emilio, lle comunicarei que así como lle dixen que traería o Convenio a este Pleno, que se lle informará todo nas reunións que se fagan cos distintos grupos e non se aprobará nada a espaldas da, todo se lle informará, non se fará nada de axudas nin comunicacións, todo será pasado pola Comisión de Pesca onde están vostedes tamén representados, e nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra o Sr. D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Home, supoño que foi un lapsus do Sr. D. Lino, loxicamente está claro que non se aprobará nada de espaldas á Xunta, non o sei, tampouco ese é o meu problema, tampouco é o meu problema. Di vostede que se informará ós grupos do que se faga, mire, eu non quero información do que se faga, eu quero participación no que se faga que é moi diferente, e eu quero e sigo dicindo, que os Convenios específicos se aproben no Pleno non na Comisión de Goberno, no Pleno que ten, entendo eu, entendo que tódolos Convenios teñen ou deben aprobarse polo Pleno, no Pleno tamén recollendo compromiso do Sr. Presidente da Deputación de darlle contido político ós Plenos da Deputación porque senón seguimos no vacío político dos Plenos, é a proba é o Pleno de hoxe con catro puntos, que se non é o primeiro punto non tiña razón de ser, o primeiro que se tratou que non viña na orde do día, evidentemente, non tiña razón de ser este Pleno sequera. Polo tanto mentras sigan vostedes na liña da súa intervención é que me acentúo máis no convencimento de que debemos absternos e case case me está forzando a que votemos en contra, case, case. Sr. Presidente.- Gracias, Sr. D. Emilio. ¿Algunha intervención máis?. Procedemos polo tanto á votación do punto dous da orde do día, "Convenio Marco entre a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura e a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra". ¿Votos en contra?, ¿abstencións?, ¿votos a favor?. Apróbase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e o PP e a abstención do Partido Socialista Obrero Español. O Pleno, de conformidade co dictame favorable da Comisión Informativa de Pesca e Cultivos Mariños, onde se fai unha exposición do mesmo e das posibles actuacións a desenvolver dentro do Convenio Marco, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e do BNG, e o voto en contra do PSOE, a aprobación do mesmo que é o seguinte: CONVENIO MARCO ENTRE A CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA REUNIDOS Por unha parte, D. Juan Caamaño Cebreiro, Excmo. Sr. Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura da Xunta de Galicia, no seu nome e representación, de acordo coas atribucións que ten conferidas no artigo 34.10 da Lei 1/1983, de 1 de febreiro, reguladora da Xunta e o seu Presidente. E, por outra, D. Manuel Abeledo López, Ilmo. Sr. Presidente da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, no seu nome e representación, en virtude das facultades que ostenta segundo o artigo 34.10 da Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local. EXPOÑEN Que o sector pesqueiro, marisqueiro e de cultivos mariños é un sector socioeconómico estratéxico para Galicia, pola súa aportación económica e máis polos postos de traballo que xera. Que por eso é de primordial importancia promove-lo seu desenvolvemento, modernización e adaptación ós cambios producidos desde a extracción deica a comercialización final dos diferentes recursos renovables de explotación. Que ámbalas partes consideran aconsellable promove-la cooperación e colaboración das dúas institucións no desenvolvemento do sector, sen detrimento do exercicio das competencias e das disposicións de rango superior que na actualidade ou nun futuro poidan regula-las competencias que ámbalas institucións teñen na materia. Que as dúas partes son conscientes de que o desenvolvemento dos sectores pesqueiro, marisqueiro e de cultivos mariños, así como a conservación, ordenación e máis explotación dos recursos así como o medio litoral deben asentar nun desenvolvemento científico e tecnolóxico. Que desde ámbalas institucións subscriben un Convenio Marco de Cooperación que sirva para o fomento e desenvolvemento do sector pesqueiro, marisqueiro e de cultivos mariños. CLÁUSULAS PRIMEIRA.- É obxecto do presente Convenio a realización común de proxectos e programas referidos a algún dos seguintes aspectos: a) Aplicación de novas técnicas e modernización do proceso productivo. b) Axudas para a modernización da flota artesanal de baixura, atendendo fundamentalmente ós aspectos de renovación, seguridade e máis equipamento. c) Axudas para o equipamento de lonxas, puntos de venda e/ou control, así como a comercialización. d) Formación das persoas que pertencen ó sector pesqueiro, marisqueiro e de cultivos mariños. e) Fomento dos traballos de investigación e f) Demais accións tendentes a mellora-las tecnoloxías aplicadas no sector, así como a mellora da calidade dos diferentes productos. SEGUNDA.- O presente Convenio Marco será obxecto de desenvolvemento a través de Convenios Específicos, determinándose en cada un deles o programa a desenvolver, os fins propostos, os medios necesarios para a súa realización, a duración do programa, o presuposto económico e maila persoa designada para a dirección do programa. Os Convenios Específicos deberán constar, como mínimo, dunha breve memoria explicativa dos obxectivos da colaboración, cos anexos que se consideren necesarios e dun presuposto de gastos no que se recollerá a distribución das aportacións financeiras entre as institucións e a distribución temporal dos gastos, cando a duración sexa superior a un execicio económico, así como o réxime de pagamentos. A Comisión Mixta estudiará as propostas de convenios específicos e informará sobre estas antes de seren sometidas ós órganos rectores de ámbalas partes. TERCEIRA.- Cando dos convenios específicos deriven obrigacións de natureza económica observaranse as normas sobre a aprobación do expediente de gasto e as de intervención previa regulamentaria. CUARTA.- As aportacións económicas destinadas ós diferentes Convenios Específicos que puidese efectua-la Deputación Provincial de Pontevedra enténdese que non irán en prexuízo daqueles que fixese a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. Enténdense as ditas aportacións como un incremento dos investimentos ou axudas da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura a favor e para un mellor e máis rápido desenvolvemento do sector pesqueiro, marisqueiro e de cultivos mariños da provincia de Pontevedra. QUINTA.- Os acordos que se reflecten neste Convenio Marco e nos Convenios Específicos que se poidan asinar terán sempre carácter administrativo e deles non poderán derivar, en ningún dos casos, dereitos ou obrigacións de carácter laboral. SEXTA.- No prazo de trinta días hábiles, a partir da data da sinatura do presente Convenio Marco, constituirase unha Comisión Mixta con representantes designados polos órganos rectores de ámbalas institucións en réxime de paridade. A dita Comisión será o órgano de planificación, seguimento e avaliación das accións derivadas do presente Convenio Marco. A Comisión Mixta xuntarase sempre que o solicite unha das partes, polo menos unha vez ó ano, e máis elevaranse informes e propostas ós órganos rectores de ámbalas institucións. SÉTIMA.- Cando a sinatura dos Convenios Específicos lle correspondese ó Excmo. Sr. Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, este delegará no Director Xeral a quen lle afecte a natureza do acordo, que actuará en representación da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura e a Comisión de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra actuará en representación desta Entidade. OITAVA.- As cuestións litixiosas verbo da interpretación, modificación, resolución e máis efectos que puidesen derivar da aplicación do presente Convenio, ou dos específicos que se establezan como consecuencia do mesmo, deberá resolvelos a Comisión Mixta a que se refire a cláusula sexta, artigos 60.1 e 61, consonte co establecido na Lei e Regulamento de Contratos das Administracións Públicas. NOVENA.- O presente Convenio empezará a produci-los seus efectos a partir da data da súa sinatura e terá unha duración de catro anos, podendo ser prorrogado por acordo das partes, acordo que debe ser formalizado con anterioridade á expiración do prazo convido. DÉCIMA.- O presente Convenio poderá resolverse por denuncia de calquera das partes mediante aviso previo comunicado de maneira que faga fe con, polo menos, seis meses de antelación á data de resolución proposta. No caso de existir algún Convenio Específico vixente ó abeiro deste Convenio Marco, o dereito de denuncia non poderá exercitarse en tanto non se arbitre a fórmula de resolución dos citados Convenios Específicos. E como proba de conformidade asinan o presente Convenio, en tódalas súas follas, no lugar e data indicados ó principio. POLA EXCMA. DEPUTACIÓN POLA CONSELLERÍA DE PESCA, PROVINCIAL DE PONTEVEDRA MARISQUEO E ACUICULTURA Asdo.: Manuel Abeledo López Asdo.: Juan Caamaño Cebreiro ------ Folla: 8,10 4.3902.- BASES REGULADORAS DE AXUDAS PARA O MELLOR APROVEITAMENTO DAS AUGAS DESTINADAS Á REGA DE CULTIVOS Sr. Presidente.- Pasamos polo tanto ó debate do terceiro punto da orde do día, "Bases reguladoras de axudas para o mellor aproveitamento das augas destinadas a rego de cultivos". ¿Alguna intervención?. Gracias, pasamos a súa votación. ¿Votos en contra?, ¿abstencións?, ¿votos a favor?. Apróbanse por unanimidade as "Bases reguladoras de axudas para o mellor aproveitamento das augas destinadas a rego de cultivos". Visto o informe do Sr. Enxeñeiro Director do Servicio Agrario, o informe da Intervención e o dictame da Comisión Informativa de Agricultura, Gandería, Montes e Industria, o Pleno acorda por unanimidade a aprobación das Bases Reguladoras de axudas para o mellor aproveitamento das aguas destinadas a rego de cultivos. BASES REGULADORAS DE AXUDAS PARA O MELLOR APROVEITAMENTO DAS AUGAS DESTINADAS Á REGO DE CULTIVOS OBXECTIVO DA CONVOCATORIA Con obxecto de mellora-los recursos hídricos destinados á rega de cultivos da provincia de Pontevedra e dado que os regadíos existentes presentan, en moitos casos, grandes deficiencias nas súas conduccións, así como as instalacións de rega de cultivos baixo plásticos en horta e flor, a Deputación establece as presentes BASES para defini-lo conxunto de condicións e mailo proceso a seguir para a concesión de axudas económicas que esta outorgue, de acordo coas consignacións dispoñibles no Presuposto vixente, cunha contía inicial de VINTE MILLÓNS DE PESETAS (20.000.000), con cargo á partida 711.711.789.00 BASES PRIMEIRA.- Neste programa outórganse axudas económicas ata un total inicial de VINTE MILLÓNS DE PESETAS (20.000.000), quedando facultado o Ilmo. Sr. Presidente desta Deputación para a súa concesión, previo informe da Comisión de Agricultura e Gandería. SEGUNDA.- Os modelos de impresos facilitaránselles ós interesados nos seus respectivos Concellos e máis no Servicio Agrario da Deputación Provincial. As instancias dirixiranse ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación achegándolle a seguinte documentación: A) Para o establecemento de pequenos regadíos e mellora dos existentes, renovación ou mellora de instalación de rega en cultivos baixo abrigo. 1) Esbozo coutado das obras a realizar e a situación dos mesmos. 2) Presuposto dos materiais a empregar. 3) Presuposto total das obras. 4) Fotocopia do rateo de augas, de existi-lo mesmo en pequenos regadíos e mellora dos existentes. 5) Acordo dos beneficiarios do regadío para realiza-las obras en pequenos regadíos e mellora dos existentes. 6) Declaración xurada de que non solicitaron ou percibiron para o mesmo investimento, axuda doutros organismos oficiais. TERCEIRA.- As solicitudes para as zonas de montaña, interior e Miño que non obteñan axudas económicas das establecidas no Real Decreto 204/1996, de 6 de febreiro de 1996, encadradas na liña de axuda e).- Investimentos colectivos, poderán acollerse ás axudas que se contemplan nas presentes Bases. No caso de que non tivesen subvención a teor do Real Decreto e fosen auxiliadas economicamente pola Deputación, a contía da axuda concedida polo MAP e maila Deputación non poderá pasar de 1.205.000 ptas./H. a transformada en regadío ou de regadío mellorado. CUARTA.-Unha vez que estudie as solicitudes a Comisión de Agricultura e que o Ilmo. Sr. Presidente ou órgano competente desta Deputación as aprobe, comunicaráselles ós interesados a resolución recaída. QUINTA.- O importe das axudas acadará, como máximo, o custo dos materiais, e máis elementos auxiliares a empregar na obra, non pasando, en ningún caso, o 50% do presuposto total das obras. SEXTA.- O pagamento da axuda económica realizarase unha vez rematada a obra de mellora do regadío e das instalacións, mediante un escrito do solicitante que se dirixirá ó Servicio Agrario, comunicando a finalización das mesmas, así como unha certificación do Técnico do Servicio Agrario na que conste que as obras e as instalacións se levaron a cabo de acordo co expediente de axuda concedida e o prazo de execución, que se entende desde a data de notificación deica ó 20 de decembro do exercicio presente. SÉTIMA.- Cando o presuposto da obra e das instalacións a realizar fose superior a 1.000.000 (un millón) de pesetas, a Presidencia poderá autorizar e dispo-lo pagamento fraccionado, tal como se establece na Base anterior. OITAVA.- Estimaranse como criterios de selección das peticións para a concesión das axudas destinadas ó establecemento de pequenos regadíos e melloras dos existentes os seguintes: a) Terán prioridade para as ditas axudas as que se solicitan para zonas non incluídas en zona de montaña, interior e Miño, achegándolles un mapa das devanditas zonas e máis unha relación dos Concellos incluídas nas mesmas. b) O número de veciños ós que lles afecten as obras que se pretenden facer e o grado de desenvolvemento da bisbarra. c) O importe das obras. d) A superficie a regar. e) O interese económico e social dos cultivos. f) Remate do regadío, de se estar executando por fases e se se realizou algunha delas. NOVENA.- Desde o Servicio Agrario enviaráselle á Delegación Provincial da Consellería de Agricultura a relación dos beneficiarios e maila contía da axuda concedida. DÉCIMA.- Os beneficiarios comprométense, como contraprestación da axuda recibida, a prestaren unha estreita colaboración co Servicio Agrario desta Deputación durante a realización das obras. Ó mesmo tempo faranse responsables da conservación das mesmas, así co mo da limpeza das canles de rega, por un período mínimo de cinco anos, baixo o apercibimento de reintegro da axuda, ínstaselles a que se constitúan en Comunidade de Regantes, para o que, no seu caso, poderían solicita-la axuda da Deputación Provincial. DÉCIMOPRIMEIRA.- Concédese un prazo de trinta días hábiles a partir da publicación destas Bases no Boletín Oficial da Provincia, para presenta-las solicitudes correspondentes. DÉCIMOSEGUNDA.- No caso de que cando se peche o prazo de presentación de solicitudes lle falte ó solicitante parte da documentación, concederáselle 10 (DEZ) días máis para completa-la mesma; transcorrido este prazo as solicitudes incompletas daranse de baixa. DÉCIMOTERCEIRA.- Se por causas de forza maior as obras de pequenos regadíos e mellora dos existentes iniciadas non puidesen rematar dentro do ano, o solicitante deberá pedir por escrito a prórroga oportuna pra acaba-las mesmas, que non deberán pasar do mes de setembro do vindeiro ano. As melloras de rega e instalacións de cultivos baixo abrigo acabaranse no ano. RECLAMACIÓNS.- Dento dos oito días seguintes ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia poderán interporse reclamacións contra as Bases. ------ Folla: 10,12 5.3903.- INCLUSIÓN DA ESTRADA PO-7005 MEIXUEIRO - CUVI NA REDE PRIMARIA PROVINCIAL, SOLICITADA POLO EXCMO. CONCELLO DE VIGO Sr. Presidente.- Punto cuarto da orde do día, "Inclusión da estrada PO-7005 Meixueiro-CUVI na Rede Primaria Provincial, solicitada polo Excmo. Concello de Vigo". ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. D. Emilio Alvarez, perdón Emilio, no se por qué se me escapa lo de Alvarez, Emilio González, debe ser por la obsesión que tenemos con el grupo que estamos viviendo. Sr. González Iglesias.- Enténdoo perfectamente Presidente. Vamos a ver, loxicamente o Grupo Socialista está de acordo, está de acordo porque xa no Concello de Vigo aprobouse por unanimidade esta petición e está de acordo porque entendemos que a carretera pola súa importancia debe estar nesta Rede Primaria, pero, home, a un lle escapan as ganas de dici-lo que pensa, e as ganas de dici-lo que pensa é que esta Institución sigue funcionando a salto de mata. O día 23 de febreiro, é dicir, hai dous meses e uns días, aprobouse cos votos a favor do Grupo Popular a Rede Primaria Provincial, argumentaban vostedes que era un estudio serio, riguroso, feito con tódalas bendicións técnicas por parte de funcionarios desta casa e que era o que había que levar. Recordo que foi un punto que foi fóra da orde do día na Comisión Informativa no seu día, solicitamos que quedara sobre a mesa para mellor estudio, veu ó Pleno tamén, sigo pensando que de mala maneira, seguimos argumentando que o que había que facer de verdade e o que hai que facer de verdade é un Plan Provincial de Carreteras e a partir de aí asigna-las prioridades e as categorías desa Rede, pero bueno, vostedes como sempre dicían que nós estabamos en contra polo mero feito de se-la oposición sen ningún tipo de razón, pois mire, a razón se nos dá dous meses despois, é dicir, dous meses despois danse conta, non se dan conta vostedes, evidentemente, é dicir, danse con técnicos do Concello de Vigo que coas características aprobadas por vostedes había que introducir unha carretera provincial, concretamente a carretera provincial 7005 Meixueiro-CUVI, entón parece absurdo, parece absurdo que ese gran estudio tan tremendamente ben feito resulta que, eran 16 carreteras as que se metían, bueno, pois de 16 se lles escapa unha, que sepamos por agora, eso nos vén a da-la razón, onde non había ningún tipo de estudio, seguimos pensando que o que había era unha presión política de parte de determinados Alcaldes e Deputados Provinciais do Partido Popular e en función deso fíxose a Rede Primaria, non en función de criterios técnicos porque senón ós dous meses non habería que vir a incluir unha carretera máis. E curiosamente nesta proposta, na proposta da Comisión e no mesmo informe técnico, en ningún momento se disculpan vostedes nin os técnicos desta Institución dicindo que, polo menos dicindo que tiveran un olvido, polo menos dicindo eso, pois nin sequera eso, se trae, a ver se cola, non dicimos nada e demais. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Mire, eu o que se me está pasando pola cabeza é máis serio que facer con esta Institución tal como están as cousas, é que tomemos un acordo pedindo a súa disolución, e o digo con toda a seriedade do mundo, desde logo se temos que reunirnos aquí nun Pleno solemne para falar dun Convenio Marco que é unha declaración de intencións que non ten nada; para falar dunhas bases reguladoras que son 20.000.000 millóns que non chegan para nada, que antes non había, que agora hai, despois deixaba de haber, que non se sabe que política se sigue nesto; e agora para demostrar que nin funcionan os servicios técnicos nin cando nos venden que hai un estudio sobre a Rede Primaria non hai tal estudio senón que hai 16, como podían ser outras 16 diferentes, é algo así a bulto e lle cadraba, e agora nos teñen que traer, e todo esto que viña ó Pleno, todo esto, eu creo que é unha demostración dun valeiro político, dunha atonía tan absoluta desta Institución que podíamos seguir facendo o relatorio tan largo que é tal, e á parte e que a nós, digamos, que ó fin e ó cabo somos oposición e non temos culpa da situación de funcionamento desta Institución, e nun punto destos que facemos, ¿votamos a favor?, si, está ben que entre na Primaria, vale, e que é tal chapuza todo, tan soberana que bueno, é unha cousa, dá unha sensación, de verdade, dun mal corpo de dicir, bueno, que pintamos aquí, votar que, se metemos esa que xa debía estar de entrada cando as outras nin tan sequera supemos os criterios polos que entraron, etc., etc. Esto de verdade eu creo que debe de levar a unha reflexión ó grupo de goberno, Sr. Presidente, de que hai que botar a andar mentras exista polo menos esta Institución, de que teña uns obxectivos claros e que teña un rigor de funcionamento que nestes momentos desde logo, desde logo, non se ven nin os obxectivos claros, nin a política definida, nin o rigor do funcionamento, non se ven absolutamente por ningún lado e creo que o que pasa con este punto como con todo o Pleno, quitando xa digo, o que veu fóra da orde do día, desde logo demostra ... por ningún lado, máis ben demostra todo o contrario. Moitas gracias, vamos a votar a favor pero xa digo, daquela maneira, como nos outros puntos, daquela maneira, que é, bueno, vale, moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra o Sr. Tirado. Sr. Tirado Serén.- Ben, como eu nese día foi o que me correspondeu defender pois tanto a redacción da ordenanza como a clasificación das vías en primarias e secundarias, pois pódolle dicir a D. Emilio que unha cousa non quita a outra, que o feito de que a clasificación ou o traballo fose riguroso ou non riguroso non impide que hoxe haxa que incluir esta porque a petición do Concello de Vigo e como alegación precisamente inclue, pideu a inclusión desta vía, a vía na que efectivamente pois existen os criterios que se fixaban que eran pois, alta densidade, é dicir, condicións xeométricas en canto á anchura, en canto ó estado do pavimento, para que aquela vía fose clasificada como primaria, hoxe son esas e mañá a pesar de estar clasificadas xa se deixou aberto, que se pode mañá, pasado, no futuro, clasificarse outras vías que hoxe están clasificadas como de rede secundaria pasarán a ser de primaria no momento que cumpran as condicións que se marcaban alí, por eso cando Mosquera di que non, que criterios utilizaron, que non se deron, e tal, pois efectivamente, os criterios déronse cando se clasificou, e os criterios eran esos, eran precisamente polo seu estado, pola súa traza xeométrica e pola súa densidade de tráfico o permitían, e unha cousa non quita a outra, hoxe digo, introdúcese esa e mañá pode introducirse outra sen que eso queira dicir que o estudio previo non che é riguroso nin che é ponderado. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Tirado. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Soamente dúas precisións. Primeiro, que nós pedimos cando veu a primeira vez que se consultara ós Concellos e non se fixo, si se houbera consultado igual saía algo máis riguroso, porque por desgracia neste caso, digo eu, que é evidente que si temos uns servicios técnicos tan brillantes nesta casa, que eu non dubido deles, pois deixen en evidencia porque aínda non coñecen as carreteras ou se lles pasan lapsus tremendos, ou o que é máis real, non foi feito con eses criterios, algo parecido a uns criterios houbo pero en fin, non foi feito así nin houbo tal estudio riguroso porque eu non creo que sexan tan, digamos, despistados os técnicos desta casa para darse conta de que carreteras provinciais hai e como se clasifican, pero xa digo, eu creo que é un tema que non merece nin tan sequera moitas máis voltas porque, estamos dando voltas por que, porque é que non hai nada no Pleno pero non merecen nin eso, creo que é unha demostración máis de como funciona esta casa e punto, non hai nada máis, o resto é moela. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra o Sr. D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Sr. Tirado, vostede ten a virtude cando intervén de rematala, pero de rematala ó revés. Vamos a ver, ninguén nesta casa pode dicir que as condicións desa carretera, a carretera CUVI-Meixueiro cambiaran absolutamente nada, bueno, en todo caso os baches os están facendo que hai que empezar a mantela xa, máis a menudo, pero nada máis, é dicir, nin na súa xeometría, nada, absolutamente nada cambiou, entón vostede o que ten que dicir en vez de dicirnos aí, adornarnos a intervención, dicir, mire, nos equivocamos, o Grupo Popular se equivocou, pide disculpas, presenta este tema, se aproba e punto, porque non variou para nada en dous meses, e sigo dicindo, se non variou para nada en dous meses a tipoloxía da carretera, o estudio estaba mal feito ou non había estudio, había presións, e nada máis. Sr. Presidente.- Bien. Gracias Sr. D. Emilio González. Eu soamente quería terminar este tema dicindo e confirmando que efectivamente pudo haber unha equivocación, pudo habela, indudablemente, ¿quen é o que non se equivoca?, o que si lle quería dicir ó Sr. Mosquera é que efectivamente se seguiron estes criterios, os criterios que expuxo o Sr. Tirado e que no seu momento se expuxeron aquí foron os criterios que se seguiron para clasifica-la Rede Primaria, a Rede Secundaria, e indudablemente esa carretera nadie discute que tiña que estar xa incluída, en fin, podemos aceptar que neste caso nos equivocamos como posiblemente nos equivoquemos en moitos máis, pero creo que tampouco é tan grave como para poñe-lo grito no ceo neste sentido por esta sóa razón, penso eu. E dito esto procedemos a súa votación. ¿Votos en contra?, ¿abstencións?, ¿votos a favor?. Apróbase por unanimidade a inclusión desta carretera na Rede Provincial. Visto o acordo plenario de 23-02-96, polo que se determinaba a "Rede Primaria Provincial", así como os criterios que debe reunir unha estrada provincial para a súa inclusión en dita Rede Primaria; visto o acordo plenario do Excmo. Concello de Vigo, adoptado en sesión celebrada o 12-03-96, polo que se solicitaba á Deputación Provincial de Pontevedra a inclusión da "Estrada PO-7005 Meixueiro - CUVI" na Rede Primaria Provincial; visto o informe favorable emitido polo Sr. Enxeñeiro Xefe de Vías e Obras; e, visto o dictame favorable da Comisión Informativa de Vías e Obras celebrada o 17 dos correntes, o Pleno da Corporación acorda por unanimidade acceder ó solicitado polo Pleno do Excmo. Concello de Vigo e incluir na Rede Primaria Provincial a "Estrada PO-7005 MEIXUEIRO - CUVI", por concurrir nela os supostos establecidos para a súa integración en dita rede. ------ Folla: 12 6.3904.- COMUNICACIÓNS Sr. Presidente.- Comunicacións. Ten a palabra o Sr. Vicesecretario da Institución. Sr. Secretario.- Dar cuenta de los extractos de las Resoluciones Presidenciales dictadas entre o 25 de marzo e o 20 de abril de 1996. Sr. Presidente.- Gracias. Queda enterado o Pleno de extractos de Resolucións Presidenciais dictadas entre o 25 de marzo e o 20 de abril de 1996. FÓRA DA ORDE DO DÍA ------ Folla: 12,14 7.3905.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A IMPLANTACIÓN DA LOXSE E A REDE DE CENTROS EDUCATIVOS Sr. Presidente.- Fóra da orde do día á parte da moción que xa debatimos hai unha nova moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a implantación da Loxse e da Rede de Centros Educativos. Eu quería aclarar antes de proceder á votación de urxencia a postura do Grupo Popular neste caso. Consideramos que neste momento é un problema que está afectando a todo o Estado e dunha forma moi importante, quizais máis importante, sin duda máis importante a Galicia polas súas características de diseminación da poboación, etc., etc. Neste sentido somos coñecedores todos que a Consellería de Educación está, diríamos, estudiando novamente o tema e ante as dificultades de poñer en práctica a rede de centros na realidade non é o mesmo que poñe-la rede de centros en marcha nun despacho e polo tanto, vista a realidade e os problemas, neste momento teño entendido que a mesma Consellería está estudiando con máis profundidade o tema. Neste sentido pensamos que o lóxico sería que esta moción pasase pola Comisión Informativa para que se poida discutir máis e para que se poida ter, diríamos, máis criterios desde o punto de vista da Xunta de Galicia, por eso o Grupo Popular non vai vota-la urxencia para que siga esta moción o trámite regulamentario. Procedemos á votación da urxencia, perdón. Pido disculpas porque loxicamente debería se-lo poñente o primeiro en expoñela, en fin, Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Bueno, bós días. Na liña que comentaba o noso portavoz, digo César, realmente non é que, xa temos plantexado máis veces aquí, os novos nesta casa, e o proceso que levamos neste case ano que imos a cumprir, é que hai un tono realmente de decepción e de vaciedade nesta Institución que como ben comentaba hai unha total falta, digo, de contido político, hai unha duplicidade de funcións e hai unha liña, non vou ser, digo descalificador pero si un pouco de reparto como temos comentado dos poucos ou dos moitos fondos, ben chamados ou mal chamados prevendas, pero que realmente esta Institución Provincial non asume con responsabilidade os termos e a problemática social que existe na nosa provincia. O tema no seu día de ensino, como se plantexou aquí un tema tamén relacionado co Concello de Vigo pero relacionado con toda a provincia, que era o tema dos Conservatorios, da súa financiación, por parte do responsable de Cultura que hoxe non se atopa nesta sesión plenaria, vamos, quero dicir, que non vou facer ningunha referencia, e por parte desta Presidencia comentárase sobre diferentes xestións que se ían realizar diante da Xunta de Galicia, neste caso da Consellería pertinente, as respostas nin foron satisfactorias, é que non existiron como tales. Eu témome moito que esta moción en si cando si é certa a complexidade do tema, da rede de centros, da implantación da LOXSE e demais e que si existe problemática noutras áreas do Estado español, pero que non existe nin vontade política e o que existe si é unha intencionalidade de política na privatización do ensino, e neste cao incluso inhibíndose completamente das propias características e peculiaridades da nosa xeografía. O tema de Alvarez que non quero remover, pero si, é un tema máis digo, na medida en que esta Institución si acaba de aprobar unha moción consensuada no sentido de solidarizarse con este colectivo e de garantir ou de intentar garantir neste caso a viabilidade e ese aval tan necesario, non quero facer unha referencia digo xeográfica, comarcal nin local pero nós alí no Morrazo temos, estamos a sufrir unha crise moi grande e temos un caso moi parecido e que estamos inda a sufrir e que case pois estamos a celebra-lo funeral, intentaremos non facelo que é o caso de Massó, eu miro no caso de Alvarez, como miro no caso do ensino, como miro no caso do Conservatorio, é dicir, que hai uns pronunciamentos políticos pero que realmente na realidade quedan simplemente en, pois eso, en aprobacións, en boas palabras, en boas intencións pero que como tal, nós como Institución Provincial e se estamos nesta liña de coordinación coa propia Xunta, noutros aspectos estamos a través de convenios, a través pois de cofinanciación e demais, temos que implicarnos dunha forma moito máis directa, está claro que non desde un punto de vista económico pero si que esta Institución que vaia ós sitios, que se poña ó lado dos problemas e que realmente esté presente e participe dos mesmos, e que non quede nunha simple referencia, nunha simple formalidade. Entón, personalmente e a nivel de grupo provincial pois está claro que houbo xá un prazo de alegacións, houbo xa as súas respostas pero, se vai quedar simplemente no pronunciamento en sí pois case é igual agora nesta sesión como na próxima, o que si quero é que esta Institución tome partido e que vaia a onde teña que ir, neste caso cos problemas e que intente resolvelos pero que de respostas, e que esté ó lado dos problemas e que non estemos simplemente aquí pois facendo unha formalidade pero vacía de contido e vacía de intención e de vontade política que realmente temos que ter. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Chillón. Eu pódolle dicir como Presidente desta Institución, piso máis do que vostede pode creer a Xunta de Galicia, e indudablemente eu informei das miñas xestións sobre o tema de Conservatorios e móvome pola COTOP na medida do posible para mellorar, o cal é a miña obriga neste caso como Presidente de todos neste caso e desta Deputación para traer fondos para Pontevedra, fago o que podo e pódolle dicir que personalmente fago neste sentido tódalas xestións posibles, unhas poden ter unha resposta satisfactoria, outras poden ser que non, pero o que lle garantizo é que efectivamente por parte desta Presidencia e por parte dalgúns dos Vicepresidentes se están facendo xestións, neste sentido benvidas sexan tódalas iniciativas que propón calquera dos grupos porque en liñas xerais, en liñas xerais as necesidades son tan evidentes que as vexa o Grupo Socialista, véxaas o Bloque Nacionalista Galego, o PP tamén as ve, eso é indiscutible, o que pasa que moitas veces pois non se ten a resposta nin do Ministerio, nin da Administración Central que tamén se fixeron xestións persoais en temas por parte desta Presidencia, como na Xunta non se teñen as respostas positivas que moitas veces se esperan, pero bueno, algo estase logrando e indudablemente por ese camiño se seguirá mentras, desde logo, eu estea nesta Presidencia. Gracias. En todo caso procedemos. Sr. Chillón Iglesias.- Ben, neste caso acéptase a súa valoración pero quero dicir, o dano está feito, xa nese aspecto relacionado coa moción en si o dano está feito porque si houbo unha irresponsabilidade por parte da Consellería e por parte da Xunta que neste caso algunhas outras din, din que din, non sei que realidade ata que punto é certo, que houbo aquela famosa, xa temos comentado aquí varias veces, a famosa coordinación Xunta-Deputación se se escacharrou parece ser que tamén nalgunha outra provincia onde esta problemática incidía de forma moito máis grave tamén houbo, indirectamente, parece ser, pois algunha implicación, quero dicir, o dano está feito, quero dicir no sentido en que se favoreceu ó ensino privado en detrimento do ensino público pois, o permiti-la impartición neste caso da famosa Educación Secundaria Obrigatoria nos propios centros privados mentras que nos ensinos públicos se dividía, fora que fose xustificada ou non, e despois que esta cuestión incluso ben foi dada no momento punto ou clave que era no período de matriculación que mentras, pois eso, que o Ensino Privado sabía perfectamente que podía coller, o ensino público sigue hoxe inda nunha total provisionalidade que non sabemos, pois eso, se se vai a rectificar ou a corrixir, estase sobre eso como ben comentaba agora a Presidencia. O dano está feito, entón quero dicir desde esta Institución Provincial pois na medida, quero dicir, que fai un deterioro neste caso do ensino xeral e do ensino público, pois teríamos que participar e teríamos que estar aí, pero bueno, queda para o próximo Pleno. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Chillón. Procedemos entón á votación da urxencia desta moción. ¿Votos?. Una vez se enciende y no quiere hablar, y otra vez no se enciende, como en este caso, y quiere hablar, no es culpa de la Presidencia si no que es culpa de los instrumentos que fallan cuando menos pensamos. Sr. González Iglesias.- Se os poñentes aceptan que queden para o próximo Pleno non hai votación da urxencia, entendo eu. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Retiramos entón a moción e deixámola para o próximo Pleno, dá o mesmo, ó final é o mesmo, moitas gracias. ¿Está de acordo, Sr. Chillón?. Sr. Chillón Iglesias.- É unha retirada a tempo porque se van votar en contra tampouco. Sr. Presidente.- De acordo, queda para o próximo Pleno. Moitas gracias. Non hai máis mocións. Retírase Moción presentada polo BNG en relación coa "Implantación da LOGSE e a Rede de Centros Educativos". ------ Folla: 14,19 8.3906.- MOCIÓN PRESENTADA POLA DEPUTADA PROVINCIAL, DONA ANA GANDÓN MENDUÍÑA, EN RELACIÓN CO CARTEL ANUNCIADOR DA "FESTA DA CARNE Ó CALDEIRO" DO CONCELLO DE DOZÓN Sr. Presidente.- Pasamos entón ó último punto da orde do día, "Rogos e Preguntas". Ten a palabra a Srª. Dona Ana Gandón. Srª. Gandón Menduíña.- Eu quero presentar unha moción de urxencia, oral, claro, de dous puntos, moi breve, e é referida esto, creo que abrevio, non, unha fotocopia de algo que apareceu hoxe no "Faro de Vigo", alude a un cartel anunciador do que é responsable o Alcalde dun Concello presente membro desta Corporación, e como creo que é un cartel que na miña opinión e a de tódalas mulleres coas que levo falado no día de hoxe que o viron, absolutamente ofensivo para as mulleres, absolutamente ofensivo para as mulleres, agradecíalle Presidente que lle recomendara ós seus compañeiros de partido que gardaran a compostura mentras falamos deste tema, pois entón como se dá a circunstancia de que ese cartel foi a tenor dunha denuncia de mulleres do Deza do BNG e que chegou ó Servicio de Igualdade de Promoción da Muller, do Home e da Muller, como vostedes saben, organismo dependente da Xunta de Galicia e nada sospeitoso de feminismo radical nin nada semellante, e ese organismo coincidindo con nós considera que ese cartel é ofensivo e denigrante para as mulleres e esixe a súa retirada e posto que o Alcalde de Dozón aquí desgraciadamente sentado a miña beira di que non o vai retirar, eu propoño unha moción á Corporación para que por unha parte exprese claramente o seu rexeitamento a este tipo de publicidade denigrante para as mulleres, e en segundo lugar se sume a esixencia do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller da Xunta de Galicia para que o Alcalde de Dozón ordene retirar eses carteis, e ó mesmo tempo e xa fóra da moción, lle agradecería Sr. Presidente que lle pedira, insisto, ós membros da Corporación do seu partido sentados enfrente de min, que como mínimo tiveran a mesma actitude que cando se trataron outros temas, non vaia ser que as mulleres votantes do PP crean que tódolos homes do PP teñen a mesma posición que o Alcalde de Dozón. Sr. Presidente.- Ten a palabra a Srª. Dona Ramona Castaño. Srª. Castaño López.- Ben, bueno, eu traio tamén un rogo sobre este tema do cartel anunciador da Festa da Carne ó Caldeiro me parece que é, o Grupo Socialista quere manifesta-la nosa máis profunda repulsa pola falta de respeto e sensibilidade hacia os temas da muller, a tristeza de que se utilice con tanta baixeza e chabacanería na publicidade que patrocina unha Institución ademais, que debería defender ás mulleres, e rogo que se traslada a queixa ó Excmo. Concello correspondente ante tan tamaña barbaridade e que esperamos que a Excma. Deputación non colabore en ningún momento, nin monetariamente nin doutro xeito na utilización tan negativa destes temas de muller. E só nos faltaba por último, xa un pouco en plan de chiste, las vacas locas inglesas y la vaca de Dozón, ¿e que máis?. Sr. Presidente.- Moitas gracias Srª. Ramona Castaño. Ten a palabra o Sr. D. Adolfo Campos. Sr. Campos Panadeiros.- Eu lamento que esta redacción destes carteis, que eu descoñecía, efectivamente, porque hai unha organización dentro, como todos coñecedes moi ben, hai unha organización en todos estes tipos de festas, eu descoñecía ata onte, que ás doce cheguei de Lugo, dunha reunión de Lugo e descoñecía estos temas, tal cal foron ... cando eu chamei, notifiquei e estiven co artista dos carteis que fai esta redacción, non me metín moito nos temas de ver ese cartel tan ofensivo, eu lamento de verdade, son descoñecedor do tema, el contestoume de que fora motivo a ver, que habíamos perdido bastante consumo, por así dicilo, baixou o consumo da carne de terneira polo tema das vacas locas, da carne en mal estado, e onde nós pretendíamos e pretendemos, por suposto, animar un pouco a xente a comer esta rica carne nesa feira que me toca a mín de presidir. É certo que vostedes .... como así son os molestos porque desde o principio ó final son as primeiras queixas que estou escoitando e invítolles a que veñan a tomar un trozo de carne rica por se vostedes neso non a logran como a nosa. Moitas gracias. Srª. Avendaño Otero.- Eu realmente sinto que o consumo de carne baixara porque realmente comprendo que hai un gran sector detrás que tamén se pode sentir, pois, moi agobiado en temas monetarios, pero o que me parece denigrante é que se utilicen os peitos dunha muller e todos, digamos, indicativos sexuais para promocionalo, paréceme denigrante e asqueroso. Sr. Presidente.- Gracias Srª. Avendaño Otero. Ten a palabra o número sete, por favor, Ana Gandón. Srª. Gandón Menduíña.- A intervención do Alcalde aludido non só non aclara nada senón que por enriba pois se ve perfectamente que lle trae sen coidado, ¿non?. Eu quería repeti-los dous puntos da miña moción porque a min realmente tampouco me interesa nada a opinión do Sr. Alcalde de Dozón, absolutamente nada, eu o que quero é que se retiren eses carteis, que se retiren eses carteis porque agora estamos falando de dignidade pero podemos falar de legalidade, existe unha Lei de Publicidade e existen varios artigos da Constitución que din de forma directa ou indirecta, e no caso da Lei de Publicidade directa, de que non se pode facer ese tipo de publicidade, e hai responsabilidades penais incluso, eu non sei se haberá que chegar a ese extremo ou non pero a min o que si me gustaría é que quedara claro que esta Corporación, que esta Deputación, non asume ese tipo de cuestións e que como ademais o teñen vostedes moi fácil porque a propia Xunta de Galicia, o Servicio Galego de Promoción de Igualdade do Home e da Muller que dirixe Carmen Bianchi, como vós ben saben, acaban de publicamente dici-lo mesmo que estamos dicindo nós agora e de esixi-la retirada deses carteis, polo tanto a moción que propoñemos é que o Pleno da Deputación expresa con claridade o rechazo dese tipo de publicidade e que se sume a ese plantexamento do Servicio Galego de Promoción de Igualdade, e me sumo ó que acaba de propoñe-la representante, a compañeira do PSOE, Ramona Castaño, e se a ela lle parece ben podería se-lo terceiro punto da moción, que se esto non sucede e se a Deputación ten algún tipo de subvención prevista, ou acordada, ou estipulada para esa festa que, non sei si se suspenda pero polo menos que quede pendente ata que non se teña comunicación formal e real de que eses carteis son retirados, só faltaría que con diñeiro público, tamén das mulleres, foramos a subvencionar animaladas deste tipo. Srª. Castaño López.- Si, eu quería dicir que o Grupo do Partido Socialista Obreiro Español está completamente de acordo con eso e de esixi-lo compromiso ó Presidente desta Excma. Deputación de que non colabore nestas barbaridades. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Moitisimas gracias e propoño como Presidente desta Institución, que esto non vaia por vía de moción, vaia por vía de rogo e por unanimidade propoñer que o Sr. Alcalde de Dozón, perdón, por unanimidade é a proposta que fai a Presidencia, por unanimidade dos grupos parlamentarios debía pedir ó Sr. Alcalde de Dozón que retire este cartel que efectivamente non consideramos acertado tal como el mesmo expuxo e que eu en principio quero entender que o Sr. Deputado, ó mesmo tempo Alcalde de Dozón, non tivo nada que ver neste tema, indudablemente o artista pois fixo o que fixo, non estamos a favor porque indudablemente entendemos que vulnera a dignidade neste caso da muller, entón eu, igual que fixemos no primeiro punto, aínda que indudablemente este entendo é menos grave, pois acordar facerlle unha proposta ó Sr. Alcalde para que retire este anuncio, este cartel que promociona as festas. Srª. Gandón Menduíña.- En primeiro lugar que as ... do Alcalde de Dozón agora si vale senón sometería a moción a votación. Sr. Presidente.- Perdón. Srª. Gandón Menduíña.- Que no caso de que o Alcalde de Dozón aquí presente dixera agora que si que por min vale, senón que plantexaría a moción para a súa votación, claro. Srª. Castaño López.- Eu pediría tamén xa dado que onte saiu na televisión de Galicia, que tamén haxa unha especie de disculpa pública a tódalas mulleres galegas por esta situación, e ademais pediría o compromiso da Deputación de que non se dea ningunha subvención para esta actividade senón se piden disculpas publicamente. Sr. Campos Panadeiros.- En todo caso, Sres., Sr. Presidente, en todo caso debemos entender de que a culpa, a culpabilidade non é nin moito menos do Alcalde nin tampouco da organización do Concello, é un tema que debíamos, debían de, o Bloque Nacionalista Galego debía de pensar de que é unha redacción dun artista, nós só facemos pagar a un artista e se se meteu a pata, se é que hai unha metedura de pata debemos de creelo de que é, simple e soamente dun señor que se dedica a pintar. Gracias. Srª. Castaño López.- Perdón, pero eu creo entender que calquera persoa pode facer unha barbaridade manifesta e ter que cobrar por ela, eu penso que tamén hai unhas responsabilidades como persoas, no último caso o Concello é o encargado desta festa co cal eu creo que ten que valorar moi moito o que se pon nos carteis e sobre todo o que un artista poida facer a súa idea sobre un cartel pero non neste sentido, e que me digan que porque faga unha barbaridade se lle pague, pois entón apañados vamos. Sr. Presidente.- Bueno, vamos a ver. Eu creo que a Institución como tal Institución debe, efectivamente, posto que esto está así e todos estamos de acordo en que este cartel, independentemente das responsabilidades que posiblemente, repito, eu quero entendelo así e creo así, que o Alcalde non tivo nada que ver neste caso senón que foi o artista, bueno, esto pode ser así, eu xa para saír do impass, para saír do impass eu rogaría, me parece que é suficiente, me parece que é suficiente que a Corporación, por unanimidade, propoña ó Sr. Alcalde de Dozón a retirada dese cartel anunciador das festas da carne o caldeiro. Pido neste caso si é posible a unanimidade. Srª. Castaño López.- Sr. Presidente, eu pediríalle que nos respetase tanto como ós homes e non defendese algo que é indefendible. Eu entendo perfectamente que, claro, haxa que defendelo pero nesta situación e chegado ó extremo que chegamos, a televisión de Galicia sacouno onte no telediario, mañá vamos a saír en Cruzando o Mississippi, seguro, seguro que saímos, entón me parece que merecemos bastante máis que iso, aínda que si estou de acordo co que está dicindo vostede. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Se eu digo esto é porque esto é a libertade persoal dun Sr. Alcalde que indudablemente como persoa, un momento, un momento, me dejan terminar, indudablemente, bueno, pero como está aquí presente, está aquí presente a libertade da persoa pode unha cousa ou outra cousa, eu o que quero pensar é que a nosa obriga como Institución posto que non estamos de acordo nadie, nin do Grupo Popular tampouco con este tipo de publicidade de festas, eu creo que o que temos que facer sinceramente, é recomendar ou se que

 • Acta de sesión 1996/05/31_Ordinaria

  1996-05-31_Ordinaria

  Folla: 21,22 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día 31 de maio de 1996 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día trinta e un de maio de mil novecentos noventa e seis, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse os Sres./as Deputados/as, D. Xosé Ramón Abal Varela, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Xosé Manuel Barros González, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. Miguel Domínguez Vaz, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asiste o Sr. Deputado D. Xosé Manuel Chapela Seijo. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Vamos a comezar o Pleno ordinario correspondente ó mes en curso. 1.3908.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Primeiro punto da orde do día. Aprobación do borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 26 de abril de 1996. ¿Algunha alegación a acta?. Sra. Avendaño Otero.- En la página, creo recordar 41 y 42, hay dos intervenciones mías que se le atribuyen a mi compañera. Pido que se corrija. Sr. Presidente.- Apróbase con esta corrección. Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 26 de abril de 1996, coa corrección apuntada pola Sra. Avendaño Otero, sobre a súa intervención que se atribuiu por erro á Sra. Castaño López. ------ Folla: 22,24 2.3909.- CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE ANÁLISE DE RESÍDUOS E EXCEDENTES DA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Sr. Presidente.- Punto dous da orde do día. Convenio de colaboración Deputación Provincial e a Universidade de Vigo sobre análise de resíduos e excedentes da industria vitivinícola. ¿Algunha intervención, por favor?. Non hai intervencións. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Apróbase por unanimidade dos tres grupos políticos. Visto o informe do Enxeñeiro Director do Servicio Agrario, así como o dictame favorable da Comisión de Agricultura, o Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo Convenio de cooperación sobre resíduos de industria vitivinícola, coa Universidade de Vigo, por importe DUN MILLÓN DE PESETAS (1.000.000), e facultar ó Ilmo. Sr. Presidente para a súa sinatura, sendo o seu teor literal o seguinte: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO En Vigo, a 26 de abril de 1996 COMPARECEN Dunha banda a UNIVERSIDADE DE VIGO (en adiante UVI), con CIF Q-8650002B, con sé en Vigo, rúa Oporto, 1, e no seu nome e representación o Rector da citada Universidade D. José Antonio Rodríguez Vázquez. Doutra banda a EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA (en adiante a Deputación) con CIF P3600000-H, con sé en Pontevedra, rúa Montero Ríos, s/n, e no seu nome e representación D. Manuel Abeledo López actuando como Presidente con DNI 33796037. Ámbolos dous representantes, recoñecéndose mutuamente capacidade xurídica dabondo, subscriben en nome das respectivas entidades o presente documento e, ó efecto, EXPOÑEN PRIMEIRA.- Que os Departamentos de Recursos Naturais e Medio Ambiente e de Bioloxía Fundamental (en adiante os Departamentos) da UVI poseen experiencia probada na análise química e microbiolóxica de resíduos vexetais. SEGUNDA.- Que a Deputación está interesada na colaboración dos Departamentos da UVI para realizar investigacións referentes a reciclado de resíduos e excedentes agrícolas é polo que formalizan o presente convenio de acordo coas seguintes CLAUSULAS PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO. O obxecto do presente Convenio é a realización por parte do Departamento da UVI do Proxecto de Investigación "Análise dos resíduos e excedentes da industria vitivinícola para o seu aproveitamento" para a Deputación. SEGUNDA.- CONDICIÓNS DE ACEPTACIÓN DA INVESTIGACIÓN. Os Departamentos da UVI aceptan realizar esta investigación de acordo co plano de traballo, persoal e orzamento que se especifican na Memoria que se acompaña ó presente convenio. A realización deste traballo non suporá ningún gasto para a UVI polo que non será precisa consignación presupostaria. TERCEIRA.- RESPONSABLES DO PROXECTO E DO SEGUIMENTO. Os responsables do desenvolvemento do traballo por parte da UVI, serán os Profesores Dona Elisa Longo González e D. Pedro Pablo Gallego Veigas que terán como interlocutor válido por parte da Deputación a D. Carlos Bengoechea Peré. CUARTA.- DURACIÓN. A duración prevista para o desenvolvemento do proxecto será de doce meses, podendo renovarse de mutuo acordo se ámbalas dúas partes consideran oportuna a súa prosecución. QUINTA.- IMPORTE E CONDICIÓNS DE PAGO. Como contraprestación para a realización do proxecto, a Deputación comprométese a aboar á UVI a cantidade de 1.000.000 ptas. que fará efectiva á sinatura do presente convenio. SEXTA.- FORMA DE PAGO. O aboo de dita cantidade farase efectivo na c/c número 22599/4 aberta en Caixavigo, O.P., a nome da UVI. SÉTIMA.- EMISIÓN DE INFORMES. Unha vez finalizado o proxecto os Profesores responsables do proxecto emitirán un informe final establecendo as conclusións ás que se chegue no mesmo, que será remitido á Deputación. OITAVA.- UTILIZACIÓN DOS RESULTADOS E CONFIDENCIALIDADE DA INFORMACIÓN. Os resultados reflectidos no informe final poderán ser utilizados por ámbalas dúas partes. Cando unha das partes así o manifesten, a parte interesada deberá solicitar a conformidade da outra parte por escrito, mediante carta certificada dirixida ó responsable da mesma no seguimento do proxecto. A outra parte deberá responder nun prazo máximo de trinta días, comunicando a súa autorización, as súas reservas ou a súa desconformidade. Transcorrido dito prazo sen obter resposta, entenderase que o silencio é a tácita autorización para a súa difusión. En calquera dos casos de difusión de resultados farase sempre mención ós autores do traballo con referencia especial á Deputación como entidade financiadora. NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO. Para o seguimento e avalización do presente Convenio será nomeada unha Comisión de Vixiancia e Seguimento. Así mesmo, esta Comisión terá a función de resolver as diferencias que poidan xurdir entre ámbalas dúas partes. DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DO CONVENIO. A investigación obxecto do presente convenio poderá interromperse por mutuo acordo entre as partes. Os Departamentos da UVI entregarán á Deputación un informe dos resultados obtidos ata o momento da interrupción e poderán utilizar libremente ditos resultados, sempre que salvagarde as condicións estipuladas na cláusula oitava. UNDÉCIMA.- RESCISIÓN DO CONVENIO. O incumprimento de calquera das obrigas contraídas polo presente convenio por unha das partes facultará á outra para rescindir o mesmo, quedando automaticamente anulados tódolos dereitos correspondentes sobre o obxecto da investigación. Tendo lido o presente por si mesmos e achándose conforme, asínano por triplicado e a un só efecto, no lugar e data anteriormente citados. POLA DEPUTACIÓN, POLA UNIVERSIDADE, ------ Folla: 24,28 3.3910.- CONVENIO DE COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL SOBRE PESCA CONTINENTAL Sr. Presidente.- Terceiro punto da orde do día. Convenio de colaboración da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e a Deputación Provincial sobre pesca continental. ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Bueno, trátase dun convenio no que a Deputación vai aportar 10.000.000 para salvar e mellora-la pesca nos ríos, de salmón e de troita, e a Xunta aporta 71.000.000 por este concepto. Bueno, en principio o proxecto e a idea podía parecer e parece boa, pero temos que enmarcala na situación en que estamos. Temos que recalcar que esta Deputación parece, e non só parece senón que demostra día a día, que carece absolutamente de calquera política propia e está cumprindo nestes momentos unhas funcións que son as de subsidiaria absoluta da Xunta. Por exemplo, a Secretaría Xeral de Turismo o ano pasado meteu 200.000.000 nesta provincia; este ano non vai meter ningún e entón nós subimos a aportación ó Patronato, cousa que é positiva, e facemos un convenio que veremos incluso se nos dan 5.000.000. Seguimos cos mesmos líos; por exemplo, esta Deputación ten a Escola Universitaria de Enfermería que lle costa 50.000.000 ó ano, non se transfire á Xunta ou á Universidade, e por outro lado esta Deputación aporta cartos para facer facultades da Universidade. Temos a FP de Príncipe Felipe, que nos costa os nosos millóns ó ano e en vez de transferila á Xunta pringamos con ela e tamén incluso metemos diñeiro en Colexios que son da Xunta pero despois non son competencias nosas e estamos así sempre. Podíamos seguir coa Escola de Canteiros ou Deportes ou outros convenios que viñeron por aquí. Esta é a trapallada universal, ou sexa, nós poñemos cartos para algo que non é da nosa competencia, meten cartos nas nosas carreteras que non son competencia doutros, etc., etc. En resume, viva a administración única, sobre todo mentres funcione así que é todos meterse en todo. Exactamente están facendo o contrario do que falan cando din que tenden á administración única, exactamente o contrario. E unha reflexión última que xa fixen no último Pleno. Desde logo se a nosa función vai ser non ter ningunha política propia, aínda que sexa limitada, e vai ser estar apoiando os plans da Xunta, cando a Xunta anda moi mal de cartos ou non quere facer grandes esforzos para ir tapando faltas, eu creo que é un argumento máis para volver a reiterar, a pedir, e algunha vez haberá que facelo en serio e ilos convencendo a todos, a disolución das Deputacións, que este quede coma un organismo administrativo, que creo que para facer estas funcións sobra. Como o fin é bo, o que non nos gusta é a trapallada de funcionamento absoluta que hai nesta Deputación en canto a exercer competencias, en canto a ter política propia, pois vámonos abster no convenio. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Baltasar García. Sr. García García.- El Convenio, situado en el senso exclusivo actual, se podía decir que está bien sobre todo en la parte correspondiente a algunos aspectos de Pontevedra, la recuperación y la posibilidad de que los salmones puedan superar la cascada de Pontevedra, eso es bueno y tiene otras cuestiones de repoblación que nos parecen positivas. Pero lo mismo que ha dicho mi compañero Mosquera, no puede ser la Diputación un organismo que vaya a suplantar a la Xunta. Esta Institución tiene menos recursos, pocos recursos, y tiene que dirigirlos quizá a otras actividades que sean más en consonancia con la demanda de los ciudadanos, lo que los ciudadanos piden de ella. En base a que creemos que no se deberían derivar recursos hacia ese tipo de intervenciones, pero en base a que también consideramos que es positivo y que alguien lo tendrá que hacer alguna vez aunque nos pone sobre la mesa la propia incapacidad de la Xunta para enfrentarse a los problemas reales de la Comunidad, nosotros también vamos a abstenernos, aún sabiendo que tiene aspectos muy positivos el acuerdo. Sr. Presidente.- Gracias D. Baltasar. Ten a palabra o Sr. Barros. Sr. Barros González.- Ben, gracias Presidente. Eu lamento a abstención dos compañeiros da oposición porque en realidade ogallá poidésemos nós plantexar un plan propio da Deputación debidamente dotado economicamente, pero tamén é verdade que non temos os medios suficientes para facelo. E o que estamos a facer, aplicando unha política de colaboración coa Xunta que tamén é necesaria e polo tanto estamos amplíando os créditos que ten a Xunta para resolver este problema, neste caso o das troitas e dos salmóns, pero nós tamén é verdade e que quede claro, que dentro dese plan da Xunta que aplica eses 71.000.000 de pesetas para este ano ó longo de toda a xeografía galega, os 10.000.000 que vai aplica-la Deputación de Pontevedra son nun río da nosa provincia e polo tanto estamos facendo un plan propio dentro da nosa propia provincia e neste caso no río Lérez. E polo tanto creo que é innecesario certas mescoranzas que se fixeron aquí con carreteras, con turismo, con sanidade, con outras cousas. É unha maneira de criticar á Xunta ou a política de Deputación se se quere, pero neste caso dentro das nosas modestas posibilidades estamos aplicando correctamente un diñeiro que son 10.000.000 de pesetas dentro da nosa propia provincia e dentro dun plan de colaboración coa propia Xunta, que creo que é a que ten, sen dúbida algunha, as competencias e quen tiña que resolver todos eses problemas e non a Deputación. E creo que se practicamos esa política de colaboración tamén é unha boa política ou polo menos así o entendo eu. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Barros. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Mire, a contía non merece que entremos aquí nun debate porque se non habería moitisimo que dicir. Esto non é unha Xunta en pequeno, nin é a repañota de a ver quen presiona para lograr que é o que está funcionando nestes momentos co resultado de todos coñecidos. Pero bueno, non creo que por 10.000.000 valga a pena. Se algún día vostedes queren ter un debate, creo que sería moi interesante tamén para vostedes sobre cales deben se-las prioridades da Deputación e que campos debe cubrir e non como está agora, que parece unha xuntiña en pequeno, cubre tódolos campos da Xunta e algún máis. Ata se inventa algún máis cando non o hai e á parte sen cubrir outros campos e segundo quen presione. Pois bueno, se vostedes creen que ese é o funcionamento correcto sigan así, que xa vemos os resultados que dou. Nada máis porque non creo que valga a pena abrir un debate de fondo sobre como debería de funcionar esta Deputación, máxime cando o motivo son 10.000.000, ou sexa que mantémonos na postura que estamos. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Procedemos á votación do punto número dous, Convenio de colaboración Deputación Provincial e a Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e a Deputación Provincial sobre pesca continental. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase coa maioría do Partido Popular e abstención dos demais Grupos. Á vista do dictame favorable da Comisión de Agricultura, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular e coas abstencións do Grupo Socialista e do BNG, aproba-lo Convenio de colaboración da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e a Deputación Provincial sobre Pesca Continental, concretado en plans de recuperación dos problemas meridionais de salmón alternativo e de recuperación de ríos troiteiros, con aportación de DEZ MILLÓNS DE PESETAS (10.000.000), pola Deputación e SETENTA E UN MILLÓN DE PESETAS (71.000.000), pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, facultando ó Ilmo. Sr. Presidente para a súa sinatura, sendo o seu teor literal o seguinte: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES E A EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, PARA A MELLORA DA PESCA CONTINENTAL NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA En Santiago de Compostela, a .... de ............... de 1996. COMPARECEN O Excmo. Sr. Conselleiro de Agricultura, Gandería e Montes, D. Tomás Pérez Vidal, en representación da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes e o Excmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra D. Manuel Abeledo López, para asina-lo presente Convenio. OBXECTO DO CONVENIO Ámbalas dúas Institucións consideran conveniente aunar esforzos no apoio ó desenvolvemento da Pesca Continental da Provincia de Pontevedra, efectuando para iso unha acción coordinada dentro do programa que actualmente leva a cabo a Xunta de Galicia. Dito programa concrétase en dous plans: plan de recuperación das poboacións meridionais de salmón atlántico e plan de recuperación de ríos da provincia de Pontevedra. ESTIPULACIÓNS PRIMEIRA.- CONTIDO. A colaboración que xurda deste Convenio permitirá unha máis rápida execución dos plans desenvoltos pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes para a mellora das poboacións piscícolas na provincia de Pontevedra. Por un lado completarase en menor brevidade de tempo a accesibilidade do río Lérez para o salmón e reo mediante a construcción das escalas salmoneiras necesarias. Por outro lado potenciaranse as actuacións emprendidas dentro do plan de recuperación de ríos co establecemento de estacións de captura de troita común autóctona de cada conca fluvial, para o seu posterior desove, alevinaxe e repoboación dos ríos de Pontevedra. SEGUNDA.- SEGUIMENTO DO CONVENIO. Ó remate do exercicio do presente Convenio polos técnicos da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, remitirase á Excma. Deputación, Memoria detallada sobre as actuacións contempladas e en anos sucesivos variación das poboacións piscícolas (salmón e troita) logrados con motivo da actuación realizada por ámbalas dúas Institucións. OBRIGAS DAS PARTES TERCEIRA.- A Excma. Deputación aportará para o desenvolvemento do presente Convenio en concepto de inversións, para realiza-las escalas salmoneiras no río Lérez e as estacións de captura de troita común en ríos da provincia de Pontevedra, onde non se realicen no presente exercicio inversións desta natureza pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes para completa-las actuacións previstas pola Consellería noutros ríos da provincia. CUARTA.- A Excma. Deputación destinará no presente exercicio a cantidade de DEZ MILLÓNS DE PESETAS (10.000.000), do Presuposto ordinario para o presente exercicio, con cargo á partida presupostaria 1996/711.711.622.03. QUINTA.- Os proxectos de escalas e estacións de capturas serán realizados por técnicos da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, así como a consecución dos permisos necesarios para realizar ditas obras. SEXTA.- A dirección das obras realizarase compartida, por técnicos da Consellería e da Excma. Deputación. SÉTIMA.- A Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, invertirá no presente exercicio, para os plans antes mencionados as cantidades seguintes a través do Servicio de Medio Ambiente Natural. - Plan de Recuperación de Poblacións Meridionais do Salmón Atlántico (INTERREG-II) 35.000.000 - Plan de Recuperación de Ríos Troiteiros 26.000.000 Ditas inversións financiaranse con cargo ó concepto presupostario 09 04 342-A 601.3. - Para o funcionamento e mellora da Piscifactoría de Carballedo e das estacións de captura de Ximonde e Liñares 10.000.000 Ditas inversións financiaranse con cargo ó concepto presupostario 09 04 342-A 611.1. OITAVA.- VIXENCIA E DENUNCIA DO CONVENIO. a) Este Convenio terá vixencia dun ano desde a sinatura do mesmo. b) O Convenio poderá ser denunciado por calquera das partes, respectándose en todo caso os compromisos adquiridos ata o momento. Será motivo de denuncia o incumprimento do establecido no Convenio ou a imposibilidade de facelo efectivo. NOVENA.- INTERPRETACIÓN E REVISIÓN. a) A Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, a través do Servicio de Medio Ambiente Natural de Pontevedra e a Excma. Deputación a través do Servicio Agrario, interpretarán e resolverán as cuestións que se susciten no cumprimento do presente Convenio. b) Será obrigatoria a revisión deste Convenio cando afecte substancialmente ás súas estipulacións a promulgación de normas. DÉCIMA.- A Xurisdicción competente para resolve-los litixios que poidan xurdir na execución do mesmo, será a Contencioso-Administrativa. E para que conste, en proba de conformidade, ámbalas dúas partes asinan o presente Convenio por triplicado, e a un só efecto no lugar e data indicados no encabezamento. O CONSELLEIRO DE O PRESIDENTE DA AGRICULTURA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE GANDERÍA E MONTES, PONTEVEDRA, Asdo. Tomás Pérez Vidal Asdo. Manuel Abeledo López ------ Folla: 28,29 4.3911.- CAMBIO DE FINANCIAMENTO DA OBRA Nº 205 DO POL/1996 Sr. Presidente.- Punto número catro da orde do día. Cambio de financiamento da obra nº 205 do POL/96. ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Exactamente trátase de traer a Pleno un tema que son 285 pesetas por un redondeo mal feito no seu momento. Xa sei que me contestarán que é por imperativo legal e é certo, é por imperativo legal, pero se os Plenos tiveran un contido normal do que se supón nunha Corporación que manexa un presuposto de 13.000.000.000 non ibamos a facer un chiste de 285 pesetas, simplemente deixaríamos pasa-lo tema como deixamos pasar outros e tal, pero é que resulta que nos dous últimos meses, vostedes por exemplo, na Comisión de Goberno, recoñecemento de créditos, ou sexa, gastos mal feitos, meteron centos de millóns e non veñen por aquí. Entón non é que sexa culpa de vostedes estas 285 pesetas, claro que non, pero o que si é culpa de vostedes é que só traen estas cousas porque as demais llas quitaron todas ó Pleno, absolutamente todas. Esto é un cachondeo, ou sexa mañá en titular "O Pleno da Deputación gasta 600.000 pesetas en dietas para aprobar un cambio de 285", é o que nos merecemos ou o que se merecen vostedes por te-lo Pleno como o teñen, sen ningunha competencia e movendo todo ben vía Resolución Presidencial ou ben vía Comisión de Goberno. Quero que quede claro, non estamos criticando que veñan 285 que xa sabemos que é por imperativo legal, o que estamos criticando é que só veñen temas deste tipo porque os demais llos quitaron todos e a ver se algún día, xa no próximo punto falaremos deso, a ver se o toman en serio, porque esto pódese prestar a cachondeos serios con respecto ó que está facendo, ó que significa esta Deputación e en concreto este Pleno, no que creo que a algúns de nós cada vez nos dá non sei se vergonza pero desde logo menos dignidade estar nel por este tipo de cousas. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Si, vamos a ver Presidente, el Grupo Socialista en su día había votado en contra del POL y por mantener coherencia en el voto va a votar en contra también de este tema. Lo que pasa es que yo creo que la intervención es ya la que hizo el Sr. Mosquera, es decir, esto es una anécdota, 285 pesetas, no merecen más tiempo. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra o Sr. Costa. Sr. Costa Díaz.- Gracias Presidente. Bueno, como ben dixo o Sr. Mosquera esto vén ó Pleno por imperativo legal, sen entrar dalgunha maneira nas outras súas manifestacións que fixo e así o fixo ver tamén o Interventor na Comisión Informativa. Esta diferencia das 285 pesetas é un financiamento a menos que veu da Administración Central e para cuadra-los números teñen que ser aportadas pola Deputación. Nada máis. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. PSOE e BNG. ¿Votos a favor?. O Grupo Popular. Apróbase por maioría. No Programa Operativo Local do corrente exercicio, obsérvase que a cantidade asignada polo Ministerio para as Administracións Públicas ó financiamento do mesmo, ascende a DOUSCENTOS VINTE MILLÓNS CINCOCENTAS OITENTA E NOVE MIL PESETAS (220.589.000), sumadas as aportacións FEDER - Administración Central e MAP, o que supón 285 ptas. menos do presuposto previsto. Como consecuencia, a efectos de resolve-lo problema contable que representa para a Intervención Provincial, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG, cambia-lo presuposto da obra nº 205 denominada: "Mellora CP Tomiño-Baiona (Tomiño)", no senso de rebaixa-la aportación do MAP en 285 ptas., e incrementalas na aportación da Deputación, quedando o seu financiamento como segue: Aportación FEDER (MAP) 5.007.054 ptas. Aportación FEDER (Admón. Local) 22.809.914 ptas. Aportación MAP 1.898.942 ptas. Aportación Deputación 8.652.323 ptas. TOTAL 38.368.233 ptas. Este cambio de financiamento non repercutirá no presuposto total do POL/96. ------ Folla: 29,33 5.3912.- CONCESIÓN DE RÉXIME DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A DEPUTADO PROVINCIAL Sr. Presidente.- Pasamos ó punto quinto da orde do día. Concesión de réxime de dedicación exclusiva a un Deputado Provincial do Grupo Popular, D. Rafael Louzán Abal. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Bueno, trátase da dedicación exclusiva do Deputado do Partido Popular que xa vostede citou e as cifras son coñecidas, son 7.383.000 brutas que supoñen 14 pagas de 375.000 limpas mensuais. E quería facer sobre o tema tres matizacións. Con respecto á contía non; é igual que dixemos cando foi o Presidente por parecernos excesiva e polo tanto non a aceptamos. E se pode argumentar que comparativamente non é alta e aceptamos tamén ese tipo de argumentos. Simplemente votamos en contra sen máis problemas nin máis voltas, igual que foi cando se lle concedeu ó Presidente. Pero si temos que reflexionar ou darlle unha voltiña ou recordar que aquí ó lado, por exemplo, seguindo o noso criterio con respecto ás retribucións que deben te-los cargos públicos, o Alcalde de Poio púxose 225.000 pesetas e os señores do Partido Popular non é que votaran en contra, senón é que montaron un follón monumental por parecerlle excesivo. Eso chámase coherencia, chámase exactamente coherencia. Ou sexa, onde vostedes gobernan se poñen unhas retribucións e onde están na oposición retribucións moitisimo máis baixas resúltanlle exesivas. Nós aí temos unha liña moi clariña de cales deben se-las cifras e se vostede mira por exemplo os nosos alcaldes cobran todos practicamente o mesmo e unhas cifras bastante máis baixas. Non critico en exceso a cifra, paréceme excesiva e punto, senón a coherencia da que vostedes fan gala e a demagoxia que fan con esto que nós non pensamos facer nin moito menos. E en segundo lugar con respecto ás funcións, mire vostede, se vostede libera un Deputado para decirme que se encarga do persoal, bueno, se se encarga pois de Vías e Obras e non sei que, bueno, se se encarga dun departamento importante, pero as funcións son exactamente, en concreto e con respecto á organización desta Deputación, ningunha. Son facer de brazo dereito ou recados que o Presidente en persoa non poida facer. Pero incluso podía ser eso, podía valer, é dicir, o Presidente non quere ter un Deputado que teña unha área de xestión importante, simplemente quere ter alguén que lle axude nos recados que o Presidente non dea feito. Pero o que xa me parece absolutamente sangrante é a procesión dos mendicantes que temos nesta Deputación historicamente para poder, digamos, toca-los santos. Estoume referindo a eses alcaldes que se pasan aí ata as catro da tarde a ver se logran que o Presidente os reciba e lle poden tocar, como se fora a virxe de Fátima a ver se lle tocan o manto, a procesión dos mendicantes. Agora xa non é que vaian a facer cola para ver se tocan o manto da virxe, do Presidente, xa vai a ir un de segundas a ver e van a facer procesión de mendicantes para que os reciba un Deputado sen ningunhas competencias específicas para resolverlle nada. É absolutamente denigrante. O que pasa actualmente é moi denigrante e o que vai pasar a partir de agora aínda bastante máis. E con respecto a un terceiro apartado que hai que recordar aquí e que xa o outro día na Comisión recordamos unhas cuestións que son de funcionamento da Corporación, nas que non deben funcionar as maiorías, polo menos ata certos límites, e a organización da Corporación. E cando foi a toma de posesión tivemos unha reunión de Portavoces na que quedamos en que en principio quedaba todo como estaba, ou sexa, só o Presidente con dedicación exclusiva, o demais quedaba como estaba, todo o réxime retributivo, etc., etc., e as competencias do Pleno. Quedamos pendentes de que había que negociar todo porque nin o réxime retributivo, non pola cantidade senón pola forma, nin as competencias do Pleno, que son as menores de ningunha Corporación Local, de ningún sitio de todo Estado, pois había que modificalas. Quedamos nese compromiso, pero agora nos topamos coa sorpresa de que pasan 10 meses, non se fala nada da organización, dese compromiso e se modifica con esta dedicación exclusiva sen ter consultado. Evidentemente creo que non hai que darlle moitas voltas para saber que vamos a votar en contra, e non porque estemos en contra de que haxa Deputados en exclusiva senón por toda a razón que apuntamos, tanto de cantidade, como de funcións, como do marco no que nos movemos con respecto á organización da Corporación, competencias do Pleno, etc. Nada máis e moitas gracias Sr. Presidente. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Si, vamos a ver Presidente, como moi ben recordaba o Sr. Mosquera, había un compromiso do Presidente que no momento que se variasen as fórmulas de percepcións nesta casa podería falarse de atender ós maiores medios reivindicados polos grupos da oposición. Ben, non é esta a primeira vez que ocurre; é dicir, o Presidente xa nalgunha ocasión cambiou mediante Moción Presidencial parte do Regulamento Orgánico de Funcionamento Interno, sen acordarse daquel compromiso e hoxe fainos un plantexamento de liberar a un Deputado Provincial tamén xa non só sen recordar aquel compromiso, senón sen comentalo sequera cos grupos da oposición. Ben, en todo caso é unha fórmula de funcionamento do Presidente que non compartimos loxicamente, pero que polo que parece cambiou de opinión na fórmula de funcionar que anunciaba ó principio. De tódolos xeitos, eu creo que este punto é bastante máis amplio do que estamos tratando aquí hoxe; é dicir, neste punto habería que enmarcar dunha vez unha posible unificación de criterios, fundamentalmente por parte do Grupo Popular, en todo este tipo de cuestións. Non parece lóxico que os criterios sexan diferentes na Deputación de Ourense, na de Lugo, na de Pontevedra e na de Coruña; fundamentalmente que sexan moi diferentes na de Pontevedra coas outras. Nós entendemos que primeiro o Partido Popular debe unificar criterios neste tipo de cousas; e segundo, que eses criterios deben polo menos comentarse cos grupos da oposición en cada Institución; e terceiro, que o mellor sería ir a unha situación ideal, situación que se deu hai un par de anos na Comunidade de Madrid, onde os tres partidos maioritarios presentes na Comunidade de Madrid chegaron a un acordo para delimitar e definir dunha vez os salarios e as percepcións de tódolos cargos públicos. Pensamos que eso, que evidentemente transcende a esta Institución podía ser a situación ideal. De tódolos xeitos, mentres non se dea, entendemos que a segunda parte que propoñíamos, é dicir, o comentalo cos diferentes grupos debería ser unha norma de funcionamento. De tódolos xeitos, por facer un comentario anecdótico, fundamentalmente desa "unificación" de criterios que ten o Partido Popular, eu recordo que hai uns días nun Concello, sinto que se ausentara nestes momentos D. Amado Ricón, porque el mantiña, como criterio do Partido Popular, que calquera liberado cobrara a mesma cantidade que estaba percibindo no seu traballo, exactamente a mesma. Polo que parece aquí, ou non é o criterio do Partido Popular ou o Sr. Ricón ten que ausentarse para non faltar ó seu criterio ou o que decía antes, o problema de fondo é que o Partido Popular non utiliza ningún criterio e en todo caso na Institución onde estea utiliza unha fórmula ou outra segundo lle conveña. É dicir, hai xente que está no Partido Popular que pensa llo dixen tamén nunha ocasión a outros compañeiros seus, que na política vale todo e evidentemente en política non vale todo, e menos utilizar este tipo de cuestións. O Grupo Socialista neste tema concreto non vai entrar no fondo; é dicir, non estamos de acordo coa forma tal como dixemos antes, non entramos na contía, entendemos que esa é unha cuestión do grupo de goberno. Supoño que vostedes terán unhas razóns, se queren expoñelas moi ben e se non nós non vamos entrar, como lle dicía antes, nesa contía, pero non estamos de acordo en que non teñan vostedes criterios nas diferentes Institucións en que estean e en que non se unifiquen eses criterios e fundamentalmente en que non se comente o tema cos grupos da oposición, polo tanto vamos votar en contra. Sr. Presidente.- Gracias. Vamos a ver. Coherencia por parte do Presidente da Institución, segundo vostedes compromiso adquirido nun principio. Indudablemente acostumbro a ser coherente e polo tanto extráñame neste caso que se me acuse de incoherencia, cando entendo que liberar un Deputado do Partido Popular non afecta diríamos á organización da Deputación. Non entendo que esto afecte para nada a organización e polo tanto ese compromiso, que se ben é certo que eu adquirira, considerei que efectivamente este tema non era para dialogar ou para tratar. Coherencia en canto á cantidade. Sr. Mosquera, vostede mesmo acaba de dicir que o Alcalde de Poio cobra duascentas e pico mil pesetas. Considero que efectivamente para estar dedicado integramente ó Concello non é unha grande cantidade de diñeiro, pero quérolle dicir tamén que o soldo que puxemos e que propoñemos neste momento ó Deputado Provincial son 375.000 netas, 10.000 máis aproximadamente que un Xefe de Servicio desta casa. Mire vostede, se ve o Concello de Poio e mira a Deputación Provincial, primeiro, temos un presuposto de 12.000.000.000 de pesetas; segundo, temos máis de 700 funcionarios. Se vostede compara o traballo que lle espera ó Deputado Provincial co Alcalde, eu entendo que vai ser bastante superior. Di que eu non lle asigno funcións e que polo tanto vai a ser un títere ou algo parecido nas mans do Presidente. Primeiro, teño que dicir que efectivamente non vai ser un mandado, vai te-las delegacións que se lle fagan no seu momento e indudablemente nestes momentos a Deputación, que eu dixen ó principio que mentras pudera ía a aforrar o máximo posible en persoal, a experiencia díxome despois de 8 meses que é absolutamente indispensable contar con algunha persoa para que esta Deputación sexa máis rendable e como vostede di poida atenderse mellor á xente que aquí hai. Non creo que protesten os Alcaldes, nin do PP, nin do PSOE, nin do BNG, que esta Deputación os recibiu sempre que pudo, absolutamente sempre e con prioridade. Agora pódolles garantir que neste momento a Presidencia ten tódolos días ocupados con visitas ata xullo. Se queremos atender ó cidadán, non só ó Alcalde senón tamén o cidadán que demanda esta visita, esta Presidencia necesita un apoio e ese apoio indudablemente pódeo prestar este Deputado que foi a única razón pola cal se trata de liberar. E repito, non era a miña intención ó principio, pero a experiencia demostroume e deixeino aberto desde o principio, polo tanto non hai incoherencia absolutamente ningunha en que chegado o momento se fora necesario así o fixera. Pero dígolle máis. Indudablemente neste momento o BNG, que eu sepa, non ten Deputación ningunha aquí e loxicamente no resto do Estado tampouco, pero ó Partido Socialista dígolle o seguinte e é que comparen as persoas que o Grupo de Goberno ten liberadas ou ten como asesores e daranse conta que esta Deputación Provincial, precisamente no ánimo e coherente co que dixen no primeiro momento de aforrar o máximo posible, non ten nin se desmadra para nada neste tema. Creo que con esto queda xustificado e creo que respondín dalgunha maneira e segundo a miña maneira de ve-lo tema tanto ó grupo do BNG coma o grupo do PSOE. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Mire, gracias por recoñecer que había ese compromiso, gracias por recoñecer que non ten ningunha atribución concreta que se llas dará se acaso, pero que non as ten e bueno, ¿que quere que lle diga?. Eu non entrei na cantidade no sentido de tal. Se vostede me di que a contía de 225 netas, 4.200.000 brutas ó ano, 4.100.000, ou sexa, a mitade máis ou menos do que vai recibir este Deputado, lle parece pouca pois lle agradecería tamén que chamara ós seus de Poio e non monten un escándalo pola cantidade, que montaron un auténtico escándalo, non é que dixeran bueno paréceme excesiva ou pouco, montaron un auténtico escándalo. Agradecía tamén que os chamara e llo dixera. E por último, con respecto ós Alcaldes e demais, Sr. Presidente, ou organizamos esta Deputación doutra maneira, que é un debate que antes non entramos, tampouco vamos entrar agora pero simplemente unhas pinceladas, ou se non esto vai ser, como dixen antes, unha Xunta en pequeniño, reparte para todos e en función de quen vén e ten acceso ás vías no reparto, ou sexa, que non se extrañe que teña aquí tropecentosmil Alcaldes e Asociacións e demais, porque mentres sigamos funcionando así eso é absolutamente inevitable e vaise produci-lo efecto contrario, como teña máis Deputados recibindo vai haber máis que queiran vir, porque mentras o reparto, ou sexa, ese é o efecto búmerang, ou sexa, se un tarda un mes en recibilo igual non vén, agora se os reciben ó día seguinte vanlle vir todos, vai te-la axenda vostede e máis outros todos en fila, porque mentras siga funcionando que aquí se lle dá a quen logra toca-la tecla, quen chora, quen non chora, quen é amigo e quen é enimigo, e sempre estamos pendentes de a quen se lle dá, vai ter toda a fila a ver que cae, exactamente así, ou sexa, que por aí se quere ocupar todo o tempo e quere liberar tres Deputados máis para que reciban tódalas solicitudes non siga funcionando así senón que reforce nada máis, que aquí todo se dea segundo quen veu falar, quen chorou, quen non chorou e tal, e bueno, terá aquí toda a provincia en fila a ver se caen ó final 100.000 pesetas, vamos, ata para eso. Non sei se valerá máis o tempo de recibilos que ó final ás veces o que se lle dá. Bueno, creo que está clarisimo, non me rebatiu absolutamente nada e vamos a seguir na mesma postura. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra Sr. González. Sr. González Iglesias.- Sr. Presidente de este debate yo creo que nos podemos ir con la satisfacción moral de que usted reconoció un compromiso que después no cumple, nada más, no sacamos absolutamente nada más a cambio de los grupos de oposición. De todas formas yo si quiero incidir de nuevo en una cuestión para mi fundamental y es, yo no oigo en ningún sitio cuáles son los criterios que utiliza el grupo provincial del Partido Popular para este tipo de liberaciones ni para el tipo de asignaciones. Yo le decía antes que hace unos días, en el Ayuntamiento de Redondela, el Grupo Popular, el Sr. Ricón, que se sienta allí, votó en contra, montó un escándalo, puso el grito en el cielo, decía que le parecían excesivas las cantidades que se planteaban al Alcalde, que eran por cierto menores que esta, y decía que su criterio, el criterio del Grupo Popular era concretamente que una persona cobrase absolutamente lo mismo que en su trabajo privado. Ahora que también después añadió una coletilla, dependiendo de quién fuese el Alcalde, lógicamente. Yo lo que decía en mi primera intervención, siento que el Sr. Ricón en aquel momento tuviera que ausentarse, es que por coherencia al menos no debería votar algún miembro de su grupo que mantiene tesis contrarias en otras instituciones; es decir, no sólo es lo que está denunciando el Sr. Mosquera sino que hay más casos. Vostedes en cada sitio, depende de quién, y de quién gobierne utilizan el voto de una forma o de otra. Vuelvo a insistir que yo entiendo y mi grupo entiende que en estas cuestiones hay que sentar unos criterios unificados para todos y no debe ser nada difícil hacerlo en Galicia cuando las cuatro Diputaciones están en manos del Partido Popular. Y simplemente yo creo que en la reunión a que hacía alusión, tanto yo en mi primera intervención como usted después, simplemente le decíamos que unificásemos los criterios de toda Galicia o que al menos los viese y vería que el sistema de percepciones y el sistema de ayuda al funcionamiento de grupos políticos de la oposición, con diferencia, era peor en la provincia de Pontevedra. Simplemente eso y simplemente yo vuelvo a reclamar del Presidente de la Institución que este tipo de cosas al menos se hablen antes. Vuelvo a repetir, el Grupo Socialista no va a entrar en las competencias que le van asignar ustedes al Diputado que liberan porque en todo caso es un problema de ustedes como grupo de gobierno, como si no le asignan ninguna, simplemente las pocas o muchas que le asignen darán el resultado final de la gestión que se haga, sea mala o buena va a ser responsabilidad de ustedes y también le decía, y vuelvo a repetirle, que nosotros no entramos en el fondo de la cuantía simplemente sí queremos incidir en que el Partido Popular se ponga de acuerdo en los criterios a utilizar en las diferentes Instituciones. Nada más. Sr. Presidente.- Vamos a ver, insisto en que se está por parte de los grupos de la oposición diciendo que se usan criterios distintos. Sr. Mosquera vostede sabe moitas matemáticas e pode inmediatamente, e D. Emilio tamén, dividir o que é o diñeiro público que manexa esta casa, o diñeiro público que manexan certos Concellos que ten o Bloque ou que ten o PSOE, que miren o que cobran os distintos Alcaldes, que miren o que cobran os distintos Concelleiros que certos Alcaldes, non digo o BNG, teñen liberados tamén. Dividan e verán como a proporción é todavía moi a favor da Deputación Provincial. ¿Por que?. Porque efectivamente ten moitisimo máis traballo e vostede acábao de recoñecer. Á parte da competencia, do diñeiro público, á parte do persoal que temos, efectivamente recibimos a moita xente, eu ben sei que os Alcaldes tamén reciben a moita xente. Quero dicir tamén unha cousa ó Sr. Mosquera. Aquí parece que se non pasan a ver ó Presidente nadie recibe un duro. Eu creo que non hai tanto tempo publicáronse unhas bases para unha serie de axudas de todo tipo. Mire vostede, estanse resolvendo de acordo cos escritos que chegaron. Indudablemente hai moita xente que vén por aquí, Alcaldes, eu estou de acordo con vostede que non debían ser tan mendicantes e vir por aquí, porque teñen uns medios xa para pedilos indirectamente de que pasen. Pero mire vostede, pasan os do PP, pasan os do PSOE e pasan os do Bloque Nacionalista Galego e levan o que teñen que levar independentemente de que pasen ou non. Agora ben, a educación e a elegancia esixe precisamente a esta Presidencia atendelos e escoitalos, porque moitas veces tomar decisións sobre un papel é máis difícil que cando efectivamente lle contan a realidade que é máis fácil tomar esa decisión ou é máis urxente diríamos e fanlla ver facilmente. Esto é o que quería dicir, porque dá a impresión de que efectivamente aquí a nadie se lle dá unha peseta se non vén a visitar ó Presidente, e esto Sr. Mosquera sábeo vostede perfectamente que é falso. Indudablemente hai moitas visitas, pero saben que, independentemente de que pasen ou non, reciben o que teñen que recibir. Moitas gracias. Procedemos polo tanto á votación do punto quinto, Concesión do réxime de dedicación exclusiva ó Deputado Provincial. ¿Votos en contra?. ¿Votos a favor?. Apróbase por maioría do Partido Popular e en contra os demais grupos políticos. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG, establece-la dedicación exclusiva do Deputado Provincial D. Rafael Louzán Abal, as tarefas propias do seu cargo, auxiliando á Presidencia nas súas funcións, coa retribución bruta anual de SETE MILLÓNS TRESCENTAS OITENTA E TRES MIL OITOCENTAS OITENTA PESETAS (7.383.880), a percibir en 14 mensualidades, e as deduccións e retencións por IRPF e Seguridade Social, na que se lle dará alta, a que haxa lugar, habilitándose o crédito ou consignación precisa no que resta de exercicio no Presuposto Provincial, considerando que os efectos económicos serán a partir do 1 de xuño. ------ Folla: 33,41 6.3913.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DA DEPUTACIÓN NA CAIXA DE AFORROS PROVINCIAL DE PONTEVEDRA Sr. Presidente.- Pasamos ó sexto punto da orde do día. Designación de representantes da Deputación na Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Nestes tempos nos que cuestións culturais e productivas tan tradicionais están en crise e están en perigo de extinción e hai que facer esforzos moi serios para salvalos, por exemplo, a célebre ostra practicamente non existe, agora temos que facer unha repoboación a ver se recuperamos a ostra; e en Vigo era peixe fresco e resulta que agora vén máis conxelado que fresco. O único que parece que non está en perigo de extinción, senón que florece, aumenta, prolifera, se reproduce e non morre, é o de caciques en Pontevedra, e non de Pontevedra senón en Pontevedra. Toda a provincia a través das Institucións propias da capitalidade sexa a Deputación ou neste caso a Caixa de Aforros o mangoneo é total e absoluto. E a pena é que este mangoneo incluso chegue a crear asperezas dentro do propio PP. O 2 de maio van á Comisión de Goberno cunha lista para renovar estes once cargos e resulta que non lle votan nin a urxencia ó Presidente accidental e o alboroto chega ata dentro do PP porque debeu resultar que o caciqueo non quedara á medida adecuada. O día 9 tamén por urxencia apróbanno. Ben, aproban aquí vostedes estes once e esta Institución é a que máis aporta e polo tanto temos que facer falar do que está pasando coa Caixa de Aforros aquí, porque esta Institución, á parte de fundadora, é a que máis aporta a Asemblea Xeral, que é despois a que elixe o Consello de Administración, que é onde se corta o bacallao, non é na Asemblea Xeral. Ben, para dar unha idea do asunto eu estou absolutamente convencido de que a maioría dos once non foi decidida na Deputación. Sería decidida por algún teléfono móvil ou na sede do PP, pero desde logo non foi decidida na Deputación a maioría desa lista e hai unha consigna clarisima de que o PP fai un desembarco na Caixa de tal calibre que é non deixar absolutamente a ninguén, controlar absolutamente todo. O dos impositores, por exemplo, é facilisimo e no restante pois para alá vai. Podía ser un problema de puro formalismo democrático, que o é, e moi grave, pero hai máis, ou sexa eu agardo que prácticas que houbo, que o PP tivo na Caixa, como inducir a que se pagaran papadelas ós axentes electorais do PP coa desculpa de que era para captar clientes, claro, supoño que os que non votan PP ou non fan campaña non son bos clientes da Caixa. Pero esto ten sucedido na Caixa, ou créditos para campañas locais ou non locais do PP, que nunca máis se supo deles, non se sabe si están impagados ou non están. Agardo que esas prácticas non teñan nada que ver con esto que estamos cociñando aquí, non teñan absolutamente nada que ver. Pero o certo é que ese control absoluto que agora reforzan, e que hai esa orde, chega a extremos nos que, por exemplo, no Concello de Pontevedra se fai un reparto, un sorteo, e o Alcalde decide e o BNG, segunda forza política, queda fóra. O Concello de Poio non lle toca no sorteo entrar e non sei que pasa. ¿Saben vostedes cal vai se-la composición?. A segunda forza política nas municipais, que o que afecta aquí no Partido Xudicial de Pontevedra, a terceira política da provincia, con catro alcaldías exactamente na zona de influencia da Caixa, saben vostedes de 124 na Asemblea Xeral, que se entende que representan ás forzas sociais, ¿saben cantos representantes vai te-lo BNG?. Cero. Poden felicitarse e aplaudirse do éxito que tiveron de control absoluto da Caixa, poden felicitarse, lograron exactamente o que querían. O PSOE algún pero moi pouquiños tamén, pero o caso do BNG xa é máis espectacular, cero. Poden mangonear a gusto e estanno facendo na Caixa. Pero esto é gravisimo, creo que tanto para o PP por ensinar a pata, digamos, claramente das maniobras que está facendo cunha Institución que se entende que é representante dos axentes sociais, como das consecuencias que pode ter na propia Institución. Empecei dicindo que para caciques Pontevedra e remato dicindo que para caciques os que mangonean en Pontevedra, aínda que non sexan dela. Esto é absolutamente impresentable. Evidentemente, vamos votar en contra e non nos veñan con disculpas de que só se renova a mitade, só se renova outra mitade, só se renova a contramitade, non sei o que pasou. O que pasou, eu acaboo de describir, non sei, non sei, quen deu a orde, o que sei é que orde hai, porque á parte mo dixeron aínda por arriba, vostedes tamén ás veces son indiscretos e mo dixeron, a orde haina, control absoluto e desde logo que o BNG non entra de ningunha maneira, pero non só nos dezasete que si nos correspondería, non nos dezasete do Consello de Administración, que nos correspondería de sobra tendo o 20% dos votos, senón nos 124 da Asemblea Xeral, e de 124, cero. Repito, esto desde logo dubido que hai cen anos, nos tempos aqueles que se falaba dos caciques, chegara ós extremos que están chegando vostedes agora, dubido motisimo, non teño documentación, evidentemente, pero dubido moito que pudese chegar ós extremos de control, de manipulación do que son as eleccións e de coordinar decisións desde unha Institución allea ás Institucións propias e desde un partido para que a representación nesta Institución da Caixa de Aforros Provincial poida chegar a estes extremos e coas consecuencias que pode ter e que supoño que dará bastantes máis voltas que esta intervención miña no Pleno. Nada máis e moitas gracias. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Baltasar García. Sr. García García.- Yo quisiera, antes de empezar, hacer una observación previa, simplemente porque he leído la incompatibilidad de Julio Pedrosa Vicente y me pregunto si no incurre en la misma incompatibilidad Oswaldo Lino González, porque los dos son Concejales del Ayuntamiento de Vigo y por lo tanto ahí podría haber una incompatibilidad. Sr. Pedrosa Vicente.- Oswaldo Lino González es el Alcalde de Las Nieves. Sr. García García.- Es un error por parte nuestra, lo cuál corrijo, muy bien, Alcalde de Las Nieves. Todos son Alcaldes aquí, todos son Alcaldes. Vamos a ver yo creo que aquí hay varios hechos que hay que contemplar, hay varios hechos, uno de ellos exige que se modifique la representación que ha envíado a la Diputación y se contemple la proporcionalidad de los grupos que estamos representados en esta casa. Esa es una exigencia en base al principio de proporcionalidad, en base al principio democrático y en base a que no se defraude a los electores que han votado opciones políticas distintas de las del propio partido del PP. Si lo que se trata al final es decir, esto es nuestro, nosotros hemos ganado las elecciones y por lo tanto el botín de guerra que significa para nosotros nos lo repartimos como quieren hacer, entonces lo que estamos es con una clara violación del principio democrático y de respeto al más esencial sentido de la democracia y del respeto a las fuerzas políticas y a la voluntad popular. Esa es una parte, ustedes han cogido once exclusivamente de su grupo, y además once que son Alcaldes, Concejales, etc., o exconcejales o exalcaldes. El Partido Popular como tal Partido Popular, la parte más dura del Partido Popular y yo creo que una de las partes más reaccionarias del Partido Popular se ha hecho cargo, se han cogido y se han montado en el poder que puede significarles la Caja de Ahorros. Y la pregunta es la siguiente: ¿es tan importante la Caja de Ahorros Provincial para que se haga un desembarco de esta categoría?, ¿qué hay detrás de ese desembarco?. Porque cualquier ciudadano se tiene que preguntar eso. Se podía haber optado por el hecho en sí de haber potenciado a personalidades de la Economía, personalidades de la Universidad, personalidades de reconocido prestigio en la sociedad. Se podía haber optado por ahí y haber optado también por ver como se repartía entre los distintos grupos políticos y se les daba entrada, que también los grupos políticos pudiéramos dar entrada a personalidades que estuvieran en la órbita que nosotros consideramos nuestra. Pero no, se optó por la vía más dura. Yo creo que la vía más mezquina de la política es el garantizarle un puesto al militante del Partido Popular, al que ha contribuído y ha luchado en la guerra para ganar las elecciones, al final hay que darle parte del botín, eso es al final, la conclusión. Y existen una serie de realidades que suceden alrededor de esto, una es que la Caja de Ahorros Provincial es una entidad financiera solvente y que los pontevedreses y los ciudadanos de la provincia queremos que siga siendo solvente, y las Cajas de Ahorros se sostienen fundamentalmente por los impositores y con todas las movidas que se están produciendo de lucha por el poder, dentro de ustedes están luchando unos contra otros por el poder de la Caja, y además por el hecho en sí de que políticamente se vaya al copo de la Caja de Ahorros, crea necesariamente en los impositores desconfianza, que puede en su momento redundar o llevar a que la Caja de Ahorros no sea tan sólida, no sea tan solvente y pierda poder en el mercado de las entidades financieras, y eso es grave. Desde esta Institución, que hemos sido la Institución fundadora, tendríamos que velar para darle garantía a los ciudadanos de que esta Institución sigue y seguirá siendo solvente, de que no existen manejos políticos extraños para manipular los fondos de los ciudadanos que depositan ahí su confianza. En suma, tenemos que dar confianza a los ciudadanos de que es una Institución sólida y que desde la política queremos que siga siendo sólida y ustedes han hecho totalmente lo contrario, ha sido vergonzosa la política que se nos ha proyectado de las peleas internas dentro del PP para conseguir un puesto en la Asamblea de la Caja de Ahorros. Y esperemos que no repercuta, no vaya más allá de la lucha que ustedes mantienen entre ustedes y las cuatro notas de prensa que aparezcan que desgastan sensiblemente la Caja de Ahorros. Pero además tenemos en cuenta otra cosa. La nueva Ley de Cajas de Ahorros que saldrá en breve prevé que parte de los excedentes se dediquen al fondo social, o sea, el fondo social va a ocupar un capítulo más importante. Y ahí existe la duda, por lo menos de los socialistas, que no tenemos la posibilidad de opinar y exigir un control de que determinadas cosas no se hagan, de que los fondos de la obra social sean destinados a ferias del cocido, a ferias del caldo de no se cuanto, a ferias de no se que, del marisqueo o de lo que sea, pero no se atenderán los verdaderos problemas sociales que signifiquen problemas de desarrollo de la provincia de Pontevedra, de Pontevedra ciudad. Probablemente, cuando se tenga que discutir cómo se deriva el fondo acción social, se destinará mucho dinero para sustituir la política social de la Xunta por un lado, para contentar a muchos Alcaldes que no tienen forma de ganar votos que no sea a través de ese camino, pero para lo sustantivo, la Universidad, la Universidad de Pontevedra, no habrá un duro. Y eso será responsabilidad suya, eso será responsabilidad suya. Y por lo tanto han escogido un mal camino para hacer que una Institución de prestigio y que significa un pilar fundamental en la economía de la ciudad de Pontevedra y de la Comarca de Pontevedra, vaya perdiendo espacio en el conjunto de las Cajas de Ahorros. No quiero extenderme mucho hablando de la posibilidad de fusiones y de cómo esas fusiones se podían hacer. Lo único que les preocupa es cómo va su Ayuntamiento, cómo poder seguir engatusando a los vecinos de su Ayuntamiento a través del camino que sea. Yo siento que se haya escogido un mal camino. Es el camino de darle algo a los militantes del Partido Popular y no darle participación a la sociedad civil. La sociedad civil es una cosa para ustedes, es algo a la que le exigen el voto pero que después a la hora de la verdad no cuentan con ella. El Partido Socialista podía haber callado, podía haber dado por buenos los once nombres, pero si eran hombres que estaban vinculados a la economía por uno u otro lado o por el prestigio intelectual de sus personas saber que cuando se plantearon problemas de fusiones o cuando se plantearon problemas de desarrollo en la Caja de Pontevedra se haría con la máxima objetividad y el máximo criterio de desarrollo. Así, lo único que esperamos es que se pueda financiar la fiesta del caldo, del cocido, en no se dónde. Yo voy a finalizar porque la verdad es que este tema a los de Pontevedra nos preocupa, es una parte de nuestra economía que además ustedes no han tenido siquiera la sensibilidad de poner entre los once una persona, una persona, aunque fuera del Partido Popular, entre los once que perteneciera a la sede central, a Pontevedra. Indiscutiblemente es una Institución Provincial y debe estar toda la provincia representada, pero de once por lo menos tendría que haber uno. En suma, cambien ustedes la lista, den entrada a personas institucionales, de esta casa o de otra casa, institucionales o Alcaldes, personalidades de la Economía, de la Universidad y personalidades de prestigio. Copien de otras Instituciones que han abierto el abanico para que no sólamente sean los políticos que se presentan a las elecciones sino sea la sociedad civil la que esté ahí representada. Y además lo hagan proporcionalmente a la voluntad popular. Y finalizo ya. Yo creo que ustedes soportan la democracia, pero cuando pueden la pisotean sin ninguna contemplación. No queda nada más que decirles esto, ustedes tienen que soportar la democracia porque no hay otro remedio, hemos sido muchas las personas que hemos luchado por ella y nos hemos partido el pecho para que a ustedes se les llene la boca de democracia de vez en cuando, pero cuando hay que aplicarla la pisotean y la humillan de mala manera y cualquier demócrata se tiene que sentir humillado por el comportamiento de ustedes en la elección de los once representantes de esta casa. Y nada más. Sr. Presidente.- Muchas gracias D. Baltasar. Tiene la palabra el Sr. Barros. Sr. Barros González.- Gracias Presidente. A verdade é que é lamentable escoita-las verbas aí do compañeiro Baltasar ou antes tamén un pouco as do amigo Mosquera, porque estamos tratando un tema que ten moita importancia, pero un tema propio da representativade da Deputación e fundamentalmente do grupo de goberno da Deputación, nuns termos tan graves e tan desastrosos que parece que somos aquí seres doutro mundo, parece que somos sobre todo do Partido Popular, cando eu creo que a xente do Partido Popular cando se fala de democracia somos tan dignos coma calquera outro representante de calquera outro partido ou nalgúns casos ó mellor máis. E polo tanto, por favor, que non se nos desprecie. A democracia non é un patrimonio exclusivo dos socialistas nin dos do BNG nin de ningún partido de esquerdas. Eu creo que a democracia é unha necesidade e un ben que temos todos que compartir e que nadie se pode poñer ningunha bandeira especial, incluídos os do Partido Popular. Creo que temos un talante, ou podemos ter un talante tan democrático coma o primeiro. Hai excepcións en tódolos sitios, en tódolos lugares, pero aproveitar un tema destes para aínda por encima acusarnos como se fóramos uns retrógradas da política e que fóramos uns antidemocráticos, eu considero que é unha exageración absurda e innecesaria neste momento. Neste punto da orde do día trátase de aprobar unha lista de once representantes da Deputación e polo tanto son once representantes do grupo de goberno da Deputación que democraticamente, xa que fala de tanta democracia, son os que elixiu esta provincia á que representamos maioritariamente o noso partido, por algunha cousa será. Hai que respectar iso, eso hai que respectalo por encima de todo. E se nós eliximos unha representatividade de once persoas tan dignas ou máis se cabe que calquera outro que pudéramos elixir de todos vostedes ou dos seus partidos hai que respectalos, eso é en primeiro lugar, aí é onde empeza a democracia, a democracia é respectar a eses señores. E parece que vostede fala de catedráticos, fala de personaxes que teñan entendementos económicos, etc., etc. Creo que aquí hai personaxes, un abanico amplisimo de once persoas, se as coñecen ou se as queren coñecer e se as queren valorar, un abanico amplisimo de tódalas representacións sociais que poida haber dentro da nosa sociedade, que tamén fan falta dentro dunha Institución como a Deputación Provincial. Estamos nestes momentos só facendo o cambio, porque así democraticamente ten que ser, de once membros de vinteún que nos corresponde na Asemblea Xeral da Caixa, onde dentro doutros dous anos hai que volver a nominar outros dez representantes desta provincia. Hai unha cousa que é determinante e que deben de saber, porque parece que tamén estamos poñendo en entredito a representatividade da propia capitalidade da provincia cando o propio Presidente da Caixa representa á capital da provincia e foi nominado por esta Deputación. Está na lista dos outros dez, entre eles hai algún pontevedrés máis, da capital. E neste momento, dos once que se nomean só poden pertencer ós órganos de representatividade da Caixa estatutariamente tres, dous no Consello de Administración e un na Comisión de Control. Os demais necesariamente serán membros unicamente da Asemblea Xeral. E despois, hai outra cousa moitisimo máis grave, que son as observacións, amigo Mosquera, que son moi graves, e eu falo xa non só na condición de Deputado senón tamén de Vicepresidente da Caixa de Aforros de Pontevedra e de membro da Comisión Electoral, porque sei que se está levando un proceso totalmente aséptico e limpo dentro da Caixa, por moito que digas Mosquera, de verdade, e invítote a que veñas a comprobar todo o que queiras, fixéronse sorteos de tódolos impositores ante Notario sen ningún tipo de problemas, aí saíron persoas de toda índole social e ideoloxicamente sabe Dios de que partidos. É imposible levar un control dos miles e miles de clientes que ten a Caixa. Outra cousa é que agora teñan posibilidades ou non de ir ó Consello de Administración porque tamén é un número reducido de membros que pode chegar só ó Consello de Administración ou á Comisión de Control, é moi reducido tamén ese número, estatutariamente porque non pode ser doutra maneira. Pero necesariamente a representatividade que vai haber dos impositores foi antes sorteada ante Notario e totalmente aséptica e pública sen ningún tipo de problema, como son os demais actos da Comisión Electoral. Outra cousa é se logo hai quen presente outras listas cando é o momento de elixilas pola Asemblea Xeral, que normalmente ata agora dentro dos procesos, e levamos aí dentro da Caixa xa bastantes anos, non houbo listas alternativas, senón que sempre se respectou a lista que presentou o Consello de Administración que ten dereito a presentar estatutariamente esas listas. E neste momento pódolle asegurar a todos os que estades aquí que a primeira cousa que fixemos, e está aí a historia da Caixa e pódese comproba

 • Acta de sesión 1996/10/25_Ordinaria

  1996-10-25_Ordinaria

  Folla: 27,36 6.3969.- CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, SOBRE A PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS DA FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA E TURISMO. Sr. Presidente.- Punto seis: Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Excma. Deputación de Pontevedra sobre a promoción das ensinanzas da Familia Profesional de Hostelería e Turismo. ¿Algunha intervención por favor?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. É un tema este que en principio debería levar a votar foguetes e en parte é asi, no sentido de que na provincia de Pontevedra nunca houbo eses estudios de Hostelería, sendo como é a provincia más turística de Galiza, con esto poderíamos estar ante un primeiro paso, só un primeiro paso, para subsanar esta deficiencia ou esta inxustiza ou esta discriminación con esta provincia, que vén sendo histórica, e que incluso se dou por inminente varias veces, pero só agora se dá un paso en firme para implántalo. A Familia Profesional de Hostelería e Turismo ten varias ramas, non sabemos cales se van a implantar, se son cociña, barman e xerencia hoteleira, etc., aínda non sabemos cales se van a implantar, polo menos no convenio non están, pero polo menos é un paso. E por parte desta Deputación creo que o esforzo que se fai é absolutamente loable. Sendo os estudios de Formación Profesional competencia exclusiva da Xunta de Galicia, esta Deputación vai a ceder ás instalacións; está invirtindo en principio vintenove millóns e medio, despois, e coas rebaixas quedarán sobre vintecinco millóns. Vai a paga-lo combustible, a auga, electricidade e calefacción do centro. Vai pagar toda a conservación ordinaria das obras e incluso, aínda que só por este primeiro ano, vai poñe-lo Conserxe; ou sexa, que esta Deputación fixo un esforzo nunha área que non ten competencias, absolutamente loable. Pero o que si é absolutamente criticable, e desde aquí queremos deixar constancia deso, é que a Consellería de Educación, que é a responsable e que viña mantendo esta discriminación coa provincia de Pontevedra sendo a máis turística de toda Galicia, segue mantendo e demostra con este convenio non ter absolutamente ningunha vontade de implicarse a fondo e de poñer estes estudios a un nivel medianamente digno e cos equipamentos que son necesarios. Vai investir 23.000.000 en principio en material, pero nos crea un centro cun convenio de 25 anos, no que o centro como tal non vai ten entidade clara, e eso supón que co profesorado posiblemente suceda como sucede actualmente no FP de "Príncipe Felipe", que no Patronato sempre é a mesma queixa: que o profesorado é todo interino ou está en comisión de servicios, non hai plantilla definitiva. Quedan cantidade de cousas no aire como compartir a cociña, o comedor-bar, a cafetería, son servicios compartidos, e os gastos para eso en principio haberá que valoralos, ero en principio son da Deputación; ou sexa, é unha fonte permanente de conflictos e unha situación que sería absolutamente aplaudible se fose, por exemplo, por dous ou tres anos, ou catro ou cinco, pero é que é unha situación que se quere manter por 25 anos, o que supón un perigo de que realmente o que debía ser unha boa solución quede nunha chapuza, que como chapuza valería para saír do paso pero non para 25 anos. Entón, nós lamentamos moito que esto se teña feito así; alegrámonos que empece, aínda que sexa mal, pero lamentamos moito que empece así. Desde logo, é de agradecer que esta Deputación teña feito por esta provincia, neste caso Pontevedra, o esforzo que está facendo para que se implantes estes estudios. Criticamos a aptitude da Consellería de Educación. É un convenio de 25 anos, reitero, no que eses estudios os vai ter nunha situación de provisionalidade, de indefinición e de chapuza, que non corresponde a unha Consellería de Educación que é a que ten a responsabilidade de facelo ben, que é a súa competencia, e por dicir que fai algo, acepta, ou promove, ou só acepta abrir estes estudios nestas condicións, e polo tanto nese sentido nós a pesar de que nos alegra, non podemos avalar unha escola deste tipo. Temos xa a Formación Profesional "Príncipe Felipe" e o EXB na mesma situación, cun profesorado absolutamente provisional porque non hai un centro dependente da Consellería, que poidan concursa-los profesores, ir creando unha plantilla, ir creando unha dinámica propia, ir funcionando. Eso, desde logo, nós non o podemos avalar. E un proxecto e incluso leonino, quedando aberto tódolos gastos que van ser compartidos, ou sexa, que lle van caer á Deputación; quedando aberto a utilización, como dixen antes, de espacios tan importantes como a cociña, comedor-bar, cafetería, etc.; quedando abertos os subministros pois incluso a comisión que vai a entender da problemática esa non é nin paritaria, como así llo fai ver o informe conxunto de Intervención e de Secretaría. Estes detalles que estou agora desmenuzando non quedan suficientemente aclarados e suón un compromiso de gastos para a Deputación sobre unhas bases que non quedan suficientemente claras e así llo fai ver incluso no seu informe, demasiado escueto pero que debía explicarse máis. Entón, crreo que a nosa postura queda suficientemente clara, vámonos abster e o que agardamos é que este convenio, en vez de 245 anos, dure 3, 2, 4 ou 5, nuncas más de 5, e que a partir de aí, sexa en "Príncipe Felipe" ou sexa noutra ubicación, a Consellería se faga plenamente cargo do centro, cree un centro autónomo e o dote de plantilla definitiva e cree tódalas ramas de Familia Profesional de Hostelería e Turismo e que pase a ser un centro digno e non un centor no que a provisionalidade en principio se larga a 25 anos, cousa que nos parece absolutamente improcedente. Por agora nada máis e moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra D. Baltasar. Sr. García García.- En este convenio hay varias cuestiones que hay que analizar. La primera es que la provincia de Pontevedra y en Pontevedra, que es donde se va a ubicar, es buena la ubicación de un centro de Formación Profesional de estas características por las condiciones turísticas que tiene. Era hora que se hiciera y por lo tanto en esa parte tenemos que alegrarnos de que se inicie y comiencen muy pronto las clases de Formación Profesional para este tipo de actividad. Pero hay otras cuestiones que hay también que analizar. Yo creo que hay un desinterés de la Consellería de Educación, un desinterés serio, que nos preocupa, porque no solamente tiene desinterés con relación a la Universidad que es bastante ya el que tiene, sino que también esta demostrando un grave desinterés por la Formación Profesional y la Formación Profesional es la clave de la sociedad. No todo el mundo va a estar en la Universidad, pero si son muchos chavales los que tienen y los que van a verse en la necesidad de ir a la Formación Profesional y sin embargo desde la Consellería no se está tomando con el suficiente rigor la implantación del nuevo sistema de Formación Profesional que permita entrar en el mercado de trabajo a chavales que optan por la Universidad. Y en esto se nota un déficit muy serio. Y este convenio es parte de ese desinterés, de ese no saber qué hacer con un tema complejo, indiscutiblemente, pero que desde la Consellería de Educación tenía que tener un plan perfectamente definido y en el cuál entrara la Escuela de Hostelería debidamente dotada y debidamente institucionalizada. Esta falta de interés de la Consellería se une a otro hecho. Se une al hecho de que la Diputación tampoco sabe qué hacer con "Príncipe Felipe" y lo esta ofreciendo cada poco a una u otra actividad. Por lo menos el tiempo que yo llevo aquí en la Diputación se observa que no hay política social, o la política social es de un pobreza francamente lastimosa, y como consecuencia de eso, un centro que en principio tendría que evolucionar a situaciones nuevas en el campo de la acción social, no se sabe que hacer con el. Es muy costoso para la Diputación y se trata de cederlo a quien lo quiera, en este caso se va a ceder a la Consellería, y aunque es buena la cesión y es bueno que la Diputación se implique en la Formación Profesional, en este caso en la Escuela de Hostelería, lo que sería bueno es que un día se nos trajese a una Comisión o a un Pleno un proyecto de qué se quiere hacer con "Príncipe Felipe" y sobre esas bases construir la política que se va a hacer con ese centro, centro que si le resulta muy caro a la Diputación también resulta infinitamente más caso si después se compara con la política social que se hace, que es prácticamente nula. Pero bueno, como aquí lo que se trata es de decir si o no a un convenio, nosotros vamos a decir que si al convenio porque en principio es bueno para la provincia de Pontevedra tener la Escuela de Hostelería. ¿Qué es una situación precaria?. ¿Qué la Consellería de Educación no se implica?. Eso son hechos. ¿Qué está tirando la Diputación por el centro?. Es otro hecho. Es cierto que si la Diputación no apostara abiertamente por el centro es probable que este centro no estaría en la provincia de Pontevedra y los chavales, que tienen que cursar allí la enseñanza, se verían en otras provincias o donde fuera. Por lo tanto es bueno desde el punto de vista de que va a integrar a un grupo de chavales en la Formación Profesional y en un campo donde van a tener mercado de trabajo y por lo tanto desde ese aspecto los socialistas vamos apoyarlo. Vamos apoyar este convenio en beneficio de la sociedad, que al final es la que beneficia del tema, aunque ya hemos dicho que se nota mucha provisionalidad, tanto por parte de la Consellería como por parte de la Diputación en no saber qué hacer con "Príncipe Felipe" y nos gustaría, y desde aquí invitamos al Presidente, que ya sea en Comisión o sea en Pleno se nos diga qué vamos hacer o qué se piensa hacer con "Príncipe Felipe". Y nada más. Sr. Presidente. Gracias D. Baltasar. Vamos a ver. Vou responder a cada un individualmente. En primeiro lugar, o primeiro que teño que dicir é agradecer a postura da oposición no senso de que en principio é unha cousa boa, polo tanto gracias por eso. Pero loxicamente non é perfecto, eso é o que veñen a dicir vostedes e eu podo asumir que non é perfecto porque indudablemente non é perfecto. Vamos a temas concretos. Sr. Mosquera, gastos de funcionamento, ningún, está vostede referíndose neste caso á cafetería; sabe que leva unha cafetería nova, independentemente da cafetería que existe, polo tanto vaina dotar a Escola de Hostelería, non vai intervir para nada nin invertir un duro en nada deso a Deputación. Segundo, efectivamente vai a pagar a luz, vai a pagar a calefacción e vai a mante-lo edificio, por unha secilla razón inapelable, que é que segue sendo patrimonio desta Deputación e polo tanto temos a abriga de facer eso, aínda que no seu momento se hai posibilidade de separar ou poñer contadores tanto de calefacción coma de luz, farase e hai un compromiso aínda que non aparece no convenio, hai un compromiso de levala a acabo. Terceiro, di vostede e di ben, que non hai unha Comisión Paritaria. Nós démonos perfectamente conta dese problema e plantexámolo tamén; houbo un problema de procedemento para poder corrixilo e é que xa pasara á Comisión de Secretarios Xerais Técnicos e non queríamos retrasar máis este tema. Hai o compromiso, en concreto do Conselleriro, de poñer unha persoa máis nesta Comisión Paritaria que é precisamente a que terá que ir resolvendo as pequenas dificultades que poidan aparecer no camiño. Que sexa un centro autónomo, Sr. Mosquera, en esa dirección vai a política deste Deputación, non só a este centro de nova creación senón tamén ó centro de Formación Profesional e neste senso pódolle dicir que eu tiven xa algunha conversa con Conselleiro no senso de que desapareza o tal Patronato de Formación Profesional, sexa un centro público de FP normal e corriente como poder se o Politécnico e neste senso vai encamiñado tamén o centro que agora creamos de Hostelería. Se vostede pasa por alí verá que se lles está facendo uns novos accesos totalmente independentes do centro de "Príncipe Felilpe" porque nun futuro próximo pensamos e o desexamos, e o manifestamos no seu momento, que sexa indudablemente un centro autónomo, tanto un coma o outro, dependente só e exclusivamente da Consellería de Educación. Nestes momentos é imposible polas conexións de calefacción, de luz, e incluso máis porque na planta alta, onde vai nestes momentos Hostelería, aínda temos dormitorios que teremos que nun futuro próximo ubicalos noutro lugar para que a Escola de Hostelería siga crecendo e neste sentido pensamos que chegará a ser un centro independente totalmente. D. Baltasar, usted no hace más que repetir lo que últimamente se viene viendo en los periódicos y eso no significa mucha originalidad. ¿Qué quiere hacer usted con "Príncipe Felipe"?. Miré usted, lo primero que quiero hacer es rentabilizar lo que ahí tenemos. Si se ha ofrecido este edificio para la Escuela de Hostelería es porque precisamente no tenemos alumnos para ubicarlos allí, ni tenemos otra necesidad en este sentido, por lo tanto lo que queremos es rentabilizarlo, y le recomiendo a usetd que se lea el informe del Defensor del Pueblo sobre "Príncipe Felipe" y que se lo lleve también a Comisiones Obreras para que vean como funciona "Príncipe Felipe". Así que por favor, no se fie de lo que lea en los periódicos, indague, mire y después diga. Entiendo ou entendo que se aproveita a ocasión para criticar á Consellería de Educación. O Campus Universitario, non ten interese pola Escola de Hostelería, etc., etc. Ben, eu eso enténdoo, vostedes están onde están e loxicamente aproveitan calquera ocasión, que en principio din que é boa, para criticar outras institucións. ¿Qué a política social da Deputación é nula?. Eu pregúntolle a vostede; vostede leu últimamente cales son as funcións da Deputación. ¿E a política social é un obxectivo da Deputación?. Non se contradiga vostede. É certo que non temos competencias en educación, apoiamos; é certo que non temos competencias en política social, a Deputación non ten competencias en Lei de política social pero tamén as estamos facendo. É esto en liñas xerais. Repito que lle dou as gracias porque ven que estó é unha cousa boa; logo, loxicamente hai que buscarlle tódolos defectos do mundo, e indudablemente hai certas cousas que haberá que ir mellorando, pero cando un rapaz se pon a andar sempre tambalea un pouco, hai que esperar que creza, delle vostede tempo para crecer, que seguro que vamos a ter un centro extraordinario aí de hostelería. Xa o verán vostedes. Moitas gracias. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, defectos procuramos buscarlle os que ten, e se non son suficientemente graves votamos a favor porque o tema o merece. Pero vostede recoñeceu practicamente todo, aínda que dunha maneira quizais non excesivamente precisa. Di textualmente a cláusula cuarta: As instalacións denominadas edificio de cociña e tal serán de uso compartido; a Consellería de Educación asumirá o equipamento que sexa necesario para completa-lo que xa existe; a Deputación de Pontevedra atenderá os gastos de combustible, auga e tal; os gastos derivados da conservación, reparación e mantemento do centro serán tamén da súa competencia, que foi o que dixen eu. Ben, o mantemento do centro, moi ben, claro, pero é que neso vai tamén se os alumnos rompen unha porta; o mantemento ordinario é repoñe-la porta que romperon os alumnos, é dicir, que eso vei ser unha fonte de conflictos bastante seria. En canto a literalidade do texto hai cousas estrañamente ambiguas como o seguinte: Cando debido á implantación destas ensinanzas sexa necesaria a adquisición de materias primas, xéneros alimenticios e outros materiais didácticos e que éstes non sexan propios da actividade habitual desenvolta polo "Príncipe Felipe" serán por conta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Eso é un deslinde absolutamente floxo, ou sexa, e moi difícil saber ó final o que é cada cousa, pero vamos a deixa-los termos do convenio, como xa dixen, porque máis ou menos está coñecido e aceptado o que di. A nós o que nos preocupa e así o dixen na primeira intervención, Sr. Presidente, é que a Deputación fixo todo o que podía facer e máis do que tiña que facer por esto, cousa que é de alegrarnos; agora recoñeza que a Consellería de Educación non fixo todo o que podía facer e unha cousa son as intencións e outra cousa é o convenio. O convenio é por 25 anos, e no convenio non se contempla nada deso, nos guste ou non nos guste. Vostede nos di que si que se contempla, ogallá, ogallá, e se estivera no convenio seguro que lle votaría a favor, se esto estivera no convenio, se lle pudéramos poñer unha cláusula aquí no convenio e dicir: no prazo de cinco anos será un centro autónomo absolutamente dependente da Consellería de Educación, vótolle a favor, pero non está no convenio, non está; entón, nós ante estas situacións que se poden crear, porque non é nova, é dicir, houbo aqueles centros municipais de bacharelato; era unha catástrofe, tiveron que pasar á rede da Consellería, ¿por qué?, porque non podía haber profesores definitivos, era un centro que non dependía totalmente da Consellería, entón eran todos por traslado, por comisión de servicios algúns e os demais interinos tódolos anos, e esto é o que se contempla neste convenio para 25 anos e a nós esto nos mete medo, ¿qué quere que lle diga?. Esto é todo un pouco chapuza, de verdade, un pouco chapuza, en vez de darnos cartos sería máis lóxico que a Consellería de Educación se fixera cargo de parte deso e en tempo nós lle facilitamos todo en vez de andar con trasvase Tajo - Seguro, cargos para aquí, cartos para acolá, e todo liado. Que cada un asuma as súas competencias e o fai o mellor posible e ó final non andamos mezclando todo, co resultado de que despois crea os seu problemas e como anós nos mete medo que esto, nos alegramos de que se cree, pero nos mete medo que esto poida quedar nunha situación de provisionalidade, porque do "Príncipe Felipe", Sr. Presidente, nós tivemos aquí unha comisión, célebre comisión, que quedou de presenta-las súas conclusións antes do 31 de decembro do 94, e xa que se anunciou que ía a darse unha solución definitiva. Van dos anos alá, se esquenceu totalmente, agora pode haber intención de facelo pero o único real que hai é este convenio por 25 anos e a nós métenos medo que estes estudios, tan importantes e que se deben potenciar, vaian quedar nunha situación de provisionalidade en 25 anos, e lamentándoo moitísimo nós non lle vamos da-lo aval, así de entrada, porque non vaia a ser que dentro de 16 anos digan que eso si que é unha chapuza, pero que estaba no convenio. Entón, eu creo que a postura está moi clara e que máis quixéramos nós que realmente fora unha solución definitiva, polo menos con prazos e que estivera no convenio. Temos medo que esto vaia quedar nunha situación de provisionalidade, todos interinos, con líos de convivencia, porque non está ben desglosado e que quede polos 25 anos que está no convenio, que é o único que hai firmado ou que se vai firmar. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra D. Baltasar. Sr. García García.- Bien, Sr. Presidente, hay una cosa en la cuál coincidimos y es que hay que rentabilizar "Príncipe Felipe"; lo que pasa que a lo mejor la visión de rentabilizarlo puede ser distinta y lo único que le pedimos es que se nos digo, no enterándonos por los medios de comunicación que leemos que se van hacer muchas cosas, y los sindicatos, que lógicamente son trabajadores que están allí, que les preocupa su futuro laboral, dicen otras, sino decir: esto es lo que se quiere hacer o hasta aquí se quiere, o de esta forma se quiere rentabilizar, lo vemos y a lo mejor lo compartimos, lo mismo que compartimos este convenio aunque criticamos la precariedad del convenio o más que la precariedad de un convenio la precariedad de la instalación de la Escuela de Hostelería. Nos hubiera gustado que la Consellería de Educación asumiera, con todas las consecuencias y con todo el rigor, la instalación de esa Escuela. No lo hace porque quizá no tiene la sensibilidad política suficiente para saber que la Formación Profesional es muy importante para la sociedad, quizá más importe que la Universidad, aunque es muy importante la Universidad. pero muchos chavales van a verse abocados a un empleo, sobre todo los chavales de las clases medias, a un empleo que no sea de la Universidad, que no sea universitario, no todo el mundo llega a universitario, pero sin embargo si pueden llegar a una Formación Profesional adecuada. Y después hay otra cosa que me gustaría decirle: política social no tiene la Diputación; otras muchas Diputaciones tienen programas muy interesantes de política social. Esta Diputación, por las razones que sea, que yo no entro, no la tiene, no quiere desarrollarlos, son cuatro subvenciones, menear la perdiz, pero nada más, no existe política social real. Pero tampoco podríamos decir que tiene competencias en la Educación, en el campo de la Hostelería, y ahora vamos a tener competencias, ahora nos comprometemos en ese tema y es bueno que la Diputación se comprometa en el tema de la Educación de Formación Profesional en el campo de la Hostelería lo mismo que es bueno en la Escuela de Formación Profesional que también tiene "Príncipe Felipe". ¿Por qué?. Porque es necesario que las instituciones se impliquen en la propia sociedad, lo mismo que es bueno en la Escola de Canteiros, que es Formación Profesional aunque no sea una educación reglada. Y todo ese campo que se puede ir desarrollando desde la Diputación, las competencias se pueden ir desarrollando. Tampoco tiene competencias en Pesca y lo está haciendo y nos parece bien. Lo que queremos es saber qué se quiere hacer con "Príncipe Felipe", que se nos diga y estoy seguro que los Diputados Socialistas haremos las aportaciones creativas que nos parezcan más oportunas. Seguramente confluiremos en muchos de estos temas que a todos nos preocupan. Sr. Presidente.- Gracias D. Baltasar. Vamos a ver Sr. Mosquera, creo que estamos e líneas generales de acuerdo. Lo que pasa que usted tiene miedo y yo no lo tengo y en todo caso me alegra oirle que é partidario da Administración única defendida polo Presidente Fraga, no senso de que cada un teña moi delimitadas as súas competencias, acábao de dicir vostede; ou sexa, que cada un teña as súas competencias paráceme ben e por aí esperemos que nalgún momento así sexa. Polo tanto non lle digo máis nada. Con respecto a D. Baltasar, teño que dicirlle que eu non dixen que non tivera política social a Deputación, dixen que non ten obrigación legal. Vostede mezclou unha cousa con outra. Eu digo que si temos política social con máis ou menos recursos para levala a cabo, pero que si existe política social, outra cousa é que esa política social sexa imperativo legal e eso é o que eu lle dicía que nonl temos. A FP, está vostede alabándoa moito e estou de acordo con vostede desde o punto de vista intelectual, estou de acordo que a FP é fundamental nestes momentos en todo o país e loxicamente en Galicia tamén; pero, mire vostede, non alabe a Formación Profesional tal e como está porque tristemente a Formación Profesional, como vostede sabe, é un auténtico desastre. Os profesionais da ensinanza que hai aquí sábenno perfectamente ben que á Formación Profesional van precisamente os nenos que polo fracaso escolar, e non nos vamos meter agora no fracaso escolar, van aí e resulta que teñen tantas asignaturas como o Bacharelato e ó mesmo tempo teñen prácticas, o cal quere dicir que se lles esixe o mesmo e é moito máis difícil a Formación Profesional que o Bacharelato. E segue insistindo en que queremos do "Príncipe Felipe". Pois mire, o "Príncipe Felipe" tal e como está funcionando, e repito eu pódolle facilita-lo informe do Defensor do Pueblo, está funcionando perfectamente ben. Vostede sabe que dixeron nos periódicos que non había proxecto educativo; hai proxecto educativo xeral, hai proxecto educativo por cada un dos centros e está funcionando perfectamente ben. ¿Que pasa?. Que indudablemente o "Príncipe Felipe" ten unhas instalacións grandes e loxicamente hai que rentabilizalas e creo que aí estivo vostede de acordo tamén. Entón, o "Príncipe Felipe" de momento está cumprindo perfectamente, outra cousa é se queremos dar unha nova dirección ou outra dirección, que eso sempre está aberto, igual que pode estar un Instituto ou pode estar outro centro, pero nestes momentos está funcionando perfectamente ben, sen ningún problema de ningún tipo, e, xa lle digo, hai un informe do Defensor do Pueblo onde o di. E eu creo que este tema está suficientemente debatido, aínda que o Sr. Mosquera quere insistir en algo. Vámoslle da-la palabra. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente, nós somos defensores ás veces de causas difíciles, que socialmente non son asumidas, pero non nos poña de defensores dos imposibles que ninguén cree, cando na Administración Única nin o Goberno Central nin ninguén cree, absolutamente ninguén. Ata aí non chegamos, de verdade. Sr. Presidente.- Pois moi ben, gracias pola aclaración. Procederemos polo tanto á súa votación. Leo: Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Excma. Deputación de Pontevedra sobre a promoción das Ensinanzas da Familia Profesional de Hostelería e Turismo. Votamos este punto. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Abstencións do BNG. Votos a favor PSOE e PP. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, o Pleno acorda por maioría, cos votos a favor do PP e do PSOE e a abstención do BNG, prestar aprobación ó Convenio do Cooperación Educativa entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Excma. Deputación de Pontevedra, sobre a promoción das ensinanzas da familia profesional de Hostelería e Turismo que di o seguinte: CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, SOBRE A PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS DA FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA E TURISMO - - - - O - - - - En Santiago de Compostela, a de outubro de mil novecentos noventa e seis. REUNIDOS Dunha parte o Excmo. Sr. D. Celso Currás Fernández, Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da mesma, e de conformidade coas atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente. Doutra o Ilmo. Sr. D. Manuel Abeledo López, Presidente da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. EXPOÑEN I Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, consciente da necesidade de potencia-la Formación Profesional, en particular a que precisa o sector de Hostelería e Turismo, obrígase a abrir camiños e a desenvolver novas técnicas demandadas polo mercado de traballo. Para solucionar isto no marco legar vixente, interesa experimenta-los novos ciclos formativos que permiten a permanente adaptación dos currículo ás novas profesións. II Que a Deputación Provincial de Pontevedra é unha entidade de Dereito Público con personalidade xurídico propia, que ten como funcións, entre outras, o desenvolvemento cultural, social e económico da sociedade, de acordo co disposto na Lei de Réxime Local. III Que a "Cidade Infantil Príncipe Felipe" é un complexo docente-residencial onde as actividades de formación profesional regrada e ocupacional coexisten coas de residencia e internado. IV Que a crecente demanda de servicios hosteleiros na Comunidade Autónoma de Galicia e as innovacións que impoñen as distintas modalidades de Turismo, fan necesario que se realice unha oferta formativa planificada daqueles perfís profesionais demandados polo sector e para a actualización dos traballadores do mesmo. V Que, ámbalas dúas institucións desexan segui-las recomendacións do artigo 126 do Tratado da Unión Europea respecto das accións da Comunidade no ámbito da formación, polo que promoverán a cooperación entre centros docentes dos Estados membros propiciando estadías e intercambios de alumnos e profesores. En consecuencia, ámbolos dous organismos acordas subscribi-lo presente Convenio, en base ás seguintes CLÁUSULAS Primeira.- O presente Convenio ten por obxecto establece-las condicións de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, así como determinalos espacios, os medios materiais e humanos precisos para a implantación, no Complexo "Cidade Infantil Príncipe Felipe" de Pontevedra, de ensinanzas da Familia Profesional de "Hostelería e Turismo". Segunda.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, asume a posta en funcionamento e organización das ensinanzas de Formación Profesional Regrada da Familia Profesional de "hostelería e Turismo", contando coas instalacións que a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra pon a disposición na "Cidade Infantil Príncipe Felipe" para a realización das experiencias formativas citadas. Terceira.- A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra cederá, durante ceinticinco anos, á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria os espacios sitos no Complexo "Cidade Infantil Príncipe Felipe" e denominados "Edificio de aulas", onde terá lugar o desenvolvemento de parte das actividades formativas. Así mesmo, a Excma. Deputación de Pontevedra comprométese a realiza-las adaptacións necesarias nas referidas instalacións, para poder impartir Ensinanzas da Familia Profesional de "Hostelería e Turismo" ascendendo o seu presuposto á contía de VINTE MILLÓNS CENTRO VINTEIOITO MIL OITOCENTAS VINTECINCO PESETAS (20.128.825). A referida cesión tramitarase e formalizarase na forma e cos requisitos previstos la lexislación patrimonial de ámbalas dúas Administracións. Cuarta.- As instalación denominadas "Edificio de cociña, comedor-bar-cafetería" (talleres de prácticas) serán de uso compartido para realizar tanto as actividades formativas da área tecnolóxico-práctica das ensinanzas da Familia Profesional de "Hostelería e Turismo" como aquelas que forman parte do quefacer habitual que desenvolve o Complexo Príncipe Felipe, con excepción da zona de comedores, anexa á cafatería-bar, que é de utilización exclusiva para persoal docente e alumnos, así como tamén os vestiarios de profesores, os vestiarios de alumnos, os vestiarios de alumnas e a zona de economato-almacén. A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra comprométese á construcción dunha aula cafatería para a realización daquelas actividades da área tecnolóxico-práctica que a precisen. O presuposto desta obra así como os de adaptación das cociñas supoñen un custe de NOVE MILLÓNS CATROCENTAS TRINTA E CATRO MIL TRESCENTAS DEZANOVE PESETAS (9.434.319). A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria asumirá a adquisición do equipamento (maquinaria, mobiliario, útiles, menaxe para cociña, aula de aplicacións de hostelería e turismo) que sexa necesario para complementa-lo que xa existe nas referidas instalacións e que se precise para a implantación das ensinanzas obxecto deste Convenio por un importe de VINTETRÉS MILLÓNS OITOCENTAS MIL PESETAS (23.800.000). Quinta.- A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra atenderá os gastos de combustible, auga, luz, calefacción, etc., das instalacións xa existentes, necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas obxecto deste Convenio. Os gastos derivados da conservación, reparación e mantemento de Centro-Aulas serán tamén da súa competencia, como titular do mesmo. Sexta.- Cando debido á implantación das ensinanzas obxecto deste Convenio sexa necesrio a adquisición de materias primas, xéneros alimenticios e outros materiais didácticos e que estes non sexán propios da actividade habitual desenvolvida polo Centro Príncipe Felipe, ésta será por conta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. O custo dos productos alimenticios e outros productos propios da actividade común e habitual e que xa viña facendo o Centro Príncipe, seguirao asumindo a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. A estes efectos estableceranse os procedementos e mecanismos de control para a sús correcta valoración. Sétima.- A Excma. Deputación Provincial proporcionará o persoal necesario para a realización das distintas actividades que xa veñen facendo, incluídos os de mantemento das instalacións e do centro no seu conxunto. Igualmente pola Deputación Provincial facilitarase un auxiliar administrativo e un subalterno no primeiro ano de funcionamento. A partir do segundo ano será responsabilidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria o nomeamento deste persoal, de conformidade coas disposicións reguladoras ó efecto. Oitava.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nomeará, entre o seu persoal docente o equipo directivo e o profesorado necesario para a organización da oferta formativa das ensinanzas da Familia Profesional de "Hostelería e Turismo". Novena.- Correspóndelle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria o establecemento, desenvolvemento e supervisión dos planos educativos, quedando o Centro sometido á Inspección Educativa da Consellería de Educación, segundo a normativa vixente para os centros públicos. Décima.- Establecerase unha comisión de coordinación, seguimento, control e supervisión, que se reunirá como mínimo tres veces ó ano con obxecto de facer un balance das accións realizadas e planificar actividades futuras. Esta comisión estará constituida por: - Presidente da Excma. Deputación de Pontevedra ou persoal en quen delegue. - Director Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional ou persoa en quen delegue. - Un inspector de Formación Profesional. - O Director do Complexo "Cidade Infantil Príncipe Felipe". - o Director do Centro Príncipe Felipe responsable das ensinanzas de "Hostelería e Turismo". Décimo primeira.- As funcións da comisión serán as seguintes: A) Efectua-lo seguimento e avaliación do Convenio. B) Establece-las normas de funcionamento nas actividades de formación da Familia de "Hostelería e Turismo" e especialmente nas instalacións denominadas Edificio de cociña, comedor-bar-cafetería, onde se comparte equipamento e material didáctico. C) Fixa-las normas de convivencia do persoal laboral, persoal docente e alumnos que realizan as súas actividades nas instalación denominadas Edificio de cociña, comedor-bar-cafetería. D) Dirixir e programar accións relativas á ampliación das ensinanzas da Familia Profesional de Hostelería e Turismo. E) Propoñe-las modificiacións do Convenio que se xulguen necesarias, especialmente as orientadas á realización doutras accións. F) Autoriza-las actividades complementarias de interese para as ensinanzas profesionais obxecto deste Convenio. Décimo segunda.- As obrigas con cargo á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria derivadas deste Convenio, levaranse a cabo logo da pertinente e regulamentaria aceptación pola Xunta de Galicia da cesión do dereito de uso e disfrute a que se compromete a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. Décimo terceira.- O presente Convenio entrará en vigor a partir do curso 1996/97 e terá unha vixencia de vincecinco anos, renovándose automáticamente por períodos de dez anos por acordo expreso de ámbalas dúas partes. No caso de denuncia do Convenio, ésta de deberá formularse, como mínimo, cun ano académico de antelación. Lido o presente Convenio, atópano conforme e asínano na cidade e data indicados. POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA O SEU PRESIDENTE, O CONSELLEIRO, Asdo.: Celso Curras Fernández Asdo.: Manuel Abeledo López ------ Folla: 36,41 7.3970.- RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS Sr. Presidente.- Pasamos ó punto sétimo da orde do día: Recoñecemento de créditos. ¿Algunha intervención?. Ten a palabra D. Baltasar García. Sr. García García.- Vamos a ver, en el último Pleno ordinario el Grupo Socialista presentó una moción para que se reconocieran una serie de deudas que esta Diputación había contraído con un grupo de trabajadores muy numeroso y nos alegramos que aquella moción movilizara la Administración Provincial. Hoy traen a este Pleno el reconocimiento de aquella deuda a los trabajadores lo cuál nos parece bueno. Y desde ese punto de vista no tenemos nada que objetar. Si solamente fuera el acuerdo de pagar a los trabajadores nosotros votaríamos a favor sin ningún problema, pero ustedes estarán de acuerdo que cuando no se ha aprobado el presupuesto de la Diputación, y consideramos que a lo mejor ya se tenían que haber contemplado estas cuestiones, no vamos a votarle a favor, pero reconociendo el fondo, que es bueno y que es fruto de una moción del Grupo Socialista, vamos a abstenernos.. Sr. Presidente.- Gracias D. Baltasar. ¿Algunha intervención máis?. Procedemos á súa votaicón. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase por maioría do Grupo Popular. Abstencións: os dous grupos da oposición. Vistos os expedientes tramitados para a aprobación e declaración de abono, reintegro de gastos e pago de axudas económicas correspondentes a gastos xerados durante exercicios anteriores, considerando os informes incorporados ó expediente, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Persoal, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e coa abstención do Grupo Socialista e do BNG, recoñecer crédito por importe de DEZAOITO MILLÓNS NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTAS E SETE PESETAS (18.099.887) para a atención dos gastos que individualmente se relacionan a continuación a favor das persoaas que igualmente se sinalan: A) Axudas Sanitarias: Persoal funcionario: Abilleira Cotón, Pedro (Axuda Volunt.).............................................................................10.500 ptas. Agulla González, Hortensia (Axuda Obrig.)...................................................................... 8.000 ptas. Barreiro Muñiz, Hortensia (Axuda Volunt.)....................................................................... 15.000 ptas. Carballa Romero, Mario (Axuda Obrig.)........................................................................... 5.000 ptas. Carpintero Saiz, Mª Luz (Axuda Obrig.) Complexo............................................................ 2.750 ptas. Cerdeira Pérez, Eladio Rosendo (Axuda Obrig.) Complexo.............................................. 8.000 ptas. Copa Sánchez, Remedios (Axuda Volunt.) Complexo......................................................15.000 ptas. De la Torre González, Mª Teresa (Axuda Volunt.)............................................................ 9.600 ptas. Diéguez Montes, Araceli (Axuda Volunt.) Complexo..................................................... 100.000 ptas. Estévez Domínguez, Mª Soledad (Axuda Volunt.)............................................................ 29.400 ptas. Faro Alvariño, Domingo (Axuda Volunt.) Complexo.......................................................... 8.000 ptas. Fernández Fernández, Mª del Carmen (Axuda Volunt.).................................................. 16.800 ptas. Fernández Chorén, Fidela (Axuda Obrig.) Complexo....................................................... 8.000 ptas. Fraga Monteagudo, José (Axuda Volunt.)........................................................................16.800 ptas. Freire Carragal, Eulogio (Axuda Volunt.).........................................................................32.900 ptas. Freire Carragal, Eulogio (Axuda Volunt.)......................................................................... 9.800 ptas. Fuentes Alende, José (Axuda Obrig.).............................................................................. 8.000 ptas. Gómez Alende, Esther (Axuda Obrig.)............................................................................. 1.450 ptas. Gómez Mella, Mª Teresa (Axuda Volunt.) Complexo........................................................ 16.800 ptas. Guimeráns Piñeiro, Cándida (Axuda Volunt.) Complexo................................................. 12.956 ptas. Guimeráns Piñeiro, Cándida (Axuda Volunt.) Complexo............................................... 135.821 ptas. Guimeráns Piñeiro, Cándida (Axuda Volunt.)................................................................... 4.200 ptas. Labrador Fernández, Carlos (Axuda Volunt.) Complexo..................................................18.900 ptas. Lázaro Taracido, Mª Luisa (Axuda Volunt.) Complexo....................................................105.000 ptas. Ledo García, Mª Luisa (Axuda Obrig.)............................................................................... 6.000 ptas. Lois Tomé, Carlos (Axuda Volunt.).................................................................................... 4.200 ptas. López Mayán, Francisco J. (Axuda Volunt.)...................................................................... 4.400 ptas. Miguélez Casas, José Ramón (Axuda Volunt.) Complexo............................................... 19.200 ptas. Míguez Silva, Fernando (Axuda Volunt.) Complexo........................................................112.100 ptas. Outeda Martínez, José Manuel (Axuda Volunt.).............................................................. 42.000 ptas. Padín Casas, Fancisco José (Axuda Volunt.) Complexo............................................... 109.600 ptas. Pérez Cuíñas, Daniel (Axuda Volunt.) Complexo........................................................... 32.400 ptas. Pérez Seijo, Antonio (Axuda Obrig.) Complexo.............................................................. 14.000 ptas. Riesco Martín, Mª Luz (Axuda Volunt.)............................................................................ 9.450 ptas. Rivas Ruibal, Mª Ángeles (Axuda Volunt.) Complexo....................................................... 17.400 ptas. Rodríguez Alonso, José R. (Axuda Volunt.).................................................................... 39.900 ptas. Rodríguez Bouzas, Saturnino (Axuda Volunt.) Complexo................................................ 22.400 ptas. Rodríguez Fernández, Blanca (Axuda Obrig.)................................................................ 16.200 ptas. Rodríguez Granados, Mª Teresa (Axuda Obrig.) Complexo............................................. 9.000 ptas. Santos Santos, Mª del Carmen (Axuda Volunt.) Complexo.............................................. 60.500 ptas. Sartier Boubeta, Bernardo (Axuda Obrig.)...................................................................... 5.000 ptas. Soutullo Otero, Fernando M. (Axuda Volunt.).................................................................. 4.000 ptas. Valiñas Magán, Mª Elena (Axuda Volunt.) Complexo........................................................ 7.500 ptas. Vicens Fandos, Teresa (Axuda Volunt.) Complexo........................................................... 4.900 ptas. Villar García, José Ramón (Axuda Volunt.) Complexo....................................................... 5.000 ptas. Viñas Álvarez, Flora (Axuda Volunt.) Complexo................................................................ 7.000 ptas. Viñas Tilve, Mª Pilar (Axuda Obrig.) Complexo.................................................................. 4.270 ptas. TOTAL..........................................................1.106.697 ptas. Persoal laboral: Caldas Machín, Bernardo (Axuda Volunt.) Complexo.................................................... 180.000 ptas. Rey Buceta, José (Axuda Volunt.) Complexo.................................................................. 24.500 ptas. TOTAL.............................................................204.500 ptas. B) Atrasos no concepto de trienios: Casas Losada, Alfonso................................................................................................... 33.840 ptas. Castro Iglesias, Ángel Maximino (Complexo)................................................................... 56.400 ptas. García Campos, Juan (Complexo).................................................................................. 45.120 ptas. García Fernández, Montserrat (Complexo)...................................................................... 6.772 ptas. Portela Fandiño, Rosario (Complexo)............................................................................. 27.072 ptas. Torres Guerra, Manuel (Complexo)................................................................................ 20.340 ptas. TOTAL............................................................189.544 ptas. C) Atrasos complementarias Factor Perigosidade: Alfonsín Moraña, José (Complexo).................................................................................107.940 ptas. Méndez Calvo, Mª Teresa (Complexo)............................................................................ 43.176 ptas. TOTAL..............................................................151.116 ptas. D) Atrasos complementarios por Incentivo Informático: Conde Cal, Emilio.............................................................................................................. 8.146 ptas. E) Atrasos Complemento Productividade: Blanco Espantoso, Antonio............................................................................................. 80.000 ptas. F) Atrasos Paga Extra: Del Campo Redondo, Lucía (Complexo)....................................................................... 111.803 ptas. Gómez Moldes, Mª Ángeles (Complexo)......................................................................... 80.236 ptas. Pérez Gómez, José........................................................................................................ 42.384 ptas. TOTAL........................................................... 234.423 ptas. G) Indemnización por razón do servicio (desprazamentos): García Campello, Marta (Complexo)............................................................................... 39.000 ptas. H) Liquidacións complementarias por deduccións indebidas: La Fraternidad (Eulalia Costas Paz)..............................................................................124.620 ptas. La Fraternidad (Serafín Extramadouro Sotelilño)............................................................ 4.897 ptas. La Fraternidad (Celia Miranda Rodríguez)...................................................................... 26.085 ptas. TOTAL............................................................ 155.602 ptas. I) Liquidación finiquitos: Persoal funcionario-interino: Alonso Lamberti Casuso, Fabiola................................................................................. 190.336 ptas. Del Campo Redondo, Lucía......................................................................................... 111.803 ptas. Díez Rodríguez, Mª José.............................................................................................. 113.379 ptas. Domínguez Mouriño, Josefa.......................................................................................... 33.519 ptas. Ferreira Rodríguez, Ángeles.......................................................................................... 56.314 ptas. Freire Pereira, Manuela................................................................................................. 33.880 ptas. Iglesias Solla, Mª Luisa................................................................................................... 40.942 ptas. Míguez Táboas, Fernando............................................................................................... 8.579 ptas. Moar García, Concepción.............................................................................................. 50.238 ptas. Mouco Garrido, Milagros.................................................................................................. 9.833 ptas. Villar Fernández, Peregrina........................................................................................... 19.694 ptas. TOTAL............................................................698.517 ptas. Persoal laboral: Aboal Fenández, José R. ............................................................................................... 84.163 ptas. Alonso Salgueiro, María................................................................................................. 12.665 ptas. Álvarez Costa, Eva.......................................................................................................... 68.300 ptas. Aramburu García, Carmen............................................................................................ 154.859 ptas. Argibay Abilleira, Begoña............................................................................................... 12.665 ptas. Baltasar Veiga, Ana...................................................................................................... 49.718 ptas. Bea Fontenla, Mª Jesús................................................................................................. 30.566 ptas. Bouzas Estévez, Ana..................................................................................................... 186.000 ptas. Brea Fenollera, Cristina................................................................................................. 27.256 ptas. Bugallo Ameal, Ana Mª.................................................................................................... 38.164 ptas. Calvo Casalderrey, Dolores............................................................................................ 49.718 ptas. Campos Rodríguez, Digna............................................................................................. 84.238 ptas. Canabal Canabal, Nancy............................................................................................... 36.475 ptas. Carballal Fernández, Rosalía......................................................................................... 12.418 ptas. Carracedo Cons, Argentina............................................................................................ 64.860 ptas. Castro Acibeiro, Elisa...................................................................................................... 18.220 ptas. Castro Castro, Carmen................................................................................................... 90.995 ptas. Cid Maquieira, Carmen.................................................................................................... 9.944 ptas. Cidrás Robles, Pilar........................................................................................................ 26.972 ptas. Correa Boullosa, Carmen.............................................................................................. 127.535 ptas. Costa Alonso, Mª Jesús.................................................................................................. 12.665 ptas. Couceiro Dios, Carmen.................................................................................................. 40.595 ptas. Chayan Oliveira, Encina................................................................................................. 11.972 ptas. De la Torre Ogando, Isidora.......................................................................................... 60.509 ptas. Del Río Quintá, Carmen................................................................................................. 25.600 ptas. Díaz Gómez, Paula......................................................................................................... 56.122 ptas. Domínguez Yáñez, Ubalda............................................................................................. 65.530 ptas. Fernández Fernández, Dora.......................................................................................... 55.000 ptas. Fernández Golpe, Yolanda............................................................................................ 12.665 ptas. Fernández Martínez, Lourdes........................................................................................ 12.665 ptas. Fernández Rial, J. Miguel.............................................................................................. 112.633 ptas. Fernández Romero, María............................................................................................ 114.323 ptas. Fernández Rosales, Carmen.......................................................................................... 10.246 ptas. Ferrín Maquieira, Manuela............................................................................................ 164.737 ptas. Filgueira Capela, Begoña.............................................................................................. 55.000 ptas. Floriani Barreiro, Pilar.................................................................................................... 52.383 ptas. Fociños Iglesias, Dolores............................................................................................... 41.935 ptas. Fontenla Serrapio, Sonia............................................................................................... 56.922 ptas. Fortes Gago, M. Nela..................................................................................................... 75.159 ptas. Gálvez Pérez, Humberto................................................................................................. 32.774 ptas. García Duarte, Adoración............................................................................................... 18.312 ptas. García Rodríguez, Nieves................................................................................................ 8.280 ptas. García Yubero, Germán................................................................................................. 30.763 ptas. Gestido Solla, Ana......................................................................................................... 50.530 ptas. Gesto Mata, Julia............................................................................................................ 22.767 ptas. Gil Campelo, Ángeles...................................................................................................... 16.825 ptas. Gómez Vázquez, Beatriz................................................................................................. 46.371 ptas. González Castro, Josefa................................................................................................ 32.819 ptas. González González, Mar.................................................................................................. 39.599 ptas. Juncal Menéndez, M. Ángeles......................................................................................... 41.958 ptas. Lema Pedreira, Silva...................................................................................................... 22.000 ptas. Lois Soliño, Guadalupe.................................................................................................. 42.230 ptas. López Estévez, Pilar....................................................................................................... 62.435 ptas. López Mogrovejo, Cristina.............................................................................................. 36.228 ptas. López Mongia, Nelly....................................................................................................... 33.491 ptas. López Préstamo, Sara.................................................................................................... 31.951 ptas. López Ruibal, Isabel....................................................................................................... 15.831 ptas. López Sánchez-Puga, Margarita..................................................................................... 98.664 ptas. Lorenzo García, Carmen................................................................................................. 31.416 ptas. Martí Buceta, Rocío........................................................................................................ 73.830 ptas. Martínez Calzado, Guadalupe......................................................................................... 79.675 ptas. Martínez García, Ana..................................................................................................... 53.889 ptas. Mencía Castro, Dolores.................................................................................................. 12.665 ptas. Míguez Bugarín, D. Rosa................................................................................................ 27.566 ptas. Millán Vázquez, Inmaculada............................................................................................ 11.972 ptas. Morán Alija, Begoña....................................................................................................... 12.665 ptas. Mosquera Ares, Pilar....................................................................................................... 18.642 ptas. Núñez Oubiña, Begoña................................................................................................... 12.665 ptas. Oiveira Martínez, Ana...................................................................................................... 24.121 ptas. Otero Ferreiro, Ramón.................................................................................................... 51.577 ptas. Padrón Chao, Carmen.................................................................................................... 18.378 ptas. Pájaro Pol, Ana María..................................................................................................... 42.062 ptas. Pazo Rial, Mª Dolores...................................................................................................... 24.487 ptas. Picallo Rozados, Amparo................................................................................................ 95.264 ptas. Pinilla Dapena, Caridad.................................................................................................. 75.899 ptas. Pintado Pires, Manuel..................................................................................................... 95.279 ptas. Portela García, Eva.......................................................................................................... 6.210 ptas. Pose Sobral, Eugenio..................................................................................................... 35.881 ptas. Pousa Martínez, Pastora................................................................................................. 12.665 ptas. Quintas Canosa, Segunda............................................................................................ 123.161 ptas. Rey Rodríguez, Inés........................................................................................................ 20.083 ptas. Rial Fernández, Octavia.................................................................................................. 12.828 ptas. Rivero Fernández, Josefa............................................................................................... 39.567 ptas. Rodríguez Comedeiro, Carmen......................................................................................111.080 ptas. Rodríguez Palmeiro, Mercedes....................................................................................... 51.298 ptas. Rodríguez Vila, Alejandra................................................................................................ 39.567 ptas. Romero Moreira, María................................................................................................. 170.768 ptas. Ruadas Outón, Mª José................................................................................................... 34.448 ptas. Santiago Núñez, Dalia..................................................................................................... 18.312 ptas. Santomé Martínez, Consuelo.......................................................................................... 49.719 ptas. Sieiro Moral, Mercedes................................................................................................... 64.859 ptas. Silva González, Cristina................................................................................................... 12.665 ptas. Souto López, Mª José.....................................................................................................145.655 ptas. Tabuyo Romero, Fernando............................................................................................. 30.530 ptas. Tilve García, Carmen...................................................................................................... 80.424 ptas. Tojo Lamas, Alvita........................................................................................................... 58.194 ptas. Tomé Santiago, Mercedes.............................................................................................. 98.664 ptas. Torres Maneiro, Ana....................................................................................................... 34.732 ptas. Tresandi Padín, M. Ángel.............................................................................................. 245.005 ptas. Valverde Tarrio, Esther................................................................................................... 41.743 ptas. Varela Martínez, Milagros................................................................................................ 43.708 ptas. Varela Viéitez, Mª Lourdes.............................................................................................. 19.666 ptas. Villafranca Fernández, Encarnación............................................................................... 74.279 ptas. Villar Fernánez, Peregrina.............................................................................................. 19.694 ptas. Zambrana Portela Isabel................................................................................................. 65.966 ptas. TOTAL........................................................... 5.442.643 ptas. J) Días pendentes que se adeudan ó persoal funcionario e laboral dos seguintes Centros; 1 de xaneiro e 25 de decembro de 1995: 1º de xaneiro de 1995: Hospital Provincial (Persoal laboral).............................................................................. 254.860 ptas. Cidade Infantil (Persoal Laboral).................................................................................... 11.748 ptas. Hospital Psiquiátrico (Persoal laboral)............................................................................ 22.388 ptas. Hospital Provincial (funcionarios).................................................................................. 537.275 ptas. Cidade Infantil (funcionarios)........................................................................................ 106.310 ptas. Hospital Psiquiátrico (funcionarios)............................................................................... 259.272 ptas. TOTAL.............................................................1.191.803 ptas. 25 de decembro de 1995: Hospital Provincial (Persoal laboral).............................................................................. 367.375 ptas. Cidade Infantil (Persoal Laboral)...................................................................................... 9.688 ptas. Hospital Psiquiátrico (Persoal laboral)............................................................................ 52.178 ptas. Hospital Provincial (funcionarios).................................................................................. 551.685 ptas. Cidade Infantil (funcionarios)........................................................................................

 • Acta de sesión 1996/10/18_Extraordinaria

  1996-10-18_Extraordinaria

  Folla: 1,2 Da sesión extraordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 18 de outubro de 1996 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día dezaoito de outubro de mil novecentos noventa e seis, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse os Sres./as Deputados/as, D. Xosé Ramón Abal Varela, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Xosé Manuel Barros González, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Miguel Domínguez Vaz nin D. Rafael Louzán Abal, que excusaron ámbolos dous a súa inasistencia. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Vamos a comezar o Pleno extraordinario convocado para o día de hoxe. 1.3959.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Primeiro punto da orde do día: aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 27 de setembro de 1996. ¿Algunha alegación á acta?. Ten a palabra Ana Gandón. Sra. Gandón Menduíña.- Si, no primeiro tema que se aprobou, na páxina 2 empeza unha intervención miña dicindo que nós votamos favorablemente e o que pasou exactamente e dixen foi que nós non votamos favorablemente. Para que conste así. Sr. Presidente.- De acordo. ¿Algunha alegación máis?. Apróbase por unanimidade. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 27 de setembro de 1996, coa corrección mencionada pola Sra. Gandón Menduíña na páxina 2, onde en lugar de dicir "nós vamos a votar favorablemente", debe dicir "non vamos a votar favorablemente". ------ Folla: 2,6 2.3960.- COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN EN RELACIÓN CO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA PARA OBRAS EN VÍAS PROVINCIAIS [COTOP] Sr. Presidente.- Pasamos ó punto 2 da orde do día: Compromisos da Deputación en relación co Convenio de colaboración coa Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para obras en vías provinciais. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Realmente o tema non ten especial relevancia e incluso é algo sorprendente. Explícome, aquí hai un Convenio entre a COTOP e a Deputación, na que a COTOP se compromete a poñer 1.100.000.000 nas estradas provinciais e a Deputación adquire uns compromisos nese mesmo Convenio. E o que nos vén hoxe aquí é a ratifica-los compromisos da Deputación, compromisos que xa estaban ratificados unha vez que se aproba o Convenio. En concreto, estrictamente, o que se vén a aprobar é que a Deputación se compromete para por a disposición da COTOP os terreos necesarios, libres de cargas e gravames, a da-las autorizacións pertinentes e a recibi-las obras unha vez feitas. Ese é o compromiso. En principio parece así moi neutro e moi aséptico e se a COTOP vai invertir cartos nas estradas provinciais, poñe-los terreos a disposición parece algo absolutamente razonable. O que non é razonable, como xa dixemos no seu momento e tiñamos moitas dúbidas, era o propio Convenio tanto na súa financiación coma no seu reparto. Na súa financiación porque no 96 pon 5.000.000, no 97 250.000.000, no 98 375.000.000 e no 99 475.000.000. Unha cousa absolutamente estraña. Este tipo de convenios son dos que para facer uns arranxos, ás veces moi pequenos, se demora a financiación catro anos e a saber despois que vai pasar con eles. E repito, tanto na financiación coma no reparto, porque o reparto das estradas, unha vez detallado as súas, detalle que conseguimos onte practicamente, non cando foi o Convenio, resulta que hai zonas da provincia onde as estradas provinciais están en moi mala situación e que non levan absolutamente nada, non se arregla ou non está previsto arreglar, que xa veremos se se cumpre esto ou non, absolutamente ningunha estrada provincial, a pesares das necesidades que hai. Nós estaremos atentos a que esas estradas se arranxen por outra vía, sexa por vía de fondos propios da Deputación, sexa por vía do Plan da Rede Viaria Local, sexa polo que sexa, pero estaremos atentos a que se faga e incluso agardemos que se faga antes posiblemente das obras que están previstas neste Convenio, que como dixen antes teñen unha financiación absolutamente adiada. Ben, como todo o que sexa invertir na provincia, aínda que teña os seus sesgos tanto financeiros como de reparto territorial, por parte da COTOP nos parece positivo, no nos vamos opoñer, menos nos vamos opoñer agora a este trámite absolutamente rutinario, en principio, aínda que resulte estraño, xa o dixen antes. Polo tanto vamos a mante-lo mesmo sentido de voto que tivemos cando veu o Convenio ou borrador de Convenio, que foi a abstención. Nada máis e moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- En principio, cando miramos a cantidade que figura neste Convenio, 1.100.000.000 de pesetas é unha cantidade que asusta e digo que asusta porque é a primeira vez nesta Deputación que se fai unha inversión da Consellería mediante un Convenio de 1.100.000.000 de pesetas. Ocurre que lido xa non asusta tanto porque estamos falando de 1.100.000.000 de pesetas repartidos en catro anos; entón, estamos falando en realidade dunhas aportacións. Se fixéramos o reparto entre os catro anos a partes iguais sería de 275.000.000. En realidade son 5.000.000 do ano 96, 250.000.000 do 97, 375.000.000 do 98 e 470.000.000 do 99. Ata aquí, entendemos que se pode conseguir un Convenio mellor en aportación, porque os quilómetros de carretera que ten esta Deputación son o suficientemente importantes como para que a Consellería teña que dotar de máis cantidade tanto a esta Deputación como ás outras Deputacións. E xa entrando na cuestión que nos trae hoxe aquí, é curioso que apareza na orde do día o Convenio e unha relación de carreteras, relación de carreteras que máis adiante falarei sobre elas; sen embargo o título da orde do día son compromisos da Deputación e loxicamente cando hai compromisos da Deputación hai que medilos economicamente e eso non figura aquí en ningún sitio; é dicir, nós vamos a aprobar uns compromisos de Deputación que non están cuantificados por ningún sitio, pois a aportación de terreos hai que cuantificala, hai que dicir canto vale eso. E mezclando as cousas, resulta que nalgunhas delas se di no informe do Enxeñeiro de Vías e Obras que son continuación de obras iniciadas con proxectos redactados que contemplan expropiacións, co cal estas xa estarían zanxadas. Estou falando concretamente de Rubiós-Taboexa e enlace Meirol-autovía en Mondaríz. Pero nas outras non, e entón, cando se trae aquí a Pleno para aprobación unha relación como a que se trae, o lóxico é ou vén a relación completa para todas ou non vén para ningunha; é dicir, volvo a repetir, non sabemos economicamente o coste que lle vai supoñer á Deputación e é en realidade o que vamos aprobar neste Pleno. Entendemos que debería vir doutro xeito, debería vir cuantificado na medida do posible. E para rematar un pouco no tema de carreteras provinciais, volvemos un pouco á mesma canción de sempre: un plan provincial de carreteras. Creo que no último ano escoitei aquí xa tres veces que está en fase de realización. Volvo a dici-lo mesmo, dificilmente sen un plan provincial de carreteras, sen dicir que carreteras van seguir sendo provinciais, que carreteras van pasar ós Concellos ou dos Concellos á Deputación e que carreteras van pasar á Comunidade Autónoma, estamos facendo inversións sen tino e sen xeito. O Grupo Socialista entende que mentres non se faga un plan provincial de carreteras estamos un pouco no aire con todas estas inversións. Polo tanto, non vai mante-la posición de voto en contra que sempre mantivo nestas cuestións, vámonos abster, porque, como dicía ó principio da intervención, é a primeira vez que se produce unha inversión da Consellería, aínda que volvo a repetir que nós quixeramos que a inversión fora maior para os quilómetros de carretera desta provincia. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra o Sr. Tirado. Sr. Tirado Serén.- Aquí o único que se trae é algo que xa veu na vez anterior cando era autorizar ó Presidente para asinar un Protocolo e para que a Xunta se fixese cargo de todas estas obras. Neste caso concreto, e xa Mosquera o deixou reflexado, trátase de subscribir tres puntos: un, poñer a disposición os terreos necesarios; outro, dalas autorizacións oportunas para poder realiza-las obras por parte da Xunta; e por último recibir, unha vez realizadas, esas obras. Na relación aparecen pavimentacións ou reparacións duns tramos na zona norte, outros na zona sur e despois unhas obras novas. Evidentemente, cantas máis obras se fagan por parte da Xunta, menos nos quedará a nós que facer e menos teremos que aportar para manter en bo estado a Rede Provincial. Pero temos que recoñecer que non se vai acabar aquí a Deputación porque a Deputación non acaba con esas obras, vai continuar evidentemente; os fondos propios seguirán tanto mellorando a actual rede como incluso provendo a rede de novas vías. O parque de vías provinciais non se vai rematar con este plan. Apuntaba Emilio que puido ser mellor; evidentemente todo é mellorable. Tamén á inversa, volvendo a oración por pasiva, puido ser peor. Así como aquí se conseguen 1.100.000.000 de pesetas, puidéronse haber conseguido bastante menos, por eso, coma tódalas cousas, todo é mellorable e todo puido ser peor. Detállase aí que non figura a aportación de tódolos proxectos. Evidentemente non figura, pero si figura dentro dos propios proxectos porque tódalas obras que neste momento van ser financiadas a través deste plan xa teñen o proxecto na Xunta e en todos eles figura a aportación que a Deputación ten nas reparacións que haxa que facer ou nas ampliacións que haxa que facer. Quizáis puido haberse traído aquí, puidose haber traído aquí. Hai que asumi-la parte que corresponde. Temos que considerar que é un plan importante; por primeira vez, como se dicía, a Xunta asume directamente unha importante parte da rede provincial e veremos que, aínda que efectivamente falábase de que vai fragmentado neses catro anos, iremos seguindo o desenvolvemento e a súa vez a Deputación irá completando a parte que lle corresponda para que ó cabo dos catro anos, tal como diseñáramos ó principio da lexislatura, a rede provincial quede nun estado que poidamos tódolos que actualmente compoñemos a Corporación sentirnos satisfeitos. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Tirado. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Catro cousiñas moi puntuais. Primeiro, ¿por que só aparecen os compromisos da cláusula sétima e non aparece o da sexta?. ¿Por que a COTOP non nos esixiu que tamén ratificáramos que os proxectos serán redactados pola Deputación?. É algo sorprendente esta esixencia da COTOP, este compromiso me parece algo esixente. A ver se alguén me pode explicar por que sucede esto. Segundo, xa vai sendo hora de que cando ningún paisano nin ninguén escribe Taboeja, nesta Deputación se siga escribindo Taboeja. Nos papeis oficiais que veñen aí aparece estrada Rubiós-Taboeja, aparece Las Nieves, Puentecaldelas, é a repera en verso. Están vostedes incumprindo a normativa da Xunta, ou sexa, que por favor coiden esto. Despois, con respecto ó propio Convenio, que o Portavoz do Partido Popular nos di que é bo, nós xa dixemos que todo o que veña, todo o que cae na rede é peixe, pero de tódalas maneiras segue sendo sorprendente que se firme agora un Convenio, que a COTOP adquira compromisos para o ano 99, ata se cadra para reparacións e bacheos; moito nos dá que desconfiar que poida suceder e que se cumpra, pero se está así, xa está. E unha última pregunta, ¿por que non vai ningunha estrada do Morrazo?. O reparto territorial segue sendo o que é, xa antes me queixei del, agardo que noutro plan se compensen estes desequilibrios territoriais cando hai estradas que teñen tamén elevadas necesidades nesa zona. Nada máis. Sr. Presidente.- Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- Digo que loxicamente é o mellor Convenio porque é o único que se fixo ata agora, entón evidentemente é o mellor que hai ata agora. Ben, a min hai unha cousa da intervención do Sr. Tirado que me sorprendeu enormemente e é que eu pensei, cando estaba facendo a primeira intervención, que non estaban cuantificados os compromisos da Deputación, os costes para a Deputación, pero da súa intervención se desprende que si están cuantificados porque di que figuran no proxecto que está na Consellería. Polo tanto, eu entendo que se están cuantificados teñen que vir aquí cando o punto da orde do día é "Compromisos da Deputación", aproba-los compromisos da Deputación. Se están cuantificados hai que traelos aquí para aprobar. Eu pensei que non estaban, pero se están dígannolo para dunha vez dicir que é o que vamos aprobar, que coste representa para a Deputación o que vamos aprobar. Sr. Presidente.- Vamos a ver. Eu non sei se entendestes perfectamente a Tirado. Eu quería aclarar unha serie de cousas porque ó fin e ó cabo estiven no medio das negociacións. O Sr. Tirado dixo que efectivamente estaban os proxectos na Xunta. En parte si e en parte non; a realidade é que están os proxectos de todas aquelas obras que non levan consigo expropiacións, é dicir, o que é simplemente votar unha capa de rodadura ás estradas que están en mal estado. Polo tanto, tódalas que leven expropiacións, nós agora adquirimos os compromisos de face-los proxectos e de aí valorarase precisamente as expropiacións. Polo tanto non están. O Plan que plantexa Emilio é un tema que vimos plantexando, pero que non depende só desta casa, depende tamén da Consellería de Ordenación do Territorio e depende por suposto tamén dos Concellos, ou sexa, eso non é diríamos unívoco no sentido de que o podamos facer nós sós. Entón non depende só desta casa, é un tema que se plantexou na Consellería de Ordenación do Territorio; loxicamente aínda non se plantexou nos Concellos e supón un estudio que non se pode facer en quince días nin posiblemente nun ano, pero estamos neso. En canto á redacción de proxectos, practicamente tódolos convenios que ata agora eu vin asinados coa Consellería e con calquera entidade, incluso cun Concello, leva consigo a dispoñibilidade de terreos por parte do Concello e leva consigo tamén a redacción dos proxectos, polo tanto esto non é unha discriminación hacia esta Deputación por parte da Consellería da COTOP, estao esixindo a tódolos Concellos e a tódalas Deputacións. E aínda que sexa a modo de anécdota, Sr. Mosquera, Taboeja non o puxo esta casa. Vostede ve o documento que veu da Xunta e poñen Taboeja, pero nós temos Taboexa e se non pódese ver aquí. No documento que vostede ten, que é o Convenio, vén da Xunta e pon Taboeja, no noso pon Taboexa. Na aprobación do Protocolo pon: Mellora do trazado da estrada provincial Rubiós-Taboexa, As Neves. Nun sitio si e noutro non, de acordo. Sra. Gandón Menduíña.- Eu non é para falar sobre o conxunto do tema porque xa o fixo o meu compañeiro e non vou abondar neso. Gustaríame te-la confianza, de tódalas maneiras, que acaba de expresa-lo Presidente da Deputación en que as cousas foran así. Nós, desde logo, temos menos confianza, entre outras cousas porque para este ano son 5.000.000 de pesetas e o outro xa se verá que pasa cos orzamentos da Comunidade Autónoma para o próximo ano e a ver que pasa nas eleccións autonómicas no caso de que volva a gaña-lo Partido Popular, cousa que nós nin desexamos nin agardamos, se efectivamente se mantén ese compromiso. De momento non é máis que eso, un Convenio que alude a intencións de compromisos futuros, polo tanto non podemos te-la mesma confianza; pero non era desto do que quería falar senón, non sei se facelo a modo de chiste a ver se así teño máis éxito porque xa en plan máis serio intentei facelo na Comisión con pouco éxito. Cando aprobou o Pleno o borrador do Convenio, llo pasei a unha serie de xente de entidades e de asociacións das parroquias afectadas, no caso de Vigo, por unha das estradas que vai aí incluída. Uns días despois me chamaron para dicir que estaban contentisimos porque observaban que parte desa estrada lla ían arranxar dúas veces no mesmo Convenio, ou sexa, primeiro lla ían anchear, acondicionar e mellorar, e a continuación lla ían volver a anchear, mellorar e acondicionar, porque repiten e se montan un taco cos tramos, e quen lea este Convenio e coñeza as estradas ás que se refire non entende que é o que vai face-la Deputación nin onde, nin a Xunta. Se fala da estrada de Beade-A Garrida, como un tramo, e logo se fala doutro tramo que forma parte dese a súa vez. E como se dixéramos, vamos arranxa-la estrada de Pontevedra a Vigo, entón tantos millóns para a de Pontevedra-Vigo e logo tantos millóns para a de Redondela-Vigo. Aquí o mesmo, e ó final eu non sei se é que son os dous tramos da mesma estrada, se é que é unha estrada e outro tramo diferente que se confundiron, ou sexa, francamente é difícil saber a que se compromete exactamente nin a Deputación, nin a Xunta neste Convenio, nesa estrada. Entón, a non ser que pensen adxudicalo dúas veces, e arranxalo dúas veces e a deixaron bueno, bárbaro, quedará preciosa, non, pero eu agradeceríalle que o corrixiran e que quedara claro nese Convenio a que tramos concretos se refire desa estrada. ¿De acordo?. Sr. Presidente.- Gracias Sra. Gandón. Sr. Tirado Serén.- Gracias Sr. Presidente. Como chiste non está mal. Eso de dicir que se vai reparar dúas veces a mesma estrada polo mesmo lugar pois non está mal. Temos que recoñecer que unha estrada pode chamarse de cincuenta mil maneiras, depende por onde empeces e por onde acabes, e como aí hai un tramo que hai unha ponte pódese chamar desde onde empeza ata a ponte e outro onde acaba ata a ponte. En realidade tódalas obras van sobre a mesma estrada e sen repetilas, evidentemente. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos a súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase coa abstención dos grupos da oposición. Aprobándose polo Pleno corporativo do pasado 26 de xullo de 1996, o Protocolo de Intencións e o borrador de Convenio entre a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e esta Excma. Deputación Provincial para a realización de obras en vías provinciais, que permitan mellora-las infraestructuras na provincia e solventa-los problemas de comunicación, para eleva-la calidade de vida dos seus cidadáns, cun importe de MIL CEN MILLÓNS DE PESETAS (1.100.000.000); e a fin de dar cumprimento ó clausulado do referido convenio e, en concreto, ó contido da cláusula 7ª do mesmo, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular e coas abstencións do PSOE e do BNG, aproba-lo seguinte: 1.- O compromiso por parte desta Excma. Deputación Provincial, de poñer a disposición, libres de cargas e gravamens, tódolos terreos necesarios para a normal execución das obras, compromiso que suporá, como trámite previo á licitación das mesmas, a expedición da oportuna certificación acreditativa de tal dispoñibilidade, conforme á cláusula 8ª do Convenio. 2.- O compromiso de concede-los permisos e autorizacións necesarias, no seu caso, para a realización de tales obras. 3.- A obriga por parte desta Excma. Deputación Provincial de asumir, unha vez realizadas as obras e previa comunicación da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, a explotación e conservación das mesmas. ------ Folla: 6,9 3.3961.- ADXUDICACIÓN DO CONCURSO DE REFINANCIACIÓN DA DÉBEDA PROVINCIAL Sr. Presidente.- Punto terceiro da orde do día. Adxudicación do concurso de refinanciación da débeda provincial. Ten a palabra D. Julio Pedrosa. Sr. Pedrosa Fernández.- Muchas gracias. Muy breve porque el tema ya es sobradamente conocido. Desde hace unos meses y aprovechando la situación económica y su repercusión en las condiciones de los préstamos bancarios, el equipo de gobierno se planteó la posibilidad de estudiar la refinanciación de la deuda de esta Institución. Así se hizo por parte de los equipos económicos de la casa y, tras múltiples gestiones con las entidades financieras, nos atrevimos a presentar un concurso para la refinanciación de la misma, incluso corriendo el riesgo político de que a lo mejor no se presentaba ninguna y tendríamos que soportar ese resultado. Afortunadamente nuestras previsiones se cumplieron y en el concurso se presentaron dos ofertas, de las cuales la Mesa de Contratación, tras los pertinentes estudios y aclaraciones sobre la propuesta presentada, eligió, y así se propuso a la Comisión de Hacienda y en este momento al Pleno, la opción presentada además por entidades muy ligadas con esta Institución como es Caixa Pontevedra, Vigo, Ourense y Banco de Crédito Local, y de entre las tres opciones que planteaban se optó por la que consideramos más conveniente, que supone un mayor ahorro en la deuda provincial; es decir, aceptar esta refinanciación a un tipo de interés del MIBOR más el 0,15. Además del ahorro que supone en la vida del préstamo a 10 años, lo fundamental para nosotros fue que en los tres primeros años, que es lo que más nos va afectar y donde se va a notar más la importancia de esta reducción, supone un ahorro prácticamente de 150.000.000 de pesetas. Si tenemos en cuenta que el coste de toda esta refinanciación no va a llegar a los 7.000.000 de pesetas por la comisión de apertura que tiene, yo creo que, seamos de la idología que seamos, tendremos que aceptar que es una buena operación para esta casa. Por mi parte nada más. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- Nós non temos nada que obxectar a refinancia-la débeda da Deputación. Como moi ben dicía o Presidente da Comisión, nos tempos que corren con baixas do tipo de interés o lóxico é facer esto, e se se houbera feito ben no seu día a refinanciación da débeda da Deputación non habería que estar acudindo agora, é dicir, se fora a un tipo variable. Xa se estaría corrixindo automaticamente. Pero ben, non temos nada que obxectar a ese tema. Simplemente, ó Presidente da Comisión dicirlle que o risco político que anunciaban, por se alguén no se presentaba, non o cree nin el nin eu nin ninguén; é dicir, cando se fai unha operación deste tipo loxicamente se consulta antes, se sondea antes e se sabe desde antes que se van a presentar diferentes institucións bancarias. Tampouco temos absolutamente nada que obxectar á adxudicación do concurso; loxicamente para nós a mellor das opcións posibles das que se presentaron é á que se lle vai adxudicar. Pero si temos que obxectar, e o dixemos xa no seu día cando se tiveron no Pleno, as bases para refinanciar. Nas bases abríase unha posibilidade, seguiuse mantendo, e eso a nós non nos permite votar a favor. A posibilidade de que a Deputación poida retrasar ou deixar ir no tempo ata 8 trimestres de amortización da débeda, o cal significa que se nalgún momento esto se fai todo aforro que se pode conseguir nesta operación desaparece como tal, porque os 8 trimestres se seguen pagando intereses. Polo tanto, o dixemos naquel momento e o seguimos mantendo hoxe, non podemos aprobar esta refinanciación porque se mantiveron nas bases estas cuestións e se segue mantendo hoxe en día. Vamos absternos. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Como xa se falou nas bases, trátase de refinanciar 15.571.000.000 de pesetas, que é a débeda viva calculada nestes momentos desta casa e que estaba a MIBOR máis 0,50, a MIBOR máis 0,45, a MIBOR máis 0,375. En principio, a intención de rebaixar ese diferencial de 0,45 ou 0,48, que era o promedio, era unha boa intención. Xa non vamos entrar nas consecuencias. Chegamos a esto por unhas operacións de enxeñería financeira nesta Deputación que foron absolutamente aberrantes e que levaron a que a débeda chegara a andar nos 17.000.000.000. Agora está na cifra que dixen antes, 15.571.000.000. Agora, con respecto a este tema e con respecto ó que citou o Sr. Pedrosa, o Portavoz do PP neste caso, do éxito desta operación, quería facer unha serie de consideracións que á parte afectan incluso o funcionamento desta casa. Esta operación xestouse evidentemente ante a baixa do tipo de interés e xestouse, como é lóxico, falando coas entidades de crédito a ver que posibilidades había de que tivera éxito ou non, ou sexa, que se presentaran ou non. Ás entidades de crédito se lles falou dunhas condicións e ó parecer, e así se nos comunicou, había varias entidades interesadas. A última hora, ese era o dato que a vez pasada nós non sabíamos, resulta que se lle puxo a condición deses oito trimestres de carencia que podía a Deputación optar. Eso fixo que varias das entidades interesadas en presentarse se retiraran, non se presentaran. E algunha desas entidades estaba disposta a presentalo ó MIBOR máis 0,05, que eran as cifras que vostede está mencionando, pero esa cláusula, que non sabíamos que se metera á última hora, fixo que a operación non fose tan boa como pudo ser. Independentemente que vostedes prometeron e seguen prometendo que non van facer uso, polo menos en pouco, neste ano, o que vén, desa cláusula, salvo condicións excepcionais. Pero creo que as cousas é mellor que se sepan nos seus termos estrictos e a realidade foi esa. De feito non é un gran éxito que se presente só unha entidade; é dicir, que practicamente non hai concurso. Outra entidade que se presentou era parcialmente e de todas maneiras presentouse cun MIBOR máis baixo sen esa condición que vostedes puxeron a última hora pois. Sen esa condición houbéramos logrado seguramente o 0,10 e o 0,05 seguro, o que suporía un aforro algo máis elevado. De tódalas maneiras, o aforro existe, non nas cifras que se barallaron senón nas que o Presidente da Comisión agora dou, unhas cifras realistas, poden andar en cincuenta e algo millóns o primeiro ano, baixando porque o baixa-lo montante, o principal do crédito, os intereses son menos e entón o aforro é menos, e en tres anos si pode andar nesa cifra e en dez anos pode andar, se cadra, en trescentos e pico millóns, que é un aforro. Non é todo o que se debera, e á parte a enxeñería financeira nesta Deputación, a pesar de ser un axuste técnico, porque no fondo é un axuste técnico, é dicir, as refinanciacións fortes foron as anteriores nas que se movían miles de millóns, foi absolutamente desastrosa. A enxeñería financeira desta Deputación, incluso para unha cuestión de axuste técnico, segue fallando. Acabo de explicar por que; desde logo non é un fallo tan clamoroso como o das pasadas dúas refinanciacións que foron absolutamente calamitosas. Simplemente neste caso é que en vez dun aforro máis grande, en vez de ser 60.000.000 ou 65, son 50, pero é un aforro e polo tanto benvido sexa, pero a enxeñería financeira desta Deputación segue fallando escandalosamente, non nos termos desde logo das anteriores refinanciacións pero segue fallando. E como é un aforro, como non hai á parte ningunha posibilidade agora de financiar nada, é dicir, o do 0,15 ó 0,05 non hai maneira de baixalo, agora non vai ninguén a entrar a esa refinanciación, é un aforro, nós vámonos abster na adxudicación. Nada máis e moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- A mi me encanta conocer las buenas relaciones del Bloque con la gran banca, de la buena información que tiene, eso es bueno. Le diré que, por ejemplo, se acaba de firmar en Vigo, como usted sabe muy bien, una refinanciación también de doce mil y pico millones de pesetas. No tiene la cláusula de los ocho trimestres y el MIBOR que consiguieron es exactamente el mismo, o sea, que no debe depender sólo de la cláusula de ocho trimestres. Por otro lado, le diré que si a usted le parece poco el ahorro de 150.000.000 de pesetas en tres años, a mi me parece más que suficiente. Otra pequeña concreción: hablaba de que hay créditos en este momento que tiene la Diputación que no son al 0,50 sino al 0,45 y al 0,37. Le diré que si, pero de los 15.000.000.000 son 597 millones sólamente, con lo cuál prácticamente la totalidad de la deuda estaba al 0,50. Y en cuanto a lo que decía D. Emilio de que la cláusula de ocho trimestres iba a suponer perder todas las ventajas económicas que tenemos si se utiliza, le diré que ya lo habíamos discutido en su momento cuando se discutieron las bases. Evidentemente, si se utiliza esa cláusula en algún momento, al retrasar el plazo de amortización va a suponer un coste algo mayor, pero en todo caso si eso se hace, como usted comprenderá, sería por un problema de Tesorería en un trimestre determinado. Si existe ese problema de Tesorería y no tenemos la posibilidad de suspender el pago de este trimestre y tenemos que acudir en ese momento a un endeudamiento, no le quepa la menor duda que el coste sería muy superior. Por eso, esta es una posibilidad que se deja abierta en un plazo que es a diez años, que en principio y si la situación económica, como esperamos todos, sigue mejorando no se va a utilizar, pero en todo caso, si alguna vez hay que utilizarla, va a resultar más barato que acudir a nuevo préstamo. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Tiene la palabra el Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Non é que nós teñamos, non sei se por sorte ou por desgracia, relacións coa gran banca, non sei exactamente que significa ese termo, se é a banca multinacional, se é a banca non sei que. O que si procuramos é documentarnos e cando foron as bases non sabíamos o que pasou á última hora. E agora si nos documentamos con respecto a eso. E non me veña co exemplo de Vigo; é que en Vigo tamén hai carencia, claro, por eso poñen ese tipo. Aquí houbo algunha que xa tivo seis anos de carencia, dous cando se pediron, dous cando se refinanciou a primeira vez e dous cando se refinanciou a seguinte. Sen carencia pódese conseguir máis 0,05, con carencia non. Cando me di que en Vigo se consigue igual me está dando a razón, ou sexa, a cláusula esa penalizounos aquí e en Vigo. Claro, exactamente é o que sucedeu. Ó poñerlle carencia sucede eso. E nada máis, eu creo que está clarisimo. Ó final só aparece unha e á parte seguramente ata inducida precisamente polas boas relacións que ten con esta casa ou porque son os que teñen créditos e non queren deixar de telo diñeiro prestado. Nestes momentos a banca o que ten é capitais ociosos que quere invertir; entón, perder de ter invertidos, prestados cartos, posiblemente lle sexa gravoso. Posiblemente aí hai algo raro; entón, non fai falta ter grandes relacións con ninguén senón simplemente preguntar a quen está no gremio. A enxeñería financeira desta casa, reitero, segue, a pesar de que non é o desmadre financeiro que houbo noutra época, nin estas refinanciacións son as calamidades que houbo noutros tempos. Pódolle dicir, por exemplo, como dato do que é a enxeñería financeira desta casa, que houbo un momento na primeira refinanciación en que se estaba pola labor de facela en divisas, e ó final saiu un Decreto do Ministerio de Economía que o prohibiu. Se non nestes momentos en vez de deber 15.700 deberíamos 25.000 millóns. Bueno, pois estaban entusiasmados e ó final porque houbo un Decreto que o prohibiu. A enxeñería financeira nesta casa sempre foi unha catástrofe, e non posiblemente polos técnicos senón por decisións políticas. Agora parece que non están os termos tan desastrosos pero tampouco é boa, estrictamente por esa cláusula que se puxo a última hora con descoñecemento das consecuencias que podía ter cara a propia refinanciación. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- Sr. Pedrosa, operaciones de tesorería a diez años no se pueden hacer. Mire, la operación de tesorería se hace en un momento puntual por una tensión de tesorería en la Institución, en un momento puntual, a seis meses, a un año. Ustedes, si lo hacen con ese fin que usted anuncia están planteando una operación de tesorería a diez años vista. El trasladar los ocho trimestres en el tiempo significa que este crédito no es a diez años, puede ser a doce años. Por lo tanto, toda la operación de ahorro desaparece como tal. Eso es a lo que me refería. Y además, si es por eso pueden retirarlo, podían haberlo hecho, que fue nuestro planteamiento en las bases, se acordará, de retirar los ocho trimestres; pudieron hacerlo en aquel momento porque si el tema era de operaciones de tesorería lo tenían muy sencillo. Cualquier operación de tesorería se hace a ese mismo interés o ligeramente más bajo. Una de estos días, bastante más pequeñita, y de un Ayuntamiento pequeño, de 50 millones de pesetas, a 7,15, igual. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Procedemos á votación do punto número 3, adxudicación do concurso de refinanciación da débeda provincial. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Queda aprobada polo tanto a adxudicación correspondente coa abstención do PSOE e do BNG. Visto o expediente tramitado ó efecto para a adxudicación do concurso para refinancia-la débeda provincial, mediante unha operación de crédito (préstamo a longo prazo); vista a proposta da Mesa de Contratación e o informe de Secretaría e Intervención desta Deputación, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía, acorda por maioría de votos do Grupo Popular, e as abstencións do PSOE e do BNG, aproba-lo seguinte: A adxudicación do concurso á opción A da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra, por se-la máis vantaxosa para esta Deputación e cumprir coas condicións esixidas nos pregos de condicións, que oferta: - Ó MIBOR máis un diferencial de 0,15 puntos e unha comisión de apertura do 0,05% en tódalas alternativas, e demais condicións que constan no expediente. Así mesmo, acórdase que a cantidade definitiva para refinanciar esta operación queda fixada na cantidade de QUINCE MIL CINCOCENTOS SETENTA MILLÓNS OITOCENTAS CORENTA E DÚAS MIL SETECENTAS OITENTA E UNHA PESETAS (15.570.842.781), de acordo co informe de Secretaría-Intervención que se une ó expediente, que pode ser modificada polas posibles amortizacións que se produzan ata a data da sinatura do contrato. Así mesmo, acorda facultar ó Ilmo. Sr. Presidente desta Deputación, para levar a cabo as actuacións que sexan precisas para concerta-la expresada operación de crédito. ------ Folla: 9,12 4.3962.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº2/96 Sr. Presidente.- Pasamos ó cuarto punto da orde do día. Expediente de modificación de créditos número 2/96. ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Estamos no segundo expediente de modificación de crédito, son 32.700.000 de créditos extraordinarios, partidas que non existían que se abriron, aínda que aquí está así, se podía interpretar como suplementos, é igual. É 1.047.000.000 de suplementos de crédito, fináncianse de baixas, dos aforros de intereses e de remanentes, sobre todo de remanentes de Tesorería do ano pasado. As partidas máis gordas a onde vai son Acción Comunitaria 8.000.000, o PAM 1.000.000.000, aportacións dos Concellos ó programa LEADER 9.000.000; ou sexa, partidas todas que en principio son absolutamente discrecionais o seu reparto, a súa decisión, incluso supón decisións tomadas que nós non participamos en absoluto nelas. Se vai ampliar Acción Comunitaria, se vai amplia-lo PAM, ou se a Deputación vai a suplir ós Concellos nas obrigas que teñen de aporta-la súa parte proporcional do que consiguen do LEADER, xa sona un pouquiño a coña. Ou sexa que os Concellos favorecidos por un programa aínda por riba a Deputación os favoreza máis. E despois hai cousas rechamantes e que son prácticas que non acaban de desaparecer nesta Deputación como é que haxa excesos en certas partidas, que haxa que suplementar e se fai como suplemento. Explícome: que eu sepa, a partir de novembro, por exemplo, ás bandas de música ninguén as chama para actuar ou moi pouquiño e aparecen 2.000.000 máis para actuacións concertadas. ¿Por que?. Pois porque alguén, o responsable, se excedeu, se pasou de crédito e agora hai que recoñecelo. Son prácticas que non se axustan á legalidade presupostaria e deberían desaparecer dunha vez. Se unha partida se quere aumentar se aumenta, se decide o aumento; por esta vía, que non é a ordinaria, se está tirando do gasto por encima da partida sen ter antes modificado esa partida. Bueno, en relación ó que pasou noutras épocas, esto é pequeniño pero é así. Esto, xunto con que nós non estivemos de acordo co Presuposto, polas razóns que expuxemos no seu momento, e porque non estamos de acordo na maneira de tramitación. Hai decisións tomadas nas que esta Corporación non participou en absoluto senón que as tomou o Presidente ou quen fose e xunto con que a propia tramitación e reparto posterior destas partidas vaise facer cunhas bases de execución que son así, deben se-las peores no sentido de menos, non sei se democráticas, non, pero menos participativas nas máis presidencialistas ou con menos competencia do Pleno, deben se-las bases de execución peores neste sentido que hay, pois lévannos a votar claramente en contra deste expediente. Nada máis e moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- Si, Presidente en otros tiempos al menos se tenía la delicadeza o se guardaban las formas un poco más en esta casa y los puntos 4º y 5º de este Pleno iban a Plenos diferentes. Digo esto porque, mire, el expediente de modificación de créditos final, el fondo de esta historia, son los 1.000.000.000 de pesetas del punto 5º, del Plan de Acción Municipal, y son los 1.000.000.000 de pesetas de la campaña electoral del Partido Popular, que va a repartir el Sr. Presidente a sus amigos como bien el quiera. Y por supuesto, no vamos aprobar nunca una historia de este tipo. Sr. Presidente.- Perdone D. Emilio, ese es el punto siguiente. Espere usted un momento. Hable usted en el punto siguiente y luego critique todo lo que quiera, pero de momento, a mi entender, estamos en el punto 4º, expediente de modificación de créditos. Si quiere seguir siga. Sr. González Iglesias.- Ya había acabado, Presidente. Le estaba diciendo que al menos en otras épocas lo diferenciaban; aquí ya viene a continuación. Por lo tanto, Presidente, vamos a votar en contra. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Ten a palabra D. Julio Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Gracias. Con respecto a D. Emilio será contestado en el siguiente punto porque el reparto de eso se verá en el siguiente. Con respecto a los comentarios de D. Cesáreo, también muy breve. Por un lado decir que se trata del 2º expediente de modificación de créditos en lo que va de año. Si cogemos el ejemplo de muchos Ayuntamientos, desgraciadamente tienen que hacer bastantes más, con lo cuál se demuestra que el Presupuesto no estaba tan mal hecho. Si tenemos en cuenta además que de los mil setenta y tantos millones de pesetas de que se trata el expediente, mil van para una partida concreta, y de los otros setenta y tantos, si vemos las partidas principales, nos encontramos que dieciocho son para temas de personal, diez para arreglos en Soutomaior, diecisiete para carreteras, nueve INTERREG, cinco para pago de facturas y tres para Asilos. Lo que se demuestra que el resto que queda es para defectos del Presupuesto, puede ser, pero estamos hablando de una cantidad del 0,000 no se cuentos del Presupuesto, creo que es muy poco. Y por último, en cuanto a los 1.000.000.000 a mi sí me gustaría destacar la importancia que esto tiene porque hace unos meses, cuando el Presidente anunció que se iban a dedicar 1.000.000.000 para ayuda a los Ayuntamientos, para el PAM en concreto, la oposición lo puso francamente en duda y hubo hasta carcajadas. Haber de donde los sacábamos. Pues aquí están, mire usted, se ha conseguido, hemos cumplido y lo que había prometido el Presidente se está presentando en este momento al Pleno. Aquí están los 1.000.000.000 de pesetas para el PAM, de este Presupuesto. Con lo cuál, el equipo de gobierno, yo considero, Sr. Presidente, que ha cumplido y aquí están, por lo tanto vamos a votar a favor de esta modificación de créditos. Nada más. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Mire, eu o que dixen era que eran cousas pequenas, ou sexa, non estamos dicindo o mesmo. Agora, tamén dixen que a maioría, incluído os 1.000.000.000, van para partidas discrecionais, ou sexa, non comprometidas en plans obxectivados, polo menos que sepamos ata agora. Eso me parece un déficit gordo. Con respecto a se ían ser 1.000.000.000 e demais, pola nosa parte, que eu sepa, non dixemos nada deso. Non, non dixemos nada deso, deso nada, se non mire as actas ou mire incluso a prensa, nós non dixemos nada deso. Ou sexa, que vai haber 1.000.000.000; agora que hai dúbidas de se van ser este ano, se se van cargar o ano que vén, etc., etc., pode habelas en canto non coñecemos as contas reais desta Deputación, coñécennas vostedes, e de vez en cando, cando teñen que traer un expediente nos enteramos, pero non dixemos nada deso. Vostedes saben as contas e anuncian que van poñer 1.000.000.000; bueno, serán para o ano que vén, tampouco se puxeron prazos, puxeron vostedes un prazo que lles daba antes do verán, tráenno agora. De feito, en principio tamén pensaron meter máis, mil este ano e non sei canto o ano que vén, ó final queda en 1.400. Esas contas vanse facendo día a día. Nós non dixemos nada deso. O que si criticamos e volvemos a criticar é que o POS, por exemplo, da Deputación manteña a aportación máis baixa do que é habitual, para dedicalo a plans deste tipo sen ningunha planificación. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- Me decía el Presidente y me decía el Sr. Pedrosa que yo estaba hablando del punto siguiente, pues mire, es que el punto siguiente se financia en este, o sea, he estado hablando por algo, Sr. Pedrosa. Yo fui de los que puse en duda ese plan de los 1.000.000.000 de pesetas, y lo hice por una razón, con la misma razón que lo puse en duda, hoy me asaltan temores; esta debe ser la única Institución de este país que utiliza todos los remanentes del año anterior, cosa que se hizo ya el año anterior. Y todos sabemos que hay remanentes que son reales y hay otros dudosos. Esta es la única Institución que los utiliza todos. Los riesgos de utilizar estos remanentes se ven al cabo de dos o de tres años. Simplemente la pregunta es ¿por qué esta es la única que los utiliza todos?. Simplemente esa. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Para D. Cesáreo. Cuando dejó aparte los mil, me pareció bien. Yo dije que la oposición se había hasta carcajeado, a lo mejor tenía que precisar; puede que hubiese sido sólamente el PSOE y que hubiese puesto en duda eso, retiro entonces lo del Bloque, perfecto. En cuanto a que el resto de las partidas son no objetivables, yo no se qué entiende usted por no objetivables cuando estamos hablando de complementos de personal que están fijados, cuando estamos hablando de obras en Soutomaior, cuando estamos hablando de un plan INTERREG y cuando estamos hablando de Asilos y de facturas. El 90% de esos 72.000.000 que quedan, a mi me parece bastante objetivable eso, pero es una opinión personal. Contestando a D. Emilio, que dice: ¿por qué esta Diputación utiliza todos los remanentes?. Evidentemente, es una decisión política, está clarísimo. Nosotros queremos que todos los remanentes se apliquen en beneficio de esta provincia, D. Emilio. No queremos tener remanentes contables. Cuando nos comprometemos a todos los remanentes meterlos en obras, evidentemente es que el dinero tiene que estar ahí; usted no le puede decir a un Alcalde que tiene 15.000.000 para una obra y después decirle que es un artificio contable, tiene que estar el dinero, y lo queremos expresamente dedicar a obras en la provincia, en beneficio de esta provincia, que para eso estamos aquí. Esa es la contestación. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Simplemente completarle a D. Emilio que todavía no se han utilizado todos los remanentes, posiblemente vendrán a otro Pleno, todavía no se han utilizado todos los remanentes. Si no liquidó el Presupuesto Madrid, usted lo sabe, non temos liquidado o Presuposto, logo non podemos utilizalo hoxe porque efectivamente aínda non se fixo a transferencia correspondente nin se liquidou o Presuposto do ano 95 no Ministerio. Sr. González Iglesias.- Mire, vamos a ver. En el expediente se hace referencia a que se utilizan todos los remanentes del año 95 de esta Diputación. Por lo tanto, se están utilizando todos. Se están contradiciendo entre el Sr. Pedrosa y el Sr. Presidente. El Sr. Pedrosa dice que es decisión política utilizar todos los remanentes y el Sr. Presidente dice que aún quedan algunos, que se utilizarán. Y mire, si no se hiciesen operaciones de este tipo, esta casa no sufriría las tensiones de tesorería que sufre porque lógicamente hay que pagarles no sólo a los Alcaldes, sino a las Asociaciones y le puedo decir que hay más de una, de diez y de cien, que llevan más de un año con subvenciones concedidas sin cobrar, y eso se produce por estas historias, y se lo demuestro cuando quiera con Resoluciones Presidenciales concediendo subvenciones que a día de hoy no han cobrado. Sr. Presidente.- D. Emilio, me sorprende lo último que usted acaba de decir. Indudablemente, me confirma el Interventor, que tengo a mi izquierda, que pode haber algunha asociación que non cobrou; que o xustifique, cando o xustifique cobrará, mentras non o xustifique por suposto que non vai cobrar. Está aquí o técnico e está dicindo que non hai problema de ningún tipo neste sentido. Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Muy breve, sólo para un punto. Yo creo que es importante que los medios de comunicación lo recojan porque no ha existido en todo este año ningún problema de tesorería en esta casa y esperamos que no exista. Se han reducido considerablemente los plazos de pago a todos los proveedores y a todas la subvenciones pendientes. Que quede eso muy claro porque es importante, porque nos jugamos en ello mucho en cuanto a coste de futuras operaciones; o sea, no han existido en todo el año problemas de tesorería ninguno, y repito lo que dijo el Presidente, si hay alguna asociación que no ha cobrado son por problemas de los mismos, que no han presentado todos los documentos que se le han exigido. Y si queda alguna despistada, que presente todo y se pagará. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Procedemos polo tanto á votación do punto número 4, expediente de modificación de créditos nº 2/96. ¿Votos en contra?. ¿A favor?. Apróbase por maioría do PP. En contra o resto dos grupos. Vista a memoria da Presidencia de 10 de outubro de 1996, en relación coa proposta para aprobación do expediente de crédito extraordinario nº 2/96 por importe de TRINTA E DOUS MILLÓNS SEISCENTAS NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTAS OITENTA E SETE PESETAS (32.699.887); o expediente de suplemento de crédito nº 2/96 por OITOCENTOS VINTEDOUS MILLÓNS CENTO OITENTA E TRES MIL SEISCENTAS NOVENTA E NOVE PESETAS (822.183.699); e o expediente de transferencia de crédito nº 1/96 por DOUSCENTOS VINTECATRO MILLÓNS SETECENTAS SESENTA E UNHA MIL CORENTA E CINCO PESETAS (224.761.045), que se financian: o primeiro con baixas no capítulo 1º por 18.099.887 pesetas e no capítulo 3º por 14.600.000 pesetas; o segundo co remanente de Tesourería; e o citado en terceiro lugar de transferencia, finánciase con baixas no capítulo 3º; todos eles para acometer finalidades que se detallan nos anexos adxuntos e co fin da necesidade de realizar gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte; e visto así mesmo o informe emitido polo Sr. Interventor de data 10 do actual, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do PSOE e do BNG, o seguinte: Aprobar ditos expedientes de modificación presupostaria, segundo o seguinte detalle: 1)Expediente de Crédito Extraordinario 2/96, por 32.699.887 pts. 2)Expediente de Suplemento de Crédito nº 2/96 por 822.183.699 pts. 3)Expediente de Transferencia de Crédito nº 1/96 por 224.761.045 pts. Ditos expedientes serán expostos ó público durante o prazo de quince días hábiles tal e como dispón o artigo 158 e concordantes da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais. ------ Folla: 12,21 5.3963.- APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA O BIENIO 1996-97 [PAM 1996 - 1997] Sr. Presidente.- Pasamos al punto quinto del orden del día y último punto: aprobación de Bases reguladoras do Programa de Acción Municipal para o bienio 1996-1997. Ten a palabra o Sr. Costa. Sr. Costa Díaz.- Bueno, en primeiro lugar, ter en conta o esforzo que a Deputación de Pontevedra, como Concello de Concellos, fai para levar adiante este importante plan. Importante plan polo seu volume, 1.400.000.000 de pesetas. Importante plan polo momento en que se leva a cabo posto que os Concellos da provincia están atravesando un momento crítico para as súas infraestructuras, que teñen deficiencias, e ademais ás veces para subministros importantes que teñen necesidade de facer. Importante plan tamén porque vai ó 100% e os Concellos están pasando nas súas arcas un momento crítico e é un desafogo que se poida acadar este plan tan importante sen que os Concellos teñan que aportar nada. Importante tamén porque se poden acadar obras que non se poden acadar noutros plans e incluso se poden comprar subministros. Teñan en conta que nestes momentos fan falta en moitos Concellos. E tamén como Alcalde, por suposto, a satisfacción deste plan e como Deputado apoialo totalmente nas Bases que neste momento se someten a aprobación. Nada máis e gracias, Presidente. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Costa. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Bueno, despois de escoitar estas loas e panexíricos do Presidente da Comisión, podía parecer como irrespetuoso o poñer algunha obxección a estas Bases. A realidade é absolutamente diferente, incluso en técnica de tratamento plenario. Nós, o outro día, detectando que estas Bases teñen graves erros tanto técnicos, de propia estructuración interna, como de transparencia, presentamos unha serie de emendas que anunciamos como voto particular e a técnica do Pleno levaría que antes de nada habería que discuti-lo voto particular destas emendas que nós presentamos. Paso ás emendas, e como o outro día na Comisión non houbo posibilidade de discutilas porque o Presidente simplemente dixo que as propuxera e que xa veríamos, propóñoas agora no Pleno e a ver que resultado teñen. Lamento que teñan que vir así ó Pleno; o normal é que estiveran antes tratadas, pero a causa foi que na Comisión pasouse a vota-las Bases tal como estaban, sen entrar a discuti-las emendas que agora paso a relacionar. Na base V hai unha novidade. Pon: "os Concellos e Entidades Locais Menores interesadas". Nós pensamos que unha de dúas, ou non se poñen as Entidades Locais Menores ou se concreta dalgunha maneira que relación vai haber cos Concellos, porque se non pode haber duplicidades, pode haber Concellos que saian absolutamente premiados ou podemos chegar, agardemos que non, e agárdome non darlle a idea, a situacións que pasaron nesta casa, nas que un Concello con 9.000 habitantes ou 8.000 levou nun plan destas 500.000 pesetas ou 1.000.000 e unha Entidade Local Menor con 400 habitantes se levou tres ou catro millóns. Entón, ou ben se suprimen as Entidades Locais Menores ou ben hai algún criterio de reparto para que nos saia primado un Concello por ter axuda tanto o Concello coma a Entidade Local Menor ou se produzan casos coma os que dixen antes que pasaran nesta casa. Na base V tamén, no último parágrafo, onde pon "Resolución ou certificación de acordo do órgano competente do Concello", nós propoñemos que sexa o Pleno. É unha técnica que incluso a Administración Central a esixe sempre, esixe que sexa o Pleno quen as aprobe e non é difícil de entender, xa que pode haber incluso problemas, porque o órgano competente, segundo como estea a delegación, pode suceder que sexa o Alcalde ou a Comisión de Goberno, e indudablemente se nós lle vamos dar cartos ten que haber un compromiso do órgano soberano, do órgano supremo, para que despois non poida haber problemas. É algo que se está facendo en tódolos ámbitos, faino a Administración Central coas Deputacións, esixe que sexa o Pleno, e á parte creo que se a Deputación dá cartos para unha obra tamén é interesante que vaia por Pleno e non quede nun órgano que non sexa público como pode ser a Comisión de Goberno ou o Presidente. Que se sepa publicamente que o Concello, a través do seu Pleno, elixe unha obra para este plan que ademais financia a Deputación. Con respecto á Base VI aquí hai algo que é profundamente discutible; no segundo parágrafo di que o 20% o reserva o Presidente para dalo fóra dos prazos. As Bases en si xa reservan que o Presidente o faga como queira, pero esta en concreto reserva o 20% para Concellos que igual nin presentan a documentación a tempo. Evidentemente parece que pode servir para premiar ós incumpridores, que non cumpran prazos nin nada. Pódese obxectar que pode ser por se hai un temporal. Non creo que poidamos facer unhas bases dun plan pensando se vai haber un temporal ou non, eso son situacións excepcionais que xa se arreglarán como sexa, entre outras cousas porque tamén pode haber baixas, pode haber anulacións, pode haber outras partidas que dean eses créditos ou pode haber, segundo se cita aí nunha cláusula, aportacións da Xunta que podían servir para este fin. En principio é unha cláusula extremadamente perigosa. Non parece moi serio abrir unha espita e que esto sexa premiar discrecionalmente ós incumpridores. Polo tanto a nosa proposta é suprimir o segundo parágrafo desa Base VI. Na Base VII trae unha serie de criterios para o reparto que en realidade se resumen nun, ou sexa, como e cando queira o órgano decisorio, neste caso o Presidente. Non nos parece serio que se faga algo deste tipo. Estes criterios non son nada obxectivos e entón propoñemos engadir ó final da base VII un apartado c) que diría o seguinte: 1) Elaborarase un reparto en base a criterios obxectivos que pasará por Comisión Informativa; e 2) Este reparto aproximado comunicarase ós Concellos antes do 15 de novembro. Nos parecen moi importantes as dúas cousas; unha, que haxa criterios obxectivos, e outra, tan importante ou máis, que os Concellos sepan a unha data fixa con canto van poder dispoñer para eso e non esa indefinición que pode levar ó que xa ten pasado, porque a historia está aí, de que igual a final de ano un Concello aínda non sabía canto lle podía dar. Os Concellos que o fan seriamente terán que elabora-los seus presupostos, terannos que aprobar antes de final de ano ou sobre esas datas e polo tanto deben saber con canto poden contar. Eu agardo que esta emenda sexa aprobada igual que as outras, que me parecen absolutamente mínimas e realistas. Na VI di que o prazo para pedi-las obras é o 31 de xaneiro do 97. O que se propón é que os Concellos sepan máis ou menos o que vai tocar, piden as obras antes do 31 de xaneiro do 97 e o que se propón aquí para a Base IX, despois do parágrafo un, que haxa un prazo para que os Concellos teñan concedidas esas subvencións. Ou sexa, que o procedemento sería, antes do 15 de novembro se lle comunica máis ou menos canto van a recibir, antes do 31 do xaneiro envían as súas solicitudes e proxectos e o que se propón aquí é que o prazo para a resolución da concesión sexa o 28 de febreiro do 97. Ou sexa, despois a Deputación ten un mes para comunicarllo e os Concellos a partir de aí xa poderían votar andar a súa maquinaria, contrata-la obra, etc. E xa para rematar coas emendas que se presentaban, na Base décimosegunda poñer unha condición máis. Actualmente pon que as obras deberán estar executadas e xustificadas antes do 31 de outubro do 98. O que se propón é que se lle poña un prazo de adxudicación, entre outras cousas para evitar as tomaduras de pelo habituales de que chegue un Concello e un mes antes de que acabe o prazo de xustificación pida o cambio de aplicación e cousas destas. Entón o que se propón é que a décimosegunda quede redactada da seguinte maneira: As obras que se acollan a este programa deberán estar adxudicadas antes do 31 de setembro do 97 e executadas e xustificadas antes do 31 de outubro do 98. O incumprimento de calquera destes prazos supón a anulación da axuda. Que quede redactado desa forma para que haxa uns prazos e evitar despois o que ten pasado, que o Concello pide alegremente tal, despois ó final cando queda un mes para xustificala resulta que tal, se non a ten adxudicada en tempo e forma que o pense e que cambie a obra canto antes para evitar estes problemas. Estas son emendas en forma de voto particular, polo tanto hai que votalas por separado ou por xunto antes de vota-las Bases no seu conxunto, pois son emendas que presenta o BNG e que agardo que sexan aceptadas. En todo caso é o que hai que votar primeiro e que se posicionen os restantes grupos. Nada máis. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Emilio. Sr. González Iglesias.- Vamos a ver. Una vez más aparecen las Bases de distribución del Plan de Acción Municipal, que substancialmente son las mismas de siempre, es decir, se varían un par de cosas pero al final incluso se repite lo que aquí se dice que la asignación de subvenciones a las distintas obras se hará en función de los siguientes criterios, estos son los mismos de siempre, obras de carácter hidráulico, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, alumbrado público, etc., etc. Esto bien, si a continuación hubiese otra cláusula que nos dijese cuáles son los criterios de reparto. Volvemos a la canción de siempre; es decir, no se pueden poner 1.400.000.000 en manos de nadie, de ninguna persona, Sr. Presidente, se lo digo con toda la claridad del mundo, yo me fio de todo el mundo pero nadie, nadie, en esta Institución puede ser el responsable y tener la capacidad de decidir a quién le da los 1.400.000.000 de pesetas y como se los da, porque nunca nos dice qué criterios utiliza. Nunca nos dice si a Ayuntamientos más grandes les da más, si a Ayuntamientos más pequeños les da menos, si a los de más población les da más y a los de menos población les da menos. Por lo tanto, esto es lo que tiene que figurar en unas bases, unos criterios objetivos. Y esto no aparece por aquí y esto al final es el caballo de batalla de siempre. Incluso vemos cuestiones curiosas, como que el Presidente se reserve el 20% del crédito destinado en este programa fuera del plazo anteriormente señalado. Que más da. Digo que más da porque aquí en otras ocasiones el plazo se ha saltado por todas partes y no pasa nada. Ustedes lo hacen como quieran hacerlo. A uno lo que le extraña es que cuando ustedes tienen la mayoría absoluta que tienen, más que suficiente para aprobar los criterios de reparto que quieran, traíganlos al Pleno y dígannos a todos nosotros y díganle a todos los ciudadanos de la provincia de Pontevedra en qué criterios de reparto objetivo se basan, porque eso es algo que nunca supimos en esta casa y estoy viendo que vamos a seguir durante mucho tiempo sin saber. A uno le duele hacer estas intervenciones y le duele porque uno, más o menos, confía en las personas y se cree lo que le dicen, al menos de entrada, y uno recuerda una conversación con el Presidente donde hablaba de posibilidades de alcanzar acuerdos, etc., etc., y montones de cosas. Bueno, pues nunca hubo acuerdos aquí, ni siquiera se propició desde la Presidencia el que hubiese acuerdos, ni en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento, ni en los criterios de planes, ni en el reparto de planes, para nada, en ninguno, ni siquiera llamar a los Portavoces para preguntarle su opinión, ni siquiera eso. ¿Qué ocurre con esto?. Que esto es lo que nos lleva en esta Institución a estar siempre diciendo las mismas cosas, o parece que siempre estamos diciendo las mismas cosas. Le voy a decir ahora lo siguiente: tuvimos una reunión con alcaldes del Partido Socialista en la provincia, y estos alcaldes lo primero que nos planteaban, y así está en un escrito que se metió por Registro ayer, era la posibilidad de llegar a un consenso en la distribución de fondos de la Diputación, un consenso entre los tres grupos políticos presentes. Tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y el BNG tienen diferentes alcaldes, tienen responsabilidades municipales en diferentes sitios y por lo tanto no debe ser muy difícil, si se quiere, propiciar un acuerdo, alcanzar ese acuerdo. Y la segunda cuestión que nos planteaban, aparte de esa reunión de Portavoces o incluso de alcaldes con el Presidente de la Diputación para tratar de llegar a ese acuerdo, era que esos criterios de reparto fuesen medibles y objetivables, es decir, que fuesen superficie o población o mezclándolos o déficit de infraestructuras, puestos escolares, yo qué se, se pueden objetivar entre todos. También se hablaba de que hubiese una cantidad fija por Ayuntamiento y de que desapareciesen las Entidades Locales Menores porque no tiene demasiado sentido en un plan que en principio se ha hecho para Ayuntamientos que estén apareciendo Entidades Locales Menores salvo que sea otra cuestión que yo me temo, pero que no voy a decir en estos momentos. Entiende el Grupo Socialista que lo que se debería hacer con este plan, con estas bases, es dejarlas sobre la mesa, y lo solicitamos formalmente, que queden sobre la mesa y que se abra un período para tratar de consensuar unas bases del Plan de Acción Municipal. Tiempo hay, no es una cuestión con tanta premura de tiempo y es lo que planteamos ahora mismo. Si no es así entraríamos a decir nuestra opinión de las enmiendas del BNG y sobre el plan concreto. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. O procedemento parece ser que é votar en primeiro lugar as emendas presentadas como voto particular polo BNG e polo tanto se me permiten, eu contestarei ás propostas e logo procedemos á votación. Vamos a ver, Base V. Me parece que propón o BNG que se retire o tema das Entidades Locais Menores e que o órgano competente sexa o Pleno. Ben, con respecto á Base V que dicir que as Entidades Locais Menores van seguir estando, outra cousa é que efectivamente á hora de distribuir o diñeiro se teña en conta que nalgún Concello, como pode ser Gondomar que ten dúas entidades menores, se teña en conta á hora de distribuir ós Concellos. É dicir, que efectivamente non leve por unha parte a Entidade Local Menor x cantidade de diñeiro e por outra parte non se lle teña en conta que ese diñeiro xa se invirte tamén no Concello. Neste senso eu teño que d

 • Acta de sesión 1987/05/27_Ordinaria

  1987-05-27_Ordinaria

  Folla: 0D9419560 De la sesión ordinaria en primera convocatoria, celebrada por el Pleno de esta Excma. Diputación el día, 27 de mayo de 1987 En el Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, siendo las dieciocho horas, y veinte minutos del día veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y siete, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Presidente D. Fernando García del Valle Gutiérrez, se reunieron los Sres. Diputados D. Adolfo Abalo Ríos, D. Javier Álvarez Salgado, D. José Manuel Barros González, D. José Alfredo Bea Gondar, D. Jorge Casal Pintos, D. José Castro Álvarez, D. Manuel Díaz González, D. Avelino Fernández Alonso, Dª. Elvira Fernández Díaz, D. José Manuel Gallego Lomba, D. Emilio González Iglesias, D. Sebastián Juncal Currás, D. Elías Lamelas Fariña, D. César Marcelino López Freire, D. Adriano Marques de Magallanes, D. Alberto Martín de Hijas Díez, D. César José Mera Rodríguez, D. Diego Murillo Carrasco, D. Pablo Padín Sánchez, D. Javier Pedrido Fraiz, D. Luciano Piñeiro Bermúdez, y D. José Antonio Rueda Crespo, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de la Diputación en Pleno, en Primera Convocatoria, con arreglo al correspondiente Orden del Día. A efecto de votaciones se hace constar que la Corporación está formada por veintisiete Diputados de hecho y de derecho, incluido el Presidente. Da fe del acto el Oficial Mayor, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, en funciones de Secretario General Interino, y está presente el Interventor de Fondos Provinciales, en funciones, D. Bernardo José Mosquera Souto. No asisten los Sres. Diputados D. Mariano Abalo Costa, D. José Cuiña Crespo, D. Juan Francisco Martínez - Herrera Escribano y D. Cesáreo Novoa Alcaraz. Declarada abierta la sesión y de orden de la Presidencia se entra seguidamente en el examen del Orden del Día, adoptándose en relación con el mismo los siguientes acuerdos: 1.1858.- ACTA ANTERIOR Queda pendiente de aprobación el borrador del Acta de la sesión anterior, correspondiente al Pleno Extraordinaria de 21 de mayo de 1987, pues, debido a los tres días festivos siguientes a dicha fecha, ha sido materialmente imposible su confección. Se someterá a aprobación del próximo Pleno. ------ Folla: 0D9419560,0D9419561 2.1859.- PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FORCAREI PARA QUE SE TALEN ARBOLES SITOS AL MARGEN DE LA Cª VILAPOUCA - ESTRADA Sr. Presidente.- Sr. Piñeiro. Sr. Piñeiro Bermúdez.- Sr. Presidente, hay una solicitud del Alcalde del Ayuntamiento de Forcarei pidiendo la tala de varios árboles; yo creo que la solicitud es extemporánea e imprecisa. Digo imprecisa porque yo no creo, como dicen en la solicitud, que los árboles nazcan en el arcén, sería la primera vez que nacieran árboles en el asfalto. Dudo incluso de que esa carretera tenga arcén, pero en fin, lo dice el Alcalde y en principio se lo vamos a creer. Y digo extemporánea porque es que no se puede talar lo que ya está talado. Tengo nombre y apellidos de la persona que ha talado los árboles, y tengo nombre y apellidos de la señora que se los ha llevado, no sé cuántos, pero tengo esos datos; evidentemente no los vaya decir públicamente. Yo creo que, no sé a que obedecerá este tipo de solicitud, en cualquier caso a mí me parece un atentado ecológico. Yo creo que si esos árboles hasta la fecha no han estorbado, pues dudo que estén estorbando ahora, y en cualquier caso, si un día se ensancha la carretera me parece lógico que se talen los árboles, pero si se ensancha, y en cualquier caso, señores, los árboles que están en la cuneta no creo que entorpezcan el tráfico. Por lo tanto yo le rogaría que, por una parte se requiera al Alcalde de Forcarei para que responda de su responsabilidad por haber talado unos árboles sin la oportuna licencia de esta Corporación, y por otra parte, que los que no se hayan talado, que no se talen. Gracias. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Piñeiro. Mire, como a mí me gusta ser trasparente en todo, yo le querría decir Sr. Piñeiro, igual que al resto de los Diputados, que este punto no entró en Comisión, y que por tanto como no ha habido una Comisión en la cuál se debata el asunto, y a su vez como no dudo de sus palabras, que serán, seguro, documentadas, y como por otra parte parece ser que algún día, quizá un próximo día, se va a aumentar la carretera cinco metros, y que efectivamente si es que se ensancha sería cuando ocurrieran los riesgos, si a ustedes les parece, vamos a dejar este punto fuera del Orden del Día para llevarlo a la Comisión correspondiente, y que allí se debata, que lo estudiemos y después lo traeremos a Pleno. El traerlo a Pleno es exactamente porque es un patrimonio y porque todos creemos, no sólo ustedes, que es un acto de vandalismo el cortar un árbol, por tanto, si les parece bien, yo propondría retirarlo del Orden del Día y pasarlo a la Comisión correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, se retira del Orden del Día. Vistos los escritos del Ayuntamiento de Forcarei y de varios transportistas de la zona, solicitando se talen varios árboles que obstaculizan el tráfico en el margen de la carretera de Vilapouca a A Estrada, se acuerda, a propuesta de la Presidencia, pasar el expediente a informe de la Comisión de Vías y Obras, dado que ésta no se celebró, por falta de "quórum", en el presente mes. ------ Folla: 0D9419561 3.1860.- ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE "PROYECTO DE CARRETERA DEL VIADUCTO DE CATOIRA A LA CARRETERA DE LA CORUÑA A VIGO (N-550). MODIFICADO Nº 2. ENLACE DE LA CARRETERA CATOIRA - CALDAS CON LA CN - 550 EN EL PK. 94 + 200. Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? Sr. Lamelas. Sr. Lamelas Fariña.- Si Sr. Presidente. Es para decir que el Grupo Socialista, corno reiteradamente viene expresando en esta Corporación sobre esta obra, es una obra provincial de importancia que une una comarca de gran implantación demográfica con el interior y la vamos a aprobar como está repetidamente dicho. Sin embargo, queremos recordar al Sr. Presidente, que es promesa del gobierno provincial inaugurar esta obra el día 1 de enero y estamos a 27 de mayo, estamos acabando el mandato provincial y la carretera no tiene trazas de ser inaugurada, Sr. Presidente. Quiero también recordar le la colaboración Socialista, tanto del Alcalde de Caldas de Reis, como la del Alcalde de Catoira, en cuanto a las expropiaciones que afectaron a esta carretera, facilitar la pronta ejecución e inauguración de esta obra. Sr. Presidente, por tanto, nosotros sabemos que esto fue una exigencia, esta obra que se trae hoya Pleno que es el modificado nº 2, una exigencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, lo aprobamos, por supuesto, pero queremos decirle a usted que lleva cinco meses de retraso, como mínimo, y no vemos posibilidad de que se inaugure esta obra antes del verano. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Lamelas. Si no hay ninguna intervención más yo quería puntualizar lo siguiente. Me parece muy bien su buena memoria, Sr. Lamelas, se lo agradezco; pero no deben de acordarse de unas cosas si y otras cosas no. Yo creo que todos hemos sabido las vicisitudes por las que ha pasado esta carretera, aunque usted no las diga; pero me viene muy bien que se diga esto porque como próximamente inauguraremos otras muchas carreteras de mayor importancia, así cuando alguien quiera acusarnos de electoralismo, veríamos que qué pena, que no pudimos hacer electoralismo con la carretera de Catoira. Luego, no es tanto electoralismo, las cosas son como son, unas veces se acaban y otras no, y si las circunstancias son a favor, pues se acaban, no por electoralismo, y cuando son en contra nos aguantamos. Yo agradezco mucho su colaboración, pero vamos a votar entonces, que creo que votaremos todos a favor. No hay ningún voto en contra ni abstención. Votamos todos a favor. Vista la propuesta que formula el Ingeniero Jefe de Vías y Obras Provinciales, se acuerda por unanimidad la adjudicación directa de las obras de "Cª del Viaducto de Catoira a la Cª de A Coruña a Vigo (N-550) modificado nº 2 enlace de la Cª Catoira - Caldas con la CN - 550 en el PK. 94 + 200", a tenor de lo establecido en el Art. 37 apartado 1 de la Ley de Contratos del Estado y Art. 120 nº 1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, a José Malvar, Construcciones, SL. en la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS OCHENTA Y SIETE PESETAS (74.939.787), que se librarán en su día con cargo a la partida 671.85311-A, del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Provincial, debiendo establecerse por este contratista una fianza por importe de UN MILLÓN SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS (1.668.796), la que deberá establecerse en la forma que determinan los números 8 y 9 del Art. 110 del Real Decreto citado y Art. 75 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, la que depositará en la Depositaría de Fondos Provinciales, a tenor de lo que determina el nº 4 del Art. 88 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. ------ Folla: 0D9419561,0D9419562 4.1861.- INCREMENTO DE LAS TARIFAS DEL CONVENIO CON IMECOSA Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. Vista la propuesta de la Dirección-Gerencia del Hospital Provincial, así como el informe de la Comisión Informativa de Economía y Personal, se acuerda aprobar por unanimidad las nuevas tarifas que IMECOSA abonará a la Diputación por los servicios prestados en aquel Centro, en base al Convenio suscrito al efecto. Las tarifas que se aprueban son las siguientes: ESTANCIAS QUIRÚRGICAS IMECOSA 10.000 Pts./día. CONCERTADAS 11.000 Pts./día. ESTANCIAS UCI IMECOSA 15.000 Pts./día. CONCERTADAS 19.200 Pts./día. NIDO 800 Pts./día. INCUBADORA 2.500 Pts./día. HEMODIALISIS IMECOSA 19.500 Pts./día. CONCERTADAS 19.500 Pts./día. URGENCIAS 3.600 pts. REVISIONES (solamente intervenciones) IMECOSA 2.500 Pts. CONCERTADAS. 2.750 Pts. ARTERIOGRAFÍA. 15.000 Pts. ECOCARDIOGRAFÍA 9.750 Pts. MAMOGRAFÍAS 8.500 Pts. ENDOSCOPIA DIGESTIVA 6.200 Pts. ENDOSCOPIA RESPIRATORIA 6.200 Pts. ARTROSCOPIA 11.500 Pts. MIELOGRAFÍA 9.000 Pts. Se acuerda asimismo que estas tarifas empiecen a regir con efectos de 1º de mayo del año en curso. ------ Folla: 0D9419562 5.1862.- MEMORIA Y CUENTAS DEL PATRONATO DE VIVIENDAS PARA FUNCIONARIOS Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Abstención de los Sres. Socialistas. El resto votamos todos a favor. El Pleno presta su aprobación a la Memoria de 1986 del Patronato Provincial de Viviendas para Funcionarios, así como a la Cuenta del mismo año que rinde su junta de Patronato, y cuyo balance de situación en 31 de diciembre es el siguiente: ACTIVO Caja 39.541,00 Efectos a cobrar 1.296.000,00 Comunidad Alameda 1.078.767,63 Viviendas Alameda 27.978.552,61 Caja Alameda 809.215,29 TOTAL 31.202.076,53 ==================================== PASIVO Capital 394.159,80 Diputación 2.764.817,00 Banco Hipotecario 2.023.671,40 Beneficiarios Alameda 26.019.428,33 TOTAL 31.202.076,53 El presente acuerdo se adopta por mayoría de los presentes, con la abstención de los ocho Diputados que integran el Grupo Socialista. ------ Folla: 0D9419562 6.1863.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE BECA DE INVESTIGACIÓN 1987, POR RENUNCIA DE UN BENEFICIARIO Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. De conformidad con lo acordado por esta Corporación Provincial, en sesión plenaria de 22 de diciembre de 1986, aceptando el Acta del Jurado calificador de Premios y Becas a la Investigación 1987 y habiendo renunciado expresamente a la beca de investigación que le fue otorgada a D. José Luis Rodríguez Rodríguez, por incompatibilidad con otra obtenida por la Diputación Provincial de La Coruña, se acuerda por unanimidad conceder la vacante producida al primer suplente, Dª. Inmaculada Riballo Riballo, por su trabajo "La helicicultura como zootecnia de los caracoles comestibles". ------ Folla: 0D9419562,0D9419564 7.1864.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1987 Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? Sr. Lamelas. Sr. Lamelas Fariña.- Para intervenir Sr. Presidente en el punto siete pero también de paso ya en los puntos ocho y nueve porque los argumentos políticos son los mismos. Estos puntos, Sr. Presidente, proceden de un acuerdo plenario de hace unos días, es decir, que son consecuencia de una habilitación de crédito aprobada por la Corporación en un Pleno Extraordinario celebrado la semana pasada. Nosotros, Sr. Presidente, nos hemos abstenido, como recordará, en aquella habilitación de crédito, por los argumentos expuestos en su día, por tanto procede abstenerse en este momento, pero además con un motivo más, entendemos que esta aprobación de concesión de ayudas a Municipios, o a Federaciones Deportivas, o a Municipios para instalaciones deportivas, está un poco cogida por los pelos desde el punto de vista jurídico - legal, puesto que la habilitación de crédito está en exposición pública todavía. Sin embargo, como no queremos perjudicar a los Ayuntamientos ni a las Federaciones, tampoco queremos interponer ningún inconveniente político de voto y nos abstenemos, suponiendo que, con las advertencias de los técnicos que figuran en el expediente, no se podrá contratar ni pagar hasta que sea firme la habilitación de crédito que aprobamos en su día, corporativamente. Como así lo en- tendemos, así nos abstenemos, siendo consecuentes con nuestra explicación pública de la semana pasada. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Lamelas. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Sr. Presidente. También para contestar conjuntamente, porque no habría ningún problema en que se contestara conjuntamente a los puntos siete, ocho y nueve del orden del Día que hablan de la concesión de ayudas a Municipios, a Federaciones y a Municipios para actividades deportivas. Decir que tenemos que agradecer que el grupo político de AP, que en Comisión no había estado de acuerdo con unas propuestas que hacíamos algunos de la oposición, haya reconsiderado y tomado en. consideración nuestra pro- puesta, y lo traiga hoy dentro del Orden del Día como aceptación de aquella propuesta. Por lo tanto nosotros, sin embargo, tendremos que abstenernos en el tema puesto que con el mismo criterio que ha expuesto el Grupo Socialista nos abstuvimos en el momento de la modificación de crédito, y aunque estamos de acuerdo con el reparto tendremos que abstenernos en estos tres puntos del Orden del Día. Sr. Presidente.- Muchas gracias, Sr. López Freire. Yo agradezco mucho a los señores de la oposición sus advertencias, que nosotros naturalmente teníamos en cuenta, pero con ellas han quedado de manifiesto dos cosas: primero, que el haber hecho esta modificación de créditos, con su abstención, ha sido un acierto, uno más del Grupo de Gobierno; segundo, que una vez más el Grupo de Gobierno cuando ha procedido a la distribución de estas ayudas no lo ha hecho de forma cerrada o unilateral, sino que también se ha abierto a todos los Grupos. Yo agradezco las palabras del Sr. López Freire y le aseguro, naturalmente, que lo que pretende el Grupo de Gobierno es que esta Diputación funcione, funcione de una manera lógica y rápida y es por ello que se ha hecho la distribución que naturalmente no se podrá llevar a cabo hasta en tanto pase el tiempo preceptivo, porque si no sería ilegal y no haríamos en ningún caso ilegalidades. Pero si que quede de manifiesto la intención, siempre a lo largo de cuatro años demostrada, de que esta Diputación funciona ágilmente, rápidamente, y que no sean los problemas o inconvenientes burocráticos los que paren su acción. Sr. Padín, un poco tarde, pero, adelante. Sr. Padín Sánchez.- Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con su declaración positivista, que además tiene obligación de hacerla, de su actuación y de la de su antecesor y sobre todo de la Corporación y del Grupo de Gobierno. Lo que pasa, es que yo me quedo un poco cojo si usted no me explica, aparte de esa valoración positivista, los porqués y los fundamentos de los repartos económicos, porque como en todo caso yo no tengo representación en esa Comisión de Acción Social, seguro que usted Sr. Presidente me va a explicar objetivamente los porqués, los cómos y los cuántos del por qué distribuyen estas cantidades. Nada más. Sr. Presidente.- Muchas gracias, Sr. Padín. No, evidentemente está explicado en el expediente, está explicado en la Comisión, aunque usted no haya asistido. Supongo que ha tenido acceso al expediente y ha podido ver las discusiones, lo que se ha tratado allí, por lo que no creo que sea del momento oportuno el que vuelva a insistir yo ahora, personalmente, en ello. No es mi misión, puesto que, no soy el ponente, mi misión como Presidente es llevar adelante el debate. Sr. padín Sánchez.- Si claro, Sr. Presidente, a usted le pasa lo que a mi, que tampoco sabe los criterios y no está enterado del punto. Por lo tanto, si algún señor del Grupo popular que si está enterado me lo explica, yo es lo que pido, porque en el expediente no está. En el expediente están únicamente las cantidades y su distribución, por lo tanto, si tuviese la gentileza el Grupo de Gobierno o de la oposición mayoritaria, o alguien que estuviese en la Comisión me explicase los porqués. Porque usted está como yo, evidentemente. Sr. Presidente. - Si, Sr. Padín, dice el expediente: municipios con presupuesto superior a un millón de pesetas, subvención de cuatrocientas cincuenta mil; municipios con presupuesto comprendido entre quinientas y un millón de pesetas, subvención de trescientas mil; municipios con presupuesto puesto inferior a quinientas mil pesetas, doscientas mil. En fin, yo a través de lo que veo en el expediente creo que, más o menos, el criterio seguido si que se ve. Evidentemente, al final dice que todos los miembros informan favorablemente, para mi esto vale y creo que a la hora de discutirlo en un Pleno, a menos que se quiera imponer un criterio u otro y tratar de convencer a los señores que manifiestan opiniones contradictorias, no necesita más explicación. O sea, que creo que es así. Entonces, por favor, vamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Grupo Socialista, PNG. y CG. El resto votamos a favor. el Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Social, acuerda por mayoría de doce votos favorables del Grupo Popular y con la abstención de los ocho Diputados del PSOE, dos del PNG. y uno del CG., aprobar la distribución de subvenciones a Municipios para Actividades Deportivas 1987, con arreglo a los siguientes criterios: a) Municipios con presupuesto superior a UN MILLÓN DE PESETAS (1.000.000), subvención de CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (450.000). b) Municipios con presupuesto comprendido entre QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000) Y UN MILLÓN DE PESETAS (1.000.000), subvención de TRESCIENTAS MIL PESETAS (300.000). c) Municipios con presupuesto inferior a QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000), subvención de DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000). En ningún caso la subvención será superior al 50% del presupuesto. DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO PRESUPUESTO SUBVENCIÓN BARRO 400.000 200.000 BUEU 1.295.000 450.000 CALDAS DE REIS 1.834.566 450.000 CAMBADOS 2.295.000 450.000 CANGAS 2.400.000 450.000 A CAÑIZA 1.107.500 450.000 CATOIRA 947.000 300.000 COTOBADE 350.000 150.000 CUNTIS 1.253.000 450.000 FORCAREI 860.000 300.000 FORNELOS DE MONTES 700.000 300.000 Agolada 300.000 150.000 O GROVE 3.778.800 450.000 A GUARDA 400.000 200.000 MARÍN 860.000 300.000 MEIS 600.000 300.000 MOAÑA 1.736.940 450.000 MONDARIZ 600.000 300.000 MONDARIZ BALNEARIO 600.000 300.000 MOS 787.000 300.000 AS NEVES 3.179.550 450.000 NIGRÁN 1.395.000 450.000 PAZOS DE BORBEN 425.000 200.000 PORRIÑO .052.000 450.000 MORAÑA 710.000 300.000 POIO 1.175.000 450.000 PONTEAREAS 1.000.000 450.000 REDONDELA 5.200.000 450.000 O ROSAL 549.000 250.000 SALCEDA 1.000.000 300.000 SALVATERRA 1.050.000 450.000 VALGA 1.675.000 450.000 VIGO 2.200.000 450.000 VILAGARCIA 1.700.000 450.000 VILANOVA 502.000 250.000 TOTAL 12.500.000 ------ Folla: 0D9419564,0D9419565 8.1865.- CONCESIÓN DE AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES 1987 Sr. Presidente.- ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Grupo Socialista, PNG. y CG. El resto votamos a favor. De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Social, el Pleno acuerda por mayoría de doce votos favorables del Grupo Popular y con la abstención de ocho Diputados del PSOE, dos del PNG. y uno de CG., aprobar la concesión de subvenciones a Federaciones Deportivas Provinciales para 1987, en atención a las actividades desarrolladas el pasado año, número de licencias, clubs encuadrados en cada una de ellas, fomento del deporte, competiciones a nivel nacional e internacional, agrupadas en cinco categorías, estableciéndose para la primera la subvención de CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (450.000), y para la última CIEN MIL PESETAS (100.000). El montante total asciende a la cuantía de SIETE MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (7.750.000). GRUPO I.- Dotado con CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (450.000) cada una. Federación Presupuesto Subvención Balonmano 2.800.000 450.000 Piragüismo 2.000.000 450.000 Baloncesto 14.649.350 450.000 Gall. Montañismo --- 450.000 Voleibol --- 450.000 Atletismo --- 450.000 Total 2.700.000 GRUPO II.- Dotado con CUATROCIENTAS MIL PESETAS (400.000) cada una. Federación Presupuesto Subvención Gallega Remo-Sur --- 400.000 Gallega Fútbol Delegación Vigo --- 400.000 Gallega Fútbol Delegación Pontevedra 1.500.000 400.000 Fútbol Sala-Pontevedra 8.340.000 400.000 Gallega de Vela --- 400.000 Total 2.000.000 GRUPO III.- Dotado con DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (250.000) cada una. Federación Presupuesto Subvención Tiro Olímpico --- 250.000 Caza 1.750.000 250.000 Ajedrez 500.000 250.000 Pesca --- 250.000 Patinaje 5.237.000 250.000 Gall. Lucha --- 250.000 Sur Hockey 698.574 250.000 Total 1.750.000 GRUPO IV.- Dotado con DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000) cada una. Federación Presupuesto Subvención Bádminton --- 200.000 Dep. Minusválidos 3.372.000 200.000 Halterofilia 865.000 200.000 Tenis-Sur --- 200.000 Gall. Natación 5.000.000 200.000 Total 1.000.000 ============================= GRUPO V.- Dotado con CIEN MIL PESETAS (100.000) cada una. Federación Presupuesto Subvención Deportes Aéreos --- 100.000 Salvamento y Socorrismo 355.820 100.000 Bolos 2.626.000 100.000 Total 300.000 ============================= Se hace constar que se excluye de la relación la petición formulada por la Federación Local de Atletismo, por estar incluida ya la provincial del ramo y no ajustarse al enunciado de las ayudas que están concedidas para Federaciones Provinciales. ------ Folla: 0D9419565,0D9419566 9.1866.- CONCESIÓN DE AYUDAS A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Sr. Presidente.- ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Grupo Socialista, PNG. y CG. y el resto a favor. Vistas las solicitudes presentadas al Plan de Instalaciones Deportivas a Municipios de la Provincia, cuyo plazo finalizó el día 23 del mes actual, el Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Social acuerda por mayoría de doce votos favorables del Grupo Popular y con la abstención de ocho Diputados del PSOE, dos del PNG. y uno de CG., incluir a todos los Ayuntamientos peticionarios, si bien seleccionando la obra de mayor presupuesto en aquellos que habían presentado varias y, en atención a que la cantidad consignada es de TREINTA MILLONES DE PESETAS (30.000.000), aplicar un porcentaje igual del 30% a todas las referidas obras, lo que da un total a cargo del Plan de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTINUEVE PESETAS (29.195.329), todo ello con arreglo a la especificación que se detalla: Ayuntamiento/ Obra Presupuesto Subvención BARRO Pabellón Polideportivo 3.000.000 900.000 CAMBADOS Adecuac. C. Municipal Deportes 3.550.000 1.065.000 CAMPO LAMEIRO C. Fútbol Chanciña 3.000.000 900.000 COTOBADE Ampl. Vest. y serv. C. Fútbol. 1.266.238 379.871 A ESTRADA Ref. y mej. cubierta P. Polidep. con frontón 2.996.320 898.896 FORCAREI Acondic. C. Fútbol Soutelo 2.325.344 697.603 FORNELOS Pabell. Municipal - Deportes 3.000.000 900.000 Agolada C. Juegos en Sexo 721.276 216.383 GONDOMAR Ref. y mej. P. Polidep. Municipal 2.996.328 898.898 O GROVE Vest. Pabel. Municipal Deportes 1.200.000 360.000 A GUARDA Mej. Campo de Fútbol 4.013.800 1.204.140 A CAÑIZA Mej. Instalac. Deportivas 2.912.000 873.600 MARÍN Cesped Estadio. S. Pedro 3.205.000 961.500 MEAÑO Polideportivo Coirón-Dena 2.196.000 658.800 MEIS Pabellón Polidepor. Cubierto 6.000.000 1.800.000 MOAÑA Pistas Polideport. da Praza 4.377.600 1.313.280 MOS Campo Fútbol Buenos Aires 7.284.784 2.185.435 AS NEVES Instalac. Dep. Colegio Nac. As Neves 2.318.000 695.400 OIA Cierre C. Fútbol Santa María 2.988.244 896.473 Ponte Caldelas Cierre C. Fútbol de Tourón 600.000 180.000 POIO Mejora Sala Deportes Municipal La Seca 3.100.000 930.000 PORRIÑO Gimnasio Municipal 6.885.420 2.065.626 PONTEAREAS Rep. Pabellón Deportivo 2.197.932 659.380 PONTECESURES Cierre y Pista Juegos en Infesta 1.000.000 300.000 O ROSAL Instalac. complem. Campo Fútbol 6.054.000 1.816.200 SALCEDA DE C. Acond. C. Fútbol La Gándara 1.012.622 303.787 SANXENXO Instal. Eléctric. C Fútbol Baltar 2.797.656 839.297 SILLEDA Equip. Polidep. Silleda y Bandeira 643.000 192.900 VIGO Pavo Polideportivo Traviesas 8.235.000 2.470.500 VILAGARCIA Mej. Campo Fútbol Aralde 5.441.200 1.632.360 TOTALES 97.317.764 29.195.329 ============================================ ------ Folla: 0D9419566,0D9419567 10.1867.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE POIO INTERESANDO LA ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 349 DEL POS/87 Y LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES PRODUCIDOS POR DICHA ANULACIÓN Y OTROS POR BAJA DE CONTRATACIÓN A OTRA OBRA QUE PROPONE Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Todos votamos a favor. El Ayuntamiento de Poio solicita la anulación de la obra nº 349 del POS/87: "Equipamiento Servicio Recogida de Basuras", por importe de DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y UNA MIL PESETAS (10.181.000). Los remanentes que con tal anulación se producen, más los derivados de bajas de contratación de las obras números 79, 347 Y 348, pretende le sean aplicados a la financiación de otra nueva: "Equipamiento Servicio Recogida de Basuras - Vehículo y Contenedores", con un presupuesto total de ONCE MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y UNA MIL TRESCIENTAS DOS PESETAS (11.581.302), según el estado siguiente: A) BAJAS DE CONTRATACIÓN Obra nº 79 Aportación Diputación (FP.) 96.996 Aportación Ayuntamiento (Credilocal) 145.424 242.420 Obra nº 347 Aportación Estado (Planes Provinciales) 462.000 Aportación Ayuntamiento (Credilocal). 693.000 1.155.000 Obra nº 348 Aportación Diputación (FP.) 1.153 Aportación Ayuntamiento (Credilocal) 1.729 2.882 B) BAJAS POR ANULACIÓN OBRA Nº 349 Aportación Estado (Planes Provinciales) 4.072.000 Aportación Ayuntamiento (Credilocal). 6.109.000 10.181.000 TOTAL REMANENTES 11.581.302 =============================================== C) PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN OBRA QUE SE PROPONE: "EQUIPAMIENTO SERVICIO RECOGIDA BASURAS - VEHÍCULO Y CONTENEDORES" Presupuesto 11.581.302 Aportación Estado (Rmtes. obras 347 y 349) 4.534.000 Aportación Diputación (Rmtes. obras - 79 y 348) 98.149 Aportación Ayuntamiento (Credilocal) Remanentes obras números 79, 347, 348 y 349 6.949.153 TOTAL 11.581.302 el Pleno, de conformidad con la propuesta de la Comisión Informativa de Cooperación y Mancomunidades, acuerda por unanimidad, acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Poio en la forma transcrita, debiendo exponerse al público a medio de Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de diez días, en cumplimiento y a los efectos determinados en el nº 3 del Art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, considerándose aprobado de no formularse reclamaciones dentro de dicho plazo. ------ Folla: 0D9419566,0D9419567 11.1868.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILABOA INTERESANDO LA ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 267 DEL POS/86, POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUTARLA Y LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES PRODUCIDOS A OTRA QUE PROPONE Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. El Ayuntamiento de Vilaboa solicita la anulación de la obra nº 267 del POS/86: "Instalaciones Polideportivo de Riomayor", y la aprobación, con cargo a los remanentes que con dicha anulación se producen, de la nueva que propone siguiente: "Acondicionamiento Campo Deportes Figueirido y Campo Municipal de Monte Cabalo". Fundamenta su petición en la imposibilidad de llevar a cabo las que pretende su anulación, al haber sido denegada la autorización de la Dirección General de Puertos y Costas para ubicarlas en la concesión de la Marisma de Riomayor. La obra cuya anulación se pretende -y que fue rescindida por el Ayuntamiento- se adjudicó en la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESETAS (2.945.147), financiadas del modo que sigue: Aportación Diputación 1.418.422 Aportación del Ayuntamiento 1.526.725 TOTAL 2.945. 147 Con cargo a los remanentes que con tal anulación se producen, la financiación de la nueva obra que el Ayuntamiento pretende, sería la siguiente: OBRA: "ACONDICIONAMIENTO CAMPO DEPORTES FIGUEIRIDO Y CAMPO MUNICIPAL DE MONTE CABALO". Presupuesto 2.945.147 Aportación de Diputación 1.418.422 Aportación Ayuntamiento 1.526.725 TOTAL 2.945.147 De conformidad con la propuesta de la Comisión Informativa de Cooperación y Mancomunidades, el Pleno acuerda por unanimidad, acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Vilaboa en la forma expuesta. ------ Folla: 0D9419567,0D9419569 12.1869.- SOLICITUD DE LA MANCOMUNIDAD DEL CONDADO INTERESANDO UNA AYUDA PARA GASTOS DE SOSTENIMIENTO Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? Sr. Lamelas. Sr. Lamelas Fariña.- Si, Sr. Presidente. Mejor dicho, Sr. Castro, para que me explique unas cuantas cuestiones sobre este punto del Orden del Día. En este asunto, Sr. Castro, si me permite el Presidente dirigirme a él como Presidente de la Mancomunidad del Condado. Sr. Presidente.- No, como Ponente. Sr. Lamelas Fariña.- Como Ponente, Mancomunidad del Condado, se presenta una solicitud de ayuda en la que nosotros en principio no estaríamos radicalmente en contra, sin embargo tenemos unas dudas fundadas de si procede o no que la Corporación Provincial colabore económicamente con esta ayuda específica y en solitario. y después de las explicaciones que espero del Sr. Castro, decidiríamos nuestro voto. En primer lugar, Sr. Castro, antes de decidir, nuestro Grupo tendría que saber si ha liquidado usted el presupuesto de la Mancomunidad como Presidente y ¿qué Ayuntamientos solicitan y para qué obras o adquisiciones específicas solicitan esta colaboración provincial? ¿Cuánto aportan los copartícipes de la Mancomunidad? y ¿qué programa tiene usted en la Mancomunidad para solicitar ayuda provincial? ¿En qué medida participan los Ayuntamientos mancomunados? ¿Es Ponteareas solamente la beneficiada o son también los otros Ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad? ¿Le ha sobrado a ustedes algún dinero del aportado por la provincia y por los propios mancomunados o no? Son una serie de 'preguntas, Sr. Castro, que usted no aporta ni en la documentación ni en la Comisión y espero que nos lo aclare usted en el Pleno, porque que la provincia colabore con las Mancomunidades nos parece positivo siempre que las Mancomunidades apoyen a los intereses de los distintos Municipios mancomunados. Pero, tenemos dudas fundadas, Sr. Castro, de que este dinero, que teóricamente parece destinado a una Mancomunidad, no vaya únicamente destinado al Ayuntamiento del que usted es Alcalde. Por tanto, Sr. Castro, explíquenos a la Corporación a qué va destinado este dinero y después decidiremos nuestro voto. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Muchas gracias, Sr. Lamelas. Bueno, Sr. Castro, aparte de que están en el expediente muchas de las cosas que se han preguntado, tiene la palabra como Ponente, no como Presidente de la Mancomunidad, sino como Ponente ante este Pleno del punto número doce. Sr. Castro Álvarez.- Bueno, yo voy hacer una intervención con dos matices, el primero como Presidente de la Comisión de Cooperación y Mancomunidades y el segundo por alusión como Presidente de la Mancomunidad del Condado y si cabe el tercero como Alcalde del Ayuntamiento de Ponteareas. Yo quiero recordar le al amigo Elías Lamelas, que lo que se solicita es una de las cuestiones que están aprobadas por Pleno como criterio de distribución de los dineros de la propia Diputación, y para las Mancomunidades había varios criterios. El primero para la constitución, con una aportación de un millón de pesetas por cada Ayuntamiento que se mancomunase; el segundo para obras y servicios de hasta el 50% del importe de lo que solicitara la Mancomunidad sin que rebasara los cinco millones; y el tercero de ayuda al sostenimiento de las Mancomunidades, con una aportación como máximo del 25% de lo que aportasen los Ayuntamientos mancomunados sin que rebasase la cantidad de los tres millones de pesetas. Por lo tanto, lo único que se propone aquí, lo único que hace la Mancomunidad del Condado es, de -acuerdo con los criterios adoptados por la propia Diputación solicitar lo que en justicia le corresponde, porque así lo ha aprobado el Pleno de la Diputación. Como Presidente de la Mancomunidad, Sr. Elías Lamelas, le voy a contestar con mucho gusto y además le voy a agradecer que me permita usted el lucimiento en cuanto a las Mancomunidades, y usted sabe que además yo ostento la Presidencia de Mancomunidades Municipales de España desde hace ocho años. Mire usted, en cuanto a liquidar el presupuesto, bueno, pues la Ley no prevé las fechas y efectivamente la Mancomunidad, como la mayoría de los Ayuntamientos, seguramente, aún no los tiene liquidados pero está dentro del plazo de la liquidación. En cuanto a qué obras va destinado, pues ya el mismo título lo dice: no es para obras, sino para sostenimiento. y ya le estoy diciendo que la aportación de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad es de dieciocho millones de pesetas, por lo tanto, no rebasamos el 25%. Es decir, que cada Ayuntamiento, los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad aportan de sus presupuestos para el sostenimiento de la Mancomunidad la cantidad de dieciocho millones de pesetas. El programa de la Mancomunidad puede usted verlo, y además ahora tiene ocasión de enterarse muy directamente porque dentro de la Mancomunidad tiene un candidato que se presenta por el PSOE a las elecciones municipales; el programa de la Mancomunidad está fundamentado en lo siguiente: Apertura y asfaltado de caminos, recogida de basuras y otros servicios que sean convenientes. Pero puede darse la circunstancia además de que cada Ayuntamiento tiene una pala, y cada Ayuntamiento tiene los servicios de camión de recogida de basuras, camión extendedor de gravilla, motoniveladora, etc., etc., con personal propio de la Mancomunidad que está haciendo las obras. Si usted se acercara en este momento a Salvaterra vería la cantidad de obras que está haciendo a través de la Mancomunidad. En cuanto a los beneficiarios son Salceda, Salvaterra, Mondaríz y Ponteareas, y la participación de cada uno de los Ayuntamientos de Salceda, Salvaterra y Mondaríz es del 20% y el Ayuntamiento de Ponteareas con el 40%. Sobrar dinero, Sr. Lamelas, no le sobra dinero a ningún ente local, y usted vería por la prensa que en la quinta Asamblea de Mancomunidades que se celebró en Peñíscola, y previa una reunión con el Subsecretario de Hacienda, se le hacía indicación de que como Entidades Locales teníamos el derecho de que también recibiéramos aportaciones económicas, que obligatoriamente el Estado, por su propia Ley, debe dar a las Entidades Locales, y sin embargo, hasta la fecha no ha aportado ningún dinero, por lo tanto las Mancomunidades estamos subsistiendo de las propias aportaciones de los Ayuntamientos y de alguna aportación de la Diputación. Pero luego le voy a decir que estos tres millones de pesetas es muy posible, que Ayuntamientos incluso que no son de la misma ideología política de quien gobierna esta Diputación, salen bastante más beneficiados de la Diputación que los tres millones que la Diputación nos concede a la Mancomunidad. Que la Mancomunidad, los Ayuntamientos de la Mancomunidad, no han recibido desde que existe la Mancomunidad, ninguna colaboración de la Diputación ni en maquinaria ni en personal, es decir, lo hacemos con la propia de la Mancomunidad, y hay muchos Ayuntamientos que de por si solos llevan más de los tres millones de pesetas de los servicios que le presta la Diputación a través del servicio de sus máquinas. Por lo tanto, creo que están más que justificados estos tres millones de pesetas, y lo que lamento mucho es que Elías Lamelas no haya hecho una defensa, porque esta defensa incluso podía beneficiar a aquellos Ayuntamientos que llevan muchos años intentando constituirse en Mancomunidades y que hasta ahora, hasta la fecha, no han sido capaces de ello. Creo que hay que animar a aquellos que hemos tenido la valentía de constituirnos en Mancomunidades porque la propia Ley de Administración Local lo sugiere; creo que es la gran solución para paliar los problemas que tienen los pequeños Municipios, y creo que era el momento de que el propio Elías Lamelas, su propio Grupo, aquí hiciesen un canto de felicitación a la Diputación porque está colaborando en el sostenimiento de las Mancomunidades. Y yo creo que con esto están más que explicadas cuántas preguntas formulaba el Sr. D. Elías Lamelas, pero si no son suficientes estamos dispuestos a aportar todo cuanto sea necesario, y quiero recordar le que esto, por lo tanto, no va ni a obras ni a nada, sino al propio sostenimiento que es el 25% en la aportación que hacen los Ayuntamientos a la propia Mancomunidad. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Castro. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, nuestro grupo no tiene nada que objetar al tema de la ayuda para gastos de sostenimiento de la Mancomunidad, pero lo que si tengo que objetar, Sr. Presidente, es que aquí, hable el Presidente de la Mancomunidad o hable el Concejal de tal sitio, aquí habla el Diputado Sr. Castro que tiene capacidad suficiente para defender el tema, pero nunca, en ningún caso como Presidente de la Mancomunidad. Por lo tanto, siempre y cuando se cumplan los acuerdos ya tomados por esta Corporación y se cumpla, no sólo para la Mancomunidad del Condado sino para las otras que haya creadas, nosotros vamos a votar a favor. Y por favor le pedimos a la Presidencia que hable como Diputado Provincial. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. López Freire. Bien, creo que está el tema suficientemente debatido y he de hacer observar que yo he dado la palabra al Sr. Castro como ponente. La enjundia, cantidad y calidad de las preguntas que le habían dirigido al Sr. Castro da lugar a que tuviera que explayarse un poquito fuera de la ponencia, que no me parece mal, puesto que aquí dejamos hablar a todo el mundo, no como en otros sitios. Vamos entonces a votar: ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstención de los Diputados Socialistas. El resto votamos a favor. Muchas gracias. La Presidencia de la Mancomunidad del Condado, solicita una ayuda para gastos de sostenimiento de dicha Mancomunidad, por importe de TRES MILLONES DE PESETAS (3.000.000). La Intervención de Fondos Provinciales informa en el sentido de "que en el estado de gastos del vigente Presupuesto Ordinario si existe crédito disponible para atender a dicho gasto de TRES MILLONES DE PESETAS (3.000.000) y con cargo a la aplicación 459.94111-A, que queda contraída provisionalmente en espera de la resolución que se adopte". el Pleno, por mayoría de quince votos a favor de los Diputados del Grupo Popular, PNG. y CG. y con la abstención de los ocho Diputados del Grupo Socialista, acuerda acceder a lo solicitado por la Mancomunidad del Condado, concediéndole la ayuda interesada por importe de TRES MILLONES DE PESETAS (3.000.000) para gastos de sostenimiento. ------ Folla: 0D9419569,0D9419570 13.1870.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SANXENXO INTERESANDO LA ANULACIÓN DE LA OBRA Nº 436 DEL POS/85 Y SU SUSTITUCIÓN POR OTRA QUE PROPONE Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? Sr. Lamelas. Sr. Lamelas Fariña.- Es, Sr. Presidente, para preguntarle si está usted de acuerdo en que Ayuntamientos como el de Sanxenxo, gobernado por su mismo grupo político, a causa de su incapacidad de gestión, siga solicitando anulaciones de obras que proceden del año 1985, cuando es un acuerdo de esta Diputación a través de la Comisión, y el propio Presidente está de acuerdo en que están fuera de plazo. Nosotros no podemos seguir apoyando la falta de gestión de los Ayuntamientos, sean populares o sean socialistas, estamos dispuestos a presionar desde el gobierno provincial a que se cumplan los plazos en todo caso, y en este, por supuesto. Por tanto, Sr. Presidente, votamos en contra a que se anule la obra de hace dos años del Ayuntamiento de Sanxenxo. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Lamelas. Bueno, en cambio nosotros estamos dispuestos a ayudar a los nuestros y a los suyos, a todos, y en cambio estamos dispuestos a no quitarle a un Ayuntamiento un millón setecientas mil pesetas porque, por circunstancias que parecen justificadas, porque así son, haya tenido que modificar y solicite la anulación de una obra por otra. En consecuencia, vamos a votar: ¿Votos en contra? Ocho votos en contra de los Diputados Socialistas. ¿Abstenciones? El resto votamos todos a favor. El Ayuntamiento de Sanxenxo solicita la anulación de la obra nº 436 del Pos/85: "Campo Fútbol Municipal Contumil- Nantes" y la aplicación de los remanentes que con dicha anulación se producen a la otra que propone: "Campo Fútbol Municipal en Baltar", con igual presupuesto y financiación. Rescindido el primitivo contrato de ejecución de la obra, pretende el Ayuntamiento ejecutarla en otro lugar, a tenor del presupuesto y financiación siguientes: "CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL EN BALTAR - SANXENXO" Presupuesto 5.485.080 Aportación Diputación (FP.) 1.731.285 Aportación Ayuntamiento 3.753.795 TOTAL 5.485.080 ======================================= De conformidad con la propuesta de la Comisión Informativa de Cooperación y Mancomunidades, el Pleno acuerda por mayoría de quince votos a favor de los Diputados del Grupo Popular, del PNG. y de CG., y con los ocho votos en contra de los Diputados del Grupo Socialista, acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento de Sanxenxo en la forma expuesta. ------ Folla: 0D9419570 14.1871.- SOLICITUD DE LOS AYUNTAMIENTOS DE FORCAREI Y CATOIRA INTERESANDO AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN LAS OBRAS NUMEROS 231 Y 232 DEL PLAN CAE/87 Y LA 280 DEL POS/ 87, RESPECTIVAMENTE Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. Por los Ayuntamientos de Forcarei y Catoira se formulan sendas solicitudes, interesando se les autorice a ejecutar por el sistema de "Administración" las obras de los Planes de la Comarca de Acción Especial y Plan de Obras y Servicios -ambos de 1987-, respectivamente, siguientes: FORCAREI.- Plan CAE/87: -Obra nº 231: "Mejora Instalac. Deportivas Municipales". -Obra nº, 232: "Reforma y Ampliac. Campos Fútbol Municipales". CATOIRA.- POS/87: -Obra nº 280: "Acondicionamiento Campo de Fútbol". De conformidad con lo determinado en la Norma 3º de las que rigen la ejecución de las obras de ambos Planes -aprobados por el Pleno en 31-10-1986- y con la propuesta de la Comisión Informativa de Cooperación y Mancomunidades, el Pleno acuerda por unanimidad, autorizar a los Ayuntamientos de Forcarei y Catoira a ejecutar por el sistema de Administración las obras números 231 y 232 del Plan CAE/87, el primero, y la 280 del POS/87, el segundo, debiendo sujetarse en la justificación de las mismas a las normas establecidas para las que se ejecuten por el citado sistema. ------ Folla: 0D9419570,0D9419571 15.1872.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MORARA INTERESANDO LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES PRODUCIDOS POR BAJAS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS NÚMEROS 93 Y 185 DEL PLAN DE LA CAE/87 A OTRAS DOS NUEVAS QUE PROPONE Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. El Ayuntamiento de Moraña solicita la aplicación de los remanentes producidos por bajas de contratación de las obras números 93 y 185 del Plan de la CAE/87, a otras dos nuevas que propone, en la forma siguiente: A) Remanentes obra nº 93: "Acond. y asfaltado CC.VV." Aportación Estado 1.541.489 Aportación Ayuntamiento (FP.) 385.372 1.926.861 B) Remanentes obra nº 185: "Mejora y ampliac. Alumbrado público Municipio" Aportación Estado 2.837.092 Aportación Ayuntamiento (FP.) 709.273 3.546.365 C) Obras cuya aprobación se solicita: 1.- "PAVIMENTACIÓN CC. COVELO - CHOCIÑA Y RAMAL CORRIGATOS" Presupuesto 2.409.500 Aportación Estado 1.541.489 Aportación Ayuntamiento (Remanentes obra nº 93) 385.372 Aportación Ayuntamiento (FP.) 482.639 TOTAL. 2.409.500 2. - "INSTALACIÓN LÁMPARAS MERCURIO TODO EL MUNICIPIO" Presupuesto. 3.546.365 Aportación Estado 2.837.092 Aportación Ayuntamiento (FP.) 709.273 TOTAL 3.546.365 ============================================ el Pleno, por unanimidad, acuerda prestar aprobación a lo solicitado por el Ayuntamiento de Moraña en la forma expuesta. ------ Folla: 0D9419571 16.1873.- MEMORIA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO POR EL EJERCICIO DE 1986 Sr. Presidente.- Sr. Lamelas, por favor. Sr. Lamelas Fariña.- Sr. Presidente, supongo que esto es una acción de dar cuenta al Pleno corporativo de la gestión que realiza el Servicio de Recaudación de Tributos del Estado en el ejercicio pasado. Y mire por donde, Sr. Presidente, el Grupo Socialista quiere, sinceramente, felicitar al servicio por la claridad, por la concisión y por el rigor del documento que presenta a la Diputación Provincial, así como por el resultado de la gestión que realizó en el año pasado, porque nos presenta un superávit de cuarenta y cuatro millones de pesetas a favor de la Diputación de Pontevedra, incrementando los superávits de ejercicios anteriores que había once millones, quince millones, dieciocho millones y este último cuarenta y cuatro millones de pesetas de superávit a favor de la Diputación de Pontevedra, de unos ingresos de doscientos cuarenta y nueve, y unos gastos de doscientos cinco millones. Por tanto, Sr. Presidente, aquí no hay que votar nada, sino que tomamos buena nota de la buena gestión del servicio. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Lamelas. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, solamente decir que nosotros nos unimos a la felicitación, que no es de este año sino de otros años; ya lo viene realizando con gran acierto, y la subida del ingreso no es debida a un mayor esfuerzo de recaudación, sino a una subida de los impuestos del Estado. Nada más. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. López Freire. Bueno, yo creo que nos congratulamos todos y esta Presidencia, una vez más, tiene que felicitar, como lo ha hecho siempre, porque así es de Ley, a los servicios y a los funcionarios de esta casa. Yo puedo añadir a lo que se ha dicho, que el tanto por ciento de recaudación habida ha sido del 86%, creo que es un tanto por ciento elevado y digno de alabanza, y efectivamente tal como ya se ha anunciado, el beneficio líquido para la Diputación de cuarenta y cuatro millones y pico de pesetas, es decir, quizá tenga razón el Sr. López Freire. Se aprueba por unanimidad la Memoria de la Gestión realizada por el Servicio de Recaudación de Tributos del Estado correspondiente al Ejercicio de 1986, en todas sus partes, y cuyo resultado arroja un beneficio líquido de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y UNA PESETAS (44.377.851), acordándose asimismo por unanimidad felicitar al Servicio por su correcta y brillante exposición. ------ Folla: 0D9419571 17.1874.- CIERRE DE PARCELA DE LA UNED Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. Vista la petición del Patronato del Centro Regional Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de financiación por terceras partes, entre Diputación, Ayuntamiento y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, de las obras de "Cierre y ordenación de la finca de Monteporreiro"', donde está ubicado el nuevo edificio del Centro Regional de la UNED, a cuyo fin adjuntan proyecto y presupuesto por un total de NUEVE MILLONES SETECIENTAS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO PESETAS (9.723.465), y considerando el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión del día 8 de abril pasado y visto el informe favorable de Intervención de Fondos, se acuerda por unanimidad financiar dichas obras con la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (3.250.000), que se librarán con cargo a la partida 429.3354-B del Presupuesto Provincial vigente una vez que sea firme el expediente de modificación de créditos nº 2/87 aprobado en sesión del pasado 21 de los corrientes, actualmente en período de información pública. ------ Folla: 0D9419571,0D9419572 18.1875.- INFORME RELATIVO A LA "MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, CONJUNTOS Y ELEMENTOS A CONSERVAR EN VIGO Y DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS ASPECTOS QUE RESULTEN AFECTADOS POR LAS INCLUSIONES INTRODUCIDAS EN EL CATALOGO" Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención? Si, Sr. Padín. Sr. Padín Sánchez.- Si. Yo quisiera solamente aclarar una cosa porque a efectos públicos y ya que están los medios de comunicación, como se ha confundido en alguna ocasión que esto es la aprobación por la Diputación del actual Plan General en tramitación, quiero que quede muy claro, insisto, porque he visto confundido el término y es un tema importante. Esto es, que declaramos como elemento a conservar el Parque de Castrelos a pesar de todo lo que se está haciendo allí. Por lo menos en ese aspecto yo me congratulo de que así sea. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Padín. Pasamos a votar entonces: ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Votamos todos a favor. Examinado el expediente tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Vigo para la "Modificación del Plan Especial de Protección de Edificios, Conjuntos, y Elementos a conservar en Vigo", y del "Plan General de Ordenación Urbana", en los aspectos que resulten afectados por las inclusiones introducidas en el "Catálogo", el Pleno acuerda por unanimidad, de conformidad con el Art. 131 del Reglamento de Planeamiento, emitir informe favorable a la citada modificación. ------ Folla: 0D9419572,0D9419577 19.1876.- CONCURSO DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE TOPOLOGÍA RURAL: CONVENIO ENTRE EL COAG Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO DIVERSAS APLICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Sr. Presidente.- Sr. Piñeiro. Sr. Piñeiro Bermúdez.- Sr. Presidente, nosotros no vamos a votar en contra este Convenio toda vez que ha sido una iniciativa del Grupo Socialista cuando presidíamos la Comisión de Urbanismo, pero si nos vamos a abstener porque, leído detenidamente el Convenio entendemos que no cumple con la finalidad que nosotros buscábamos. Creo que el financiar los proyectos nos va a llevar a la picaresca que, bueno, voy a aprovecharme de un dinero que me dan y luego hago la casa como me da la gana. Me da la sensación, o estamos convencidos de que así debía ser, que la financiación, es decir, la subvención que la Diputación debiera dar a todas aquellas personas que ejecutasen una obra de estas que hemos premiado, entendemos digo, que debiera darse a la dirección de la obra, es decir, pagar la dirección y no pagar el proyecto. Creo que lo contrario no va a solucionarnos nada, por tanto reitero nuestra abstención. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Piñeiro. ¿Alguna otra intervención? Sr. Juncal. Sr. Juncal Currás.- Yo quisiera, Sr. Piñeiro, matizar un poquitín el tema porque en realidad lo que usted acaba de apuntar es relativo a la intervención, obligación, que todo técnico tiene de fiscalizar, comprobar que el proyecto cumple fielmente. En realidad lo que se premia es una tipología para que haya una uniformidad constructiva resaltando las características lógicas y normales que tiene Galicia en cuanto a procedimientos de construcción; entonces vemos que el problema en realidad se centra a que los propios técnicos tengan que fiscalizar el fiel cumplimiento del proyecto. Muchas gracias Presidente. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Juncal. Sr. Piñeiro, en réplica, pero corta, por favor. Sr. Piñeiro Bermúdez.- Yo me imagino que el Sr. Juncal sabrá que este Diputado que les habla dirige muchas obras, por cierto, bueno, no muchas, pero bueno, las que puede, y de eso vive. Pero, le voy a aclarar una cosa al Sr. Juncal; el técnico no es un fiscal, el técnico es un director de la obra, y el técnico tiene que escuchar lo que dice el propietario de la obra. El técnico no puede llegar allí e imponerse porque la obra no es para el técnico, es para el promotor, y por tanto debe atender las sugerencias, siempre y cuando estén dentro de la normalidad, que el propietario le requiera, y, en ese sentido, si el propietario pretende hacer una cosa que está bien hecha, al margen de que se ajuste o no a la tipología, no tiene más remedio que admitírselo, yeso no se lo puede imponer nadie. Por tanto, yo entiendo que debía ser un premio, es decir, usted cumple con una tipología, le voy a premiar, pero no le premio antes para ver si cumple. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Piñeiro. Vamos a ver, vamos a dar derecho de réplica al Sr. Juncal. Sr. Juncal Currás.- Gracias Presidente. Entiendo, Sr. Piñeiro, que es a la inversa totalmente, puesto que el propietario puede y hace de hecho sugerencias en la redacción del proyecto, y toda sugerencia que el propietario haga mientras esté en redacción el proyecto, para eso, usted como profesional sabe mejor que yo, se hacen distintos bocetos de las pretensiones del propietario, y en definitiva, se centra un proyecto, se aprueba y en base a ese proyecto presentado en el Ayuntamiento, .se da licencia, y esa licencia es para que se cumpla fielmente el proyecto. Gracias. Sr. Presidente.- Muchas gracias Sr. Juncal. Y ya que estamos en discusiones técnicas, Sr. Fernández. Sr. Fernández Alonso.- Si, yo quería abundar un poco en lo que dice Juncal, en el sentido de que Piñeiro se debe despistar, en que la fiscalización compete a la Administración Local, y por lo tanto si la obra no se ejecuta de acuerdo con el proyecto, existe una irregularidad y una infracción urbanística, lo cual es competencia del Alcalde vigilarla. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Fernández. Bien, vamos entonces a votar, creo que está suficientemente debatido, además agradecemos las luces técnicas dadas al respecto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Socialista. El resto votamos a favor. La Corporación presta su conformidad al proyecto de Convenio a suscribir entre esta Diputación Provincial y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para llevar a cabo diversas aplicaciones establecidas en el "Concurso de Proyectos de Viviendas de Tipología Rural" y que es el siguiente: En Pontevedra, en la sede de la Diputación Provincial de Pontevedra, a ... de mayo de mil novecientos ochenta y siete. REUNIDOS: De una parte, el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial de Pontevedra, D. Fernando García del Valle, en nombre y representación de la Diputación Provincial. Y de otra parte, el Ilmo. Sr. Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, D. Arturo Conde Aldemira, actuando en función de su cargo y en cumplimiento de acuerdo de la Junta de Gobierno, formalizan el presente Convenio cuyo objeto es bonificar los proyectos básicos con destino a la ejecución de Vivienda de Tipología Rural, de acuerdo con las siguientes Cláusulas: ANTECEDENTES PRIMERA La Diputación Provincial de Pontevedra, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia convocó, de acuerdo con las Bases aprobadas por la Diputación Provincial en Sesión Plenaria del 31 de octubre de 1986, un concurso destinado a seleccionar proyectos de viviendas unifamiliares, adecuadas a las características tipológicas del medio rural pontevedrés. El uso indiscriminado de modelos arquitectónicos totalmente ajenos a nuestra cultura, a las necesidades de los usuarios y al medio en que se localizan, amenazan nuestro patrimonio Arquitectónico. En la búsqueda de posibles soluciones a ésta situación de deterioro, se convocó el citado concurso de proyectos, que seleccionó ocho Proyectos, cuatro de ellos adaptados a la denominada "Tipología de Cos- ta", y otros cuatro, a la "Tipología de Interior". Con estos proyectos, se pretende ofrecer propuestas que contengan en sí mismos las esencias e invariantes de la Arquitectura Popular Gallega, sin falseamientos miméticos ni pastichismos, interpretados libremente por sus autores de acuerdo con las tecnologías y las corrientes arquitectónicas actuales. En orden a la consecución de los objetivos que esta experiencia piloto se plantea, es intención y voluntad de la Diputación Provincial de Pontevedra, y del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, recabar de otros organismos su colaboración y ayuda para facilitar la eficacia de este Convenio. Al mismo tiempo se transmitirá a los Organismos e Instituciones relacionados con la política de vivienda - defensa patrimonial y medio ambiental, las experiencias habidas en esta actuación piloto. OBJETO SEGUNDA El presente Convenio pretende la regulación de la futura utilización por parte de los promotores, de los ocho proyectos seleccionados en el Concurso. En éste sentido se fijarán en el mismo, el plazo, ámbito, reducciones de costos, controles de ejecución y demás requisitos exigibles para la contratación de estos proyectos dentro de su ámbito de aplicación. ÁMBITO TERCERA El ámbito de utilización de los ochos proyectos premiados será exclusivamente la Provincia de Pontevedra, no pudiendo ser utilizados bajo ningún concepto fuera de la Provincia. PLAZO CUARTA La duración fijada para el presente Convenio, es de tres años contados a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser renovado si así lo acuerdan ambas partes, por otros dos años. PROYECTOS QUINTA A la firma del presente Convenio, la Diputación Provincial de Pontevedra requerirá a los Arquitectos autores de los ocho proyectos premiados, para que de acuerdo con las Bases del Concurso, procedan a elaborar y entregar en el plazo de un mes, los proyectos básicos que desarrollan la documentación presentada. Para la elaboración de éstos proyectos básicos se tendrán en cuenta las siguientes normas: -Se entregarán los planos en papel vegetal, en dibujos originales. -Los planos se entregarán todos en formato DIN A-1, sin doblar y la documentación escrita en originales mecanografiados, formatos DIN A-4. -Los contenidos de los proyectos básicos, serán los fijados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en las circulares que desarrollen las tarifas vigentes. -Por la Diputación de Pontevedra se facilitará el modelo de carátula a utilizar en planos y documentos. SEXTA Los originales de los proyectos básicos estarán depositados en la Diputación de Pontevedra, la cual enviará un ejemplar de planos en papel reproducible y copia de la documentación escrita, a la Delegación de Pontevedra y a la Subdelegación de Vigo, del Colegio de Arquitectos, una vez firmado el Convenio, para su posterior entrega de la documentación a los Arquitectos. CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN SÉPTIMA Para acogerse a las bonificaciones previstas en el presente Convenio, el promotor deberá proceder a la contratación de la intervención del Arquitecto, de acuerdo con el procedimiento siguiente: a) Examinados los modelos de proyectos, en aquellas oficinas en que se encuentren documentos para la difusión de los mismos o en las sedes de la Diputación Provincial, Delegación de Pontevedra del COAG y Subdelegación de Vigo del COAG, y seleccionado el proyecto a utilizar el promotor cumplimentará una instancia que dirigirá a la Delegación/ Subdelegación del Colegio Oficial de Arquitectos, en el modelo oficial correspondiente, y en la que indique sus datos personales, emplazamiento de la obra, características urbanísticas y demás extremos relativos al terreno, así como referencia del proyecto a utilizar. b) Con copia de la instancia dirigida al Colegio de Arquitectos, una vez registrada la misma, procederá al encargo del proyecto de ejecución y dirección de obras al Arquitecto que el promotor designe para estos trabajos. Cumplimentará el correspondiente contrato de encargo de estos trabajos, en modelo que para este específico fin dispondrá el Colegio de Arquitectos. c) El Arquitecto enviará copia del contrato al Colegio de Arquitectos, el cual al recibir éste, entregará los planos y documentación escrita del proyecto básico, al Arquitecto. d) Recibida por el Arquitecto la documentación del proyecto básico y redactado el proyecto de ejecución, éste presentará al visado colegial el Proyecto Básico y de Ejecución, que en el caso de proyectos acogidos a este Convenio, deberán ser siempre un sólo trabajo no divisible en fases. OCTAVA El contrato de este tipo de trabajos, será siempre considerado como un encargo en misión completa a los Arquitectos, sin que el autor de la fase de ejecución y dirección perciba mayoración de honorarios. El Colegio de Arquitectos redactará un contrato tipo que recoja los diferentes aspectos de éste Convenio y que se utilizará con carácter exclusivo para los trabajos que se realicen dentro del mismo. La propiedad firmará el contrato, en el estudio de Arquitecto que se encargue el trabajo del proyecto de ejecución y dirección. El Colegio, una vez recibido este contrato, recabará la firma del Arquitecto autor del proyecto premiado que se utilice, a los fines de asegurar los diversos aspectos de aseguramiento, honorarios, responsabilidades, etc. HONORARIOS NOVENA Los honorarios correspondientes a los trabajos realiza- dos por los Arquitectos, serán los que resulten de la aplicación de las Tarifas aprobadas por el Decreto nº 2512/77, de 17 de junio y de las disposiciones fiscales aplicables. Estos honorarios serán los que sirvan de base para la aplicación de las bonificaciones que luego se especificarán. Con carácter indicativo señalaremos que corresponden de los honorarios totales, a las diferentes fases, los siguientes porcentajes: Proyecto básico 40% Proyecto de ejecución 30% Dirección y liquidación 30% BONIFICACIONES DÉCIMA Dado el carácter que el presente Convenio posee en busca de una experiencia piloto que permita comprobar el efecto que en la conservación de nuestro patrimonio Arquitectónico y Ambiental puede tener el implantar soluciones arquitectónicas seleccionadas en el Concurso, y con objeto de favorecer esta experiencia, creando un estímulo económico, se procederá a aplicar bonificaciones sobre los honorarios de los Arquitectos, cuando se utilicen proyectos seleccionados, así como ayudas procedentes del presupuesto de la Diputación Provincial. UNDÉCIMA El promotor que

 • Acta de sesión 1987/08/11_Ordinaria

  1987-08-11_Ordinaria

  Folla: 0D9419615 De la sesión ordinaria en primera convocatoria, celebrada por el Pleno de esta Excma. Diputación el día, 11 de Agosto de 1987 En el Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, siendo las doce horas y quince minutos del día once de agosto de mil novecientos ochenta y siete, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Presidente D. Fernando García del Valle Gutiérrez, se reunieron los Sres. Diputados D. Adolfo Abalo Ríos, D. José Manuel Barros González, D. José Alfredo Bea Gondar, D. Jorge Casal Pintos, D. José Castro Álvarez, D. José Cuiña Crespo, D. Manuel Díaz González, D. Emilio González Iglesias, D. Sebastián Juncal Currás, D. Elías Lamelas Fariña, D. César Marcelino López Freire, D. Adriano Marques de Magallanes, D. César José Mera Rodríguez, D. Diego Murillo Carrasco, D. Cesáreo Novoa Alcaraz, D. Pablo Padín Sánchez, D. Javier Pedrido Fraiz, D. Luciano Piñeiro Bermúdez, y D. José Antonio Rueda Crespo, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de la Diputación en Pleno, en Primera Convocatoria, con arreglo al correspondiente Orden del Día. A efecto de votaciones se hace constar que la Corporación está formada por veintisiete Diputados de hecho y de derecho, incluido el Presidente. Da fe del acto el Jefe de la Sección de Personal, D. Manuel Blanco Filgueira, en funciones de Secretario General Accidental, por ausencia del titular, y está presente el Interventor de Fondos Provinciales, en funciones, D. Bernardo José Mosquera Souto. No asisten los Sres. Diputados D. Mariano Abalo Costa, D. Javier Álvarez Salgado, D. Avelino Fernández Alonso, que justifica su inasistencia, Dª. Elvira Fernández Díaz, D. José Manuel Gallego Lomba, D. Alberto Martín de Hijas Díez y D. Juan Francisco Martínez - Herrera Escribano. Declarada abierta la sesión y de orden de la Presidencia se entra seguidamente en el examen del Orden del Día, adoptándose en relación con el mismo el siguiente acuerdo: 1.1920.- ACTA ANTERIOR Se acuerda, por unanimidad, aprobar el borrador del Acta de la anterior sesión, Ordinaria, del día 27 del pasado mes de julio. Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente, siendo las doce horas y veinte minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente Acta, que firmaran los asistentes conmigo el Secretario que certifico. Cúmplase el precedente acuerdo. ------

 • Libro de actas do Pleno (1864)

  13.000/1

  Libro de actas do Pleno da Corporación. De 1 de xaneiro a 14 de decembro de 1864.

 • Acta de sesión 1864/01/03_Ordinaria

  1864-01-03_Ordinaria

  Folla: 5 1. Reunidos bajo la presidencia del Sr. D. Ramón Martinez Saco, diputado por el partido de Redondela en la sala de sesiones al efecto destinada, los Sres. diputados que al margen se expresan y lo son respectivamente por los distritos de Caldas, Cambados, Idem, A Cañiza, Lalín, Capital Pontevedra, Idem, Ponteareas, Idem, Caldelas, Tabeirós, Tui, Idem, Vigo, Idem. ------ Folla: 5 2. Procediose a la elección de la persona que ha de ocupar el tercer lugar en la terna de propuesta para el nombramiento de secretario y resultó elegido por unanimidad D. Carlos Mendez de Osorio. ------ Folla: 5 3. Dado cuenta de una solicitud de la Junta de Comercio de Vigo, se nombró a los Sres. Quiroga y Vidal, diputado por aquel distrito para que examinados los antecedentes al particular relativos, emitan su informe. ------ Folla: 5 4. Por los Sres. Vidal y Quiroga se presentó la proposición siguiente. "Pedimos a la Diputación provincial, se sirva acordar que se diga a la compañía del ferrocarril de Medina del Campo a Zamora, en la que se han transferido los derechos que el concesionario D. Juan Florez tenía sobre la línea ferrea de Ourense a Vigo lo siguiente: 1º Que los trabajos de explanación y acopio de materiales en la línea ferrea de Ourense a Vigo, no guardan proporción con las obligaciones que impone a las empresas la Ley de ferrocarriles. 2º Que la Diputación Provincial desea que los trabajos de explanación y el acopio de materiales se desenvuelvan rapidamente, para que dentro de un año haya desaparecido por completo el desnivel entre las obligaciones de la empresa y los preceptos de la Ley. 3º Que la DP continua dispuesta a pagar anualmente a la compañía, lo que por sus acciones le corresponda, pero se reserva el derecho de no hacerlo, siempre que los trabajos y acopio de materiales no se hallen, al tiempo de hacer los pagos, en completo nivel con los preceptos de la Ley. 4º Que la DP no entregará a lo sucesivo cantidad alguna, sin que la empresa le facilite al mismo tiempo los títulos legales qu acrediten sus acciones. 5º Que la DP, así como esta dispuesto a cumplir religiosamente sus compromisos y facilitar además a la empresa todo el lleno de su importacia economica administrativa para vencer los inconvenientes injustos que se le presenten, también no perdonará medio alguno de los que la ley le concede hasta conseguir que las obligaciones recíprocas sean satisfechas. Miguel Vidal López. Javier Quiroga." ------ Folla: 6 5. Impugnose y fue defendida [proposición sobre ferrocarril Vigo Ourense] por varios Sres. diputados y puesta a votación fue aprobada en su totalidad por 14 votos, contra uno en la forma siguiente. Sres que dijeron si. Alcalde, Sanchez, Barros D. (Francisco), Hermida, Ángel, Garrido, Vidal, Quiroga, Pardo, Maza, Furriel, Rubiños, Barros (D. Pedro) y Saco. El Sr. Espinosa ha dicho que no. Igualmente fueron aprobados cada uno de sus artículos por 14 votos contra 1, en la misma morma que queda relacionada. La Diputación acordó se oficie con el gobernador insertando en el escrito que se le dirija, los artículos que comprende la proposición discutida y aprobada a fin de que se sirva comunicarlos a la Compañía del Ferrocarri Medina del Camo a Zamora. ------ Folla: 6 6. Dado cuenta de una instancia del Sr. Julio Cousiño, solicitando uno de los destinos dependientes de la Diputación, se estimó tenerlo presente. ------ Folla: 6 7. El Sr. D. José Pérez Hermida, diputado por Tui ha, emitido sobre la instancia que a SM elevaron los ayuntamiento de A Guarda, O Rosal y Oia, fecha 17-05-1863 en solicitud de que se amplíe su habilitación de la Aduana establecida en la primera de dichas poblaciones, el informe siguiente. "Los ayuntamiento de A Guarda, O Rosal y Oia al pedir a SM se amplíe la habilitación de su aduana, en los términos en que lo están las de Tui y Salvaterra, reclaman una providencia justa, equitativa, necesaria y moral. Es notoria la creciente importancia comercial que A Guarda y pueblos limítrofes colocados en la frontera de Portugal y bañados a la vez por el océano y embocadura del caudaloso río Miño va diariamente adquiriendo, desde la antigüedad hasta la última reforma de aduanas hubo en A Guarda un fielato para la introducción del vecino Reino de todos los artículos que los aranceles permitían, y no puede concebirse que se halle reducida aquella villa a condición peor, hoy que tanto ha desenvuelto su riqueza, su industria y su comercio. Esta equitativa medida a la par que favorece notablemente los intereses y bienestar de 3 distritos a nadie ni a nada perjudica. El presupuesto del Estado no sufre con ella la menor alteración. El país se normalizaría mucho mas. El contrabando cesaría y los derechos de aduanas abrirían un nuevo manantial con que concurrir a las cargas públicas. Está pues en los intereses de aquel pais y del Gobierno, el que SM se digne de acceder a la súplica de aquellos ayuntamientos. Así lo propone la Comisión. No obstante la Diputación en su alto criterio acordará lo que crea mas justo y conveniente. Pontevedra, 03-01-1864. Juan Pérez Hermida". La Diputación ha manifestado su conformidad con el anterior informe y acordó su remisión al Sr. Gobernador. ------

 • Acta de sesión 1864/01/04_Ordinaria

  1864-01-04_Ordinaria

  Folla: 8 1. Reunidos bajo la presidencia del Sr. D. Ramón Martinez Saco, diputado por el partido de Redondela, en la sala de sesiones al efecto destinada, los Sres. diputados Saco, Ángel, Rubiños, López, Barros D. Javier, Hermida, Sanchez, Garrido, Alcalde, Espinosa, Villar, Maza, Furriel, Pardo, Barros D. Javier y Barros D. Pedro y lo son respectivamente por los distritos de Tui, Pontevedra capital, Idem, Ponteareas, Tui, A Cañiza, Ponte Caldelas, Ponteareas, Vigo, Lalín, Idem, Cambados, Tabeirós, Cambados y Caldas. ------ Folla: 8 2. El Sr López, diputado por la capital, ha manifestado que después de la votación del día anterior se enteró de que la empresa del ferrocarril de Vigo a Ourense se halla sin constituir y juzga por lo tanto que, sin perjuicio de llevarse a efecto el acuerdo de ayer, se ponga además en conocimiento del Gobierno de SM, por conducto del Sr. gobernador de esta provincia, para que tome la providencia que crea necesaria. Discutida que fue esta moción procediose a nominal votación de la que resultó admitida por 13 votos contra 3 en la forma siguiente: Srs. que dijeron SI: Angel, Rubiños, López, Javier Barros, Hermida, Sánchez, Garrido, Alcalde, Maza, Quiroga, Pardo Pedro Barros y Saco. Srs. que dijeron NO: Espinosa, Villar y Furriel. ------ Folla: 8 3. Se dio cuenta de una instancia del ayuntamiento de Caldas fecha 27-12-1863 manifestando que en 04-04-1863 en unión con muchos de los mayores contribuyentes del distrito recurrió a esta Diputación solicitando la inclusión del camino que de dicha villa conduce a Fefiñáns, por las parroquias de Santiago y Santa María de Godos, Baión y Tremoedo, en el plan formado por dicha corporación en 24-12-1862 inserto en los BOP nº 32, 33 y 34 el año último por ser el más corto y cómodo para todos los que deseen pasar de un punto a otro de los marcados y aún también para los enfermos que se dirijan a los baños de A Toxa. Y la Diputación nombró ponente para este asuntó al Sr. D. Ramón de la Maza, diputado por Cambados. ------ Folla: 8 4. Igualmente se dio cuenta de otro escrito de varios vecinos y comerciantes de [Pontevedra] esta capital fecha de 04-1-1864, solicitando se abra un camino desde esta ciudad por la margen derecha del río Lérez entre las carretera de A Coruña y Ourense, a fin de que por este medio pueda darse mayor impulso al comercio y abaratar los artículos de primera necesidad, pues en caso de realizarse acudirían con sus producciones varios pueblos de la provincia, que no lo efectuan en la actualidad por no tener vía de comunicación. Nombró la Diputación ponentes para este asunto a los Sres. Rubiños y López diputados por esta capital. ------ Folla: 8,9 5. Asimismo se dio cuenta de una instancia de ayuntamiento de A Estrada fecha 23-12-1863 manifestando que una vez la nueva ley de Diputaciones provinciales ensancha las atribuciones de esta Corporación descentralizando y dando más vida la las provincias, por eso cree llegado el momento de que aquel distrito sea reparado y atendido de lo mucho que tiene pago y satisface para los fondos provinciales por el de mayor consideración de la provincia por su población, pareciéndole regular fuese a la vez el que más recibiese del presupuesto de la Diputación en la parte destinada al auxilio de los caminos vecinales. Dicho distrito no ha recibido el menor auxilio para la construción de camino alguno y, a pesar de carecer de personal facultativo, ha roturado con solo la prestación personal más de 3 leguas en el de Santiago y Cesures a Soutelo. Otra en el de Santiago a Cuntis y 2 en el de Cuntis a Ponte Ulla, habiendo hecho otras roturación en varios puntos de menos importancia. Por cuenta de su presupuesto municipal satisfizo lo menos 8.000 duros como todo consta de las cuenta de años anteriores. Muchas son las necesidades que cada vez más se notan en las multimples vías del pais tan externo y quebrado, y por eso se presupuestó el importe de varios puentes y reparación de otros que por falta de director están sin levantar con grave riesgo de los transeuntes, pues hasta en la presentación de directivos de caminos vecinales fue siempre desgraciado el distrito. Solicita la liquidación de cuentas, implorando de lo imparcialidad de la Excma. Diputación la revisión de los presupuestos provinciales anteriores y sus liquidaciones a fin de que los partidos y municipios hasta aquí preferidos y privilegiados se contenten con los auxilios recibidos mientras no se equiparen los preteridos y olvidados. Ofrece contribuir con 1.000 duros para la prosecución de la carreteras de Cesures y Santiago a aquella villa y además con la tercera parte de la prestción personal del distrito. Por ultimo suplica que la Diputación, se sirva acordar por de pronto la subasta de los trozos cuyo expediente se halla terminado, concediéndole los recursos precisos y respecto a los demás que un director de la provincia estudie y lebante los proyectos y presupuestos oportunos hasta terminar la línea, y que no olvide tampoco el despacho favorable y pronto de los expedientes de alcantarillas y fageas del trozo de camino vecinal de Oca a la carretera de Santiago a Ourense, lo mismo que la construcción del puente Rivela sobre el Umia y reparación del de Aguados, por ser todo de perentoria necesidad. Se nombró ponente para este asunto al Sr. Espinosa diputado por Lalín. ------ Folla: 9,10 6. Los Sres. Maza y Pardo han emitido sobre los caminos de Cambados, el informe siguientes. "Habiendo examinado los caminos que proponen los ayuntamientos del partido vemos en lo general tendrán poco que reformar si bien para dar una razón exacta se necesita más tiempo y algún estudio de los puntos por donde pasa. Hoy sin embargo debemos hacer presente a la Diputación que nos extraña ver comprendido como vecinal el que de Cambados conduce a Caldas y que pone en comunicación directa la cabeza de este partido con la de aquel, pues ya por esta circunstancia, y por ser el de mayor transito del valle de Salnés da paso a la importación de los productos de la ría y viceversa y el mismo por donde se surte de pan el pueblo de Cambados y sus circunvecinos como así bien el imprescindible para los enfermos que tengan que tomar los baños de A Toxa, pues es la vía más recta al centro de Galicia y la única que está llamada a unirse con la carretera que de Santiago viene a Pontevedra todas estas circunstancias y otras más que omitimos lo ponen en el caso de declararse provincial por esta corporación cumpliendo así lo prevenido en Reales Órdenes. Esta carretera debe partir de la villa de Ferfiñáns que forma grupo con la de Cambados y dirigirse por la parroquias Oubiña, Tremoedo, Baión, y ambos Godos a enlazar en la vega de almorzar con la que de Vilagarcía va a Caldas y se une con la general, esta carretera en unión con la que va de Cambados a Sanxenxo declarada ya provincial son las dos de más importancia del partido puesto que la que de aquella capital conduce al carril estando comprendida en el plan general de los del Estado fue individamente y no corresponde a esta Corporación velar por su construcción: nos limitamos pues a pedir que en lugar de la declarada provincial de Fefiñáns a Vilagarcía, se comprende de aquel punto a Caldas y su continuación de Cambados a Sanxenxo pues son las demás preferencia del partido. Ramón María de la Maza. Pedro María Pardo". La Diputación se ha conformado por unanimidad con el anterior dictamen. Con el cual se dio por terminada esta sesión: firma el Sr. presidente e yo secretario certifico. Enmendado y sobre raspado =de mil= face= Por= Cambados= Entre líneas oportunos= Valga= ------

 • Acta de sesión 1864/01/10_Ordinaria

  1864-01-10_Ordinaria

  Folla: 20 1. Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Vicente Calderón Conde de San Juan gobernador de la provincia, se han reunido los señores que al margen se expresan, con asistencia de varias autoridades, corporaciones y personas notables de esta ciudad. ------ Folla: 20 2. El secretario que autoriza leyó el programa, publicado por la Diputación en 21-8-1862, abriendo un concurso público, para adjudicar un premio de 10.000 reales al autor de la mejor memoria, sobre varios puntos de agricultura, y el acuerdo tomado por aquel cuerpo en 7 del que rige disponiendo se adjudique al Sr. D. Antonio de Valenzuela y Ozores el anunciado premio. El Sr. gobernador pronunció un discurso de bellas y elegantes formas referentes al acto que iba a tener lugar. Seguidamente el Sr. Valenzuela hizo uso de la palabra dando gracias al Sr. gobernador, a las Diputación de 1872 y actual y a las personas que se hallaban presentes en el local, extendiéndose en alguna observación sobre la agricultura de la provincia. Acto continuo el Sr. gobernador, habiendo entregado el premio al agraciado, quemó el pliego que contenía el nombre del autor de la obra memoria que se había presentado. ------

 • Acta de sesión 1864/01/15_Ordinaria

  1864-01-15_Ordinaria

  Folla: 33 1. Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Vicente Calderón, Conde de San Juan, gobernador de la provincia se han reunido los señores gobernador, Saco, Ángel, Hermida, Pardo, Barros D. Pedro, Quiroga, López, Garrido y Sanchez, se dio lectura al acta de la sesión anterior y fue aprobada. [Firma como presidente J. Maldonado Mecanaz] ------ Folla: 33 2. Se acordó decir a la Junta de Comercio de Vigo no puede accederse a su petición fecha primero de enero del corriente año, por considerar esta Corporación a la mencionada Junta con el caracter de local con arreglo al Real Decreto de 14 de diciembre de 1859. El Sr. Quiroga pidió constase su voto en contra de este acuerdo. ------ Folla: 33 3. El Sr. D. Pedro María Pardo presentó la siguiente moción. "El diputado que suscribe como del partido de Cambados, no puede menos de llamar la atención de este cuerpo provincial acerca del estado de abandono en que se halla el arruinado puente llamado de la Chanca en Dena, distrito de Meaño, siendo de absoluta necesidad como que se halla situado en el camino provincial que desde Sanxenxo conduce a Caldas y Cambados y es sin duda el punto de mayor tránsito del valle del Salnés. Desde 1860 en que se arruinó con las fuertes avenidas de aquel año no cesó el municipió de Meaño en gestionar para que se reparase hasta que el fin de julio de 62, logro que el Sr. gobernador diese orden al ingeniero de la provincia para que con la mayor urgencia se reconocierse dicho puente y formase el presupuesto de su reparación: más tan justo mandato no tuvo efeto por más que se ignore la causa. En abril de 63 nuevamente dispuso el Sr. gobernador que el director jefe de caminos vecinales formase el presupuesto de reparación del referido puente lo que tampoco tuvo efecto. En diciembre último se le previno nuevamente almismo director el cumplimiento de los dispuesto. y confio que tendrá resultado; como se acerca la época oportuna para efectuar la subasta a fin de que pueda construirse la obra con el próximo verano espero merecer a la benevolencia de la Corporación, se sirva acordar tnega cumplido efecto. Pedro M.ª Pardo". Este cuerpo acordó tomarla en consideración y que pase a la comisión de caminos vecinales. ------ Folla: 33 4. La Diputación oyó con muchísimo gusto y agradecimiento la siguiente comunicación. "Al recibir la comunicación en que VS me transcribe lo acordado por la Diputado referente a mi persona he experimentado la sorpresa que una honra tan inmerecida debía causarme; si bien me eran conocidos los benévolos sentimientos de esa Corporación y de ellos tenía testimonios que obligaban mi gratitud. En el corto periodo que hace me encuentro al frente de esta provincia, nada he podido hacer que merezca elogio; y creo que la Diputación en su bondad para conmigo se adelantó a premiar los deseos ardientes que me animan de imitarla en el amor del pais y en el celo y abnegación con que se dedica a promover su prosperidad. Con tan nobles sentimientos y teniéndolos siempre como única norma de mis actos, es como creo poder corresponder a la señalada destinción de que le soy deudor. Dios guie a esa Diputación muchos años. Pontevedra, enero 15 de 1864. El Conde de San Juan. Sr. Presidente de la Diputación provincial de Pontevedra. ------ Folla: 34 5. Se acordó concederle un mes de licencia para el restablecimiento de su salud a D. Daniel Taboas, oficial tercero de la comisión de cuentas municipales y depósitos. ------

 • Acta de sesión 1864/05/11_Ordinaria

  1864-05-11_Ordinaria

  Folla: 58 1. Reunidos los Sres. que al margen se expresan (D. Joaquín Maldonado Macanaz, gobernador presidente, D. José Mª López, D. José Benito Rubiños, D. Javier Mugartegui, D. Cándido Furriel, D. José Espinosa, D. Francisco Javier Barros, D. Joaquín Ángel, D. Militon Suarez de Puga, D. José Saavedra Costas) en el salón de sesiones de este cuerpo provincial a 11 de mayo de 1864 bajo la presidencia del Sr. Gobernador. Y como se suscitase la duda de si podría procederse a formalizar la sesión, toda vez no se hallaban presentes la mitad más uno de los señores diputados, después de una ligera discursión se formuló por el Sr. Mugartegui la proposición siguiente: ¿Puede la Diputación deliberar y tomar acuerdo, hallándose remitidos la mitad más uno de los diputados que han sido admitidos y jurado su cargo?. Se acordó afirmativamente por 6 votos contra 5. ------ Folla: 59 2. Siendo ya hora avanzada se levantó la sesión dándose por terminada y citándose a los Sres. diputados para las 10 de la mañana siguiente firma el Sr. gobernador presidente y yo secretario certifico. ------

 • Acta de sesión 1864/10/06_Ordinaria

  1864-10-06_Ordinaria

  Folla: 109 1. En la ciudad de Pontevedra a 6 días del mes de octubre de 1864, se han reunido en el salón de sesiones de esta Diputación, bajo la presidencia del Sr. gobernador, los Sres. diputados que al margen se expresan (gobernador presidente, López D. José, Rubiños D. José Benito, Mugartegui D. Francisco Javier, Furriel D. Cándido, Barros D. Pedro, Barros D. Francisco Javier, Saavedra D. José, Moure D. José, Garrido D. Francisco, Saco D. Ramón, Hermida D. José, Ángel D. Joaquín). ------ Folla: 109 3. Seguidamente se leyó el Real Decreto de 21 de septiembre último convocando a las Diputaciones provinciales para celebrar la segunda reunión ordinaria. ------ Folla: 109 4. Declarada abierta la sesión y leida el acta de la anterior, pidió la palabra SS el diputado D. Cándido Furriel solicitando se hiciese constar que en el itinerario de caminos vecinales debe adiccionarse en el partido de A Estrada el que a continuación se dice: camino vecinal que partiendo de A Estrada y pasando por el puente de As Cañizas en la parroquia de Aguións, y continuando por las de Barbude, Paradela y Ribeira termine en la barca de Sarandón, toda vez que por olvido involuntario de la Comisión, ha dejado de expresarse. SS el Sr. Saco impugnó esta petición fundándose en que no era posible, atendidos los términos de la publicación de aquel y sus efectos. El Sr. Mugartegui sostuvo la pretensión del Sr. Furriel y la Diputación acordó que se publique el camino de que se trata en el concepto de haberse omitido al verificarlo del itinerario general quedando aprobada la anterior acta con esta modificación. ------ Folla: 110 5. Seguidamente se presentó el Sr. José Pérez, electo diputado por Caldas, exhibiendo la copia del acta de elección que le acredita de tal diputado y los documentos justificativos de su aptitud legal. ------ Folla: 110 6. Procediose al nombramiento de Presidente para la actual reunión conforme a lo dispuesto en el art. 57 de la ley, así como al de representante de la provincia según lo prescrito en dicho art. habiendo obtendio los referido cargos, el Sr. D. Ramón Martinez Saco y el Sr. D. José Mª López. ------ Folla: 110 7. Acto seguido se nombró una comisión para el examen de actas recayendo la elección en SS D. Francisco Javier Barros, D. José Hermida y D. Francisco Garrido y se acordó se pasen a la misma los antecedentes del acta del Sr. diputado electo por el partido de Caldas. ------ Folla: 110 8. Se dio cuenta de la proposición presentada en el congreso agrícola que tuvo efecto en la ciudad de Santiago en el mes de julio último terminante a que por las Diputaciones provinciales se subvenciona con la cantidad de 4.000 reales al distinguido literato D. Manuel Murguía a fin de que pueda llevar a cabo la publicación de la "Historia de Galicia". Enterada la Diputación, acordó se conteste al Sr. presidente del Congreso agrícola, que esta Corporación no puede de menos de apreciar en su verdadero valor el laudable propósito a que tiende la proposición de que se trata y que estudiará los medios que pueda adoptar para contribuir en su día al mejor éxito del pensamiento iniciado. ------ Folla: 110 9. La Diputación quedó enterada del nombramiento de guarda mayor de montes de esta provincia hecho por el Sr. [ex] gobernador D. Joaquín Maldonado Macanaz a favor de D. Luis Antonio Maza. ------ Folla: 110 10. Diose cuenta de una comunicación del Sr. rector de la Universidad Literaria de Santiago dando gracias a la Corporación por la bondad con que ha acogido la propuesta del Sr. diputado D. Francisco Javier Mugarteguí para que se le diesen gracias por los trabajos dirigidos a mejorar los establecimientos de instrucción pública de esta provincia de la que quedó enterada. En tal estado se suspendió la sesión por lo avanzado de la hora, acordando la Diputación se de un voto de gracias a SS el Sr. gobernador por el acierto con que ha dirigido la presente sesión, firmando dicho Sr. presidente, de todo lo que yo secretario certifico. ------ Folla: 111 1. En el mismo día 6 de octubre a las 8 de su noche se continuó la sesión bajo la presidencia del indicado Sr. gobernador y Sres. diputados que concurrieron a la mañana. Declarada abierta la sesión se dio cuenta de las Reales Órdenes en las cuales SM tuvo a bien nombrar vocales supernumerarios de Consejo a D. Ramón Sancho y D. Juan Rosendo Troncoso y secretario de la Diputación a D. José Barbeito, de lo que quedó enterada. ------ Folla: 111 2. Igualmente se dio lectura de una carta del Sr. Conde de San Juan relativa a la adquisición de las medallas que son necesarias para los Sres. diputados que se han aumentado en virtud de la ley de Gobiernos de 23 de septiembre de 1863, en su vista se acordó que SSª D. Cándido Furriel se encargue de adquirir las medallas de que se hace mérito, y de dirigirse al Sr. Granados con objeto de averiguar que platero construyó las que ya tiene la Diputación, a fin de que sean enteramente iguales. ------ Folla: 111 3. Diose cuenta de los certificados de acuerdos de los ayuntamientos adoptando el medio de repartimiento vecinal en la contribución de consumos para el año económico de 1864 a 1865 los que se habían pasado a informe de una comisión compuesta de los Sres. Furriel y Hermida en 5 de agosto último. Y se acordó que, siendo innecesaria hoy la autorización de las Diputaciones en virtud de los dispuesto en la ley de presupuestos vigente, se devuelvan los certificados de que se trata al Sr. gobernador para que se sirva hacerlo a la Administración de Hacienda Pública. ------ Folla: 112 4. Acto continuo se leyó una comunicación del Sr. gobernador de esta provincia trasladando otra del Iltmo. Sr. Director General de Obras Públicas relativa a que se evacue un interrogatorio a que la misma se refiere, sobre el plan general de ferrocarril. En su virtud se acordó nombrar una comisión que emita su dictamen sobre el particular y habiéndose procedido al nombramiento de los que deben componerla, han sido elegidos SS D. Francisco Javier Mugartegui, D. Ramón Mª Saco y D. Francisco Garrido. ------ Folla: 112,113 5. Del mismo modo se dio cuenta de otra comunicación del Sr. gobernador trasladando la Real Orden de 14-9-1864 aprobando el presupuesto provincial ordinario correspondiéndose al actual año económico con las modificaciones que la misma expresa. En su vista SS D. Joaquín Ángel pidió la palabra manifestando diferentes razones para demostrar lo inconveniente que sería en esta provincia recurrir al recargo de la sal para cubrir el déficit del presupuesto; que en esta atención y visto lo dispuesto en el capítulo 2º de la ley de contabilidad provincial proponía a la Diputación se acordase elevar una respecto a a exposición al Gobierno de SM en demanda de que se le autorice otros medios para cubrir las atenciones del presupuesto prescindiendo del recargo de los 3 reales en fanega de sal: con este motivo se nombró una comisión compuesta de SS D. Joaquín Ángel, D. Jose Pérez Hermida y D. Ramón Martinez Saco para que, con vista de la enunciada RÓ proponga las observaciones que su ilustración le sugiera y redacten la exposición de que se ha hecho mérito. Se acordó también se reclame del Gobierno de provincia copia del presupuesto provincial para que pueda tenerse presente por esta Corporación con dato en determinadas cuestiones. ------ Folla: 113 6. Se dio cuenta de una instancia del Director de caminos vecinales D. José Mª Bolo solicitando se le conserve en el destino que desempeña y declare no hallarse sujeto a presentarse a la oposición de las vacantes anunciadas en el BOP. En su vista se ha resuelto se esté a lo acordado en sesión de 9 de agosto último. ------ Folla: 113 7. Acto continuo se procedió a la lectura de una comunicación del Sr. gobernador trasladando otra del de A Coruña, relativa al aumento de sueldo que solicitan varios empleados del Gran Hospital de la ciudad de Santiago y en su consecuencia se acordó nombrar una comisión para que proponga lo que estime más procedente, habiendo sido elegidos para constituir aquella, SS D. José Moure, D. José Saavedra y D. Pedro Barros. ------ Folla: 113 8. De la misma manera se enteró la Diputación de la renuncia hecha por D. Domingo García Varela del cargo de representante de esta Corporación, en la Junta interventora del Gran Hospital de Santiago, mediante a que su delicado estado de salud y avanzada edad no le permite desempeñar con la exactitud necesaria tan filantrópico encargo. La Diputación acordó admitirle la renuncia y que se le den las gracias por el interés con que ha desempeñado su cometido reservándose nombrar al que haya de reemplazarle. ------ Folla: 113 9. Se dio conocimiento así bien, de la memoria que sobre el progreso de las obras públicas en España durante los años de 1861, 1862 y 1863 ha dirigido el Iltmo. Sr. Director General del ramo a esta Corporación la que quedó enterada y acordó se den las gracias por su deferencia. ------ Folla: 114 10. Seguidamente se dio cuenta de varias ejemplares que remitió D. Pedro León de Castro acerca de las observaciones sobre las dificultades que actualmente presenta la realización del ferrocarril de Ponferrada a Coruña. Y se acordó que se sorteen entre los Sres. diputados. Con lo que se dio por terminada esta sesión, y firma el Sr. presidente de que yo secretario certifico. ------ Folla: 109 2. Acto contínuo se dio lectura a una comunicación por la que se da conocimientos de haber tomado posesión del Gobierno de esta provincia cuyo mando le concedió SM la Reina (que Dios guarde) el Sr. D. Juan Pérez Rey. La Diputación quedó enterada manifestando suma complacencia por el acierto de SM al designar para dicho cargo al presente Sr. gobernador. ------

 • Acta de sesión 1864/12/10_Ordinaria

  1864-12-10_Ordinaria

  Folla: 126 1. En la ciudad de Pontevedra a 10 días del mes de diciembre de 1864, siendo las 8 de la noche, se reunieron en el salón de sesiones de esta Diputación Provincial bajo la presidencia del Sr. gobernador Juan Pérez Rey, los Sres. Diputados que al margen se designan (Espinosa D. José, Furriel D. Cándido, Mugartegui D. Francisco Javier, Moure D. José, Pérez D. José, Suarez D. Melitón. Maza D. Ramón Mª, Barros D. Francisco Javier, Garrido D. Francisco, Hermida D. José, Rubiños D. Benito, López D. José y Ángel D. Joaquín). Seguidamente se procedió a la lectura de la comunicación de convocatoria, acordada por el Sr. gobernador en uso de las atribuciones que le concede la Ley de Gobiernos de provincia de 25-9-1863 en el art. 33, y párrafo 1º del mismo, y así bien del acta última de la reunión anterior que fue aprobada. ------ Folla: 126 2. Diose cuenta de las comunicaciones de los Sres. diputados por los partidos de Redondela y Vigo D. Ramón Martinez Saco y D. José Saavedra, excusando su asistencia a la presente reunión, por no permitírselo su estado de salud. La Diputación quedó enterada expresando su disgusto por la causa que motiva su falta. ------ Folla: 126 3. Se dio cuenta de las Reales Órdenes por las que se ha nombrado consejero de nº de esta provincia a D. Sebastian Martinez Chantrero y cesantes al presidente del propio cuerpo consultivo [Consejo] D. Marcial Valladares, al vocal D. Carlos Rodal y al supernumerario D. Eduardo Matos. La Diputación quedó enterada. ------ Folla: 126 4. Igualmente se dio cuenta de una solicitud de los vecinos de Oia. Y la Diputación acordó que se remita al Sr. gobernador para que se sirva darle el curso que estime oportuno, en atención a que esta Corporación entiende que, no estando clasificado en el plan de caminos el que se contraen los exponentes, no puede resolver cosa alguna en el particular. ------ Folla: 126,127 5. Se dio lectura de una instancia de D. León de Uceda pidiendo se le nombre Director de caminos vecinales, ínterin no se provistan las 3 plazas que están anunciadas. La Diputación acordó que, puesto se halla próxima a la época de que se abra el concurso de oposición, estima no haber lugar a decidir la pretensión del solicitante y que así se le manifestase. ------ Folla: 127 6. Dado cuenta de la solicitudes que presentan los aspirantes a la plaza de oficial 2º de la comisión de cuentas municipales, Sres. D. Eladio Caamaño, vecino de Cambados, D. Sabino Rodriguez y D. Daniel Taboas, se acordó que, reuniendo las circunstancias legales, se formalice la terna que ha de elevarse al Gobierno de SM debiendo ocupar el primer lugar D. Sabino Rodriguez, el 2º D. Daniel Taboas y el 3º D. Eladio Caamaño. ------ Folla: 127 7. Se dio lectura al informe que emitió la comisión encargada de contestar al interrogatorio sobre la red general de ferrocarriles de España y, enterada, acordó la Diputación conformarse con dicho dictamen y que se de un voto de gracias al Sr. Mugartegui que ha sido el encargado de su redacción; que se imprima y publique éste con el asentimiento del Sr. gobernador conforme a lo dispuesto en la ley de Gobiernos. SS el Sr. Mugartegui manifestó su delicado reconocimiento a la Diputación por la honra que acaba de dispensarse con el voto de gracias que le dedicó como individuo de la citada comisión. ------ Folla: 127 8. Procediose a la lectura de la Real Orden por la que se dispone la manera como han de consignarse en el presupuesto provincial las dietas de salida de los arquitectos y gastos de material de sus oficinas. ------ Folla: 127 9. Se hizo presente por el Sr. gobernador que, abierta una suscripción nacional para atender al consuelo de las familias desgraciadas con motivo de la inundación de Valencia, creía estaba en el caso de manifestar a la Diputación que esperaba de sus filantrópicos sentimientos, acordase lo que creyese más conveniente para atender a esta calamidad. La Corporación, poseida de los mismos deseos y abundando en los mismos sentimientos que el Sr. gobernador, nombró una comisión compuesta de los Sres. Mugartegui y Furriel para que proponga los medios que juzque más acertados para que la Diputación pueda demostrar su simpatía e interés por sus hermanos de la provincia de Valencia. ------ Folla: 128 10. Procediose seguidamente al nombramiento de presidente de la Diputación para esta reunión y representante de la misma Corporación, todo conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley de Gobierno de provincia de 25-9-1863, y recayó por unanimidad la votación para el primer cargo en SS D. José Espinosa y para el segundo en SS D. José López. ------ Folla: 128 11. Acto continuo SS D. Francisco Javier Barros, hizo una moción, terminante a que se discuta el acta de la elección de diputado por el distrito de Ponteareas, fundándose en que pasado ya tiempo suficiente sin que el electo presente la que debe tener en su poder no puede dejarse parar desapercibido esta circunstancia, y que el partido continue sin su representante. Tomaron en contra la palabra diferentes señores, exponiendo diversos razonamientos en apoyo de su apreciación. Por otros señores y particularmente por SS D. Joaquín Ángel, propuso se consulte al Gobierno de SM el caso especial de que se trata, por más que a juicio de dicho señor parece se halla resuelto en la ley y en tal estado se acordó suspender la discusión sobre este incidente y que el Sr. gobernador consulte con el Gobierno de SM. ------ Folla: 128 12. Acto continuo se dio cuenta del presupuesto provincial ordinario para el año económico de 1865 a 1866, y se nombró para su examen una comisión compuesta de SS D. Cándido Furriel y D. Joaquín Ángel. ------ Folla: 128 13. Del mismo modo se dio conocimiento de haberse recibido en la secretaría de la Diputación, un libro titulado "Memorias sobre la exposición universal de 1862 en Londres" escritas por los comisionados que a la misma envió la de Barcelona. La Corporación acuerda se den gracias a áquella por la deferencia y atención en haberle remitido dicha memoria. ------

 • Acta de sesión 1879/06/06_Extraordinaria

  1879-06-06_Extraordinaria

  Folla: 21,22 1. Reunidos los señores del margen (Ilmo. señor D. Evaristo Pérez de Castro, Ilmo.señor D. Francisco de Mugartegui, D. Ramón Romero, D. Eduardo Cea, Ilmo. señor D. Sabino G. Besada, D. Tomás Casal, D. Eduardo Matos, D. Eugenio Matos, D. José M. Guerra, D. Antonio López de Neyra, D. B. Seijas Pardo, D. Miguel Patiño, D. Cándido Landa, D. José Quiroga, D. Victoriano Sanmartín, D. B. Varela Torres, D. Angel Limeres, D. Aquilino Álvarez Buílla, D. Alberto González, D. Antonio Alonso, D. Gerardo Rodríguez del Corral, D. Manuel Posada Galís, D. Marcial Carballido, D. Francisco Pereira) Bajo la presidencia del Ilmo. señor D. Evaristo Pérez de Castro, se dió principio a la sesión. ------ Folla: 22,23 3. El señor Mugartegui, rogó al señor presidente le permitiese enterar a los señores diputados de dos documentos de carácter oficial y de verdadera importancia, que había recibido de Madrid, de los Excmos. señores Marqués de la Vega de Amujo, Villaverde y Ordóñez, comisionados por la provincia para representarla en la Junta General de accionistas que en 29 del pasado mayo, celebró la sociedad de los ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Ourense a Vigo. El señor presidente insistió en suspender la sesión porque así lo dispone la ley. El señor Mugartegui se levantó de nuevo e hizo observar al señor presidente que si bien lo expreso y taxativo de la ley, en lo que su señoría manifestaba, no era menos cierto, que nunca habían dejado de tratarse en las sesiones extraordinarias, asuntos de importancia mucho menor de la que tiene el que le ocupaba, que su posición en él era excepcionalísima, puesto que tenía el deber de comunicar a la corporación lo que se le encargaba, pudiendo asegurar, que colocado en la posición y sitiar de su señoría, no se opondría en manera alguna a la lectura de los documentos que tenía en la mano, y que, en todo caso habrían de discutirse. El señor presidente volvió a manifestar que no podía acceder a sus deseos. El señor Romero se levantó y dijo: que debía tenerse con él igual deferencia que con el señor Mugartegui, y que por lo tanto, que pedía la continuación de la sesión, para tratar de asuntos que había indicado este señor, mucho más cuando la convocatoria decía: "para nombrar depósito y tratar de otros asuntos pendientes" que como estos fuesen muchos, no podían determinar explícitamente en una sencilla convocatoria y que se pusiese a votación este incidente. El presidente, leyó el artículo 43 de la vigente ley provincial y dijo que, habiendo terminado el asunto para el que fuera convocada la Diputación, en sesión extraordinaria, quedaba levantada la sesión. ------ Folla: 21,22 2.Bajo la presidencia del Ilmo. señor D. Evaristo Pérez de Castro, se dió principio a la sesión, leyendo el señor diputado secretario Romero las dos solicitudes pretendiendo el destino de depositario de los fondos provinciales de Don Manuel Quintana y Don Telesforo Fonseca y García, hecho lo cual ha propuesto el señor presidente que se nombrase una comisión que redactase un dictamen sobre la fianza que debía otorgar el depositario. El señor Romero obtuvo la palabra para manifestar que, en su concepto debía extenderse el informe a expresar las condiciones de los pretendientes a dicha plaza. Le contestó el señor Besada que, sin oponerse a lo propuesto por el señor Romero, creía innecesaria esta parte del informe, porque las dos solicitudes que se han leído, contenían las circunstancias de que estaban adornados los dos pretendientes. El señor Matos Don Eduardo, abundó en lo mismo que acaba de expresar el señor Besada. Se acordó nombrar a la comisión permanente, para que en el acto emita dictamen acerca de la fianza, suspendiéndose la sesión con este objeto por un cuarto de hora. Reanudada, despues de transcurrido este período, se leyó el dictamen de la comisión permanente, que dice así: La comisión provincial, en cumplimiento del encargo que acaba de hacerle la Excma. Diputación, referente a que emita dictamen acerca de la fianza o garantía que deba prestar el depositario de sus fondos, de cuyo nombramiento va a ocuparse, se cree en el deber de manifestar que por el artículo 125 del reglamento para la ejecución de la ley de contabilidad provincial de 20 de septiembre de 1865, vigente en todos sus extremos, menos en la forma del nombramiento de dicho funcionario que hoy compete al cuerpo provincial, según la ley orgánica, se dispone que la fianza que ha de prestar el depositario debe señalarla el gobernador, hoy Diputación, pero ha de ser precisamente en metálico o en efectos públicos que según las disposiciones vigentes puedan admitirse para este fin y al tipo que las mismas determinen; y cuya fianza sea en papel o metálico, debe entregarse en Madrid en Caja General de Depósitos y en provincias en las respectivas sucursales. Con arreglo pues, al mencionado artículo es visto que es de facultad libre de la Diputación la fijación de sueldo y de fianza, y la comisión considera que el sueldo debe continuar siendo el de 2.500 pesetas, fijado en el presupuesto actual, y la fianza la cantidad de 30.000 pesetas en dinero o efectos públicos cotizables al precio medio de la cotización del mes anterior, que es lo que fijan las disposiciones vigentes, sobre admisión de fianzas en dichos efectos públicos. La Diputación provincial, acordará no obstante, lo que considere mejor. Pontevedra junio 6 de 1879. Sabino González Besada. Miguel Patiño. Eduardo Matos. Eduardo de Cea. José M. Guerra. Abierta discusión sobre dicho dictamen, dijo el señor Mugartegui, que está de acuerdo con que la fianza sea en efectos públicos o en dinero; pero no así en la cuantía que se propone, en atención a que en su opinion, debe ser la de 50.000 pesetas, en efectos cotizables al precio medio que hayan tenido los valores en el mes anterior, o en dinero efectivo y pidió que si no se estimaba así, constase esto mismo en el acta. Defendió el dictamen el señor Besada, y hecho así fue aprobado en votación ordinaria. Despues de esto, el señor Matos, Don Eduardo, hizo algunas consideraciones que, en su opinión debían tenerse presentes para provistarse la plaza. El señor presidente, suspendió la sesión por un breve plazo, para que los señores diputados redactasen las papeletas para la votación secreta. Hecho esto, se procedió a la votación en la que tomaron parte 24 señores diputados, resultando nombrado depositario D. Telesforo Fonseca García por 16 votos, habiendo obtenido D. Manuel Quintana, los ocho restantes. En este estado, declaró el señor presidente que se había terminado la sesión. ------

 • Acta de sesión 1879/11/03_Ordinaria

  1879-11-03_Ordinaria

  Folla: 24 1. En el salón sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, a 3 de noviembre de 1879, reunidos los señores que al margen se expresan (Pérez de Castro, Romero López, Cea, Besada, Casal, Matos Don Eduardo, Guerra, López de Neyra, Seijas Pardo, Patiño Buceta, Quiroga, Sanmartín, Varela Torres, Camba, Villar Ulloa, Alvarez Builla, González, Posada Galís, Porto Loimil, Carballido Bugallo), bajo la presidencia del señor D. Filiberto Abelardo Díaz, gobernador civil de esta provincia, declaró dicho señor en nombre del gobierno de SM, según dispone el artículo 29 de la ley, abierta la primera sesión, del primer período semestral del corriente año económico de 1879 a 1880. Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada. Dado lectura de la memoria a que se refiere el artículo 43 de la ley provincial, quedó enterada la Diputación. Vista la nota de los expedientes resueltos por la comisión provincial asociada, se acuerda queden sobre la mesa, durante 24 horas, a fin de que los señores diputados puedan, previo examen, dispensarle su aprobación si la mereciesen. ------ Folla: 24 2. Dado cuenta de una comunicación del señor gobernador, referente a los desgraciados de Murcia, Lorca, Orihuela y Almería, a quienes las inundaciones de los días 14 y 15 de octubre último, dejó sumidos en la miseria, para cuyo socorro y alivio, solicita de la Diputación un donativo, acuerda la misma, a petición del señor Carballido Bugallal, pase dicho escrito a informe de la comisión de presupuestos, para que, con vista del provincial, proponga lo que proceda. ------ Folla: 24 3. En vista de proposición hecha por el señor González Besada, se acuerda pasen a las respectivas comisiones, los asuntos pendientes de resolución, a fin de que, previo informe, pueda la Diputación acordar lo que estime oportuno. ------ Folla: 24 4. La Diputación acuerda celebrar doce sesiones durante el primer semestre del corriente año económico, sin perjuicio de ampliar dicho número, si el interés de los asuntos lo reclama, siendo la segunda la que tendrá efecto a las ocho de la noche de hoy. Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor gobernador levantó la sesión, de que yo, secretario accidental, certifico. ------

 • Acta de sesión 1879/11/03_Nocturna

  1879-11-03_Nocturna

  Folla: 25 1. Visto el dictamen de la comisión de actas, cuyo tenor es el siguiente: Excmo. señor: La comisión de actas ha examinado detenidamente la de la elección verificada en los días 9,10,11 y 12 de septiembre del año último en el distrito de Tui, y así mismo se ha enterado de las protestas y reclamaciones presentadas. A primera vista se observa que el colegio electoral de Tui fue presidido por el señor Don Juan Ramón Pérez Hermida, diputado electo y a juicio de esta comisión, dicha circunstancia incapacita al señor Pérez Hermida para poder tomar asiento en esta corporación, conforme a los artículos 19 de la ley provincial, y párrafo 2º del 6º de la electoral vigente. La comisión propone, por lo mismo a VE se sirva acordarlo así, para que pueda declararse oportunamente la vacante y procederse a nueva elección. Palacio de sesiones de la Diputación Provincial de Pontevedra 3 de noviembre de 1879. Romero. J. María Guerra. Patiño. Acuerda la Diputación aprobarlo y que se ponga en conocimiento del señor gobernador, para los efectos del artículo 32 de la ley provincial, a fin de que, cumplidas sus prescripciones, tenga representante en el cuerpo provincial el primer distrito del partido de Tui. ------ Folla: 25 2. Vista una comunicación dirigida a esta Diputación por el señor gobernador civil, en demanda de un donativo para socorrer los desgraciados moradores de las comarcas de Murcia, Lorca, Orihuela y Almería, a quienes las inundaciones de los días 14 y 15 de octubre redujo a la miseria, acuerda la misma se le facilite del capítulo de calamidades, la suma de 2.500 pesetas, la cual será entregada en la sucursal creada al efecto en (en blanco). ------ Folla: 25 3. Visto el oficio del alcalde de Cangas que con fecha 9-10-1879 transcribe el señor gobernador a esta Diputación, en el que participa, han fallecido ahogados a las inmediaciones de la isla de Ons ocho individuos de nueve que tripulaban una lancha [naufragio], los cuales designa la relación remitida por dicho alcalde de Cangas, y eran el amparo y sostén de sus respectivas familias. Visto el dictamen de la Comisión de Beneficencia, acuerda la Diputación conceder a la de cada uno de los finados, la suma de 125 pesetas, cuya cantidad será satisfecha con cargo al capitulo de calamidades y cobrarán de la depositaría provincial, previa justificación e identificación de sus personas, a medio de libramiento expedido por el señor ordenador de pagos, pasándose a la contaduría el expediente a los efectos consiguientes. ------ Folla: 25 4. Visto el expediente instruído con motivo de solicitud producida por Ramona Rey, nodriza externa de la Inclusa provincial, para que continue abonándosele la suma de 7 pesetas 50 céntimos mensuales, por la asistencia de la expósita Juana, nº 1º del registro, toda vez que si bien es mayor de siete años, está tullida y padece de accidentes epilépticos. Visto el dictamen de la comisión de beneficencia, acuerda la Diputación se siga abonando a la Ramona Rey, la cantidad de 7 pesetas 50 céntimos mensuales, a condición de que continue cuidando a la citada Juana nº1, dándose conocimiento de este acuerdo a la ordenación de pagos y a la Inclusa, a los efectos que procedan. ------ Folla: 25,26 5. Visto el expediente instruído por el alcalde de Bueu con motivo del naufragio ocurrido en la tarde del primero de abril último, cerca de la Ermita de San Diego, en el cual perecieron seis personas, dejando ocho hijos en la más profunda miseria y todos de corta edad, suplicando a la Diputación, se sirva acogerlos en el asilo provincial. Visto el dictamen emitido por la comisión de beneficencia, manifestó el señor Matos recibieran ya un socorro del gobierno de SM y en su vista acuerda la Diputación, se oficie al alcalde de Bueu, para que manifieste la cantidad que recibió cada uno de los tutores o encargados de dichos huérfanos para en su vista, acordar lo que proceda. ------ Folla: 26 6. Visto el expediente instruído por consecuencia de la reclamación de 547 pesetas y 50 céntimos, que hace el director del hospital del San Lázaro de Sevilla, procedentes de 365 estancias causadas por el elefanciaco José Fernández Losada, de la parroquia de Viladesuso, en el término de Oia. Visto el dictamen emitido por la comisión de beneficencia, acuerda la Diputación se incluya dicha suma en el presupuesto adicional y que se averigue si el Fernández Losada tiene bienes, para en caso afirmativo pueda reintegrarse la Caja Provincial, remitiendo el expediente a la contaduría a los fines que procedan. ------ Folla: 26 7. El señor Romero López, manifestó a la Diputación que Don Ricardo Arostegui, además de cumplir con los deberes de director de caminos provinciales, se ha prestado siempre gustoso a desempeñar los encargos que se le han conferido referentes a obras de la provincia como son todas las que se han hecho en el Palacio Provincial desde que es empleado y el proyecto y dirección de las obras de la casa Inclusa, por lo que le considera acreedor a una gratificación, para remunerar en parte sus servicios, como la obtuvo el arquitecto municipal, se acuerda se le facilite de la partida de imprevistos la suma de 500 pesetas, a cuyo efecto, se expida por la ordenación de pagos el competente libramiento. ------ Folla: 26 8. El señor González Besada hizo presente a la corporación que Don Manuel de la Fuente, ingeniero jefe de caminos provinciales, había regalado a la misma un ejemplar del mapa o carta geográfica de la provincia, al que, para poder colocarle en sitio en que pudiera verse y consultarse, había tenido que mandar poner marco, cristal y demás que al objeto requería, y la Diputación acuerda por unanimidad, se le den las gracias a dicho ingeniero y a los empleados a sus órdenes, Don José Gorostola y Don Abelardo Miguel, que lo auxiliaron en tan minucioso como prolijo trabajo, y que por la ordenación de pagos se expida libramiento del gasto que ocasionó su colocación en el cuadro con cargo a material extraordinario. El señor Carballido Bugallal, obtenida la palabra, dijo que debía litografiarse dicho mapa a fin de que se generalizase por la provincia, previa expendición de sus copias, a lo que contestó el señor Besada, que sería oportuno oir antes el parecer de dicho ingeniero, y la Diputación en su vista acuerda facultar a la comisión asociada, para que escogite el medio mejor de acuerdo con aquel, de reproducir dicho mapa. ------ Folla: 26,27 9.Vista la instancia producida por Dña. Ramona Varela Villa, viuda de D. José Ulloa, Depositario que fue de los fondos de esta provincia, en la que en consideración a que su finado esposo sirvió con providad durante veinticinco años dicha plaza, solicita se le conceda una pensión anual para atender a las obligaciones que le impone su numerosa familia. Pidió la palabra el Sr. Mato y dijo: que estaba conforme en que se le concediera por que la conceptuaba justa, pero que para que esta clase de pensiones se hiciesen a lo sucesivo con equidad, debían proveerse las vacantes si sus conocimientos le hacían acreedores en los empleados de las respectivas oficinas provinciales, ocupando las resultas los de nueva entrada, lo que serviría a aquellas de estímulo, a cuyo efecto debía formarse un reglamento que, subordinando el tanto de la concesión al tiempo servido por los causantes, fuese este la norma para señalar la cantidad anual que debían disfrutar los agraciados, a lo que el señor Seijas Pardo contestó que percibiendo dicha viuda una pensión del Estado, según podía saberse por la Administración económica, no podía disfrutar otra por la provincia. Obtenida la palabra, dijo el señor Guerra en apoyo de dicha señora que nunca disfrutó pensión alguna y que la que solicitaba debía concedérsele como el Estado las otorga a las viudas de los que a sus servicios se consagraron toda vez que a los empleados provinciales no se le reconocen servicios para gozar de haberes pasivos. El señor González Besada, a quien también le fue concedida la palabra, rectificó la primera parte de lo manifestado por el señor Guerra, añadiendo que si la percibe, será inferior a la que solicita de la provincia y que si la Diputación creía justo concedérsela, como así procedía a la manera que las concedió a las viudas de los señores Valenzuela y Sobrino, debía señalar a la del señor Ulloa la cantidad anual, que debía percibir. El señor Seijas Pardo, a quien por la presidencia le fue concedida la palabra para rectificar, dijo: que lo que había manifestado en contra de la concesión de dicha pensión, no fue por perjudicar en lo más mínimo a la peticionaria sino porque disfrutando dicha pensión del Estado, se aliviaba el presupuesto provincial, harto recargado ya. Considerando el señor presidente suficientemente discutido este asunto, lo sometió a la decisión de la corporación, que lo aprobó por mayoría, concediendo 999 pesetas y 75 céntimos de pensión anual a Doña Ramona Varela Villa, viuda de Ulloa, que percibirá de la partida de imprevistos, hasta que se incluya en el presupuesto adicional del corriente ejercicio, siendo de opinión contraria los señores Alvarez Builla y González González. cargo que es obligatorio e irrenunciable no puede aceptar ningún destino retribuido por ser incompatible con aquel, incompatibilidad que no desaparece por virtud de la suspensión acordada por el Sr. regente por que puede dictarse en el proceso un fallo absolutorio y volver por consecuencia a ejercer las funciones de tal Juez de Paz de qu habÌa estado posesionado antes de la disposición decretada por el Sr. regente. 4š Que si por el contrario, se dictase sentencia condenatoria, lo mismo quedaría el Seoane imposibilitado de desempeñar el cargo de Juez de Paz como el de secretario de ayuntamiento o cualquiera otro destino oficial. La comisión es de sentir que la Diputación est· en el caso de acordar la separación del secretario interino de Vilaboa D. José Francisco Seoane y prevenir al ayuntamiento proceda al nombramiento de su reemplazo con arreglo a la Ley, imponiendo a aquel la multa de 20 escudos por no haber cumplido con lo prevenido en los citados artículos 102, 103 y 10 ------ Folla: 27,28 10. Visto el expediente instruído por consecuencia del proyecto de establecimiento de invernáculo en la granja de la escuela agrícola de A Caeira, abonando las 3.500 pesetas a que asciende la mitad de su importe, y que se incluyeron en los presupuestos de 1878-79 y 79-80, según lo acordó la Diputación en sesión de 3 de abril de 1878. Visto el dictamen de la comisión de Hacienda, acuerda la Diputación se consigne en el acta y cuyo tenor literal es como sigue: Excmo. señor: La comisión de Hacienda ha examinado el acuerdo de la Junta de la granja agrícola, tomando en vista de la cuenta justificada y memoria de los gastos que ocasionó la construcción de un invernáculo que existe en la granja escuela, gasto acordado por la Excma. Diputación en 5 de abril de 1878 y que asciende a 10.169 pesetas 36 céntimos, como la cantidad abonada por la Diputación fue la de 7.000 pesetas, a condición que el dueño de la finca lo hiciese de la mitad, y que una vez saliese de allí la escuela abonaría a justa tasación de lo que entonces valiese la mitad costeada por la Diputación, tenemos que hay un aumento de 3.169 pesetas 36 céntimos, obras adicionales que la necesidad hizo precisas para utilizar con ventaja la cantidad votada, si el invernáculo había de dar resultados y responder a los adelantos modernos. Si el abono de las 7.000 pesetas no ofrece inconveniente a juicio de la comisión, no sucede lo mismo con las 3.169 pesetas, osea la mitad de esta suma de las obras adicionales, aun cuando siguen las mismas condiciones de las que votó la Diputación respecto al abono que de la mitad debe hacer también el señor Riestra, propietario de la finca, por cuanto hoy no hay partida en el presupuesto, opina pues la comisión que se apruebe la cuenta producida de unas y otras obras, abonándose por de luego al señor Riestra la mitad de las votadas, y respecto a las adicionales osea la mitad de estas, a condición que cuando la granja cese, debe abonar también el señor Riestra las que satisface la Diputación comprendiéndose en el presupuesto dicha mitad de 1.580 pesetas. VE, no obstante, acordará como siempre lo que crea más acertado. Palacio de sesiones. Ponteveda 3 de noviembre de 1879. Eduardo Matos, Cea. Se acordó asimismo remitir el preinserto dictamen a la contaduría en unión con el citado expediente a los efectos oportunos. ------ Folla: 28 11. Vista la nota del precio medio que han tenido las especies de consumo que los pueblos de la provincia facilitan a las tropas del ejército, en concepto de suministros, se acuerda aprobarla y que se publique en el Boletín oficial, para conocimiento de los señores alcaldes. ------ Folla: 28,29 12. Visto el oficio dirigido por el director del Instituto Provincial, en el que participa que se halla ruinoso el techo de la biblioteca de la provincia. Visto el dictamen de la comisión de fomento en el que se manifiesta con pena que, siendo la obra construída hace muy pocos años, se halle en tal estado, y cuando no hace todavía muchos meses que por consecuencia del expediente que se acompaña, se dispuso un reconocimiento de la techumbre que corona la biblioteca provincial, acuerda la Diputación 1º Que se dé el encargo al ingeniero jefe de caminos provinciales de examinar el local que se dice aminado, transcribiéndose al efecto la comunicación del director del instituto, a fin de que en su vista y la del expediente de construcción de la sala destinada a biblioteca, informe acerca de la ruina denunciada, explicando sus causas y si hay responsabilidad en algún funcionario, por su intervención en las obras primitivas. 2º Que al propio tiempo proponga las obras que deban ejecutarse, para que el local quede con las condiciones de seguridad convenientes, formando al efecto el presupuesto y pliego de condiciones necesarias para sacarlas a subasta y 3º Que se autorice a la comisión provincial asociada para que disponga lo conveniente a fin de que se ejecuten dichas reparaciones, con cargo a material de la biblioteca y a imprevistos, si aquel no fuese bastante, así como para resolver los incidentes a que tal encargo diese lugar, sin perjuicio de dar en su día cuenta de todo a esta Diputación Provincial. ------ Folla: 29 13. Vista la comunicación dirigida a la corporación provincial por la comisión de juegos florales de esta capital, [Pontevedra] en la que manifiesta, que con motivo de haber acordado la Junta de Agricultura celebrar una exposición regional en el mes de agosto del año próximo, formó el proyecto dicha comisión de estimular la literatura gallega, premiando las producciones científicas, artísticas y político sociales de mérito más relevantes, solicitando al efecto se digne la Diputación auxiliar con alguna cantidad. Acuerda la misma pase dicho escrito a informe de la comisión de fomento, y habiendo manifestado el señor González Besada, individuo de la misma, se sirviese la corporación nombrar dos más, a fin de evitar la demora en el despacho de los asuntos, por resultado de las ausencias, acordó igualmente nombrar individuos de dicha comisión a los señores Patiño y Guerra. ------ Folla: 29 14. Visto que el arquitecto Don Alejandro Sesmeros, de esta ciudad, regaló a la Diputación tres ejemplares fotográficos, dos del Palacio Municipal, y otro del chalet de la familia del Excmo. señor Méndez Núñez, cuyo hecho demuestra consideración hacia este cuerpo provincial, acuerda el mismo se le den las gracias por su obsequio, y a petición del señor Matos, que se dé conocimiento al señor gobernador civil, a fin de que se sirva recomendarlo al Excmo. señor ministro de fomento para que se digne concederle una consideración honorífica, a que es acreedor, por los adelantos que se observan en la profesión que ejerce. ------ Folla: 29 15. Vista una carta oficial dirigida al Ilmo. señor presidente de la corporación provincial por Doña Josefa Noceda, sobrina de Don José Manuel Alcalde, arcipreste que ha sido de la catedral de Tui, en la que se manifiesta, ha legado con destino a la Biblioteca Provincial 174 volúmenes de obras políticas, que detalla la nota que se acompaña. Visto el informe emitido por la comisión de fomento, acuerda la Diputación se le den las más expresivas gracias, se oficie al señor alcalde de Tui, para que recoja de dicha señora los indicados libros, que remitirá en cajones con la cuenta de gastos para su pago, y de recibidos se dé conocimiento al señor gobernador, para que se sirva hacer público dicho donativo en el boletín oficial. Y siendo hora avanzada, el señor presidente levantó la sesión y que la inmediata tendrá lugar a las 12 del día de mañana, de que yo secretario accidental certifico. ------

 • Acta de sesión 1889/11/05_Ordinaria

  1889-11-05_Ordinaria

  Folla: 36 (Matos, presidente. Massó, Ruza, Guerra, Iglesias, Sabino Besada, Gumersindo Otero, Pardo, Limeses, Alfaya, Casares, Mucientes, Alvarez Giménez.) 1. Leída el acta de la anterior fue aprobada. ------ Folla: 36 2. Se procede a votar nominalmente el dictamen relativo a la pretensión de Josefa Fernández pidiendo una subvención para que su hija Josefa de Haz Fernández pueda proseguir sus estudios musicales, asunto suficientemente discutido en la sesión de ayer. Señores que dijeron SI Señores que dijeron que NO Iglesias Besada Gumersindo Otero Guerra Pardo Limeses Alfaya Casares Mucientes Alvarez Giménez Massó Ruza Sr. presidente Queda por lo tanto aprobado el dictamen que dice así:" La Comisión teniendo presente la justa petición de Josefa de Haz y Fernández y considerando que el estimular el estudio y perfección de las artes liberales es una de las obligaciones de la Diputación y considerando que ya el Ayuntamiento de Vigo le concedió una subvención de mil pesetas, Cree la Comisión que suscribe que puede la Diputación acceder a lo solicitado por Josefa de Haz y Fernández y concederle la subvención por una sola vez de quinientas pesetas. V.E. no obstante acordará como siempre lo mejor. Salón de Sesiones. Noviembre, cuatro de mil ochocientos ochenta y nueve. Román Casares. Emilio Alvarez Giménez. ------ Folla: 36,37 3. Dado cuenta del dictamen emitido por la Comisión de presupuestos que propone que se practique una liquidación respecto a la subvención consignada para el Colegio de Sordomudos y ciegos de Santiago y otros particulares, la apoyó el Sr. Guerra y la Diputación lo aprueba por unanimidad. Dice así. A la Diputación: "La Comisión de presupuestos se ha enterado de lo manifestado un 26 de mayo último por el señor Rector de la Universidad de Santiago con referencia a la situación económica del Colegio de Sordomudos y ciegos de la misma ciudad y del aumento de gastos que propone para el sostenimiento de aquel, con el objeto, entre otros, de poner al cuidado de dicho establecimiento dos Hermanas de la Caridad. Y enterada también de lo informado sobre el particular por la contaduría provincial, cree oportuno proponer a la Diputación que de acuerdo con lo propuesto por aquella dependencia, se sirva acordar que practicándose la liquidación correspondiente respecto de las anualidades que de la subvención de 3500 pesetas antiguamente consignada dejaron de pagarse por descuento de la cantidad que había venido pagándose en años anteriores al de 1885 a 1886, con el exceso rebajado por virtud de acuerdo de esa Corporación de 7 de abril de 1885, continúe incluyendose en los presupuestos provinciales sucesivos al vigente, la misma subvención indicada de 3.500 pesetas anuales por cuenta de la cual deberá satisfacerse la gratificación de 250 concedida por la Diputación en 5 de Noviembre del año último al Secretario Interventor del Colegio, Sr. Dn. Augusto Milon, y debiendo también incluirse en dichos presupuestos la cantidad de 100 pesetas para pago de una parte del alquiler de casa del Director del referido establecimiento. Propone por último, la Comisión se signifique una vez más al señor Rector de la Universidad de que se lleve a cabo la traslación del Colegio a otro edificio que reuna las condiciones de amplitud y salubridad de que hoy carecen los alumnos de aquel. Palacio de sesiones cuatro de noviembre de 1889. José María Guerra. Eduardo Iglesias. Emilio Alvarez Giménez, Manuel Luciano Pardo. ------ Folla: 37 4. Leído el dictamen de la Comisión permanente de actas que propone la aprobación del acta del elegido por el distrito de A Estrada Ramón Blanco Rodríguez por no contener protesta ni reclamación alguna, la Diputación por unanimidad le presta también su probación. ------ Folla: 38 5. Dado cuenta de una solicitud suscrita por sor María del Niño Jesús, Superiora el Asilo de Ancianos pobres desamparados de la ciudad de Tui, pidiendo una subvención para reparación del asilo cuyo proyecto de obras acompaña, obtuvo la palabra el Sr. Besada y dijo, que dado que ya las hermanitas de Tui fueron socorridas por este cuerpo provincial y que la caridad debe hacerse por los mismos pueblos, se oponía a que se le concediese. El señor Iglesias sostuvo la petición exponiendo determinadas consideraciones en su apoyo y la Diputación acuerda concederle como subvención al objeto indicado mil pesetas. Hace contar su voto en contra el Sr. Besada. ------ Folla: 38 6. DÁMASO Nogueira, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE PONTEVEDRA Y VIGO SOLICITA QUE ESTA Diputación LE PRESTE SU APOYO Y PROTECCIÓN CONCEDIÉNDOLE UNA SUBVENCIÓN Y SE COMPROMETE A FACILITAR TUBOS DE LINFA Y OTROS PARTICULARES. EN SU APOYO EXPUSO DETERMINADAS CONSIDERACIONES EL SEÑOR Casares encaminadas a demostrar lo útil y conveniente que llegaría a ser el instituto referido. Y la Diputación por unanimidad acuerda que se adquieran con cada ayuntamiento de la provincia tres tubos de linfa procedentes del mismo y que se remitan a los alcaldes de los pueblos para que sean inoculados con cuidado distintos individuos, obligando a los médicos titulares a remitir los estados de vacunación razonados con su informe, quedando la Comisión provincial encargada de la ejecución de este acuerdo y facultada para oir la opinión de personas peritas con presencia de los resultados estadísticos; y que con vista de todo se dé cuenta a la Diputación en la primera reunión para tomar acuerdo definitivo. ------ Folla: 38 7. El señor Alvarez Giménez dijo que una vez que hay el pensamiento de establecer dentro de pocos días una escuela de artes y oficios en esta ciudad y que respecto a ello ya en principio tiene acordado este cuerpo provincial en sesión de dos de Abril de este año subvencionarla, aunque sin determinar cantidad, suplica a la Corporación tenga a bien fijarla. En vista también de las indicaciones del señor Limeses, la Diputación, por unanimidad acuerda facultar a la Comisión provincial para que cuando esté inaugurada la escuela en vista de las circunstancias que medien, pueda fijar el importe de la subvención, con arreglo a los precedentes que se ha tenido en cuenta hasta aquí y determine el pago. ------ Folla: 39 8. Dado cuenta de los extractos de los acuerdos tomados por la comisión provincial desde el 1 de Abril AL 31 DE octubre ÚLTIMO RELATIVO A LOS RAMOS DE FOMENTO, BENEFICENCIA, Sanidad, la Diputación por unanimidad aprueba dichos acuerdos. ------ Folla: 39 9. Vista una solicitud de Juana Carballo del Río, viuda de Juan Varela, conserje que fue de la escuela normal de maestros, en súplica de una pensión, la Diputación acuerda pase a la Comisión de presupuestos para que con vista del reglamento que establece las reglas para determinar la concesión, emita dictamen. ------ Folla: 39 10. Vista otra pretensión de Adriana Quiroga Yepes, HUÉRFANA E HIJA DEL FINADO JOSÉ QUIROGA EN SÚPLICA DE QUE LA PENSIÓN QUE VENÍA DISFRUTANDO Ángela Radio se le conceda a ella, la Diputación acuerda pase a la comisión de presupuestos para que con vista del reglamento que fija reglas relativas al particular emita dictamen. ------ Folla: 39 11. Vista también la pretensión de Humberto González hijo de esta ciudad pidiendo una pensión para trasladarse a París con el fin de continuar perfeccionando su educación musical, la Diputación acuerda pase a la Comisión de Fomento con el reglamento formado en virtud del acuerdo del 7 de noviembre de 1883. Se levantó la sesión. ------

 • Acta de sesión 1889/04/02_Ordinaria

  1889-04-02_Ordinaria

  Folla: 6 ( Matos presidente, Ruza, Pereira, Gumersindo Otero, Casares, Martínez, Aguiar, Alvarez Giménez, Pardo, Mucientes, Guerra, Limeses, Alfaya.) 1.Leída el acta de la anterior fue aprobada. ------ Folla: 6 2. El señor presidente indicó que el diputado provincial electo por el distrito electoral de A Estrada en la última renovación Antonio Blanco no había presentado su acta, razón por la que consideraba con arreglo al art.º 51 de la Ley Provincial que renunciaba al cargo. La Diputación en su consecuencia acuerda declarar la vacante y que se participe al gobernador para que con arreglo al art.º 59 de la misma disponga la elección extraordinaria en dicho distrito. ------ Folla: 6,7 3. Leído el dictamen de la comisión de presupuestos que propone la aprobación del ordinario para el ejercicio próximo de 1889-1890 fue aprobado por unanimidad. El dictamen dice: A la Diputación: "La Comisión de presupuestos ha examinado el proyecto del de1889-1890 formado por la ordenación de pagos, asi como la Memoria referente al mismo =. De ambos documentos resulta un hecho de que esta comisión se felicita y que está en armonía con los propósitos que actualmente se revelan en las más altas esferas de la Administración Pública; a saber, el menor gravamen de los contribuyentes, por lo que a los gastos de la provincia en dicho año económico se refiere: "El importe total de los gastos, que en presupuesto ordinario del corriente ejercicio se elevó a 655472´40 pesetas, se reduce en el proyecto adjunto a 601.261.99, arrojando la comparación de estas cifras, una que representa una economía de 54210´41. Lo mismo que en el año corriente el presupuesto para 1889-1890, no comprenderá los gastos de la segunda enseñanza; pero esta Comisión, de conformidad con lo que la ordenación de pagos indica en la memoria adjunta, cree que el importe de dichos gastos debe distribuirse anualmente entre los pueblos de la provincia sobre el total imponible que forma el conjunto de las cuotas que al Tesoro pagan aquellos por las contribuciones directas y el impuesto de consumos, por lo que de este modo se obtiene que el total de los referidos gastos, fijado ya definitivamente por la ley grave dicho total imponible en la debida proporción de las alteraciones que las cuotas del tesoro sufran. Terminará la comisión este dictamen, felicitándose todavía por otro resultado que presenta el proyecto de presupuesto para el año próximo, cual es que aparezcan en él nivelados los gastos con los ingresos, resultado que permite esperar con plena confianza obtener igual nivelación en el refundido del mismo año. Propone por tanto la Comisión que la Diputación se sirva aprobar en todas sus partes así el proyecto de presupuesto como la Memoria de la ordenación de pagos. Palacio Provincial de sesiones dos de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve: Emilio Alvarez Giménez, Camilo Pereira, José María Guerra, Manuel Luciano Pardo. ------ Folla: 7,8 4. El señor Martínez Casal indicó que corría por esta población la versión de que José Real declarado demente y recluso en el manicomio de San Baudilio de Llobregat había recobrado su razón y que por otra parte el sostenimiento del mismo no tiene razón de ser por cuenta de los fondos provinciales debido a que el mismo tiene bienes propios para satisfacer sus estancias y que la Diputación debiera sobre esto tomar las medidas oportunas para indagar estos particulares. Después de haber contenido algunos Señores diputados en las afirmaciones de Martínez Casal se acordó autorizar a la comisión provincial para que previas las afirmaciones de Martínez Casal se acordó autorizar a la Comisión provincial para que haga en lo relativo al particular acuerde bien la translación del Señor Real al manicomio de Conxo o solicite lo oportuno, autorización que le es extensiva a que pueda retirar la subvención concedida para el sostenimiento del mismo, siempre que sus parientes no convengan en las razonables proposiciones que se le hagan. ------ Folla: 8 5. Se aprobaron los acuerdos de la Comisión Provincial en lo relativo a presupuestos, tomados en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3º art.º 98 de la ley. Así bien se aprobaron los relativos a los ramos de Beneficencia, Sanidad y Fomento. Dado cuenta de las provinciales referentes al ejercicio de 1887-1888 se acordó pasen a la comisión del ramo para dictaminar. ------ Folla: 8 6. Vista una RO del señor ministro de la gobernación fecha 28 de Febrero último que declara responsable a esta Diputación de la tercera parte del importe de unas ropas quemadas en la Aduana de A Guarda cuando la invasión del cólera y las fundamentales razones que expone el oficial del Negociado de la secretaría de esta Diputación para oponerse al pago, se acuerda dirigir una atenta solicitud al Excmo. señor ministro de la gobernación inspirada en los fundamentos de dicho informe que se aprueba por unanimidad a fin de obtener la exención del pago que se trata de exigir a los fondos provinciales. ------ Folla: 8 7. A proposición del señor Guerra se acuerda conceder a la Congregación de la Virgen del Refugio Nuestra Señora de la Peregrina para los festejos del año actual mil quinientos pesetas igual suma que se le concedió en el anterior. ------ Folla: 9 8. A proposición del señor Aguiar, se acuerda conceder a la escuela de Artes y oficios de la ciudad de Vigo tres mil pesetas para subvenir a los gastos de la misma los cuales se librarán a favor del ayuntamiento que la solicita. ------ Folla: 9 9. Pidió el señor Alvarez Giménez se concediese también una subvención a la Sociedad económica de amigos del país de Pontevedra, que tiene el pensamiento también de crear en esta población otra escuela de Artes y Oficios y la Diputación acuerda conceder desde luego dicha subvención sin determinar cantidad, hasta tanto no se establezca. Y se levantó la sesión señalando para la inmediata la hora de las ocho de la noche. ------

 • Acta de sesión 1890/08/09_Extraordinaria

  1890-08-09_Extraordinaria

  Folla: 20 ( excmo. sr. gobernador presidente, matos, otero d. prudencio, massó, aguiar, nine, martínez casal, limeses, goday, mucientes, alonso, pardo, álvarez Giménez, ruza, pereira, casares, lópez de neira, alfaya, otero d. gumersindo, salgado) 1. Abierta a las 12 de la mañana, por el excmo. señor gobernador, y dada lectura del acta de la anterior, fue aprobada. ------ Folla: 20 2. A petición del señor Ruza acuerda la Diputación por unanimidad, se consigne en el acta, el profundo sentimiento que la ocasiona el repentino fallecimiento acaecido en la noche de ayer; del inteligente y probo secretario que ha sido de la misma, D. Luis Felipe de la Peña, y que se participe a la señora viuda, como prueba del aprecio que el finado la merecía. ------ Folla: 20 3. El señor gobernador, después de hacer presente el objeto de la convocatoria, y de manifestar su deseo de volver a presidir la sesión, cuando se trate del presupuesto provincial, se retiró del salón ocupando la presidencia el señor Matos. ------ Folla: 20 4. Dado lectura de las circulares insertas en los Boletines de 26 de julio, y 1º del corriente, relativas a la elección de cuatro vocales que han de formar parte de la Junta provincial del censo electoral, se suspendió la sesión por 5 minutos para que los señores diputados extiendan las papeletas para dicha votación, acordándose que esta sea unipersonal. Reanudada la sesión, y habiéndose procedido su votación secreta a la elección, resultaron elegidos para desempeñar dicho cargo, Don Antonio Aguiar, D. Gaspar Massó, D. Camilo Pereira y el excmo. señor D. Antonio López de Neira que obtuvieron los 3 primeros casa uno 5 votos, y el último 4. ------ Folla: 20 5. Suspendida la sesión por el tiempo necesario, de pasar recado de atención al sr. gobernador, y reanudada luego, bajo su presidencia, se abrió discusión sobre la cantidad que debiera ser votada para subvenir a los gastos de impresión de listas electorales y más necesarios para la confección del censo a que se refiere la Real Orden de 23 de julio último, y la Diputación, fija por unanimidad para dichos gastos, la suma de 30.000 pesetas. ------ Folla: 20,22 6. Siendo uno de los objetos de la convocatoria el que la Diputación se ocupe de fijar las economías en el presupuesto provincial recomendadas por el excmo. señor Ministro de la Gobernación en telegrama que ha dirigido al señor gobernador en 31 de julio último, se abrió discusión, acordándose emita dictamen la Comisión de presupuestos, suspendiéndose la sesión por el tiempo necesario. Reanudada, se dio cuenta de los dictámenes de dicha Comisión que fueron aprobados por unanimidad, y dicen así = A la Diputación = La Comisión de Presupuestos, teniendo presente que la cantidad de 23.096,14 pesetas incluidas en el presupuesto ordinario vigente para subvenciones, no alcanza para satisfacer las concedidas por la Diputación en reuniones anteriores, propone que dicha cantidad se destine al pago de las siguientes: Pesetas A cuenta de la subvención concedida al Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa para traída de aguas a la misma villa........... 4.000 A cuenta de la subvención concedida al mismo Ayuntamiento para obras del camino de aquella villa a Ponte Arnelas.................. 3.000 A cuenta de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cambados para las obras de reparación del muelle....................... 2.500 Para la formalización del pago hecho en suspenso de las subvenciones concedidas a la Escuela de Artes y oficios de Vigo y a la Congregación del Refugio de Pontevedra en 1889.............. 4.500 Para obras de una fuente pública en Cangas................................... 740,07 Para auxiliar a Josefa Haz de Vigo en su educación musical 500 Para obras en el asilo de los pobres de Tui...................................... 500 Para pago a cuenta de la subvención para ensanche de la plaza de Caldas de Reis........................................................ 2.000 Subvención a la Escuela de Artes y Oficios de Vigo en este año......................................................................................... 1.500 Subvención a la Sociedad Económica de Pontevedra en este año ....................................................................................1.500 Para las fiestas del Cristo de Vigo en este año................................. 500 Para las de la Peregrina de Pontevedra en este año.........................750 Para pago a cuenta de la subvención de 1.000 pesetas para reparación del templo de Santa María de Pontevedra...................... 500 Subvención concedida a D. Cosme Fernández Soler para publicación de obras......................................................................... 500 _________ Total : 22.990,07 Pontevedra, Palacio de sesiones 9 de agosto de 1890 = Emilio Álvarez Jiménez = Manuel Luciano Pardo = Camilo Pereira = A la Diputación = La Comisión de presupuestos enterada de la orden telegráfica del excmo. señor Ministro de la Gobernación, fecha 31 de julio último por la que se autoriza el presupuesto ordinario de 1890 a 91, en la cifra y forma en que ha sido votado por esa Corporación, sin perjuicio de las economías que la misma ha de realizar durante la ejecución del indicado presupuesto, sobre todo en lo referente a personal, pensiones y subvenciones, debiendo atenerse para ello aproximadamente a las rebajas hechas por el Ministerio en RO de 12 de junio último; debe manifestar a la Diputación que no encuentra medio de realizar economías de importancia en dicho presupuesto, por las razones siguientes: 1ª por que los gastos de personal están muy lejos de ser desproporcionados a los trabajos que el de esta Diputación desempeña: 2º por que las pensiones todas que el referido presupuesto comprende, no alcanzan en totalidad a la cifra de 9.000 pesetas, y 3º por que en cuanto a subvenciones, eliminadas ya por el Ministerio de la Gobernación las que se habían incluido en el presupuesto adicional de 1889 a 90, si hoy se rebajase del ordinario de este ejercicio la cifra para aquellas incluido, se inferiría con ello graves perjuicios a los pueblos e institutos a quienes están concedidas, mediante que al obtenerlas proyectaron y realizaron obras a favor del auxilio ofrecido por la Diputación, auxilio completamente legal y por la Corporación concedido en uso de sus legítimas facultades según muy por extenso demostró la misma en la exposición elevada al excmo. señor Ministro de la Gobernación. Esto no obstante, creyendo esta Comisión que el deseo de la Diputación será el de corresponder, supiera sea muy escasamente a las indicaciones de la superioridad, propone a esa Corporación se sirva acordar las rebajas siguientes en los créditos comprendidos en el presupuesto vigente. Un 10% del importe total de las pensiones hasta hoy concedidas a excepción de las que lo han sido a licenciados inútiles de la última guerra civil, cuya rebaja importa. Pesetas........................................ 811,27 Que reduzca en 1.000 pesetas el crédito incluido para material extraordinario de la Diputación...................................................... 1.000 En 500 la partida destinada a material de oficina del arquitecto provincial......................................................................... 500 Que se economicen 7.150 pesetas en que excede el crédito incluido en presupuesto para Boletín y listas electorales al del remate de dicho periódico, mediante que los gastos para la formación del censo electoral, tienen que ser objeto de un presupuesto extraordinario..................................................... 7.150 Que se economicen igualmente y por el mismo motivo, las 2.000 ptas. que comprende el presupuesto vigente para gastos de elecciones .................................................................. 2.000 Que se economicen también, las 1.256 pesetas que resultan de exceso en el crédito incluido en el presupuesto para pago de la contrata de bagajes, respecto del que importa el remate del servicio........................................................................................ 1.256 ________ Total de rebajas acordadas. Pesetas....................... 12.717,27 Este total no puede, sin embargo, considerarse como economía definitiva hasta tanto que terminado el ejercicio económico, no se incorporen a dicho total las demás cantidades cuyo gasto pueda evitarse durante aquel período = Finalmente, no siendo posible que la Diputación pueda llevar a cabo los muchos trabajos que la formación del censo electoral la impone con las rebajas y economías de que queda hecho mérito, y mediante que el presupuesto refundido del último año económico se cerro con un sobrante de 90.709 pesetas, 84 céntimos propone a esa Corporación se sirva acordar la formación y remisión al excmo. señor Ministro de la Gobernación, para la autorización correspondiente, de un presupuesto extraordinario en que se comprenda para atender al pago de gastos de dicho censo, la cantidad de 30.000 pesetas que esta Comisión considera aproximadamente indispensable para la realización del indicado servicio. Palacio de sesiones 9 de agosto de 1890. Emilio Álvarez Jiménez, Manuel Luciano Pardo y Camilo Pereira. Y no habiendo más asuntos de que poder tratar Se levantó la sesión. ------

 • Acta de sesión 1891/01/03_Ordinaria

  1891-01-03_Ordinaria

  Folla: 3 (Matos, presidente. Suárez Cobián, A. González Besada, Cadaval, Millán, Senra, García Vidal, Lema, López de Neiras, López Pérez, Guerra, Martínez Casal, Otero D. Prudencio, Pereira, Massó, Otero D. Gumersindo, Alfaya, Aguiar, Álvarez Jiménez, Salgado, Nine) 1. A las 12 de la mañana se abrió la sesión y leída el acta de la anterior fue aprobada con la adicción de que se haga constar que el sr. Álvarez Giménez reiteró la protesta que hizo y que dicha acta omite respecto a la ocasión en que el Sr. Rodríguez Cadaval propuso la discusión de su incompatibilidad. Así bien se hace constar y adiciona al acta a instancia del sr. Aguiar que el sr. Guerra fue quien propuso que no debiera ser válida su elección para la Comisión Auxiliar de Actas por cuanto no era de los diputados recientemente elegidos, y que, ante tal proposición y a pesar de existir precedentes en contrario, renunció por respecto a la ley a formar parte de dicha Comisión Auxiliar de Actas. ------ Folla: 3 2. Diose cuenta de los dictámenes de la Comisión Auxiliar que propone la aprobación de las actas de los señores d. Lorenzo García Vidal por Redondela y d. Bernardo S. Cobián por Caldas que se aprueban por unanimidad quedando por lo tanto posesionados de los cargos de diputados. ------ Folla: 3,4 3. Así bien se dio cuenta de los dictámenes de la Comisión Permanente de Actas que proponen la aprobación de las de los señores d. José Salgado Rodríguez, d. Augusto González Besada y d. Prudencio Otero, por Caldas; d. José Mª Guerra Cobián, d. Fermín Alfaya Melijosa y d. Antonio López de Neira por Redondela y se acordó queden sobre la mesa por término de 24 horas. ------ Folla: 4 4. Igualmente se dio cuenta de los dictámenes de la mayoría de la Comisión Permanente de Actas que proponen la aprobación de las de los sres. d. José Millán, d. Eladio de Lema, d. Ricardo Senra y d. José López Pérez por Ponteareas, así como del voto particular emitido por el vocal de dicha Comisión sr d. Camilo Pereira que propone se las declare graves. El mencionado Sr. Pereira llamó la atención de la Presidencia diciendo que por falta de tiempo material había puesto un solo dictamen haciendo constar su voto pero que lo hacía extensivo a cada una de las actas; y en vista de la indicación del sr. Cadaval se acordó se formulasen individualmente como se verificó, y que dichos dictámenes y los votos particulares referidos queden también sobre la mesa por el término de 24 horas, conforme prescribe la Ley provincial. Y en atención a ser el día de mañana feriado, se señala la hora de 3 de la tarde del lunes 5 del actual para la sesión inmediata levantándose la presente. ------

 • Acta de sesión 1891/07/20_Extraordinaria

  1891-07-20_Extraordinaria

  Folla: 36 (Sres. gobernador presidente Sabino González Besada. Guerra, Cobián, González Besada D. A., Martínez Casa, López de Neira, Limeses, García Vidal, Fernández Prada, Sánchez Cunqueiro, Barcena Franco D. A., Mosteiro, Alonso, González Besada D. R.) 1. Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. gobernador civil previa convocatoria especial y con asistencia de los Sres. diputados designados al margen, los 7 primeros diputados propietarios y los últimos nombrados por Real Orden de 30 de junio último con el carácter de interinos, actuando de secretarios los diputados más jóvenes D. Augusto G. Besada y D. Bernardo Cobián diose cuenta de la referida RO por la que, visto que se ha dictado auto de procesamiento y suspensión de 10 señores diputados, se acuerda el nombramiento de los interinos que al margen se expresan, quedando enterada la Corporación y posesionándose de sus cargos los Sres. diputados interinos. Seguidamente se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada. ------ Folla: 36,37 2. Diose cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de Audiencia Territorial de A Coruña su fecha primero del actual que revoca el acuerdo de esta Diputación provincial de 3 de abril último declarando en consecuencia diputados provinciales por el distrito de Ponteareas - A Cañiza, D. José López Pérez, D. José Millán, D. Eladio de Lema y D. Ricardo Senra. La Diputación acuerda que se dé cumplimiento a la referida sentencia y en este acto toman posesión de sus cargos los diputados por el distrito de Ponteareas - A Cañiza: D. José López Pérez, D. José Millán, D. Eladio Lema y D. Ricardo Senra. ------ Folla: 37 3. El Sr. presidente consulta a la Corporación sobre si al proceder a la designación de turnos que han de ocupar en la Comisión Permanente los diputados del distrito de Ponteareas - A Cañiza, entiende que sea necesaria hacer designación separadamente para cada turno o en una sola votación, la Corporación teniendo en cuenta que se trata de un solo distrito, acuerda que la designación se haga en votación única. Se suspende la sesión por 5 minutos para proceder a la designación de turnos. Reanudada resultaron designados por unanimidad: Para el 1º turno D. Ricardo Senra. Para el 2º turno D. José López Pérez. Para el 3º turno D. José Millán. Para el 4º turno D. Eladio Lema. No habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión. ------

 • Libro de actas do Pleno (1892)

  13.008/2

  Libro de actas do Pleno 1892.

  Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral

 • Acta de sesión 1892/02/04_Extraordinaria

  1892-02-04_Extraordinaria

  Folla: 1 (Gobernador Presidente, Sabino Gonzalez Besada, Guerra, Otero, D. Prudencio, Massó, Lema, Lopez Perez, Besada, Neira, Martinez, Vidal, Cobian, Limeses, Matos, Nine, Iglesias, Alvarez, Salgado). 1. Bajo la presidencia del Excmo. Señor Gobernador civil y con asistencia de los Sres. Diputados del margen se abrió la sesión a las 12 de la mañana. El Sr. Secretario dió lectura de la convocatoria que para la sesión extraordinaria que hoy se celebra fue publicada por el Excmo. Sr. Gobernador civil en el BOP y se dió así mismo lectura del acta de la sesión anterior que fue aprobada. ------ Folla: 1,2 2. Diose cuenta del proyecto del presupuesto adicional al ordinario vigente y la Diputación acuerda que pase a informe de la Comisión de presupuestos. A propuesta del Sr. Vidal y teniendo en cuenta que están presente todos los Sres. vocales de la Comisión de presupuestos, y que en la referida Comisión no se halla representado el distrito de Ponteareas-Cañiza acuerda la Corporación nombrar a este efecto y con el carácter de provisional al Diputado Sr. Lopez Pérez. Se suspende la sesión por cinco minutos. Reanudada, diose lectura de la Memoria de la ordenación de pagos que acompaña al proyecto de presupuestos que literalmente dice. A la Excma. Diputación provincial .La Comisión de presupuestos ha examinado el proyecto del adicional al Ordinario vigente y se ha enterado asi mismo de la memoria que la Ordenacion de pagos acompaña al referido proyecto y, en su vista, propone a la Excma. Diputación provincial que teniendo en cuenta, que las obras de construcción de un cementerio en el Ayuntamiento de Bueu y construcción de un camino en Cotobade, subvencionadas por la Corporación provincial en sesión de cuatro de Noviembre último, no habrán de ejecutarse, en su totalidad, dentro del vigente ejercicio económico, se sirva prestar su aprobación al referido proyecto de presupuesto adicional con las siguientes modificaciones. 1ª. Que de la partida consignada en el cap. 11 del art.º único del proyecto de presupuesto para pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de Bueu para las obras de un cementerio, se rebaja la cantidad de quinientas pesetas.= 2ª. Que de la partida consignada en el mismo art.º y capítulo, como mitad de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cotobade, para la construcción de un camino, se rebaje la cantidad de quinientas pesetas " y 3ª. Que el producto total de las referidas rebajas o sea la cantidad de mil pesetas se consigue para pago de parte de la subvención concedida en sesión de tres de Noviembre último al Ayuntamiento de Carbia para la reparación y ensanche del camino municipal que conduce desde el Puente Ledesma al Puente Tuiriz. Palacio Provincial de Pontevedra Febrero cuatro de mil ochocientos noventa y dos. Lorenzo G. Vidal, Juan Martinez José Lopez Perez. La Corporación acuerda por unanimidad aprobar el anterior dictamen. Y no habiendo más asuntos de que tratar Se levantó la sesión. ------

 • Acta de sesión 1892/11/04_Constitutiva

  1892-11-04_Constitutiva

  Folla: 17 (Sres. Matos, Cobian, Senra, Besada D.A., Besada D.R., Pereira, Neira, Guerra, Cadabal, Areal, Limeses, Vidal, Otero D.G., Millán, López Pérez, Gil, Martinez, Salgado, Iglesias, Alfaya). 1. Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Eduardo Matos como vocal de mayor edad, y con asistencia de los Sres. designados al margen, se abrió la sesión a las once de la mañana. Se dió nuevamente cuenta de los dictámenes de la Comisión permanente que proponen la aprobación de las actas de los diputados electos por el distrito de Tui-Vigo, D. Eduardo Iglesias Añino. D. José Areal Pérez y D. Benito Gil Ruibal, por el distrito de A Estrada-Lalín, D. Gumersindo Otero, D. Miguel Nine Novais y D. Camilo Pereira Freigeneda, y por el distrito de Pontevedra, D. Emilio Álvarez Giménez, D. Eduardo Matos y D. Angel Limeses Castro, y la Diputación acuerda de conformidad con tales dictámenes proclamar diputados a los referidos Sres. y que de hecho tomen posesión de sus cargo. Se procedió a la elección de cargos, resultando elegidos. Para Presidente del la Diputación Provincial. El Sr. D. José María Guerra por diez y ocho votos. Para Vicepresidente El Excmo. Sr. D. Antonio Lopez de Neira por diez y ocho votos. Para Secretarios D. Eladio de Lema por diez y siete votos. D. Miguel Nine Novais, por diez y nueve votos. El Sr. Guerra propone un voto de gracias a la mesa de edad, por el acierto e imparcialidad con que ha dirigido la constitución de la Diputación, y la Corporación así lo acuerda. El Sr. Presidente D. José María Guerra toma posesión de su cargo, y ocupa su puesto, abandonando la presidencia el Excmo. Sr. D. Eduardo Matos presidente de edad. El Sr. Presidente da gracias a la Corporación que dice le honra por segunda vez eligiéndole su Presidente en cuyo cargo promete la más rigurosa exactitud en el cumplimiento de su deber y la más escrupulosa imparcialidad en la dirección de los debates. el Sr. D. Eladio de Lema toma posesión del cargo de Secretario para que ha sido elegido, y por ausencia del Sr.. D. Miguel Nine ocupa en la mesa puesto de Secretario el Diputado Sr. Gil Ruibal. Diose lectura al acta de la anterior que fue aprobada. Se suspende la sesión por cinco minutos para proceder a la designación de turnos en la Comisión permanente. Reanudada bajo la presidencia del Sr. Gobernador Civil se procedió a la elección indicada que dió el resultado siguiente: Distrito de la Capital -------------------------- Para el primer turno D. Eduardo Matos por veinte votos Para el segundo D. Juan Martinez Casal por diez y nueve votos Para el tercero D. Angel Limeses por diez y nueve votos Para el cuarto D. Emilio Alvarez Gimenez por diez y nueve votos Distrito de Vigo-Tui ------------------------ Para el primer turno D. Manuel Rodriguez Cadaval, por diez y nueve votos Para el segundo D. José Areal Perez, por diez y nueve votos Para el tercero D. Benito Gil Ruibal por diez y nueve votos Para el cuarto D. Eduardo Iglesias Añino, por veinte votos Distrito de A Estrada-Lalín ------------------------------------ Para el primer turno D. Rafael Gonzalez Besada, por veinte votos Para el segundo D. Gumersindo Otero, por veinte votos Para el tercero D. Miguel Nine, por veinte votos Para el cuarto D. Camilo Pereira, por veinte votos Se suspende la sesión por cinco minutos para proceder a la elección de Vicepresidente de la Comisión provincial. Reanudada resultó elegido. Para Vicepresidente de la Comisión Provincial ------------------------------------------------------------ El Sr. D. Manuel Rodriguez Cadabal, por diez y nueve votos. En votación nominal, y en un solo escrutineo, se procedió a la designación de los cuatro Sres. Diputados que habrán de formar parte de la Junta provincial del censo en el año legal de 1892-93 cuyo resultado fue el siguiente: D. José Salgado, por seis votos. D. Juan Martinez Casal, por cinco votos D. Lorenzo Garcia Vidal, por cinco votos D. Augusto G. Besada, por cinco votos Se procedió a la elección de Comisiones resultando constituídas en la siguiente forma. Comisión de Presupuestos --------------------------------- D. Rafael Gonzalez Besada D. José Salgado Rodriguez D. Lorenzo García Vidal D. Angel Limeses Castro D. Manuel Rodriguez Cadabal D. José Lopez Perez Comisión de Hacienda ----------------------------- D. Eduardo Iglesias Añinos D. Fermín Alfaya D. José Areal Perez Comisión de Cuentas --------------------------- D. Antonio Lopez de Neira D. Gumersindo Otero D. Miguel Nine Comisión de Fomento --------------------------- D. Augusto Gonzalez Besada D.Gumersindo Otero D. Juan Martinez Casal Comisión de Biblioteca ---------------------------- D. Emilio Alvarez Gimenez D. Ricardo Senra D. Eladio de Lema Comisión de Beneficencia --------------------------------- D. Antonio Lopez de Neira D. Camilo Pereira D. Benito A. Gil Ruibal Comisión Inspectora del Palacio Provincial ------------------------------------------------------ D. José María Guerra D. Prudencio Otero D. Augusto G. Besada D. Juan Martinez Casal Comisión de Inclusa y Hospicio ----------------------------------------- D. José María Guerra D. Eduardo Matos D. Bernardo S. Cobian D. José Millán En cumplimiento de lo dispuesto por ley, se acuerda señalar el número de diez sesiones para la presente reunión. ------ Folla: 20 2. Diose lectura de la memoria administrativa que presenta la Comisión provincial en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 98 de la ley vigente ley provincial, así como la que respecta a los trabajos hechos hasta fin del mes de Octubre en el ramo de caminos provinciales presenta el Sr. Ingeniero Jefe al servicio de la provincia, y la Corporación quedó enterada. ------ Folla: 20 3. Diose lectura del extracto de acuerdos adoptados por la Comisión provincial desde el primero de Abril al 31 de Octubre últimos, así como de los asuntos sometidos al despacho de esta Corporación en su primera reunión semestral, y la Comisión acuerda pasen a dictamen de las Comisiones respectivas. No habiéndo más asuntos que tratar se levantó la sesión, señalando para la próxima la hora de cuatro de la tarde de hoy. ------

 • Libro de actas do Pleno (1997)

  33.358/1

  1997-01-31 - 1997-06-27 (Produción)

  Libro de actas do Pleno da Corporación. De 31 de xaneiro a 27 de xuño de 1997.

 • Acta de sesión 1997/04/04_Ordinaria

  1997-04-04_Ordinaria

  Folla: 139,140 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 4 de abril de 1997 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e dez minutos do día catro de abril de mil novecentos noventa e sete, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse os Sres./as Deputados/as, D. Xosé Ramón Abal Varela, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Xosé Manuel Barros González, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. Miguel Domínguez Vaz, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asiste o Sr. Deputado D. Rafael Louzán Abal. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Comezamos o Pleno ordinario correspondente ó mes pasado, ó mes de marzo. 1.4051.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Primeiro punto da orde do día. Aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 28 de febreiro de 1997. ¿Algunha alegación á acta?. Non hai alegacións. Apróbase por unanimidade. O Pleno, acorda por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 28 de febreiro de 1997. ------ Folla: 140 2.4052.- SOLICITUDE DO CONCELLO DO GROVE, PARA CAMBIO DE APLICACIÓN DE SUBVENCIÓNS DA OBRA Nº 28, INCLUÍDA NO POS/1997 Sr. Presidente.- Punto dous. Solicitude do Concello do Grove para cambio de aplicación de subvencións da obra nº 28 incluída no POS/97. ¿Algunha intervención?. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Abstense o Bloque Nacionalista Galego e a favor ó PSOE e o PP. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cooperación, o Pleno acorda por maioría de votos dos Grupos Popular e Socialista e coa abstención do BNG, aproba-la solicitude do Concello do GROVE, pola que interesa cambia-la aplicación das subvencións da obra nº 28: "Saneamento de Cuchiño a Senriña", incluída no POS/97, á obra: "Saneamento en Ardía" mantendo integramente o presuposto que ascende a NOVE MILLÓNS CINCOCENTAS TRECE MIL CATROCENTAS OITENTA E OITO PESETAS (9.513.488), e o mesmo financiamento para as Administracións afectadas. Seguiranse os trámites que sinala a lexislación vixente, considerándose definitivo este acordo cando o Ministerio de Administraciones Públicas o informe favorablemente. ------ Folla: 140,142 3.4053. Solicitude do Concello de PONTEAREAS, pola cambio de aplicación de subvencións da obra nº 266: "Pavimentacións camiños de Val, Igrexa, etc.", incluída no POL/1997, á obra "Infraestructura para parque público e outros", Sr. Presidente.- Punto número tres. Slicitude do Concello de Ponteareas para cambio de aplicación de subvención da obra nº 226, "Pavimentación Camiños de Val, Igrexa, etc.", incluídas no POL/1997 á obra "Infraestructura para parque público e outros". Ten a palabra o sr.Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bos días e moitas gracias Sr. Presidente. Estes dous puntos igual que o resto que vamos a tratar é exactamente un mundo ó revés. Estamos nunha situación institucional na que resulta que os temas máis importantes que pode facer esta Deputación, como poden ser o Plan de Infraestruturas Deportivas, como poden ser tódolos anuncios que estamos vendo na prensa sobre as aportacións da Deputación a unha suposta anel da Eiriña, ou onde se invisten os centos de millóns que hai para a pala, que non sabemos onde anda, ou onde se invisten os centos de millóns que hai para o Parque, para as estradas provinciais, o Pleno non se entera absolutamente de nada. Se algún Deputado se encarga de investigar, con moitisimas dificultades pode enterarse de algo. Deciden noutros lados, e a cambio nos deleitan con estes puntos substanciosos, serios, rigurosos, no que o destino da provincia practicamente se xoga no que decidamos nestes puntos. E esta é unha auténtica tomadura de pelo. ¿Cando se tomará en serio o das competencias do Pleno que están sisadas a maioría polo acordo de delegación, aquel terrorífico que se fixo no seu momento?. Tómese en serio. Mentres tanto padeceremos este tipo de bromas pesadas. Porque en fin, non sei se ten algunha relevancia, aínda que queremos facer referencia a iso, o que os Concellos metan obras en plans e despois a través do PIEL, da Xunta, ou a través doutros, nos dous casos e a través da Xunta, pois fan as obras, ou sexa, parece que lles gusta máis face-las obras a conta dos fondos da Xunta que da Deputación. Ou sexa, pídenno aquí, se lle mete nun Plan e despois na Xunta, no PIEL que poden decidir exactamente para onde o mandan, fan as que teñen pedidas aquí que é máis difícil cambialo aquí que alí. É así un pouquiño extraño. Pero bueno, me parece que dentro do contexto xeral, dado o volume das obras e que o fin e ó cabo a Deputación aporta cartos e os mete nun plan para unha obra ou outra que é no fondo irrelevante, as obras non son irrelevantes, pero que sexa para unha ou outra en canto a decisión desta Deputación si, porque a Deputación se limita a recolle-lo que piden os Concellos, pois parece de pouco peso e incluso, repito, de pouca seriedade tamén por parte dos Concellos. Vámonos abster nos dous. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Si, buenos días. Vamos a ver. O Grupo Socialista, ata agora, sempre os cambios de aplicación de plans dentro do mesmo ano estaba votando a favor e de feito fixémolo no punto anterior tamén. Ocurre que aquí se dá unha circunstancia diferente, é dicir, estamos falando dunha obra incluída no Plan Operativo Local. O Plan Operativo Local, como todos sabemos, as obras teñen que estar como mínimo adxudicadas antes do 1 de outubro. Tal como advirte o funcionario no expediente, esto vai leva-la mesma tramitación que o Plan, posto que esta obra que propón o Concello de Ponteareas non é unha obra incluída dentro do Plan. Polo tanto pode haber un risco de que ó final non se poida facer este cambio de aplicación e se perdan eses cartos. Esto, que xa de por si é bastante grave, cando un mira o expediente é máis que grave estraño. É dicir, é estraño porque resulta que o Concello de Ponteareas voluntariamente solicita esta obra nun programa da Xunta, no programa PIEL. Ben, a solicitude á Xunta e o cambio de aplicación á Xunta é un cambio de aplicación que se fai cun papel, bastante máis fácil que este cambio de aplicación e loxicamente non se corre ningún risco de perde-los cartos. Polo tanto un non entende moi ben nin que o Concello de Ponteareas faga esta petición nin que a Deputación acceda a esta petición sen propoñerlle antes ó Concello de Ponteareas que faga o cambio no programa PIEL que é bastante máis fácil. Salvo o que se está temendo un, que esta obra estea feita xa, estea feita xa e sen financiar e loxicamente é bastante máis fácil metela polo programa PIEL por parte do Concello de Ponteareas e así paga-la obra a quen lla fixera, que é o máis lóxico. É dicir, o programa PIEL, como saben todos vostedes, é menos controlable, se paga e punto, se mira que a obra está feita, se paga e punto. E creo que ninguén entendería este cambio de aplicación se non fora así. Polo tanto, aínda que é deste ano, aínda que normalmente nós votamos a favor dos cambios de aplicación dentro do mesmo ano, neste tema vamos absternos. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Ten a palabra o Sr. Costa. Sr. Costa Díaz.- Simplemente dicir que estes dous puntos veñen ó Pleno porque son obras que non estaban contempladas como suplementarias dentro do plan xa aprobado e non había máis necesidade que traelas a Pleno. Por eso está esa información. En canto a que se a obra está feita ou non, eu creo que o Concello de Ponteareas ten unha oposición que eu estou seguro que fiscalizará toda esta actuación. Teño a total certeza de que o Concello cando pide que a obra se cambie aquí é porque entende que é o mellor para o Concello e con respecto a esto non teño nada máis que aclarar. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Si. Mire, igual lle dá demasiada importancia a un tema que non a ten, que o importante é o vacío que está o Pleno, pero é que entón o cachondeo dos Concellos é moito maior. Resulta que pídennos unha obra, se lle mete no plan, e resulta que agora nola pretenden cambiar por outra que nin tan sequera tiñan previsto facer e non a pediron nin como complementaria. Ou sexa que esto é a anarquía pura e dura. Mándeme os cartos e xa farei con eles o que me dea a gana e en todo caso cos plans da Deputación, que os da Xunta como xa reiteramos antes son máis fáciles de cambiar, pois non os cambia e non se sabe por que, ou sexa, é un pouquiño de broma. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase coa abstención dos grupos da oposición. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cooperación, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular e coas abstencións do Grupo Socialista e do BNG, aproba-la solicitude do Concello de PONTEAREAS, pola que interesa cambio de aplicación das subvencións da obra nº 266: "Pavimentacións camiños de Val, Igrexa, etc.", incluída no POL/97, á obra "Infraestructura para parque público e outros", mantendo integramente o presuposto que ascende a DEZ MILLÓNS CATROCENTAS SETENTA MIL DUASCENTAS SETENTA E CINCO PESETAS (10.470.275), e o mesmo financiamento para as Administracións afectadas. Seguiranse os trámites que sinala a lexislación vixente, considerándose definitivo este acordo cando o Ministerio de Administracións Públicas o informe favorablemente. ------ Folla: 142,145 4.4054.- COMPROMISO DE POSTA A DISPOSICIÓN POLA DEPUTACIÓN EN FAVOR DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA, DOS TERREOS PRECISOS PARA EXECUTA-LAS OBRAS DE ENLACE DA ESTRADA "ESTRADA - FORCAREI COA PO-541, TRAMO CERDEDO - PORTELA" Sr. Presidente.- Pasamos ó punto catro. Compromiso de posta a disposición pola Deputación en favor da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, dos terreos precisos para executa-las obras de enlace da estrada Estrada-Forcarei, coa Pontevedra 541, tramo Cerdedo - Portela. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bueno, mirando o expediente quedoume unha dúbida. No expediente dise que é que está previsto firmar un convenio entre a Deputación e a COTOP para que a COTOP faga as obras e a Deputación faga o proxecto e o compromiso de posta a disposición dos terreos, ¿non é así?. Bueno, entón xa mo explicará. Eso está textualmente no expediente. Contésteme a unha pregunta porque no expediente aparece que está previsto firmar un convenio para a construcción desta estrada. ¿O convenio está previsto, non está feito?. ¿Eso é certo?. Si. Bueno. Entón, aquí a este Pleno non se nos trae o convenio. Claro. E entón estamos dando pasos para cumplir un convenio que este Pleno non aprobou, é así. Vale, moi ben. Eso é exactamente o que deducín do expediente, pero claro, un xa se pode levar sorpresas incluso máis raras, ou sexa que polo menos debía vir paralelamente, digo eu. Ou sexa, está previsto. Conto toda a historia desde o principio. Firmaron un convenio coa COTOP para que realice esta estrada que vai desde a Estrada a Forcarei, que segundo as declaracións da prensa xa estivo feita, xa tivo varias datas de inicio, ou sexa, é unha promesa electoral destas eternas. Por trescentos cincuenta millóns de pesetas, un tramo dela, no que a COTOP pon cincuenta millóns no 97 e trescentos millóns no 98, coma sempre para os anos sucesivos. E no que a Deputación comprometerase no seu momento, cando firme o convenio, a elabora-lo proxecto, a poñer a disposición, a comprometerse a poñer a disposición os terreos e eso é o que se vai a comprometer a Deputación. E hoxe aquí vennos, reitero dun convenio que está sen aprobar e que este Pleno non ten coñecemento del, ou sexa, nin o aprobou nin o deixou de aprobar, unha parte dese compromiso dese suposto convenio que veremos aprobar no seu momento. En principio non parece así como moi serio, como é todo nestes temas, non é moi serio. E este compromiso, segundo o informe técnico, pódese cumprir unha vez que se realicen as expropiacións, que están sen realizar, que se contemplan nun proxecto que está sen aprobar, pero bueno, comprometerémonos a todas estas cousas de todo un futuro. ¿Non é un pouquiño todo o revés?. O normal era trae-lo convenio, polo menos paralelamente, digo eu. Ou sexa que vostedes xa dan por suposto o convenio sen pasa-lo Pleno e están facendo da capa un sallo. Supoño que serán as présas para facer que se fai neste tema, que, xa digo, é unha promesa electoral xa reiterada de hai catro anos e creo que de hai oito, de hai catro seguro e incluso con prazos de inicio. Ó final non se fixo nin naquela época, nin agora, nin tal como van os trámites creo que se dea feito neste ano. Nada máis por agora. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Ten a palabra D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Si, vamos a ver, dous temas neste punto. Primeiro, que segundo se desprende do texto do posible convenio que figura aí, digamos que a Deputación agora mesmo o que fai é dar o seu compromiso de poñe-los terreos a disposición da Xunta para face-la obra, comprometerse a recibi-la obra e a conservala e tamén comprometerse dalgún xeito, ou polo menos non é que se faga neste acto, porque eu entendo que neste acto o único que se fai é o compromiso de poñer a disposición os terreos. Pero nese texto do convenio o que si figura, me parece que a última cláusula, é que se hai algún reformado, revisión de obra, etc., etc., será a cargo da Deputación posto que o que di claramente é que non é a cargo da Consellería. E esto, en principio, non nos sona moi ben fundamentalmente por unha razón. Se unha administración vai adxudicar unha obra e vai face-lo seguimento desa obra, o normal é que se faga cargo tamén dos reformados que poida haber na obra, digo eu, porque pode darse a circunstancia que ó final esta Institución, que en principio non vai poñer nada, segundo se nos di, pois acabe poñendo cincuenta ou cen millóns de pesetas. Porque nunha obra de trescentos millóns de pesetas, reformados dese estilo nesta casa viñeron algúns. Entón pode darse esa circunstancia. Xa que se nos di que o convenio non está feito, nós rogaríamoslle ó Presidente que tratara de cambiar esa cláusula para que do reformado se fixera cargo a Administración Autonómica. E no mesmo sentido de cambiar compromisos, a nós nos parecería perfecto que o compromiso da Deputación neste Pleno fora diferente, é dicir, non o de poñe-los terreos a disposición, senón o compromiso de paga-lo que costen os terreos para face-la obra, única e exclusivamente. E a partir de aí creo que nos libraríamos de problemas no futuro. Posto que loxicamente se hai que acudir a unha urxente expropiación vai haber que facelo vía Comunidade Autónoma co cal vamos a prolonga-los prazos. Entón nós proporíamos que se fixera ó revés, é dicir, o compromiso da Deputación de aporta-los cartos necesarios para poñe-los terreos a disposición, pero tamén o tema dos terreos a disposición que o tramite a Xunta de Galicia. E constatar tamén, á marxe deste tema que nós con estes cambios votaríamos a favor sen ningún problema, pero tamén que curiosamente desde hai un ano para acá todas as actividades que propoñen as diferentes Consellerías, e fundamentalmente esta Consellería, son en función de poñer cincuenta millóns de pesetas este ano e douscentos cincuenta o ano que vén, trescentos o ano que vén, quiñentos o ano que vén, é dicir, ir dilatando cousas. Esto máis ben soa a conto que a realidade. Pero bueno, esperemos que sexa real ó final, pero xa digo, de entrada soa a conto. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. ¿Algunha intervención?. Bueno, ten a palabra o Sr. Tirado. Sr. Tirado Serén.- Ben, como o tema tampouco non dá para moita discusión, por exemplo fala Mosquera de que está previsto no proxecto, efectivamente o proxecto está feito e entregado, a nosa participación vai nese sentido. De momento a Deputación pon a disposición o que dispón, que é o trazado actual, máis despois unha vez que se fagan as expropiacións, faraas no seu día. E respecto ó que di Emilio, os reformados refírese ós reformados que sexan propostos pola Deputación, que sexan fóra de proxecto. Se os reformados son propostos pola propia Xunta non ten sentido que nós nos fagamos cargo del. Sr. Presidente.- Gracias D. Santiago. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Pero vamos a ver, ¿entón o convenio a que vén?. O normal será que, se vamos a coller uns compromisos, o convenio veña antes. Non hai tal convenio, nin se aprobou tal convenio e se están adoptando medidas en función dese convenio que non se aprobou. Entón ¿por que no queren pasar polo Pleno?. É inintelixible, de verdade, é inintelixible poñer todo ó revés, primeira cuestión. Segunda. Nós vamos adquirir un compromiso que, segundo o que consta no expediente, supón unhas expropiacións en función do proxecto. Eso é un compromiso económico, non é só poñe-lo trazado actual, é un compromiso que ten repercusións económicas, sen cuantificar por outro lado. E se hai un proxecto, hai unhas expropiacións, supoño que estará cuantificado. No expediente non aparece para nada esa cuantificación. Ou sexa, é unha auténtica chapuza. Se lle foi das mans, non tiveron a suficiente previsión, non firmaron primeiro o convenio, non fixeron as contas, non nos poden dicir aquí ou no expediente, bueno aquí dame igual que o digan ou non, no expediente, canto van costar as expropiacións porque consta que si vai haber expropiacións, porque no proxecto contempla expropiacións. Recoñézanno que é unha fuga de última hora, en ano electoral, e moi ben, pois recoñézanno. Pero non veñan a dicir que se posta a disposición, non, non, pon todo o trazado dos terreos e os terreos parte son expropiación e eso supón unha repercusión económica sen cuantificar. Mire, esto é unha chapucilla feita coas présas electorais, por compromisos do tipo que sexa; desde logo tampouco temos demasiada fe en que esto se vai facer con seriedade ó final ou polo menos nos prazos que se pretenden. De todas maneiras, hai motivo de sobra tal como vén o expediente para opoñernos, pero non nos vamos a opoñer, non nos van a acusar de que non queremos que se faga. É responsabilidade súa o facelo, fáganno, pero nós desde logo tampouco vamos a votar, vámonos abster porque esto é unha chapuza soberana. Nada máis. Sr. Presidente.- Ten a palabra D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Sobre a última parte da intervención do Presidente da Comisión. Nos está dicindo o Sr. Tirado que loxicamente a Comunidade Autónoma non se vai facer cargo de reformados propostos pola Deputación. Ata aí estaríamos de acordo. Ocurre aquí que o que di a última cláusula é outra cousa. Di que non se fará cargo de ningún reformado, revisión de prezo, aumento de prezo, etc., etc., que se desprenda da obra. É dicir, non di que a propoña a Deputación ou a Xunta. Di que non se fará cargo. Se é así como di o Sr. Tirado e consta así na acta e vai constar así no documento non teño ningún inconvinte en estar a favor, pero volvo a repetir se é así como di el. Que do que eu lin no expediente non é así. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Ten a palabra o Sr. Tirado. Sr. Tirado Serén.- Ben, nótase que como o contido do Pleno non é demasiado denso, entón temos que sacarlle punta ós temas menores. Á Deputación interésalle moito que esta obra se leve a cabo, serve para comunicar dúas vías importantes e como consecuencia pois interésalle que se leve a cabo. A Deputación atópase sempre co tema eterno. Cando se vai expropiar ¿sábese xustamente de antemán o que vai supoñer o valor das expropiacións?. Non se sabe nunca. Por conseguinte nunca pode ser un tema pechado, sempre ten que ser un tema aberto porque ó longo da execución da obra sempre aparecen pequenos problemas e ó final solventaranse como se viñeron solventando ata agora. E con respecto ó que dicía Emilio, non deixa de ser unha interpretación. Desde logo a miña interpretación é esa, que a Deputación farase cargo no caso de que a propia Deputación, que é a autora do proxecto, elabore ou demande algunha modificación que terá que ser á súa costa, cando a demanda sexa doutro orde cada un pechará coa súa parte. Sr. Presidente.- Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Estamos de acordo nunha cousa, que o Pleno non ten nada, estamos de acordo; pero eu lamento que estés tocando na orella, falando en prata. Porque no expediente, se hai expropiacións, haberá que haber unha previsión, que se pode variar, pero non a hai ningunha, nin un millón, nin dez, nin sete, nin vintecatro, nin corenta. Non hai ningunha cifra nin hai informe de Intervención se hai consignación para esas hipotéticas cifras. Non hai nada. Entón, non saia dicindo que despois nas expropiacións van variar, claro que van variar, pero non hai ningunha previsión, ningunha, nin informe de Intervención, non hai nada. Non a liemos, fixestes unha chapuza e xa está. Dalle coa chapuza para adiante. Sr. Presidente.- Ten a palabra D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Si, Sr. Tirado, quen vaciou de contido o Pleno foron vostedes, este e os outros. De tódolos xeitos, a min non me vale a súa interpretación, nin supoño que a vostede lle vale a miña. Aí hai un texto dun convenio e o que solicito é que o Presidente e o Secretario da Institución nos digan cal é a interpretación que fan dese tema. E se é a que aí figura, nós o que estamos plantexando é que se cambie, que se fale de novo coa Administración Autonómica dicíndolle, mire vostede, se son vostedes quen van adxudica-la obra e quen van face-lo seguimento da obra, mentres se está facendo o normal é que pechen cos reformados que haxa ou coas revisións, sempre que non os propoña a Deputación. Simplemente estou constatando eso e me parece que non é ningunha barbaridade. Volvo a repeti-lo mesmo; se eso é tal como eu entendo que figura aí, pode pasar que esta Institución acabe pagando cen millóns de pesetas onde non pagaba nada, ou cincuenta, dá igual. Simplemente eso. Supoño que o Presidente, que me imaxino que foi quen tratou de negociar este convenio ou este posible convenio, nos poderá dar luz sobre cal é a interpretación real. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Vamos a ver. Di o Sr. Mosquera que é unha chapuza e que é electoralista e que é todo o que queira. Ben, o que teño que dicir, Sr. Mosquera, é que aquí non se trae o convenio, traese o compromiso de poñer a disposición da COTOP os terreos, paso indispensable para plasmar no convenio para que poida pasa-la Consellería de Política Territorial e nós aquí, uns ó Consello da Xunta e outros ó Pleno. Polo tanto non se trata doutra cousa. Logo, non é esixible nin proxecto nin é esixible neste momento en absoluto nada do que vostede está dicindo. Fala de expropiacións, efectivamente están contempladas no proxecto. No seu momento, cando queira ver eso o ve. Non é un tema tampouco que nos preocupe a esta Deputación porque está clarisimo na primeira cláusula xa do que traemos aquí, que di que correrán a cargo da Consellería de Política Territorial e o di clarisimamente. Polo tanto, D. Emilio, ¿que pode haber reformados?. Pois pode haber reformados e pode non facerse a obra. Indudablemente, a Consellería acepta aquí un reto que é pagalo absolutamente todo, está claro, creo que non hai dúbida ningunha. Polo tanto é lóxico que se plantean algúns reformados, serán eles quen o terán que pagar ou en último caso antes de aprobar un reformado terán que contar con esta Institución e eso non o vamos a permitir. Así de claro. Eu quería deixar esto clarisimamente. Polo tanto non se pode ter, nin é necesario ter, ningunha consignación presupostaria. ¿Por que?. Porque non implica ningún gasto para esta Casa. Así de claro. Eu non sei se aclarei o que querían aclarar. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. A favor o PP e PSOE. Abstención o Bloque Nacionalista Galego. Co obxecto de levar a término o Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e a Deputación Provincial para a construcción do enlace da estrada de A Estrada - Forcarei coa PO-541 a través de Cerdedo, no que unicamente se esixe á Deputación a redacción do proxecto, de acordo coa cláusula sexta do Convenio, e visto o dictame favorable da Comisión Informativa de Vías e Obras, o Pleno acorda por maioría de votos dos Grupos Popular e Socialista e a abstención do BNG, o seguinte: 1º.- Poñer a disposición, libre de cargas e gravames, tódolos terreos necesarios para a normal execución das obras obxecto do Convenio. 2º.- Concede-los correspondentes permisos e autorizacións precisos, se é o caso, para a execución das obras. 3º.- Obrigarse a asumir, unha vez realizada-las obras e despois da comunicación da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, a explotación e conservación das citadas obras. ------ Folla: 145,147 5.4055.- SOLICITUDE DE COMPATIBILIDADE DE FUNCIONARIO PROVINCIAL PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES NO SECTOR PÚBLICO Sr. Presidente.- Punto quinto. Solicitude de compatibilidade de funcionario provincial para o exercicio de actividades no sector público. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Nós por norma temos o de opoñernos a toda compatibilidade dos funcionarios desta casa e así o temos manifestado e votado en tódolos Plenos en que teñen aparecido temas relativos a estas compatibilidades. E neste caso trátase dunha excepción no sentido de que é algo moi pequeno en canto á contía do traballo, que é dar clase na Universidade, en concreto na Facultade de Ciencias de Ourense como Profesor Asociado. Se dos altos cargos da Administración non poden saír, coma dunha empresa privada ou doutros sitios, os Profesores Asociados, dificilmente vai habelos en ningún lado. A contía que cobra da Universidade esta persoa son 54.000 pesetas ó mes, ou sexa, que non é nada relevante. E en función de que o outro día na Comisión se nos dixo que había compatibilidade horaria, na Comisión votamos a favor. Pero se nos dixo, no expediente non consta en ningún lado e á parte é algo que vén tarde; esto sucede dende outubro e a solicitude é deste ano e polo tanto debía constar en algún lado que hai esa compatibilidade horaria. Segundo os nosos datos non a hai, a pesar de que na Comisión se nos dixo que si a había. Non hai esa compatibilidade horaria. No expediente di que se lle concede a compatibilidade, sempre e cando non interfira no horario normal que ten como traballadora da finca Mouriscade, pero eso debe constar nalgún lado, porque xa está sucedendo incluso. Entón, nós o que queremos saber é: ¿alguén sabe ou nos garantiza que hai esa compatibilidade horaria?. Nese caso votamos a favor, se non aquí alguén está mentindo e evidentemente non vamos a votar a favor. O horario na Universidade está fixado a principio de curso e o horario daquí xa o coñecemos, será de oito menos cuarto a tres e cuarto. ¿Alguén coñece, sabe e nos garantiza que eso sucede?. Porque na Comisión o outro día se nos dixo que si, no expediente non consta, non consta que haxa esa compatibilidade horaria. ¿Alguén nos garantiza que exista?. ¿E se ninguén o garantiza, os demais están dispostos a votar a favor sobre algo que é falso?. Ese é o problema de fondo porque se houbera compatibilidade horaria o tema non merecía máis discusión. Quero que se me conteste esa pregunta e en función deso actuaremos. Sr. García García.- Bueno, aquí hay una cuestión previa. Yo creo que todo el mundo queremos una Universidad científica y no hay cosa mejor para una Universidad científica que estén en la Universidad dando clase las personas que están investigando diariamente aquellos temas que van enseñar, porque si no podríamos tener una Universidad totalmente teórica, alejada de la propia realidad. El eco de que una investigadora de esta casa, de Mouriscade, sea profesora de Universidad nos parece positivo. Por lo tanto, desde ahí hay que decir que si y no voy a plantear situaciones de fantasmas, de que si los horarios tal o cual, por una razón muy simple, porque se pueden dar infinidad de hipótesis, y lo que si espero y lo que si creo es que los que tengan que controlar los horarios correspondientes, que serán por un lado los políticos y por otro los Jefes de Servicio, se ajustarán a lo que es el horario correspondiente. El Partido Socialista va a votar que si a la compatibilidad, y lo he dicho al principio, porque queremos que las personas que investigan puedan dar clase, porque eso es enriquecedor para la Universidad y por lo tanto desde este punto de vista nosotros lo vamos a votar afirmativamente. Y el hecho en si de que después se controle el horario es una responsabilidad del Presidente de esta casa, que esperemos lo cumpla en función de lo que es la Ley. O sea, yo creo que hay una legislación, se va a cumplir esa legislación y punto. Y no tengo nada más que decir. Sr. Presidente.- Me congratula enormemente coincidir con Baltasar en este tema, aínda que deixou algo que eu incluiría tamén e é o prestixio, á parte da Universidade, que lle dá a esta casa ter funcionarios desa categoría que son reclamados, foi neste caso, pola Facultade de Ciencias de Ourense. Polo tanto, creo que aí estamos de acordo. Dalgunha maneira tamén o Sr. Mosquera está na mesma liña. Eu o que podo garantir como Presidente neste caso é que efectivamente ten razón o Sr. Mosquera cando di que non consta o horario que desempeña na Facultade. Eu neste momento tampouco o sei. Os informes que teño é que efectivamente non é durante o horario de traballo, non sei se vostede sabe o contrario. O que si lle garantizo é que se lle concedeu, como ben dixo, sempre e cando non interferise no traballo laboral e non lle afectase á súa eficacia no seu traballo tamén. Entendemos que á eficacia non ten porque afectarlle senón todo o contrario e desde logo eu espero que as horas de clase non coincidan neste caso co horario laboral. Se é así automaticamente se lle negará a compatibilidade. Polo tanto eu responsabilízome persoalmente deste tema, farei os controles oportunos e pódolle garantir, Sr. Mosquera, para que o voto sexa favorable. Outra cousa é que vostede considere que o vou a cumprir ou non, pero ese é un tema xa suxetivo que vostede decide. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente, eu alégrome de que adquira estes compromisos e alegraríame máis de que os cumprira. Pero saltouse dous datos do que eu dixen e do que consta no expediente. Primeiro, que hai un horario desde outubro na Universidade, que non consta en ningún lado. E que a solicitude foi feita en xaneiro. E que non se aportou ese horario. E que evidentemente, calquera funcionario que leve ese expediente aquí o paso elemental e sinxelo é comunicarlle á solicitante que aporte eses datos. En vez deso, o expediente está feito de tal maneira que ninguén se quere pilla-los dedos e di, se lle concede sempre e cando, pero sempre e cando sería cara o futuro pero non cara o pasado, xa está pasando. ¿Por que ninguén se preocupou de mirar ese horario?. Non fai falta ser moi avisados para ver que sucede esto. Eu, en todo caso, propóñolle ó Sr. Presidente outra solución, que como é algo que vén pasando dende hai seis meses, e agardemos que pase incluso para o ano que vén no sentido de que esta señora cumpre moi ben na Universidade e seguen querendo que estea alí de Profesora de Laboratorio, que o deixe para o mes que vén e que solicite ese horario. Dígoo incluso para que vostede non estea aquí comprometéndose a algo que despois dificilmente igual non vai poder cumprir. Porque leva seis meses facéndoo, ¿que facemos agora?. Dicímoslle que non o faga cando xa o fixo, ou que cambie o horario a Universidade e quedan alumnos sen clase ou que facemos. Eu creo que sería mellor deixalo un mes, porque non creo que vaia poder cumprilo salvo armar un lio que puidera ser máis prexudicial que completa-lo expediente como hai que completalo. Tomar un acordo plenario así, medio en falso, non sei eu se será unha boa solución. E caso de que haxa esa compatibilidade, que conte neste caso co noso voto favorable. Eu propóñolle eso, creo que é unha solución moi digna que non nos fai tomar unha decisión sobre un futurible cando estamos sobre unha realidade. Creo que este Pleno non debía tomar decisións nestas condicións. Votamos agora a favor dunha compatibilidade cando non nos consta, e si lle pode constar a calquera por aí fóra de que efectivamente é falso o que estamos votando, ou sexa, que non están cumprindo. Será mellor deixalo, agora faga vostede o que queira. Sr. Presidente.- Gracias. É lóxico que diga o que acaba de decir porque desconfía do meu compromiso e a min paréceme ben. Como eu non dubido do que digo e ademais vouno a cumprir, vaise aprobar a compatibilidade nestes termos. Eu sigo mantendo o compromiso, e se efectivamente é incompatible tomarase a resolución contraria de non concederlla e punto. Creo que non merece máis discusión. Procedemos polo tanto á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Abstense o BNG. Vista a solicitude presentada por Dona María Hermida Ferro, funcionaria interina da Deputación Provincial así como o expediente respectivo para compatibiliza-lo desempeño do seu actual posto de traballo nesta Excma. Deputación Provincial de Técnico Superior Analista Xefe de Laboratorio na Finca Mouriscade, dependente do Servicio Agrario, co de Profesor Asociado na Universidade de Vigo, considerando que o Rector da Universidade informou favorablemnete a súa petición e non supera a limitación retributiva prevista legalmente, de conformidade co establecido no art. 4 da Lei 53/84 e no art. 3 do RD 598/95, así coma no art. 9 da citada Lei e art. 70.9 do RD 2568/86, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría de votos dos Grupos Popular e Socialista e a abstención do BNG, declarar compatible o seu actual posto de traballo co de Profesora Asociada na Universidade de Vigo, sempre e cando esta actividade se desenvolva fóra do horario de traballo da Deputación e non menoscabe nin repercuta no seu rendemento funcionarial. ------ Folla: 147,150 6.4056.- MOCIÓN DO GRUPO POPULAR SOBRE ANO EUROPEO (1997) CONTRA O RACISMO E A XENOFOBIA Sr. Presidente.- Pasamos ó seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Popular sobre Ano Europeo contra o Racismo e a Xenofobia. Supóñome que viron o expediente, polo tanto vamos olvidarnos de ler toda a parte non dispositiva, para entendernos, e entón leo a resolución que propoñemos para a súa aprobación que é: 1º.- Adherirse a Corporación Provincial de Pontevedra á celebración do ano 1997 do Ano Europeo contra o Racismo e a Xenofobia tal e como foi declarado pola Resolución do Consello da Unión Europea antes citada. 2º.- Apoia-lo programa de medidas e accións encamiñadas a cumpri-los obxectivos contidos en dita Resolución tanto a escala comunitaria como nacional. 3º.- Delegar na Deputada de Servicios Sociais a iniciativa para impulsa-las actividades e elabora-los programas que axuden á difusión dos actos de carácter político, actos deportivos e cultarais, campañas de información e comunicación, así como o intercambio de experiencia na promoción desta clase de proxectos a nivel provincial. 4º.- Trasladar estes acordos ó Comité Español para o Ano Europeo contra o Racismo encargado de promover e coordina-las accións axeitadas ós obxectivos establecidos para a súa celebración. 5º.- Trasladárllelos así mesmo ó Presidente do Goberno da Comunidade Autónoma, ó Conselleiro de Servicios Sociais, á Federación Española de Municipios e Provincias, á Federación Galega de Municipios e Provincias, á Secretaría Xeral de Asuntos Sociais do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Algo que está aprobado polo Consello da Unión Europea, ou sexa por tódolos Presidentes dos Gobernos, non parece así como moi elegante que non sexa unha declaración institucional e si sexa unha moción partidista. Pero vamos a obvialo absolutamente porque quen a presentaron foron vostedes e vamos a aceptalo que a presentaron. Con respecto ó contido da moción en si, estamos absolutamente de acordo e polo tanto votamos a favor na Comisión e vamos a votar a favor agora. Pero o que si quixéramos deixar constancia aquí publicamente no Pleno, é que nos parece absolutamente incompleta. Efectivamente o racismo, a xenofobia, é algo que temos que combatir. As actitudes que poidan nacer en certos sectores da cidadanía, afortunadamente en Galicia parece que con moi pouquiña virulencia e agardemos que sexa así, hai que combatilas e hai que facer todo o posible na sociedad para evitalas cando existen ou para previr que poidan existir. Nese sentido vai a moción, vai a resolución do Consello de Europa e polo tanto estamos totalmente de acordo. Pero eu creo que tanto na resolución do Consello da Unión Europea como a que se transcribe aquí penso que falta algo, e falta algo que é facer referencia a que esas actitudes nacen moito máis facilmente en determinada situación que noutras situacións. E a esas situacións habería que facer referencia. Desde logo, habería moitisimo menos perigo de que sectores da cidadanía caeran no racismo, no antisemitismo, se non houbera un paro feroz en toda Europa. E eso é consecuencia de determinado tipo de política que se aplica. Evidentemente, non é algo chovido do ceo. Ou se o nivel de cobertura social fora outro, etc., etc., e non se fai absolutamente ningunha referencia. Parece que o problema do racismo é que hai unha xente na sociedade que ten así os cables cruzados e será por ser racista. Efectivamente, hai xente que cae nesa tentación e hai que evitala, pero tamén hai unha orixe, a historia está aí, é dicir, a crise en determinado país pode dar determinados tipos de comportamentos, e desde logo a política que se está impulsando desde ese mesmo Consello da Unión Europea, do mesmo Tratado de Mastrich non contempla en absoluto ningún tipo de criterio de converxencia en relación ó paro, en relación á cobertura social, en absoluto o contempla. Contempla outros tipos, é máis, as medidas do outro paquete, digamos, que hai que cumprir no fondo son estructuralmente xeneradoras de paro. Evidentemente, algo terá que ver. Creo que hai algo de catón que todos entendemos, que se non existe crise socio-laboral o racismo ten moitisimo menos onde implantarse. Eso é o que lle votamos de menos. Agora, como a parte que ten absolutamente correcta é coincidente cos nosos plantexamentos vamos a votar a favor, pero queríamos deixar constancia de que o fenómeno do racismo e demais non é algo chovido do ceo, senón que pode ser alentado, impulsado ou favorecido por certo tipo de políticas, que as que se están aplicando nestes momentos non son precisamente as máis favorecedoras para evitar que xurdan ou proliferen estes fenómenos tan indesexables que son a negación incluso da propia categoría do ser humano. O ser racista ou o ser xenófobo é a negación da categoría do ser humano. Pero insisto, hai caldos de cultivo e queríamos deixar constancia. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra Ramona Castaño. Sra. Castaño López.- Bos días Presidente. O Partido Socialista, dende que se formou, leva na súa política a solidariedade e a solidariedade ten moito que ver co racismo e coa xenofobia e nós consideramos que esta moción é válida, é unha moción importante, pero votamos en falta un pequeno detalle. Quizáis poida se-lo feito de que nós poidamos participar coa Deputada de Servicios Sociais na decisión o apoio ós programas que ela presente. Entón, dende ese punto de vista e se nos ten en conta, nós votaremos toda a carne no asador para apoiar algo que nos parece impresionante e que é o solucionar e informar e ter á xente segura de que se evitamos todo esto a convivencia vai ser moitisimo mellor. Vamos a apoia-la moción e estamos superfelices de que se poida levar adiante con actividades e con programas. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase por unanimidade. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Sanidade, Acción Social e Muller, o Pleno acorda por unanimidade, aproba-la moción presentada polo portavoz do Grupo Popular, D. Manuel Abeledo López, adheríndose á celebración do Ano Europeo contra o Racismo e a Xenofobia 1997, declarado polo Consello da Unión Europea e comunica-la decisión ós Organismos citados no punto 5º da mesma. MOCIÓN DE SOLIDARIEDADE COA CELEBRACIÓN DO ANO EUROPEO CONTRA O RACISMO E A XENOFOBIA - 1997 "As institucións europeas afirmaron repetidamente o seu compromiso a prol da defensa dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais que condenaron a intolerancia, o racismo, a xenofobia e mailo antisemitismo. Xa en xuño de 1986, o Parlamento europeo, o Consello, os representantes dos estados membros reunidos no seo do Consello e a Comisión adoptaron unha declaración común contra o racismo e a xenofobia que subliña, entre outras cousas, "a importancia dunha información axeitada e dunha sensibilización de tódolos cidadáns ante os perigos do racismo e a xenofobia". Neste sentido, o Consello da Unión Europea e os representantes dos gobernos dos Estados membros reunidos no seo do Consello, adoptaron, a proposta da Comisión, o 23 de xuño de 1996, unha resolución declarando 1997 "ano europeo contra o racismo" e fixando os seguintes obxectivos e medidas que hai que tomar para o seu desenvolvemento: 1.- Subliña-la ameaza que constiue o racismo, a xenofobia e o antisemitismo para o respecto dos dereitos fundamentais e a cohesión económica e social da Comunidade. 2.- Fomenta-la reflexión e o debate sobre as medidas necesarias para loitar contra o racismo, a xenofobia e o antisemitismo en Europa. 3.- Promove-lo intercambio de experiencias no que respecta ás prácticas axeitadas e ós plans eficaces elaborados a nivel local, nacional e europeo para loitar contra o racismo, a xenofobia e o antisemitismo. 4.- Difundi-la información sobre tales prácticas e plans entre aqueles interlocutores que militen contra o racismo, a xenofobia e o antisemitismo, para aumenta-la eficacia da súa actuación neste terreo. 5.- Dar a coñece-las vantaxes da política de integración, dirixidas a nivel nacional, en particular nos ámbitos do emprego, a educación, a formación e a vivenda. 6.- Sacar proveito, cando sexa posible, da experiencia das persoas afectadas ou que puidesen estalo, polo racismo, a xenofobia, o antisemitismo ou a intolerancia, e fomenta-la súa participación na vida social. Valorando especialmente o contido e a finalidade desta Resolución propónselle ó Pleno da Deputación provincial a adopción dos seguintes acordos: Primeiro.- Adherirse a Corporación Provincial de Pontevedra á celebración en 1997 do "Ano Europeo contra o Racismo e a Xenofobia", tal e como foi declarado pola Resolución do Consello da Unión Europea antes citada. Segundo.- Apoia-lo programa de medidas e accións encamiñadas a cumpri-los obxectivos contidos na dita resolución, tanto a escala comunitaria coma nacional. Terceiro.- Delegar na deputada de Servicios Sociais a iniciativa para impulsa-las actividades e elabora-los programas que axuden á difusión dos actos de carácter político, actos deportivos e culturais, campañas de información e comunicación, así como ó intercambio de experiencias na promoción desta clase de proxectos a nivel provincial. Cuarto.- Trasladar estes acordos ó Comité español para o Ano Europeo contra o Racismo, encargado de promover e coordina-las accións axeitadas ós obxectivos establecidos para a súa celebración. Quinto.- Trasladárllelos, así mesmo, ó Presidente do Goberno da Comunidade Autónoma, ó Conselleiro de Servicios Sociais, á Federación Española de Municipios e Provincias, á Federación Galega de Municipios e Provincias, e á Secretaría Xeral de Asuntos Sociais do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais." ------ Folla: 150,152 7.4057.- MOCIÓN DA PRESIDENCIA SOBRE PETICIÓN Ó GOBERNO CENTRAL PARA QUE SE MANTEÑA NA CIDADE DE PONTEVEDRA A UNIDADE DE APOIO LOXÍSTICO DO PARQUE MÓBIL DE TALLERES E AUTOMOCIÓN, DEPENDENTE DO MINISTERIO DE DEFENSA Sr. Presidente.- Punto sétimo. Moción da Presidencia sobre petición ó Goberno Central para que se manteña na cidade de Pontevedra a Unidade de Apoio Loxístico do Parque Móbil de Talleres e Automoción, dependente do Ministerio de Defensa. Eu teño que explicar aquí que recibín ó Sindicato Comisións Obreiras e planteoume persoalmente, como Presidente desta casa, a necesidade e a conveniencia de levar unha moción ó Pleno neste senso. Hai probabilidade, non digo certeza, pero hai probabilidade de que o taller, que neste momento está atendendo fundamentalmente a tódolos vehículos da BRILAT, poida desaparecer de Pontevedra. E aínda que estou enterado de que efectivamente non se perderían postos de traballo, que serían recolocados os obreiros que aí hai, indudablemente Pontevedra sentiríao dunha forma especial posto que non só son os postos de traballo directos, senón a riqueza e o entorno, porque loxicamente hai que facer compras e os traballadores están aquí e loxicamente consumen aquí. Neste censo, eu ofrecín a miña colaboración, xa non só en presentar esta moción, senón incluso en facer xestións dentro da miña posibilidade perante o Ministro Mariano Rajoy para que, como pontevedrés, deféndese este tema tamén perante o Ministro de Defensa e sei que se fixeron estas negociacións tamén, sei que de momento, polo menos non se vai cerrar. Espero que no futuro tampouco se cerre e neste contexto presento esta moción. É certo tamén, e teño que dicilo aquí, que Comisións Obreiras onte mesmo fíxome chegar un telegrama onde me pedía tamén que prestásemos o apoio, non sei se é a palabra exacta que me poñía, á manifestación que se vai celebrar moi proximamente, me parece que é o día 17. E xa pasara por Comisión esta moción e ademais, teño que dicilo, aínda que non pasara, apoio á manifestación pódese facer de moitas maneiras, indo nela ou non indo nela, pero pensando que pode ser positiva ou pensando que pode ser negativa. Esto non cabe dúbida. Eu sigo en contacto co Ministro Rajoy porque sinceramente creo que é un tema importante e polo tanto, mentres hai negociacións, eu persoalmente non vou estar en ningunha manifestación, xa din exemplo deso, e eu non quero dicir que as manifestacións non teñan a súa importancia, que a teñen moitisimas veces, pero hai unhas negociacións polo medio e, polo tanto, mentres haxa negociacións, desde logo eu coa miña presencia non vou apoiar. Enténdase o que estou dicindo, coa miña presencia non vou apoiar esta manifestación. Polo tanto, a moción vén e preséntase tal cal pasou pola Comisión e é a que todos coñecen e vou dar lectura agora a ela. "Instar ó Goberno Central a que se manteña na cidade de Pontevedra a Unidade de Apoio Loxístico 1361 ó estimar que o seu traslado supón unha perda importante para a provincia de Pontevedra e que existen razóns obxectivas suficientes que a avalen para que siga funcionando nesta provincia." ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Que se sepa, hai unha orde que decreta o peche desta Unidade, está publicada e está en vigor. Entón, creo que é hora de falar claramente de que vai pasar con esto. Se vostede me di que Rajoy asegura que el Parque de Talleres de la BRILAT seguirá en Pontevedra un año, pois claro, é que o que está previsto é que peche a final de ano. Vale, gran compromiso. Ou vostede me di que de momento non se pecha, pois claro, é que non está previsto pechalo de momento, está previsto pechalo a final de ano, a final do 97, ou sexa que non avanzamos nada. A cousa estaba mal porque ía pechar a finales deste ano, non estaba peor que eso. Entón, a cuestión é se dou marcha atrás nesta orde e non se vai pechar ou simplemente está mareando a perdiz deixando que pase o tempo e que chegue o prazo e se peche. Ese é o gran problema, porque o demais é exactamente darlle voltas á noria sempre na mesma situación. E non é que exista posibilidade de peche, é que está decidido o peche. Por desgracia está decidido o peche. Evidentemente, nós xa preguntamos no Parlamento do Estado polo tema e vamos a votar a favor da moción e agardemos que realmente se cumpra, e agardemos que no próximo Pleno, por exemplo, o Presidente nos de conta aquí de si realmente se dou marcha atrás a esa orde ou non se dou marcha atrás. Simplemente vamos a dicir que de momento seguro que non se pecha ata final de ano cando menos, eso seguro, sabémolo todos. Agora se vai haber realmente algún avance concreto ou simplemente vai ser dar largas e asegurar que neste ano non se peche. Asegurar que este ano non se peche non é dicir nada, porque é exactamente o que está previsto, non pechalo neste ano, pechalo a final de ano. Nada máis, e a ver se realmente este tipo de apoios e de presións logran que non se peche. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra D. Baltasar García. Sr. García García.- Bien, en primer lugar no me gustaría que esto fuera un brindis al sol, a veces uno tiene la sensación de que se hace oposición desde el gobierno y entonces es complicadísimo. Lo digo por el hecho en si de que el Presidente nos traiga una moción aquí para reclamar un tema que viene siendo reclamado ya desde hace tiempo por las fuerzas políticas y por los sindicatos de Pontevedra. Lo lógico es que nos trajera a este Pleno una solución de la negociación hecha con el Ministerio de Defensa o con el Gobierno del Estado en la medida en que están en sintonía. Son del mismo partido y por lo tanto lógicamente es más fácil el diálogo y más fácil la solución, teóricamente, después no se. Por eso tengo la sensación de que puede ser esto un brindis al sol más que un hecho real que después vaya a concretarse en algo. Los compañeros de UGT que están en el Intercentro en Madrid están negociando este tema; la información que me han dado es que el Sr. Fraga directamente ha hablado con el Ministro para que esto se retrase hasta después de las elecciones porque no quiere tener elementos distorsionadores en la ciudad de Pontevedra que de alguna forma le hagan perder votos. Y también está en la misma sintonía lo que creo que es esta actuación en este Pleno. El Partido Popular no quiere dejar ningún frente abierto en un período preelectoral y nos trae esta moción en este momento y ahora a este Pleno. Un Pleno además que no tiene ningún contenido. Los contenidos reales de la Diputación los discutimos casi siempre en la prensa o nos enteramos por la prensa y de alguna forma no aparecen nunca a ser discutidos en los Plenos, que es donde se deben de discutir. De todas formas hay un hecho, el hecho en si de que nos manifestemos todos en favor del mantenimiento de Parques y Talleres es positivo y en esa medida lógicamente los sindicatos y las fuerzas políticas hemos estado ya manifestándonos reiteradamente y que venga a este Pleno es bueno, pero la realidad es que ya está firmado, en este momento está firmado por el responsable de Defensa, está decretado y publicado. Además hay una respuesta de un Diputado del Partido Popular en el Parlamento donde se le dice lo que va a ocurrir. Por lo tanto, a veces a mi me molesta, me siento casi instrumentalizado cuando se me plantea un tema de estos desde el Gobierno, o sea, desde el Partido del Gobierno, y desde el Gobierno se me quiere de alguna forma torear planteando este brindis al sol. Esto ya es molesto y es cabreante, pero como todos queremos que Parques y Talleres se mantenga en Pontevedra y no se cierre, vamos a votar afirmativamente la moción y vamos a pedir también a este Pleno que apoye la manifestación del día 17. Que el Pleno en si, esté presente el Presidente o no esté presente el Presidente, haga un apoio manifiesto a la manifestación del día 17 y una invitación a los ciudadanos para que acudan a ella. Y nada más. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Vexo que teñen moitisima información. El Sr. Fraga yo no se si llamó o no llamó o si llamó de esta forma o llamó de otra forma, no lo se. Vostede saberao eu non o sei. Eu o único que dixen, e me comprometín perante os representanes sindicais, é de traer esta moción e de facer xestións e creo que fixen e seguirei facendo en este orde, e a información que teño é que esta orde efectivamente está firmada, pero está en suspenso, e que non se publicou. Vostede sabe que mentres non se publique a orde é papel mollado. Vostede dixo que se publicara. A verdade é que no vin, non sei se está publicada ou non. A min dixéronme que non estaba publicada. E polo tanto, calquera orde, mentres non estea no Boletín Oficial do Estado, é papel mollado en principio. A miña actuación neste caso foi sencillamente esta e nada máis. A moción que se presenta vai ir tal cal, voten vostedes en contra ou voten vostedes a favor, pero a moción vai ir tal cal. E non vamos a facer apoio á manifestación, nin en contra nin a favor da manifestación. Non vamos a introducir ningunha modificación. Esto é o único que teño que dicir, porque non fixen outra cousa e esto é o que hai. Sr. García García.- Yo he hecho una proposición, que es añadida de alguna forma a la moción. Primero se vota la moción y a continuación se votaría el hecho en si de apoio a la manifestación del día 17, porque de alguna forma es una propuesta. Sr. Presidente.- De acuerdo. Procedemos entón á votación da moción. Moción do Presidente sobre petición ó Goberno Central para que se manteña na cidade de Pontevedra a Unidade de Apoio Loxístico do Parque Móbil de Talleres e Automoción. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase por unanimidade. Procedemos á votación entón da proposta de D. Baltasar García, de apoio deste Pleno. ¿Votos en contra?. O PP. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. A favor o PSOE e o BNG. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, o Pleno acorda por unanimidade, aproba-la seguinte Moción da Presidencia: "Na cidade de Pontevedra está ubicada a denominada Unidade de Apoio Loxístico dependente do Ministerio de Defensa, coñecido co nome do Parque Móbil de Talleres e Automoción que realiza actividades relativas á conservación e mantemento de todo o parque automobilístico do exército, así como a inspección técnica de vehículos do Parque Móbil da Armada. Ó parecer, e segundo se vén denunciando polos traballadores deste centro, así como polas diversas Centrales Sindicales, das que se fixeron eco os distintos medios de comunicación, e da información que lle foi facilitada a esta Presidencia, existe a posibilidade do peche, por parte do Ministerio de Defensa, desta Unidade de Apoio. De ser así, indiscutiblemente, supón un prexuízo económico para Pontevedra capital e o seu entorno, posto que non só se verían afectados os máis de cen traballadores directos que alí prestan os seus servicios, senón tamén os postos de traballo indirectos. Todo iso supón unha perda importante para a provincia de Pontevedra, en xeral, e de forma máis concreta para a súa capital, con repercusións negativas non só no sector de prestación de servicios senón tamén no comercio local. Por todo o exposto e en defensa de consolida-los servicios que os distintos Organismos Públicos prestan na cidade de Pontevedra como capital da provincia, e tendo presente que existen razóns obxectivas que abogan polo mantemento desta Unidade de Apoio Loxístico ó ter ubicado en Figueirido os efectivos da BRILAT cun volume importante tanto de material loxístico como humano, é polo que se propón ó Pleno adopte o seguinte acordo: Instar ó Goberno Central a que se manteña na cidade de Pontevedra a Unidade de Apoio Loxístico XIII-61, ó estimar que o seu traslado supón unha perda importante para a provincia de Pontevedra, e que existen razóns obxectivas suficientes que a avalan para que siga funcionando nesta Provincia." ------ Folla: 152,154 8.4058.- COMUNICACIÓNS Sr. Presidente.- Punto oitavo. Comunicacións. Sr. Secretario.- Darles cuenta de la propuesta del Jurado Calificador de los Premios de Investigación que levantó acta el pasado día 3 de marzo y declaró desiertos los Premios de Ciencias y Tecnología y de Investigación Juvenil en esta misma rama. Adjudicó el Premio de Humanidades y Ciencias Sociales a Doña Luisa Blanco Rodríguez por su trabajo "Los errores más frecuentes en la publicidad institucional de Galicia". Concedió el Premio Provincia de Pontevedra a Don Carlos Aurelio López Piñeiro por su trabajo "O nacimento dunha cidade". Otorgó una mención especial en este epígrafe a D. Alberto José Pasío Labrador y José Manuel Santos Solla por su trabajo "Pontevedra, xeografía social dun espacio urbano"; y a D. Antonio Baamonde Liste y D. Patricio Sánchez Bello, por su trabajo "Estudio Estadístico sobre la consideración de las valoraciones de los Comités de Cuantificación de la denominación de origen Rías Baixas". Y por último concedió el premio de Investigación Juvenil, Humanidades y Ciencias Sociales a D. Alejandro Amoedo Martínez por su trabajo "Pagar con la misma moneda, estudio del proceso de introducción de una moneda única en Europa. Maio de 1966". Y por último, también darles cuenta de las Resoluciones Presidenciales comprendidas entre el 25 de febrero y el 29 de marzo que ya fueron trasladadas a los Portavoces de los distintos grupos políticos. Nada más. Queda enterado o Pleno das seguintes comunicacións: A) Queda enterado da proposta do Xurado Calificador dos Premios de Investigación que levantou acta o pasado día 3 de marzo e acordou o seguinte: 1.- Declarar deserto o Premio de Ciencias e Tecnoloxía, dotado con 500.000 ptas. e o de Investigación Xuvenil -Ciencias e Tecnoloxía-, dotado con 250.000 ptas. 2.- Adxudica-lo Premio de Humanidades e Ciencias Sociais, de 500.000 ptas. a Dona Luisa Blanco Rodríguez polo seu traballo "Los errores más frecuentes en la publicidad institucional de Galicia". 3.- Concede-lo Premio Provincia de Pontevedra, de 1.000.000 de ptas., a D. Carlos Aurelio López Piñeiro, polo seu traballo "O nacemento dunha cidade (A implantación do cine en Pontevedra)" Outorgar Mención Especial, dentro deste epígrafe, a D. Alberto José Pasío Labrador e D. José Manuel Santos Solla, polo seu traballo "Pontevedra, Xeografía social dun espacio urbano" e a D. Antonio Vaamonde Liste e D. Patricio Sánchez Bello, polo seu traballo "Estudio estadístico sobre a consistencia das valoracións dos comités de cuantificacións de denominación de orixe Rías Baixas". 4.- Concede-lo Premio de Investigación Xuvenil -Humanidades e Ciencias Sociais-, de 250.000 ptas., a D. Alejandro Amoedo Martínez, polo seu traballo "Pagar con la misma moneda. Estudio del proceso de introducción de una moneda única en Europa. Mayo 1996". B) De extractos de Resolucións Presidenciais comprendidas entre o 25 de febreiro e o 29 de marzo de 1997, e que xa foron trasladadas ós Portavoces dos distintos grupos políticos. Sr. Presidente.- Gracias. Non hai temas fóra da orde do día. Sr. Secretario.- Si, si, han presentado a última hora unas mociones. Sr. Presidente.- Mociones. FÓRA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: Sr. Presidente.- Vamos a ver esas Mociones. Sr. García García.- Las entregué, bueno, las puse en la carpeta que hay para esto a primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana. Son dos mociones que presento por el procedimiento de urgencia, una es referente a las playas y de alguna forma la utilización que se está haciendo de la maquinaria de la Diputación y pretende de alguna forma que no exista discriminación en la utilización de la maquinaria de la Diputación. Que yo, la verdad, no voy a valorar en qué medida se está en este momento distribuyendo. Simplemente lo que planteo es que el turismo es un tema importante para nuestras costas y que la playa es el elemento más atractivo para los turistas. Por lo tanto deberemos tener las mejores condiciones posibles. Y en función de esa lógica, la Diputación y los Ayuntamientos tendrían, el día que empezara la temporada de verano, que tener todas las playas en perfecto estado de limpieza, de colocación de las papeleras, duchas, etc., infraestructuras básicas que tiene que tener una playa para recibir adecuadamente el turismo. Y en ese sentido está la moción, creemos que urge, urge además emprender ya la distribución y el objetivo es muy claro, es de alguna forma que se haga un calendario riguroso de las máquinas de limpieza de playas. Que conjuntamente con los Alcaldes se haga un calendario y que se sepa con antelación dónde van a estar, cómo van a estar y que cada Alcalde ya disponga con su maquinaria si también la tiene, los días adecuados para que esté todo perfectamente. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, que se repongan las papeleras. Creo que este año se prevé una partida de 20 millones para infraestructuras básicas de las playas y por lo tanto las papeleras deberían estar repuestas y perfectamente instaladas, lo mismo que las duchas que existen en muchas de las playas porque son necesarias. Yo creo que es fundamental el esfuerzo que tiene que hacer la Diputación en este capítulo, en colaboración con los Ayuntamientos, porque el turismo es una de las industrias que económicamente más aporta hoy día a muchas familias gallegas y muchas familias de la costa. Y en ese sentido pediría que se aprobara la moción y que se estableciera con el Presidente y los Alcaldes el mecanismo para que las máquinas de la Diputación y los Ayuntamientos tuvieran en perfecto estado las playas en el momento que fuera necesario utilizarlas por los turistas. Yo creo que está ahí a vuelta de la esquina, hemos tenido unos días de sol excepcional pero probablemente entremos nuevamente en un período de lluvias y antes de que empiece otra vez de nuevo la temporada de playas que estén éstas en perfecto estado. Primera moción. La segunda moción, yo creo que pueden ser votadas indistintamente, es que el Ministro de Fomento, recientemente en el Parlamento, ha dicho que se van a retrasar las autovías de Galicia. Creemos que uno de los elementos de las infraestructuras más importantes para Galicia es las autovías y creemos que además debe de agilizarse lo más posible la realización y fundamentalmente la autovía que a la provincia de Pontevedra interesa es la A-52. Los Presupuestos ya preveían que finalizarían en 1999 y si aún de ese retraso presupuestario que se nos planteó en 1997, si además de eso se retrasa más nos podemos encontrar que las autovías estarán después del año 2000 y Galicia no se puede seguir permitiendo el lujo de estar con unas comunicaciones no adecuadas a la demanda económica, que fundamentalmente es el efecto más positivo que tendrá sobre nuestra Comunidad, el efecto económico sobre el turismo, sobre las propias industrias. Por lo tanto, lo que pedimos es que este Pleno de la Diputación manifieste su rechazo a las declaraciones del Ministro y reclame que se cumplan los plazos inicialmente previstos para la finalización de las autovías o de la autovía A-52, que es lo que a nosotros de alguna forma nos correspondería en la medida de que es la autovía que circula por la provincia de Pontevedra, bueno, su trazado está en parte por la provincia de Pontevedra. Y en función de eso lo que estamos pidiendo es que este Pleno se pronuncie abiertamente para que se cumplan los plazos inicialmente previstos y así se le haga saber al Ministro del Estado español. Nada más. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Felicitarle por las mociones presentadas, son importantes las dos. Podíamos debatirlas, sobre todo la primera, que eu tamén tería moito que dicir. Pero loxicamente eu non estou disposto neste momento a entrar en debate dunha moción que nin sequera tiven tempo de ler. Polo tanto procedemos á súa votación de urxencia. Vamos a rexeitalas por esa razón. Que pasen por Comisión, sobre todo a primeira, pódese debatir alí. A segunda todos sabemos o que é tamén. Entón procedemos á súa votación individual ou colectiva. Individuales. A primeira sobre limpeza de praias. Procedemos á votación de urxencia. ¿Votos en contra?. O PP. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. O PSOE e o BNG. A segunda. Sobre rechazo a las declaraciones del Ministro del Gobierno Español y reclama que se cumplan los plazos inicialmente previstos para la financiación de la autovía. Procedemos á votación de urxencia. ¿Votos en contra?. O PP. ¿Abstencións?. ¿A favor?. O PSOE e o BNG. Perfecto. Pasalas por Comisión. ------ Folla: 154,155 9.4059.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA DO PSOE, EN RELACIÓN COA LIMPEZA DAS PRAIAS O Pleno acorda, por maioría de votos en contra do Grupo Popular, e cos votos a favor do PSOE e BNG, rexeita-la urxencia da Moción presentada por D. Baltasar García García do PSOE, en relación coa limpeza das praias, e que pase a Comisión Informativa. ------ Folla: 155 10.4060.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA DO PSOE, EN RELACIÓN CO RETRASO NAS OBRAS DA AUTOVÍA A-52 O Pleno acorda, por maioría de votos en contra do Grupo Popular, e cos votos a favor do PSOE e BNG, rexeita-la urxencia da Moción presentada por D. Baltasar García García do PSOE, en relación co retraso nas obras da Autovía A-52, e que pase a Comisión Informativa. ------ Folla: 155,159 11.4061.- ROGOS E PREGUNTAS Sr. Presidente.- Rogos e preguntas. Ten a palabra D. Baltasar García. Sr. García García.- Yo le voy hacer un ruego a este Pleno y al Sr. Presidente, sobre todo. Le voy hacer el ruego de que tenga por lo menos respeto por las opiniones, por las mociones y por lo que planteamos los Diputados que somos minoría, pero que intentamos que la provincia de Pontevedra y que esta casa tenga cuando menos una actuación adecuada. Me ha parecido francamente desafortunado o humillante el tratamiento que el Presidente ha dado a dos propuestas del Grupo Socialista, de este Diputado, que pretenden dos cosas. Primero: que tengamos conciencia de que tenemos que luchar por lo que es nuestro; competir seriamente con otros lugares que se preocupan de sus playas y las instituciones aportan lo que es necesario; y que otras Comunidades, que si se preocupan por reclamarle al Gobierno, a veces por encima de sus posibilidades, como es el Gobierno Vasco, que está exigiendo un cupo en el cuál el resto tendremos que aportar dinero para la Comunidad Vasca, mientras en la Comunidad Gallega los que gobiernan son impasibles y lo único que hacen es mantener una actitud irracional, una actitud chulesca en las mociones que los Diputados que somos minoría presentamos en las distintas instituciones. Y nada más. Sr. Presidente.- D. Baltasar, yo no le falté al respeto. Le he dicho que la primera era importante. Lo que pasa que ahí hay mucho que discutir. Díxenlle que era un tema importante pero non entraba no debate porque se acaban de presentar agora e terei que lelas. E a segunda dixen que era importante tamén. Polo tanto, eu non sei por que interpretou vostede que eu estou despreciando unha moción. E dixen ademais que se pasara por Comisión. ¿Como non vai ser importante o tema de praias para Galicia?. Claro que é importante. A min non me diga vostede que sen lela empece agora a discutila. A Deputación estao facendo o mellor posible neste caso, pero ten que te-la colaboración dos Concellos e vostede ten que saber tamén que hai Concellos que teñen o limpa-praias tirado na area e que non o coidan e entón ten que ir a Deputación. Por eso deixeina para debatir despois. Pero claro que é importante e a min estrañame que diga que non lle tomo importancia. Neste caso díxenno expresamente. Agora, se quere que entremos en debate polo menos deme a oportunidade de lelas. Así que lamento que interpretara que eu despreciei o que vostede propuxo, cando expresamente lle estou recoñecendo que a primeira é importante e a segunda é importante tamén, pero sobre todo a primeira é importante neste caso para min, para a Deputación e díxenno expresamente. Agora acabasma de presentar, eu pensei que non había absolutamente nada aí. Discutámolas e a ver o que podemos facer, pero non só a Deputación ten que facer neste caso, tamén os Concellos teñen que facer. Así que síntoo se o interpretou así, non foi a miña intención, e díxenno expresamente. Vale. Estamos en Rogos e preguntas. Vamos a ver, o Sr. Chillón ten aquí unha pendente, un rogo, que lle vou mandar por escrito con tódalas obras que se fixeron con respecto ó Convenio Xunta Deputación. Mandareilla o antes posible. Sr. Secretario.- Otra también del Sr. Chillón de las modificaciones de las cantidades en el PAM/97. Sr. Presidente.- Si. Do PAM/97 efectivamente están saíndo cantidades distintas, como sairán precisamente para o seu Concello. O que pasa que aínda non saiu a Resolución. Lle vou a doblar, en vez de levar sete vai levar dezaoito ou dezaseis, me parece. Estou distribuíndo dalgunha maneira para obras concretas e temas concretos que me plantean os Alcaldes os 280 millóns de pesetas, que segundo as Bases do Presuposto o Presidente ten esa prerrogativa, boa ou mala, pero está aí e votámolos e aprobouse. Pero eu adelántolle que para o seu Concello voulle dobla-lo presuposto tamén. Ese é un compromiso que teño co Sr. Alcalde. Tamén verá, en fin, que vou dando para obras concretas e seguirán saíndo así; sairon as primeiras, coincidiulle a uns Concellos ou a outros pero seguirán saíndo obras. En todo caso van a ter coñecemento de todas elas. Sr. Secretario.- Un ruego también del Sr. Chillón sobre criterios objetivos en la aplicación de subvenciones a entidades locales en programas de actividades deportivas y culturales y en el programa de infraestructura deportiva. Unas preguntas de D. Baltasar sobre el CPAM. Sr. Presidente.- Bueno, eso se contestará todo por escrito. Sr. Secretario.- Otro sobre derribo de depósito de agua en el barrio de Sta. Margarita de Pontevedra. Sr. Presidente.- Estas xa as coñezo, están pendentes de contestar. É que claro algunha podíase contestar, D. Baltasar, por exemplo, o do depósito de auga. Primeiro hai que saber se é noso ou non, porque vostede sabe que eso foi desafectado, compraron as vivendas os antigos funcionarios e loxicamente eu supóñome que todo iría. É mellor contestar por escrito. Primeiro terei que saber se é noso. E temos dúbidas e aquí están os xuristas, porque parece ser que non é noso pero puede ser una información errónea. Sr. Secretario.- Y otra sobre obras en carreteras provinciales. Sr. Presidente.- Si, bueno, esa se contestará por escrito. ¿Algunha intervención?. D. Efrén Juanes. Sr. Juanes Rodríguez.- Con respecto á contestación que lle deu ó compañeiro Chillón, a como vai a execución do Convenio Xunta-Deputación para cuestións deportivas, lle agradecería encarecidamente que fixera unha copia para min tamén. Fai catro meses, catro meses, que lle pedín esa información. E tamén lle pedín o do Plan de Infraestruturas Deportivas do ano pasado, do 96, tamén llo pedín, de como estaba a execución do PID do 96, tampouco mo fixo chegar. Fai catro meses. Lle agradecería encarecidamente que por favor, agora aproveitando de que llo pediu o amigo Chillón, pois mire se me pode facer unha copia. Gracias. Sra. Gandón Menduíña.- Era para lembrarlle que aínda sigo agardando, está aquí o Presidente da Comisión para que tome nota, que sigo agardando pola resposta a unhas preguntas que presentei no Nadal, non me acordo exactamente, pero pode ser que fora a principios de xaneiro, sobre o Concello do Rosal, e cada vez que o digo me di na seguinte e na Comisión tamén ía a ser, pero xa pasou non sei canto tempo e sigo agardando. Creo que case catro meses xa vai chegando para contestar. De verdade que non eran tan complicadas as preguntas, non pedía eu alí unha tese doctoral nin nada semellante. Sr. Presidente.- Paréceme ben e ademais estounas contestando, non coma algún Presidente que foi do seu grupo, xa sabe a quen me refiro. Perdón, non era do seu grupo, perdón, pero estaba no goberno. Esa pregunta está contestada, se non a recibiu está contestada, polo menos firmeina, seguro. Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Brevemente tres cousiñas. Unha, alegrámonos que nos facilite a información do Convenio Xunta Deporte 94-97. Realmente, neste caso, vostede como Presidente cando se incorpora está a metade do Convenio levado adiante. O que si é certo é que ese Convenio Xunta Deporte de Infraestructura Deportiva do Plan Plurianual de catro anos foi un misterio e o anterior foi outro misterio. No propio Convenio hai dúas cláusulas, a tres e a décima, que son ben claras e explícitas, onde se manifesta concretamente que a Deputación ten unha representación paritaria de dúas persoas nesa Comisión, de elaboración, de estudio e de control. Esa Comisión está claro que non existiu nin existe e entón cara ó futuro, cando se plantexe un novo Convenio Xunta-Deputación, que neste caso vostede como Presidente desta Institución terá esa responsabilidade, polo menos que se constitúa e que exista e que realmente haxa un control inmediato e de seguimento puntual en cada instante. Despois, en canto ó tema do PID 96 e do CPAM, é dicir, cando se plantexaron as bases e incluso en anteriores Comisións, sempre estaba incidindo que aínda que son pequenas cantidades a repartir que houbese un criterio máis ou menos armónico coa propia infraestructura, coa poboación, ou que houbera certos criterios obxectivos. Realmente estamos a falar no Plan de Infraestrutura Deportiva de cantidades mínimas, cantidades que oscilan entre as 500.000 e o 1.200.000 ptas. Pero é que cando hai variacións, xa digo que son cantidades mínimas, curiosamente son para Concellos de determinada cor política, que non se corresponde con criterios obxectivos. E o mesmo pasa, cando se plantexa o criterio a distribuir a nivel de CPAM para actividades deportivas e culturais, aínda que tamén existe un criterio máis ou menos común en función da poboación, que máis ou menos tamén se cumpre, paradoxicamente tamén sempre hai matices que non se corresponden. E por último, no aspecto do PAM 96-97 a observación que se lle facía era que antes de aplica-los famosos 280 millóns do 20% que tiña vostede como Presidente de aplicar en función de obras, ou de catastrofes ou de urxencias ou de que considerase oportuno, é que houbo unha variación na propia distribución que se tiña previsto en novembro, cando se fai pública e efectiva a través dos requerimentos polos descubertos que temos na Caixa de Anticipos, e hai unhas variacións mínimas pero nalgúns casos algo substanciais e que curiosamente tamén benefician a determinados Concellos. Pero non estou a falar da aplicación dos 280 millóns, do 20% que lle correspondería a vostede, como Presidente, senón que é anterior. Na propia distribución dos 1.120 millóns hai unha variación da inicial proposta de novembro, que así se lle fai saber na cuestión. Non é agora nesta aplicación do 20%, é na inicial. Hai variacións respecto do plantexado en novembro do 96 ó real e efectivo de febreiro do 97. Sr. Presidente.- Mire, Sr. Chillón, con respecto ó tema do CPAM, de Cultura, estráñame que precisamente vostede que é do Concello de Cangas, onde hai bastante actividade cultural, levou bastante máis que moitos Concellos da mesma categoría porque efectivamente fixo máis cousas. E estráñame que vostede precisamente diga eso e vostede sábeo perfectamente que foi un dos Concellos que levou en Cultura bastante diñeiro porque efectivamente hai unha actividade cultural importante. Hai algún Concello que non ten actividade e non se lle dá practicamente nada. Ou sexa, estou xustificando eso. Como tal Concello ten actividades importantes e por eso digo que me estraña, porque hai Concellos do PP que non levaron practicamente nada. E con respecto ó segundo tema, eu desde logo estou disposto a corrixir se pasou eso. Se vostede descubriu algo que eu descoñezo dígamo, non fai falta nin que me mande un escrito, dígamo persoalmente, aquí houbo unha discriminación neste sentido e corríxoa mañá mesmo, porque non teño conciencia de facer ningunha discriminación neste sentido. Miren vostedes, quero dicir unha cousa que creo que estou practicando. Hai certas prerrogativas do grupo de goberno, que tamén ten que tomar decisións neste caso. Tratamos, polo menos desde a Presidencia, de ser o máis equitativos posible. A xustiza distributiva non é darlle a todos igual, a xustiza distributiva é darlle nun momento determinado a quen o necesita para resolver un tema, e eso fágoo e véñoo facendo normalmente con tódolos Alcaldes. E curiosamente, neste caso, curiosamente porque é Cangas tamén. Estiven co Sr. Alcalde e tamén lle dixen, se é un tema importante faise e fíxose, e hai que doblar o PAC, pois dóblase, con cargo ós 280 millóns. Así de claro. Agora, indudablemente nunca se vai gobernar a gusto de todos e loxicamente menos a gusto da oposición, pero se hai algún caso coma o que me está plantexando, dígamo a ver onde está a discriminación e corrixímola. Ten a palabra D. Baltasar García. Sr. García García.- Vamos a ver, yo le rogaría una cosa al Sr. Presidente. Es que por los medios de comunicación estamos cada poco viendo algunos proyectos, que va hacer esta casa, que nos parecen algunos positivos, o sea, no queremos en absoluto plantear ninguna cuestión extraña. Lo que si planteamos es que esos proyectos que se dan a los medios de comunicación se nos presenten también en las Comisiones. Ejemplo: el Museo de Pontevedra. Creo que estaría bien que la Comisión de Cultura nos llevara los planos y el proyecto y alguien nos explique hasta donde alcanza el proyecto ese y qué se va hacer en su totalidad. Que no lo leamos sólamente por los medios de comunicación. Leo por los medios de comunicación que hay un proyecto sobre el Museo de Pontevedra para de alguna forma, bueno, modificar, esto es lo que leo yo en los medios de comunicación. Lo mismo el proyecto sobre el cubrimiento de la vía del tren. Esos proyectos que se anuncia en los medios de comunicación y que son temas importantes, que se lleven a las Comisiones para informarnos de cómo son, cómo se van hacer, cuánto cuestan, etc., para que estemos debidamente informados de lo que se va hacer. Queremos estar informados de qué se va hacer en el Museo de Pontevedra, hasta donde llegan las obras que se pretenden realizar y qué proyectos tiene; lo mismo que cubrir la vía del tren que también es interesante saber cómo se va hacer y qué proyecto y de qué forma se va hacer. Y nada más. Ese es el ruego. Sr. Presidente.- D. Baltasar, yo no se si apareció o no apareció en los medios de comunicación un proyecto de lo que va a ser el Museo una vez que abandone Ciencias Sociais el edificio. Ten que entender que sólo existe aquí, en mi mente en este caso, porque el fin y al cabo soy el que tengo dedicación exclusiva aquí y el que tengo la responsabilidad de esta casa. Está aquí en mi mente y muchas veces están ahí los medios de prensa y les comento lo que pienso que debería ser. Pero bueno, yo no he visto en ningún sitio que hubiese proyecto de eso, sino una intención, y por supuesto se ha encargado ya un proyecto. Se ha encargado un proyecto porque si se van en el 98 yo tengo que tener previsto lo que vamos hacer ahí y por lo tanto no puedo esperar a que se marche. Yo puedo llevar a la Comisión una cosa que tiene visos de realidad, como estamos llevando los temas, pero no voy llevar las ideas que yo tengo porque la mitad de ellas fracasan, porque son irrealizables o no se pueden llevar por falta de medios. Yo eso no lo puedo llevar, como puede entender usted, ni lo lleva nadie. Si usted lo sabe por la prensa preocúpese también de verlo porque yo no tengo ni el preproyecto todavía, lo tiene Renfe. Usted me está pidiendo casi lo imposible. Es que me está pidiendo cosas imposibles, creo yo. En este momento es una idea, pero con fundamento en la realidad. ¿Sabe lo que quiere decir eso?. Que es un futuro y un futuro muy próximo. Ten a palabra D. Miguel Domínguez. Sr. Domínguez Vaz.- Como aclaración a lo que dijo el Sr. Chillón sobre el Convenio de Infraestructuras Deportivas. Nosotros no participamos en la elaboración, este equipo de gobierno, si participó la Diputación. Porque es un Convenio 94-97 y no estábamos todavía formando parte del equipo de gobierno. Pero desde que formamos parte del equipo de gobierno hay dos miembros de esta Diputación que forman parte de esa Comisión, que somos el Presidente y yo por parte de la Diputación y otros dos por parte de la Secretaría, que es D. Ramón Brigos y el Secretario Xeral para o Deporte, y estamos llevando el control de la ejecución. Para aclaración nada más porque decía que no había Comisión. Sr. Chillón Iglesias.- Con tódolos debidos respectos, entón faltou información durante eses dous anos, porque ese tema témolo plantexado aquí en sesión plenaria varias veces. Sr. Domínguez Vaz.- Hay una pregunta hecha por el Bloque, firmada por usted, con respecto a lo que pasaba con las pistas de Cangas. No se contestó porque se entendió que estaba arreglado el problema. El Alcalde de Cangas se presentó en la Secretaría Xeral y llegaron a un acuerdo perfectamente claro de cuál iba a ser la evolución de ese tema. El problema no es problema ni de la Secretaría Xeral ni de la Diputación. El problema es que en este Convenio la primera obligación es poner los terrenos a disposición de la Xunta, a disposición del Ayuntamiento. Y estos terrenos el Ayuntamiento no los consiguió hasta febrero de este mismo año; naturalmente es imposible la realización de las pistas cuando no se dispone de los terrenos. No es un problema en ningún caso ni de la Secretaría ni de la Diputación, es un problema del Ayuntamiento de Cangas. En cualquier caso en las conversaciones que hemos tenido entre la Secretaría y nosotros y entre la Secretaría y el Ayuntamiento de Cangas se llegó ya a la conclusión de que será una obra prioritaria en el próximo Convenio, si se firma el próximo Convenio. Sr. Chillón Iglesias.- Por suposto, neste caso hai información e despois había neste caso a crítica a esa Comisión inexistente ou existente. Miguel fixo unha alusión nese caso a que si existe, entón se existía faltou a segunda parte que foi a información. Eso é evidente. En canto a esa cuestión hai moito que contar aí. Non nas pistas en si, senón en calquera obra que queira. Se está neste caso, é en función de cómo se leva calquera tipo de Convenio, é dicir, se está planificado ese Convenio plurianual cunha serie de obras concretas e a consignación económica. Evidentemente ese requisito previo de poñer a disposición os terreos de calquera tipo de instalación, como pasa me parece no caso das pistas de atletismo de Vilagarcía, tamén noutros casos, é un requisito previo, pero se é un plan plurianual e hai un desglose de cantidades en teoría pois non rematou o Convenio e en caso de que, por esa circunstancia de non ofrece-los terreos, a esa obra que no seu día está contemplada e que se vendeu publicamente, que si que estaba garantizada, pasaría a remanente ou o que fose; sería se cadra un proceso lóxico dun Convenio. Se non é así, se van variando e van introducindo en función doutros criterios, e pasa o que pasa, pero non é así tan claro, polo menos desde o meu punto de vista. Sr. Domínguez Vaz.- El problema sería efectivamente así si las partidas fuesen consideradas como partidas finalistas. Las partidas no son partidas finalistas, ni la Xunta ni la Diputación pueden estar a expensas de que al final de una legislatura cualquiera de los Ayuntamientos fracase en sus acciones y quedaría mucho dinero sin ejecutar. El presupuesto está ejecutado al 100% precisamente porque tenemos eso previsto en el Convenio. Las partidas no son finalistas. Si en el plazo prudencial no se presentan los terrenos a disposición de los Ayuntamientos y por lo tanto a disposición de la Xunta, no se pueden realizar las obras y se cogen obras en reserva porque siempre se contemplan más obras de las que se pueden ejecutar. Sr. Presidente.- El lunes tuvimos una reunión Miguel e eu mesmo sobre este tema para face-lo último seguimento ó tema das obras. Na relación que che vou mandar verás que é exactamente coincidente ca que me deron a min, cando cheguei a esta Deputación, das obras planificadas. Eu pedinlle explicacións a Eduardo Lamas por que non estaban todas contratadas. E efectivamente, porque puxeron unha serie de obras de reserva para en caso de non dispoñer de terreos abordar estas obras e deixa-las outras prioritarias tamén para acometer inmediatamente. Non sei se me explico. E se non me equivoco, corríxeme Miguel, de tódalas obras planificadas, que eu recorde neste momento está Cangas e está Cerdedo, que é o único Concello que aínda non ten ningún pavillón tamén, e non recordo ningunha máis. Estaban todas, as que estaban programadas e as de reserva se había algunha dificultade. Practicamente quedan seis ou sete, que loxicamente estaban fóra do presuposto, estaban planificadas a maiores, e esas son prioritarias, este ano se hai posibilidade, e senón indudablemente para o ano 98, pero nunca foi por razóns de non querelo levar a cabo, senón porque houbo dificultades de terreos e algunha dificultade administrativa. É por complementa-lo que dixo Miguel Domínguez. En todo caso, na relación que vou mandar, e que lle vou mandar a Efrén, veredes polo menos os datos que me deron a min, exactamente desde que empezou o Convenio ata o 97. Eran as obras que eu tiña aí sobre a mesa, e que en concreto cando me pediu un día Ramona Castaño, son os mesmos papeis e están aí. Ademais vou especificar cales están en fase de construcción porque son as últimas, e cales son as que non están e quedan pendentes, para que teñades a información completa. ¿Algunha cousa máis?. Gracias. Levantamos a sesión. E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Presidente, sendo as doce horas e cincuenta minutos do expresado día, dase por rematada a sesión e dela exténdese a presente Acta, que asinará o Ilmo. Sr. Presidente comigo, o Secretario, que dou fe. ------

 • Acta de sesión 1997/06/27_Ordinaria

  1997-06-27_Ordinaria

  Folla: 237 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 27 de xuño de 1997 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e quince minutos do día vintesete de xuño de mil novecentos noventa e sete, baixo a Presidencia do Sr. Vicepresidente D. Julio Pedrosa Vicente, reuníronse os Sres./as Deputados/as, D. Xosé Ramón Abal Varela, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. Miguel Domínguez Vaz, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Amado Ricón Virulegio, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten o Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López nin os Sres. Deputados D. Xosé Manuel Barros González e D. Oswaldo Lino González Pereira, excusando todos eles a súa inasistencia. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Con un poco de retraso comenzamos este Pleno. En primer lugar quiero disculpar la ausencia del Presidente, Sr. Abeledo, por importantes motivos familiares que le impiden estar con nosotros. Estrenamos la megafonía; no se si se oirá mejor que antes, esperemos que si porque está a prueba y si da resultado se mantendría. 1.4089.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- El punto 1º, "Aprobación del acta de la anterior sesión del 29 de mayo del 97" que se ha remitido a todos los Diputados. ¿Tienen alguna alegación a la misma?. Si no procedemos a su votación. ¿Votos en contra del acta?. No hay. ¿Abstenciones?. Tampoco. Votamos todos a favor. O Pleno acorda, por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 29 de maio de 1997. ------ Folla: 237,241 2.4090.- ABONO DE EXPROPIACIÓNS DA "CIRCUNVALACIÓN DE ARBO" E RECTIFICACIÓN DO ACORDO PLENARIO DE 31-01-1978 Sr. Presidente.- El 2º punto, "Abono de expropiacións da circunvalación de Arbo e rectificación de acordo plenario de 31 de xaneiro de 1978". ¿Alguna intervención?. Por el Bloque, D. Cesáreo Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Eu creo que se vai aprobar algo que ten practicamente vinte anos, rectificar un acordo de data 31 de xaneiro do 1978, hai dezanove anos larguisimos. Creo que cando menos habería que explicalo e creo que habería que tamén sacar consecuencias. Segundo consta no expediente, o asunto é que no Plan da Comarca de Acción Especial do 77 ía unha obra que era "Circunvalación de Arbo"; que en principio o Concello comprometíase a poñer a disposición os terreos e esta Deputación facía a obra. Como o Concello non logrou poñer a disposición os terreos, esta Deputación tomou o acordo en xaneiro do 78 de inicia-lo expediente expropiatorio e a partir de aí esquenceuse do tema e despois houbo sentencias que condenan por aquel acordo que non se sabe moi ben por que se tomou. E non sei se quedará, si que queda, hai funcionarios dos que informaron daquela que aínda están nesta casa. E quedou parado con indefensión absoluta dos expropiados e con deixadez e prepotencia desta casa por non cumprir ben os trámites. E agora nos vén unha sentencia do Supremo de que temos que cumprir ben os trámites e temos que pagar o que se acorde despois de cumprir ese trámite. Esa é a historia e agora a Deputación decide que hai que aplicarlle ben os trámites a todo o mundo e que hai que pagarlle a todo o mundo. O total se nos vai a 56 millóns e medio, vinte anos despois. Eu creo que cando menos aquí ten que haber responsabilidades de alguén, ben individuais, ben da Administración, dalgunhas Administracións actuantes. E eso non aparece por ningún lado, nin aparece ningún informe xurídico serio sobre se temos que, sen ir ós Tribunais, pagar estas expropiacións dos restantes. Da propietaria que reclamou evidentemente temos que pagalas. Ou se tamén ó Concello de Arbo, por meternos este puro de rebote, se lle van a desquitar esta cantidade de cartos ou parte en forma de quitarllos nalgún plan no que participe, sexa no Plan de Acción Municipal ou nestes miles de plans que hai na Deputación. Eu creo que había que facer algo neste sentido e non se fai, non se fai en absoluto. Polo tanto, nós non podemos, a pesar de que é unha historia que vén de antes das primeiras eleccións municipais, antes de que esta Corporación estivera elixida polo procedemento novo, en función dos concelleiros elixidos directamente etc., etc. En fin, tampouco vamos a remontarnos á historia, pero o que si creo é que a actuación debía vir con informe xurídico de si realmente temos que pagar ou non, temos que adiantarnos xa á sentencia ou non, e de responsabilidades ben administrativas, ben individuais, de quen fixo unha chapuza de tal calibre, porque é moi simpático que o Concello de Arbo, cando lle presenta unha reclamación aplica o silencio administrativo e non vai comigo, cando tiña a responsabilidade o Concello de poñer a disposición os terreos. Aquí hai un cúmulo de irregularidades e un cúmulo de desidias, etc., que ó final nos vén en forma de case 57 millóns a esta Deputación. Tal como vai o expediente nós non o vamos avalar. Sr. Presidente.- Gracias D. Cesáreo. Por el PSOE D. Emilio González tiene la palabra. Sr. González Iglesias.- Los pormenores ya los explicó Cesáreo y un poco la historia de este tema. Simplemente esto va a suponer que la Diputación va a pagar ahora mismo 56 millones de pesetas de algo que procede del año de 1978 y aquí hay una sentencia del Supremo sobre el recurso de una persona. Se entiende que, de hecho ya lo han hecho, van a recurrir todos los demás, con lo cuál habrá que pagar esta cantidad, y hasta ahí perfecto. Lo que ocurre es que esto nace, como decía Cesáreo, de una obligación que en principio debería tener el Ayuntamiento de Arbo y si ahora la condenada es la Diputación, lo lógico es que aquí se pidan responsabilidades y se aclare de quién son esas responsabilidades. No es muy normal que se paguen los 56 millones de pesetas y correr un túpido velo sobre el tema. El tema tiene 20 años; están ahí todos los papeles y debe verse quién tiene responsabilidades, independientemente que, por sentencia judicial y por las reclamaciones que se van a producir, tengamos que pagarlo. Como esto no es lo que se plantea aquí, nosotros vamos a abstenernos en principio. Sr. Presidente.- Gracias. Por el Grupo Popular D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Ben, este é un proceso que ten unha longa historia, tal como veu declarando o Sr. Mosquera e corroborou o Sr. González, onde se demostra que ó longo de practicamente 20 anos leva dando voltas un proceso. Trátase da construcción dunha vía de circunvalación a Arbo, unha vía pertencente á CAE, á Comarca de Acción Especial daquela época, que o Concello delegou a asunción da tramitación das expropiacións, visto que inicialmente non conseguiu adquirilos con avinza cos propietarios. Entón, a Deputación asumiu esa expropiación. Como en tódolos procesos, houbo quen asumiu desde principio e chegaron a acordo coa Deputación; houbo quen por desidia ou por abandono ou porque non vivían alí ou pola razón que fose, que eu non a chego a saber, non interviu para nada; e houbo tamén ó final quen, visto que os prezos que se lle asignaban non eran os que consideraba convenientes, acudiu ós Tribunais. En resume, primeiro demandou da Deputación e máis do Concello que lle pagasen o que ela consideraba. O Concello dalgún xeito dou a calada por resposta, e entón ela recurriu contra o silencio administrativo das dúas administracións. Posteriormente, alá no ano 63, hai unha resolución primeiro do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e posteriormente a apelación tamén fallada no mesmo senso de que a Deputación, por se-lo órgano que iniciou o expediente, é a que se ve obrigada a facer frente a estas expropiacións, independentemente de que o Concello no seu día se responsabilizase de asumir a posta a disposición dos terreos. O evidente neste momento é que a Deputación ten que asumir esto e por conseguinte non queda máis remedio que facerse cargo deso. Dentro dos posibles afectados ou atinxidos hai de tres tipos: hai o caso desa señora que xa cobrou; hainos que, agora, ó ver que esa señora cobrou, eles recurren, presentan unha cascada de recursos diante desta Deputación e á Deputación non lle queda máis remedio que asumilos. A sentencia esta é tan clara e tan paladina que non lle queda máis remedio que recoñecela, que así ten que ser, ten que facerse cargo. Despois hai aqueles que non recurriron para nada, que teñen o mesmo dereito, aínda que non sexa máis que por un principio de equidade e de xustiza. E despois hai aqueles outros, que é outro cuarto grupo que podíamos chamar, que no seu día chegaron a un acordo coa Deputación e firmaron, ou sexa, houbo a avinza co organismo expropiante. Pero claro, a estes non sería tampouco xusto, polo feito de que no seu día chegaron a un acordo con esta casa, que agora se deixasen de banda. Por conseguinte, non nos queda máis remedio que, por un principio de xustiza e un principio de equidade, pagarlles a estes. En total, unha operación que en principio podía costar algo menos de 30 millóns de pesetas, agora como hai intereses de demora, a cousa vai a cincuenta e seis millóns catrocentas mil e pico de pesetas. Eso é o que queda, hai que pagar e nada máis. Polos partidos da oposición apúntase que houbo chapuzas, que houbo responsabilidades. Eu non entendo moi ben que tipo de responsabilidades se lle pode esixir; esta casa en cada ocasión foi seguindo o trámite que a Lei lle marcaba, no momento en que a Lei determina que así ten que ser asúmeo e acabouse, é dicir, aquí non hai ningún tipo de responsabilidade e a chapuza non sei quen a cometería, desde logo esta casa non. Sr. Presidente.- Gracias. Por el Bloque D. Cesáreo Mosquera en réplica. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. É que o tema non parece que sexa transcendente; sen embargo eu creo que si o é, aínda que poida ser enfarragoso, eso é outra cousa. Si o é e afecta a varias cousas. Primeiro, fundamentalmente á maneira de facer e tramita-los expedientes esta casa, que por certo aínda sigue sendo unha práctica habitual. Acaba de recoñece-lo, Sr. Tirado, que algo que podía costar menos de 30 millóns agora costa o doble. Que haxa unha sentencia firme en contra desta Deputación supón que algo fixemos mal, supón que algo se faría mal porque se non non tiña por que haber esa sentencia. É evidente que se fixo mal. Iniciouse o trámite expropiatorio sen seguir despois os trámites, soamente se iniciou, sen segui-los trámites necesarios para que a expropiación chegara a bo fin. Fíxose un depósito e punto, non se fixo nada máis a partir de aí, non se seguiron os trámites habituais. Pero hai máis cousas, hai a falsidade habitual que segue sendo hoxe, séguese aplicando hoxe, que é que un Concello cando solicita unha obra di que ten a disposición os terreos e resulta que nos ten. Segue sendo que un Concello, que daquela estaba na Comarca de Acción Especial, e que segue estando e polo tanto sae profundamente beneficiado, asume que ten os terreos para poñer a disposición e que se compromete a poñelos a disposición e despois lle rebota a esta Deputación e leva a obra máis os terreos, máis lle cubren a falsidade de dicir que os ía poñer, máis non sei cantas cousas. Segue sendo absolutamente certo e incluso segue sendo unha práctica que se segue usando nesta Deputación ou que se usaba ata fai moi pouco. Entón, creo que se nesta casa non se quere entrar nas responsabilidades de quen non tramitou o expediente correctamente, xa non nos parece tan ben, e se a maiores resulta que un compromiso do Concello de Arbo, que non cumpre e aínda por riba non se preocupa do expediente senón que lle rebota a esta casa as expropiacións cando o Concello se comprometera e era condición para face-la obra poñer a disposición os terreos, esto xa pasa de castaño oscuro. Por eso digo que se resulta que ó Concello de Arbo lle presentan unhas reclamacións, non lle fai nin puñetero caso, alá que se maten coa Deputación cando era aquel Concello o que tiña que poñer a disposición os terreos, non nos parecería ben. É unha chapuza exemplarizante do que sucede con certos Concellos, sucedeu, sucede e agardemos que non sucederá, pero moito nos tememos que sucederá, porque se un Concello ten que poñe-los terreos a disposición, pois que os poña e se non os pon, non se lle fai a obra. Ou que pague a expropiación. Se o Concello non ten capacidade para tramita-la expropiación, tramitámoslla nós, pero tramitámola ben, cousa que non fixemos, e que pague, e se non que faga outra obra, pero o que non pode ser é que leve todo, que leve os osos, os cornos, a carne e máis a piel, non pode levarse todo, que é o que está pasando con certos Concellos. Esto non é tan simple como dicir "é unha sentencia", pero a sentencia é consecuencia do que é e ten por debaixo. Nós, desde logo, se a Deputación vai asumir eso sen rebotar ningunha responsabilidade económica, xa non digo xurídica, vinte anos despois, aínda que sexa parcialmente, sobre quen foi o responsable do incumprimento, que foi o Concello de Arbo, vámolo votar en contra, evidentemente que vamos votar en contra. Sr. Presidente.- Gracias. Quiere intervenir D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Bueno, antes de nada, quizá pola premura de ter que defender un punto, olvideime ou esquecinme de pedirvos perdón polo retraso que foi totalmente involuntario. Un pequeno incidente de carretera motivou que perdese un cuarto de hora e e impidiume chegar aquí, por eso pídovos perdón por adiantado. E agora cinguíndonos ó punto, tal como di Mosquera, non se pode dicir que este fora un proceso totalmente regular; agora, a nós o que nos corresponde o día de hoxe é defender esta casa. E esta casa neste momento atópase cun problema, e o problema é derivado dunha sentencia que hai que cumprir. Logo, posteriormente, os pasos que haxa que dar xa se darán, pero neste momento o que hai que facer é cumpri-la sentencia e nada máis. E nadie lle pode negar á Deputación o dereito a defender, incluso cando o Xurado de Expropiación determina uns xustiprezos, ninguén lle nega á Deputación que mentras a sentencia non sexa firme teña que pagarlle, e a sentencia non foi firme ata recente. Apúntame Mosquera a posible irregularidade ou falsidade cometida polo Concello de Arbo cando no seu día puxo a disposición desta casa os terreos para poder incluir dentro do Plan da Comarca de Acción Especial esa obra. Nin eso é imputable totalmente ó Concello de Arbo nin a ningún, porque se todos seguimos esa norma non se faría absolutamente nada. É un problema xeral de funcionamento da Administración, pero non desta Administración senón de tódalas Administracións. É dicir, calquera dos que están aí que son Alcaldes, e penso que incluso moitos de vostedes que ás veces presentan unha factura pagada e non a pagaron, fixemos algunha, todos o fixemos algunha vez, tamén estamos cometendo falsidade pero a Administración é así. Moitas veces obríganos a dicir cousas que non hai. Indudablemente, se o Concello de Arbo nese momento non presenta unha certificación dicindo que dispón dos terreos, seguro que esa obra non lle entra e por conseguinte houbese perdido a subvención. Por eso é disculpable que moitas veces hai que facer cousas aínda que non lle gusten a un, a vida é así. Dito así, un pouco a grandes rasgos, é máis ou menos o que tiña que dicir respecto a esto. Sr. Presidente.- Gracias. Por el PSOE, D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Cambia substancialmente la primera intervención del Sr. Tirado de la segunda. En la primera intervención nos dice que nos obliga la sentencia y nada más, y en la segunda empieza a reconocer un procedimiento irregular en todo este proceso. Un procedimiento irregular que estábamos diciendo en nuestras primeras intervenciones todos, excepto el grupo de gobierno y el Sr. Tirado. Lógicamente, cuando hay una diferencia, y juego con sus cifras, de 26 millones de pesetas algo ha pasado. Y alguien tiene que explicar por qué ha pasado eso. Yo no estoy diciendo que lo tenga que explicar esta Corporación o que lo tenga que explicar el Sr. Tirado. Pero esta Corporación tiene el deber de buscar por qué ha pasado esto y si tiene nombres y apellidos ponerlos encima. Y si es de un Ayuntamiento también, aunque lo gobierne el Partido Popular. Lo más sorprendente para mi es que el Sr. Tirado nos diga ahora que en este acto vamos a dar cumplimiento a la sentencia, y los pasos que se tengan que dar ya se darán. Para nada que este es el acto donde hay que decir que tendremos que pagar porque hay una sentencia que nos obliga, pero al mismo tiempo se reabre este tema, a ver que es lo que ha pasado, y se toma el acuerdo en el mismo acto. Eso es cuando se quiere hacer una cosa de verdad. Y cuando no se quiere hacer se hace el planteamiento del Sr. Tirado, que es ahora pagamos y los pasos que haya que dar ya se darán. No señor. Y el reconocimiento implícito que está haciendo de absolutas irregularidades me parece brutal. Yo si no pagué una factura no puedo decir que la pagué, yo persona, pero institución mucho menos, porque delante de un acto de una institución hay unos asesores jurídicos que tienen la obligación de decir esto no fue así y esto no puede ser así. Y ese Ayuntamiento los tiene también y alguien tiene que advertir que se están haciendo una serie de cosas contrarias a la Ley. Pero no vale decir, oiga, mire, es que no se qué, una factura, que resulta que la doy como pagada y no la pagué, no, mire esto nada tiene que ver con el caso de la factura. Por lo tanto mantengo el mismo sentido del voto en el sentido de la abstención, salvo que el Grupo Popular se plantee ver lo que ha pasado con este tema, pero que se lo plantee en acuerdo, no decir que los pasos que haya que dar se darán más adelante. Sr. Presidente.- Gracias. Eu soamente, se me permites Santiago, como resumen de la postura del equipo de gobierno, decirles qué es lo que nos llevó a cumplir en este momento esta sentencia. Mire usted, los terrenos particulares se ocuparon en su día, las obras se realizaron, los Tribunales tardaron más de 15 años en determinar quién era la entidad que tenía que pagar, desgraciadamente para nosotros señaló que era la Diputación como ente expropiante, y por lo tanto ahora vamos a pagar. No existe ningún perjuicio económico, puesto que se está pagando sólamente el principal más intereses de demora y, como saben bien, los intereses de demora no es ninguna sanción, simplemente es el coste del dinero, no es lo mismo las pesetas del año 80 que las pesetas del año 97. Esto es lo que se ha planteado el equipo de gobierno en este momento, cumplir fielmente la sentencia y por lo tanto proceder al pago a esos particulares que bastante llevan sin cobrar. No quería reabrir debate, simplemente exponer nuestra postura. Pasamos a votación. ¿Votos en contra?. BNG. ¿Abstencións?. PSOE. El resto votamos a favor. Sendo condenada esta Excma. Deputación Provincial, por sentencia 3026/1990 do Tribunal Supremo, confirmatoria da sentencia 802/1989 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, relativa ó recurso contencioso-administrativo interposto por Dona Milagros Vázquez Rodríguez, propietaria das fincas números 12 e 13 afectadas pola "Estrada de circunvalación de Arbo", ó inicio e tramitación dos expedientes de xustiprezo de tales fincas e ó seu abono, así como dos correspondentes intereses de demora, en base a considerar como Administración expropiante a esta Excma. Deputación Provincial, toda vez que adoptou o acordo plenario de 31 de xaneiro de 1978, de iniciación do expediente expropiatorio da "Estrada de circunvalación de Arbo", abonándose á referida titular o xustiprezo e intereses de demora, resultantes da Resolución do Xurado Provincial de Expropiación de 14 de setembro de 1983, e como queira que se presentaron en cascada as reclamacións dos restantes propietarios afectados por tal estrada, solicitando o abono dos xustiprezos correspondentes, procedeuse a efectua-lo cálculo dos mesmos e dos intereses de demora, con base no informe emitido polo Sr. Vicesecretario desta Excma. Deputación Provincial, partindo dos prezos fixados polo Xurado Provincial de Expropiación, que gozan de presunción de veracidade segundo reiterada Xurisprudencia e da regra que para determinación de intereses de demora establece o Art. 56 da Lei de Expropiación Forzosa, polo total de 49 fincas, das cales 39 propietarios efectuaron a súa reclamación, e outras 10 incluíronse no mencionado cálculo, pese a non promovelas, por razóns de xustiza e equidade, ascendendo a suma total de ditas expropiacións a CINCUENTA E SEIS MILLÓNS CATROCENTAS OITENTA E UNHA MIL CORENTA E NOVE PESETAS (56.481.049), segundo informe da Intervención adxunto, por todo o cal o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por maioría de votos do Grupo Popular, coa abstención do Grupo Socialista e os tres votos en contra do BNG, aproba-lo expediente de xustiprezos e intereses de demora da "Estrada de Circunvalación de Arbo", para o seu abono ós propietarios afectados por tal vial. ------ Folla: 241,243 3.4091.- MODIFICACIÓN DE TRAZADO DA "EP CAÑIZA - CRECENTE" DO INTERREG II Sr. Presidente.- Pasamos al punto 3º. Modificación del trazado Cañiza - Crecente del Interreg II. Por el Bloque, D. Cesáreo Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Gracias, Sr. Presidente. Non quero reabrir o debate anterior e pido permiso para unha licencia. Nós non estamos en contra de que se cumpra a sentencia, pero quen sacou beneficios e se comprometeu foi o Concello de Arbo, polo tanto aí había que actuar e non se actúa. Gustaríame ver, se o Concello fora doutra cor política, como se actuaba. Sr. Presidente.- Explíqueselo al Tribunal que dictó la sentencia que nos condenó a nosotros y no al Concello. Sr. Mosquera Lorenzo.- Non se me quere entender. A Deputación paga, pero a Deputación ten nas suas mans a ferramenta para repercutilo en quen realmente tiña a responsabilidade. Se non se quere facer que non se faga. Manteño o que dixen antes. Estamos coa modificación do trazado Cañiza-Crecente e estamos con máis do mesmo; ou sexa, unha obra estaba adxudicada e resulta que unha vez que está adxudicada se descubre que cambiando o trazado sae moito mellor a obra. ¿Como non se descubreu antes?. Houbo quen fixo o proxecto e se lle pagou por eso, hai técnicos desta casa que deberían estudiar se o proxecto era o máis axeitado para soluciona-lo problema. E resulta que no, se adxudica a obra e unha vez adxudicada se descubre que había un trazado moito mellor do inicial. E ninguén ten responsabilidade nin pasa nada. Faise unha chapuza sobre a marcha; nós non dubidamos que realmente sexa mellor trazado, non vamos entrar neso, pero ¿como nos vamos a fiar do seguinte proxecto que veña por aquí?. Ó mellor é un proxecto magnífico, e despois os mesmos que din que é un proxecto magnífico, ó cabo de 15 días din non, non é magnífico, había outro moito mellor. Non é serio cando á parte se cobran as cifras que se cobran por estes proxectos. Non é serio e chove sobre mollado. Aquí xa tivemos que cambiar un proxecto que resulta que se tragaba un rio, non o contemplaba, é un acceso a un núcleo de poboación. E uns señores que fixeron un proxecto e que cobraron por el unhas cifras verdadeiramente substanciosas, e nunca pasa nada, nunca pasa nada, é que é francamente tomarnos de coña. E esto porque é unha modificación substancial que leva a expropiación, porque modificacións hai tódolos días en tódalas obras a pesar de paga-lo proxecto relixiosamente, pagalo a prezo de ouro, porque normalmente son bastante caros, e despois, sobre a marcha, se modifican e nin nos enteramos. Aquí nos enteramos porque resulta que hai expropiacións e entón ten que vir polo Pleno. Non vamos avalar este tipo de funcionamento, de ningunha maneira o vamos avalar. Esixan responsabilidades a quen fai estas cousas, se pagamos temos dereito a esixir e cando encargamos o proxecto que sexa o mellor posible, que o estudien con calma e non que o fagan sobre un plano. Nós non somos competentes para saber se é mellor ou non, aceptamos que sexa mellor a modificación. Pero non é serio facer unha modificación dese tipo unha vez que está adxudicado xa o proxecto. Esto non é unha ampliación de obra, é unha modificación, viola parte dos principios de adxudicación, viola todo, é un tipo de funcionamento que non se pode avalar de ningunha maneira. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias, Sr. Mosquera. Por el PSOE, Sr. Juanes. Sr. Juanes Rodríguez.- Gracias, Sr. Presidente. Aquí en Galicia hai un dito que di que as estradas se trazan, ou sexa, hai un burro fariñeiro diante e o enxeñeiro detrás marca segundo a traxectoria que vaia o burro. Ese dito parece que ás veces desgraciadamente se convirte en realidade. É realmente inconcebible, eu creo que ese é o calificativo que hai que darlle, que un proxecto que se aproba fai aproximadamente seis meses, porque é do Interreg, deste ano non, e que cando se vai face-lo replantexamento da obra se vexa alí sobre o terreo que o proxecto está mal feito. Eu creo que é absolutamente inconcebible, que aí hai unha responsabilidade do técnico e hai unha responsabilidade política de cales son os criterios que se utilizan para adxudicar este tipo de proxectos e o equipo de goberno terá que dicir algo. Eu penso que hai que empezar a vetar, eu descoñezo o nome do enxeñeiro, e por ética aínda que o soupera tampouco o ía a dicir, certos consultings ou certos enxeñeiros que están facendo traballos para esta casa, porque realmente estanlle causando un prexuízo, á parte do ridícula que é esta situación, están causando un prexuízo porque eso agora se vai demorar no tempo, queiramos ou non, ten que haber outro expediente de expropiación forzosa. Creo que hai unha responsabilidade política clara por parte deste equipo de goberno e quixera saber que tipo de criterios se utilizan para seleccionar este tipo de consultings e de enxeñeiros que fan os proxectos e para evitar este tipo de actuacións hai que empezar a utilizar criterios serios e empezar a vetar certos enxeñeiros e certos técnicos que traballan para esta casa porque é absolutamente inconcebible este tipo de situacións. Nós vamos a absternos, independentemente de que seguramente o novo trazado é mellor, pero nos vamos a abster por unha cuestión de procedemento. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Por parte del grupo de gobierno D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Gracias, Sr. Presidente. Agora parece ser que é frecuentisimo que en tódalas intervencións fálese sempre de responsabilidades. Eu creo que debíamos baixar un pouco o tono porque ¿responsabilidades de que?, ¿que tipo de responsabilidades?. Estamos todos de acordo, porque ademais todos vimos o novo trazado, en que é moitisimo mellor. Unha curva que era pechadisima ou que era bastante pechada convírtese en moito máis circulable e incluso un nivel máis uniforme en canto á cota é o novo trazado, que ademais significa un pequeno movemento na obra, que ó mellor pódese saca-la conclusión de que é un desbaraxuste. É un pequeno movemento nada máis, que ademais non significa nin perda de tempo. Apuntábase que hai prexuízo e non hai prexuízo porque resulta que os afectados practicamente son os mesmos, que hai avinza con eles, que non se vai demorar para nada a construcción. A única cuestión que teñen é que aparece alí unha señora que quere que lle expropien a casa tamén; ese é o único problema que hai en todo este novo trazado; hai unha señora a quen se lle expropia un cacho de horta e quere que lle expropien a casa tamén porque na opinión dela tenna demasiado cerca da nova vía ou do novo trazado da vía. Evidentemente, a parte técnica di que non é necesario, vese afectada igual que calquera outra vivenda que estea próxima a unha estrada, por eso non se lle vai expropiar. Resulta que non hai demora de tempo, non hai prexuízo, hai unha mellora sensible de trazado e resulta que aquí ó parecer hai responsabilidades. É moi frecuente que en tódalas obras, cando se van a replantear, se produzan modificacións e esta modificación é completamente racional ou completamente xustificable; eu non vexo tanta negatividade como se ve desde os bancos da oposición. Paréceme que o que debemos facer é apoialo porque debemos buscar un mellor trazado, moito máis seguro. Non significa en ningún sentido, nin perda de tempo, nin sequera maior coste de expropiación nin nada de nada. Sr. Presidente.- Gracias, Sr. Tirado. Pasamos a votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. Bloque e PSOE. El resto votamos a favor. No proxecto de "E.P. Cañiza-Crecente" pertencente ó Programa Operativo Interreg II, España-Portugal, preveíase un trazado que afectaba a uns eucaliptos centenarios, propiedade desta Deputación, e a dúas instalacións próximas ós mesmos (piscinas municipais e o parque inaugurado recentemente), pero efectuado o replantexo sobre o terreo observouse, como constata o informe do Enxeñeiro Director de Vías e Obras, que unha pequena modificación da traza melloraría enormemente a calidade da estrada, dotándoa dun perfil menos sinuoso e con mantemento dos metros cadrados de expropiacións-ocupacións, mantemento do saldo de terras sobre as que se levará a cabo o desmonte e terraplén, e do presuposto da obra. Dita variación de trazado suporá a alteración na titularidade das fincas a expropiar, polo cal, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e coa abstención do Grupo Socialista e do BNG, aproba-la variación do trazado da "EP Cañiza-Crecente" do Interreg II e solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos novos terreos e bens afectados, conforme á nova planimetría e relación de propietarios que se adxunta ó expediente. ------ Folla: 243,247 4.4092.- MOCIÓN DO DEPUTADO PROVINCIAL DO GRUPO DO BNG, D. XOÁN CARLOS CHILLÓN IGLESIAS SOBRE GRATUIDADE DO PASO POLA PONTE DE RANDE ENTRE O MORRAZO E VIGO Sr. Presidente.- Pasamos al punto 4. Moción del Diputado Provincial del Grupo del BNG, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, sobre gratuidade do paso pola Ponte de Rande entre o Morrazo e Vigo. Sr. Chillón Iglesias.- Bos días. Esta moción enmárcase dentro dun doble aspecto que quixéramos reseñar. Por unha parte, a filosofía do noso grupo político cara á vertebración viaria e de servicio público de toda a rede viaria do noso país, e por outra parte tamén dentro da infraestructura necesaria que a Comarca do Morrazo e a vinculación con Vigo require desde tódolos puntos de vista de infraestructuras e a nivel de infraestructura, o tema do gaseoducto, que o temos aí pendente, como dos diferentes medios de comunicación e de transporte: transporte marítimo que tamén estamos cunha problemática, ferrocarril que parece que está dando pasos, e agora o tema viario. Cando alá polo ano 1982 se inaugura a Ponte de Rande, Ponte e infraestructura viaria financiada fundamentalmente polos fondos estatais, se concede o servicio á Dirección Xeral de Autopistas, neste caso do Atlántico. Xa daquelas hai quince anos, demandáramos a propia gratuidade deste paso. Unha ponte que viña a unir fundamentalmente Vigo e a nosa Comarca do Morrazo, cun aforro moi importante de quilometraxe e de tempo. O Morrazo e Vigo están fortemente vinculados desde moitos puntos de vista. Pola propia área sanitaria, aínda que na propia Comarca do Morrazo reivindicamos tamén un servicio sanitario propio, e polo propio mapa sanitario estamos vinculados, é dicir, día a día teñen os enfermos e familiares de enfermos que desplazarse a POVISA porque Cangas e Moaña pertencen a esa área sanitaria. Desde o punto de vista socioeconómico e laboral hai moitisima xente vinculada dunha parte da ría e da outra. Desde o punto de vista académico estudiantil, a nivel de estudios no CUVI, no Colexio Universitario, e noutro tipo de estudios medios e superiores. Desde o punto de vista de enlace intermodal das nosas infraestructuras, dependemos da estación de ferrocarril que enlaza en Vigo, do aeroporto e incluso con outros medios. E despois cara ó propio desenvolvemento socioeconómico da nosa Comarca e desta vinculación con Vigo e con toda a Comarca, tamén agora debido á inminente, perdón, a anunciadisima pero retrasada inauguración das propias autovías, neste caso da autovía das Rías Baixas, abrésenos un novo camiño para unir a nosa comarca coas autovías das Rías Baixas. Un motivo máis de oportunidade para reivindicar o que xa plantexamos hai quince anos. Xustificadamente penso que está amortizado ese coste; hai varios estudios desde aquelas datas ata a actualidade do número de vehículos por esa zona, que sempre veñen arredor dun 40, 42, 45 por cento, de que no tramo Pontevedra-Vigo o corenta e tantos por cento pois pertencen á vinculación Morrazo con Vigo. Por eses motivos, nunha primeira intervención demandamos que era xa o momento e plantexamos eso cara a nivel institucional nos diferentes organismos, concellos, mancomunidades, de Vigo e todo a súa mancomunidade territorial, plantexar tamén diante do Parlamento Autonómico de Galicia, diante do Parlamento do Estado e tamén o debate social entre tódolos colectivos e sectores sociais e económicos implicados nesta cuestión. Por estes motivos, presentamos esta proposta aquí para que a Institución Provincial tampouco quede allea neste debate social e nesta reivindicación e así o faga transmitir ós diferentes organismos dos que depende este tema. Sr. Presidente.- Gracias. Por el Bloque Doña Carmen Avendaño. Sra. Avendaño Otero.- Por el Partido Socialista. Vamos apoyar la Moción del Bloque Nacionalista Gallego por tres razones primordiales. Primero, porque efectivamente el área de todo el Morrazo tiene una fuerte vinculación con Vigo, tanto en el trabajo como en el estudio, como en los servicios sanitarios, que dependen del área sanitaria también de nuestra zona y consideramos que es imprescindible el servicio de autopista, un servicio cotidiano de necesidad no sólo para la zona del Morrazo sinó también para la zona de Redondela, donde efectivamente se produce la misma circunstancia. Hay cantidad de gente de Redondela que trabaja en Vigo y tiene grandes dificultades para ir por carretera, desgraciadamente por las entradas muy deficientes que tenemos en Vigo, con grandes aglomeraciones viarias, y lo que hace la autopista, y son 125 ptas. ida y vuelta, es agilizar entrada y salida, y creemos que es imprescindible que efectivamente se deje de pagar por este servicio. Por otro lado, el servicio marítimo de Cangas es en este momento y desde hace años poco estable, tiene una fuerte inestabilidad, está en precario y en muchas ocasiones los propios usuarios no lo pueden utilizar. Y después, la última justificación por nuestro grupo es que el peaje a estas dos salidas, tanto de Redondela como de Cangas, se justificó en su momento por el costo del Puente de Rande, un costo elevado, zona de ría muy fangosa que efectivamente fue una inversión de ingeniería importantísima y con un costo elevado, pero desde tantos años estimamos que ese puente está amortizado y no hay razón de que se mantenga el peaje. Por estas tres razones el Grupo Socialista va a votar a favor de la propuesta. Sr. Presidente.- Gracias, Doña Carmen. Por el Grupo Popular D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Bo é que neste caso non se nos impute responsabilidade tamén como en tódolos demais. O que pasa é que como estamos en precampaña electoral aparece por tódolos lados xente disposta a descubri-lo Mediterráneo. Eu o que entendo moi ben é que cada un pida o que queira. E digo eu, fálase do Morrazo, o Morrazo tamén é Marín, e entón bonificar ós de Marín, e ¿os de Pontevedra que dirán?, porque ¿que diferencia, digo eu, hai entre os de Pontevedra cos de Vilaboa, que son colindantes, ¿por que para os de Marín si e para os de Pontevedra non?, digo eu. E igualmente podíamos dicir, ¿e os de Poio?, que tamén quedan aí ó lado. ¿Uns son fillos de Dios e outros non?. E cando se fala de que sexa nun sentido, o Morrazo-Vigo e viceversa, quere dicir que ¿para os de Vigo cando atravesan a Ponte de Rande si, pero en cambio os de Nigrán, os de Porriño, os de Mos, os de Baiona, que quedan por alí tamén, para eses non, para uns si e para outros non?. Eu penso que debemos ser lóxicos. Postos a pedir por que non pedimos para todos. Porque supoño que tamén os de Cambados de vez en cando imos por alí, e os de Vilagarcía, e os de Sanxenxo, tamén todos imos por alí e por que para uns si e para outros non. E me estraña un pouco a postura do PSOE porque di que apoia a Moción, e paréceme ben que a apoie, e máis non soamente a apoie, senón a amplía a Redondela; por fin alguén tamén sae beneficiado desta solicitude. Pero, digo eu, postos a pedir, que non levan a ninguén preso por pedir, por que non pedimos que sexan tódalas autopistas gratuitas. Porque, por exemplo, eu viaxei por unha en Andalucía, a autopista que vai de Sevilla a Huelva, construída durante unha época en que un goberno que agora xa non ten tantas responsabilidades levouno a cabo, porque non se pide que sexa gratuita en Galicia igual como esa autopista en Andalucía. Porque se todos somos iguais, un criterio de equidade e de xustiza obligaríanos a todos a disfrutar das mesmas vantaxas, non uns si e outros non. E ademais pensemos que o PSOE, durante unha época, tivo na súa man o poder solucionar ese problema e non o solucionou, ou sexa, que agora hai que solucionalo porque o PSOE xa non ten nas súas mans a solución. Hai que ser un pouco consecuentes. Sr. Presidente.- Gracias. Yo le añadiría otra cosa más a esa última coletilla, y es que yo puedo entender que el Bloque Nacionalista, que no tuvo nunca posibilidad de gobierno a nivel de España, pueda pedir porque no tiene que cuadrar ninguna cuenta y entonces puede pedir la gratuidad de lo que sea; pero que el PSOE, que tuvo esa oportunidad y que curiosamente hace menos de tres años con su partido en el Gobierno ha prorrogado la concesión a Autopistas del Atlántico durante 25 años sin ninguna contrapartida, me parece ahora bastante, no se cómo calificarlo, pedir ahora esa gratuidad cuando hace tres años se ha prorrogado esa concesión por el gobierno del PSOE a Autopistas del Atlántico. Sr. Chillón Iglesias.- Non vamos entrar en polémicas de a quen lle corresponde o das responsabilidades; antes o propio defensor da anterior iniciativa non consideraba lóxico pedir responsabilidades, e agora en cambio se fai un alegato das responsabilidades históricas. Non queremos entrar neso. Hai unha acusación electoralista que se fixo na Comisión, que penso que non se corresponde en absoluto, como fixemos ver na Comisión e agora o imos repetir, é dicir, unha vella reivindicación como era o tema de Rande - Puxeiros, que nesta Corporación foi presentada pola compañeira Ana, aquí e noutras institucións, e que o propio Partido Popular denegou e agora parece que está dando pasos atrás e vai confirmar esa situación. Dicir unha cousa e desdecirse dentro duns meses, simplemente por oportunismo e polo protagonismo, eso si que é electoralismo. Pero volvendo ó tema do Morrazo, por suposto que aquí entra a propia filosofía da vertebración e do deseño viario e, por suposto, o noso grupo político está por autovías e non por autoestradas de peaxe. Pero non vamos a entrar agora na reivindicación de todo o Estado ou doutras áreas. Hai poucos anos realizouse a construcción da ponte da Illa de Arousa e nese caso non hai peaxe, lóxico, evidentemente lóxico. Buscábase outro novo enlace da Illa co continente, co interior, e fíxose esa construcción e é lóxico que dá un servicio e non é de peaxe. Polas propias circunstancias e motivacións que xa expresamos, e que foron reforzadas por Carmen, para nós é fundamental; para Pontevedra tamén ten as súas vantaxas, pero para o Morrazo é fundamental. Entón, pedimos e insistimos nesa demanda; que non empece a haber unha polémica agora entre responsabilidades históricas e grupos, senón vamos a reducirnos e a concretarnos nesta proposta en si, que penso que está xustificada desde o punto de vista de necesidade e tamén desde o punto de vista económico amortizada. Sr. Presidente.- Doña Carmen Avendaño. Sra. Avendaño Otero.- Es curioso, el Sr. Tirado, cada vez que hay una propuesta de la oposición siempre son propuestas electoralistas, eso es muy curioso. Las que se hacen del lado de allá son necesidades. Es muy curioso. Pues mire, le voy a decir una cosa, Sr. Tirado, si hablamos de electoralismo. Cuando su grupo se pronuncia en contra de la gratuidad de las autopistas, viene el Presidente del Gobierno, el Sr. Manuel Fraga y dice que Rande-Puxeiros va a ser gratuita, fíjese que casualidad. Después, también decirle que está poco informado de los viales porque desde Nigrán a Vigo y desde la zona de Baiona no se usa autopista, se usa carretera y no hay peaje. Y en tercer lugar decirle que se informe más geográficamente porque Sevilla-Huelva no es autopista, que es autovía; la que es autopista es Sevilla-Cádiz, con peaje; Sevilla-Huelva es sin peaje y es autovía. Por lo tanto volvemos a ratificarnos en la propuesta. Nos parece que es una propuesta seria de necesidades reales de población con una dependencia del núcleo de Vigo y por lo tanto creemos que es un servicio que va a beneficar enormemente y no a gravar precisamente economías no demasidado brillantes de alguna gente de las zonas del Morrazo, de las zonas de Redondela, y por lo tanto va a ser darle una oportunidad de mejor servicio y más barato. Por lo tanto nuestro grupo mantiene que va a votar a favor, y no de forma demagógica sinó con argumentos realmente de más solidaridad y más igualdad. Sr. Presidente.- D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Cando falamos de responsabilidades históricas e queremos sairnos un pouco delas, eu creo que hai algúns grupos que falando de responsabilidades históricas relacionadas coa autopista debían tentarse un pouquiño, penso eu, porque todos nos acordamos daquelas pintadas que había "Autopistas non", todos nos acordamos de cando se falaba que a autopista significaba unha navallada para Galicia, que nos tivo durante dez anos como mínimo paralizada unha obra que a inmensa maioría do pobo galego consideraba necesaria e hoxe todos disfrutamos dela. Por conseguinte, eu penso que o das responsabilidades históricas debíamolo deixar un pouquiño de lado. E apúntase que a Illa ten unha ponte que une co continente e que o seu paso é gratuito. Evidentemente, eso fíxoo un organismo que se chamaba Xunta, que no seu momento, cos seus propios cartos, sen acudir á financiación externa, fixo a obra e considerou no seu día poñela gratuita como tamén no seu día púdose poñe-la Ponte de Rande. Efectivamente, pero o sistema de financiación foi distinto e acudindo ás vías comerciais durante un tempo houbo que pagar, non sei se está pagado ou non; pero, tal como apuntaba fai un momento a Presidencia, prorrogouse a peaxe. Eso quere dicir que ou non se pagou ou aínda se lle quere sacar rendabilidade e non é responsabilidade do Partido Popular. Apunta a Sra. Avendaño que non ando moi ben de xeografía, pero aquí, señora, estamos tratando unha moción que fala da peaxe da Ponte de Rande, non estamos falando do acceso a Vigo, estamos falando da peaxe da Ponte de Rande. E os de Nigrán e os de Baiona, e os de Gondomar e os de Porriño e os de Mos, se atravesan a Ponte de Rande teñen que pagar igual como pagan os de Cangas, como pagan os de Cambados, como pagan os de Pontevedra; por eso dicimos que para ser lóxicos hai que ser lóxicos en tódolos casos. Sr. Presidente.- Gracias. Sr. Chillón le ruego muy breve la tercera intervención. Sr. Chillón Iglesias.- Moi breve. Non quero entrar xa na polémica histórica, aínda que o Sr. Tirado cando se pincha un pouco revólvese rápido, pero non vou entrar no vello debate porque penso que foi aclarado, na última sesión plenaria, polo noso Portavoz, a nosa filosofía sobre a autoestrada e sobre o deseño de redes viarias do noso país. Hai unha cuestión que aquí si que hai unha referencia. Non vou a cuestiona-los seus coñecementos de xeografía, pero si recalcar e reincidir sobre a xeografía do Morrazo cara Vigo. Nós non somos unha illa, evidentemente é a outra parte da Ría de Vigo. Noutras localidades tamén podería evidentemente estudiarse porque estamos en contra da peaxe; pero outras localidades, como o propio tramo Pontevedra-Vigo, ou Nigrán-Vigo ou incluso Redondela, teñen outras condicións xeográficas moi diferentes ó Morrazo. Neste caso, aínda que non somos illa, representa a nivel de tempo máis de media hora e a nivel de quilometraxe de 60 a 20 e poucos quilómetros. É dicir, non cuestiono os coñecementos de xeografía do noso país e da nosa provincia porque seguro que os ten, pero é moi diferente para o Morrazo o que supón neste caso Vigo-Morrazo e Morrazo-Vigo, o que supón a Ponte de Rande. Fóra das vinculacións que xa lle comentamos antes. Non é o mesmo, non, en absoluto. Sr. Presidente.- Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor?. PSOE y Bloque. ¿Abstenciones?. No hay. El resto votamos en contra. O Sr. Deputado Provincial D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, do Grupo Provincial do BNG, presenta unha moción en relación coa gratuidade do paso pola ponte de Rande entre o Morrazo e Vigo na que propón que o Pleno adopte o seguinte acordo: 1.- Solicitar do Ministerio de Fomento o paso gratuito pola ponte de Rande, especialmente o percorrido entre o Morrazo e Vigo, e viceversa. 2.- Remiti-lo texto da moción e o acordo ós Concellos do Morrazo: Cangas, Bueu, Marín e Vilaboa, e da Comarca de Vigo e a súa área de influencia, en especial Vigo, Mos, Baiona, Gondomar, O Porriño e Redondela, para o seu pronunciamento e apoio, así como á Mancomunidade do Morrazo e asociacións e organismos de todo tipo da península do Morrazo. 3.- Solicita-lo pronunciamento e apoio do Parlamento Galego e Parlamento do Estado. O Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG, desestima-la devandita moción. ------ Folla: 247,248 5.4093.- SOLICITUDE DE COMPATIBILIDADE DE FUNCIONARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES NO SECTOR PRIVADO Sr. Presidente.- Pasamos al punto 5. Solicitude de compatibilidade de funcionaria provincial para o exercicio de actividades no sector privado. ¿Por el Bloque va a intervenir alguien?. D. Cesáreo Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Creo que non é cuestión de reiterar. En contra polos motivos que temos expostos xa cada vez que vén unha solicitude deste tipo. Sr. Presidente.- Por parte del PSOE D. Baltasar García. Sr. García García.- Este es un tema que ya ha venido otras veces a Pleno y que lógicamente la argumentación es la misma, o sea, la Ley le concede un derecho legal a un funcionario y por lo tanto políticamente no le puedes negar lo que la Ley le concede. Lo que pasa es que tampoco le podemos dar los Socialistas el apoyo a esta persona por una razón muy simple. En un momento que hay un 23% de paro, un 22%, y que además se está hablando del reparto del empleo, favorecer el pluriempleo nos parece improcedente. Pero lo que si es cierto es una cosa, que la Ley le concede la posibilidad de que la persona pida la compatibilidad y en función de eso se acoge a la Ley. No parecería adecuado que políticamente dijéramos no, porque estaríamos cometiendo una ilegalidad, pero no puede contar con los votos del Partido Socialista para la compatibilidad que exige esta funcionaria. Por lo tanto nos vamos a abstener. Sr. Presidente.- Bien. Muchas gracias. Yo creo que no es preciso intervenciones. Usted dijo la clave del asunto. Si es legal está en su derecho solicitarlo; el equipo de gobierno no tiene ningún motivo ni fuerza jurídica ni moral para denegárselo, por lo tanto nosotros vamos a apoyar. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra?. Bloque. ¿Abstenciones?. PSOE. El resto votamos a favor. Gracias. Vista a petición formulada por Dona Mª Jesús Figueroa Boullosa, funcionaria da Deputación Provincial, coa categoría de Auxiliar de Administración Xeral adscrita ó Servicio de Acción Social, interesando a compatibilidade do seu posto de traballo coa realización de actividades no sector privado como profesional en Protocolo e Ceremonial do Estado e Internacional, de conformidade co previsto nos artigos 14 e 16.4 da Lei 53/84, de Incompatibilidades do Persoal ó Servicio das Administracións Públicas e demais concordantes do Real Decreto 598/85, de 30 de abril, o Pleno de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior acorda por maioría de votos do Grupo Popular, coa abstención do Grupo Socialista e os votos en contra do BNG, acceder ó solicitado e declarar compatible o desempeño do seu posto de traballo na Deputación como Auxiliar de Administración Xeral, co do exercicio no sector privado como profesional en Protocolo e Ceremonial do Estado, sempre e cando esta actividade se exerza fóra do horario de traballo establecido e non menoscabe e repercuta no seu rendemento funcional. ------ Folla: 248 6.4094.- COMUNICACIÓNS Sr. Presidente.- Pasamos al punto 6. Comunicaciones. Sr. Secretario. Sr. Secretario.- Se trata de darles cuenta de las Resoluciones Presidenciales dictadas entre el 26 de mayo y el 23 de junio que el pasado día 24 fueron trasladadas a los Portavoces de todos los Grupos Políticos. Así como de dos Resoluciones Presidenciales, en virtud de las cuales, por una de ellas, el Presidente delega todas las atribuciones que sean legalmente delegables, como es lógico, en el Vicepresidente de la Corporación D. Julio Pedrosa Vicente desde el día 27, o sea desde hoy, hasta el próximo lunes ambos inclusive, por motivo, como dijo el Sr. Presidente antes, de una grave enfermedad de un familiar. Y luego otra Resolución por la cuál también el Sr. Presidente delega su representación ante la Comisión Provincial de Vivienda en el Diputado Provincial D. Santiago Pazos Moreira. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Queda enterado o Pleno das seguintes comunicacións: A) De extractos de Resolucións Presidenciais dictadas entre o 26 de maio e o 23 de xuño de 1997, e remitidas ós Portavoces dos distintos grupos políticos. B) De Resolución Presidencial delegando as súas atribucións no Vicepresidente D. Julio Pedrosa Vicente, entre os días 27 e 30 de xuño, ámbolos dous inclusive. C) De Resolución Presidencial delegando a representación da Deputación na Comisión Provincial de Vivenda no Deputado D. Santiago Pazos Moreira. FÓRA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: Sr. Presidente.- Pasamos a las mociones presentadas. ------ Folla: 248,249 7.4095.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA, DO PSOE, SOBRE OS RETRATOS DOS PRESIDENTES DE DEPUTACIÓN DURANTE A II REPÚBLICA Sr. Presidente.- La primera por el PSOE, aparece como firmante D. Baltasar García. ¿Si quiere justificar la urgencia antes de entrar en el fondo?. Sr. García García.- Si me permite, a la vez que justifico la urgencia enuncio un poquito la moción porque en el fondo es lo mismo. Es urgente en base a que no queremos establecer un debate en la sociedad sobre este tema. Creemos que es un tema que debe de ser superado y que no procedería discutirlo porque parece lógico que si están todos los Presidentes de los distintos períodos de la democracia, la dictadura del General Franco, etc., etc., y faltan los de la República, sólamente representados por una persona, esté también el retrato de los Presidentes que estuvieron en la República. Es de justicia y si se plantea de forma urgente es por el hecho de no querer plantear un debate en la sociedad, pues si planteas una moción con anterioridad al propio Pleno, se puede ir generando una discusión que no es buena, porque yo creo que ya hemos superado la gran mayoría de la sociedad determinadas cuestiones que se han dado en la historia de España. Por lo tanto, esa es la urgencia y a la vez es la justificación de aprobar y decir que si a los retratos de los distintos Presidentes. Y nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Yo creo que en la urgencia estamos todos los grupos de acuerdo, no hace falta una votación expresa, y en cuanto al fondo del asunto me parece que también. Personalmente desconocía que faltase algún retrato de Presidentes y esta mañana, cuando me llegó la moción, me preocupé de ver el libro que tenemos sobre la historia de la Diputación y vienen expresamente allí los Presidentes que hubo durante la II República, que por curiosidad se los voy a leer. Son D. Bibiano Fernández Osorio-Tafall, D. Amancio Camaño Cimadevila, D. Valentín García Temes, D. Joaquín Maquieira Fernández, D. José Viñas Delmonte, D. Ramón Domínguez Ferradás, D. Luis Fontaiña Serrapio, D. José Adrio Barreiro y D. Maximiliano Pérez Prego. Como se ve, en pocos años ha habido mucho cambio de Presidente en aquella época, duraban menos que ahora. Me cuentan los antiguos de la casa que creen que había retratos de todas estas personas y cuando se desmontó la Sala de ahí al lado se deterioraron bastantes de ellos y muchos ni siquiera pudieron recuperarse. Yo creo que estamos todos los grupos de acuerdo en continuar con la historia de esta casa. Incluso a lo mejor me decían que podría haber alguno en el Museo. Que se haga un estudio a fondo de donde están y los que no existan que se solicite, que se hagan las gestiones oportunas para conseguir esos retratos. La historia es la historia. Estoy de acuerdo con D. Baltasar que hay que mantenerla y asumirla también. Si estamos todos de acuerdo votamos por unanimidad entonces la moción. Queda aprobada por unanimidad. Apróbase por unanimidade a Moción presentada por D. Baltasar García García, Deputado do PSOE, que di asi: "Estanse celebrando os vinte anos dende as primeiras Eleccións Democráticas despois da dictadura do Xeneral Franco. Vinte anos que significan o período democrático máis largo da historia de España. Entre os valores que cabe destacar neste período está -quizáis o máis importante- a superación da división entre as dúas Españas. Pero si esta superación está na conciencia e o comportamento dos cidadáns, as institucións móvense con lentitude para recupera-la historia e situar no posto que lles corresponde, sen exclusións, con normalidade, a aquelas persoas que estiveron ocupando un posto institucional nos organismos correspondentes, como é o caso dos Presidentes desta Deputación Provincial na época da II República, non figurando os retratos na Sala de Comisións onde están os de tódolos Presidentes menos os da II República. Na conmemoración dos 20 anos dende as primeiras Eleccións Democráticas despois da dictadura, esta Deputación ten que recuperar simbolicamente ese período da historia poñendo os retratos de tódolos Presidentes que dirixiron esta Institución durante ese período. En base ó exposto, formúlase a seguinte PROPOSTA DE ACORDO 1.- Poñe-los retratos de tódolos Presidentes da Deputación durante a II República conxuntamente co resto dos Presidentes. 2.- Mandatar ó Presidente da Deputación para que realice as xestións que considere oportunas, con obxecto de que no prazo máis breve posible se faga efectiva a proposta plantexada no primeiro punto." ------ Folla: 249,251 8.4096.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. EFRÉN JUANES RODRÍGUEZ, DO PSOE, SOBRE VIOLENCIA EN OBRAS DA AUTOESTRADA PUXEIROS - VALMIÑOR Sr. Presidente.- Y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es Sr. Secretario?. Sr. Secretario.- Es una de D. Efrén Juanes sobre la autoestrada Puxeiros-Val Miñor. Sr. Presidente.- D. Efrén, por el Grupo Socialista, presenta también una moción. ¿Si quiere defender la urgencia o la urgencia y el fondo conjuntamente?. Sr. Juanes Rodríguez.- Eu creo que neste caso a urxencia está xustificadisima. Todos sabemos que fai uns días escomezaron as obras da autoestrada Puxeiros-Val Miñor e que estas obras están creando certo malestar, certo confusionismo que levou a que ocurriran casos de violencia contra a maquinaria das empresas que están facendo a autoestrada. E quero manifestar tamén no nome do meu grupo, e supoño que será compartido polo resto dos grupos, a absoluta condena a este tipo de aptitudes violentas, e que as obras se poidan realizar con certa normalidade. Ese é o fondo da moción. Sr. Presidente.- Gracias. Votamos entonces la urgencia. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. Tampoco. Todos a favor. Interviene por el fondo. Sr. Juanes Rodríguez.- Eu creo que as Institucións non debemos estar á marxe, independentemente de que as obras estean adxudicadas e que agora é unha responsabilidade da empresa o levalas a cabo, etc., etc. Estas obras, o Grupo Socialista non lle gusta como as empresas adxudicatarias as están levando a cabo, porque realmente foi entrar, como se di vulgarmente, a saco nos terreos; agora mesmo están recoñecendo eles mesmos que hai pequenas variacións por malas interpretacións dos proxectos, incluso nos trazados. A xente está moi sensibilizada porque lles dá a impresión de que non se van a respetar as presas, fontes e manantiais, como se di na moción, para os regadíos. Hai moita desconfianza de que non se respeten pasos, tanto pasos de pé como pasos de carro que existiron sempre. Eu estou absolutamente convencido, como dicimos na moción, de que contribuirían a que a autoestrada se humanizara un pouco e apartara un pouco ese aspecto agresivo que ten de seu o propio trazado dunha autoestrada. Éstas, creo que son obras menores que a propia empresa podería asumir, e de feito o responsable de Autoestradas en declaracións públicas así o dixo, e no fondo da moción o que se solicita é que o Pleno desta Corporación dea o seu apoio a estas comisións veciñais auspiciadas polos Concellos, que é importante dicilo. Creo que os Concellos están comprometidos a dar absolutamente todo o apoio a estas comisións para que haxa unha vía de diálogo entre as empresas adxudicatarias e os veciños para que as obras se fagan con normalidade. E o que se pide é que se lle comunique esta decisión á Xunta de Galicia como promotora da obra e ás empresas adxudicatarias e darlle o apoio deste Pleno a esas comisións veciñais que, como digo, son auspiciadas polos propios Concellos da comarca. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Juanes. ¿Por el Bloque interviene alguien?. No hace falta. Por el Partido Popular tampoco. Estamos todos de acuerdo con lo mismo, con el contenido final. Yo creo que el diálogo lo tenemos que defender todos, y la existencia de estas comisiones que están auspiciadas por los Concellos tiene que dar los frutos que todos esperamos. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente, para explicación de voto. Nós o que lamentamos é que esto non se tivera feito antes e que o trazado da autovía fose diferente para evitar estes problemas. En canto non estamos de acordo co trazado da autovía, que cremos que debía ser outro menos lesivo, nos parece ben que se negocie cos veciños, que serían estas comisións; pero a negociación agora é cambiar pequenas cousas sen ataca-lo problema de fondo. Polo tanto, nos parece ben que se negocie cos veciños, nos parece mal que fora adiante sen ter negociado antes e feito un trazado alternativo e polo tanto imos absternos. Sr. Presidente.- Gracias. También parece mentira que no conozca a nuestros paisanos; después de estar algún mes en exposición pública cualquier proyecto, cuando se enteran es posteriormente. Pero no es tarde de todas las maneras, estas comisiones ya se están reuniendo en cada parroquia y con los Ayuntamientos respectivos y por lo tanto están dando su resultado y es lo que esperamos todos. Pasamos a votación. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. Bloque. El resto votamos a favor. Gracias. Por maioría de votos dos Grupos Popular e Socialista e coa abstención do BNG, apróbase por maioría a Moción presentada por D. Efrén Juanes Rodríguez, Deputado do PSOE, que di así: "Fai uns días comezaron as obras da Autoestrada Puxeiros-Val Miñor, de todos é sabido o malestar que está creando en moitos veciños da Comarca a forma en que estas obras se están executando. Denúncianse pequenos cambios no trazado que non figuran no proxecto, non se respetan fontes, manantiais e presas que son utilizados para o regadío das fincas, falta de sensibilidade na conservación dos pasos peatonais e de carro, etc. ... No grupo socialista pensamos que para que as obras poidan continuar con normalidade é preciso abrir unha vía de diálogo entre a Xunta de Galicia, empresas adxudicatarias e veciños. Este último sector, apoiado polos concellos da comarca, están creando comisións de seguimento para negociar coas empresas adxudicatarias esas obras menores que contribuirán a unha mellor execución do proxecto como poden ser: - Respeto ás fontes, manantiais e presas que se utilizan para o regadío, conservación dos pasos existentes impedindo que a autoestrada se convirta nunha barreira infranqueable para os veciños, en fin, todas aquelas obras que se poidan facer encamiñadas a humaniza-lo trazado da autoestrada, tan agresivo de seu. Por todo iso, este deputado SOLICITA: - Que se lle transmita á Xunta de Galicia e ás empresas adxudicatarias da construcción da Autoestrada Puxeiros-Val Miñor, o apoio do Pleno desta Corporación a esas comisións veciñais auspiciadas polos propios Concellos, de seguimento para que sirvan como elementos de diálogo e contribúan a que as obras da autoestrada se realicen con normalidade evitando así calquera atisbo de violencia." ------ Folla: 251,252 9.4097.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. XOÁN CARLOS CHILLÓN IGLESIAS, DO BNG, SOBRE APOIO ÓS MARIÑEIROS DA COSTA SOAVELA Sr. Presidente.- ¿Hay alguna más Sr. Secretario?. Sr. Secretario.- Si. Otra del Bloque en apoio ós mariñeiros da Costa Soavela. Sr. Presidente.- Sr. Chillón, quiere justificarnos la urgencia, brevemente por favor. Sr. Chillón Iglesias.- Este rogo ou proposta de pronunciamento desta Institución Provincial, como ben sabe a Presidencia, a intención deste grupo era incluso que se plantexara desde o punto de vista de pronunciamento institucional e non de grupo. Este vindeiro xoves, día 3 de xullo, vaise realizar en Vigo un xuízo a 38 persoas encausadas nun proceso, neste caso de acusación, de sedición e de coacción por uns feitos acaecidos alá en 1993, porque unha draga, Iria Flavia, extraía area da costa Soavela, da costa da Vela, que está entre as Illas Cies e Ons, na parroquia de Hío, do Concello de Cangas. Este feito de extracción de area foi denunciado repetidamente na Dirección Provincial de Mariña Mercante. Non se fixo caso e obrigou a que tódalas confrarías da nosa provincia fixeran unha concentración de embarcacións e despois rematara cunha pequena abordaxe a esta draga para evitar que seguira extraendo area cos conseguintes prexuízos económicos para o sector de baixura e marisqueiro. ¿Que pasou?. Pois eso, a Garda Civil actuou e tomou o nome de 38 persoas, e neste caso hai acusacións moi graves que se van a levar a xuízo o próximo día 3, cando poucos días máis tarde a propia Dirección Xeral de Marina Mercante denegou o permiso de extracción. Autorecoñeceuse o erro e as consecuencias negativas que tivera para o sector, e desde ese punto de vista traíamos este caso para pronunciamento institucional desta Institución Provincial a unha proposta da Federación de Confrarías da nosa Provincia, firmada por todas, parece que hai excepción dunha abstención, pero por tódalas confrarías da nosa provincia e nese caso pedindo o apoio de solidariedade cos compañeiros implicados neste xuízo a celebrar, xa digo, o 3 de xullo. Sr. Presidente.- Gracias. Por el PSOE Doña Carmen Avendaño. Sra. Avendaño Otero.- ¿Se va a votar la urgencia o está votada?. Sr. Presidente.- Por parte del Grupo Popular le adelanto ya que nuestra votación va a ser negativa a la urgencia en este tema y no precisamente por ningún motivo partidista, en este caso concreto, puesto que, como sabe bien todo el mundo, estas sanciones fueron puestas a los marineros en el año 93, y en el año 93 el Partido Popular no gobernaba, ni en el Gobierno Civil ni en el Gobierno de la Nación, y por lo tanto no nos corresponde a nosotros defender eso. Pero vamos a votar en contra de la urgencia porque esta moción fué presentada hace muy pocos minutos, no conocemos el contenido del escrito que se pretende apoyar y por un principio de racionalidad preferimos estudiarlo primero. Por otra parte, aunque el juicio se celebre el día 3, todos sabemos lo que tarda la Justicia en emitir una sentencia, y por lo tanto nosotros lo pasaremos a la Comisión de Pesca para su discusión y examen en la misma. Por lo tanto nosotros la urgencia la vamos a votar en contra. Sr. Chillón Iglesias.- Como xa se tivo coa Presidencia ese pequeno intercambio previo á sesión plenaria, non quixera reitera-los mesmos argumentos. Evidentemente a sentencia do xuízo será posterior, pero é moi importante para este colectivo de mariñeiros e para tódalas confrarías de pescadores desta provincia, que por outra parte penso que teñen bastantes boas relacións con esta Institución Provincial, que desde esta Institución se faga un pronunciamento de apoio. Por eso xa digo, hai total unanimidade diante daquela situación de inxusticia. Sr. Presidente.- Le voy a proponer, si me permite le interrumpo, una cosa, que a lo mejor podemos llegar todos a un acuerdo. Yo le rogaría al Presidente de la Comisión de Pesca que la convoque con bastante urgencia, que nos de tiempo al menos de estudiar ese escrito y se puede emitir cualquier comunicado después de esa Comisión. Sr. Chillón Iglesias.- Esa era a liña un pouco da Moción, ou sexa, que se acepta. Sr. Presidente.- Entonces denegamos la urgencia o se retira la moción y se pasa a Comisión ¿como prefiera?. Sr. Chillón Iglesias.- Aceptamos esa propuesta. Sr. Presidente.- Con esa propuesta, por supuesto. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna moción más, Sr. Secretario?. No hay. Retírase Moción presentada por D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, do BNG, sobre apoio ós mariñeiros da Costa Soavela, e acórdase que pase a próxima Comisión Informativa de Pesca e Cultivos Mariños. ------ Folla: 252,254 10.4098.- ROGOS E PREGUNTAS Sr. Presidente.- Ruegos y preguntas. Por el Bloque. Sr. Chillón Iglesias.- Si, neste mesmo sentido e relacionado tamén coa problemática do sector pesqueiro, tamén solicitar, aínda que somos conscientes que nin esta Institución Provincial nin a propia Xunta de Galicia teñen competencias pesqueiras, hai un problema que estivo aprazado durante un determinado tempo, pero que agora, transcorrido mes e medio do acontecido, o propio colectivo, neste caso das mulleres dos propios mariñeiros, están plantexando nas diferentes Institucións. O pasado 13 de maio era apresado pola Armada Arxentina o barco "Arpón", que conta con 25 tripulantes e que fundamentalmente son da Comarca do Morrazo e incluso de Cangas en concreto; me parece que son 22 mariñeiros de Cangas, 2 de Bueu e 1 de Noia. A acusación foi faenar dentro das 200 millas que correspondían á zona económica e exclusiva da Arxentina, cando a propia defensa dos mariñeiros e do propio barco, o "Arpón", di que estaba faenando fóra. Están alá na Arxentina e non se realiza o xuízo sobre esta cuestión. Partiran a faenar xa en xaneiro, levan seis meses, e as familias destes mariñeiros están preocupadas porque non volven para terra e porque alí a súa situación non está nada clarificada. Entón demandar que por parte da Presidencia se fagan as xestións oportunas, neste caso diante da embaixada e de onde corresponda, e na propia Xunta, para coñecer esa situación, transmiti-la nosa preocupación e demandar unha solución xusta a este problema. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Por las noticias que tengo las gestiones van bastante avanzadas. Parece ser que va haber una solución en muy pocos días o en muy pocas horas. Ojalá sea así; yo de todas maneras le transmitiré al Presidente ese ruego para que haga todo lo posible de acuerdo con su línea de petición. Gracias. Por parte del PSOE. Sra. Castaño López.- Quería facer unha pregunta relativa a un tema que é unha finca dunha persoa, Ramón Domínguez Rodríguez. A finca está na estrada de Noalla a Caldas e parece ser que existen uns problemas relativos a que outro propietario elevou o terreo polas razóns que foran e na carretera os desagues quedan fatal e incluso hai veciños ós que lle prexudican bastante. A pregunta é: ¿cal foi a solución que a Deputación e o Servicio de Vías e Obras lle dou a este tema?. Sr. Presidente.- Muchas gracias Doña Ramona. Espero que se le pueda contestar en breve. El Sr. Juanes tiene otro ruego. Sr. Juanes Rodríguez.- No último Pleno aprobamos unha moción do Grupo Socialista na que se pedía unha convocatoria urxente da Comisión de Medio Ambiente para tratar de abrir unha liña de axudas para os vertedeiros, en vista que o Plan Sogama se pode demorar bastante no tempo e é necesario unha axuda urxente por parte desta Institución ós Concellos. O rogo é convoca-la Comisión de Medio Ambiente antes do Pleno e que no próximo Pleno podamos xa votar e aprobar as Bases de Axudas, que eu creo que é un tema interesante que en principio levábamos todo consensuado e moi ben e sería o mellor. Está claro que non estaría ben demoralo demasidado no tempo. Entón, que nos creemos aquí o compromiso de trae-las bases xa ó próximo Pleno coa convocatoria pertinente de Comisión de Medio Ambiente. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Se toma nota del ruego. Yo, por las noticias que tengo, salvo que el Presidente de la Comisión me corrija, creo que se estaban ya analizando las propuestas presentadas por el Bloque Nacionalista y que precisamente no se aceleró más porque se había hablado de que el PSOE a lo mejor también aportaba alguna alegación. Por parte del Bloque hay dos ruegos y preguntas más. Doña Ana Gandón. Sra. Gandón Menduiña.- Alá polo mes de decembro, non recordo exactamente a data, pero creo que foi un pouquiño antes ou un pouquiño despois das Navidades, presentaron unha pregunta aquí a propósito dunhas obras dun Concello, e lembreino varias veces no Pleno e o Presidente sempre me dicía "nós sempre contestamos as preguntas", "tranquilidade que vai chegar e tal". Finalmente chegou catro meses despois, pero esa contestación, catro meses despois, o que dicía era que era un pouco complicado contestarme a todo aquilo e que cando quixera estaban os expedientes á miña disposición. Catro meses para esa contestación. Neses catro meses, como eran expedientes que se referían a obras do 95, algunhas xa estaban liquidadas. Cando quixen ve-los expedientes, que teoricamente estaban á miña disposición, tampouco pudo ser posible porque estaban arquivados, non na Deputación senón en non sei onde. Co cal levamos case seis meses e non conseguín aínda ve-los expedientes de marras. ¿Por que conto todo este preámbulo?. Pois porque agora teño aquí na man unha pregunta moito máis sinxeliña que presentei en abril, o 16 de abril, e estamos rematando o mes de xuño, e sigo sen ter ningunha resposta. A min me parece, non me quero enfadar, un pouquiño de falta de respeto hacia os membros da oposición que facemos preguntas como estas, sencillas, clariñas, por escrito, correctamente presentadas e neste caso dirixidas ó Presidente da Deputación e en galego. En concreto é relativa a relación, só pedimos que se nos diga relación, de funcionarios, e funcionarias desta Institución claro, que teñan recoñecida a compatibilidade e dende que data. Facilisima de contestar, facilisima, bueno, pois dous meses. Eu digo esto tamén reclamando esta resposta e tamén como chama de atención. E por outra parte, non estaría mal que o Presidente da Deputación, ou quen neste momento ten a Presidencia, dea a orde, por se acaso a cousa non está suficientemente clara, que teño a impresión de que non o está, a tódolos departamentos desta Institución, que tódolos expedientes que hai na Deputación, somos membros da Corporación, representantes elixidos e elixidos democraticamente e temos que ter acceso fácil, directo e cómodo a eles e non convertir nun calvario o ter acceso a unha documentación a que temos Pleno dereito como membros que somos desta Institución. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Yo creo que de eso somos conscientes todos los miembros de esta casa. Yo le transmitiré al Presidente su ruego y que le envíe la contestación cuanto antes. Se que aún ayer salieron otra relación de preguntas contestadas, no se si esa va incluída. Bien, si no hay ningún asunto más damos por finalizado el Pleno. Muchas gracias a todos. Perdón, les recuerdo que el próximo Pleno será el día 24 de julio por ser festivo el día que estaba previsto para éllo. E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Presidente, sendo as doce horas e trinta e cinco minutos do expresado día, dase por rematada a sesión e dela exténdese a presente Acta, que asinará o Ilmo. Sr. Presidente comigo, o Secretario, que dou fe. ------

 • Acta de sesión 1997/09/26_Ordinaria

  1997-09-26_Ordinaria

  Folla: 37 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día 26 de setembro de 1997 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e dez minutos do día vinteseis de setembro de mil novecentos noventa e sete, baixo a Presidencia do Vicepresidente D. Julio Pedrosa Vicente, reuníronse os Sres./as Deputados/as, D. Xosé Ramón Abal Varela, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Amado Ricón Virulegio, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asiste o Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, quen excusa a súa inasistencia, nin os Sres. Deputados D. Xosé Manuel Barros González, quen tamén excusa a súa ausencia, e D. Pablo Vázquez Caride. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Buenos días a todos. En primer lugar disculpar la ausencia del Sr. Presidente, que después de haber preparado personalmente este Pleno un desplazamiento de última hora le obligó a ausentarse de la ciudad. 1.4112.- ACTAS ANTERIORES Sr. Presidente.- Comenzamos con el punto primero. La aprobación de los borradores de actas de anteriores sesiones de 24 de julio y de 12 de setiembre. ¿Alguna intervención con relación a dichas actas?. Procedemos entonces a su votación. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. No hay. Votamos todos a favor. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-los borradores das actas das anteriores sesións, ordinaria do día 24 de xullo e extraordinaria urxente do día 12 de setembro, ámbalas dúas de 1997. ------ Folla: 37,38 2.4113.- RECTIFICACIÓN DE ERRO EN ACORDO Nº 24.4022 DE Pleno DE SESIÓN ORDINARIA DO DÍA 31 DE XANEIRO DE 1997, ASUNTO "CONVENIO ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE O SERVICIO AGRARIO A TRAVÉS DA ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DE AREEIRO E A EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS" [ENCE] Sr. Presidente.- Pasamos al punto segundo. Rectificación de erro en acordo nº 24.4022 de Pleno de sesión ordinaria del 31 de xaneiro de 1997, asunto "Convenio asistencia técnica entre o Servicio Agrario a través da Estación Fitopatolóxica de Areeiro e a Empresa Nacional de Celulosas. Se trata simplemente de corregir un error aritmético consistente en que al multiplicar las tres anualidades aprobadas de ochocientas cincuenta mil pesetas en vez de establecer en el acuerdo la cifra de dos millones quinientas cincuenta mil por error se puso dos millones doscientas cincuenta mil. ¿Alguna intervención?. Procedemos a votar. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. PSOE y Bloque. El resto votamos a favor. Advertido erro aritmético no Convenio aprobado no Pleno de 31 de xaneiro de 1997, na cláusula cuarta apartado b), onde di: b).- Ingresar na conta correspondente da Deputación de Pontevedra a contía de DOUS MILLÓNS DUASCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (2.250.000), en tres anualidades de OITOCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (850.000) cada unha, para cubri-los gastos de funcionamento, material funxible e os desprazamentos que deriven dos traballos que se citaron na cláusula TERCEIRA. Debe dicir: b).- Ingresar na conta correspondente da Deputación de Pontevedra a contía de DOUS MILLÓNS CINCOCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (2.550.000), en tres anualidades de OITOCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (850.000), cada unha, para cubri-los gastos de funcionamento, material funxible e os desprazamentos que deriven dos traballos que se citaron na cláusula TERCEIRA. Polo que, o Pleno acorda por maioría dos votos favorables do Grupo Popular e coas abstencións do Grupo Socialista e do BNG, corrixi-lo erro na cantidade, onde dicía DOUS MILLÓNS DUASCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (2.250.000), debe dicir DOUS MILLÓNS CINCOCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (2.550.000). Todo iso de conformidade co artigo 105,2 da Lei 30/92, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. ------ Folla: 38,39 3.4114.- CUARTO EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, CON CARGO Ó REMANENTE DE TESOURERÍA DISPOÑIBLE DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DE 1996 Sr. Presidente.- Y pasamos al punto tercero. Cuarto expediente de suplementos de créditos con cargo ó remanente de Tesourería dispoñible da liquidación do Presuposto de 1996. ¿Alguna intervención?. Por parte del Bloque tiene la palabra el Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. En principio, os fins a que van os suplementos de créditos, que son para conservatorios quince millóns, para obras en Príncipe Felipe sesenta e nove e medio, estamos de acordo. Xa menos con que se suplemente a partida de gastos correntes, ou sexa, de pala e asfalto; pero bueno, non é unha cifra moi significativa, son vinte millóns. E en todo caso, digamos que os expedientes de suplementos de crédito, as modificacións, son consecuencia dun instrumento que vostedes aprobaron, que foi o presuposto co cal nós non estivemos de acordo, entre outras cousas porque xa queríamos que algún dos asuntos que van agora, como é o do Conservatorio, xa foran daquela e polo tanto vámonos abster. Sr. Presidente.- Ben, gracias. Por parte del PSOE su Portavoz. Sr. González Iglesias.- Está claro que aún habiendo consensuado con el Presidente el tema de los Conservatorios y estando de acuerdo en la partida que se refiere a "Príncipe Felipe", este grupo que votó en contra del Presupuesto, va a seguir manteniendo la misma línea de voto entre otras cosas porque tampoco está de acuerdo con el tema de los veinte millones que viene a significar más de lo mismo. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. PSOE. ¿Abstencións?. Bloque. El resto votamos a favor. Visto o cuarto expediente de suplementos de créditos, con cargo ó remanente de Tesourería dispoñible da liquidación do presuposto de 1996, por un importe de SESENTA E NOVE MILLÓNS CINCOCENTAS MIL PESETAS (69.500.000), motivado á necesidade de ter que realizar gastos que non deben demorarse ata o vindeiro exercicio, por ser insuficiente a consignación existente, que será financiado con aplicación de parte do remanente de Tesourería dispoñible da liquidación do Presuposto de 1996 por importe de 69.500.000 pesetas, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía e Facenda, acorda por maioría de votos do Grupo Popular, cos votos en contra do Grupo Socialista e a abstención do BNG, prestar aprobación a dita modificación presupostaria e dos recursos para o seu financiamento, presentando o expediente resumido por capítulos a seguinte estructura: EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 422.422.682.03 Melloras na Cidade Infantil "Príncipe Felipe" 34.500.000 511.511.210.00 Reparación de Vías Públicas 20.000.000 451.422.462.04 Conservatorios de Música 15.000.000 SUMA TOTAL PESETAS 69.500.000 Con estas modificacións así como coas levadas a cabo por Resolución da Presidencia e acordos da Comisión de Goberno, o Presuposto para 1997 elevaríase a DEZANOVE MIL SETECENTOS CORENTA E CINCO MILLÓNS TRESCENTAS NOVE MIL SESENTA E TRES PESETAS (19.745.309.063), quedando desglosado por capítulos como segue: GASTOS Capítulo I. Gastos de Persoal 2.237.141.391 Capítulo II. Gastos de bens correntes 1.765.962.043 Capítulo III. Gastos financeiros 1.013.512.991 Capítulo IV. Transferencias correntes 2.112.599.090 Capítulo VI. Inversións reais 3.254.793.291 Capítulo VII. Transferencias de capital 7.744.071.309 Capítulo VIII. Activos financeiros 60.000.000 Capítulo IX. Pasivos financeiros 1.557.228.948 TOTAL 19.745.309.063 INGRESOS Capítulo I. Impuestos directos 655.001.000 Capítulo III. Impuestos indirectos 214.240.000 Capítulo IV. Transferencias correntes 10.301.973.131 Capítulo V. Ingresos patrimoniais 150.001.000 Capítulo VI. Enaxenación de inversións reais 493.044 Capítulo VII. Transferencias de capital 4.638.043.410 Capítulo VIII. Activos financeiros 3.785.557.478 TOTAL 19.745.309.063 ------ Folla: 39,41 4.4115.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA XUNTA DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Sr. Presidente.- Pasamos al punto cuarto. Convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra. ¿Alguna intervención?. No hay intervenciones. Procedemos a su votación. ¿Votos en contra?. Non hai. ¿Abstencións?. Non hai. Votamos todos a favor. Gracias. Visto o Convenio de colaboración entre a Consellería da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra, que foi aprobado polo Consello da Xunta en data 10 de setembro de 1997, para a implantación e desenvolvemento dos Servicios Informáticos e de Telecomunicacións, tanto nos Municipios desta Provincia como nos distintos Centros desta Deputación, a través da utilización da Rede Privada de Datos da Xunta de Galicia, establecendo o Convenio os marcos de colaboración necesarios para poder interconectar ditos Centros de Deputación e Concellos que se integren en dita Rede, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía e Facenda, acorda por unanimidade, prestar aprobación a dito Convenio que se transcribe a continuación. Así mesmo facúltase ó Ilmo. Sr. Presidente desta Deputación para levar a cabo a sinatura deste Convenio e de cantas outras actuacións sexan necesarias en relación coas condicións establecidas no mesmo. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA XUNTA DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA En Santiago de Compostela a .............. de ............................ de mil novecentos noventa e sete. REUNIDOS Dunha parte o Excmo. Sr. D. Dositeo Rodríguez Rodríguez, Conselleiro da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, actuando no exercicio do seu cargo e en función das atribucións que lle confiren, o artigo 34 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente e o punto segundo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 27 de marzo de 1991, publicado por resolución de 8 de abril do mesmo ano, e previo acordo do Consello da Xunta de data dez de setembro de mil novecentos noventa e sete. Doutra parte, o Excmo. Sr. D. Manuel Abeledo López, Presidente da Deputación de Pontevedra, en virtude das atribucións que lle confire o art. 34-1º b) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. Ámbalas dúas partes recoñécense reciprocamente con capacidade xurídica e de obrar suficiente e así no carácter con que actúan, EXPOÑEN 1º.- Que a Xunta de Galicia a través da Consellería da Presidencia e Administración Pública emprendeu un ambicioso programa de reforma e modernización da Administración Autonómica, en orde a mellora-la súa eficacia facéndoa máis participativa e singularmente o Servicio ó cidadán. 2º.- Dentro do programa de Reforma e Modernización da Administración Autonómica, o día 15 de febreiro de 1996, previo acordo do Consello da Xunta e do Consello Federal da FEGAMP foi subscrito pola Consellería da Presidencia e Administración Pública e dita Federación, un convenio de colaboración para a implantación e desenvolvemento dos servicios informáticos e de Telecomunicacións nos Concellos, de maneira suficiente para instalar unha oficina de información, servicio de Rexistro, o acceso ó Rexistro de Contratistas, e outros servicios. 3º.- Que a Deputación de Pontevedra está interesada en colaborar coa Consellería da Presidencia e Administración Pública na implantación destes novos servicios de telecomunicacións nos Municipios da súa demarcación, así como na utilización da Rede Privada de Datos da Xunta de Galicia. 4º.- Que é de interese de ámbalas dúas partes establece-los marcos de colaboración necesarios para poder interconecta-los distintos Centros da Deputación a través da Rede Privada de Datos da Xunta de Galicia. Por todo o anteriormente exposto, ámbalas dúas partes veñen a subscribi-lo presente protocolo de acordo ás seguintes CLÁUSULAS Primeira.- A Consellería da Presidencia e Administración Pública comprométese a integra-los Centros dependentes da Deputación de Pontevedra que se sinalen neste acordo a través da Rede Privada de Datos da Xunta de Galicia mediante comunicacións IP. Os equipos integrados na rede deberán segui-lo plan de direccionamento definido polo Centro de Xestión de Rede da Dirección Xeral de Organización e Sistemas Informáticos da Xunta de Galicia (en adiante DGOSI). Segunda.- Para cada centro, a Deputación proporciona estimacións de tipo de tráfico, do tempo medio de utilización e da franxa horaria na que se fará uso dos recursos, así como dos organismos ou ubicacións con quen precisa comunicación. En función destes datos e das análises realizadas polo Centro de Xestión de Rede da D.G.O.S.I., este determinará o tipo de acceso (conmutado ou dedicado) máis apropiado. Terceira.- As características dos equipos de comunicación que se utilicen para a integración serán definidas pola Xunta de Galicia e adquiridos polo organismo que se integre. Así mesmo, estes equipos serán configurados e xestionados en exclusiva polo Centro de Xestión de Rede da DGOSI. Cuarta.- A Deputación de Pontevedra comprométese a non conectar, sen coñecemento da D.G.O.S.I., ningún equipo de comunicacións nas redes integradas na rede privada de datos da Xunta que poida compromete-la seguridade desta. Quinta.- De igual maneira, a Consellería da Presidencia e Administración Pública esixirá o mesmo compromiso do punto anterior a tódolos organismos ou institucións que se integren na Rede, comprometéndose a velar pola seguridade desta, utilizando cantos medios técnicos e lóxicos sexan necesarios para garanti-las proteccións adecuadas. Sexta.- A Consellería da Presidencia e Administración Pública, en canto as infraestructuras así o permitan, facilitará, a través da súa propia Rede, o acceso á Rede INTERNET mediante a implantación do Nodo adecuado coas súas correspondentes proteccións e seguridades e a outras redes que poidan ser de interese común, nos termos que acorde a Comisión de Seguimento. Sétima.- A Deputación de Pontevedra proporcionará un número de teléfono e unha persoa de contacto para cada centro, que será responsable dos equipos de comunicación. Así mesmo, designarase outra persoa responsable de coordinar e informar ás persoas de contacto anteriores e buscar suplentes alternativos en caso de que falte algunha delas. Oitava.- A Deputación de Pontevedra comprométese a coordina-la instalación dos novos servicios de Telecomunicacións que realizará a Xunta de Galicia nos Concellos que se integren e presta-la asistencia técnica e loxística necesaria a tal fin. Novena.- O período de vixencia do presente convenio será de cinco anos a contar desde a data da súa sinatura e quedará automaticamente prorrogado por períodos iguais, sempre que algunha das partes non o denuncie expresamente cunha antelación de dous meses. Décima.- Para o seguimento do acordo créase unha Comisión de seguimento con representantes de ámbalas dúas partes que coñecerán das cuestións interpretativas e litixiosas que se deriven deste acordo e posteriormente as partes someteranse á Xurisdicción Contencioso - Administrativa. E en proba de conformidade, ámbalas dúas partes asinan o presente Convenio por duplicado exemplar e a un só efecto no lugar e a data indicados. POLA CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, ------ Folla: 41,42 5.4116.- APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE "ACCESO Á UNED (PONTEVEDRA)", EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO E SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DE DECLARACIÓN DE URXENTE OCUPACIÓN DOS BENS AFECTADOS POR TAL OBRA Sr. Presidente.- Punto quinto. Aprobación inicial do proxecto de "Acceso á UNED-(Pontevedra)", exposición ó público e solicitude á Xunta de Galicia de declaración de urxente ocupación dos bens afectados por tal obra. ¿Alguna intervención?. Por el Bloque no interviene nadie. Por el PSOE, Baltasar García. Sr. García García.- Nosotros para manifestar nuestro apoyo a este proyecto y no sólamente por el significado que tiene con relación a la UNED, sinó también a la barriada de Monteporreiro. Es un cruce importante y por lo tanto lo que si deseamos es que se haga lo más rápido posible, que no quede en vía muerta después del día 19 de octubre y que se agilice lo más rápido posible. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Por el PP D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Nós consideramos absolutamente necesaria esta obra, proba deso é que a traemos hoxe aquí e ademais solicitamos a urxente ocupación do terreo coa finalidade de levala o antes posible. Ademais consideramos que é necesaria, sobre todo pola afluencia de alumnado, polo número de vehículos que alí transitan e sobre todo pola densidade de tráfico que soporta. Incluíndose en Fondos Propios 1997 o proxecto de "Acceso á UNED (Pontevedra)", que ten por obxecto o ensanche de dito acceso, cun presuposto para coñecemento da Administración de QUINCE MILLÓNS NOVECENTAS MIL PESETAS (15.900.000), desglosado en presuposto de execución por contrata, QUINCE MILLÓNS CINCOCENTAS TRECE MIL CINCOCENTAS CORENTA E TRES PESETAS (15.513.543) e expropiacións, TRESCENTAS OITENTA E SEIS MIL CATROCENTAS CINCUENTA E SETE PESETAS (386.457); e vistos os Documentos RC con números de operación 1997037650 e 1997037652, nos que se certifica que na partida 97/511.511.612.02 do vixente Presuposto Provincial existe crédito dispoñible para facer frente ó gasto, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por unanimidade: 1.- A aprobación inicial de dito proxecto polo citado importe de QUINCE MILLÓNS NOVECENTAS MIL PESETAS (15.900.000), desglosado en QUINCE MILLÓNS CINCOCENTAS TRECE MIL CINCOCENTAS CORENTA E TRES PESETAS (15.513.543) de presuposto de execución por contrata e TRESCENTAS OITENTA E SEIS MIL CATROCENTAS CINCUENTA E SETE PESETAS (386.457) para expropiacións, e a súa exposición ó público durante un prazo de oito días, a efectos de posibles reclamacións, o que de non producirse dará lugar á súa aprobación definitiva de forma automática. 2.- Autoriza-lo gasto que ditas obras conlevan. 3.- Solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos terreos e bens afectados polas obras, considerando motivada a urxencia que se pretende dar ó expediente no informe do Enxeñeiro Técnico Xefe da Zona, de data 16 dos correntes, no que xustifica dita urxencia polo feito do intensísimo tráfico de autocares, vehículos e persoas que sufre dito vial, sobre todo ante o próximo inicio do curso escolar na UNED e que, ademáis, pola Xunta de Galicia adxudicouse a estrada Pontevedra a Casas Novas que entronca con dito vial e que a súa execución inmediata demandaría a conveniencia de executa-las obras conxuntamente. ------ Folla: 42,45 6.4117.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE "DIVERSAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROGRAMA INTERREG II" Sr. Presidente.- Punto sexto. ¿Algunha intervención?. Por el Bloque el Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Bueno, este é o célebre Plan Cañiza - Cañiza - Cañiza - Cañiza - Cañiza. Xa no seu momento votamos, non en contra do Plan, que evidentemente tanto a finalidade do Plan, que era a mellora das zonas fronteirizas entre Estados, como a necesidade da provincia si facían necesario o Plan. Pero a distribución foi feita cos criterios que foi feita e votamos en contra; polo tanto, en consonante con esto, vamos seguir mantendo o noso voto contrario a tódalas actuacións derivadas daquilo. Fagan vostedes o que queiran; eu non sei se se pode cambiar agora ou non, xa están as obras a medio facer, pero de todas maneiras aquilo fora unha das cacicadas maiores que se fixeron nesta Deputación e nós en ningún momento vamos avalar, en ningún momento da súa tramitación. Sr. Presidente.- Gracias. Por el PSOE, Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Esto es la segunda fase o la segunda parte del INTERREG que por sorteo, pero por sorteo condicionado, evidentemente, le había tocado a una parte de esta provincia, a la parte que figuraba, como decía en su anterior intervención el Portavoz del BNG, como eje la Cañiza. Para compensar en aquel momento, cuando se había hecho esto, paralelamente había un Plan Transfronterizo que sitúaba la frontera, creo recordar, por Pazos de Borbén, aproximadamente. En función de esto, en el año 95 se hizo un Plan, como decía antes, con los votos única y exclusivamente del Partido Popular, con el posicionamiento contrario de los demás grupos en esta Institución y en diferentes Ayuntamientos, porque el que los sorteos corregidos le toquen siempre a algunos, ya empieza a ser tremendo en esta provincia. Simplemente criticar que en algunas de estas obras, todavía a estas alturas, cuando estamos hablando de segundas fases, estemos pidiendo la urgente ocupación, cuando eso tenía que haberse hecho ya en su día si se hiciesen las cosas con previsión. Y nada más, porque aquí lo que se está aprobando es el expediente de contratación. Por lo tanto vamos a mantener el sentido del voto que era contrario, vamos a votar en contra y nada más. Sr. Presidente.- Gracias. En representación del Grupo Popular, D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Independentemente da opinión que cada un ofreza o que se fagan esas vías e non se fagan outras, indudablemente esas vías estaban en mal estado, eran mellorables. Consideramos que a Deputación, hoxe aí e mañá noutros lugares, a súa obriga é ir mellorando paulatinamente tódalas vías provinciais. Neste caso investíronse previamente novecentos dezasete millóns de pesetas; agora nesas vías vanse ampliar a cincocentos cincuenta e tres millóns de pesetas máis e ademais danse por finalizadas. Estas que veñen a contratación hoxe son as segundas fases doutras obras xa realizadas, excepto nun caso que é a de Ponteareas - As Neves, que esa si que quedou finalizada. Por conseguinte, sería absurdo que hoxe non aprobásemos a contratación dunha obra que quedou incompleta, outra cousa distinta é que, no seu día, en vez de elixir esa, elixira outra. Hai opinións para tódolos gustos. Considera o meu grupo que faríamos un flaco favor a esta Deputación si agora precisamente as deixásemos pendentes de finalizar. Paréceme que o máis sensato é acabar esta segunda fase porque non nos queda outro remedio, en primeiro lugar, porque a primeira fase xa está feita en tódalas obras. Sr. Presidente.- Bien, gracias. Por el PSOE, Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Lo que parece insensato es aprobar una partida de quinientos millones de pesetas dedicada a tres obras. Parece más sensato dedicarlo primero a una obra, acabarla; dedicarlo a otra, acabarla; y dedicarlo a otra y acabarla. Y no hacer tramos de 500 m., de 600 m., de un quilómetro, y así ir plan tras plan. Alguien tendría que explicarnos algún día por qué se hacen siempre esas obras por fases. Aquí han venido obras para adjudicar en esta Institución donde venían 100 m. Viene una obra en el punto siguiente en donde vienen 200 m. Eso es fruto de no tener, como siempre, un plan provincial de carreteras y de hacer las adjudicaciones de obras donde el Alcalde tiene un peso específico muy importante dentro del Partido Popular en esta Diputación o donde presiona demasiado, única y exclusivamente. Es decir, no hay ningún plan preconcebido para adjudicar unas obras, entonces estamos a tramitos y a trozos. Entonces, no se nos puede decir agora que non vamos a deixar sen completa-la carretera. O que pasa é que desde un principio hai que facelo ben e non estar partindo obras. Porque se parten obras e curiosamente, curiosamente tamén, nas adxudicacións de partir esas obras aparece sempre unha empresa, outra empresa e outra empresa, é dicir tódalas empresas que se presentan levan algo, todas levan algo e eso é por partir en lotes, para contentar a todo o mundo, falando claro. Non porque oferte unha obra en mellores condicións ou a faga máis barata. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Unha pequena puntualización. Volvo a repeti-lo que dicía antes. Estes son tramos finais de obras, non son cachiños, son todo o que faltaba para finalizar estas obras. Se agora empezáramos noutro lugar, non soamente deixaríamos incompleto o outro lugar que vamos a empezar, senón deixaríamos tamén incompleto este que non se acabou. Primeiro acabemos esta e despois falemos. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. BNG e PSOE. Abstenciones no hay. El resto votamos a favor. Gracias. Acometéndose dentro do Programa Operativo INTERREG II, España-Portugal, con presuposto total de NOVECENTOS DEZASETE MILLÓNS DE PESETAS (917.000.000), un gasto nas anualidades de 1994, 1995 e 1996 de TRESCENTOS CINCUENTA E SETE MILLÓNS CINCOCENTAS SESENTA E CINCO MIL TRESCENTAS SETENTA PESETAS (357.565.370), quedando pendente de contratación a suma de CINCOCENTOS CINCUENTA E NOVE MILLÓNS CATROCENTAS TRINTA E CATRO MIL SEISCENTAS TRINTA PESETAS (559.434.630), correspondente ás anualidades de 1997, 1998 e 1999, dado que se redactaron as separatas de remate da "EP Cañiza - Crecente" e "EP Cañiza - Arbo", e á vista do informe emitido polo Sr. Secretario Xeral, relativo ó prego de condicións económico-administrativas que rexirán no concurso para a contratación das obras, e do informe favorable de fiscalización do expediente, emitido polo Sr. Interventor, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG: 1.- Aproba-lo Plan de Financiamento das obras do Programa Operativo INTERREG II, de acordo coas seguintes especificacións: OBRA PresupostoTotal ANUALlDADES 1997 1998 1999 EP Cañiza - Crecente 68.604.096 68.604.096 EP Cañiza - Arbo 339.032.990 96.132.990 101.100.000 141.800.000 EP Salceda - Caldelas 123.574.580 23.574.580 65.000.000 35.000.000 TOTAL 531.211.666 188.311.666 166.100.000 176.800.000 2.- Autoriza-lo gasto, o prego de condicións económico-administrativas e o expediente de contratación, por procedemento aberto, mediante concurso, para a contratación das obras de: - "EP Cañiza - Crecente", con presuposto para coñecemento da Administración de SESENTA E OITO MILLÓNS SEISCENTAS CATRO MIL NOVENTA E SEIS PESETAS (68.604.096), que se desglosa en presuposto de execución por contrata CINCUENTA E OITO MILLÓNS SEISCENTAS OITENTA E CATRO MIL OITOCENTAS NOVENTA E TRES PESETAS (58.684.893), expropiacións OITO MILLÓNS CATROCENTAS CATRO MIL NOVECENTAS CINCUENTA PESETAS (8.404.950), servicios afectados OITOCENTAS CINCUENTA E SEIS MIL SESENTA E SETE PESETAS (856.067), e, dotación artística SEISCENTAS CINCUENTA E OITO MIL CENTO OITENTA E SEIS PESETAS (658.186). - "EP Cañiza - Arbo", con presuposto para coñecemento da Administración de TRESCENTOS TRINTA E NOVE MILLÓNS TRINTA E DÚAS MIL NOVECENTAS NOVENTA PESETAS (339.032.990), que se desglosa en presuposto de execución por contrata TRESCENTOS DEZASETE MILLÓNS CENTO DÚAS MIL DUASCENTAS NOVENTA PESETAS (317.102.290), servicios afectados CATRO MILLÓNS CINCOCENTAS NOVENTA E CINCO MIL PESETAS (4.595.000), e, expropiacións DEZASETE MILLÓNS TRESCENTAS TRINTA E CINCO MIL SETECENTAS PESETAS (17.335.700). A obra "EP Salceda - Caldelas", está pendente de que a Xunta de Galicia declare a urxente ocupación dos terreos e bens afectados polas obras. O anuncio do concurso e do extracto do prego de condicións económico-administrativas publicarase no Boletín Oficial da Provincia. Os gastos de inserción de anuncios e demais que xenere o expediente, serán por conta dos adxudicatarios. Exponse ó público o prego de condicións económico-administrativas por un prazo de oito días, a efectos de reclamacións, o que de non producirse dará lugar á súa aprobación definitiva de forma automática. Facúltase ó Ilmo. Sr. Presidente para calquera actuación derivada do expediente. As anualidades futuras quedan condicionadas á habilitación polo Pleno das cantidades correspondentes. ------ Folla: 45,49 7.4118.- APROBACIÓN DO PLAN ADICIONAL Ó PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE 1997 [POL/1997] Sr. Presidente.- Pasamos ó punto sete. Aprobación do Plan Adicional ó Programa Operativo Local 1997. Por el Bloque, D. Cesáreo Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Había un Programa Operativo Local e houbo unhas diferencias pola devaluación da peseta con respecto ó ECU. Agora o Plan ten un financiamento superior en pesetas, que son trescentos dous millóns. Con esto faise un plan adicional de catrocentos corenta e dous millóns porque a Deputación pon case cen e ós Concellos corenta e un. Entón vén o reparto a este Pleno. E no reparto os Concellos que levan algo daquí son Baiona, Cambados, A Estrada, Cotobade, Lalín e Ponteareas. E Nigrán, que se lle mete un convenio a unha urbanización dunha estrada provincial neste plan. Aquí había que discutir si esto realmente é unha obra que se lle dá ó Concello ou é un convenio. Esto normalmente faise a cargo de fondos propios. Se se quita este caso, resulta que tódolos Concellos, absolutamente todos, se reparten unha parte deste pastel, máis ou menos a dez millóns cada un. Son todos do PP e todos bastante característicos. Despois, hai dezasete obras que son estradas provinciais, estradas que son propias da Deputación e se mete o resto seguindo unha traxectoria xa reiterada e tamén reiteradamente denunciada, porque no primeiro POL, que estamos amplíando hoxe, non había ningún cachiño de estrada no Morrazo. Na Rede Viaria Local deste ano non había ningún cachiño de estrada no Morrazo e no convenio coa COTOP desta Deputación non había ningún cachiño de estrada no Morrazo, que por certo están francamente mal. E esto é o que se nos está propoñendo para aprobación. Aínda así, hai un pequeno detalle de que se hai remanentes de todos estes plans que falei e máis dos habidos e por haber, nos que non vai nin un cachiño do Morrazo, se contemple 1 km. de Beluso a Bueu, se é que hai remanentes e se é que se escolle esa obra. E comprenderá que unha maniobra deste calibre, tan absolutamente discriminatoria e tan de varrer para a casa, tan de distribui-los cartos públicos dunha forma tan irregular e tan discrecional e partidista, de ningunha maneira o vamos avalar. Xa supoño que cando o fixeron, serían absolutamente conscientes do que estaban facendo e de que ía ser un plato absolutamente intragable e denunciable por parte da oposición e polo menos por parte do BNG. Nada máis e moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Por parte del PSOE, Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Vamos a tratar un tema que al final van a significar cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesetas de los que la Diputación aporta noventa y ocho, trescientos dos son del FEDER y dieciséis de los Ayuntamientos a más de veinticinco de un Ayuntamiento concreto que es el Ayuntamiento de Nigrán. Bien, digamos que cincuenta y cinco millones del total se van a dedicar a obras de carácter estrictamente municipal, aunque algunas de ellas dudamos que podrían estar dentro del POL por sus características. De característica estrictamente municipal hay tres saneamientos, uno en Lalín, otro en La Estrada y otro en Baiona. También siguen siendo sitios muy curiosos y precisos. Hay dos obras que nosotros dudamos que puedan estar dentro del POL por las características de este Plan, como son una obra en Cotobade y otra obra, que es concretamente "Acondicionamiento de la Casa de Oficios" y que desde luego a este grupo para votar este tipo de cosas le gustaría que los Ayuntamientos nos pusiesen encima de la mesa siempre las subvenciones que recibieron de otras instituciones para este tipo de obras. Lo mismo que la obra de Ponteareas, que es el "Equipamiento social para la juventud". Nos gustaría que alguien nos dijese qué subvenciones y qué ayudas recibió este Ayuntamiento para esta obra, para poder tomar una decisión en este tema. Después, hay un Ayuntamiento concreto que pone veinticinco millones de pesetas para un convenio en una carretera provincial, que es para una urbanización de la carretera provincial que se supone que revertirá al Ayuntamiento de Nigrán y sigue un procedemiento con el que nosotros no sólo estamos de acuerdo sinó que hemos planteado muchas veces que la Diputación empezase a entrar en convenios con Ayuntamientos en aquellas carreteras que tuviese, que ya no fuese necesario que fuesen de la Diputación y que por sus características tenían que ser de los Ayuntamientos. Y hasta ahí, con algunas dudas, hasta podría ser pasable si alguien nos explicase los criterios de por qué determinados Ayuntamientos llevan unas obras y los demás no llevan nada en este plan. Y digo que alguien tendría que explicar los criterios por una razón, porque cuando se hace el Plan Operativo Local se les obliga a los Ayuntamientos a hacer unos planes plurianuales, y se obliga a la Diputación a hacer un plan plurianual. Eso quiere decir que más o menos se contempla la posibilidad de las obras que se van hacer y quedan otras en espera. Aquí curiosamente el Presidente no sólo va a aplicar los remanentes como él quiera, sinó que además se le faculta en este momento, le va a facultar evidentemente el Grupo Popular en este momento, para que aplique los remanentes que resulten de la contratación de las obras a las obras que él buenamente quiera, o que más le presionen o que más le gusten. Porque, vuelvo a repetir, los criterios ni para una cosa ni para otra se explican casi nunca. La parte más importante del plan, trescientos treinta y cinco millones de pesetas, se van a dedicar a carreteras provinciales y entonces si uno empieza a sumar, pues en los dos últimos años podemos andar por los dos mil quinientos millones de pesetas o algo más metidos en carreteras provinciales. Lo cual es absolutamente loable, lo que ya no es loable es que se haga como se hace en esta casa, y lo decía en el punto anterior, con tramitos, con trocitos de carreteras, y sin ningún tipo de criterio técnico. Les voy a poner un caso concreto. De alguna carretera se hizo la primera y la última parte, dejaron la del medio por hacer, de una carretera provincial concretamente. Y esa parte del medio va ahora en este plan, son 600 m.. Sólo cuestan doce millones de pesetas, tampoco es tanto, es el acondicionamiento de una carretera provincial que figura en el plan. Pero claro cuando uno dice 600 m., doce millones de pesetas, también se empieza a preguntar cuáles son los criterios que se siguen aquí para valorar las obras, obras que tienen un coste que más bien podría parecer el del túnel de Piedrafita, como por ejemplo una obra que tiene, según el listado que nos dan a los grupos políticos, 220 m. y el coste es de doce millones de pesetas, carretera provincial Barrantes-Cabanelas. Al lado de esto, que podría parecer un error, aparece carretera provincial Caldas-Vilariña, 1 km. de carretera, veinticinco millones de pesetas; acceso a Donas, según el listado 850 m., treinta y cinco millones de pesetas; carretera provincial Noalla-Playa de la Lanzada, 2 km., veinte millones de pesetas; la carretera provincial Salgueiral-Tombo en Pontevedra, 10 km., diez millones de pesetas, justo la mitad. Y claro, no hay plan provincial de carreteras, no hay criterios de adjudicación, pero por encima ya no sabemos cuáles son los criterios de valoración para las carreteras. Y alguien del Grupo Popular tendría que empezar a explicárnoslos. Yo no creo que aparezcan túneles en las carreteras provinciales ni cosas de ese tipo. No voy a entrar evidentemente en la particularidad de siempre, es decir, que las carreteras provinciales que se van arreglar se inclinan hacia sitios determinados y en momentos determinados. Eso ya creo que llevamos años diciéndolo. Simplemente es que con este panorama tenemos que decir que vamos a votar en contra porque tampoco nos dejan otra salida diferente. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. D. Santiago Tirado. Sr. Tirado Serén.- Quería facer unhas pequenas puntualizacións porque parece que queren sabe-los criterios con que se fai ese investimento. Eu non sei onde lin que o simplicismo excesivo convírtese en simpleza. Sr. Presidente.- Perdón D. Santiago, nos dicen los técnicos que se escucharía mejor un poco más separado del micrófono. Sr. Tirado Serén.- Cando se pretende ver que 10 km. nun lugar teñen que costa-lo mesmo que 10 km. noutro sitio, paréceme simplificar demasiado. Nalgúns lugares, a accidentabilidade do terreo, a dureza do mesmo, a necesidade de facer obra ou facer ponte, ou facer talude, ou facer pendente, obriga a que os prezos sexan distintos nun lugar ou noutro. En tódolos casos, non houbo ningún onde o equipo político ou grupo político lle impuxese prezo, sempre son criterios exclusivamente técnicos. E en segundo lugar, en tódalas obras, polo menos eu non me acordo de ningunha, e penso que as revisamos todas, en ningunha delas se aplica ese criterio que noutro tempo se veu utilizando aquí, que era facer cachiños, senón todas son finalización de obra. En todas as que eu me acorde, claro; pode ser que ó mellor algunha non sexa así, pero en todas era facer obra completa ou completala co trazo que xa existía antes, claro. Sr. Presidente.- Gracias. Sr. Costa, un momento. Sr. Costa Díaz.- Si, un pouco na liña do Sr. Tirado, en primeiro lugar que a distribución e as obras foron con criterios estrictamente técnicos e en segundo lugar que se está falando que o Morrazo non figura nesta relación e noutras anteriores, pero onte, na Comisión de Goberno, acábase de contratar unha obra para Cangas de quince millóns e creo recordar que hai poucos meses outra máis de vinte millóns de pesetas. Á parte desto, figura como obra complementaria en primeiro lugar tamén unha obra no Morrazo. Eu penso que, como se seguiron criterios técnicos, esta obra figura como primeira obra complementaria e estou seguro que así se vai ter en conta e sabemos que vai haber suficiente presupuesto para estas obras complementarias, dado que se están facendo baixas importantes en tódalas obras. E con respecto ós Concellos, quero dicir que o plan tíñase que aprobar con certa urxencia, e houbo que ter en conta que as obras e os Concellos que querían entrar neste plan tiñan que dispor dos proxectos, da cesión de terreos, dos medios económicos de aportación, e eses foron os criterios que máis ou menos se seguiron. Tamén dicir que con respecto á zona do Morrazo, acábase de contratar a carretera Marín-Bueu por oitenta e pico millóns de pesetas e outra carretera máis en Bueu por corenta ou cincuenta millóns de pesetas. Creo que con este traballo que se está facendo en coordinación coa Administración Autónoma e ademais cos criteiros técnicos que aquí se empregaron, se desta vez quedou algunha carretera no Morrazo ou noutro sitio sen facer obra, estou seguro que se vai facer no próximo presuposto e no próximo ano. E como ben dicía antes Tirado, as obras ás veces se empiezan polo principio e despois queda un trozo no medio. Moitas veces a dispoñibilidade de terreos é difícil de conseguir e pódese dar esta circunstancia e pódense da-las diferentes valoracións de presuposto. Pode ser que nunha carretera simplemente se poña o firme e noutra se faga ensanche. Por eso, ten que haber moitas diferencias de presupostos. Nada máis. Gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Por el Bloque, Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Eu a verdade é que non pensaba intervir pero é que se escoita unha manada delas en fila que son moi gordas, son como moi gordas e tampouco creo que vaian ter grande interese de aclarar, pero é que desde hai un ano para acá o funcionamento desta casa, mellorara un pouquiño, pero sufriu un retroceso brutal. Vostede me di que vai unha obra, non sei que; mire, eu non quero centrar no Morrazo nin noutro sitio, estou aquí como Deputado Provincial e non son Deputado do Morrazo nin doutro lado. O que quero dicir é que vostedes usan os criterios como queren, e usan ata as cousas máis baixiñas e máis rastreras. No PAM, houbo varios Concellos que pediron fóra de prazo as súas obras; a dous deles se lle estivo tocando as narices bastante tempo para darllo, que nós estábamos de acordo en que se lle deran, e a outros que están gobernados por vostedes que pediron máis tarde se lle deron inmediatamente, sen tan sequera aparecer que pediron fóra de prazo. E se quere doulle nomes, datas, de cada un deles. E agora me vén co conto de que eran os Concellos os que mandaron o proxecto, pero ¿lle pediron os proxectos ós outros?, non. Entón calen, saquen o plan adiante, que teñen maioría, pero escoitar estas cousas xa son moi gordas, son francamente gordas, fagan o favor. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Por el PSOE, Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Desde la simpleza, Sr. Pillado, a uno le gustaría saber, le gustaría saber cómo una obra que tiene 9,48 km., es decir, 9.480 m., carretera provincial Carballedo-Caroi, cuesta según ese listado 26 millones de pesetas y otra que tiene 850 m., acceso a Donas, cuesta 35 millones de pesetas. A uno le gustaría saber eso, porque uno es muy cortito y esas cosas no las pilla, ni creo que nadie razonablemente con la cabeza encima de los hombros las pille. Porque ya hemos coincidido en que no hay túneles, puede haber taludes, como decía usted, pero es que esto ya no son taludes, esto es el Everest de talud, para hacer estas inversiones. Y después me gustaría saber cuántos intervienen por el Partido Popular en un punto, me gustaría por aquello del Reglamento y tal, que ustedes cuando quieren también lo sacan a pasear. Sr. Costa, mire, carretera provincial Cesantes-El Viso, está hecho el primer tramo y está hecho el último tramo. Ahora mismo va el del medio y no hay ni una sóla ocupación de terreno, ni un metro de ocupación de terreno, ni uno. Por lo tanto la justificación que usted daba es mentira, no existe, no hay esa justificación. Ahora se hace el tramo del medio, por cierto que bastante carillo también, es decir, estamos con precios de autopistas en algunas carreteras. Yo acabo simplemente para recordarle al Sr. Tirado que si nueve quilómetros y medio cuestan 26 millones en una carretera provincial y 850 m. 35 millones, hay que explicar muchísimo, pero muchísimo hay que explicar en este tema. Yo estaba esperando de la primera intervención que ustedes estuviesen hablando de algún error de transcripción y entonces podría justificarse. Lo que me dijo no se puede justificar. Evidentemente que las obras son diferentes, pero la mayor parte de estas obras son reposición de firme en carreteras provinciales y en reposición de firme usted sabe igual que yo que no hay esas grandes diferencias. No puede haberlas. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Yo creo que no merece la pena Sr. Tirado. Muy breve por favor, muy breve. Sr. Tirado Serén.- Simplemente por alusións. Hai veces que 1 quilómetro costa máis que 100 quilómetros e nada di que esa diferencia non estea xustificada. Nós imos aprobar un proxecto e imos aprobar un financiamento; despois, a labor súa será seguila, e se se ve que se comete algunha irregularidade aí está o xulgado para esixir responsabilidades a quen sexa. Sr. González Iglesias.- Sr. Pillado, parece indecente en política que usted, con todo el equipo técnico de la Diputación, nos plantee estas cosas y que nos diga a los Diputados de la oposición que nuestra labor es seguirlas. ¿Con qué equipo técnico?. Me parece que como contestación es absurda y evidentemente le reconozco que el coste de la autovía del Cantábrico es brutalmente superior al de cualquier autovía del sur de España, pero dentro de la provincia de Pontevedra esas grandes diferencias en 20 carreteras no las hay, puede haberlas en una, pero es que he nombrado 10, no una, 10. Sr. Presidente.- Gracias D. Emilio. Yo no soy técnico pero llego a comprender que las variaciones de trazado, de orografía, de anchura, puede cambiar bastante el coste de kilómetros de una carretera a otra. Pasamos a votación. ¿Votos en contra?. Bloque y PSOE. ¿Abstenciones?. No hay. Votamos a favor el resto. Gracias. Como consecuencia do escrito 3147 de 19-06-97 do Ministerio de Administracións Públicas, polo que como resultado da variación do valor da peseta fronte ó Ecu se nos incrementa a aportación da axuda FEDER ó Programa Operativo Local Obxectivo 1 (1994-1999), o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cooperación, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG, aproba-lo Plan Adicional ó Programa Operativo Local de 1997, que se financiará como segue: FEDER (Admón. Local) 302.500.000 ptas. Deputación 98.486.999 ptas. Concellos 16.253.001 ptas. Concellos (non elixible) 25.000.000 ptas. TOTAL 442.240.000 ptas. Adxúntase listado de ordenador co financiamento por proxectos e totalizado. Como actuacións complementarias apróbanse as obras que así mesmo se adxuntan, facultándose á Presidencia para selecciona-los proxectos en que inverti-los remanentes que puideran producirse. As obras non incluídas no Plan Plurianual de Investimentos, consideraranse incorporadas ó mesmo. A Deputación delega nos Concellos a contratación, seguimento e xustificación das obras incluídas no plan. Se por calquera causa algún Concello non aceptara esta Delegación, deberá ingresar na Tesourería Provincial a parte do financiamento que lle corresponde, no momento que lle sexa notificada a aprobación definitiva do Plan. Este Plan considerarase definitivamente aprobado, se trala análise efectuada polo MAP, non se fixeran observación ó mesmo. O Presuposto Provincial de 1997 recollerá os créditos e as aportacións para financia-lo Plan polos importes expresados de conformidade co informe de Intervención de data 25 de setembro, que obra no expediente, aprobándose por igual maioría incrementar na cantidade de DEZ MILLÓNS CATROCENTAS OITENTA E SEIS MIL NOVECENTAS NOVENTA E NOVE PESETAS (10.486.999) a partida 911.911.762.03 do Estado de Gastos do vixente Presuposto mediante transferencia da partida 511.511.612.02. Seguiranse os trámites que prescribe a lexislación vixente. ------ Folla: 49,51 8.4119.- EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS 1997 Sr. Presidente.- Pasamos al punto octavo. Expediente de recoñecemento de créditos 1997. Este asunto pasó ya por Comisión en su momento. Se trata simplemente de incluir aquellos gastos que, generados en 1996, fueron pasados los justificantes en los primeros meses del año 97 y por eso es necesaria la tramitación del expediente de reconocimiento de créditos. El importe total de los mismos son 3.370.666 pesetas. Por el Bloque ¿no hay intervención?. Por el PSOE, D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- Esta es una cantidad ridícula dentro del Presupuesto de la Institución. Pero a veces las cantidades ridículas esconden detrás la fórmula de funcionamiento de la Institución. No son gastos, algunos de ellos, generados en el 96, sinó generados en el 95 que se reclamaron en el 96. Yo es que viendo el expediente vi algunos en ese sentido. Por lo tanto estamos hablando de cosas de hace dos años. Y hay cuestiones que figuran en los informes técnicos que yo creo que merecerían una aclaración, al menos por parte del grupo de gobierno. Y ya digo están advertidas dentro de los informes técnicos, es decir, los finiquitos de personal laboral por ejemplo, que afectan al primer trimestre del 96, no son procedentes en este punto ni se pueden dejar para un año después. Uno ve desplazamientos de personal del INEM del año pasado para hacer los Archivos Municipales que se supone que la gente que está en el paro es la gente más necesitada de dinero etc., etc., y que resulta que vienen ahora, en el último trimestre del 97 para reconocimiento. Pero curiosamente, y también se desprende del expediente, esas autorizaciones no figuran firmadas por nadie, absolutamente por nadie; figura la solicitud de una persona y nadie informa ni figura en su día, que es como debería hacerse, firmada la autorización por alguien. Por lo tanto ya se retendría el crédito y no estaríamos a estas alturas con estos temas. Como decía antes, la cantidad es ridícula pero es un espejo de cómo funciona esta Institución a nivel de esas cosas. Por lo tanto, independientemente de que lógicamente a quién hizo un trabajo hay que pagárselo, nosotros, por la fórmula con que se traen estas cosas, vamos a abstenernos. Sr. Presidente.- Bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. Bloque y PSOE. El resto votamos a favor. Vistos os documentos que forman parte do expediente que se tramita para a aprobación e declaración de abono de cantidades adeudadas pertencentes ó ano 1996 en concepto de axudas de custo e desprazamentos, axudas sanitarias, finiquitos, productividades e liquidacións complementarias por deduccións indebidas, todo iso considerando os informes económicos incorporados ó respecto, o Pleno de conformidade co dictame da Comisión de Réxime Interior, acorda por maioría de votos do Grupo Popular e coas abstencións do Grupo Socialista e do BNG, aproba-las cantidades que a continuación se sinalan a favor das persoas que se relacionan e que ascenden a un total de TRES MILLÓNS TRESCENTAS SETENTA MIL SEISCENTAS SESENTA E SEIS PESETAS (3.370.666), coas modificacións de crédito que sexan oportunas ó efecto e segundo o disposto na Lei 39/88 e Real Decreto 500/90: A) Cantidades en concepto de desprazamentos e axudas de custo: Persoal funcionario - Fernández Carracelas, Joaquín 36.250 ptas. Persoal laboral - Ortiz Urbina, Sonsoles 45.900 ptas. TOTAL 82.150 ptas. B) Cantidades en concepto de gratificacións extraordinarias: Persoal funcionario - Fontenla Parada, Jesús 16.452 ptas. - Loureiro Barcala, Alfonso 3.830 ptas. - Pintos Martínez, Angel 5.168 ptas. - Amoedo Peso, Benito 13.284 ptas. - Cabaleiro Caramés, José Manuel 13.284 ptas. - Costas Rodríguez, Urbano 3.321 ptas. - Fraga Castiñeira, José 13.284 ptas. - Muñiz Abuín, Francisco 13.284 ptas. - Piñeiro Casalderrey, Venancio 13.284 ptas. - Outeda Reboredo, José María 53.437 ptas. - Cotón Penelas, José María 35.055 ptas. - Fernández Gómez, Arturo 35.055 ptas. - García Alonso, Celso 35.055 ptas. - Mesejo Díaz, José 35.055 ptas. - Riveiro Chacón, Roberto 35.055 ptas. - Torres Calvo, Santiago 35.055 ptas. TOTAL 358.958 ptas. C) Atrasos trienios: Persoal funcionario - Dios Jaraiz, Mª José 81.732 ptas. D) Finiquitos persoal laboral: - López Ruibal, Mª Isabel 23.561 ptas. - Beloso González, Elpidio 29.115 ptas. - Cons Estévez, Irene 25.834 ptas. - Castro Alvarez, María 55.000 ptas. TOTAL 133.510 ptas. E) Atrasos complemento informático: - López Bangueses, José Luis 28.584 ptas. F) Atrasos productividade: - Blanco Espantoso, Antonio 120.000 ptas. G) Liquidacións complementarias por deduccións indebidas: - La Fraternidad (Luisa Dorado Pérez) 7.453 ptas. - La Fraternidad (Pilar Ruada Outón) 264.172 ptas. - La Fraternidad (Mercedes Touriño Fentanes) 148.500 ptas. - La Fraternidad (Miguel Angel Rodelgo Pérez) 271.650 ptas. TOTAL 691.775 ptas. H) Axudas sanitarias: Persoal funcionario - Gómez-Ulla Alvarez, Mariano (Voluntaria) 9.600 ptas. - Gómez Márquez, Miguel (Voluntaria) 3.600 ptas. - Gómez Márquez, Miguel (Obrigatoria) 8.100 ptas. - Barreiro Salgueiro, Luz Divina (Voluntaria) 22.400 ptas. - Montero Vaz, Alfredo (Obrigatoria) 5.000 ptas. - Calvo Alvarez, Manuel (Obrigatoria) 350.502 ptas. - Reboreda Campo, Asunción (Obrigatoria) 8.000 ptas. - Rivadulla Abal, Elías (Voluntaria) 33.600 ptas. - Viana Abeledo, Luis (Obrigatoria) 3.000 ptas. - Míguez Soto, Mª Luisa (Voluntaria) 104.800 ptas. - Otero Miranda, Mª Rosa (Voluntaria) 44.800 ptas. - Bara Luna, Mª Consuelo (Obrigatoria) 5.000 ptas. - García González, Mª Nieves (Obrigatoria) 2.425 ptas. - Ramos López, Antonio (Voluntaria) 22.500 ptas. - Ramos López, Antonio (Obrigatoria) 5.000 ptas. - Ramos López, Antonio (Obrigatoria) 8.000 ptas. - Ramos López, Antonio (Obrigatoria) 4.267 ptas. - Quiveo Fontana, Preciosa (Voluntaria) 59.200 ptas. - Villanueva Canda, Ramón (Obrigatoria) 112.000 ptas. - Juncal Blanco, Filomena (Voluntaria) 40.000 ptas. - Fernández-Valdés Martínez-Estéllez, Francisco (Volunt) 6.000 ptas. - Riveiro Chacón, Roberto (Voluntaria) 16.800 ptas. - Caeiro Viaño, José (Voluntaria) 3.500 ptas. - Santullo Otero, Fernando (Voluntaria) 8.000 ptas. - Cordo Iglesias, Asunción (Voluntaria) 33.600 ptas. - Blanco Louzao, José María (Voluntaria) 59.500 ptas. - Vázquez Nores, Enrique (Voluntaria) 4.900 ptas. - Eslava Blanco, Alfredo (Obrigatoria) 5.000 ptas. - López Mayán, Francisco J. (Voluntaria) 4.400 ptas. - López Terceiro, Antonio (Voluntaria) 10.500 ptas. - Cardelle Villar, Alfonso (Voluntaria) 25.200 ptas. - Gómez Pereira, Mª Carmen (Obrigatoria) 8.000 ptas. - Cotón Penelas, José María (Voluntaria) 12.000 ptas. - Abal Sanmartín, Eugenia (Voluntaria) 6.400 ptas. - Gómez Fernández, Manuel (Voluntaria) 114.100 ptas. - Gómez Rodríguez, Constantina (Voluntaria)...................224.000 ptas. - Barros López, Carlos (Voluntaria)........................................3.600 ptas. Persoal laboral - Huerga Fidalgo, Mª Berta (Voluntaria)...............................83.200 ptas. TOTAL 1.480.494 ptas. I) Liquidacións complementarias - seguros sociais: TOTAL 393.463 ptas. ------ Folla: 51,53 9.4120.- RENUNCIA Ó CARGO DO DEPUTADO PROVINCIAL D. JOSÉ RAMÓN ABAL VARELA Sr. Presidente.- Pasamos al punto noveno. Renuncia ó cargo de Deputado Provincial de D. José Ramón Abal Varela. ¿Hay alguna intervención?. Se considera que se acepta la renuncia, no hace falta votarlo evidentemente. Sr. Secretario.- Teneis que decir que si, que se acepta la renuncia, y entonces hace falta votarlo, que aceptais la renuncia. Sr. Presidente.- ¡Ah!, entonces ¿hace falta votación?. Sr. Secretario.- Si, si, teneis que votarla. Sr. Presidente.- Intervenciones antes de la votación entonces. Por el Bloque, Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moi brevemente, eu quería facer unha reflexión de que creo que por este tipo de funcionamento o Partido Popular debía pedi-la desaparición das Deputacións. Independentemente da xenorisidade persoal que pode supoñer polo Deputado que cede, e independentemente da valía de quen ae o quen entra, que non vamos a entrar a valorar e como sempre se lle supón, é absolutamente sorprendente a aptitude que hai por parte do Partido Popular cando elixe os seus Deputados. Non fai o mesmo cos Alcaldes, non se acorda turnalos cada dous anos, ou cando elixe os Deputados no Parlamento Autonómico, ou cando elixe Deputados ó Parlamento Estatal, senón iso só se fai na Deputación, co cal creo que traduce unha aptitude de que é como unha prevenda e que a experiencia que teña cada quen ou a continuidade no traballo non ten absolutamente ningún valor, senón que é o reparto de prevendas e demais. Reitero, me parece francamente triste, independentemente da xenorisidade persoal que pode supoñer por parte do que cede e deixa o cargo. Lamento ter que dicir esto nestes momentos, pero creo que era a nosa obriga porque é un pouquiño escandaloso. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Por el PSOE, D. Emilio González. Sr. González Iglesias.- A nosotros nos choca profundamente el que tengamos que votar la renuncia de una persona. Si una persona libremente quiere renunciar a algo, lógicamente parece un poco absurdo el votar. Nos parece que incluso es un atentado contra la libertad personal de cada uno. Nada más que decir que estos años nos sentimos muy a gusto con el Sr. Abal y por parte del Grupo Socialista ponernos a su disposición para lo que crea conveniente. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Yo estoy en absoluto de acuerdo con usted. Creo que la votación es un acto meramente formal. Ya lo hablamos en el Pleno del Sr. Domínguez, no sería lógico que un grupo mayoritario impidiese la renuncia de un minoritario. Entonces, damos por aceptada todos la renuncia y aunque tenía intención de hacerlo personal y públicamente el Sr. Presidente, a mi me gustaría destacar el agradecimiento de todo el grupo del Partido Popular al Sr. Abal por el sacrificio que supone en este momento determinado y en aras de una reorganización del propio grupo; el sacrificio que él hace después de una dedicación intensa en una de las tareas quizá más difíciles en esta casa como es llevar el tema del "Príncipe Felipe" por todo lo que de dedicación, de horas, de tiempo, restandóselo a su familia, ha dedicado a esta Diputación. En nombre de todo nuestro grupo muchas gracias. ¿Quiere intervenir?. Sr. Abal Varela.- Sr. Presidente, con su permiso quisiera dirigirme a estos entrañables amigos sin color político. Darles las gracias por su comportamiento, por el trato que me han dado siempre y si en algún momento yo pude molestarlos, pedirles disculpas. Quiero que sepan que me voy pero que los llevo en el corazón. Fueron muchos los años que estuve con ellos, ya digo, no me importa de qué color político porque para mi están las personas por encima de todo, lo otro es una cosa aparte y para mi siempre han demostrado ser respetuosos, entrañables y cariñosos y eso no lo pagaré nunca. También quiero dar las gracias a los medios de comunicación porque siempre han sido elegantes, buenos amigos; alguna vez posiblemente hayan dicho algo que no debían, yo pude decir algo que tampoco, pero todo esto queda en el baúl del olvido y queda la amistad que es lo importante. Vosotros sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición, no como Diputado sinó como amigo y como un vecino. También quiero mostrar mi agradecimiento a los funcionarios de la casa que siempre han sido unos grandes servidores, con una elegancia, con una sapiencia y un cariño que no se olvida nunca; a vosotros muchísimas gracias. Y como no, también quiero hacer extensivo este agradecimiento a los funcionarios del "Príncipe Felipe" por los muchos años que estuve allí, a los niños y a todos. Yo me voy con la cabeza alta y no me voy porque haya tenido nada con nadie, sinó porque tuve un pacto y los hombres cuando hacen un pacto lo cumplen, lo cumplen ante todo, el hombre que da una palabra y no la cumple deja de serlo. Se dice aquello de que los hombres se visten por los pies y yo lo hice siempre. A todos muchísimas gracias, y sabéis que contais conmigo incondicionalmente en todo aquello que pueda serviros, que no será mucho pero la voluntad vale más que el querer. Yo puede que no pueda, valga la redundancia, pero querer si que quiero, porque lo más bonito del mundo está en servir y servir a las amistades también es importante. Servirlos con decoro, con decencia, con humildad, pero servirlos siempre y cuando no perjudique a otros el servicio que se le puede prestar a ellos. A todos muchísimas gracias y al final, si es que queréis tomar un café, os invito a todos a tomar un café. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Muchas gracias a ti Moncho. Resultando que por D. José Ramón Abal Varela, Deputado Provincial polo Partido Popular, elexido en representación do Partido Xudicial de Pontevedra nas eleccións celebradas en 1995, preséntase renuncia ó cargo de Deputado Provincial. Considerando que a Xunta Electoral de Zona de Pontevedra proclamou Deputados Provinciais suplentes polo Partido Xudicial de Pontevedra a D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Sayáns Bugallo e D. Roberto Vázquez Souto respectivamente e pola indicada orde, e que o primeiro dos mencionados xa foi designado Deputado Provincial para cubri-la vacante por renuncia de D. José Manuel Chapela Seijo, e o segundo é probable que sexa designado para a vacante aceptada polo Pleno do pasado día 12 deste mes ó aceptarse a renuncia de D. Miguel Domínguez Vaz. Vistos os artigos 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 73 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e 208 da Lei Electoral Xeral de 19 de xuño de 1985, así como a Instrucción da Xunta Electoral Central de 19 de xullo de 1991. Acórdase por unanimidade acepta-la renuncia ó cargo de Deputado Provincial presentada por D. José Ramón Abal Varela, agradecéndolle a colaboración prestada, remitindo certificación acreditativa do presente acordo á Xunta Electoral Provincial e á Central, coa indicación de que, a xuízo da Corporación e á vista da acta da Xunta Electoral de Zona de Pontevedra, de data 5 de xullo de 1995, corresponde cubri-la vacante a D. Roberto Vázquez Souto. ------ Folla: 53 10.4121.- COMUNICACIÓNS Sr. Presidente.- Punto décimo. Comunicacións. Sr. Secretario. Sr. Secretario.- Darles cuenta de un Resolución Presidencial del pasado 23 de este mes, por la que el Sr. Presidente delega en el Vicepresidente Sr. Pedrosa determinadas competencias con excepción de las que impide delegar el artículo 34 de la Ley 7/85. Y luego también darles cuenta del traslado de las Resoluciones Presidenciales, que se hizo a los grupos políticos, desde el 21 de julio al 22 de agosto y del 23 de agosto al 20 de setiembre. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Queda enterado o Pleno das seguintes comunicacións: A) De extractos de Resolucións Presidenciais dictadas pola Presidencia entre os días 21 de xullo e 20 de setembro de 1997. B) De Resolución Presidencial delegando no Vicepresidente da Deputación D. Julio Pedrosa Vicente as atribucións da Presidencia dende o día 24 de setembro ata o 19 de outubro vindeiro. ------ Folla: 53,55 FÓRA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: Sr. Presidente.- Fuera del orden del día creo que hay algún punto ¿no, Secretario?. Sr. Secretario.- Si. 11.4122.- AMPLIACIÓN DO CONVENIO COA XUNTA DE GALICIA PARA AS OBRAS NO COMPLEXO DE SOUTOMAIOR PARA DEDICA-LA SÚA RESIDENCIA A POUSADA DE TURISMO RURAL Sr. Presidente.- En primer lugar tenemos la ampliación del Convenio con la Xunta de Galicia para las obras en el Complejo de Soutomaior para dedicar su Residencia a Pousada de Turismo Rural. Explico brevemente la urgencia y ya de paso el fondo del asunto. Se trata de aprobar un "addendum" al Convenio anteriormente suscrito con la Secretaría para el Turismo de la Xunta de Galicia, para el arreglo y la conversión de la Pousada de Soutomaior en tal Pousada. Una vez finalizadas las obras de aquel Convenio y pasada inspección ya por los técnicos de la Xunta para conseguir la calificación de Pousada, aparecieron determinados defectos, determinadas reparaciones que conviene hacer para darle la categoría que todos queremos a esa Pousada y entonces es necesario este "addendum" y habilitar un presupuesto para dichas obras de doce millones de los cuales seis los aportará la propia Xunta y seis esta Diputación. Procedemos a votar la urgencia del tema. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. No hay. Votamos la urgencia. En el fondo del asunto ¿quiere intervenir algún grupo?. Por el Bloque, Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Primeiro mostra-la nosa sorpresa porque o convenio principal, que tiña trinta millóns, quince a Deputación e quince a Xunta, non pasara por aquí, senón que pasou pola Comisión de Goberno. Segundo, que tanto cando pasou pola Comisión de Goberno como agora pasa fóra da orde do día por urxencia, parece que é un tema que non se pode tramitar con normalidade. E terceiro, que non se nos informou en Comisión informalmente do Convenio anterior; que n

 • Acta de sesión 1997/10/31_Ordinaria

  1997-10-31_Ordinaria

  Folla: 60,61 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 31 de outubro de 1997 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas do día trinta e un de outubro de mil novecentos noventa e sete, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse os Sres./as Deputados/as, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Xosé Manuel Barros González nin D. Rafael Louzán Abal. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Escomezamos o Pleno ordinario correspondente ó mes de outubro. 1.4125.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Primeiro punto da orde do día. Aprobación do borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 26 de setembro de 1997. ¿Hai algunha alegación á acta por parte dalgún Deputado?. Apróbase por unanimidade. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 26 de setembro de 1997. ------ Folla: 61 2.4126.- TOMA DE POSESIÓN DE DOUS DEPUTADOS PROVINCIAIS Sr. Presidente.- Pasamos ó punto dous. Toma de posesión de dous Deputados Provinciais. Ten a palabra o Secretario. Sr. Secretario.- La Junta Electoral Central ha remitido las credenciales a favor de D. Julio Sayáns Bugallo que sustituye por renuncia a D. Miguel Domínguez Vaz, y la de D. Roberto Vázquez Souto que sustituye también por renuncia a D. José Ramón Abal Varela, por lo cual se ruega que respectivamente acudan aquí al estrado para prestar juramento. D. Julio Sayáns. Sr. Sayáns Bugallo.- Xuro pola miña conciencia e honor cumpri-las obrigas do cargo de Deputado Provincial con lealtade ó Rei e gardar e facer garda-la Constitución como norma fundamental do Estado. Sr. Secretario.- D. Roberto Vázquez. Sr. Vázquez Souto.- Xuro pola miña conciencia e honor cumpri-las obrigas do cargo de Deputado Provincial con lealdade ó Rei, e gardar e facer garda-la Constitución como norma fundamental do Estado. Sr. Presidente.- Bueno, xurada xa a Constitución e incorporados os novos Deputados, eu quero sencillamente darlles a benvida en nome de toda a Corporación e desexarlles que o seu traballo sexa productivo para esta casa. Dito esto pasamos xa ó punto terceiro da orde do día. ------ Folla: 61,62 3.4127.- PRESTAR CONFORMIDADE Á ACTA DO TRIBUNAL CONCEDENDO 15 BECAS PARA 1997 NA "ESCOLA DE CANTEIROS" Sr. Presidente.- Prestar conformidade á acta do Tribunal concedendo 15 becas para o ano 1997 na "Escola de Canteiros". ¿Algunha intervención?. Préstase a conformidade por unanimidade. ¿Algunha intervención?. Sr. Mosquera Lorenzo.- Vamos a ver. ¿Hai que votar ou non hai que votar?. Se é dar conta é unha cousa, e se é prestar conformidade e hai que votala é outra. É un procedemento no que non participamos, non sabemos exactamente cales son as claves, e polo tanto non nos vamos a opoñer, evidentemente, pero tampouco o vamos a avalar. A ver si por aí mañá nos aparece que a metade delas foron dadas a dedo, que non estamos presupoñendo iso, simplemente que non o sabemos, polo tanto vamos a absternos. Sr. Presidente.- Non se escoita. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cultura, o Pleno acorda por maioría, cos votos a favor do Partido Popular e do PSOE e a abstención do BNG, acepta-la acta do Tribunal concedendo 15 becas para a Escola de Canteiros para 1997, na que se acorda o seguinte: 1º.- Prorroga-las becas que xa viñan disfrutando por ter aprobado o curso completo anterior, segundo a Base 6ª da convocatoria, ós seguintes alumnos solicitantes: - D. Rubén Acuña Malvar - D. Miguel Angel Fandiño Gondar - D. José Angel Lijó Caeiro - D. Marcos López Juncal - D. Sergio Lorenzo Bazarra - Dona Ana Belén Meira Barcala - D. Daniel Paredes Sequeiros - D. Angel Rumbo González - Dona Ana Delia Santaclara Garrido - D. Manuel Varela Alvarez - D. Roberto Vidal Rascado 2º.- Concede-las catro becas restantes, en atención á súa situación económica e ós méritos académicos alegados, ós seguintes solicitantes: - D. Breogán Agulla Carballal - D. Adrián Otero Chantada - D. Víctor Manuel Rodríguez Diz - D. Javier Vidal Lijó ------ Folla: 62 4.4128.- PRESTAR CONFORMIDADE Á ACTA DO XURADO DO PREMIO "OTERO PEDRAYO-97" Sr. Presidente.- Non se escoita. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cultura, o Pleno acorda por maioría, cos votos a favor do Partido Popular e do PSOE e a abstención do BNG, acepta-la acta do Xurado Calificador do Premio Otero Pedrayo-97, concedendo o mesmo á Comunidade de Relixiosos Cistercienses do Mosteiro de Oseira de Ourense. ------ Folla: 62,66 5.4129.- MOCIÓN DO DEPUTADO D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA SOBRE AMPLIACIÓN DE TRES TITULACIÓNS DE GRADO MEDIO NO CAMPUS DE PONTEVEDRA Sr. Presidente.- Moción do Deputado D. Baltasar García García sobre ampliación de tres titulacións de grado medio no Campus de Pontevedra. Ten a palabra o Sr. D. Baltasar García. Sr. García García.- Quisiera apuntar algunas reflexiones para que este Pleno acepte la propuesta planteada por el Grupo Provincial Socialista. El día 7 de septiembre el Presidente, en los medios de comunicación, dice que después del 19 de octubre hay que abrir un debate, en el cual se tome en consideración la posibilidad de ampliar las titulaciones en el Campus de Pontevedra. Partiendo de esa premisa yo creo que esta Diputación en Pleno tiene que pronunciarse sobre esa ampliación. En segundo lugar, hay elementos comunes a lo que puede aprobar hoy este Pleno y la propia sociedad pontevedresa. El elemento común básico es que todos estamos de acuerdo que el Campus de Pontevedra es insuficiente, es un Campus que en lenguaje de la Plataforma podría ser indigno, pero que en lenguaje más "axeitado" diríamos que es insuficiente para las aspiraciones de la ciudad de Pontevedra y de su entorno. El segundo elemento es que es necesaria la ampliación de nuevas titulaciones. Hay muchas fuerzas políticas y Plataformas que coinciden en la necesidad de ampliar las titulaciones sobre la base de la ya propuesta por el Rectorado. El Rectorado en su momento plantea una ampliación de titulaciones que ha sido aceptada en líneas generales. Yo creo que ya no es necesario decirlas, es de conocimiento público, pero de alguna forma también el propio Presidente amplía esas titulaciones, no sólamente las del Rectorado sino en su momento amplía las titulaciones y plantea también la de Topografía e Ingeniero de Obras Públicas, por lo tanto el propio Presidente en su momento ya hace una ampliación. La Plataforma pro Campus, por un Campus digno, propone que se implanten las titulaciones superiores de Restauración, Ingeniería Superior de Industriales, Industrias Forestales y Ciencias del Deporte. Creo que también existe el elemento, en la propia Plataforma, de ampliación. Los Socialistas hemos aceptado inicialmente la propuesta del Rectorado en base a que consideramos que era una propuesta inicial aceptable, pero no era suficiente y por lo tanto hay que ampliarla en lo que son nuevas titulaciones de título medio y de carácter técnico. En su momento, no quisimos abrir este debate porque creíamos que la base fundamental para el actual proceso de desarrollo universitario era un plan de financiación. Hoy aún seguimos pensando que es necesario un plan de financiación perfectamente definido, que despeje cómo hacer las infraestructuras suficientes; pero si seguimos anclados en el hecho en sí de pedir un plan de financiación y ese plan de financiación no se produce, Pontevedra irá perdiendo espacio en las titulaciones y cuando llegue la hora de definir su espacio universitario en el Campus de las titulaciones, si hay financiación, no tendremos ya ese espacio definido. Por lo tanto hay que empezar a definir el espacio en el cual se va a desarrollar la oferta universitaria del Campus de Pontevedra, y el espacio está determinado por dos variables. Una es la que ha planteado el Rectorado y que ha sido aceptada por el Consejo Económico y Social, y otra es la que, vía ampliación, es planteada por el Grupo Socialista y por el resto de las fuerzas que he mencionado anteriormente. Y hemos planteado que sean tres. Es indiscutible que pueden ser más o menos, no entramos en el hecho en sí del número, pero creemos que el número de tres puede ser un número "axeitado", ajustado a la realidad del Campus de Pontevedra, y hemos planteado que sean tres titulaciones de carácter técnico, de título medio y de carácter técnico. De título medio porque es la mayor demanda que existe hoy día entre los universitarios, entre los estudiantes, porque acceden antes al mercado de trabajo y porque de alguna forma la sociedad está demandando más ese tipo de titulaciones. Y de carácter técnico yo que creo que es obvio. Hoy estamos en la era de la técnica, en la era de la revolución científico-técnica, y por lo tanto es necesario desarrollar un Campus más pensado en la técnica que en las humanidades. De no estar las humanidades, creemos que es necesario que Pontevedra cuente con tres titulaciones de carácter técnico. Espero que este Pleno las apruebe, apruebe el hecho en sí de que se amplíe en tres titulaciones de carácter técnico sobre la base de titulaciones que no existen hoy en Galicia, y he puesto varias que hoy no existen en ningún Campus Universitario de Galicia, como es Diplomatura en Estadística, Ingeniero Técnico de Diseño Industrial, Diplomatura en Diseño Gráfico, estas dos complementarían de alguna forma Bellas Artes, e Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones en Sonido e Imagen, la especialidad de Sonido e Imagen que tampoco existe en Galicia, y técnicas de Obras Públicas, Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas, podría ampliarse a otras titulaciones de carácter técnico pero siempre bajo el hecho de que fueran de título medio y técnicas. Yo creo que esta es la base fundamental para que este Pleno apoye la moción del Grupo Socialista, y en el segundo punto exigir al nuevo gobierno de la Xunta un sistema de financiación que haga efectivo el acuerdo de esta Diputación. Si decidimos que deban existir tres nuevas titulaciones o que por lo menos se va a luchar por conseguir tres nuevas titulaciones que habrá que definir, yo no planteo cuáles porque me imagino que hay que dejar el margen suficiente para que el Presidente, que sería la persona que lo demandaría, lo hiciera efectivo, pero también hay que plantear que hay que financiarlas, hay que hacer las infraestructuras necesarias si no tenemos un sistema de financiación adecuado. Por lo tanto, ahí hay dos puntos, uno yo creo que vamos a estar de acuerdo por lo que se ha dicho anteriormente, y después el de financiación se puede votar, se considera aparte pero esa es en síntesis la propuesta que los Socialistas planteamos a este Pleno para que sea aceptada y el Campus de Pontevedra pueda ampliarse en esas tres titulaciones. Y nada más, gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. García. ¿Algunha intervención?. Vamos a ver. Sr. Deputado, loxicamente coa filosofía que sostén na moción estamos totalmente de acordo. Consideramos que o Campus de Pontevedra é o menos desenrolado de Galicia, menos que o de Ferrol e polo tanto é unha reivindicación xusta, é unha reivindicación que loxicamente asumimos todos e levámola asumindo bastante tempo, sen embargo eu quería introducir uns matices se fora posible. Primeiro, indudablemente o que aquí se propón de novas titulacións podémolas aumentar, efectivamente, as seis que xa pediu o Rector e que está co visto bo do Consello Social da Universidade de Vigo, podémolas engadir, se queremos, pero en todo caso, de engadilas, tenríamos que mandalas ó Rectorado para que as asumise e loxicamente lle dea o seu visto bo tamén o Consello Social porque é o primeiro paso para que se manden á Xunta, e cando chegue o momento de apertura do mapa de titulacións é o momento de que tódalas forzas, neste caso políticas e sociais, demos a coñece-lo pouco desenrolado que está este Campus. Polo tanto, é añadir algunhas máis. Eu téñoas aquí apuntadas e sabemos que o Rectorado, co visto bo do Consello Social, ten pedido para o Campus de Pontevedra en concreto, á parte as de Vigo, Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Comunicación Audiovisual, Conservación e Restauración de Bens Culturais, Investigación e Técnicas de Mercado, Diplomatura de Xestión e Administración e Enxeñeiro Técnico en Explotacións Forestais; estas son as que ten pedidas o Consello, que están co visto bo xa do Consello e que están na Xunta de Galicia e que nalgún momento, non van a durmir alí o sono dos xustos senón que terán que abri-lo mapa de titulacións. Hai unha especialidade que ten bastante saída e que hai moi poucas facultades que é a de Axudante de Obras Públicas. Sería unha especialidade importante, creo, podémola engadir, pero desde logo teríamos que mandala previamente ó Rectorado para que a asumise, e polo tanto non habería problema de ningún tipo. En canto á financiación, é indudable que o plan de financiación da Universidade terminou no ano 96, pero tamén é certo que por parte da Xunta de Galicia consolidouse ese plan incrementado no IPC correspondente nos distintos presupostos, incluso teño entendido que no presuposto deste ano. Polo tanto, eu creo que as armas deben dirixirse nestes momentos, non tanto ó tema de infraestructura porque a vamos a ter, Sociais vai ter capacidade para máis facultades, a mesma Escola de Enxeñeiros Forestais, ten capacidade para máis facultades, entón eu creo que o que debemos esixir, e creo que con razón, porque a razón asístenos neste caso, son novas titulacións unha vez que abran o mapa de titulacións e eu creo que esto se vai a facer por informacións, non só da Xunta senón informacións de Madrid, que saben vostedes que para abri-lo campo de titulacións é necesario o informe preceptivo do Consello de Universidades e polo tanto aí están tódalas Universidades de España representadas, anque non é vinculante pero é necesario. Parece ser que durante este curso se pode abrir este mapa. É o momento entón de aunar esforzos para que Pontevedra non siga quedando discriminada con relación a outros Campus. Polo tanto eu non teño inconveniente en aprobala, pero non a vamos mandar á Xunta porque hai que mandala previamente a outro lado e logo trasládase á Xunta e podemos ampliar esto. Ten a palabra o Sr. Baltasar García. Sr. García García.- Vamos a ver una cosa. Se parte de un hecho; quizá en la redacción de la moción no está explicitado, pero se parte del hecho de que se acepta la propuesta hecha por el Rectorado y el Consejo Social de la Universidad de Vigo, pero esa oferta ya planteada es necesario ampliarla porque aún nos parece insuficiente. La oferta tiene una serie de titulaciones referentes a Ciencias Sociales, pero sin embargo en titulaciones de título medio está muy cativa, muy corta, es EGB., fundamentalmente las distintas especialidades, y EGB hoy es una carrera que no tiene muchas salidas. Yo lo que planteo es que sobre esa oferta inicial que plantea el Rectorado, que nos parece aceptable, se plantee y se lleve al Rectorado, la posibilidad o el hecho de que se amplie el Campus de Pontevedra en tres nuevas titulaciones de título medio sobre la oferta que ellos mismos plantean. Yo creo que ese es el tema y no cerramos, o por lo menos el Grupo Socialista no cierra a una titulación concreta. A título de ejemplo hemos puesto en la moción varias propuestas, varias titulaciones porque hemos observado que no existen en Galicia, y si no existen en Galicia pero sí existen en otras Universidades del Estado se podrían ampliar al Campus de Pontevedra. Se trata, en síntesis, que la oferta de la Universidad, del Rectorado y del Consejo Social, se ampliara en tres nuevas titulaciones e indiscutiblemente se llevara al Rectorado y el Rectorado las estudiara. Sr. Presidente.- Gracias, ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias, bós días. Vamos a ver, o outro día esta moción foi a Comisión e alí en principio quedouse en dar conta e en facer un estudio máis profundo e afinala no sentido de que fose tecnicamente viable, fose oportuna e non tivera limitacións, ou omisións, ou enfoques que puideran desviar do obxectivo fundamental en que estamos todos de acordo: que hai que defende-lo Campus de Pontevedra, hai que estar pelexando porque mellore, etc. Sorprendentemente apareceu na orde do día do Pleno e sen ter ese traballo previo de adaptación e de axuste e co cal nos topamos na situación que nos topamos, que se hai omisión, que se faltan as de aquí, que se sobran as de alá, que se hai que pedir máis, etc., pero metendo modificacións sobre a marcha, co cal parece que un tema desta relevancia no que se quere fixar unha política a seguir, en certo modo, e cara ó futuro, e cara a cando se abra o mapa de titulacións, etc., parece que pode ser un pouquiño imprecisa. Entón nós, ó vela na orde do día, a nosa postura sen entrar, que nunca entramos nin entraremos en discusións de tipo técnico que non nos corresponden, e que eso hai xente da Universidade, do Consello Social, etc., que sabe máis que nós e que o decidirá. O sentido de fondo da moción é que estamos aquí, o Campus de Pontevedra existe e polo tanto vamos a defender con uñas e dentes que se lle dea o que lle corresponde. Neso estamos de acordo. Agora, no texto, na literalidade e demais eu creo que necesitaba un traballo de precisión; de feito estase vendo no propio debate e se non a resolución vai a saír con emendas, con modificacións un pouco precipitadas. Eu como queiran os outros grupos. Si se mantén tal como está nós vamos a votar a favor, deixando á parte as cuestións técnicas porque eu non vou a entrar agora nin quero tan sequera poñer exemplos, pero nas que se propoñen ás veces pode haber contradiccións claras. Usamos como argumento que témola carreira superior afín e pedimos unha que a carreira superior afín está noutro lado, incluso as homólogas de grado medio están noutro lado; entón igual se vira en contra nosa o propio argumento que unhas veces usamos a favor e outras en contra, segundo conveña. Creo que todo o mundo sabe a que titulación me estou referindo. Eu aí non quero entrar, non queremos entrar de ningunha maneira porque nos pode levar a tumba-los nosos propios argumentos; á hora de pedir Diseño Gráfico, por exemplo, nos poden tumba-los propios argumentos. Entón aí, nas cuestións técnicas de que titulacións e demais, en concreto, polo menos nalgunhas, non queremos entrar. Agora, no fondo da cuestión, si se mantén así nós vamos votar a favor da filosofía; se non, si se decide estudiala con máis detalle e sacar algo que defina a filosofía, cales van se-las peticións concretas sobre bases sólidas e argumentacións sólidas e tal, tamén encantado, creo que é o que se pode facer neste caso. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Practicamente estamos todos de acordo.¿Cal é o obxectivo fundamental, entendo, desta moción e cal é o interese fundamental dos tres grupos que neste momento constituien esta Cámara?. É potencia-lo Campus de Pontevedra por unha razón moi sencilla, porque nos asiste a razón e porque é o máis discriminado, iso nadie o discute. Agora ben, ¿cando hai que efectivamente toma-la iniciativa, diríamos?. No momento no que se abra o mapa de titulacións, mentras tanto non hai nada que facer, polo tanto eu estou de acordo co Sr. García no senso de que aquí temos seis que propuxo o Consello Social, e podemos engadir tres máis. A min esto non me preocupa, o que me preocupa é que feito e aberto o mapa de titulacións aí e cando todos, por un Campus singular, porque non queremos un Campus masificado porque tampouco ten infraestructura nin sequera a cidade para un Campus masificado, sí un Campus singular e loitar por algunhas destas facultades ou escolas técnicas concretas, e loxicamente, como dicía o Sr. Mosquera, que sexan exclusivas non de Galicia, senón dos Campus de Galicia. Eu vexo a moción neste sentido e polo tanto o noso grupo non ten ningún inconveniente en apoiala neste censo. Mandámoslla ó Rector e pódense engadir outras especialidades que efectivamente non existen no Campus Galego e polo tanto podemos loitar por elas, por estas ou por outras, eu neste sentido tampouco teño inconveniente absolutamente ningún porque entendo que cando teñamos que botar toda a carne no asador vai ser precisamente no momento en que se abra o mapa de titulacións; neste momento é un trámite máis dicirllo ó Rectorado, e logo a ver o que se logra. Esto é a pura realidade e polo tanto eu creo que se estamos todos de acordo, votamos a moción neste sentido, por unanimidade e punto, se lle pareceu ó que a presentou. Sr. García García.- En primer lugar me parece adecuado posponerla a estudio, por una razón muy sencilla: hay que ir creando en la conciencia de los pontevedreses la necesidad de que hay que luchar por el Campus, hay que ir creando conciencia de que este Campus es deficiente pero no sólamente a nivel institucional, que lo tenemos claro, sino a nivel popular este Campus es insuficiente y por lo tanto tenemos la voluntad política, todos los grupos, de que se amplie, e ir creando esa conciencia progresivamente. Este es un paso más para ir creando esa conciencia y por lo tanto el aprobar la moción en el sentido de que el Rectorado asuma la propuesta hecha por esta Diputación de ampliar su propia oferta en tres titulaciones nos parece inicialmente correcto. Sr. Presidente.- Votamos a moción. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Apróbase por unanimidade e remitirase ó Rectorado para amplia-la oferta. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cultura, o Pleno acorda por unanimidade, aproba-la Moción do Deputado D. Baltasar García García sobre ampliación de tres titulacións de grado medio no Campus de Pontevedra, que é como segue: "Xustificación de motivos" Os distintos Campus das Universidades galegas medraron máis pola reivindicación local (Concellos e Deputacións) que como consecuencia dunha planificación realizada desde a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e os Claustros da Universidade. Este feito reivindicativo local acentúase ó establece-la Xunta un sistema de financiamento das infraestructuras Universitarias que implique ós entes locais. Un sistema que diluie a responsabilidade do financiamento e que será prexudicial para a Universidade. O financiamento debe ser asumido polo goberno galego mediante un Plan financeiro a varios anos que despexe a incertidume existente actualmente. Por outro lado a Universidade de Vigo aproba un Mapa de Titulacións que aínda que inicialmente pode ser aceptado non podemos desde Pontevedra pechalo como definitivo. É necesario que o teñamos aberto e que se reivindique a ampliación do mesmo cando menos con tres titulacións de tipo medio que fagan do Campus de Pontevedra un Campus máis sólido, máis consistente e deixe de estar na cola dos campus galegos. As diplomaturas ou Enxeñerías Técnicas que se poderían contemplar, entre outras, para amplia-lo Campus poderían se-las seguintes: Diplomatura en Estadística, Enxeñería Técnica de Deseño Industrial, Diplomatura en Deseño Gráfico, Enxeñería Técnica de Telecomunicacións: Sonido e Imaxe, Enxeñería Técnica de Obras Públicas, Enxeñería Técnica de Informática de Sistemas. Indiscutiblemente estas titulacións teñen un carácter orientativo do obxectivo básico: que no campus de Pontevedra se amplíe a oferta de titulacións con tres Diplomaturas ou Enxeñerías Técnicas. En base ó exposto formúlase o seguinte ACORDO Que a Deputación en Pleno se pronuncie en favor de amplia-la oferta universitaria do Campus de Pontevedra en tres titulacións de Grado Medio. Que dé conta do acordo ó novo goberno da Xunta e ó Rectorado da Universidade de Vigo. Esixir do novo goberno da Xunta un sistema de financiamento que faga efectivo o acordo de implantar en Pontevedra tres novas titulacións de Grado Medio." ------ Folla: 66,67 6.4130.- PRONUNCIAMENTO A FAVOR DA ACTUACIÓN DOS MARIÑEIROS NO INCIDENTE DA COSTA DA VELA Sr. Presidente.- Punto sexto da orde do día, pronunciamento a favor da actuación dos mariñeiros no incidente da Costa da Vela. Ten a palabra o que propuxo a moción, creo que foi Xoán Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Bos días a todos. Si, recordaremos, alá no pasado mes de xuño houbo unha iniciativa nese sentido no Pleno desta Corporación e quedou pendente para un estudio na propia Comisión de Pesca. Curiosamente o xuízo que se debía realiza-lo pasado 3 de xullo foi aprazado por causas inda non moi claras e moi xustificadas, entón consideramos que por parte da Presidencia a oportunidade de incluilo na orde do día penso que é moi correcta. Recordar pois que estamos outra vez diante deste xuízo, que se vai celebra-lo vindeiro luns, día 3 de novembro, e resumir moi brevemente a historia deste xuízo contra 37 persoas, 34 acusadas de coacción e 3 persoas acusadas de sedición. A remates do ano 1992, por encargo da Xefatura Provincial de Costas, hai unha draga, que se chama Iria Flavia, que empeza a tragar area no caladoiro da Costa da Vela que está ubicado na Península do Morrazo, na área de Cangas, para maior concreción. A actuación desta draga incluso é con nocturnidade, xa non diría con outro calificativo, pero é con nocturnidade, e prodúcese a alarma de todo o colectivo mariñeiro de baixura e marisqueo que alí traballa, faena, e demándase por parte de tódalas Confrarías de Pesca a esa Xefatura Provincial de Costas, e insisten desde esa Xefatura que teñen os preceptivos informes biolóxicos, tanto da Consellería de Pesca como do propio Costas, cando na realidade descúbrese que a Consellería de Pesca non emitira ningún informe, non hai tampouco informe medioambiental nin biolóxico, simplemente hai un estudio mínimo do CIS e reclaman a suspensión das extraccións. A propia Consellería de Pesca pide incluso ó Delegado do Goberno en Galicia a paralización daquel dragado. Non se fai caso. A problemática continúa e o 19 de febreiro de 1993 realízase unha concentración da flota de baixura de toda a provincia diante deste dragado. Alí van patrullas da armada con helicópteros e con barcos, disolven nun principio aquela concentración que había na ría, pero nese mesmo momento hai información de que a propia draga segue a traballar na mesma área. Van alá unhas determinadas embarcacións e mariñeiros e prodúcese un asalto, como diríamos entre comillas, á propia draga, e paralízase a extracción de area, pero esto provoca eses expedientes correspondentes e o xuízo, que se ía a celebrar nun principio o 3 de xullo e agora o próximo luns 3 de novembro. Estamos diante dunha nova agresión ós sectores productivos. Se demostrou claramente que non había os preceptivos informes que poderían apoiar e substentar esta iniciativa de extracción. A propia Consellería de Pesca recoñeceu e demandou na propia Delegación do Goberno, no seu momento, esta paralización, e trátase de pedir ó Pleno desta Corporación o apoio ós mariñeiros e demais persoas encausadas neste xuízo. Nese sentido demandar o apoio a eses mariñeiros porque estiveron defendendo un sector productivo básico para as súas economías e para toda a comarca, e incluso tiñan toda a razón no sentido de que se estaba a realizar unha extracción completamente inxustificada no sentido de que non estaba apoiada nos preceptivos informes. De momento nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Chillón. ¿Algunha intervención?. Procedemos polo tanto á votación da moción que di o seguinte: "Exposición de motivos. Pronunciamento: Solicitamos que por parte desta Corporación Provincial se respalde o escrito da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores desta Provincia e se faga un pronunciamento público de apoio e de solidariedade cos mariñeiros". Procedemos á súa votación polo tanto. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase por unanimidade. Vista a Moción presentada por D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, do BNG, sobre o apoio ós mariñeiros da Costa da Vela, o dictame favorable da Comisión Informativa de Pesca e Cultivos Mariños de data 17 de setembro de 1997, o Pleno acorda por unanimidade, mostra-lo seu apoio e solidariedade desta Deputación á Federación Provincial de Confrarías de Pescadores como representantes do sector da Pesca, non obstante non debe apoiar de ningunha maneira, e incluso rexeitar, a utilización da violencia en ningunha das manifestacións para a resolución dun conflicto. ------ Folla: 67,68 7.4131.- COMUNICACIÓNS Sr. Presidente.- Comunicacións. Sr. Secretario.- Darles cuenta de dos cosas. En primer lugar las Resoluciones Presidenciales dictadas entre el 22 de setiembre y el 25 de octubre, que el pasado día 27 fueron remitidas a todos los Grupos Políticos. Y luego otra Resolución Presidencial del pasado día 28 por la cual delega la Presidencia su representación en los Diputados D. Lino Fontán Mariño y D. Santiago Pazos Moreira en los actos de constitución de la Asociación Española de Ciudades de Pesca que tendrá lugar en Cadiz los días 6 y 7 de noviembre próximos. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Queda enterado o Pleno das seguintes comunicacións: A) De extractos de Resolucións Presidenciais dictadas entre o 22 de setembro e o 25 de outubro de 1997, as cales foron trasladadas ós Portavoces dos distintos Grupos Políticos. B) De Resolución Presidencial dispoñendo que os Deputados D. Lino Fontán Mariño e D. Santiago Pazos Moreira se desplacen a Cádiz os vindeiros días 6 e 7 de novembro para asistir ós actos de constitución da Asociación Española de Cidades de Pesca (AECIPE), aceptando así invitación da Excma. Deputación de Cádiz. FÓRA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: ------ Folla: 68 FÓRA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: 8.4132.- MOCIÓN DE D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA DO PSOE, SOBRE GASTOS DO CONSELLO XERAL DE EMIGRACIÓN Sr. Presidente.- Bueno hoxe pola mañá entrou unha moción tamén de D. Baltasar García sobre "Ruego se destine una partida del presupuesto de la Diputación para ayudas de gastos de funcionamiento del Consejo General de la Emigración". Bien. Pasa a Comisión. Acórdase que pase a informe da Comisión correspondente Moción de D. Baltasar García García do PSOE, sobre gastos do Consello Xeral de Emigración. ------ Folla: 68,69 9.4133.- MOCIÓN DE D. EFRÉN JUANES RODRÍGUEZ DO PSOE, SOBRE RETIRADA DE RECURSOS DA XUNTA EN EXPROPIACIÓNS PUXEIROS - VALMIÑOR Sr. Presidente.- Otra de D. Efrén Juanes que presenta tamén esta mañá, que di o seguinte: "Ante o recurso interposto pola Xunta de Galicia contra a Resolución do Xurado Provincial de Expropiación na que se fixan os prezos a pagar polos terreos para a construcción da autoestrada Puxeiros-Val Miñor e dado o prexuízo que se lle vai causar ós veciños desta comarca que poden ver como se dilata durante moitos meses o cobro dos seus terreos, ou o que aínda é peor, que vexan mermadas as valoracións das súas propiedades, xa de por si moi baixas, por todo iso este Deputado solicita se transmita á Xunta de Galicia a vontade deste Pleno de que sexa retirado de inmediato o citado recurso." Eu non sei se D. Efrén Juanes ten coñecemento do que pasou no Consello da Xunta de onte. Polo tanto se segue mantendo, sabe que se retiraron, que o Consello aprobou retirar. ¿Mantenna?. Bueno. Ten a palabra D. Efrén Juanes. Sr. Juanes Rodríguez.- Bueno. Bos días. Gracias Sr. Presidente. Sabíamos, por conversas que se mantiveron, que o Consello da Xunta de onte ía a retirar parte dos recursos presentados. Eu creo que eso o sabíamos, parte dos recursos presentados, e nós o que queremos é que os recursos se retiren na súa totalidade, e a urxencia se xustifica porque canto máis se tarde en retirar eses recursos, máis prexuízos se lle vai a causar ós veciños. Despois, se lle parece, entramos no fondo da cuestión. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Eu penso que neste momento, en que se retiraron parte, excepto os prezos de montes me parece e vostede que é veciño debe sabelo, se está dialogando cos veciños, e en caso de que non se chegue a un arreglo, plantexala de novo. Vostede sabe perfectamente que onte se retiraron os de viña, os de prado, os de labradío, etc., etc., quedaron pendentes os de montes que non se retiraron; estase a negociar nestes momentos cos veciños; se efectivamente non hai ese acordo, presentaa máis adiante, se lle parece. Sr. Juanes Rodríguez.- Eu creo que cando un se ve inmerso nun proceso de expropiacións como é neste caso, por unha obra en principio de interese xeral entre comillas, os prezos que se taxan sempre son moi por debaixo de calquera prezo de mercado. Eu realmente non entendo a actitude, neste caso da Xunta de Galicia. Os veciños, neste caso, encima de burros apaleados. Está claro que se foi á expropiación, non se chegou a acordo practicamente con nadie, o Xurado Provincial de Expropiación dictou unhas valoracións incluso por debaixo do prezo de mercado e en vez de tratar que o prexuízo sexa menor para os veciños, con este tipo de recursos o que estamos facendo é que os veciños todavía se sintan moito máis prexudicados por como se está levando o proceso de expropiación. Eu creo que se hai vontade de que non se regatee con estes prezos, non sei se o calificativo é miserables, pero polo menos moi pequenos, se hai vontade por parte desta Corporación, esta moción non ten carácter vinculante, simplemente se trata de instar á Xunta de que retire os recursos e que deixe esta-la taxación dos terreos de acordo ó que di o Xurado Provincial de Expropiacións. Penso que se estamos cos veciños neste caso, votamos a favor desta moción; se estamos defendendo outro tipo de intereses, non estamos de acordo con esta moción. Independentemente de que se chege a acordo cos veciños, esta Corporación Provincial, que debe velar polos intereses dos veciños desta provincia e concretamente dos veciños da Comarca do Val Miñor, debería votar a favor desta moción. O Xurado Provincial de Expropiacións fixo unhas valoracións de terreos e non entendo o por que a Xunta trata de mermar esas valoracións ou dilatar no tempo o pago desas expropiacións. Sinceramente é unha cuestión de vontade, esta moción non ten carácter vinculante porque nós non podemos tomar aquí ningunha decisión, simplemente instamos á Xunta sendo solidarios cos prexuízos que se lle fan ós veciños da Comarca do Val do Miñor e que se manteña esa taxación do Xurado Provincial de Expropiacións. Non se esconde nada detrás de todo esto, penso eu, é unha cuestión de vontade. Gracias. Sr. Presidente.- Eu non nego que sexa unha cuestión de vontade, Sr. Juanes, pero está clarisimo que neste momento a Xunta retirou parte dos recursos do xustiprezo. Estase nestes momentos negociando cos veciños e polo tanto entendo eu que debe quedar sobre a mesa. Elixa, ou queda sobre a mesa ou a rechazamos, pero non a rechazamos porque non defendamos ós veciños, que ese é un sofisma moi claro, defendemos ós veciños indudablemente, claro que os defendemos, como calquera, pero se onte se retiraron e neste momento estase negociando o resto, a proposta que fai esta Presidencia é deixala aí e se non hai acordo entón votamos, ou do contrario eu non podo instar á Xunta algo que fixo onte e que está a negociar cos veciños a facer hoxe ou mañá. Se o quere entender enténdeo e se non vostede elixe. Sr. Juanes Rodríguez.- Se entende perfectisimamente. Eu desde logo non vou a retira-la moción porque creo que está presentada en tempo e forma e no momento adecuado. Creo que se a Deputación Provincial se solidariza cos intereses dos veciños, eses veciños terán máis forza á hora de chegar a un acordo coa Xunta de Galicia. Se nos queremos solidarizar cos problemas dos veciños, votemos a favor desta moción, se nos solidarizamos con intereses doutro tipo votemos en contra. Eu desde logo vou a mante-la moción e pido que se vote. Gracias. Sr. Presidente.- A urxencia da moción. ¿Votos en contra?. O Grupo Popular. ¿Abstencións?. Non houbo. ¿Votos a favor?. O Grupo Socialista e o BNG. Retírase a moción. Retírase Moción de D. Efrén Juanes Rodríguez do PSOE, sobre retirada de recursos da Xunta en expropiacións das obras da autoestrada Puxeiros-Val Miñor. ------ Folla: 69,70 10.4134.- ROGOS E PREGUNTAS Sr. Presidente.- Hai tamén unha pregunta do Sr. García que di o seguinte: ¿Que actuacións vai a realiza-la Deputación para que se manteñan clases de lingua e cultura galega para os nosos emigrantes, polo profesorado máis adecuado, dado que desde fai un ano hai problemas neste sentido dentro da nosa comunidade no exterior?. Contestaráselle por escrito no seu momento. ¿Vale?. Gracias. ¿Algún rogo ou algunha pregunta máis?. Sra. Gandón Menduíña.- Bueno, dicía eu que case me dá risa, non sei xa o que pode dicir porque ó Sr. Pedrosa seguro que lle vai dar tamén. Estou desde abril esperando unha resposta a unha pregunta, e en tódolos Plenos pregunto por eso. Nada máis. É unha pregunta sobre incompatibilidades dos funcionarios. Sr. Presidente.- Firmei, firmei eu algo. En primeiro lugar contestaráselle, pero se non estou equivocado xa se lle contestou, miraremos a ver porque eu teño idea de habela firmado. Comprobarei se efectivamente iso saiu ou non saiu porque ten que estar rexistrado, e do contrario non se preocupe vostede que se contestará, agora, contestarase cando o crea conveniente. ¿De acordo?. Pero repito que creo que xa a contestamos. Pois cando crea conveniente e nun tempo prudencial, igual que fan vostedes e creo que lle contestou D. Julio Pedrosa, vostede estivo nun goberno, pasaron dous anos e non contestaban preguntas, polo tanto non veña agora dando exemplo de celeridade. Dígame se é certo tamén, conteste. Sra. Gandón Menduíña.- Estou esperando que vostede remate e se tranquilice. Sr. Presidente.- Eu estou tranquiliño. Sra. Gandón Menduíña.- Bueno, non o parece. Non fale de oídas; se o Sr. Pedrosa tivo ese problema, entón o sinto por el porque desde logo non o plantexou nunca, a min non recordo que nunca me reclamara o Sr. Pedrosa ningunha pregunta, nin el nin ningún do seu grupo, a min, que tivera que contestar eu, que non era Alcaldesa da cidade, que era Concelleira, ningunha. E se algunha vez mandaron unha e non se lle contestou, pois foron tontos porque nunca reclamaron. Iso para empezar, pero eu nunca deixei unha pregunta sen contestar, ou sexa, non fale de oídas que queda feo porque se din cousas que non son certas, e o Sr. Pedrosa non lle pudo dicir iso porque se di iso di cousas que non son certas. Eu nunca deixei ningunha pregunta dirixida a min sen contestar, nunca, e ademais contestada rapidamente. Segundo, esta Deputación Provincial, Sr. Presidente, non é a súa casa nin o seu negocio privado, sitúese ben; se vostede nega información á oposición, dá o mesmo que sexa eu, da o mesmo, sobre algo que ten vostede obrigación de contestar, creo que se contesta. Por si só, ese comportamento, e esa chulería de cando a mi me parezca, no seu negocio privado, aquí está fóra de lugar. Eu fixen unha pregunta correcta, por escrito, correctisima, fai creo que seis meses ou sete, xa perdín a conta, en abril, e vostede sistematicamente, Pleno tras Pleno, di que non se preocupe, que lla vou a contestar, e agora, seis meses despois di cando a min me pareza; non, eso na súa casa Sr. Presidente, aquí non, é a Deputación Provincial. Sr. Presidente.- Mire vostede, dixen tamén cando crea conveniente, pero dentro dunha orde. E eu podo garantizarlle a vostede, e agora si me acordo, que esa pregunta á que vostede alude, as incompatibilidades, foille contestada, e invítolle agora a ver seguramente no Rexistro, a ver se a recibiu ou non, foi contestada, recordo perfectamente que a firmei. Sra. Gandón Menduíña.- ¿Cando?. Sr. Presidente.- Pois non sei, foi un destes días, seguro. Eu creo que se está contestando absolutamente a todo, con máis ou menos celeridade pero creo que con relativa celeridade. Sra. Gandón Menduíña.- Non se acorda doutra que tamén pasaron sete meses, e despois de sete meses me dixeron, pase vostede a ver, pida vostede un expediente non sei donde, despois de sete meses me contestaron, é que é un pouco complicado de contestar. Eso se contesta nunha semana, en quince días, nun mes, en dous, pero en sete non, que esta non é tan difícil de contestar, non sei porque vostede se pon así. Eu o que denoto é un mal funcionamento desto, e eu o plantexei de forma case de broma, non sei por que se pon vostede así, e desde logo ese final que dixo antes está totalmente fóra de lugar para un Presidente dunha Deputación, sinceiramente, nada máis. Sr. Presidente.- Bueno, eso é o que cree vostede; eu creo que os feitos demostran que se están contestando tódalas preguntas de tódolos grupos e polo tanto esa seguramente está contestada tamén, con toda seguridade, se non a recibe nun tempo prudencial póñase en contacto con esta Presidencia que lle garantizará mediante o Rexistro que efectivamente foi contestada. ¿De acordo?. Sra. Gandón Menduíña.- De acordo. Sr. Presidente.- ¿Algo máis?, ¿nada máis?. Levántase a sesión, moitas gracias. E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Presidente, sendo as once horas e cincuenta minutos do expresado día, dase por rematada a sesión e dela exténdese a presente Acta, que asinará o Ilmo. Sr. Presidente comigo, o Secretario, que dou fe. ------

 • Acta de sesión 1997/11/28_Ordinaria

  1997-11-28_Ordinaria

  Folla: 71 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 28 de novembro de 1997 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día vinteoito de novembro de mil novecentos noventa e sete, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse as Señoras/es Deputadas/os, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Adolfo Campos Panadeiros, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Baltasar García García, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Julio Sayáns Bugallo, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Pablo Vázquez Caride, D. Roberto Vázquez Souto e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Xosé Manuel Barros González, Dona Ramona Castaño López nin D. Santiago Tirado Serén, quen excusa a súa ausencia. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Señores Deputados, señoras, señores, comezamos o Pleno ordinario correspondente ó mes en curso. 1.4135.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Primeiro punto da orde do día. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior, ordinaria, do 31 de outubro de 1997. ¿Hai algunha alegación á acta?. Apróbase polo tanto por unanimidade. O Pleno acorda, por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 31 de outubro de 1997. ------ Folla: 71,72 2.4136.- DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA DA OBRA "ACCESO Á UNED" (PONTEVEDRA) Sr. Presidente.- Punto dous da orde do día. Declaración de utilidade pública da obra "Acceso á UNED de Pontevedra". ¿Alguien quere toma-la palabra?. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase por unanimidade o punto dous da orde do día, Declaración de utilidade pública da obra "Acceso á UNED de Pontevedra". Visto o informe do Sr. Enxeñeiro Técnico da Zona, de 16 de setembro de 1997, en relación coa obra "Acceso á UNED (Pontevedra)", pertencente a Fondos Propios 1997, sinalando a apremiante necesidade de acometela para dotar de mellor capa de rodadura e de arcéns a un vial que, coa súa actual estructura, pon en perigo a seguridade de vehículos, alumnos e persoal docente que a diario acceden a tal centro, e promovida á Xunta de Galicia a solicitude de declaración de urxente ocupación de bens e terreos afectados, en virtude de acordo plenario de 26 de setembro do ano en curso, o Pleno de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por unanimidade, a declaración de utilidade pública da obra "Acceso á UNED (Pontevedra)", de Fondos Propios 1997, a fin de permiti-la continuidade do expediente de urxente ocupación que garinta a dispoñibilidade dos terreos precisos para executa-la referida obra, coordinadamente coa execución da "Estrada Pontevedra - Casas Novas" que acomete a Xunta de Galicia e que entronca coa mesma. ------ Folla: 72,73 3.4137.- SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DE DECLARACIÓN DE URXENTE OCUPACIÓN DE TERREOS E BENS AFECTADOS POLA OBRA "EP RUBIÓS - CARRASQUEIRA" (POL 1997) Sr. Presidente.- Punto tres. Solicitude á Xunta de Galicia de declaración de urxente ocupación de terreos e bens afectados pola obra de Rubiós-Carrasqueira correspondente ó POL de 1997. Ten a palabra Dona Ana Gandón. Sra. Gandón Menduiña.- Moitas gracias. Si, só para dicir que aínda que é moi pouca a cantidade que está destinada para indemnizacións, polo cal é pouco o terreo que se vai afectar, non nos parece en absoluto razonable que se inicie o expediente de contratación a primeiros de ano, que se adxudique a obra en marzo ou abril, creo que en abril exactamente, e que agora, a finais de ano, se inicie o tema da expropiación. Nos parece que como procedemento é moi pouco presentable. Non vamos a votar a favor por este motivo. Moi pouco presentable e moi pouco lóxico dende logo e non apropiado para unha Administración Pública. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra o Sr. Juanes. Sr. Juanes Rodríguez.- Bos días. Coincidindo un pouco co plantexamento de Ana, desde logo estamos en desacordo coa cuestión procedimental, pero tamén non vamos a ser cómplices da sistematicidade con que esta Institución vai a urxente ocupación. Eu estiven vendo o expediente e en ningún lado aparece onde se fundamenta que é necesaria esa declaración de urxente ocupación. Sabemos o que nos pasou cunha estrada no Concello de Tui, que non foi aceptada esa urxente ocupación. Creo que hai que face-las cousas cun mínimo de seriedade; si realmente hai que ocupar terreos, unha vez que se fai a adxudicación se pode inicia-lo trámite de ocupación, de expropiación pola vía ordinaria e non entrar nesta sistemática de urxente ocupación, cando a Xunta sabemos que está rexeitando estes expedientes de urxente ocupación. Creo que estamos caendo na improvisación de sempre e que ó final repercute en que as obras, creo que esto é xa a cantinela de sempre, se dilaten no tempo, pagando os veciños esas consecuencias. Gracias. Vamos a votar en contra por todo iso, loxicamente. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. PSOE. ¿Abstencións?. BNG. ¿Votos a favor?. Apróbase coa maioría do Partido Popular. Aprobándose inicialmente e exposto ó público o Proxecto de "EP Rubios - Carrasqueira", pertencente ó Programa Operativo Local 1997, con presuposto para coñecemento da Administración de CORENTA E CINCO MILLÓNS SETECENTAS VINTEDÚAS MIL DUASCENTAS TRINTA E NOVE PESETAS (45.722.239), desglosado en presuposto de execución por contrata por importe de CORENTA E TRES MILLÓNS SEISCENTAS MIL DUASCENTAS TRINTA E NOVE PESETAS (43.600.239), e un capítulo de indemnizacións por importe de DOUS MILLÓNS CENTO VINTEDÚAS MIL PESETAS (2.122.000), en virtude de acordo da Comisión de Goberno de 13 de marzo de 1997, resultando aprobado definitivamente, de forma automática, ó non producirse reclamacións durante o período de información pública; e adxudicándose a obra a CONSTRUCCIONES CARRO, SL., na cantidade de CORENTA E TRES MILLÓNS CENTO SESENTA E OITO MIL PESETAS (43.168.000), en virtude de acordo da Comisión de Goberno de 24-04-97, e dado que a referida obra conleva a afectación de terreos particulares, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por maioría de votos do Grupo Popular, co voto en contra do Grupo Socialista e a abstención do BNG, solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación de terreos e bens afectados por dita obra, co que se iniciará o expediente expropiatorio da mesma. Sr. Presidente.- Logo veñen os puntos catro e cinco que se refiren practicamente ó mesmo. Se lles parece ben podémolos discutir simultaneamente e se non lles parece ben discutímolos individualmente. ¿Conxuntamente verdade?. Punto catro. Aprobación de Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para a execución da obra ensanche e acondicionamento do acceso oeste ó Grove (San Vicente do Mar-A Lanzada). Quinto. Compromiso de posta a disposición por esta Deputación en favor da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda dos terreos necesarios para executa-la obra de ensanche e acondicionamento do acceso oeste ó Grove- San Vicente do Mar-A Lanzada. ¿Algunha intervención?. Ningunha intervención. Procedemos polo tanto conxuntamente á votación destes dous puntos. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbanse os dous puntos por unanimidade. ------ Folla: 73,75 4.4138.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A EXECUCIÓN DA OBRA DE "ENSANCHE E ACONDICIONAMENTO DO ACCESO OESTE Ó GROVE" (SAN VICENTE DO MAR-A LANZADA) Aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, en sesión celebrada o 9 de outubro do ano en curso, o convenio de colaboración entre a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, para o "Ensanche e acondicionamento do acceso Oeste ó Grove (San Vicente do Mar - Praia da Lanzada)", o Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo referido convenio que queda redactado da seguinte maneira: CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ESTRADA DE ACCESO Á ZONA OESTE DO GROVE E ISTMO DA LANZADA En Santiago de Compostela, a de de mil novecentos noventa e sete. REUNIDOS Dunha parte o Excmo. Sr. D. Xosé Cuiña Crespo, Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta de Galicia, facultado para a formalización deste convenio pola Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e o seu Presidente. Doutra, o Ilmo. Sr. D. Manuel Abeledo López, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o art. 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Ambos recoñécense mutuamente na calidade en que interveñen coa capacidade legal necesaria para o outorgamento deste convenio e ó efecto EXPOÑEN A Provincia de Pontevedra representa un máximo expoñente da riqueza que o sector turístico está a xerar para a nosa Comunidade. A necesidade dunhas comunicacións eficaces e seguras promove o investimento no acondicionamento e mellora daquelas estradas de Galicia que soportan un volume de tráfico relevante e que son o apoio do citado sector. Conscientes de que unha infraestructura viaria insuficiente vai en detrimento do potencial da nosa Comunidade, o menoscabo para a economía da provincia de Pontevedra faise patente de non abordarse o obxecto do presente convenio: "Acondicionamento e mellora da estrada do acceso oeste ó Grove (San Vicente do Mar - A Lanzada)" de titularidade da Deputación Provincial de Pontevedra, e da "Estrada do acceso este ó Grove (Istmo da Lanzada)" de titularidade da Comunidade Autónoma. Pola súa parte a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda ten entre os seus obxectivos a mellora da rede viaria de Galicia de xeito que se proporcione ós usuarios da rede unha conducción cómoda e segura, se facilite o acceso ós distintos equipamentos e se fomente un desenvolvemento armónico de tódalas comarcas. Neste senso, a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e a Deputación Provincial de Pontevedra, conscientes da necesidade de levar a cabo as actuacións de mellora nas estradas mencionadas deciden formalizar un convenio de colaboración con suxeición ás seguintes CLÁUSULAS Primeira.- A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda comprométese á elaboración dos Proxectos, contratación, dirección e execución das obras de - "Ensanche e acondicionamento do acceso Oeste ó Grove (San Vicente do Mar-A Lanzada)". - "Ensanche e acondicionamento do acceso Este ó Grove (Istmo da Lanzada)". Segunda.- O orzamento necesario para a execución das obras mencionadas anteriormente ascende á cantidade de SEISCENTOS NOVENTA E SETE MILLÓNS DE PESETAS (697.000.000) con cargo á aplicación orzamentaria 06.03.413 B 600.1 e número de proxecto 06.03.94.100000.057, e coas seguintes anualidades: 1997 1.000.000 ptas. 1998 25.000.000 ptas. 1999 200.000.000 ptas. 2000 471.000.000 ptas. As expropiacións correspondentes ó "Ensanche e acondicionamento do acceso Este ó Grove (Istmo da Lanzada)" serán asumidas pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Terceira.- A Deputación Provincial de Pontevedra, en orde a garanti-la efectividade deste Convenio e previa á formalización do mesmo aportará testemuña do acordo adoptado en Pleno, relativo ós seguintes extremos: a) Posta a disposición, libre de cargas e gravames de tódolos terreos necesarios para a normal execución das obras obxecto do presente convenio correspondentes ó proxecto de "Ensanche e acondicionamento do acceso Oeste ó Grove (San Vicente do Mar-A Lanzada)". b) Compromiso de concesión dos correspondentes permisos e autorizacións para a execución das obras. c) Compromiso de recibi-las obras realizadas correspondentes ó treito San Vicente do Mar-A Lanzada e asumi-la súa conservación e explotación. Cuarta.- A Deputación Provincial de Pontevedra, como trámite previo á adxudicación das obras, achegará a oportuna certificación de dispoñibilidade dos terreos nos termos do apartado a) da cláusula precedente. Quinta.- Para o cumprimento do presente convenio constituirase unha Comisión de Seguimento formada por un representante da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e un representante da Deputación. Tódalas incidencias que poidan xurdir na aplicación deste convenio serán presentadas a través da indicada Comisión de Seguimento, que resolverá de mutuo acordo. En todo caso, a solución das incidencias estará condicionada polas limitacións orzamentarias indicadas na cláusula segunda. O incumprimento por calquera das partes das cláusulas do presente convenio poderá dar lugar á denuncia deste, someténdose para a resolución da controversia á superior autoridade do Consello da Xunta de Galicia. Sexta.- En todo caso, a contribución financeira da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda non implicará subrogación desta a ningún dereito nin obriga que se deriven da titularidade da obra, que corresponderá á Deputación Provincial de Pontevedra no treito entre San Vicente do Mar e A Lanzada. Sétima.- Recibidas as obras pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, serán entregadas ó uso público correspondéndolle á Deputación Provincial de Pontevedra a súa conservación e explotación segundo o previsto no apartado c) da cláusula cuarta sen prexuízo das responsabilidades que correspondan ó contratista derivadas do contrato de obras e da formalización da correspondente acta de entrega. Oitava.- A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, non asumirá os aumentos que se produzan por excesos de medición, reformados, revisión de prezos ou por calquera outra causa, limitándose a súa aportación económica ó pactado no presente convenio. Novena.- A vixencia do presente convenio corresponderase co prazo de execución das obras ata a súa recepción definitiva, e en todo caso ata o 31 de decembro do 2.000. Así o outorgan no lugar e data do encabezamento, subscribindo o presente convenio por triplicado exemplar. O CONSELLEIRO DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA, Asdo. Xosé Cuiña Crespo O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, Asdo. Manuel Abeledo López Así mesmo, o Pleno acorda por unanimidade, facultar ó Ilmo. Sr. Presidente para subscribi-lo presente convenio, así como para resolver calquera incidencia derivada do desenvolvemento do expediente. ------ Folla: 75,76 5.4139.- COMPROMISO DE POSTA A DISPOSICIÓN, POR ESTA DEPUTACIÓN, EN FAVOR DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA, DOS TERREOS NECESARIOS PARA EXECUTA-LA OBRA DE "ENSANCHE E ACONDICIONAMENTO DO ACCESO OESTE Ó GROVE" (SAN VICENTE DO MAR-A LANZADA) Autorizándose polo Consello da Xunta de Galicia do pasado 9 de outubro a sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e esta Excma. Deputación Provincial, para a execución das obras de "Ensanche e acondicionamento do acceso oeste ó Grove (San Vicente do Mar-A Lanzada)", e á vista do clausulado do referido convenio, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, acorda por unanimidade: 1º.- O compromiso de posta a disposición, libres de cargas e gravames, de tódolos terreos necesarios para a normal execución da referida obra, obxecto do Convenio. 2º.- A concesión dos permisos e autorizacións que sexan necesarias, no seu caso, para a execución das obras. 3º.- A obriga de asumir, unha vez recibidas as obras, a conservación e explotación das mesmas. ------ Folla: 76 6.4140.- RENUNCIA Ó CARGO DO DEPUTADO PROVINCIAL POLO PSOE D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA Sr. Presidente.- Punto sexto. Renuncia ó cargo do Deputado Provincial polo Partido Socialista Obrero Español D. Baltasar García García. Bueno, loxicamente, como non pode ser doutra forma, o Pleno aproba a renuncia do compañeiro do Partido Socialista D. Baltasar García. E creo que aquí podo falar en nome absolutamente de tódolos compañeiros que formamos esta Corporación. Sentimos, despois de estar con nós xa dous anos e medio, que se vaia como compañeiro. En todo caso, agradecerlle todo o que traballou nesta casa, moitas veces con distinto criterio do que está falando neste caso, pero que non cabe dúbida que calquera dos Deputados que formamos esta Corporación cando defendemos algo, aínda que con dispar criterio, defendemos o que pensamos que é mellor para a provincia de Pontevedra, e neste sentido eu non dubido de que Baltasar, en tódalas súas intervencións, incluso cando tivemos "rifi-rafes" o fin era logra-lo mellor, cada un desde o seu criterio para o ben desta provincia. Moitisimas gracias Baltasar, e repito de verdade que lamentamos que te vaias. Sr. García García.- Me ha sido grato pasar esta experiencia en la Diputación, pero ha llegado un momento en que uno toma la decisión de renunciar a ser Diputado por múltiples causas, pero les agradezco el comportamiento en líneas generales. Yo creo que siempre hemos defendido posiciones políticas, nunca posiciones personales y, como decía bien el Presidente, en el rifi-rafe a veces había cuestiones que podrían llevarnos a situaciones confusas. Pero yo creo que siempre, desde ambas partes, mantuvimos posiciones claramente políticas, diferenciadas, indiscutiblemente, como no podía ser de otra forma, ya que representamos opciones en la sociedad también distintas. La verdad es que yo nunca he sabido mucho que decir en estos casos, pero me ha sido grato conocerles a ustedes y ha sido una experiencia enriquecedora para mi. Nada más y gracias. Hasta luego. Sr. Presidente.- Bueno, pues que tengas éxitos a donde vayas. En todo caso podes seguir aí. El Sr. García García abandona su escaño y se sienta entre el público. Resultando que por D. Baltasar García García, Deputado Provincial polo Partido dos Socialistas de Galicia, Partido Socialista Obrero Español, elexido en representación do Partido Xudicial de Pontevedra nas eleccións celebradas en 1995, preséntase renuncia ó cargo de Deputado Provincial por motivos persoais. Considerando que a Xunta Electoral de Zona de Pontevedra proclamou Deputados Provinciais suplentes polo Partido Xudicial de Pontevedra a D. Emiliano Lage Rodríguez, D. Manuel Grela Betoret e Dona Mª Consuelo Besada Lores, respectivamente e pola indicada orde. Vistos os artigos 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 73 da Lei 7/85, reguladora das Bases de Réxime Local, e 208 da Lei Electoral Xeral de 19 de xuño de 1985, así como a Instrucción da Xunta Electoral Central de 19 de xullo de 1991. Acórdase por unanimidade, acepta-la renuncia ó cargo de Deputado Provincial presentada por D. Baltasar García García, agradecéndolle a colaboración prestada, remitindo certificación acreditativa do presente acordo á Xunta Electoral Central e á Xunta Electoral Provincial, coa indicación de que, a xuízo da Corporación e á vista da acta da Xunta Electoral de Zona de Pontevedra, de data 3 de xullo de 1995, corresponde cubri-la vacante a D. Emiliano Lage Rodríguez. ------ Folla: 76,78 7.4141.- MOCIÓN DA PRESIDENCIA SOBRE REPRESENTACIÓNS EN ÓRGANOS COLEXIADOS Sr. Presidente.- Ben, pasamos ó punto sete. Moción da Presidencia sobre representacións en órganos colexiados. Ten a palabra o Sr. Secretario. Sr. Secretario.- Como consecuencia de la renuncia de los Diputados D. Miguel Domínguez Vaz y D. José Ramón Abal Varela, la Diputación ha quedado coja en su representación en diversos organismos y entonces la Presidencia propone al Pleno la designación de las personas que los deban sustituír de la siguiente forma: D. Julio Sayáns Bugallo en el Centro de Formación Profesional "Príncipe Felipe", en la Comisión Provincial de Saneamiento y en el Comité Provincial de la Cruz Vermella; D. Roberto Vázquez Souto en el Patronato Provincial de Turismo Rías Baixas, en la Comisión Provincial de precios en Clínicas, Sanatorios y Hospitales, en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la FEGAMP, en el Patronato de la Mejora de la Vivenda Rural y en el Consejo de Administración del CPAM; D. Rafael Louzán Abal en el Consejo de Administración de Xestur y en el Consejo de Administración del CPAM y D. Ramón Sestelo Fernández en el Centro de Formación Profesional "Príncipe Felipe". Esas son las propuestas de la Presidencia. Sr. Presidente.- ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias Sr. Presidente. Primeiro unha pregunta, ¿hai que votar ou non hai que votar?. Hai que votar. Bueno. Eu entón lamento moito ter que manifesta-la nosa postura en contra e quero explicala. Evidentemente, no CPAM ou nunha Comisión de Deputación o Grupo Popular e o Presidente que o dirixe ten toda a capacidade para nomear a quen queira, nós aí non temos nada que dicir. Pero no resto dos organismos, tal como sucedeu xa cando se constituiu a Corporación, son representantes da Corporación, que aínda que vostedes teñen maioría, cremos, como xa dixemos no seu momento, que a Corporación é plural e a representación nalgúns sitios podía ser plural. Como eso non é así, como vostedes acaparan absolutamente todo, absolutamente ata organismos que non valen absolutamente para nada, non podemos avalar eso, independentemente da valía. Non entramos nin quen é en cada un, que quede claro, non estamos cuestionando a valía de ninguén. En certos organismos que son representacións da Corporación non se respeta esa pluralidade e o acordo neste caso vai na mesma dirección de non respeta-la pluralidade, polo tanto na liña que votamos cando foi o primeiro nomeamento, vamos a votar en contra. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. En contra BNG. Abstención o Grupo Socialista. A favor o Grupo Popular. Apróbase por maioría. MOCIÓN DA PRESIDENCIA Os artigos 33-2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e 70-3 do ROF, atribúen ó Pleno da Corporación a organización da Deputación. Por outra banda, o artigo 58 c) do ROF establece que o nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados é competencia do Pleno. Producíndose a renuncia ó cargo de Deputados Provinciais por parte de D. Miguel Domínguez Vaz e D. José Ramón Abal Varela e o subseguinte nomeamento dos seus substitutos D. Julio Sayáns Bugallo e D. Roberto Vázquez Souto, procede, como é lóxico, realizar unha reorganización do grupo de goberno desta Deputación, o que, en parte, iniciouse no día de onte coa designación dun novo Vicepresidente e membro da Comisión de Goberno, co outorgamento de delegacións desta Presidencia e coa adscripción a Comisións Informativas dos novos Deputados, en virtude de sendas Resolucións Presidenciais. En razón do exposto no parágrafo anterior, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular, co voto en contra do BNG e coa abstención do PSOE, a adopción do seguinte ACORDO Ante as renuncias ó cargo de Deputado Provincial de D. Miguel Domínguez Vaz e D. José Ramón Abal Varela, acórdase, a proposta da Presidencia, designar representantes da Corporación nos órganos colexiados que se indican ós Sres. Deputados que igualmente se sinalan: * D. Julio Sayáns Bugallo en: - Centro de Formación Profesional "Príncipe Felipe". - Comisión Provincial de Saneamento. - Comité Provincial da Cruz Vermella Española. * D. Roberto Vázquez Souto en: - Patronato Provincial de Turismo "Rías Baixas". - Comisión Provincial de Prezos en Clínicas, Sanatorios e Hospitais. - Comisión de Industria, Comercio e Turismo da FEGAMP. - Patronato de Mellora da Vivenda Rural. - Consello de Administración do CPAM. * D. Rafael Louzán Abal no Consello de Administración de Xestur Pontevedra. * D. Ramón Sestelo Fernández no Centro de Formación Profesional "Príncipe Felipe". ------ Folla: 78,79 8.4142.- COMUNICACIÓNS Sr. Presidente.- Comunicacións. Sr. Secretario.- Bueno, darles cuenta de una serie de Resoluciones Presidenciales en virtud de las cuáles en la primera de ellas se nombra a D. Rafael Louzán Abal, Vicepresidente de la Diputación y al mismo tiempo miembro de la Comisión de Gobierno. Otra Resolución Presidencial por la que se designan miembros de Comisiones Informativas a los dos nuevos Diputados: D. Julio Sayáns Bugallo en la de Industria, Agricultura, Ganadería y Montes, en Cultura, en Economía y Hacienda, en Sanidad, Acción Social e Muller, en Vías e Obras, en Urbanismo, Vivenda y Medio Ambiente, en Deportes, Xuventude y Turismo y en la Comisión Especial de Cuentas; D. Roberto Vázquez Souto en la de Cooperación y Mancomunidades, en la de Cultura, en la de Economía y Hacienda, en la de Pesca y Cultivos Marinos, en la de Deportes, Xuventude y Turismo, en la de Vías e Obras, en la de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y en la Especial de Cuentas. A su vez, a D. Ramón Sestelo Fernández en la Comisión Informativa de Deportes, Xuventude y Turismo y en la de Sanidad, Acción Social y Muller. Y al mismo tiempo el Sr. Sestelo causa baja en la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. También en virtud de otra Resolución Presidencial se designa Diputado-Delegado en la Ciudad Infantil "Príncipe Felipe", en el Centro de Vacaciones de la Lanzada y en el Asilo de Pontevedra a D. Ramón Sestelo Fernández por renuncia de D. José Ramón Abal Varela. Y en la Comunidad de Vecinos del Edificio Alameda y en la Comunidad de Vecinos de la Casa de San Antoniño a D. Julio Sayáns Bugallo por renuncia al cargo de Diputado Provincial del Sr. Domínguez Vaz. Y al mismo tiempo también darles cuenta del resto de las Resoluciones Presidenciales dictadas entre el 27 de octubre y el 22 de noviembre que se ha dado traslado a todos los partidos. Así también, en virtud del acuerdo que adoptó la Comisión Informativa extraordinaria de Deportes, Xuventude y Turismo, la Presidencia, a propuesta de la misma, resuelve designar Presidente de dicha Comisión a D. Julio Sayáns Bugallo. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Queda enterado o Pleno das seguintes comunicacións: A) De Resolución Presidencial pola que se nomea a D. Rafael Louzán Abal, Vicepresidente da Deputación e ó mesmo tempo membro da Comisión de Goberno. B) De Resolución Presidencial pola que se designan membros de Comisións Informativas ós dous novos Deputados. D. Julio Sayáns Bugallo, na de Industria, Agricultura, Gandería e Montes; en Cultura; en Economía e Facenda; en Sanidade, Acción Social e Muller; en Vías e Obras; en Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente; en Deportes, Xuventude e Turismo e na Comisión Especial de Contas. A D. Roberto Vázquez Souto, na de Cooperación e Mancomunidades; na de Cultura; na de Economía e Facenda; na de Pesca e Cultivos Mariños; na de Deportes, Xuventude e Turismo; na de Vías e Obras; na de Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente e na Especial de Contas.Tamén se nomea a D. Ramón Sestelo Fernández na Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e Turismo e na de Sanidade, Acción Social e Muller; causando baixa ó mesmo tempo na Comisión Informativa de Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente. C) De Resolución Presidencial pola que se designa a D. Ramón Sestelo Fernández Deputado - Delegado na Cidade Infantil "Príncipe Felipe", no Centro de Vacacións da Lanzada, así como no Asilo de Pontevedra por renuncia de D. Ramón Abal Varela. E tamén se designa a D. Julio Sayáns Bugallo na Comunidade de Veciños do Edificio Alameda e na Comunidade de Veciños da Casa de San Antoniño por renuncia do Deputado Sr. Domínguez Vaz. D) De extractos de Resolucións Presidenciais dictadas entre o 27 de outubro e o 22 de novembro e que foron trasladadas ós distintos grupos políticos. E) De Resolución Presidencial pola que a proposta da Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e Turismo, a Presidencia designa Presidente da mesma a D. Julio Sayáns Bugallo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: Sr. Presidente.- Fóra da orde do día traemos algúns temas. ------ Folla: 79 9.4143.- MOCIÓN DE D. BALTASAR GARCÍA GARCÍA DO PSOE SOBRE OS PLANS PROVINCIAIS Sr. Secretario.- Hay aquí una moción de Baltasar García que había propuesto la constitución de una Comisión Especial para tratar de la unificación de los planes de la Diputación, pero al no estar el Sr. García y al existir un nuevo Decreto unificando los planes parece que ya no tiene objeto. Sr. Presidente.- La pasamos a Comisión. Pase a Comisión. Acórdase que pase á Comisión Informativa correspondente a Moción presentada por D. Baltasar García García do PSOE sobre os Plans Provinciais. ------ Folla: 79 10.4144.- PARTICIPACIÓN DA Excma. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA NA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIDADES DA PESCA (AECIPE) Sr. Presidente.- Vamos a ver. Dar conta da participación da Excma. Deputación de Pontevedra na Asociación Española de Ciudades de Pesca (AECIPE). Esto ya pasó por Comisión. Se acuerda otorgar la Vicepresidencia primera a la Excma. Diputación de Pontevedra y el Pleno queda enterado y aprueba la autorización de participación de la Excma. Diputación. Esto no se vota. Visto o dictame da Comisión Informativa de Pesca e Cultivos Mariños de data 19 de novembro de 1997, así como a acta fundacional da entidade denominada ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIDADES DA PESCA (AECIPE), onde se acorda outorga-la Vicepresidencia 1ª da Excma. Deputación de Pontevedra, o Pleno acorda quedar enterado e aproba a autorización de participación da Excma. Deputación en ACEIPE. ------ Folla: 79,80 11.4145.- APROBACIÓN ESTATUTOS DA FUNDACIÓN "INSTITUCIÓN FERIAL DE VIGO" (IFEVI) Sr. Presidente.- Traemos fóra da orde do día, rompendo un pouco o criterio de todos, absolutamente de todos, porque saben vostedes que non me gusta tampouco traer fóra da orde do día, o tema dos estatutos da Institución Ferial de Vigo. O motivo de traelo fóra da orde do día, en todo caso creo que estivo nas carpetas do Pleno para que o viran, foi debido a que nos chegaron tarde os Estatutos é que era urxente sometelo ó Pleno posto que a subvención que concede para este tema a Xunta de Galicia tenno que invertir ou comprometer antes de fin de ano. Por eso se trouxo fóra da orde do día. En todo caso vamos a vota-la urxencia. Vótase a urxencia. ¿Votos en contra da urxencia?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Apróbase a urxencia por unanimidade. Bueno, vamos a ver, o acordo implica os seguintes puntos: primeiro, constituirse como membro fundador da Fundación Institución Ferial de Vigo (IFEVI); segundo, apróba-los Estatutos definitivos da citada Fundación; terceiro, aportar a dita Fundación un capital de 10.000.000 de pesetas que se farán efectivos con cargo ós presupostos provinciais do 97, 98 e 99 da seguinte forma: en 1997, 100.000 pesetas; en 1998, 5.000.000 de pesetas; en 1999, 4.900.000 pesetas. ¿Algunha intervención?. Dona Ana Gandón. Sra. Gandón Menduiña.- Si, é para dicir, Sr. Presidente, que a vostede non lle gustará, pero de feito hoxe temos máis temas fóra da orde do día que dentro da orde do día. A orde do día é case ridícula no seu contido e resulta que logo chegamos antes do Pleno a ve-la carpetiña e fóra da orde do día nos vén todo o matute. Non lle gustará pero pasa, e pasa máis do que debía pasar e pasa máis ó mellor con temas que poden ter incluso máis entidade que os que veñen na orde do día. Con respecto a este, efectivamente ten tres partes. Nós naturalmente somos partidarios, parécenos ben que a Deputación forme parte desa Fundación, parécenos ben que aporte esa cantidade que ademais por outra parte é bastante cativa, pero inclúe tamén unha modificación de Estatutos e esa modificación de Estatutos non vén acompañada de ningún informe, a non ser que entendamos que un escrito dun concelleiro responsable do Concello de Vigo é un informe técnico. Evidentemente, é un escrito que mete alí sobre o tema e punto. Nós polo tema e pola importancia que ten vamos a votar a favor, pero gustaríanos haber tido tempo e que o tema viñera na orde do día para haber podido estudiar a fondo o que implica a modificación deses Estatutos e que non están absolutamente nada claras no expediente que se nos puxo a disposición. Nada máis. Sr. Presidente.- En todo caso Ana estes Estatutos foron aprobados xa por todos, absolutamente por tódolos membros, polo tanto non creo que haxa ningunha cousa importante que nos poida desfavorecer. Eu trato por tódolos medios de non traer temas fóra da orde do día, e de feito hoxe dase esta casualidade. Creo que non ten sinceramente maior relevancia, foi porque chegaron tarde, porque se non loxicamente houberámolo metido dentro da orde do día. Nos pediron de Vigo que por favor o metéramos neste Pleno como fora. Procedemos polo tanto á súa votación, dos tres puntos. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?.¿Votos a favor?. Apróbase por unanimidade os tres puntos que anteriormente lin. Vistos os Estatutos definitivos da Fundación "Institución Ferial de Vigo" (IFEVI), integrada por un total de 41 artigos e unha Disposición Adicional, segundo os cales a Deputación Provincial de Pontevedra ten a consideración de membro fundador e á vista dos informes favorables de Secretaría e Intervención, o Pleno acorda por unanimidade o seguinte: 1º.- Constituirse como membro fundador da Fundación "Institución Ferial de Vigo" (IFEVI). 2º.- Aproba-los Estatutos definitivos da mencionada Fundación. 3º.- Aportar a dita Fundación un capital de 10.000.000 pesetas, que se farán efectivos con cargo ós Presupostos provinciais de 1997, 1998 e 1999 da seguinte forma: - En 1997, 100.000 pesetas - En 1998, 5.000.000 pesetas - En 1999, 4.900.000 pesetas ------ Folla: 80,83 12.4146.- SÉTIMO EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS MEDIANTE TRANSFERENCIA POR SOBRANTES DO EXERCICIO DE 1997 Sr. Presidente.- Outro tema fóra da orde do día. Sétimo expediente de suplementos de crédito mediante transferencia por sobrante do exercicio de 1997. É un expediente de suplementos de crédito que afecta a catro capítulos, un total de 21.522.118 pesetas. Procedemos á votación da urxencia. Indudablemente púdose traer antes, pero como vostedes saben esto ten que saír a exposición ó público para aprobalo definitivamente. Para que estes cartos, que son certos compromisos que ten xa a Deputación, poidan ser efectivos neste exercicio, non nos quedaba máis remedio que metelos neste Pleno. Polo tanto, ó non podelo levar no Pleno anterior, non nos quedou máis remedio que metelos neste caso no Pleno ordinario fóra da orde do día. Procedemos á votación da urxencia. Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Vamos a ver, a min me sorprende o que acaba de dici-lo Presidente. Eu creo que se se pudo haber traído antes non ten ningún sentido que se traia agora fóra da orde do día, por moito que no punto anterior, Presidente, lamentara estas situacións. Nós vamos a votar a favor da urxencia, porque as votamos de xeito sistemático tódalas urxencias a favor, pero vamos a votar en contra do fondo da cuestión, porque votamos en contra do Presuposto e porque en realidade este tema no medio dos outros non o miramos, ou sexa, así de claro. Sr. Presidente.- Gracias Sr. González Iglesias. Procedemos á votación da urxencia. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Abstense o Bloque Nacionalista Galego e a favor os demais grupos. ¿Algunha intervención?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- O funcionamento desta casa empeza a ser preocupante. Que veña unha modificación de crédito fóra da orde do día é preocupante. Que na orde do día non veña practicamente nada e despois nos metan fóra da orde do día todo esto é preocupante, a pesares de que o Presidente ten laminado as mocións de urxencia da oposición. Cando hai poder aplícase un criterio ou o contrario se convén. Non parece moi coherente. Pero sigue a historia; para o luns nos convocan a unha Comisión para os Presupostos; será para darnos os deberes de fin de semana. Nós aínda non temos a copia do Presuposto ou sexa que será para que a fin de semana nos dediquemos a eso para o luns, ou sexa, de hoxe para luns meten a nova estructura organizativa e cadro de persoal de toda esta Deputación, tamén será para que fagamos deberes esta fin de semana. Non parece moi serio como tampouco parece serio que agora o punto este das Cidades da Pesca non se sabe se había que vota-los Estatutos ou non, pasan os Estatutos dunha fundación na que estamos ou dunha agrupación sen votar, etc. Vén esto a colación porque témome que este funcionamento é consecuencia única e exclusivamente do que pasou hai pouco máis dun mes, en que durante o mes de outubro e parte de setembro, Sr. Presidente, dedicouse a andar diante da maquinaria da Deputación, non se fiou xa dos xefes locais do PP para que andiveran, para que venderan as obras da Deputación, dedicouse el a andar unha tras outra, e claro se se dedica a andar por aí detrás do asfalto, ou vendendo asfalto, evidentemente non ten tempo para adicarse ós asuntos da Deputación, e esto se desordena absolutamente e chegan estas consecuencias. Indo ó fondo xa da modificación en si, son 21 millóns que son aforros de intereses porque o tipo de interese está máis baixo do previsto. É pouca cantidade, efectivamente, pero ás cousas hai que chamalas polo seu nome. Gran parte da modificación non é tal modificación, é que se excederon partidas, en vez de facer recoñecemento extraxudicial de crédito e explicarnos aquí no Pleno por que se excederon as partidas, quen foi o responsable de excederse, e pode ser que esté xustificado ou non; entón se aumenta a consignación e despois vostedes por ese truco do almendruco de cando hai consignación non hai que pasar polo Pleno. Estoume referindo á partida máis gorda de todas, ó Plan de Acción Cultural, ós festexos populares. É un pouco duro de crer que de aquí ó final do ano, ou desde que se aprobe o presuposto a final de ano vaian a gastarse seis millóns porque, entre outras cousas, nesta época non hai festas. Están gastados, había campaña electoral, pasáronse nas actuacións e agora nos veñen con esto. Non é gran cantidade, efectivamente, pero non nos traian fóra da orde do día algo a colárnola porque non estamos pola labor. Ou se non explíquennolo con calma. Non é procedemento e empeza a ser preocupante o funcionamento desta casa e agardemos que se empece a arranxar porque se non volveremos outra vez a épocas que é mellor non recordar polo desagradables que foron e pola confrontación que houbo, que non tivo moito sentido. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Sr. Mosquera non é certo, nin vamos a crear polémicas por esto; non é certo que eu andivera, non adiven nunca cunha máquina da Deputación, nunca, nunca. A min dame exactamente igual o que diga, pero neste caso eu dígolle que nunca estiven diante dunha máquina da Deputación. Outra cousa é que en campaña electoral estivese en campaña como estivo vostede e como estivemos tódolos que neste momento estamos en política. Pero endexamais estiven coas máquinas da Deputación. Esto como detalle. Non sei porque o di, porque de verdade non é certo. En todo caso non ten maior importancia. Ten a palabra Julio Pedrosa. Sr. Pedrosa Fernández.- Si, buenos días. Moi brevemente, porque considerar actuación preocupante de este equipo de gobierno traer tres asuntos fuera del orden del día como son el dar cuenta de que formamos parte y tenemos la Vicepresidencia de la Asociación de Ciudades de Pesca, el aprobar los Estatutos de Cotogrande y un expediente de modificación de créditos de 21 millones de pesetas de un presupuesto de 14.000, considerar esto preocupante es tener un criterio bastante curioso, diría yo. Pero centrándonos simplemente en el expediente y a pesar de su poca transcendencia económica, tengo que corregir al Sr. Mosquera, puesto que su finalidad no es la que usted dice. Fíjese usted, bastante más de la mitad es para atender peticiones todavía no cubiertas en Cultura, eso por importe de 4 millones; 2 millones aproximadamente para "Príncipe Felipe"; 3 millones y medio para equipamientos de centros sociales que todavía no se han realizado, con lo cuál si va sumando todas esas partidas de los 21 millones le quedan muy poquitos para lo que usted quería señalar Sr. Mosquera. Y todo eso se cubre simplemente con una rebaja en los intereses. Por eso quiero decir que no tiene ninguna transcendencia este expediente. Era necesaria su urgencia, porque como puede ver va por ejemplo el tema de Cotogrande y había que aprobarlo y meterlo dentro este año. Por eso la urgencia de este tema, aunque no su importancia. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bueno, vamos a ver, perdón pola expresión, vostede ía antes ou despois das máquinas, ía por alí a dicirlle e a prometerlle outras cousas. Eso no vamos a discutir máis porque está aí. Indo ó fondo da cuestión, Sr. Pedrosa, eu dixen que era preocupante que nos deran os presupostos do venres para o luns, que é preocupante que no Pleno non veña nada e nos colen fóra da orde do día cousas importantes, que puideran ser importantes, relativamente importantes, e cando menos demostra certa descoordinación. A min chegoume esta convocatoria de Pleno o mércores, hai dous días; non me digan que o luns non sabían vostedes que ían facer unha modificación de créditos, non me digan que non sabían, ou que non estaba o da pesca, ou sexa, hai certa descoordinación cando menos. Por favor, non é pola gravidade dos temas, é simplemente que denota certa descoordinación. E con respecto ó dos gastos a maioría está sen facer, claro, e hai parte que está gastado e nolo cubren, eso foi o que dixen eu, aí coincidimos absolutamente. En todo caso, teñen maioría suficiente para facer estas cousas e máis que fan, polo tanto nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Mosquera. Procédese á votación do expediente de suplemento de créditos. ¿Votos en contra?. ¿Votos a favor?. ¿Abstencións?. Se opone el PSOE e o BNG. Visto o "Sétimo expediente de suplementos de crédito mediante transferencia, por sobrantes do exercicio de 1997", por importe de VINTEÚN MILLÓNS DUASCENTAS CINCUENTA E DÚAS MIL CENTO OITENTA E OITO PESETAS (21.252.188), motivado á necesidade de ter que realizar gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, ó non existir consignación no Estado de Gastos do vixente Presuposto, que será financiado con sobrantes do exercicio de 1997, o Pleno acorda por maioría de votos do Grupo Popular e cos votos en contra do PSOE e do BNG, prestar aprobación a ditas modificacións presupostarias e dos recursos para o seu financiamento, presentando o seu expediente resumido por capítulos a seguinte estructura: EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Capítulo 2º.- Gastos en bens e servicios correntes 10.250.488 Capítulo 4º.- Transferencias correntes 6.551.700 Capítulo 6º.- Inversións reais 950.000 Capítulo 7º.- Transferencias de capital 3.500.000 TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 21.252.188 Este expediente finánciase con baixas no seguinte capítulo: Capítulo 3º.- 21.252.188 TOTAL BAIXAS POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 21.252.188 Estes expedientes presentan, resumidos por capítulos, a seguinte estructura: Capítulo 2º.- Gastos en bens e servicios correntes 6.750.488 Capítulo 3º.- Gastos financeiros -21.252.188 Capítulo 4º.- Transferencias correntes 6.551.700 Capítulo 6º.- Inversións reais 950.000 Capítulo 7º.- Transferencias de capital 3.500.000 TOTAL VARIACIÓNS DO PRESUPOSTO (Compensadas) 0 ------ Folla: 83 13.4147.- MOCIÓN DE D. XOÁN CARLOS CHILLÓN IGLESIAS DO BNG, SOBRE O SECTOR LÁCTEO GALEGO Sr. Presidente.- Acaba de chegar unha moción firmada por Xoán Chillón sobre o sector lácteo galego. Eu voulle da-la palabra a D. Xoán Chillón, pero acaban de criticarnos agora mesmo que por unha necesidade temporal temos que traer algo fóra do Pleno e vostedes agora presentan esta moción. ¿Por que non a entregan antes e podémola debatir?, porque eu non sabía nin que existía. Vamos a medirnos todos polo mesmo raseiro. O Sr. Chillón Iglesias ten a palabra. Sr. Chillón Iglesias.- Bos días a todos. Bueno, non era a miña intención que por parte da Presidencia se faga un "harakiri". En función da nosa coherencia como grupo, que pase a Comisión, incidindo fundamentalmente na urxencia do tema. A urxencia vén dada, como ben saben todos, polo clima de inseguridade que este sector agrario, estratéxico para este país, un ano máis está a padecer. O 40% da producción total agraria segue nese clima de inseguridade, de datos da tempada 96-97, segue nesa inseguridade, que vai pasar con esa sobreproducción, segue sen participar en ningún foro, segue con esa inseguridade das amenazas incluso de axustes en canto á cantidade, que están a repercutir no abandono paulatino de moitas explotacións. Entón que pase a Comisión. Este grupo está pola coherencia, cousa que despois, noutros puntos, traterei de reflexar que non está por parte da Presidencia. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Chillón. Pasa á Comisión Informativa de Agricultura. Acórdase que pase á Comisión Informativa correspondente Moción de D. Xoán Carlos Chillón Iglesias do BNG, sobre o Sector Lácteo Galego. ------ Folla: 83,85 14.4148.- MOCIÓN DE DONA CARMEN AVENDAÑO OTERO DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE A PRIVATIZACIÓN DOS ESTALEIROS HIJOS DE J. BARRERA S.A. Sr. Presidente.- Outra moción urxente para que esta Excma. Corporación se pronuncie en contra del acuerdo del Gobierno del Estado y que se solicite la paralización inmediata de toda actuación tendente a privatizar los Astilleros Hijos de J. Barrera SA. Bueno, ten a palabra a Sra. Avendaño. Sra. Avendaño Otero.- Muchas gracias Sr. Presidente. En este caso la urgencia no se puede discutir dado que el pasado día 26, o sea, anteayer, el Ministerio de Industria, saca una notificación que dice que el Ministerio ha abierto un período de reflexión y de contacto con todas las partes afectadas para estudiar sendas ofertas por los Astilleros Astander y Barreras en los próximos días. Los responsables del Ministerio de Industria se reunirán tanto con los responsables de la Comunidad Autónoma como con los sindicatos para estudiar dichas ofertas y recoger sugerencias. Por lo tanto, creo que queda perfectamente justificada la urgencia dado que es una decisión ministerial de anteayer y en este momento en la ciudad de Vigo hay una gravísima inquietud por el tema precisamente de la privatización de Hijos de J. Barrera. Por lo tanto justifico la urgencia en base a decisiones ministeriales. Sr. Presidente.- Gracias Sra. Avendaño. Eu laméntoo, vamos votar a non urxencia por dúas razóns. Primeira, porque non nos dou tempo nin a estudiala; segundo, porque non é certo que exista un acordo do Ministerio de privatización de Barreras. Teño entendido que non hai acordo; o que si hai é reunións en sentido de ver ofertas de privatización, que é distinto. Non hai un acordo de privatización. Estas dúas razóns levan a entender que podía tamén pasar por algunha Comisión se che parece, e a ver se chegamos a un consenso, porque non podemos vota-la urxencia polas dúas razóns, unha repito, porque acabamos de recibila e o segundo porque a palabra acordo non é exacta, diríamos, hai negociacións pero non hai acordo sobre a privatización de Barreras aínda. Ten a palabra a Sra. Avendaño. Sra. Avendaño Otero.- Sr. Presidente, si hay un acuerdo, hay empresas que ya están solicitando la compra de los astilleros J. Barreras y por lo tanto esta Diputada y su grupo considera que es muy urgente el tema, porque ayer ya hubo pronunciamientos incluso de su propio grupo en Vigo respecto a este tema. Por lo tanto la Diputación tiene la obligación, desde mi punto de vista, de abordar un tema que va a ser muy complejo y muy difícil, que va crear una fuerte tensión no sólo en Vigo sino en toda el área de la provincia y creo que esta Excma. Diputación debe de pronunciarse porque el tema es, insisto, de carácter urgente por una decisión ministerial. Sr. Presidente.- É incidir practicamente Sra. Avendaño no mesmo e polo tanto nós vamos a rexeita-la urxencia neste sentido que acabamos de dicir e polas razóns que acabamos de dicir. En todo caso ten a palabra a Sra. Gandón. Sra. Gandón Menduiña.- É que eu creo que efectivamente hai temas que se poden buscar fórmulas de consenso e de acordo, pero ó mellor neste caso e neste tema non parece moi propicio. Eu quero intervir para apoia-la moción que presenta aquí o PSOE e para apoia-la urxencia e porque non me parecen en absoluto convincentes as razóns que acaba de dar. Porque se o que lle molesta exactamente é que aquí figure a palabra "acordo", eu estou segura que a Sra. Avendaño non tería ningún inconvinte en que en vez de a palabra "acordo" puxera "en contra das intencións do Goberno". Estou segura de que vostedes seguirían votando igual, en contra da urxencia. O tema é que non queren votar no sentido que se lle está propoñendo e entón se aplazará o tema, pero o seu voto vai se-lo mesmo. Ogallá que non, ogallá me confunda, pero a min me dá a impresión, teño toda a impresión, e creo que é con base, de que vostedes non queren tomar unha decisión nese sentido de suma-lo seu esforzo a toda aquela xente, incluídos en primeiro lugar os propios señores de Barreras, que están plantexando que non se privatice Barreras. De vez en cando tamén hai que ser valientes e dici-las cousas como son e non simplemente gañar tempo. Nese sentido nada máis para apoia-la petición de urxencia, vamos, que se aprobe a urxencia. Sr. Presidente.- Gracias Sra. Gandón. Sra. Avendaño. Sra. Avendaño Otero.- Si, Sr. Presidente, esta Corporación creo que siempre por la parte de la oposición ha tenido la estética de apoyar mociones urgentes que no tenían un carácter de urgencia y en este Pleno se acaban de dar dos situaciones por su grupo. Desde luego, si la mesa rechaza la urgencia de la propuesta que el Grupo Socialista hace nos parece una falta de ética por la línea de actuación y de apoyo que la oposición tiene cuando ustedes presentan mociones que desde luego no tienen la urgencia que tiene esta moción y está perfectamente justificada. Sr. Presidente.- Gracias Sra. Avendaño. Yo sigo prácticamente diciendo lo mismo y la prueba de que no queremos tomar una decisión en estos momentos, en la postura que ha dicho Ana Gandón, es que es fácil aprobar la urgencia y votar en contra. No queremos eso, queremos que se discuta, que non é tan urxente ó noso entender, precisamente porque non existe ese acordo, existen iniciativas e polo tanto para non rechazala, porque pode ser obxecto de estudio, propoñemos non vota-la urxencia e que pase a Comisión por esta razón. Se se plantexa nos termos de Ana Gandón entón efectivamente votámo-la urxencia e rexeitámola. Eu creo que non é positivo e vamos a discutila e a ver a onde podemos chegar. ¿De acordo?. Gracias. Procedemos á votación da urxencia. ¿Votos a favor?. O Grupo Socialista e o BNG. ¿Abstencións?. ¿Votos en contra?. O Grupo Popular. Rexéitase a urxencia polo Partido Popular. Rexéitase por maioría de votos en contra do Grupo Popular e cos votos a favor do PSOE e do BNG, a urxencia da Moción de Dona Carmen Avendaño Otero do Grupo Socialista sobre a privatización dos Estaleiros Hijos de J. Barrera, SA. ------ Folla: 85,89 15.4149.- ROGOS E PREGUNTAS Sr. Presidente.- Hai un rogo do Sr. Chillón sobre a actuación de máquinas limpa-praias nos distintos Concellos da provincia no ano 97. Esto ¿non foi unha pregunta xa contestada?. Sr. Chillón Iglesias.- Eso foi unha pregunta reiterada en dous Plenos anteriores. O balance das máquinas limpa-praias nos diferentes Concellos da provincia. En función da resposta vén ese rogo. Que quixera que se me conteste pero noutros termos. E tamén anuncio que vai ser unha serie, non un culebrón, pero se vai ser unha serie dos datos do balance deste 1997, en todas aquelas áreas que son exclusivamente da súa competencia ou cando menos así o din nas Comisións. Nas Comisións vostede non participa normalmente, e cando hai unha pregunta sobre algo deste tipo trasládase a pregunta á responsabilidade da Presidencia. Quero dicir con esto que vai ser unha serie, neste caso, o balance das adxudicacións e das subvencións concedidas no Plan de Infraestrutura Deportiva, nas subvencións do CPAM- Cultura, no CPAM-Deporte, etc., onde un ano máis, e cada ano máis esaxerado, se demostra unha certa discriminación e arbitraria ou caprichosa adxudicación dese tema. Pero que non se me conteste con que responde a criterios da Presidencia, a criterios obxectivos e baseados nas respectivas bases, valga a redundancia. Entón, por favor, eso, que serva neste caso naquelas áreas que son da súa competencia, de libre disposición, que explique ou que intente, polo menos, que haxa algún mínimo criterio obxectivo e non completamente arbitraria ou caprichosa, que sempre favorece ós mesmos e discrina tamén sempre ós mesmos. Sr. Juanes Rodríguez.- Estamos no apartado de Rogos e Preguntas. Primeira cuestión a plantexar é o tema dunha obra, unha obra que é significativa, significativa da política da trapallada, á que desgraciadamente nos ten acostumbrados esta casa. Me estou referindo á rúa Gondomar-Peitieros concretamente. Unha obra que se adxudicou en abril do 97, unha obra que o prazo de execución eran dous meses, ou sexa, que no mes de xullo, agosto, tiña que estar completamente rematada. Unha obra que durante todos estes meses, desde que se comezou a obra, alá polo mes de maio, está nun estado calamitoso, e eu me atrevería a dicir de perigosidade extrema en canto á seguridade vial desa rúa. Uns desniveis enormes en ámbolos dous marxes da calzada e co agravante de que por esa rúa circulan diariamente autocares que fan o transporte escolar no Colexio Xosé Neira Vilas de Peitieiros. Posto en contacto cos servicios técnicos desta casa, porque os veciños de Peitieiros recorreron a min que me interesara por esta obra, se me di que as obras están paradas porque non se chegou á acordo cos veciños. E esta faceta negociadora, segundo parece, a tiña o Concello, e o Concello arroxou a toalla ultimamente porque di que lle é imposible chegar a acordo cos veciños colindantes deste vial. Apróbase un proxecto dunha anchura do vial de 6 metros, non se negocia cos veciños as cesións antes de empeza-la obra, nin se deixa, porque eu mirei o expediente, nin un duro para posibles expropiacións. Entón, a miña pregunta vai por aí, ¿cales son as causas da demora? e ¿como se adxudica unha obra sen haber antes negociado cos veciños esas zonas de anchea-la estrada que non eran pertencentes á Deputación e ¿por que?, no caso de que haxa imposibilidade de negociar cos veciños. Eu creo que esa carretera se debe anchear, precisamente tamén co agravante de que circulan autobuses escolares diariamente por aí, e agora mesmo os veciños da zona están pagando estando en vilo tódolos pais dos rapaces porque por aí circulan tódolos autocares. Creo que a política de improvisación e de trapallada desta casa nos conduce a esas situacións, que obras se demoran no tempo dunha forma case ilimitada, incumprindo tódolos prazos que se lle dan nas adxudicacións ás empresas, non por culpa das empresas senón por culpa da pouca capacidade negociadora e da pouca xestión que se fai nesta casa. Me gustaría que con urxencia se lle dera solución a este tema e que expliquen as causas da demora nesta obra. Eso por un lado, porque teño outra preguntiña. Eu sigo coa miña teima. Maquinaria provincial. Por activa e por pasiva solicitamos aquí, dentro do que debe ser unha oposición responsable, unha certa labor de control, de control para que os recursos desta casa se repartan equitativamente de acordo a prioridades. Eu no último Pleno fixen unha pregunta que, a verdade non lin a última acta, non sei se literalmente di como vostedes me contestan, que eu solicito todas aquelas peticións que fan os Concellos a esta Institución para que lle deixen a maquinaria. Me dixo que a única forma que había de controlar onde estaba a maquinaria provincial era que nós indagáramos nos Concellos se esas obras se facían ou non se facían. Me pasan unha retahila de peticións de todo o ano 97. Sr. Presidente, se vostede ten vontade de que nós poidamos controlar eso, non só dea toda a retahila das duascentas peticións senón díganos cales concedeu e cales non concedeu. Esta contestación se me deu a min, a retahila esta das duascentas peticións se me deu a finais do mes pasado. O 5 de novembro eu presento no Rexistro desta casa unha petición á Presidencia dicindo que sexa completada a información relativa ás peticións feitas por Alcaldes e opcións para a realización de obras con maquinaria provincial no senso de poder saber cales foron denegadas ou cales foron concedidas. Eso presenteino eu no Rexistro o día 5 de novembro. Ou sexa, que vostedes non teñen ningunhas ganas de que nós exerzamos esa labor de control porque non interesa que aquí se sepa que vostedes fan clientelismo político e amiguismo coa maquinaria provincial, porque non nos dan en absoluto facilidades para que podamos exercer esa labor de control, Sr. Presidente. E as verdades son así de puras, duras e moitas veces desagradables, pero son así. E para min, como Deputado da oposición, é frustrante ter que chegar a estas conclusións, é frustrante. Entón, rogaría por enésima vez, e a ver se son capaz de que esto ocurra antes de que remate a lexislatura, que se me digan cales se conceden e cales non se conceden. Non me pase vostede anualmente toda a retahila de peticións de tódolos Concellos, porque sabe que eu con eso é imposible que poida exercer esa labor de control que como Deputado da oposición teño que facer. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Sr. Juanes a vostedes mandáronselle, primeiro, onde están as máquinas nos Concellos; segundo, vostede mesmo dixo que se lle mandaron as peticións, tódalas peticións que hai. Eu non lle vou a dicir nunca, porque non o sei, cando me piden unha máquina para un camiño non sei nin onde está o camiño, pero ma pide o Alcalde e leva a máquina o Alcalde e fai o camiño ou fai a pista ou fai outra cousa, e eso nin o controla o Presidente. A min, cando me fan petición de máquinas procuro, dentro das posibilidades, atender algo a todos, que non tódalas peticións están atendidas porque é imposible, porque non hai máquinas para todos, e polo tanto non insista en que lle diga a obra que fai o Alcalde, é que non o sei. Eu o que lle digo e o que lle dou é días onde están as máquinas provinciais, días, en que Concellos están. E se vostede quere saber que pista concreta ou que fixeron con elas, eso sábenno no Concello, eu non o sei, polo tanto non llo podo dar. E xa llo dixen varias veces, e polo tanto non insista, porque eu non o sei; eu teño que fiarme cando me piden para arranxar cousas os Concellos deixarlle as máquinas, pero non estou pendiente se efectivamente logo fixeron eso ou non. É imposible. Eu queríalle contestar só a última parte. Creo que pediu a palabra o Alcalde de Gondomar, afectado, previamente voulle da-la palabra. Sr. Sestelo Fernández.- Sr. Presidente moitas gracias. En primeiro lugar permítanme que me desculpe perante vostede e perante os Sres. Deputados pola miña tardanza, tardanza que é exclusiva culpa do recente falecemento do pai dun concelleiro, que ademais é funcionario desta casa e gustaríame dalgunha maneira que lle fixéramos chega-lo noso sentimento. En canto á contestación da primeira das preguntas que facía o Deputado da nosa zona, eu quería dicirlles que me dá a sensación de que algunha das súas manifestacións son producto do descoñecemento e non quero entender que sexa por outro tipo de intencións. Dicirlle que nesa carretera, carretera importante que comunica o núcleo da vila de Gondomar cunha carretera da Xunta, si existe algún problema, pero o problema fundamental, e excusamos certificalo, é derivado da inclemencia do tempo, sobre todo neste mes que está a punto de rematar, xa que parte do recheo que se ten feito na mesma e o compactado xa a choiva practicamente levou case todo. Existe algún pequeno problema, si é certo, algún tema puntual con contencións de terras nalgunha zona e sobre todo como consecuencia de necesitar algún pequeno muro. O máis pequeno dos problemas é con algún veciño cara á obtención de mellora-la sección desa carretera, na que sei seguro que estamos todos preocupados. De todas formas, a min gustaríame dicirlle ó Deputado que agradezo a súa preocupación, preocupación que ademais é compartida polos tres Deputados da zona, pero dicirlle que dalgunha maneira non comparto o estilo, digamos, e as formas, xa que entre os tres mantemos, digamos, un diálogo fluido e eu lle pediría que seguíramos mantendo o uso dese diálogo antes de producir unha serie de alarmas infundadas, sobre todo alarmas nos medios de comunicación. A min, de todas formas, gustaríame para rematar, Sr. Presidente, resaltar que si que é certo que debemos desde esta Institución e os tres Deputados da zona intentar resolver canto antes ese problema. A empresa deixou de traballar porque o que facía un día estaba desfeito ó día seguinte, pero, como lle dicía antes, intentar que en temas como este, máis que producir alarma, xa que existe ese diálogo entre os tres, intentar preocuparnos os tres do tema, intentar resolvelo. A min, todo o contrario; gustaríame nesta obra, como Alcalde-Deputado da zona, resalta-lo positivo. E o positivo é que unha estrada que comunica a vila cunha estrada da Xunta de Galicia, a Deputación Provincial, desde hai moitos anos sen facer algún tipo de traballo nela como non sexan os meros traballos de mantemento, adxudicou un proxecto da mesma, proxecto que ademais foi xa en tres fases adxudicado, como lle dicía hai uns intres, e neste momento vai mellorar non só a sección da mesma senón a propia plataforma dunha estrada importante desta casa e que por unha serie de motivos ten eses problemas, pero que o fundamental redúcese ás inclemencias padecidas no tempo. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Gracias. Ten a palabra o Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Ben, dúas cuestións un poco relacionadas co anterior, é dicir, non se trata agora de interferir nun debate doutro compañeiro que fixo un rogo e unha pregunta, pero en canto ó tema da adxudicación de obras, neste caso, de que esa adxudicación se fai sen estar tódolos trámites realizados, é o mesmo caso dunha pregunta sobre a estrada provincial Tomeza-Figueirido, tamén adxudicada no pasado verán e que non hai atisbos de realización. Por unha parte é comprensible que a estas alturas, coas inclemencias do tempo tamén prexudicaría a súa execución; pero non se ten feito parece ser por problemas con dous veciños e está a estrada en mal estado, con grave deterioro. Pregunto motivos polos que non se ten realizado ata agora a estrada provincial Tomeza-Figueirido nun tramo de 2.571 m. e que previsi

 • Acta de sesión 1998/10/30_Ordinaria

  1998-10-30_Ordinaria

  Folla: 60 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 30 de outubro de 1998 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día trinta de outubro de mil novecentos noventa e oito, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse as Señoras/es Deputadas/os, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Emiliano Lage Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Julio Sayáns Bugallo, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride, D. Roberto Vázquez Souto e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Xosé Manuel Barros González nin Dona Carmen Ferro Carballo. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: Sr. Presidente.- Comezamos a sesión do Pleno ordinario correspondente ó mes de outubro. 1.4278.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Orde do día. Primeiro punto. Aprobación do borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 25 de setembro de 1998. ¿Algunha alegación á acta?. Non hai. Apróbase por unanimidade. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 25 de setembro de 1998. ------ Folla: 60,62 2.4279.- MOCIÓN DO DEPUTADO PROVINCIAL DO BNG, SR. CHILLÓN IGLESIAS, SOBRE A FLOTA DO BANCO CANARIO - SAHARIANO Sr. Presidente.- Segundo punto da orde do día. Moción do Deputado Provincial do BNG, Sr. Chillón Iglesias, sobre a flota do banco canario - sahariano. Ten a palabra o autor da moción, Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Bos días. A iniciativa que se presenta aquí a Pleno é unha proposta que xa se ten plantexado en anteriores ocasións e que precisamente por non terse resolto na medida que se ten demandado, de novo aquí se plantexa. Hai unha circunstancia incluso engadida que cada vez que se achega a data do próximo ano 1999, remate do actual convenio do banco canario-sahariano, conleva unha maior dúbida no sector cara á súa renovación. Nese sentido, é incidir fundamentalmente nese sector económico da nosa flota pesqueira en demandar que se inste por parte da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado Español, cara precisamente a que se plasme canto antes unha renovación deste convenio nas mellores condicións para a nosa flota e ó mesmo tempo garantir o caladoiro e eses postos de traballo. Paralelamente a esa circunstancia, hai tamén dúas cuestións que están sobre a mesa. Unha é a actuación indiscriminada e de esquilme por parte das patrulleiras marroquís, que aínda que está claro que é difícil controlar esa situación, eses dous organismos deben instar a quen corresponda para que se tomen as medidas pertinentes e corrixir esta actual situación, que vai en degradación deste caladoiro, que están a utiliza-los nosos barcos. E por último a circunstancia económica, que precisamente hai un ano e medio que se aprobaba unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, publicada no Diario Oficial de Sesións do 14 de abril de 1997, onde textualmente dicía así: "O Congreso dos Deputados insta ó Goberno, en orde ó apoio ó sector pesqueiro, a demandar da Unión Europea o arbitrio de axudas económicas para as flotas españolas obrigadas a dete-la súa actividade como consecuencia de tódalas paradas biolóxicas, con especial atención á flota que faena en augas da xurisdicción marroquina e iso no sentido da mellor preservación dos recursos pesqueiros". Como aínda que no propio convenio do sector e no propio acordo se falaba dun período de descanso biolóxico, para o ben do caladoiro, houbo unha circunstancia especial, precisamente naquela primavera do pasado ano, onde se asumiu este compromiso, e así se fixo por primeira vez, se satisfixo economicamente tanto a patróns coma ós propios mariñeiros. Neste ano, aínda que era un acordo que estaba contemplado e que se podía asumir por parte da patronal, a realidade é que non se leva adiante e os mariñeiros pasan eses dous meses, setembro e outubro tanto do pasado ano coma deste ano, sen a correspondente compensación económica tan necesaria para esas familias ocupadas nese sector. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Chillón. Bueno, teño entendido, Sr. Chillón, que o texto, no comunicado final, di así: O Pleno da Corporación Provincial demanda da Xunta de Galicia e do Goberno Central o seguinte: Punto 1.- Que se tomen as medidas tendentes a garanti-la presencia dos nosos buques no caladoiro canario-sahariano a través dun acordo pesqueiro entre a Unión Europea e quen ten xurisdicción sobre esas augas. Punto 2.- Que se inste do Goberno Central o desfrute de compensacións económicas por parte dos mariñeiros e armadores afectados polo paro biolóxico, non pactado, nos meses de marzo e abril. Punto 3.- Que a Xunta de Galicia demande do Goberno Central e da Unión Europea medidas tendentes a que se protexa este litoral do esquilme ó que o someten os milleiros de polveiras marroquinas que actúan sobre el. Pontevedra a 29 de outubro do 98. Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Bueno, como sempre aquí, se trata de chegar a acadar un consenso na medida de que sexa un organismo máis ou unha institución a que presione para que realmente se plasme ese acordo que é o fundamento da moción. Hai un aspecto, que xa comentamos hoxe co Delegado de área, que era sobre o ámbito que abarcaba de períodos, de meses, esta compensación económica. É certo que está explícito no acordo, aínda que nós consideramos que despois non se aplica na realidade, pero para ben do consenso aceptamos esa proposta. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos polo tanto á votación da moción presentada polo Sr. Chillón Iglesias. O texto é o lido anteriormente. Procedemos polo tanto á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor?. Apróbase por unanimidade un comunicado conxunto relativo ó presente e futuro da flota cefalopodeira galega no banco canario - sahariano. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Pesca e Cultivos Mariños, o Pleno acorda por unanimidade aproba-la Moción presentada polo Sr. Chillón, sendo a súa parte dispositiva obxecto dun comunicado conxunto que di así: COMUNICADO CONXUNTO RELATIVO Ó PRESENTE E FUTURO DA FLOTA CEFALOPODEIRA GALEGA NO BANCO CANARIO - SAHARIANO O Pleno da Corporación Provincial demanda da Xunta de Galicia e do Goberno Central o seguinte: 1) Que se tomen as medidas tendentes a garanti-la presencia dos nosos buques no caladoiro canario-sahariano a través dun acordo pesqueiro entre a UE e quen ten xurisdicción desas augas. 2) Que se inste do Goberno Central o desfrute de compensacións económicas por parte dos mariñeiros e armadores afectados polo paro biolóxico, non pactado, nos meses de marzo e abril. 3) Que a Xunta de Galicia demande do Goberno Central e da UE, medidas tendentes a que se protexa este litoral do esquilme ó que o someten os milleiros de polbeiras marroquinas que actúan sobre el. ------ Folla: 62,63 3.4280.- BASES DO CONCURSO SOBRE PROTOTIPO DO DEPORTE Sr. Presidente.- Pasamos ó punto 3. Bases do concurso sobre o prototipo do Deporte. ¿Algunha intervención?. Non hai intervencións. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Apróbanse por unanimidade as bases do punto 3 do concurso sobre o prototipo do Deporte. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Deportes, Xuventude e Turismo, o Pleno acorda por unanimidade, aproba-las bases do Concurso de Ideas sobre prototipo para Trofeos Deportivos, que din o seguinte: A Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, na área da súa actividade deportiva vén colaborando a través da entrega de obsequios nas múltiples probas de ámbito provincial e naqueles grandes eventos deportivos de rango nacional e internacional que na provincia se desenvolven. Conscentes da importancia de todo isto, e non olvidando a calidade e magnitude que conlevan, ó obxecto de darlle maior realce e co fin de institucionaliza-la aportación provincial seguindo a traxectoria emprendida dende fai anos, convoca o concurso de ideas para a elaboración do Prototipo para Trofeos Deportivos, que se rexirá polas seguintes B A S E S 1ª.- A convocatoria deste Concurso de Ideas ten por obxecto a elaboración dun trofeo tipo, para que en todas as facetas do Deporte Provincial sirva como prototipo dos trofeos e obsequios, que concede esta Deputación Provincial. 2ª.- O Concurso, dotado cun premio de TRESCENTAS MIL PESETAS (300.000), será de concurrencia e tema libres. 3ª.- Os traballos deberán entregarse en forma de debuxo e maqueta, sendo esta última dunhas dimensións máximas de 25 x 25 cm. 4ª.- As instancias para tomar parte no Concurso dirixiranse en modelo oficial, que facilitará o Departamento de Deportes, e presentaranse no Rexistro Xeral deste organismo ata o 30 de novembro de 1998, adxuntando necesariamente copia do DNI, e cesión expresa, no caso de ser premiado, de tódolos supostos de dereitos de Autoría e Propiedade Intelectual que contempla a Lei en vigor a favor da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sen contraprestación ou indemnización ningunha. 5ª.- A selección e proposta da concesión do premio encoméndase a un Xurado integrado polos seguintes membros: Presidente: O Titular da Excma. Deputación ou Deputado en quen delegue. Vocais. Presidente da Comisión de Deportes, Xuventude e Turismo. Un Deputado Provincial en representación do PSOE. Un Deputado Provincial en representación do BNG. Tres Profesores nomeados pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Dúas persoas, nomeadas pola Presidencia, de recoñecido prestixio no eido artístico. Secretario: O Titular da Corporación ou funcionario en quen delegue. Dito Xurado non poderá constituirse nin actuar sen contar coa asistencia de máis da mitade dos seus membros, resolvendo tódalas incidencias que se presenten e sendo as súas decisións inapelables. 6ª.- O Xurado calificará o Concurso coa maior amplitude de criterios: orixinalidade do diseño, idea representada, relación Deporte - Provincia, etc. 7ª.- Quen non foran galardoados poderán retira-los traballos no Departamento de Deportes desta Deputación, no prazo de tres meses contados dende a resolución do Concurso, pasados os cales quedará exenta a responsabilidade das devolucións non solicitadas. ------ Folla: 63 4.4281.- BECAS DA ESCOLA DE CANTEIROS Sr. Presidente.- Punto 4. Becas da Escola de Canteiros. ¿Algunha intervención?. Non hai intervencións. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Apróbanse por unanimidade. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cultura, o Pleno acorda por unanimidade acepta-la acta do Tribunal concedendo 15 becas para a Escola de Canteiros 1998 ós beneficiarios seguintes: 1.- D. Rubén Acuña Malvar 2.- D. Breogán Agulla Carballal 3.- D. Miguel Angel Fandiño Gondar 4.- Dona Ana Belén Meira Barcala 5.- D. Daniel Paredes Sequeiros 6.- D. Víctor Manuel Rodríguez Diz 7.- D. Angel Rumbo González 8.- Dona Ana Delia Santaclara Garrido 9.- D. Manuel Varela Alvarez 10.- D. Javier Vidal Lijó 11.- D. Roberto Vidal Rascado 12.- Dona Aurea Díaz Vázquez 13.- D. Benito Iglesias Meijome 14.- D. Daniel Alonso Pérez 15.- D. Mario del Río Martínez ------ Folla: 64 5.4282.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DUN TRAMO DA EP-5301 (DENDE A PO-400 Á ESTACIÓN DE POUSA). EXPOSICIÓN PÚBLICA DE TAL EXPEDIENTE Sr. Presidente.- Incoación de expediente de desafectación dun tramo da EP-5301 (Dende a PO-400 á Estación de Pousa). Exposición pública de tal expediente. ¿Algunha intervención?. Non hai intervencións. Procedemos á súa votación. ¿Votos en contra?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Apróbase por unanimidade. Solicitándose polo Ilmo. Concello de Crecente, en virtude de acordo da Comisión de Goberno de 21 de agosto de 1998, a cesión no seu favor dun tramo da EP 5301, dende a PO-400 á Estación de Pousa, para a súa conversión en vía municipal; vistos os informes do Enxeñeiro Técnico da Zona, de datas 23 de setembro e 16 de outubro, estimando lóxicos os razoamentos da petición citada, e visto o informe do Servicio de Contratación, como trámite previo á cesión, o Pleno acorda por unanimidade: 1.- A incoación dun expediente de desafectación dun tramo da EP 5301 (Acceso á Estación de Pousa), dende a PO-400 á Estación de Pousa, de 635 ms. de lonxitude por 4 ms. de ancho, para a súa transformación de ben de dominio público en ben patrimonial, conforme ó art. 7 do Regulamento de Bens das Entidades Locais (RD 1372/1986, de 13 de xuño). 2.- A exposición pública de tal expediente durante un mes, a efectos de posibles reclamacións, para a súa posterior resolución pola Corporación Provincial. ------ Folla: 64,65 6.4283.- TERCEIRO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Sr. Presidente.- Punto 6. Terceiro expediente de modificación de créditos para créditos extraordinarios e suplementos de crédito. ¿Algunha intervención?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Bos días. Dada a mínima contía deste expediente de modificación en relación ó montante total do presuposto non vamos a entrar nos matices. Simplemente é un instrumento que desenvolve e axusta a execución que vostedes fixeron do orzamento as previsións que se aprobaron hai un ano, previsións coas que nós non estivemos de acordo nin tampouco estamos de acordo na maneira de executalo e polo tanto vamos votar en contra. Sr. González Iglesias.- O Grupo Socialista votou en contra dos Presupostos. Estamos perante unha modificación que supón 86 millóns de pesetas e vamos a seguir mantendo o mesmo sentido do voto. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias. Procedemos á votación entón do terceiro expediente de modificación de créditos. ¿Votos en contra?. PSOE e Bloque Nacionalista Galego. ¿Votos a favor?. O Partido Popular. Apróbase entón este terceiro expediente de modificación de créditos. Visto o Terceiro expediente de modificación presupostaria de créditos extraordinarios e suplementos de crédito por un total conxunto de OITENTA E SEIS MILLÓNS CINCOCENTAS QUINCE MIL NOVECENTAS VINTEUNHA PESETAS (86.515.921), que corresponden a Créditos Extraordinarios DEZASETE MILLÓNS NOVENTA MIL NOVECENTAS TRINTA E CINCO PESETAS (17.090.935) e a Suplementos de Créditos SESENTA E NOVE MILLÓNS CATROCENTAS VINTECATRO MIL NOVECENTAS OITENTA E SEIS PESETAS (69.424.986), motivado á necesidade de ter que realizar gastos que non deben demorarse ata o exercicio seguinte por non existir consignación no estado de gastos do vixente Presuposto, financiándose os suplementos así como os créditos extraordinarios con cargo ó remanente de Tesourería dispoñible, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía e Facenda, acorda por maioría de votos do Partido Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG, prestar aprobación a dita modificación presupostaria e dos recursos para o seu financiamento, sendo o detalle do expediente, resumido por capítulos, o seguinte: CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS 2º Gastos en bens correntes 9.222.380 4º Transferencias correntes 7.000.000 12.500.000 6º Inversións reais 10.090.935 1.600.000 7º Transferencias de capital 46.102.606 TOTAL 17.090.935 69.424.986 Este expediente presenta, resumindo por capítulos, o seguinte resultado: Capítulo 2º.- Gastos en bens correntes e servicios....................................... 9.222.380 Capítulo 4º.- Transferencias correntes......................................................... 19.500.000 Capítulo 6º.- Inversións reais....................................................................... 11.690.935 Capítulo 7º.- Transferencias de capital........................................................ 46.102.606 Total expediente de modificación de crédito.......................................... 86.515.921 ------ Folla: 65,68 7.4284.- MOCIÓN DO DEPUTADO PROVINCIAL DO BNG, D. XOÁN CARLOS CHILLÓN IGLESIAS, NA QUE PROPÓN A ANULACIÓN DO RECARGO PROVINCIAL DO IAE PARA O ANO 1999 Sr. Presidente.- Punto 7. Moción do Deputado Provincial do BNG, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, na que propón a anulación do recargo provincial do IAE para o ano 1999. Ten a palabra o autor da moción, Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- É un tema reiterativo pero que é necesario acometer. O mesmo argumento que serve nese caso, e que serviu na propia Comisión Informativa de Economía e Facenda para non aceptar esta proposta, penso que tamén é o mesmo argumento polo que se podía aceptar perfectamente. É certo que se está en negociación hoxe e hai un avance, unha proposta a nivel do Ministerio de Economía, negociacións coa Federación Española de Municipios e Provincias e demais, cara a elimina-lo imposto de actividades económicas e crear un novo imposto. Precisamente nesa situación, na que parece que se vai avanzar, que consideramos correcta, se plantexa de novo esta proposta. Hai dous anos se rexeitaba a proposta de elimina-lo recargo provincial do IAE ou incluso suaviza-lo, que se ben se fixera no momento do 40% ó 32%, nunha segunda fase do 32% ó 30% e incluso decíamos que se podía reducir ó 20% ou ó 17%, cara a acadar uns niveis paralelos de ingresos en relación coas anteriores cargas polo antigo imposto de licencias fiscais. Os considerandos que plantexamos son que realmente a situación financeira das arcas provinciais, como se ten a través dos medios de comunicación e incluso nas propias Comisións e nas sesións plenarias, goza dun bo estado de saúde, dun mellor estado de saúde que cando se iniciou esta lexislatura alá polo ano 1995. Este estado económico máis saúdable debe permitir poder suaviza-lo imposto, a carga impositiva a un sector económico como é o do pequeno e mediano comercio, que precisamente está a sufrir as consecuencias da implantación gradual que se está realizando de grandes áreas comerciais e que repercute notablemente nese sector. A propia contía de este imposto de actividades económicas, de su recargo provincial do 30%, o que supón ás arcas desta Institución algo máis de 800 millóns de pesetas, na actual circunstancia de mellora, a través da propia negociación crediticia que se está a levar adiante dende hai un tempo para acá e a circunstancia de que a nivel de remanentes cada ano hai un resultante importante que se aplica en inversións moi importantes ou en modificacións de crédito, como se ten feito máis veces para outros sectores. Nese sentido polo tanto de novo se plantexa antes da aprobación do Presuposto do 99, se se pode ter en conta esta consideración, eliminación do recargo provincial do IAE. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Chillón. Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- No seu día o Partido Socialista plantexou varias veces a redución do recargo provincial do IAE e aínda que naquel momento non nos deran a razón, despois si o foron axustando, non ó que pedíramos nós, pero si o foron axustando. Dende logo, o que non estamos baixo ningún concepto é por plantexamentos deste tipo, que se plantexan na moción de hoxe, é dicir, nós non estamos por que desapareza o recargo provincial; podemos dubidar de que o 30% sexa o máis axeitado nestes momentos, ó mellor podía ser algo menos; pero volvo a repetir que non estamos por que desapareza. Si estaríamos por que os cartos que se recaudan co recargo provincial do IAE foran directamente ós Concellos con dúas fórmulas posibles. Unha, que a Deputación cobrara ese 40% ou 30%e o ingresara nas arcas dos diferentes Concellos da provincia. Ou outra fórmula, que a Deputación fixera un plan propio para atender cuestións como, podía se-lo tema de servicios sociais, é dicir, dende a promulgación da Lei de Servicios Sociais en Galicia os Concellos teñen asumidas as competencias por Lei pero ninguén lles pasou os cartos. A proba evidente é que a día de hoxe tódolos Servicios Sociais en tódolos Concellos da provincia son deficitarios; polo tanto se nos ocurría que podía ser unha boa fórmula de financiamento dos servicios sociais nos Concellos. Pero volvo a repetir que non estamos por apoia-lo plantexamento do BNG e solicita-la retirada do recargo provincial. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sr. González. Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Si, buenos días a todos. Nosotros coincidimos en parte, sólo en parte, con los dos grupos que me han precedido en la palabra. Con el Bloque, en cuanto que es un impuesto que el Partido Popular no defendió nunca y se mostró siempre desde hace años bastante crítico, puesto que es un impuesto que no grava la verdadera capacidad económica del sujeto pasivo sinó que se basa en otros factores, como pueden ser metros cuadrados, empleados, situación, etc., etc. Es cierto que en Madrid ya se lleva tiempo estudiando la fórmula de cambiar este impuesto y para nosotros, a nivel provincial, bienvenido sea cuando venga ese cambio. Pero lo que también es cierto, y en esto coincidimos con el representante del PSOE, es que mientras no se produzca este cambio difícilmente se puede explicar una renuncia a unos ingresos de una cuantía importante, como son no los 800 que plantean ustedes sinó más o menos los 700 millones que es la recaudación que se viene manteniendo prácticamente igual desde el año 95 en que se recaudaron 696 millones y pico hasta el año pasado que se recaudaron cerca de los 700. Hay que recordar que la Diputaciónya hizo un esfuerzo bastante importante en los últimos años, al bajar del 40% al 32% y del 32% al 30%. Y en este momento somos, con La Coruña, la Diputación que tenemos el porcentaje más bajo en el IAE de Galicia y en gran parte de España también. Y decía que no podríamos renunciar gratuitamente a unos ingresos de 700 millones de pesetas cuando estamos viendo y constatando día a día las necesidades de la provincia, ya no sólo en Servicios Sociales de los Ayuntamientos y de la propia Diputación sinó en otras obligaciones que tiene esta Institución a su cargo y que por desgracia no haría mucho bien para la misma el reducir los ingresos en 700 millones de pesetas. Hay que destacar que el IAE no afecta sólamente al pequeño comerciante, que está pasando momentos no tan delicados como en otras épocas, pero digamos que momentos de cierta dificultad. Tampoco hay que engañar a nadie creyendo que con la reducción o con la supresión del IAE el pequeño comerciante va arreglar todos sus problemas. Si usted hace un cálculo, Sr. Chillón, llegará a la conclusión de que si retira del IAE a las grandes y medianas empresas, si retira del IAE a todos los profesionales que están ahí incluídos, arquitectos, abogados, etc., la aportación del pequeño comerciante en la provincia dentro del IAE quizás, con el recargo del 30%, no llegue a las mil pesetas año. En el cálculo que hicimos nosotros está por recibo de pequeño comerciante entre 500 y 1000 pesetas año. Como comprenderá, suprimiéndole estas 500 o estas 1000 pesetas no le va a arreglar usted ninguno de sus problemas, y en cambio 700 millones de pesetas a la Diputación si nos pueden servir para arreglar otros muchos problemas. Por este motivo simplemente, nosotros vamos a mantener un año más en nuestro Presupuesto, en el momento que se presente, el recargo del IAE en este 30%. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Sr. Chillón. Sr. Chillón Iglesias.- Un par de consideracións sobre os enfoques que se teñen plantexado aquí. Un tema é a filosofía deste imposto que, como vén neste caso, coincidía co Delegado da área de Facenda do Partido Popular, e outra cuestión é a capacidade de autonomía financeira dos Concellos. É certo que os Concellos requiren unha maior capacidade financeira, e nese sentido a ver se de verdade tamén esto pode ir adiante. A actual contía da PIE, da participación nos impostos do Estado cara ós Concellos, elevouse neste pasado ano a un billón trinta e cinco mil millóns de pesetas, tanto para Concellos coma para Deputacións e outras institucións locais. Hai unha demanda de que se debe subir deste un billón a un billón e medio, e nese sentido debemos, coma en outros países da Unión Europea, aspirar a ese maior incremento da capacidade financeira dos Concellos. Está claro que o Estado terá que articular ese financiamento. Tamén houbo unha crítica moi grande porque incluso púdose ou pódese aproveitar a reforma da fiscalidade das pequenas e medianas empresas e do propio IRPF para acometer un cambio en profundidade no propio imposto de actividades económicas. É dicir, que nesas circunstancias de autonomía financeira e maior capacidade financeira dos Concellos por suposto que estamos de acordo e debemos ir nese sentido. Como se está avanzando nese sentido, non se trata de reduci-la capacidade financeira dos Concellos se ese recargo provincial se queda nas arcas dos Concellos benvido sexa no sentido de que se trata dunha maior aportación económica. Pero que se teña en conta que esa maior capacidade financeira dos Concellos debe ir a través dunhas transferencias máis elevadas a partir doutros sistemas de recadación. Sr. Pedrosa Vicente.- Como filosofía podemos estar de acuerdo y eso se está discutiendo ya no sólo a nivel nacional sinó a nivel gallego en la Comisión de Cooperación Local para el Pacto Local. Es lógico, los Ayuntamientos tienen cada vez más competencias y necesitan más servicios financieros. Ahora, suprimir un ingreso de la Diputación en este momento no creo yo ni que incremente eso ni que incremente la solidaridad entre Ayuntamientos importantes y poco importantes. Tenga en cuenta que el 90% de la recaudación de este impuesto se produce sólo en Vigo y en Pontevedra. Si lo quiere limitar y que esos ingresos pasen sólamente a esos dos Ayuntamientos, se habría mermado seguramente la posibilidad de que la Diputación pueda actuar en otros Ayuntamientos más pequeños. Son temas bastante complejos, que exceden del campo del IAE y que se están discutiendo en otros ámbitos en este momento. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Procedemos polo tanto á votación da Moción do Deputado Provincial do BNG, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, na que propón a anulación do recargo provincial do IAE para o ano 1999. ¿Votos en contra da moción?. ¿Abstencións?. ¿A favor?. Bueno rexéitase a moción cos votos en contra do PP, a abstención do PSOE e a favor o BNG. Vista a Moción presentada polo Deputado Provincial do Grupo do BNG, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, na que propón a anulación do Recargo Provincial do IAE (Imposto de Actividades Económicas) para o ano de 1999, o Pleno, de conformidade co dictame desfavorable da Comisión de Economía, acorda por maioría de votos do Grupo Popular, coa abstención do Grupo Socialista e o voto en contra do BNG, rexeitar dita Moción, motivado a que hai fins urxentes para inverti-los ingresos procedentes de dito Recargo Provincial. ------ Folla: 68,77 8.4285.- SOLICITUDE DE COMPATIBILIDADE DE FUNCIONARIOS PROVINCIAIS Sr. Presidente.- Punto 8. Solicitude de compatibilidade de funcionarios provinciais. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias. Vemos aquí a solicitude de compatibilidade de sete funcionarios provinciais e vamos a separar. E verdadeiramente sorprende que veñan tantas xuntas, pero neste caso é máis que sorprendente. E digo vamos a separar, porque hai dúas que en principio nos vamos opoñer pola simple e contundente razón de que estamos en contra de que alguén, que é un funcionario e que se debe a esta casa e que tivo a sorte e a valía, supoñemos, de poder ser funcionario, estea ocupando posto de traballo no sector privado en campos, tanto nun coma noutro, nos que hai unha abundancia tremenda de oferta e de man de obra e onde hai moita xente agardando poder traballar. Pero dito esto e con respecto a eses dous funcionarios, un administrativo e outro xefe de brigada, vamos co tema gordo e especial que non é unha compatibilidade calquera, e permítaseme que fale un pouquiño da situación do que ocurreu e do que ocurre. Estoume referindo ós técnicos de Vías e Obras, que son todos os que piden a compatibilidade. Todos eles, creo que todos eles, polo menos a inmensa maioría, non piden compatibilidade; simplemente están traballando xa noutros sectores, e tal como foron pasando as cousas agora piden a compatibilidade. Agora non, xa fai certo tempo e quedou sobre a mesa para informe e contrainforme e agora volver outra vez. En concreto, están dende o 5 de novembro do 97 estas solicitudes. E inclusive, tanto estaban desenvolvendo esa función que un deles, na súa solicitude, xa di que é para compatibilizar o que está realizando; pero non o está realizando de calquera maneira, estao realizando cos Concellos, na inmensa maioría dos casos cos Concellos e hai abondosisima documentación. Algún destes técnicos traballa para o Concello e despois informa aquí a mesma obra que fixo no Concello, incluso actúa no dobre papel de técnico do Concello e de técnico da Deputación nun mesmo acto ou nun mesmo informe. Eso é grave, foi grave e está sendo grave; eso é unha responsabilidade derivada e o grupo de goberno transixe e nunca intentou depurar estas responsabilidades. É máis, podo dicir que certas obras que se pediron nesta casa, é histórico, podemos falar xa de hai bastantes anos, sufriron presións por parte dalgún destes señores, ou digamos interrupcións, molestias e dificultades á hora de visarlle aquí os proxectos se non llo facían eles. Hai aquí Alcaldes que poden corrobora-lo que estou dicindo porque a maioría deles están facendo os seus proxectos e os proxectos que piden á Deputación con estes técnicos. Esta é a situación. ¿Por que se permitiu esto?. ¿Por que se permite algo que está prohibido tallantemente pola lei, por que se estivo permitindo?. Por exemplo, un funcionario en Pontevedra foi sancionado de emprego e soldo por algo, por uns feitos demostrados, que en comparación con esto son un verdadeiro chiste, son cuestións absolutamente mínimas en comparación ó que estivo sucedendo e está a suceder con estes señores. ¿Por que os sucesivos Presidentes, incluído o actual, tiveron tal manga ancha con esta situación?. A explicación douna claramente o actual Presidente da Deputación nun Pleno de hai uns meses, en que dixo que todo o que firmaba viña avalado polos técnicos, e aquí está o no georgiano, aquí está a clave de toda esta situación de profundo deterioro que eu non sei se me atrevería a calificar de mafiosa. Se a alguén lle molesta moito retíroo, póñolle outro adxectivo que é o mesmo. O grupo de goberno transixe unhas prácticas que lle dan uns ingresos moi suculentos a estes técnicos e a cambio lle firman todo. Entre o que firman, e así llo teño comunicado verbalmente ó Sr. Presidente, certifican que hai obras feitas que non están feitas. Esta Deputación paga estas obras porque hai certificado de que están feitas e as obras non están feitas. Ou sexa, certifica todo, todo, e neste sentido son o brazo armado do funcionamento de Vías e Obras, do funcionamento que leva directamente o Presidente e que supón este tipo de cambalaches, que son terriblemente graves. Cando estivemos coas Contas Xerais do Presuposto, vostedes estaban relativamente tranquilos por dous motivos. Porque os que eran antigos xa deixaron pasar para que prescribiran e as que eran máis actuais xa tiñan garantía de que estaban firmadas, e como están firmadas por algún técnico, vostedes están tranquilos. Pero claro, eso ten un prezo; que os técnicos firmen todo o que lle voten ten un prezo e o prezo é face-la vista gorda en que estean traballando para os Concellos, e á súa vez firmen os proxectos e teñan eses ingresos. Esa é unha práctica que saben perfectamente que é incompatible. Se houbera vontade política de rematar con esa situación, se remataba inmediatamente porque é público e notorio. Está documentado ademais, non hai nada que investigar, hai que ter vontade, non hai nada que investigar, hai que ter vontade e mirar catro papeis e xa está. E, repito, se fai a vista gorda para que estes señores teñan uns ingresos a maiores elevadisimos e a cambio firmen todo o que lle voten. E non é só que firmen todo o que lle voten, senón que son un auténtico poder fáctico dentro desta casa. Eu xa o dixen neste Pleno e reitero que aquí é onde se ve onde hai poder de decisión é onde vai a xente a pedir algo. E aquí, nesta casa, hai colas ás veces accidentais en momentos puntuais, unha vez ó ano ou dúas ou unha vez cada dous anos, para presentar as instancias, para presentarse en oposicións no Rexistro. Quitando eso, aquí hai colas no despacho do Presidente ou do Vicepresidente para ver se se pide, a ver se se logra algunha obra ou servicio, ou abaixo, no Servicio de Vías e Obras, que teñen que vi-los paisanos a rezarlle ós técnicos a ver se lle vota o asfalto máis para arriba ou máis para abaixo. Esta situación, que xa temos denunciado hai moitos anos neste Pleno, estaba así ata que por parte da oposición, e nomeadamente da compañeira Ana Gandón, se pide a lista de funcionarios que teñen compatibilidade. Exactamente tardan vostedes un ano en dar esa relación. ¿Por que?. Pois por encubrir a estes, que todo o mundo sabe que están traballando e non no sector privado, no sector público, con Concellos, que traballan a súa vez con esta Deputación. Todo mundo o sabía e vostedes, por encubrir esa situación clamorosa, tardan nin máis nin menos que un ano ou ano e pico. Cando lle dan a relación é cando estes señores piden a compatibilidade. Eses son os feitos e aquí non é o problema xenérico, de que as compatibilidades deben restrinxirse ó máximo, que é o que di a Lei; pero, aínda que sexan legais, en certos casos deben restrinxirse ó máximo e nós estamos en contra de que se dea practicamente ningunha. É un problema de como funciona esta casa. Esta casa segue funcionando exactamente igual que hai dez anos ou oito, a única diferencia é que agora se firman os papeis e que antes había algúns que estaban descubertos, non se firmaban. E se firman os papeis a cambio desto, e vostedes son os responsables desta situación. E non só non fixeron nada, senón que os premian agora cunha compatibilidade cando teñen documentación de sobra. Saben de sobra e se non pregúntelle a algún Alcalde que haxa por aquí, que non teña enxeñeiro propio no Concello, a ver con quen fai os proxectos, a ver con quen os fai. Faraos na zona norte co Xefe da Zona Norte e na zona sur co Xefe da Zona Sur e noutros casos co Xefe Supremo e noutros casos co Xefe colateral. Pregúntenlle e verán como cada un ten a carteira de pedidos xa de cada Concello e cada Concello non fai proxectos que non sexa cun deles. Esto é gravisimo, esto é motivo de inhabilitación e vostedes están facendo a vista gorda polo que dixen antes. É un tema gravisimo, xa denunciado. Apliquen a Lei con todo o rigor. A Lei con todo o rigor seguramente sería inhabilitalos a todos, porque se se inhabilitou ó de Pontevedra por feitos que tiñan a súa gravidade, estos son miles de veces máis graves. En vez de poñerlle algunha cortapisa, os premian para que poidan seguir cometendo as ilegalidades a través dalgún despacho que se chama "Cinosa". Eso é o que están vostedes a facer e non o fan inocentemente, reitero, fanno porque a cambio lle firman todo, e tamén algunha obra firmaron, entre outras moitas, porque teño aquí os papeis, que non está feita e que vostedes pagaron porque firmaron. Hai tódolos feitos que queira. Sr. Presidente, dende logo, se esto vai adiante como está e se segue sen cortar nada con respecto a esto, demostrará que nesta casa non cambiou nada. Nós estamos convencidos, pero unha cousa é o convencimento e outra cousa é a demostración palpable, e demostrará clarisimamente que nesta casa non cambiou nada, absolutamente nada. Lles vén moi ben este tinglado político funcionarial, con eses funcionarios e non con todos, e que non se dea ninguén por ofendido ou por aludido. É que lle vai bárbaro, a vostede lle cubre as espaldas para face-las maiores falcatruadas por aí en obras e coas palas e demais e a estes funcionarios lle vai bárbaro porque teñen uns ingresos estupendos á conta do erario público, dun lado ou doutro, aquí como funcionarios e nos Concellos facéndolles os proxectos, que practicamente é monopolio porque ninguén se pode meter aí porque eles mesmos despois controlan aquí. Nada máis por agora. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Ten a palabra o Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Hai que recoñecer que este debe ser dos puntos máis difíciles de intervir porque é difícil intervir con liberdade neste punto concreto. Dígoo con toda a claridade do mundo. Eu recoñezo que formei parte durante bastantes anos dun grupo de goberno, e espero volver a formar parte, en pouco tempo, e podo dicir con toda a claridade do mundo que dos grupos de goberno dos que formei parte nunca se lle encargou ningún proxecto a ningún técnico da Deputación, nunca. Polo tanto, teño bastante máis liberdade para falar deste tema. Digo esto como preámbulo para dicirlle que loxicamente nós vamos a votar en contra desta solicitude de compatibilidade. Tamén temos claro que hai diferencias, que uns poden tela por unhas cousas e outros por outras, pero o Partido Socialista no ano 84 aprobou no Parlamento unha Lei de Incompatibilidades, que naquel momento había xente que dicía que era moi blanda e había xente que dicía que era moi dura. Non era tan blanda, pero fanse interpretacións dela que parece que en realidade non incompatibiliza a ninguén. Se me permite o Presidente quero resaltar fundamentalmente a parte que atañe ó Director do Servicio de Vías e Obras, Sr. Llano de la Concha. Digo que quero resaltalo porque se tódolos técnicos da Deputación fan proxectos utilizando os seus cargos, xa é o "summun" que o Director do Servicio tamén os faga; non só que tamén os faga senón que vaia máis alá que ninguén nestes temas. O Grupo Socialista, hai dous anos, mediante unha pregunta feita por Carmen Avendaño, denunciou que o Sr. Llano de la Concha estaba facendo proxectos concretamente para o Concello de Mos. Aportou unhas facturas de pago dese Concello. Bueno, pois non pasou nada, segundo parece, segundo interpretación do grupo de goberno, eso pódese facer. E o artigo 11 da Lei 53/1984 permite o exercicio de actividades privadas sempre que as mesmas non poidan comprometer a imparcialidade e a independencia do funcionario. Se estamos falando de técnicos desta Deputación que fan proxectos que eles mesmos van a informar e van a controlar, porque estamos falando de proxectos que forman parte do Plan de Obras e Servicios, do PAE, do PAM, xa me contará o Sr. Presidente, xa me contará o grupo de goberno, cal pode ser a independencia ou a imparcialidade que pode ter un funcionario. E se por encima o Director do Servicio é o que fai eses proxectos, xa me contará, porque dirán, non, é que non informa el, informa outro compañeiro. Bueno, pois resulta que os compañeiros que dependen del a ver como informan eses proxectos. Supoño que nunca informarían mal pola conta que lles tiña, supoño. O Decreto 598/1995 de 30 de abril, artigo 9, di: No será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas incluídas las de carácter profesional cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el departamento, organismo, ente o empresas públicas a las que el interesado esté adscrito a prestar su servicio. Non sei quen pode interpretar outra cousa. Dende logo, nós interpretamos que clarisimamente os técnicos da Deputación non se lles pode compatibilizar con estas actividades privadas. E volvo a repetir que me vou a centrar nunha persoa concreta, no Director do Servicio. O Director do Servicio que entra nesta casa a presta-los seus servicios pola porta falsa, da man do Partido Popular. Non hai que olvidar que é militante do Partido Popular, tamén hai que dicilo. E este señor é copropietario dunha empresa, con datos do Rexistro Mercantil, copropietario dunha empresa que se chama NORAY SL. Esta empresa, entre os seus cometidos está o de realizar proxectos técnicos para Concellos, para privados, etc., etc., pero fundamentalmente fainos para Concellos. E lle podo poñer casos concretos, dicíalle antes o de Mos, pódolle dici-lo de Redondela e pódolle dicir bastantes máis nesta provincia. Non só é copropietario da empresa, senón que loxicamente dende o seu posto capta obras para esa empresa. E non só capta obras, senón que eu, contradicindo as manifestacións do Presidente que nun momento determinado comprometeuse a vixiar que non se fixeran traballos en horas de xornada desta Deputación, pode dicirlle que ese señor, en días de mañá, estaba facendo traballos de campo para proxectos en Concellos desta provincia, con testigos ademais. Do mesmo xeito que eu fun ó Rexistro Mercantil a mirar que este señor era copropietario dunha empresa, podía facelo tamén o Sr. Presidente da Deputación, pero non lle interesa polo que lle dicía antes. É unha persoa da súa confianza, é militante do seu partido político e se permite que gane bastante máis diñeiro en situacións de crisis, en situacións de paro, que ganan outros profesionais coa mesma titulación pero que por riba lle fan competencia desleal. Os outros profesionais estarán pagando os seus impostos, teñen que traballarse o seu mercado día a día, e estes señores, dende os seus postos de traballo, son os que están captando esas obras. Se este tipo de actuacións se fixera a partir de que vostedes hoxe lle dean a compatibilidade, non quedaría máis remedio que patelear, pero estamos falando de feitos que levan producíndose dous anos sen que tiveran esa compatibilidade, porque non a tiñan, tráenna hoxe a recoñecer, e levan dous anos traballando sistematicamente na privada. E non só eso; podo, Sr. Presidente, dicirlle que nun Concello que ten Alcalde do Partido Popular, nos seus arquivos figura unha carta de hai un ano do Sr. Llano de la Concha, recoñecendo por escrito que prestaba os seus servicios na empresa NORAY SL, á parte de ser copropietario da empresa. E se dubida do que eu estou dicindo, tenno moi sencillo. No Concello de Redondela figura nun expediente unha carta firmada polo Sr. Llano de la Concha recoñecendo esta situación, posto que había informes dos funcionarios municipais nos que dubidan da compatibilidade deste señor para facer estes traballos. Pois ben, este señor presenta unha carta por Rexistro no Concello e está alí e figura nun expediente. Ante esto, Sr. Presidente, se vostedes lles aproban a compatibilidade ós técnicos da Deputación, eu creo que lle están dando a razón ós temores que temos todos de que se están utilizando os cargos para captar obras e algo máis ó mellor. Eu creo que á vista destas cousas procede ou procedería que deixen este tema sobre a mesa, que abran unha investigación na que participemos tódolos grupos políticos e nós, dende logo, estamos dispostos a facilitarlle toda a información que temos. Agora, se vostede segue xurando e prometendo que se vai a encargar de que en horas de traballo nesta Deputación non van a estar facendo estas cousas, e segue apoiando este tipo de prácticas, dende logo, non estamos para nada pola labor de avalar este tipo de situacións. Loxicamente vamos a votar en contra, e volvo a repetir que nos encantaría que quedara sobre a mesa, que se abrira unha comisión de investigación e participar nela. Sr. Presidente.- Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Despois de oírlles vou a contestar moi someramente ós dous grupos. En primeiro lugar, acepto e admito que houbo unha laxitude, diríamos, neste tempo, posiblemente demasiado tempo, non o discuto, e polo tanto teño que recoñecelo que é así. En segundo lugar, Sr. Mosquera, vostede pode pensar o que queira cando eu digo que non firmo un papel sen que veña avalado polos técnicos, e cando falo de técnicos non me refiro só ós enxeñeiros, me refiro a tódolos técnicos da casa, enténdase xefes de servicio ou Cuerpos Nacionales. Loxicamente, é posible. Eu creo que se vostede o sabe había que denunciar ó funcionario en concreto. Eu non podo ver absolutamente todo o que lle certifican os funcionarios que para eso están. Eu procuro non firmar absolutamente nada que non me veña avalado pola firma. Outra cousa é que os técnicos firman calquera cousa en virtude dos privilexios do Presidente. Vostede pode pensar o que queira, pero sabe perfectamente que esto non é así. Agora, se o quere pensar, pense vostede o que queira. Indudablemente, o falar e o pensar diríamos non teñen límites. De verdade, parece mentira que vostede teña tan mal concepto desta persoa. Pero repito, pense vostede o que queira e invítoo a que se coñece ese caso en concreto, este Presidente non se quedará corto se efectivamente vostede demostra que un funcionario certificou algo en falso. Estou disposto a ir ás últimas consecuencias; se o sabe dígaoo, denúncieo. E dende logo, se teño que ver personalmente todo o que me certifican, como pode vostede supoñer estame pedindo cousas imposibles que non hai nadie que as poida facer. E entrando xa no tema concreto da compatibilidade, eu creo, e aquí contesto ós dous, que se nós non lle déramos a compatibilidade, indudablemente estaríamos incurrindo nunha ilegalidade absoluta, está claro. A compatibilidade que se lles pode conceder a estes señores impídelles efectivamente certificar, etc., etc., obras que efectivamente a Deputación tivese algo que ver con elas. Eu non estou negando que non se estivera facendo; eu eso non o neguei. Houbo unha laxitude neste sentido e o que é realidade admítese, pero vámoslle a poñer coto, como lle estamos poñendo coto a moitas cousas neste momento. E polo tanto, a compatibilidade que se lle acaba de conceder a estes funcionarios implica todo o que dixo o Sr. González que non poden facer, é dicir, non lle damos compatibilidade para que faga proxectos de Concellos que despois paga a Deputación, proxectos de Concellos que ten que supervisa-lo mesmo enxeñeiro. Non, porque entón estaríamos vulnerando a Lei de Incompatibilidades e o Decreto do ano 96, que me parece que está moi claro neste caso e me parece que se equivocou de artigo, me parece que é o artigo 29 se non me equivoco. É igual, sabemos cal é o espíritu. A compatibilidade e para que fagan o que queiran fóra do horario de traballo, por suposto. E se algún día, quen sexa, algún enxeñeiro desta casa, vostede se entera que está facendo un traballo en horas de traballo para el propio e non para esta casa fáganmo saber porque ó mellor estanno facendo e non me entero. Denúncienno, denúncienno e entón tomaranse as medidas oportunas. En resume, que a compatibilidade que se lles concede non leva consigo o que vostede dixo, Sr. González, eso por suposto que non o poden facer. Non o poden facer, nós non podemos ir contra unha Lei. E dito esto eu non teño nada máis que dicir. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente, escoitando dá a sensación de que vostede non sabe, está disposto e demais. A pena é que escoita o que lle parece ben e esquence o que lle parece mal. Sr. Presidente, vostede sabe de sobra que estes técnicos traballan para os Concellos e ten recoñecido que non se metía con eles porque non se sabe que. Sábeo de sobra e se non buscamos aquí toda a información, preguntámoslle ós Alcaldes que hai aquí, e sabe de sobra que eso é ilegal, e non fixo nada. Chámelle laxitude se quere. Sabe de sobra que en horas daquí estiveron traballando noutros lados, sabe de sobra que hai obras que están sen facer e que houbo quen certificou que estaban feitas, así mo recoñeceu a min. Se lle falla a memoria, deixese de xogar con malabarismos e vamos a deixarnos de que se se dixo ou se escoitou. Se lle falla tanto a memoria tenno moi fácil; estamos aportando datos máis que suficientes para que nun prazo de quince días poida vostede ter tódolos papeis. Se quere xa lle damos hoxe algúns, pero buscamos máis e llos damos. E entón vamos a aceptar esta hipóteses de que vostede non sabe que están traballando para outros Concellos, pero non só o xefe do servicio, que polo tanto ten máis responsabilidade, senón tódolos demais. Témoslle os papeliños aquí de que traballan. E entón, se vostede quere esa transparencia, faga algunha fórmula do tipo de abrir un expediente informativo, de crear unha comisión de investigación ou o que queira. Agora, non nos faga trampas. Se nós lle dicimos a vostede que é o máximo responsable, estamos absolutamente convencidos e o sabemos e manteño as palabras que dixen antes unha por unha, por moito que o Sr. Presidente se ofenda. Esa simbiosis mafiosa político - funcionarial é histórica nesta Deputación, vostede herdouna e mantívoa, chámese laxitude, pero mantívoa, e está funcionando así. Se quere realmente cortala, demóstreo, deixe esto sobre a mesa, abrimos unha comisión de investigación ou o que queira e terá tódolos datos que queira. Se nos metemos con vostede, di que son os técnicos. Non somos nós os que temos que meternos cos técnicos, Sr. Presidente. É vostede o xefe de persoal, é vostede o encargado deso e é vostede o que saca os beneficios deste funcionamento. Non somos nós, nin temos esa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de denuncialo aquí e xa o dixemos, e xa o advertimos, aquí en Pleno e incluso fóra do Pleno e incluso de palabra, digamos informalmente. Xa llo dixemos, xa llo dixemos cantas veces quixo escoitalo aquí e fóra daquí, esa é a nosa responsabilidade e a responsabilidade súa é actuar e non actúa, e se non actúa non é por casualidade, é que lle vai ben así e deixémonos de bromas. Actúe, tenno fácil, llo estamos dicindo. Non nos estamos aquí xogando o noso prestixio ou a nosa palabra afirmando esas cousas, ou sexa, que en principio se o dicimos nun Pleno hai que supoñer que están ben documentadas e esa é a nosa responsabilidade, dicir aquí as cousas e dicir o que está funcionando mal e dicilas con seriedade, documentadas. A súa responsabilidade como xefe desta Deputación, como xefe de persoal é actuar e non o está facendo e leva anos sen facelo, e non é casualidade. Se vostede quere demostrar que é casualidade, que non se enterou, acláreo. Crea unha comisión de investigación e llo aclaramos rapidamente e a ver quen está engañándoos ou non, é facilisimo. Agora, se vostede nestes momentos dá a compatibilidade, sae dicindo non sei que, o que está clarisimo é que vostede os estivo avalando, o está demostrando. Nós estamos convencidos de que o estivo facendo, pero supoñamos que esteamos engañados; demóstreo, demóstreo que estamos engañados, demóstreo. E Sr. Presidente, vostede está implicado ata as orellas cando non contesta; lle pedimos relación de funcionarios que teñan compatibilidade. ¿Sabe por que lla pedimos?. Nós si, e vostede tamén; precisamente por estes funcionarios, porque sabíamos que estaban traballando para os Concellos, e vostede tamén o sabía e tardou un ano en dala, e nos vén ó Pleno a dicir que hai certa información que se dá pero cando nós queremos. ¿Por que cando nós queremos?. Resulta que a información coincide cando piden esta compatibilidade. ¿Por que?. Vostede non sabe nada, pero aquí no Pleno pon a cara por eles. A información se pode dar en dúas horas e leva un ano, e se recochinea dicindo que a damos cando nos convén, bárbaro, eso é o que consta nas actas, ben, foi un desliz, un recurso dialéctico para saír do paso. A única maneira de demostrar que vostede non está absolutamente en connivencia é dicindo si señor, se esto é certo vamos investigar e se non vostede está aceptando este tipo de funcionamento. Vostede foi o culpable, pero directamente, non indirectamente, directisimamente. Mire, Sr. Presidente, aquí sabemos todos cales son as empresas. ¿Pero sabe por que o sabemos?. Porque está firmado. En CINOSA está, por exemplo, Baltasar Pujales. Datas, as que queira, do 97, do 96, do 95, do 94, do 93, do 98, do 90, do 85. Todos, todos. Esto sempre funcionou así, o sabe todo o mundo. E incluso hai Concellos que, por exemplo, igual están gobernados por unha forza política distinta e seguen funcionando por medo a represalias, non vaia a ser que se non o fago con fulanito ou con menganito, á hora de informar me dá a lata e me retrasa a obra. Esa é a realidade dende hai moitos anos e a actual; non me diga que non a coñece. Eso é gravisimo. Gravisimo que apareza un funcionario aceptando a obra pola Deputación e máis sendo Director polo Concello. Eso está pasando e tamén lle traio os papeliños que queira. E se quere chamar ós Concellos pedindo expedientes pode inundar esta Deputación porque é masivo e son rarisimas as excepcións. Lle estamos poñendo papeis, os que queira, os exemplos que queira. E vostede di que non pasa nada, que foi laxitude e xa está, e estamos denunciando algo que supón feitos graves por parte dos funcionarios. E vostede sábeo e sabíao e non se quere dar por enterado. Esa ignorancia dicindo que foi laxitude, home, non. Nós aquí podemos supoñe-la boa fe, ata certo punto, pero chuparnos o dedo non. E creo que non o chupa ninguén, todo o mundo o sabe. Entón, se vostede quere demostrar esa seriedade demóstreo con feitos. Ata agora non fixo nada. Todo o que fixo foi eso, ter oculta a información das incompatibilidades, non facer nada. E agora quere intentar liquida-la situación dicindo que houbo laxitude. Vamos aprobalo segundo a Lei, e a vivir que son dous días e esta xente a engorda-lo bolsillo, que tamén son dous días, e a firmar, que é a súa función, todo o que lle voten. Sr. González Iglesias.- Si, Sr. Presidente, non me equivoquei. Real Decreto 598/1995 de 30 de abril, artigo 9, vólvollo a ler: No será posible el reconocimiento de compatibilidad con entidades privadas, incluídas las de carácter profesional, cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el departamento, organismo, ente o empresas públicas a las que el interesado esté adscrito a prestar sus servicios. Estamos denunciando que esto, ata o día de hoxe, se estivo conculcando aínda por riba sen te-la compatibilidade. É o que estamos denunciando, non estamos dicindo que a partir de hoxe haxa que poñer estes límites, non, é que non os tiñan e os estaban conculcando, non tiñan esa compatibilidade. Polo tanto, Sr. Presidente, vostede non pode seguir dicindo que vostede é inocente; eso é demostrar un grado de cinismo absoluto, pero absoluto. Dice, denúncielas. Estámolas denunciando. A certificación do Rexistro Mercantil de 22 de abril de 1998 pediuna o Grupo Socialista, e como a pide o Grupo Socialista pódea pedir o Grupo Popular e pódea pedi-lo Presidente. E aquí se di claramente que este personaxe é copropietario dunha empresa, nun 30%, e que foi administrador único desta empresa ata o día 22 de maio do 96, é dicir, cando xa levaba un ano traballando aquí. E se esto tampouco é unha denuncia, dígame o Sr. Presidente que é unha denuncia para el. E se lle estou dicindo que se fixeron proxectos do Plan de Obras e Servicios, casos concretos, ano 97 e ano 98 do Concello de Redondela, por unha empresa que se chama NORAY, da que ten o 30% o Sr. Llano de la Concha, tamén ó mesmo tempo Director do Servicio na Deputación e que pide hoxe a compatibilidade, ¿eso non é unha denuncia?, ¿como quere que lla diga entón?. Esto non é certa laxitude, esto é connivencia e ademais a denuncia afecta, e volvo a repetilo, a un militante do seu partido, porque é militante do Partido Popular. Se esto non é unha denuncia clara, absolutamente clara e diáfana, dígame como quere que lla faga. Dígamo. Eu dáballe unha fórmula moito máis fácil e a fórmula volvo a repetila: comisión de investigación na que participemos tódolos grupos políticos e que se lle pidan os expedientes. Eu xa non digo que ninguén teña que declarar nada, senón simplemente pedi-los proxectos de obras dos diferentes concellos da provincia dos últimos cinco anos, ou nos últimos dous anos, me dá igual, solicitar eses expedientes, mirar quen firma eses proxectos e mirar se teñen algunha relación con esta casa ou non e se eses proxectos son de obras coparticipadas economicamente pola Deputación ou non. Máis suavidade imposible. Agora, se non aceptan ningunha cuestión deste tipo, vostede participa desas prácticas mafiosas, está en connivencia con elas e estivo ata hoxe, e hoxe vai a santificalas, nin máis nin menos, porque se lle está denunciando e non di nada, non fai nada, recoñece que se estivo facendo ata agora e vai a bendecir que o sigan facendo a partir de agora. Si, si, porque, volvo a repetir, se estiveron facendo ata agora, ¿é certo ou non?. ¿O coñece ou non que se estiveron facendo ata agora?. ¿É certo ou non que hai dous anos, mediante unha pregunta, denunciamos que había unha persoa, técnico desta casa, firmando proxectos no Concello de Mos?. Alí xa se enterou, non fixo nada. Hai dous anos, non é de hoxe a denuncia. Curiosamente, este asunto hai catro meses que se retirou do Pleno en espera dalgún informe. Houbo que chegar a algún acordo, pregunto, ¿houbo que esperar a chegar a algún acordo do Sr. Abeledo con algún militante do seu partido político?. Porque ó mellor era eso. Nada máis. Sr. Presidente.- Practicamente teño que repeti-lo mesmo. Chámenlle como queiran, houbo unha pequena laxitude nese sentido. Dende que se plantexou este tema, nos demos conta, polo menos este Presidente douse conta, de que había que tomar medidas. Trouxenno ó Pleno a compatibilidade, non o tiñamos claro e pedimos ese informe. Témolo aí e eu o que digo é que dende logo vamos a solucionar este tema, vamos a impedir que sigan adiante. Se xurde algo desto, pido a colaboración de todos para evitalo. E nese sentido eu vou se-lo primeiro. Pero, Sr. Mosquera e Sr. González, hai moi pouco tempo que eu me dei conta de que se estaba facendo esto e que incurría en incompatibilidade, así de claro, e vámolo a corrixir. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- ¿Quere máis información?. Non, non a quere porque non quere actuar, e entón non a quere, pero aínda así, como estamos nun Pleno e teño a palabra, voulla a dicir. Creo que hai un ou dous funcionarios no servicio, ou dúas, que non entran no tinglado que vou dicir a continuación. Pois Administrativos que cobran máis por pasa-las memorias dos proxectos que fan os técnicos para os Concellos, que despois visan eles e teñen que pasar por aí, ás veces nesta mesma casa traballando. O que os técnicos daquí se encargan de facerlle os proxectos ós Concellos, despois supervísanno eles mesmos. Os Delineantes, Topógrafos, Administrativos, veñen ás tardes aquí, ou se non noutros despachos, e se levantan máis do que ganan aquí, ás veces traballando aquí, outras veces fóra, non todos, cónstame que hai algunha excepción que non quere entrar nese asunto. Nesta casa sábeo todo o mundo. Hai aquí uns cantos funcionarios, pregúntelle a algún a ver se o sabe ou non, ou sexa, que o sabe todo mundo, me parece que é vostede o único que non o sabe. Ou sexa, que son todos incompatibles, son todos, están todos facendo esas funcións de incompatibilidade. Para que se fagan unha idea cabal da cantidade de cartos que se move, dígolle que algún Auxiliar Administrativo ou Administrativo ou Delineante ingresa máis, bastante máis por estas funcións do que cobra como funcionario. Se os axudantes cobran máis, imaxínese o que serán os xefes. Para que se faga unha idea do tamaño e volume da carcoma que hai neste sentido. Deixo constancia aquí no Pleno para que quede clariño e despois non aleguen ignorancia, entende, e ningún deles, case ningún, ten a compatibilidade concedida. E tamén xa llo dixen privadamente, pero llo digo aquí porque pode sufrir amnesia. Pódolle explicar que o anterior Presidente intentou cortar eso e non puido con eles, rematou pactando, quitoulles o específico, é igual, rematou pactando, e vostede está facendo o mesmo, alegando ignorancia, pero na práctica funcionando como funciona. E se estou dicindo algunha mentira documéntoo. Xa levo anos nesta casa e é das primeiras cousas que me enterei. É curioso, vostede entra de Presidente e non se entera. Esto é a carcoma. O que me sorprende moitisimo, por exemplo, é que un Colexio Profesional non diga nada, porque practicamente teñen vetado o traballo nesta provincia. Os Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas teñen vetado, en canto non poden traballar para os Concellos porque se encargan ben eles de que non traballen, que traballan só eles, a ver que demonio poden facer. Eso xa me sorprende moitisimo, pero igual é que resulta que tamén controlan o Colexio. E vostede quere saldar unha situación deste tipo con esto. Mire, se quere sígolle dando datos, todos os que queira. Agora, se todo o que estamos dicindo, para o seu criterio ético funcionarial resulta que non é suficientemente grave como para cando menos documentarse, só está demostrando unha cousa, que o sabe de sobra e quere facela do xordo, simplemente. Porque a vostede lle din esto, cando estaba de Inspector de Educación, por exemplo dun mestre que está traballando na escola dando clases particulares, levantando trescentas ó mes, e non fai oídos xordos. Vostede ten certo criterio do que é a función pública, sabe ben o que é. Se nestes momentos está facendo xordo a todo o que está escoitando, non é por ignorancia ou porque non sepa como funciona a Administración ou porque non crea que sexa gravisimo. Simplemente é porque o sabe e ten tomadas as súas decisións de seguir para adiante. A razón xa lla expliquei antes e lle pareceu moi mal; agora me está dando absolutamente a razón, Sr. Presidente, e está xogando con nós no sentido de dicir denuncien vostedes. Nós estamos denunciando. ¿Que quere que faga?. Nós estamos denunciando. Eu non teño que denunciar nada, é vostede o que ten a responsabilidade de actuar, non eu, é vostede o que ten a responsabilidade de actuar con respecto a esto e non quere actuar, non quere, está clarisimo que non quere actuar, está demostrando con esta actuación no Pleno, como xa demostrou fai moitisimo tempo, porque ten tomada a decisión, tenna tomada. Agora, é gravisimo, o que está facendo é gravisimo. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Sr. González. Sr. González Iglesias.- Simplemente, Presidente, a min me asombra que se poida por un lado recoñecer, como di vostede, certa laxitude, e por outro dicir que se entera agora. No seu mesmo descurso está recoñecendo que mintiu antes. Recoñece que mentiu antes e que está obrando cun cinismo absoluto hoxe no Pleno. Eu, para rematar, pediríalle un favor: cambien o enunciado do punto da orde do día; onde pon "Solicitude de compatibilidade de funcionarios provinciais", poña "30 de outubro, primeiro día de amnistía do Sr. Abeledo das cousas que se están facendo mal na Deputación". Está plantexando unha amnistía, así de claro, de simple e de llano. Cando non se quere mirar o que se estivo facendo ata agora, e se vai a propiciar darlle certo amparo legal ás prácticas que estiveron facendo ata agora, se está promulgando unha amnistía, a do Sr. Abeledo. Sr. Presidente.- Moitas gracias Sr. González. Sr. Mosquera, dirá vostede o que di sempre, que son o último en enterarme. Dende logo, o que me dixo non só dos enxeñeiros senón de administrativos, preocúpame gravemente. A verd

 • Acta de sesión 1998/11/20_Extraordinaria

  1998-11-20_Extraordinaria

  Folla: 79,98 Da sesión extraordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 20 de novembro de 1998 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día vinte de novembro de mil novecentos noventa e oito, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse as Señoras/es Deputadas/os, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Adolfo Campos Panadeiros, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Emiliano Lage Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Julio Sayáns Bugallo, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Pablo Vázquez Caride, D. Roberto Vázquez Souto e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Xosé Manuel Barros González, Dona Carmen Ferro Carballo, Dona Ramona Castaño López nin D. Amado Ricón Virulegio, quen excusa a súa ausencia. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma o seguinte acordo: 1.4288.- APROBACIÓN INICIAL DO PRESUPOSTO PROVINCIAL PARA 1999 Sr. Presidente.- Aprobación inicial do Presuposto Provincial para 1999. Ten a palabra o Vicepresidente económico da Deputación, Sr. Pedrosa, para facer unha exposición e dar entrada ó debate. Sr. Pedrosa Vicente.- Bos días a todos. Un año más vamos a presentar para la aprobación inicial quizá los documentos más importantes de todo el año, que comprenden el Presupuesto de la Diputación, el Presupuesto de los Organismos Autónomos, el Presupuesto consolidado que es la suma de todos ellos, y una serie de documentos que los acompañan, como son las Bases de Ejecución del Presupuesto, la plantilla de funcionarios, la relación de puestos de trabajo, los cuadros de personal laboral y el anexo con el plan de inversiones. Comprendo que en un Pleno de Presupuestos hay que hablar de números y que es bastante tedioso; de todas las maneras voy a intentar ser lo más breve posible y decir la menor cantidad de números que sea capaz. Comenzando con la suma global de todos los Presupuestos que se presentan este año alcanzamos la cifra de 15.053.000.000 pesetas en el Presupuesto consolidado. En cuanto a las cantidades que alcanzan los presupuestos de los Organismos Autónomos, que son: la Escola de Canteiros con 29.600.000, voy a redondear todas las cifras para que sea más fácil; el presupuesto del Museo con 211.800.000 pesetas; la Escuela Universitaria de Enfermería 57.700.000; el Hogar Provincial 77.990.000; el Patronato de Turismo "Rías Baixas" 76.700.000; la Caja de Anticipos de Cooperación 147.000.000; y el ORAL 450.000.000 de pesetas. Sin perjuicio que a lo largo del debate podamos entrar en el examen de los presupuestos de algunos o de todos de estos Organismos Autónomos, centrándonos en el que más nos importa, en el de la Diputación, yo diría que el Presupuesto que presentamos este año tiene unas características muy concretas. Por un lado su crecimiento, moderado, un 3,29%, frente al Presupuesto del 98, que consideramos que es un incremento o un crecimiento paralelo al crecimiento de la situación económica en general y de esta propia Institución. Es un Presupuesto, hoy está muy de moda decirlo pero en este caso es real porque las cifras no engañan, eminentemente inversionista. Fue nuestro deseo continuar con el crecimiento de las inversiones que, en concreto desde que entró este equipo de gobierno, en el año 95, se fue produciendo año a año. Llegamos al Presupuesto del 99 con un incremento de las inversiones del 9,63% sobre el del 98. Esto supone que más de un 42% del Presupuesto real va destinado a inversiones y que si tenemos en cuenta que muchas partidas, como ya todos ustedes conocen, incluidas en el capítulo 2º por circunstancias de carácter técnico son en realidad verdaderas inversiones, no exageraríamos nada si decimos que sobrepasamos con mucho el 50% del Presupuesto que se destina a inversiones. También destacaría que se trata de un Presupuesto, que pretende consolidar el saneamiento financiero de esta casa. Cuando este equipo de gobierno accedió a la misma ustedes conocen que la deuda sobrepasaba con mucho los 17.000.000.000 de pesetas. Estoy convencido que cuando la dejemos el año que viene la deuda va a sobrepasar en poco los 10.000.000.000 de pesetas. Eso ha supuesto un gran esfuerzo de todo tipo en la renegociación de deuda y ha influido notable y beneficiosamente la rebaja de los tipos de interés. Sin embargo esta rebaja, este saneamiento financiero, se ha producido sin que se haya mermado en absoluto, sino todo lo contrario, se ha incrementado, la colaboración económica con los Concellos que evidentemente es uno de los aspectos fundamentales y motivos de la existencia de esta Diputación. A pesa de que cada año se ha amortizado deuda por importe superior a 1.555.000.000 de pesetas, se ha conseguido incrementar la cooperación con los Ayuntamientos, la inversión real y las transferencias de capital a los mismos. Y como dato real, este año estas transferencias de capital a los Concellos se incrementan en más de 540.000.000 de pesetas, alcanzando una cifra récord este año de 3.885.000.000. Esto se ha conseguido, además de con esta colaboración con los Ayuntamientos, manteniendo e incrementando en gran manera inversiones y actividades en distintos sectores, que este equipo de gobierno consideró a lo largo de estos últimos cuatro años prioritarios. Las inversiones en Juventud y Deportes con un incremento, una multiplicación por cinco con respecto a lo que se venía haciendo en períodos legislativos anteriores. Lo mismo en Cultura, en Mujer y en Asistencia Social. En otros sectores de gran importancia por la proyección económica que tienen y por la generación de empleo como pueden ser las ayudas a las PYMES, a las Asociaciones y a los actos realizados por Asociaciones patronales, empresariales y profesionales, en Congresos y en Exposiciones, y en sectores como Pesca donde se han multiplicado por más de cinco también las inversiones anteriores y en Acuicultura, en Medio Ambiente, etc., etc., y claro está, como no podía ser menos, las inversiones, las enormes inversiones diría yo, que tenemos y hacemos todos los años en carreteras para mantener, mejorar y ensanchar el firme, la seguridad, etc., en nuestros más de 1.700 kilómetros de carreteras provinciales. Entrando un poco ya en el análisis concreto de los números, diferenciando dentro del Presupuesto los Ingresos de los Gastos y comenzando con los Ingresos, destacar quizá dos aspectos tan sólo porque en los demás no existen unos cambios tan significativos. Por un lado, en cuanto a impuestos directos se prevé un incremento, que pasemos de 700 a 746 millones de pesetas fundamentalmente por la creciente alza en la recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas. Y en el capítulo 4º, Transferencias corrientes, este año nos vamos a una cifra muy importante de 11.408.000.000 de pesetas a recibir, donde se ve un incremento significativo de la participación en los Tributos del Estado. En Transferencias de capital del capítulo 7 estamos en una cifra de 1.927.000.000 de pesetas, donde existe una pequeña reducción de 70 millones por menores aportaciones del Ministerio de Administraciones Públicas y de los Concellos para los distintos planes. Y en los capítulos 6, 8 y 9, sin apenas variaciones significativas, destacar, en un año más de recorte consecutivo, que no pensamos recurrir a ninguna operación de crédito para financiar ni las inversiones ni las transferencias correspondientes. Por lo que se refiere a los gastos, en el capítulo 1º, Gastos de personal, llegamos este año a la cifra de 2.501 millones de ptas, con un aumento curioso y significativo del 7,50%, es decir, unos 154 millones de ptas sobre el mismo capítulo del año anterior. No se asusten ustedes. Tiene una clara y concisa explicación este aumento del 7,50%, puesto que el aumento general, como todos ustedes saben, para todo el personal funcionario y laboral es del 1,8%; sin embargo a este aumento del 1,8% que supone unos 30 ó 31 millones de pesetas hay que añadir otra serie de apartados que son los que configuran la totalidad del aumento del 7,50%. ¿Cuáles son estos apartados?. Muy brevemente, sin perjuicio de que posteriormente podemos ampliar, encontramos 95 millones de pesetas en incrementos de Seguridad Social, gastos sociales y de promoción de empleo, que no estaban en el Presupuesto del año anterior, del año 98, pero no que no se hubiesen pagado a lo largo del año 98. Como ustedes saben, bien con cargo a remanentes, bien por otro tipo de modificaciones de crédito, hubo que suplementar determinados gastos de Seguridad Social y de Asistencia Social, que este año ya los incluimos desde un principio en el Presupuesto. Sólo esta partida son 95 millones de los 170 del aumento. Tenemos también 10 millones de pesetas de personal del Museo que otros años se habían incluído en el capítulo 4º como transferencia y este año volvieron otra vez al capítulo 1º. Tenemos otra partida de 15 millones de pesetas pactada con los sindicatos, para pagar atrasos de peligrosidad. Tenemos también dos nuevas plazas, una de Asistente Social y otra de Auxiliar Administrativo, por importe de 5,8 millones de pesetas. Tenemos antigüedad, tanto de personal laboral no dotada en el 98, como de funcionarios; en el primer caso por 5 millones y medio y en el segundo por 1,7. Y por último, tenemos 6 millones y medio de pesetas, aproximadamente, por variaciones en complementos de destino. No se si recordarán el tema de educadores, delineantes, etc.; incentivos informáticos, de acuerdo con el convenio; dos nuevas dedicaciones; tres consolidaciones de grado y tres de dificultad técnica. Todo ello hace que el aumento global del capítulo 1º parezca de alguna manera exagerado, el 7,50%, pero el verdadero aumento es el 1,8% y lo otro supone el devenir lógico bien de la contabilidad, bien de la evolución de la plantilla. El capítulo 2º, Gastos corrientes, alcanza una cifra parecida al capítulo 1º, 2.484 millones de ptas. Podemos de entrada asombrarnos un poco por un incremento de 904 millones de pesetas con respecto al Presupuesto del año pasado. ¿Qué sucede?. Se ha publicado en los medios de prensa que se ha pasado una partida, importante partida de nada menos que 906 millones de ptas, del capítulo 4º al capítulo 2º, con lo cuál evidentemente en esta cantidad se incrementa. Si tenemos en cuenta este incremento de los 900 millones, que es simple trasvase del capítulo 4º al capítulo 2º, y si recuerdan ustedes una importante partida, la destinada dentro del Parque de Maquinaria para material, que alcanza casi los 500 millones de pesetas, y que técnicamente incluso sería discutible si debería estar en este capítulo 2º y no en el capítulo de inversiones, en realidad vemos como un año más se va consolidando la tendencia al control y a la reducción de los gastos corrientes de funcionamiento de esta Institución, cosa de la que creo que todos debemos de felicitarnos. En el capítulo 3º tenemos también una importante modificación, bastante beneficiosa, puesto que se trata del capítulo de gastos financieros, del pago de intereses para que nos entendamos todos. De pagar 816 millones de pesetas en 1998, pasaremos a pagar, en el 99, 582 millones de pesetas, por la disminución de tipos y sobre todo por la disminución de la deuda. Nos estamos ahorrando ya sólo en este año, en esta partida, casi 300 millones de pesetas. En el capítulo 4º. Transferencias corrientes, tenemos la cifra de 1.190 millones de ptas. No existe una variación significativa con respecto al año anterior si tenemos en cuenta que el año anterior estaban incluidos los 900 millones que este año decíamos ya antes que pasábamos al capítulo 2º. Y llegamos al capítulo 6º y capítulo 7º, Inversiones reales y Transferencias de capital. Las inversiones reales alcanzan la cifra de 2.292 millones de ptas y las transferencias de capital se elevan a 3.835 millones de ptas, con un aumento global de más de 540 millones de ptas, sin acudir a créditos, sino financiadas directamente con fondos propios. Y los capítulos 8º y 9º no tienen prácticamente variaciones. La ya señalada anteriormente de la amortización de lo principal de la deuda, 1.555 millones de pts. Este es el resumen muy breve de la presentación de los Presupuestos que hace el equipo de gobierno y en siguientes intervenciones podemos profundizar en los datos y en las cifras que quiera cualquiera de los miembros presentes. Nada más. Muchas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bos días. Moitas gracias, Sr. Presidente. Estamos ante o debate do orzamento e é o último que vai aprobar esta Corporación neste mandato. Polo tanto, pode ser un bo momento para facer unha pequena análise, unha pequena valoración, do que sucedeu nestes catro anos porque estes Presupostos xa marcan o que vai suceder nos meses que quedan de mandato e xa completaríamos o ciclo, máxime cando nesta Institución non hai costume de facer debates sobre situacións xerais ou sobre o estado da Deputación. Acaba o Sr. Vicepresidente económico, exercendo de Portavoz do PP, de darnos unha ensalada de cifras que me parecen pouco relevantes, é dicir, que cunha fotocopia se podía arranxar perfectamente e topamos exactamente a mesma carencia na memoria da Presidencia. A memoria da Presidencia é un instrumento no que habería que reflexar que é o que pretende quen elabora os Presupostos, neste caso o grupo de goberno, que é o que pretende a medio prazo e que é desas liñas de traballo a medio prazo o que concreta nestes Presupostos, uns Presupostos que son obxecto de debate. Tanto na intervención do Sr. Vicepresidente coma na Memoria do Sr. Presidente, non se deduce absolutamente nada que poida ter transcendencia política no sentido de fixar liñas de actuación tanto para o futuro como para o ano que vén. Son ensaladas de cifras, que se subimos o 3,29%, que se subimos o 3,85%, que se subimos non sei que, que se subimos non sei canto; ou de lugares comúns, incluso a defensa máis forte que fixo dos orzamentos foi un lugar común nunha Deputación e que é a capacidade inversora. Nunha Deputación, pola súa propia estructura, os gastos correntes son moi pequenos, non presta ningún servicio, ou sexa, non presta o servicio de auga nin de basura nin de recollida de lixo, nin de bombeiros, nin de policía, nin de nada, absolutamente de nada. E entón ten os gastos de funcionamento, que son unha parte mínima en principio con respecto ó total do orzamento, e o resto é para transferencias e para inversións. Dicir que as transferencias e as inversións superen o 50% do Presuposto é dicir un lugar común nunha Deputación. Poden vir por vía de inversión directa ou por transferencia ós Concellos, pero en calquera Deputación, case en calquera situación, eso é o que ocurre, é un lugar común. Esto sería relevante nun Concello; aquí é absolutamente irrelevante, dicir un lugar común é dicir un tópico. E incluso, xa postos en plan de anécdotas, antes de entrar na análise a fondo, é absolutamente curioso que o único relevante que hai para o Presuposto do ano que vén é a desaparición do PAE e resulta que nin se cita en ningún lado. É casar unha ensalada de cifras que nin tan sequera teñen en conta as cuestións que poden ser novedosas; cítoo a título de anécdota, aínda que o PAE non foi unha anécdota, foi un plan que, distribuído como foi distribuído no seu momento, permitiu que ós Concellos os dividiran na situación que os dividiron sen arranxa-lo seu problema de que non xustificaba a Acción Especial en absoluto, pero si permitiu a certos Alcaldes facer polo menos obras ou gastos correntes, obras en xeral, sen ningún criterio e que realmente o que foi, en certo modo, para os fins que se pretendía, un fracaso. Pero de tódalas maneiras, non quero centrarme en ningún aspecto concreto, o único que quería dicir é a anécdota esa de que non hai unha cita expresa do único que me parece que é relevante nos Presupostos do ano que vén. Se miramos o orzamento cun pouco de calma resulta que é casa-las cifras de tódolos compromisos existentes, non hai absolutamente nada máis. E empezábamos este mandato cun grupo maioritario do Partido Popular, no que cambiaban moitas caras, e no que había que estar á espectativa de saber se ía cambia-lo funcionamento desta Deputación ou non ía cambiar. Van alá tódolos Presupostos que se van aprobar neste mandato. Este é o último e creo que é hora de mirar se realmente cambiou algo ou non cambiou nada, se resolveron os problemas que se podían resolver ou non se resolveron. Empezo polo positivo e é que non se seguiu recorrendo a crédito, entre outras cuestións porque en certo momento podía pasar do 25% e efectivamente a carga, a deuda viva e a carga financeira baixaron, nada novedoso por outro lado, cousa que xa sucedera nos dous últimos presupostos do anterior mandato. Pero eso mantívose e cremos que sanear economicamente a Deputación é algo en principio bo. Pero, dito esto, resulta que tódolos problemas que había pendentes nesta Deputación están exactamente como estaban. Por exemplo, Príncipe Felipe. Hai cinco anos, vai para seis, houbo un intento de crear unha Comisión Especial aquí dentro da Deputación para ir cara unha Comisión Mixta coa Xunta para que dunha forma ou outra se encargara a Xunta, que é quen ten a competencia sobre eses servicios, para que vía convenio ou vía transferencia resolver ese problema. Nunca máis se soupo. Catro anos perdidos nesta dirección e a esta Deputación suponlle 1.070 millóns, dos cales da Xunta consegue 70, máis ou menos, así por redondear cifras. Absolutamente nada se fixo. Con respecto a un tema que saiu no último Pleno que é, repito as miñas palabras, a mafia de Vías e Obras, o anterior Presidente fixo un intento fallido, absolutamente fallido. O actual grupo de goberno nada de nada de nada, máis ben aliarse absolutamente constituíndo o que é ese entramado político-funcionarial que tan bos resultados lle dá á estructura partidaria do PP, pero que tan nefasto é á hora do gasto público e á hora do exemplo do que debe ser por parte duns e doutros, de funcionarios e responsables públicos. Con respecto á delimitación das competencias e definir programas ou plans de actuación que non se anden pisando uns con outros, con respecto ós Concellos, seguimos exactamente igual, seguimos coa partida de baches, parcheos e caciqueos varios, no que a Deputación intervén directamente nas vías locais, sempre ou case sempre dos seus militantes ou xuntas locais, e desvotouse a idea que tivera o anterior Presidente, idea que nós levamos demandando sempre, que era que esta Deputación non actúe directamente nos camiños dos Concellos, senón que ben mediante parques comarcais mancomunados cos Concellos ou ben mediante un continxente de transferencias ós Concellos, sexan os propios Concellos directamente os que actuen no seu ámbito, e non andar como andamos agora que un camiño o poden arranxar tres ou catro administracións segundo conveña, segundo teñan o padriño e segundo quen teña os informes para poder facelo; digo pistas, baches e caciqueos varios. Pola contra, competencias que debían ser estrictamente desta Deputación porque os Concellos de menos de 20.000 ou de 50.000, segundo os casos, non teñen esa competencia, como pode se-lo tema de bombeiros ou como pode ser o de medio ambiente, praias ou o que sexa, esta Deputación non as asume a pesares das súas reiteradas promesas. E seguimos igual, tres anos absolutamente perdidos neste sentido. E o Plan de Acción Comunitaria, plan que como todos sabemos naceu para que nalgún sitio no que haxa diverxencias internas no Partido Popular ou ben no que non goberne, poder a través das súas xuntas parroquiais ou grupos de militantes vender obras, sigue aí con tódolos problemas de control, con tódolos problemas de interferencia no que son obras públicas por parte de estructuras partidarias e con tódolos problemas de xustificacións e de irregularidades. Sigue exactamente igual e sigue incluso nas mesmas cifras que sempre, 100 millóns; houbo algún ano histórico de máis, algún ano de menos, pero a media é de 100 millóns e este grupo de goberno ponlle 100 millóns. Despois, vemos á hora de distribuílo que o leva directamente quen corresponde, ou sexa, a estructura partidaria do PP, e se dan as obras ou non en función dos informes, vamos a pelear pola alcaldía en Moraña e entón ós nosos de Moraña dámoslle moitos cartos para que fagan alí obras e as vendan. Vamos a pelear unha alcaldía, pois entón dámoslle, aquí non vamos a pelear, dámoslle algo para que queden contentos; e aquí, aquí non lle damos nada. Exactamente é o criterio de repartos, ou sexa a estructura partidaria, e seguimos exactamente igual. No anterior mandato, nunha situación de suma tensión e de perda de papeis absoluta por parte do anterior Presidente, se lle ocurreu a infeliz idea de sisarlle tódalas competencias ó Pleno, absolutamente todas as que se podían sisar e cambia-las bases de execución en función desto. Reivindicación dos dous grupos da oposición, incluso con compromiso por parte do actual Presidente de estudia-lo asunto, pasa un mes, pasan dous meses, pasa un semestre, pasan dous semestres, pasa un ano, pasan dous anos, pasa todo o mandato, porque agora xa vamos concretar para a época que queda exactamente igual, a pesar das promesas, incluso neste Pleno, de que se ía a cambiar. Con respecto, por exemplo, á solución retributiva dos Deputados e dos grupos, na primeira xunta de Portavoces plantexamos que o primeiro acordo que fixara o anterior Presidente unilateralmente, porque lle dou a gana, que fixera así en función das contas que quixo facer, para que un Vicepresidente cobraba tanto, un Deputado cobrara tanto, nós sempre dixemos, os grupos da oposición, que non queríamos cobrar nin tanto nin cuanto, que renunciábamos ó que tiñamos que cobrar a cambio de que se nos puxeran medios ou se nos puxera unha persoa en exclusiva que poida estar aquí facendo os recados, atendendo a xente. Van tres anos e medio e segue estudiando, exactamente igual. E eso é o que está recollido nos Presupostos, nas Bases de Execución, na Memoria e demais exposición, continuismo absoluto e non cambiar absolutamente nada; e un desprecio absoluto polo funcionamento democrático cara fóra desta Institución, vía segundo o PAC ou Vías e Obras. É absolutamente continuista, sisando ou dificultando todo o posible a función da Corporación e a función dos grupos da oposición vía manter aquel acordo de quitarlle as competencias ó Pleno, e aquel acordo retributivo non foron tal acordo, foron decisións unilaterais do Sr. Mera. E se un colle os Presupostos da Deputación do ano 94 ou 95, dos dous últimos anos da anterior Corporación, e collen os orzamentos desta Deputación deste ano, resulta que cambiándolle o nome a certas partidas ou a certas obras practicamente son os mesmos, exactamente os mesmos, e incluso as ideas que circulaban naquel momento e que xa citei antes para cambia-lo funcionamento desta casa siguen exactamente igual, sen cambiar. Daquela estaban falando de cambiar e agora pasamos este mandato sen cambiar absolutamente nada. Esto é realmente o que se recolle, ou sexa, tecnicamente este Presupuesto é compromisos adquiridos dentro dun continuismo absoluto e dun desprecio absoluto a cambiar esta casa, democratizala, e que funcione con obxectividade e transparencia cara dentro e cara fóra, e sen cambiar nada deso, en certos aspectos incluso empeoran, resulta que se recollen os compromisos nesa liña, se plasman aí nunha manada de papeis impresionante e eso é o que hai, non hai absolutamente nada máis. Houbo certo cambio de talante, de intentar vender que se dialogaba, pero nunca tal diálogo existiu e sempre se respondeu ás preguntas en función de se interesaba ou non, podían tardar un ano, seis meses, catro meses ou o que sexa, cando xa non tiña interese, para contestalas. Contestaban se conviña e se non, non. Eso foi o único cambio por parte da Presidencia, que ía haber certo cambio de talante para despois ter exactamente o mesmo talante ou peor. Eso é o que se recolle nos orzamentos en canto a cifras e en canto a maneira de gastalos. Hai cousas que levamos dito nestes escaños moitas veces, que máis que sexa un diálogo de xordos eu creo que case non lle colle na cabeza, entón xa me parece que é inútil seguir insistindo nesa liña. Pero creo que é a nosa obriga e vamos a insistir. Supoño que incluso lle aburrirá moito porque xa o levan escoitado moitas veces, e nin tan sequera o que é unha actuación nunha Institución pública lles entre nas súas contas. Unha Institución, como neste caso a Deputación, coas súas características e rarezas, máis ben rarezas que características, basicamente ten que ter uns obxectivos e unha prioridade á hora de actuar. Ten que pretender que os seus esforzos se concentren nunhas liñas de actuación, que se poidan medi-los resultados, e que se poida ver a súa eficacia. Por exemplo, se o asunto básico ou a liña básica é a promoción económica, por poñer exemplo, teremos que actuar en consecuencia e ver que resultados acadou. Ou se a liña básica é a promoción da cultura, teremos que actuar en consecuencia e ver que resultados acadou. Non vale dicir que facemos moita cultura porque demos 70 millóns en subvencións en vez de 50. Non, a min fáleme de resultados, mellorou ou non mellorou o estado da cultura neste período e segundo os obxectivos que se pretendían. Evidentemente, eso non existe por ningún lado. A Memoria da Presidencia é un bo exemplo, eu creo que é algo a ler, porque o único que trae é unhas cifras para arriba e para abaixo, pero non se fixa absolutamente ningún obxectivo en canto a actuacións da Deputación. Nos topamos con actuacións absolutamente dispersas, mantendo todo o adquirido, en todo caso subíndolle un millón ou baixándolle, pero sen // concentrar esforzos en resolver absolutamente ningún problema. Creo que esta Deputación, as últimas obras gordas que acometeu foron parte do enlace entre Forcarei e Silleda e a Ponte de Catoira. Dende aquela non ten acometido absolutamente ningunha intervención gorda a pesares deses miles de millóns. Non ten acometido ningunha intervención gorda, seria, que resolvera algún problema importante. Ningunha, ningunha. Falou de que se se dá para Xuventude, Muller e que se multiplicaron por dez. Hai algunha cifra que se multiplicou por infinito porque é de cero a dez millóns. Agora, se con dez millóns se aspira a resolver algún problema hai que ter moita fe, hai que ter moitisima fe para aspirar a eso. Podemos falar incluso de organismos autónomos, ou podemos falar de liñas de actuación, eu que sei, o Padroado de Turismo, etc., etc. Non se ten atacado absolutamente ningún proxecto serio, sexan proxectos de obras que responden a certas necesidades, sexan proxectos de actuación que respondan a necesidades ou a liñas estratéxicas de actuación que poidan resolver problemas serios ou dar un empuxe a certa actividade, pero cunha intervención a fondo e planificada. ¿Cales serían?. Esas é as que hai que discutir, pero o grave é que non exista ningunha. Podemos poñer moitos exemplos; podíamos facer unha actuación moi gorda, por exemplo en Medio Ambiente e Turismo, nos encargamos de que as praias estean limpas, nos encargamos de actuar sobre o sector hosteleiro, nos encargamos de promociona-lo turismo, e facemos un proxecto de actuación realmente serio. Nunca vai haber suficientes cartos, pero si pode haber cifras absolutamente suficientes para facer ese tipo de actuacións. Non existen, sinxelamente non existen, a pesares ás veces da boa vontade ou dalgún tipo de actuacións que parece que van nesa dirección, pero sempre a salto de mata e sempre funcionando nese sentido que estamos dicindo. Eso é absolutamente grave. Cando o actual grupo de goberno tomou posesión, había dúas valoracións ou sentimentos contradictorios. Por un lado, acabábamos de saír dun período bastante turbulento nesta Deputación e había a esperanza de que houbera un cambio de talante, un cambio de talante real e a fondo. E había tamén a versión de que ó anterior Presidente se lle ocurrira intentar actuar pola súa conta nalgúns dos puntos que dixen antes e que por eso fora defenestrado, e o que se quería era algo en certo modo inocuo, de non traballar pola súa conta. Por desgracia, pasados catro anos, vistas as actuacións concretas e non as declaracións, actuacións concretas en materia presupostaria, en materia de relación da Deputación cos administrados e relacións internas da Deputación, todo o que dixen antes creo que se confirmou, e lamento telo que dicir así. Realmente aquí o que se ía a ubicar era, en certo modo, a alguén que ía a exercer de transmisor das ordes do Sr. Cuiña, ou como se lle queira chamar, e a non tocar nada e a seguir todo como estaba. E por desgracia, nestes momentos a nós non nos cabe a máis mínima dúbida de que realmente é así. Catro anos nos que non se cambiou nada, nos que se invertiron uns cantos miles de millóns sen ningunha previsión, sen ningunha planificación, sen ningunha priorización de obxectivos. Nestes momentos, ninguén se atrevería a dicir, por parte do grupo de goberno, que a provincia de Pontevedra ten unhas perspectivas de futuro moito mellores gracias ás actuacións da Deputación, ou que vamos a ser unha potencia económica gracias á actuación da Deputación, ou que vamos a ser unha potencia turística gracias á actuación da Deputación; ou que temos unha Institución que é paradigmática en canto a transparencia, obxectividade e demais. Nada deso, non creo que ninguén teña o valor de dicilo. Simplemente catro anos nos que se foi xestionando sempre pensando nos intereses partidarios, na estructura partidaria da Deputación. Estes Presupostos permítame que non entre a analizalos máis ou menos polo miúdo porque exactamente non din nada, exactamente e casar as contas de tódolos compromisos que hai dentro desa liña oscurantista e de falta de obxectivos e de non cambiar nada que vén levando esta Deputación neste mandato. Eu diría peor, á parte das asperezas que xa estaban arrastradas e non se cambian en dous anos, bastante peor; é unha liña absolutamente continuista dos dous últimos anos do anterior Presidente, pero en moitas cousas bastante peor. Eso é resume. O único relevante de todo o Presuposto é a desaparición do PAE. Podía se-lo // Presuposto do ano pasado, de hai dous anos, de hai tres anos, de hai catro anos, podía ser calquera. Aí non hai ningún cambio significativo, máis do mesmo, pero xa estamos acabando o mandato, xa se pode facer balance, e de verdade que eu non sei se no seu partido, ou polo menos se nos órganos de dirección do seu partido, lle van aplaudir por ter seguido fielmente as directrices que lle deron en canto ós intereses partidarios; pero, dende logo, creo que como xestión da Deputación e como balance que se poida facer dos problemas que se resolveron, me parece que pouco, a valoración non lle vai ser nada positiva. Nada máis Sr. Presidente. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Bos días. Sr. Presidente, yo creo que la mejor definición de lo que es este Presupuesto la hizo el Sr. Pedrosa con la primera frase que utilizó en su intervención. Comenzaba diciendo un año más, y un año más esto es igual, exactamente igual. Creo que en ese sentido le traicionó el subconsciente, me imagino que no querría hacerlo a propósito. Me llamó la atención que se utilizase como argumento de defensa del Presupuesto, por parte del Sr. Pedrosa, un bloque concreto en el que hablaba de incremento de participación en temas a los que hasta ahora la Diputación Provincial no le había prestado el suficiente apoyo. Y hablaba de temas como eran Juventud y Deporte, Cultura, Mujer, Asistencia Social, ayuda a las PYMES y Pesca. Yo creo que hay que corregirle algunas cosas en la ayuda a las PYMES. Siguen haciendo lo que se estaba haciendo, lo que se empezó hace exactamente diez años, por lo tanto nada nuevo ni siquiera con incremento. Yo tengo que reconocer determinados incrementos en los otros temas que anunció, al menos en Asistencia Social, en Mujer o un incremento en Cultura mínimo o un incremento en Deportes, pero esos incrementos en el global, y permítame ser generoso, no van a significar, introduciendo también lo de Pesca, más allá de los 200 millones de ptas. Hablar de un gran incremento y de una gran preocupación cuando eso va a significar, como decía antes siendo muy generoso, 200 millones de ptas, creo que no es muy defendible, al menos en medio de 15 mil millones de ptas. Otra parte u otro bloque de defensa del Presupuesto lo dedica al apartado del saneamiento financiero. Yo creo que hay que decirlo todo. La mala situación económica en que estaba la Diputación de Pontevedra hace ocho años no la heredaron ustedes de ningún grupo político diferente al suyo, es decir, era una mala situación económica en la que la metió el Partido Popular. Hay que reconocer que en esos ocho años la situación varía sustancialmente porque también varían sustancialmente los intereses de los créditos, porque se producen transferencias de hospitales, etc., etc. Pero realmente que alguien me ponga encima de la mesa dónde ustedes han generado más ingresos o dónde ustedes han ahorrado más, salvo las dos cuestiones que dije antes, y por ahí podríamos hablar de una buena gestión económica. Nada de eso se produjo. Por lo tanto es, como decía, un año más, con las dos variantes que se introducen en la defensa que hace el Vicepresidente económico. Para entrar un poco en el Presupuesto, decir que cuando en una institución los ingresos proceden fundamentalmente, y es así en todas las Diputaciones, esto no es diferente a las demás, lo que pasa es que las demás hacen otras cosas y esta no, y me refiero a que si 11.400 millones de ptas proceden de la aportación del Estado, si a eso le sumamos que 746 millones de ptas proceden de un impuesto que es en todo caso una cesión vía del Estado de lo que recaudan los Ayuntamientos, y si a eso le sumamos aportaciones de otras Administraciones pues aparece la Unión Europea con 861 millones de ptas, el Ministerio de Administraciones Públicas con 654, los Ayuntamientos con 337, o la Xunta para inversión pura con 55 millones de ptas, cuando el 99%, por ser generoso también, de los ingresos vienen dados, y vuelvo a repetir tanto en esta Diputación como en las demás, uno empieza a dudar de las razones reales de para qué tienen que existir las Diputaciones. Esta Institución genera 225 millones de ptas en tasas y otros ingresos y algo más por ahí suelto que es lo que realmente genera, el resto viene dado y regalado. Y ¿qué ocurre?. Que cuando viene todo dado y regalado el proceso de gasto es el que es y alguien tiene la tentación de malgastar el dinero, cosa que se hizo aquí otros años, y otros tienen la intención de utilizar ese dinero para amarrar políticamente tanto a su propio partido como a otras instituciones. Para amarrar políticamente a Ayuntamientos, a Asociaciones de Vecinos, a entidades culturales, a entidades deportivas, etc., etc., e incluso para promocionarlas allí donde no existen. También es una circunstancia que se puso de manifiesto una y otra vez en diferentes Plenos en esta Institución. Uno echa en falta que cuando se está aprobando un Presupuesto que va a ser para todo el año 99 y en realidad aquí vamos a estar seis meses, lógicamente debería haber una previsión y prefijarse en el Presupuesto que las inversiones, las subvenciones, etc., etc., se van hacer en esa misma proporción y no que ocurra lo que va a ocurrir, que todo estará gastado antes de junio. Le siguen a uno llamando la atención cifras como los 1.100 millones de ptas en carreteras provinciales porque volvemos al argumento de otros años, una vez más, o un año más. Yo recuerdo compromisos del anterior y del actual Presidente de la Diputación, y cito los dos porque son del mismo partido político, de que ustedes iban hacer un catálogo real de carreteras provinciales, un plan real de carreteras provinciales. En los últimos años algo hemos avanzado, tenemos un listado, al menos sabemos que la carretera que se llama x es provincial o no es provincial, es todo lo que sabemos. Pero ese listado vuelve a los errores históricos; con ese listado no se pueden priorizar inversiones y con ese listado las inversiones van a ser fundamentalmente por dos razones: una razón, las que tengan más interés el grupo de gobierno o el Presidente, no razones técnicas, y la otra razón, que algunos técnicos tengan que meter esa carretera porque tienen compromisos con determinados Alcaldes. Y sigue pasando exactamente lo mismo que pasaba, tampoco hay nada nuevo en este tema. Si entramos en las bases de ejecución del Presupuesto, no quiero consumir el tiempo en cosas que se dijeron aquí ya, pero esas bases de ejecución del Presupuesto son sustancialmente las mismas que otros años, siguen teniendo los mismos defectos para nosotros y son los que vienen a dejar los Plenos prácticamente sin contenido y las que dificultan fundamentalmente el control por parte de la oposición de las acciones del Presidente de la Diputación. Nosotros entendemos que nada se hizo en estos cuatro años para remediar esta situación, y cuando nada se hace para remediar una situación es porque el grupo de gobierno no tiene interés en absoluto en remediarlo. Tienen interés en que las cosas sigan como están y ante esta situación es muy dudoso que alguien pueda tener razones para defender la existencia de las Diputaciones. Imaginemos que se produce un reparto de esos 11.500 millones de pesetas directamente a los Ayuntamientos; a mi no me cabe ninguna duda además que serían cantidades mucho mejor rentabilizadas por los propios Ayuntamientos para inversión que la situación actual, en la que hay una Institución que media entre ellos. De todas formas, nosotros estamos convencidos de que hay razones todavía para que puedan existir las Diputaciones, pero razones que vendrán dadas por un cambio de actitud y un cambio en los objetivos de las Diputaciones. Algunos de esos objetivos los enumeraba el Sr. Pedrosa, pero son justo los que significaron esos 200 millones de ptas de incremento en la inversión de la Diputación. Temas como los Servicios Sociales, temas como actividades promotoras de empleo, como la Mujer, como los temas de marginación, temas que los Ayuntamientos no pueden por cuestiones económicas obvias garantizar, como de urbanismo, como la recogida de basuras, como la extinción de incendios. Nosotros entendemos que deben ser, en el futuro, en el que deben incidir las Diputaciones por una razón fundamental, porque estas son las cuestiones, en las que una Institución como la Diputación podría garantizar que todos los ciudadanos de la provincia, viviesen en el Ayuntamiento que viviesen, tendrían acceso a los mismos servicios con el mismo coste, es decir, que no se produzcan situaciones como las que se producen ahora. Por poner un ejemplo, lla ayuda domiciliaria a personas mayores se da desde hace años en grandes Ayuntamientos y resulta que en los Ayuntamientos pequeños de la provincia no se da, no se puede acceder. Este grupo presentó enmiendas en otros Presupuestos para tratar de ir por ese camino, y yo recuerdo las del año pasado que fueron objeto de carcajadas por parte del grupo de gobierno, diciendo que eso se arreglaba con 5.000.000 de ptas en un convenio que hacían para poner el aparatito para la teleasistencia; pero sigue sin haber ese soporte de personas que garantice esos servicios y que garantice que cualquier ciudadano, viva en el municipio que viva, tenga el mismo derecho, el mismo acceso a esos servicios. Vuelvo a repetir, nosotros entendemos que el futuro de estas Instituciones, Instituciones como la Diputación, debe ir por ahí, debe ir por este tipo de cuestiones que echamos en falta en todos los Presupuestos de esta Diputación. También lo decía antes, presentábamos enmiendas para tratar de ir introduciendo cosas poco a poco y alguna como el tema de los libros de texto fué asumida por parte del grupo de gobierno, pero otras no se asumieron aunque uno tiene que oír hablar al Vicepresidente económico de la especial sensibilidad del grupo de gobierno por este tipo de cuestiones. Y yo, con 200 millones de incremento en cuatro años, de verdad que no puedo creerlo. Como decía antes, Presidente, en cifras mucho más concretas podíamos entrar, pero seguiríamos haciendo el discurso de todos los años, es decir, los 100 millones del Plan de Acción Comunitaria, los 500 millones de aglomerado, etc., etc. Por lo tanto creemos que esto no da más de si, esto es el final de un mandato del Partido Popular. Nosotros entendemos que en este mandato trataron de detectar más poder en la provincia de Pontevedra, al margen de que los ciudadanos tuviesen mejores o peores servicios. Vamos a votar en contra del Presupuesto. Por ahora nada más. Sr. Presidente.- Gracias Sr. González Iglesias. Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Comenzando por el final y respondiendo a la intervención del representante y Portavoz del PSOE, Sr. González, a mi me llama mucho la atención su hilo argumental fundamental, a pesar de que al final lo arregló un poco, pero incluso quedé en cierta manera preocupado. Yo no sabía que el Partido Socialista aboga por la desaparición de las Diputaciones. Me acabo de enterar ahora. Yo no se si los representantes del PSOE, a nivel gallego y a nivel nacional, estarán muy de acuerdo con sus declaraciones. Yo lo dudo mucho; por lo menos para mi sería la primera noticia a este respecto. Por otro lado, y después de los años que lleva usted aquí, también parece mentira el desconocimiento absoluto que tiene sobre cómo se financia una Diputación. Dice que los ingresos no vienen dados, participación en los tributos del Estado. Pues por supuesto que si. ¿Usted quiere imponer tributos propios en la Diputación?. Sería absolutamente ilegal, además de que nosotros no querríamos evidentemente. Pero es absolutamente ilegal. Los ingresos por participación en tributos del Estado no vienen dados. Pero igual que a las Comunidades Autónomas, o se cree usted que las Comunidades Autónomas sacan de la manga el dinero que tienen. Exactamente igual. Nos viene todo de lo mismo, del fondo común que pagamos con los impuestos todos los españoles. La Diputación no tiene capacidad normativa para imponer impuestos. Del Presupuesto, la verdad es que habló muy poco. Nos reconoció unos pequeños incrementos, según usted, 200 millones en cuatro años. Yo no sé que cuentas hace usted tampoco, pues sólo en Deportes estamos multiplicando por cinco las cifras. Yo no sé que sumas hace usted. En Pesca, lo mismo, este año van 100 millones de pesetas. Sume lo de los años anteriores, en Mujer, en Cultura, etc., etc. Yo no sé, sigo sin entender, o más bien creo que no ha visto el Presupuesto ni de este año ni de los anteriores, porque si no, no diría eso. Y en cuanto al inicio de su intervención de que es un año más, de que yo dije que es un año más, por supuesto que es un año más. Presentamos el Presupuesto de un año más, si señor, y seguimos avanzando y haciendo cada vez más inversiones, y seguimos teniendo ese compromiso con la gente. Unas se van rematando, otras van continuando, y estamos generando posibilidades de que cada año se puedan hacer más inversiones y ese es nuestro plan, esa es nuestra estrategia y ese es nuestro compromiso con esta provincia y así vamos a seguir. También creo que entendí que no va a presentar enmiendas este año, le entendí eso, no sé, a lo mejor me corrige; ganamos tiempo todos, sería repetir las mismas que han presentado los últimos años, por lo tanto ya saben también como las íbamos a contestar, con lo cual me parece muy oportuno y ganamos todos tiempo. Por lo que se refiere a la intervención del Sr. Mosquera, parece que haya soltado una ensalada de cifras. Evidentemente. A mí me resulta muy difícil hablar del Presupuesto filosofando como lo hace usted. Eso no es hablar del Presupuesto, eso es hacer demagogia pura y dura. ¿Cómo voy a explicarle a usted, a la gente y a los medios de comunicación el Presupuesto sin hablar de cifras?. Yo prefiero explicar algunas cifras, creo que es mucho más lógico y así no se engaña a nadie dando las cifras. O falar non ten cancelas, e vostede é o que fai. Yo sigo si entender, como dice usted, que no hable del punto más importante, la desaparición del PAE. Míre usted, si estoy hablando del Presupuesto del 99 y en el 99 no hay PAE, explíqueme usted por qué tengo que hablar del PAE. No lo entiendo tampoco. Y después toco los tres temas que a usted le gustan, aunque más bien le disgustan, y si yo fui aburrido tuve la ventaja de que hablé sólo 12 minutos y usted, con la misma música y la misma letra, habló 22, o sea, fué el doble de aburrido que yo. Y es que además no tiene ya muy aburridos con el PAC. Ya sé que no le gusta a usted el PAC. Si por mí fuese el PAC no estaría en 100 millones, estaría en 300, y espero que en los próximos años esté. ¿Usted sabe cuántas peticiones hubo este año para ayudas del PAC?. Por importe de 1.500 millones de pesetas y sólo pudimos atender por 100. Fíjese usted si es importante para nosotros. Pero no se preocupe, lo iremos incrementando otros años. Sigue con el tema también de que le han sisado al Pleno las competencias. Se lo oímos bastantes veces, se lo hemos rebatido otras tantas, y usted sabe igual que yo que, cada día más, pasa absolutamente todo por las Comisiones. Lo sabe perfectamente. Como en las Comisiones no están presentes los medios de comunicación, a usted le interese menos ahí. Yo creo que es todo el problema que tiene. A diferencia del Portavoz del PSOE, que creo que va por libre, yo no se si anda asilvestrado políticamente o no, yo creo que va por libre con respecto a sus portavoces gallego y nacional, en tono jocoso, no se me enfade Sr. González, usted en cambio tiene la lección muy aprendida. Es curioso; ayer estuve un ratito en Santiago oyendo la defensa de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y oí la intervención del Sr. Beiras, y que curioso, dijo exactamente lo mismo que usted. Usted dijo aquí que si le cambiamos el nombre sería el mismo que el del año pasado. ¿Sabe que dijo el Sr. Beiras?: si hacemos una fotocopia del del año pasado lo tenemos aquí. Tiene la lección aprendida, está bien eso. El Presupuesto no cabe duda que es el reflejo de los compromisos adquiridos, como usted dice peyorativamente; pero yo se lo cambio en positivo, es el reflejo de los compromisos adquiridos, en este caso de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en virtud de unas elecciones en que salió para gobernar y tiene la obligación de gobernar para toda la provincia. Y esos compromisos los tenemos con todos los sectores de la sociedad y los vamos a cumplir y los estamos cumpliendo año a año y vamos a seguir en esa línea. Usted confunde la aprobación del Presupuesto con la liquidación del mismo o un debate sobre el estado de la Diputación o el estado de la provincia. Si hiciésemos ese debate en este momento, pero basado en cifras como yo prefiero y creo que es mucho más real y no es demagogia, y coge usted los últimos informes de la Fundación Provigo y de la Universidad de Vigo sobre la situación de Vigo y su área y sobre la situación de la Provincia, curiosamente se encontrará con que estamos en las cifras menores de paro de los últimos veinte años, en las mayores cifras de exportaciones, en el mayor crecimiento del PIB con respecto al resto de España, etc., etc. Algo tendrá que ver que en esta provincia gobierne, le pese o no le pese, el Partido Popular en la mayor parte de las Instituciones y en la mayor parte de los Ayuntamientos. Así pasaremos el examen en junio próximo. Estoy convencido de que lo volveremos a pasar, que el Partido Popular lo volverá a pasar otra vez con nota. Ahí será el verdadero examen. Ya hemos tenido uno el año pasado y ya vió usted el resultado. Nada más por ahora, muchas gracias. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Por orde de actuación o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias, Sr. Presidente. Hai dúas cousas que me sorprenden. Primeiro que sendo esta unha Institución evidentemente presidencialista, pois quen directamente marca as liñas de actuación é o Presidente, que o Presidente non interveña. Sorpréndeme; agardo que non nos teña preparado un discurso para o final cando non teñamos dereito a réplica para soltarnos por aí o que lle pareza ben. Se neste debate exerce de Portavoz o Sr. Pedrosa, agardemos que exerza todo o tempo e non nos faga triquiñuelas dese tipo. Sorpréndeme moitisimo que o Sr. Presidente non interveña; supoño que subscribirá as palabras do Sr. Pedrosa e deixará o asunto así. Pero con respecto á actitude que tomou o Sr. Presidente onte na prensa e que está tomando hoxe o Sr. Pedrosa, sorpréndeme que, coa maioría que teñen aquí e con ese boiante panorama político que nos describe o Sr. Pedrosa, tomen esa actitude de descalificar argumentos e non ofrecer proxectos propios. Dende logo, é que me sorprende absolutamente. Pero alá vostedes, incluso con ese punto de agresividade e de chulería política ou non sei que chamar, que me parece que non é de recibo. Eu creo que con respecto ó que se dixo do Presuposto e con respecto á miña intervención previa, pouquiño máis hai que engadir porque non foi rebatido absolutamente nada. Non lle entra na cabeza, que lle vamos a facer, teñen a súa maneira de funcionar, non teñen ningún proxecto concreto para fixar unha liña de actuación estratéxica dentro desta Provincia ou nos Concellos, e despois sorpréndense moitísimo de que noutros sitios teñan problemas coa poboación, que parece que lle vai da-las espaldas e saian arremetendo e non entendendo absolutamente nada. Vostedes teñen o seu proxecto, calcan dun ano para outro os Presupostos porque responde exactamente ó seu proxecto de actuación, non de estratexia cara a resolve-los problemas, senón de proxectos de actuación en función de que sexa dun color ou sexa doutro, en función de que conveña, en función de ter contentos a un ou a outro. Ir soltando os cartiños por aquí ou por alá, ou facendo as cousas dunha maneira ou doutra, o célebre caciqueo ou chamado, en términos técnicos, identificación entre actuación política e a estructura partidaria. Exactamente é a súa maneira de actuar e eso refléxase nos Presupostos, sendo dun ano para outro practicamente iguais. Voulle contar unha anécdota que sucedeu o outro día no Padroado de Turismo "Rías Baixas". Veu unha persoa a informarnos de como podíamos facer un proxecto de sinalización de recursos turísticos nesta provincia. E esa persoa matábase a explicar de que se os soportes tiñan que resistir temporais de 100 km/hora ou non tiñan, ou moita humidade ou non moita humidade, eso era cousa de calquera empresa que optara, se se chega a facer esa actuación. O que non era cousa deles era que tiñan que ter nalgún sitio un programa de actuacións sabendo que é o que se quere. Puxo un exemplo. Comarca en concreto de Cataluña na que había unha actuación porque había certos pobos de montaña que se estaban despoboando, había que recuperar actividades tradicionais, había que intentar que o turismo fora para alí, etc. Unha vez dito eso máis concretado, o diseño de todo faise en función deso, hai un proxecto de actuación. Evidentemente, aquí non hai nada que se lle pareza, eso é o que se entende facer un programa de actuación e ter unhas prioridades. Evidentemente, aquí non hai nada desto. Vostede fixo unha referencia á Fundación Provigo. O que está claro é que quitando precisamente esa Fundación Provigo, en toda a provincia de Pontevedra non hai nada que fixe prioridades ou tan sequera que describa situacións para poder actuar en función dunhas prioridades. Non hai absolutamente nada. Un campo de traballo no que esta Deputación podía actuar moi seriamente porque nos Concellos pequenos, quizá quitando o de Pontevedra que o gobernan vostedes, ese tipo de cousas vostedes nunca as impulsaron. O seu é un funcionamento corrente en favor do amigo ou en contra do enemigo. Entón, exactamente, ¿por onde vai a tirar esta provincia en canto á calidade de vida dos cidadáns, en canto a recursos económicos, en canto a fomento da actividade económica, en canto a fomento do emprego?. Pois non se sabe, simplemente non hai ningún estudio medianamente serio que faga eso, hai que actuar en consecuencia e polo tanto as actuacións estarán priorizadas. Se cadra, hai que chegar á conclusión de que hai que conxelar ou incluso disminuir algo o que se usa en pistas a sitios que no van a ningún lado, polo monte, total para entrar un tractor vale igual; e hai que dedicar moitos máis diñeiros se cadra a potenciar recursos que xeneren riqueza ou que xeneren actividade económica. Haberá que definilos; eso non é cuestión que poida facela unha persoa nin dúas, eso terán que facelo equipos especializados, pero hai que ter ese proxecto, chámase como se chame, programático, estratéxico, o que sexa. Eso é do que se carece absolutamente, e me parece que vostedes nin o entenden, e se non o entenden entón é un diálogo de xordos. O Sr. Pedrosa non sei cantas cousas dixo sobre min; a min dame igual, non vou a entrar a contestarlle. Ese é o gran problema, porque eu póñolle un exemplo, e non me faga a dinámica dos votos porque me parece absolutamente absurdo. Ou seixa, un Sr. Alcalde ou Alcaldesa dun Concello, por exemplo do interior, hai algúns deles que levan 20, 30, 15, 10 anos de Alcaldes, son votados maioritariamente, cambiaron de forza política segundo conviu para estaren sempre co gobernante, e ó cabo de 20 anos o seu Concello pasou de ter 7.000 habitantes a ter 4.000, e aínda por riba sen ningunha actividade económica alí. Bueno, pois se vostede me di que eso é un exemplo de xestión, estamos perdidos, estamos absolutamente perdidos. Non se preocupou de que houbera concentración parcelaria, non se preocupou de coida-los recursos naturais que tivo, non se preocupou de potencia-la situación económica. Preocupouse de ir ós enterros, de pasa-la man polo lombo e de ir prometendo unha pista e un punto de luz e acabouse. E resulta que é votado maioritariamente. Se ese é o futuro que queremos para esta provincia, se ese é o futuro que queremos para Galicia, dígase claramente. Eu moito me temo que van por aí os tiros dentro do que vostedes defenden, e o resto parece que nin o entenden. Ese é o gran problema. Esto é moi especial desta Provincia e desta Deputación. É moi específico, cada unha ten a súa especificidade. Non sei se, por exemplo, a Deputación da Coruña vai a defenestrar do seu partido ó actual Presidente ou non. Pero resulta que se meteu, non sei se con estudios serios previos ou non, a 500 millóns cada ano, ou sexa, 1.500 millóns para recuperación, restauración, potenciación e sinalización de monumentos históricos. É unha liña de actuación. Eu non digo que sexa por onde haxa que tirar ou non; é unha liña de actuación, á parte creo que votada por unanimidade. E aquí, nesta Deputación, sempre se tivo polo equilibrio de poderes e polos lios que hai; sempre se tivo a norma de conducta por parte do Partido Popular de que houbera un grupo de goberno que pintara pouquiño, e máis ben fora ó dictado do que lle digan en función da estructura partidaria dos intereses, non fora a ser que discurrira pola súa conta e se metera en facer actuacións en ben da Provincia, actuacións potentes que puideran cambiar e incidir nalgún sector dunha maneira forte, ou cambiar a dinámica nalgún sector fixando certos obxectivos claros e actuando con decisión. Eso sempre se procurou evitar, polo menos dende o ano 89, xa van alá case dez anos, se procurou evitar e a consecuencia é a que dende aquela non houbo unha actuación forte, cuns resultados palpables desta Deputación, tanto nalgunha obra grande, tanto nalgún sector digamos de calquera tipo, de benestar social, cultural ou de promoción económica desta Provincia. Ningunha, non me pode dicir ningunha porque non a hai. Trátase de ter esta Deputación para ir repartiendo pequenas gratificacións, pequenas ou menos pequenas, entre a súa estructura partidaria, entre os seus Alcaldes ou os seus grupos de militantes cando está na oposición. E eso é o que hai. É público e notorio que o grupo de goberno desta Deputación se fixo como se fixo, e é unha desgracia para a Provincia, é unha auténtica desgracia. Todo o mundo sabe que defendemos a desaparición das Deputacións, pero mentras existan algún papel teñen que cumprir, e non o cumpren. Por exemplo, en extinción de incendios cumpren na Comarca onde interesou cumprir, no resto da Provincia non. Podíamos seguir cun relatorio enorme; nunca por unha planificación ou por cubrir un servicio, senón en función de que un presionou e o outro non presionou. Creo que está moi clariño; vostedes non teñen ningún proxecto para esta Institución máis que ocupala, e por desgracia pode que a ocupen incluso máis anos pero non teñen ningún proxecto como na maioría das Institucións. Eu, en todo caso, pediríalle ó Sr. Pedrosa que reflexionara un pouquiño sobre o que está pasando e que despois non se sorprendan de que en certos sitios a cidadanía non lle estea pola labor e lle saen con exabruptos. Rectificar é de sabios. Eu pódolle dicir con respecto ás emendas que, dende logo, ante a actitude que están tomando nestes sucesivos anos non vamos a perde-lo tempo en alarga-lo Pleno discutindo emendas concretas, que xa el nos dixo e xa o sabíamos que ese talante de diálogo, ese talante de comunicación, ese talante de participación non existe. No anterior mandato, que non vou defendelo, que foi un mandato terrorífico, houbo Plenos, e aquí está algún compañeiro do PSOE e algún do PP que estaba daquela, onde se aprobaron se cadra trinta ou corenta emendas. Ou sexa, tiña moito máis talante dialogante a anterior Corporación que esta. Vostede xa o dixo moi ben, son listos en non presentar emendas porque as vamos tirar á papeleira. Ata aí chegamos, xa nos damos conta do que dan a pesar de que ás veces nos poñan esa cariña de bos, que queren dialogar. Dialogantes nada, nada de nada. Eu creo que xa é repetir argumentos, creo que non ten moito sentido entrar en máis matices e me parece que é evidente que vamos a votar en contra do Presuposto. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Mosquera. Sr. González. Sr. González Iglesias.- Si. Muy brevemente. Casi emplear el 50% para contestar a insultos o aclararle determinadas cosas. Se podía empezar con aquello de decir que ladran, luego cabalgamos, pero igual lo tomarían como un insulto y entonces lo retiro. Sr. Pedrosa, decía usted que el hilo argumental al final lo había arreglado un poquito y tal, que usted entendía que el Partido Socialista estaba por la desaparición de las Diputaciones. Pues entendió bien, entendió bien y se lo digo con toda la claridad del mundo; no es una posición que defienda, es una posición que se defendió en el último Congreso del Partido Socialista. Entendió bien. Ocurre que yo que mantuve una posición contraria cambiando la formulación de para que sirven las Diputaciones y fundamentalmente para lo que tradicionalmente sirve esta Diputación, o sirvió. Creo que las Diputaciones deben mantenerse, al contrario, vuelvo a repetir, de la última resolución congresual de mi partido. Pero también entiendo que haya resoluciones de ese tipo. Cuando la gente está percibiendo que para lo que sirven las Diputaciones es para amarrar en el sentido más amplio de la palabra, yo entiendo que determinadas personas estén propugnando la desaparición de las Diputaciones, y vuelvo a repetir que no es mi posición personal pero tengo que asumirla, perdí y tengo que asumirla. Vuelvo a repetir, entiendo el por qué se producen esas cosas, yo lo entiendo perfectamente. Y sigo pensando que estas Instituciones tienen que servir para otra cosa. Y para recordarle cifras, que usted decía que yo no me había leído el Presupuesto, puede decir usted que en Deportes multiplicamos por cinco. Vamos a ver, depende cómo lo vea. Convenios con la Xunta los hubo antes de ustedes, pero no vaya por ahí. En el tema de Pesca, hubo actuaciones hace cinco, seis y siete años, actuaciones que, por la desgracia económica en la que metió a esta casa su propio partido político, sus propios compañeros tuvieron ustedes que dejar de hacerlas y ahora vuelven a hacerlas. No hay nada diferente, para nada, no hay mayor sensibilidad, en absoluto. Hay en estos momentos mejor situación económica y lógicamente pueden atender cuestiones que antes atendían y que dejaron de atender. En Cultura, yo creo que es de las pocas cosas en esta casa que siguen haciendo ustedes lo mismo que hace diez años, exactamente lo mismo. Cójase el Presupuesto del año pasado, cogemos este, y siendo generosos 200 millones, siendo muy generosos. Por lo tanto, de mayor sensibilidad nada, nada en absoluto. Ya lo que me asombra del Sr. Pedrosa es que empiece a darnos las cifras económicas del entorno de Vigo. Traslada las del entorno a toda la provincia. Perfecto, cada uno hace con los números lo que quiere. Digo que me asombra por una razón; porque las cifras son ciertas pero el argumento que usted emplea no. ¿Sabe por qué?. Es que hace ocho años, hace seis años, el Partido Popular gobernaba en esta Diputación y gobernaba también en la Xunta de Galicia y, por lo tanto, esas cifras no vienen dadas por su gestión de gobierno en la provincia y en Galicia. No quiera usted explotar datos que no son suyos. Y si quiere ya poner cifras más curiosas, la aportación del Estado a esta Diputación en Planes era mayor hace seis años que hoy. A lo mejor tampoco me leí el Presupuesto y tampoco sé comparar cifras. Pero bastante mayor. Decían sistemáticamente que era poco; ahora no dicen nada, no dicen absolutamente nada; como gobiernan también en Madrid, no hay ningún problema, todo está muy bien. Con respecto a su intervención me quedé con bastante poco. Suele usted insultar, no es la primera vez que lo hace, está bastante acostumbrado por lo que veo, y el Presidente se lo consiente también continuamente, es una forma de actuación de ustedes. Sigan por ahí, sigan por ahí, y ya verán ustedes que los resultados electorales van a ser sustancialmente menores para ustedes de lo que fueron hace cuatro años en elecciones municipales. Siguen ustedes profundizando en una situación histórica que no nos gusta y que yo creo que a los ciudadanos cada vez les gusta menos, estoy convencido que a los ciudadanos cada vez les gusta menos. De todas formas, en junio veremos quién tiene la razón. Si yo, que creo que a los ciudadanos cada vez les gusta menos su forma de actuar, o ustedes. Nada más. Seguimos manteniendo el voto en contra y vuelvo a repetir que esto era para contestar a los insultos, nada más. Sr. Presidente.- Gracias Sr. González. Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Si, para rematar, muy breve. Yo, sinceramente, estoy muy sorprendido y leeré con detenimiento las actas cuando estén hechas por lo que dice de insultos. Si he dicho alguno lo retiro absolutamente, no es mi intención, no es mi estilo ni quiero. A lo mejor, en el uso de la palabra dije algo que sentía. De verdad que si dije algún insulto, queda absolutamente retirado y nada más. Hemos recibido algunos por parte del Sr. Mosquera en esta última intervención, que los he apuntado para que luego no diga que tal: caciques, chulos, que no entendemos nada y no se que otra cosa más. Yo lo mío lo retiro, que no

 • Acta de sesión 1998/01/02_Extraordinaria

  1998-01-02_Extraordinaria

  Folla: 1,12 Da sesión extraordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 2 de xaneiro de 1998 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as nove horas e trinta e cinco minutos do día dous de xaneiro de mil novecentos noventa e oito, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse as Señoras/es Deputadas/os, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, Dona Carmen Ferro Carballo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Julio Sayáns Bugallo, D. Santiago Tirado Serén, D. Roberto Vázquez Souto e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e non está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres./as Deputados/as, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Xosé Manuel Barros González, D. Ramón Sestelo Fernández quen excusou a súa ausencia, e D. Pablo Vázque Caride. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma o único acordo seguinte: 1.4157.- SITUACIÓN E FUTURO DA EMPRESA "HIJOS DE J. BARRERAS" Sr. Presidente.- Comezamos o Pleno extraordinario solicitado polos grupos da oposición, Partido Socialista Obrero Español e Bloque Nacionalista Galego, co único punto da orde do día de debati-la situación e futuro da Empresa Hijos de José Barrera. Ten a palabra a representante do Bloque Nacionalista Galego, Dona Anda Gandón. Sra. Gandón Menduíña.- Moitas gracias, Sr. Presidente. Bos días. Eu, en nome do BNG, quero empezar dicindo que estamos aquí hoxe celebrando este Pleno extraordinario pola negativa do grupo maioritario na Deputación do Partido Popular de tratar, no seu día, unha moción presentada por vía de urxencia pola Sra. Avendaño. Naquel momento, a posición do Partido Popular foi votar contra a urxencia. Todo o grupo, incluído o Sr. Pedrosa, votou en contra desa urxencia. No último Pleno, aínda que se estaba a falar doutras cousas, o Sr. Pedrosa, igual que fixo no último Pleno de Vigo, insistiu en que el non votara en contra da urxencia, simplemente estivera calado. Está claro que se o Presidente da Deputación, como Presidente da Deputación e como representante do Partido Popular, di aquí que todo o Partido Popular vota en contra e o Sr. Pedrosa non di o contrario, está claro que está votando tamén en contra da urxencia e está implicándose nun tema no que é parte e ademais beneficiario, e cando menos dende o punto de vista ético pero tamén político pensamos que é un comportamento absolutamente censurable. De ter vostedes naquel día votado a favor da urxencia para que o tema fora tratado aquí, non teríamos que estar hoxe celebrando este Pleno extraordinario. Pero vostedes entenderon que, un tema que preocupa enormemente á cidade de Vigo, a toda a comarca e a todo o sur da provincia de Pontevedra, que preocupa á sociedade en xeral, ás forzas políticas e sociais, e que preocupa especialmente e con razón ós traballadores e traballadoras de Barreras, a vostedes non lles pareceu un tema urxente para ser tratado aquí e polo tanto votaron en contra. Para o BNG o proceso de privatización de Barreras é un golpe durisimo, que pode ser fatal para o futuro do sector naval vigués e para o futuro do sector naval galego, porque non estamos a falar de que se privatice unha empresa con problemas, que non funcionara, con falta de espectativas, con falta de mercado, non estamos a falar de nada deso, estamos falando da venda dunha empresa competitiva e punteira no sector, dunha empresa saneada, e saneada ademais con fondos públicos. Creo que foron máis de 7.000 millóns de pesetas os que se invertiron nos últimos anos para mellora-la capacidade productiva e tecnolóxica de Barreras, dunha plantilla que xa se viu reducida enormemente, unha plantilla que superaba as mil persoas e que hoxe está ó redor das 350, unha plantilla que está preparada e cualificada, unha empresa cunha estupenda cuota de mercado, cun traballo asegurado para varios anos e, sobre todo e hai que dicilo porque é moi importante, unha empresa que conta cuns espléndidos terreos que teñen un enorme potencial urbanístico. Con todo isto, determinados medios empresarias veñen revoloteando ó redor de Barreras cunha cobiza poucas veces disimulada. Non é de estrañar, dado o que veño de explicar, pero si que pode ser máis de estrañar ou non, depende de a onde se mire, que o Partido Popular, que o goberno español do Partido Popular teña cedido de maneira tan doada a atender esas demandas privadas e que se decidira a da-lo paso que se ten dado. Aínda que os argumentos que se esgriman sexan de carácter diferente, o certo é que o único que podemos ver é que hai uns beneficiarios, que son os compradores e os novos propietarios. E por máis que nos empeñemos en buscalos non atopamos nadie máis que se poida beneficiar de esta operación que se ten posto en marcha. Barreras, como estaleiro público, e non nos cansaremos de dicilo, é a garantía, o seguro de vida para o sector naval vigués e só dende a defensa de intereses particulares se pode ter unha visión distintas. Nos últimos seis anos Barreras tivo un volume de facturación de máis de 40.000 millóns de pesetas e superou os 1.000 millóns de beneficios; son cifras que convén ter claras sobre todo á hora de ve-las cantidades de diñeiro polas que se ten vendido. Vigo ademais ten unha experiencia clarisima e totalmente negativa, non é a primeira vez que esto nos sucede. Hai uns anos outra empresa emblemática de Vigo, o grupo de empresas Alvarez, foi tamén privatizada e de entón para aquí os traballadores e as traballadoras de Alvarez saben o que é pasar anos de incertidume, de angustia, de non saber que será, que vai pasar, de cambiar dun empresario a outro, etc., etc. Temos polo tanto a experiencia clarisima e a experiencia é absolutamente negativa e hai que aprender das experiencias e por iso os traballadores e as traballadoras de Barreras non se poden cre-lo que lle están contando. Teñen clarisima esta experiencia porque aínda a temos aí. O grupo de empresas Alvarez está aínda sofrindo ese proceso de incertidume. Ademais, todo este proceso tan rápido foi un proceso escuro, tremendamente escuro; se silenciaron, se taparon, se ocultaron que ofertas estaban sobre a mesa, que diferenciaba unhas de outras, foi un proceso polo tanto absolutamente escuro, e ademais colleuse unha data especialmente difícil, a data de Navidade, co que eso implica de desmovilización da sociedade en xeral. Escolleuse unha data estupenda, son as datas idóneas para tomar decisións que se teme que van ser contestadas. Por enriba, e con esto xa remato esta intervención, Barreras non se vende; Barreras, como din os seus traballadores e as súas traballadoras, regálase, porque con esas cifras que din antes de facturación e de beneficios se vende por 750 millóns de pesetas. É unha cifra absolutamente ridícula. A proposta de resolución que presentamos os dous grupos da oposición a esta Corporación, para que a tome en consideración e para que a aprobe, é moi sinxela e é a mesma que foi aprobada polo Pleno do Concello de Vigo a petición dos traballadores e de traballadoras de Barreras, que interviron directamente por medio do Presidente do Comité de Empresa no Pleno e esta foi a petición expresa que nos fixeron para que a aprobáramos. Así o fixemos e propoñémolo hoxe aquí esperando que corra a mesma sorte que correu en Vigo. E a proposta de resolución para alguén que non a teña lida diría nada máis que estas tres cousas: primeiro, apoiar ós traballadores de Hijos de J. Barreras nas súas xustas reivindicacións; segundo, esixi-la paralización do proceso de privatización e o mantemento de Barreras no sector público; terceiro, notifica-lo presente acordo ó Sr. Presidente do Goberno do Estado, ó Sr. Presidente da Xunta de Galicia, ó Ministro de Industria e Enerxía e ó Conselleiro de Industria e Comercio. Nada máis. Sr. Presidente.- Gracias Sra. Gandón. Ten a palabra o Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Si, buenos días. Vamos a ver. Presidente, eu xa non vou entrar en datos que deu Ana Gandón, senón en denunciar primeiro a actitude do Presidente e do Partido Popular porque, como se dixo antes, o Partido Socialista presentou aquí hai case un mes ou vinte días aproximadamente, unha moción de urxencia para que a Deputación se manifestara en contra da privatización de Barreras. Ben, curiosamente naquel momento o Partido Popular votou en contra da urxencia, non lle parecía que era un tema que debía tratarse naquel momento, posto que segundo palabras do Presidente había tempo para tratalo. Nós sabíamos que non había tempo e se me permite eu xa empezo a considerar unha anécdota que o Sr. Pedrosa votara en contra da urxencia naquel momento; digo unha anécdota porque xa se tratou en dous Plenos máis. De tódolos xeitos, teño que seguir pensando que é unha anécdota, porque cando o miro sentado aí enfrente entendo que vai a seguir participando na votación de hoxe, o cal me sorprende. Debe se-la primeira vez que unha persoa, co seu voto, se vaia a manifestar a favor ou en contra de cousas que lle interesan ó seu bolsillo particular ou lle poden interesar no futuro. Eso debe se-la primeira vez que se dá nunha Institución pública neste país. Pero bueno, vindo do Partido Popular tampouco a un lle estrañan moito estas cuestións. Sigo un pouco coa historia e o BNG e o Partido Socialista puxémonos de acordo para solicitar este Pleno extraordinario. Solicitámolo en tempo suficiente como para que este Pleno se fixera antes do 26 de decembro, que ó noso pensar tiña bastante máis sentido que facelo hoxe. Sen embargo, como o 26 era o día que o Consello de Ministros adoptaba algunha resolución sobre este tema, o Presidente, tamén supoño que defendendo intereses non só do seu propio grupo político senón, volvo a repetir, intereses personais e particulares dun compoñente da Corporación do seu propio grupo político, retrasa este Pleno ata o día 2 de xaneiro, é dicir, ata hoxe. Pero non só lle chega con retrasalo ata hoxe, senón que eu creo que é a primeira vez no que vai de mandato que o Pleno se celebra ás nove e media da mañá; á parte de se-lo día 2 de xaneiro, ás nove e media da mañá. Tamén debe ser por algo, e non sei se o Presidente nos pode contar algunha desculpa parecida á da gripe do Sr. Pedrosa do outro día. De tódolos xeitos, eu o que quería é chama-la "atención" a determinados Deputados, atención entre comillas, que se sentan hoxe aquí. Supoño que os Concelleiros do Partido Popular en Vigo que votaron en contra da privatización, seguirán mantendo o seu voto hoxe aquí. Supoño que os Alcaldes na comarca de Vigo que se manifestaron en contra da privatización como mancomunidade de Vigo, hoxe aquí seguirán mantendo o seu voto, por riba de que aquí sexan Deputados do Partido Popular, porque tamén son Concelleiros en Vigo e son Alcaldes nos seus propios pobos. Polo tanto, volvo a repetir, supoño que seguirán mantendo o seu posicionamento de voto e votarán en contra dos intereses do Sr. Pedrosa, en contra da teses oficial que mantén o Presidente da Deputación e que mantén o Partido Popular. Por agora nada máis. Sr. Presidente.- Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Moi breve, Sr. Presidente. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Por respeto a la gente que nos acompaña hoy, voy a hacer una breve historia del tema, que ya hice días pasados en el Ayuntamiento de Vigo. Es explicar un poco la historia de la privatización de esta empresa y mi participación, que se le está dando tanta importancia, en la misma. Hijos de J. Barreras es un Astillero que se construyó en Vigo hace ya más de cien años, en el siglo pasado, y que vino funcionando con regularidad hasta que en 1976, con motivo de unas grandes pérdidas por haberse metido en la construcción de dos plataformas de petróleo, se tuvo que hacer cargo del mismo el Instituto Nacional de Industria. Así se hizo público este astillero en el año 76. En ese momento el astillero contaba aproximadamente con 2.000 trabajadores. En los años 80, una parte de la plantilla de estos trabajadores, 300 en concreto, fueron trasladados a la creación de una nueva industria con capital alemán, que fue la compañía de Motores Deutch que se montó en Porriño y que desgraciadamente duró tres o cuatro años, creo recordar. El astillero sufrió todas las reconversiones navales en los últimos años hasta tal punto que, aún siendo un astillero público, pasó de 2.000 trabajadores, como decía antes, a los 355 que tiene actualmente. En 1997 se firmó entre las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras y el Ministerio de Industria un plan para todos los astilleros públicos que se conoce con el nombre PEC, Plan Estratégico de Competitividad, que implicaba una serie de medidas bastante fuertes. Por un lado, se determinaba la plantilla ideal de cada astillero público; se concedían una serie de ayudas para poder llegar a esa plantilla ideal, ayudas mediante prejubilaciones o jubilaciones anticipadas; se exigían aumentos de productividad; y por otra parte, se hacían inversiones en determinada maquinaria para el aumento de la productividad y se establecía un criterio radical impuesto por la Unión Europea, que es el siguiente: que ningún astillero público podía volver a tener pérdidas. De tal manera que si a partir de 1998 algún astillero público tenía pérdidas, tenía que cerrar o tenía que reducir drásticamente la plantilla. Y esto no era una norma nueva para los astilleros españoles, esto se empezó ya en otros países de la Unión Europea, como Alemania, nada menos, en que ya cerraron dos grandes astilleros y otros dos tuvieron que reducir al 50% su plantilla. Por lo tanto, a partir del 98 esto se va a producir desgraciadamente también en España. Desde el año 1976, cuando vine destinado yo a esta provincia como Abogado del Estado, el INI tenía la tradición o la costumbre de nombrar Secretarios de Consejos de Administración de las empresas públicas a Abogados del Estado. En 1978, cuando el Abogado del Estado anterior que estaba en este puesto se marchó destinado a Madrid, me nombraron a mi. Llevo trabajando en ese puesto, en Barreras, desde el año 1978, prácticamente 20 años. En 20 años he vivido con la plantilla de la empresa los momentos buenos, malos y regulares; en Barreras se han pasado sobre todo en estos últimos años momentos malos. La gran ventaja, que no tenía la empresa privada en este país, la tuvo Barreras durante esos años. Hubo muchos años que no había trabajo, muchos meses que no había nada de trabajo y el 28 o 29, como muy tarde, de cada mes, allí se cobraba religiosamente. Evidentemente, todo el mundo que sigue trabajando hoy en Barreras desea eso como es lógico, que haya o no haya trabajo le sigan pagando a fin de mes. Las personas que actualmente seguimos trabajando allí, y me incluyo entre ellos, éramos los más interesados en seguir siendo astillero público, no cabe duda, el día 29 de cada mes cobras. A raíz de la aprobación de este plan y de las correspondientes ayudas de la Unión Europea todos los que estamos allí dentro somos conscientes que eso se acabó y por lo tanto ya no es posible en el futuro. Además, se iba a producir tarde o temprano la privatización de todos los astilleros públicos. No se considera un sector estratégico y la línea de privatizaciones que había iniciado ya el Partido Socialista la continúa el Partido Popular. Estando así esta situación, la gente de dentro de Barreras evidentemente eran los más preocupados por el futuro de su puesto de trabajo. ¿Qué se hizo entonces?. Reunir a la mayor cantidad posible de empleados para buscar una oferta, que en caso de llevarse a cabo la privatización defendiese mejor el futuro de la empresa y con ello sus puestos de trabajo. Así se hizo y en un principio se unieron 50 empleados. A mi me hace gracia cuando en la prensa están hablando de este grupo como grupo de directivos. Como ustedes comprenderán, en una empresa de 350 trabajadores no hay 50 directivos; entre los 50 se incluyen directivos, personal intermedio y hasta conserjes, evidentemente allí hay de todo. Y este grupo de 50 empleados apostó por la búsqueda de los que consideraban mejores socios para ellos, para el futuro de ese astillero y de sus puestos de trabajo. Así, se consiguió convencer, en un sector tan difícil como es el sector de la construcción naval, a grupos importantes para que invirtiesen su dinero en el mismo y se convenció a la Naviera Odiel, que va a coger un 50% del astillero, que es un conglomorado de empresas, 50 o 60 empresas, con unas facturaciones superiores a los 60.000 millones de pesetas al año y que además está íntimamente relacionada y tiene contratos de colaboración con las mayores empresas navieras del mundo, con lo cuál era un buen socio para el astillero puesto que nos introducía en una serie de mercados muy importantes para el futuro del astillero. Se quiso integrar también en esa oferta a todo el ciclo productivo, clientes e industria auxiliar, y entre los clientes se eligió al mejor del astillero, el grupo Albacora, un grupo vasco, muy radicado también en nuestra provincia, el mayor grupo atunero del mundo, que había ya fabricado en Barreras, y sigue fabricando, hasta 22 grandes atuneros. Y para seguir integrando a la industria auxiliar se buscó al que en este momento es el grupo más importante de la industria auxiliar de la construcción naval de la Ría de Vigo, el grupo García Costas. Como ya dije antes, no le interesaba a ninguno de esos cincuenta la privatización, no tenían ninguna prisa lógicamente en la privatización. Lo que si se hizo constar muy claramente, tanto a los sindicatos como al Ministerio en Madrid, es que no se quería esa privatización, pero en el caso de que la privatización fuese adelante entonces si que nos interesaba presentar esa oferta. El Ministerio, les puedo asegurar, no tenía excesiva prisa en privatizar Barreras, no entraba dentro de los cálculos del Ministerio privatizar Barreras en estos momentos; pero curiosamente hubo dos o tres ofertas o preofertas moviendo mucho el tema, en concreto del dueño de los Astilleros Rodman Poliship y del dueño del Astillero Vulcano, que movió al Ministerio de Industria, a la vista de que existían ofertas, para la venta del astillero. En ese momento, el grupo de los cincuenta empleados coordinó ya toda la oferta y cuando el Ministerio de Industria encargó a un Banco de Negocios, como se hace desde que está el Partido Popular en todas las privatizaciones, la búsqueda de posibles ofertantes para la privatización de Barreras se recibieron en el Ministerio cinco o seis ofertas; de esas seis primeras ofertas fueron seleccionadas tres y al final por la que se decidió fue por la presentada precisamente por el grupo de empleados, con la colaboración de la Naviera Odiel, Naviera Albacora y el Grupo García Costas. Presentada esta oferta y seleccionada la misma, el Consejo de Privatizaciones dió su visto bueno y por el último el Consejo de Ministros autorizó esta venta. Hay que destacar dentro de esta oferta, porque se está olvidando, las características de la misma. Por un lado, se está pagando por el Astillero 750 millones de pesetas, se hace un ofrecimiento de ampliación de capital en tres meses de 450 millones más y se hace un compromiso por escrito de mantenimiento de todas las obligaciones derivadas del PEC, del Plan Estratégico de Competitividad. Hay un compromiso de mantenimiento de la plantilla íntegra; hay un compromiso de rejuvenecimientos de plantillas a medida que se vayan produciendo las prejubilaciones. Y existe un compromiso, que yo creo que tiene una gran importancia y que demuestra la finalidad con la que estos socios van a la oferta, de no repartir beneficios en un plazo de cinco años. Todos sabemos lo que supone este último compromiso. En un sector que es tan cíclico y dónde se puede saber cómo te va a ir en los próximos dos años como mucho, el decir que no repartes beneficios y que todos los beneficios que haya se van a reinvertir en la empresa supone una apuesta absolutamente clara por el futuro de este astillero. Si a ello añadimos la renuncia en esta oferta, que fue aceptada por el Ministerio e impuesta incluso para las demás ofertas, de que en la privatización no entrasen los terrenos ociosos de Barreras, que son más de 60.000 m2 repartidos entre Porriño y Vigo, se evitaba ya cualquier atisbo de especulación, operación urbanística posible, etc. Lo único que se privatiza es el Astillero, sin ningún tipo de terreno que tenga utilización urbanística. Por todo éllo, cuando ese grupo interno, formado por cincuenta personas en principio y que tienen un compromiso de ceder el 10% de las acciones al resto de los trabajadores del Astillero, me comentó la posibilidad de entrar con ellos, yo sabía que esto me iba a generar problemas, sabemos en qué tipo de sociedad nos movemos, fundamentalmente en Vigo más que en Pontevedra, y más que en esta Institución sabemos los políticos que tenemos en Vigo y sabía que me iba a crear problemas; así se lo comenté en su día al Alcalde de Vigo. Después de sopesar el tema creo, que no podía dejar de lado a los compañeros que durante 20 años estuve trabajando con ellos. No sería muy comprensible que haciendo ellos un esfuerzo personal y económico por defender sus puestos de trabajo, yo, que había trabajado con ellos durante esos últimos 20 años, quedara,al margen y no arriesgase poco o mucho de mi patrimonio. También conviene aclarar noticias de que yo ponía 250 millones de pesetas, que se ha oído alguna vez, que ya me gustaría ponerlas; otros hablaban de 17. La realidad, si ustedes hacen las cuentas, es bien clara. Si de 750 millones de pesetas en total, nosotros tenemos el 20%, son 150 millones de pesetas entre 50 personas. Salimos a un promedio de tres millones de pesetas. Como comprenderán, el poner tres millones de pesetas evidentemente supone un esfuerzo para todos, para mi también que vivo de mi trabajo y de un sueldo, pero yo preferí correr el riesgo político de las críticas que pudieran derivarse de ello y ayudar y poner mi grano de arena con el resto de los 50 trabajadores. Considerar que poner tres millones de pesetas en Barreras, como dijo su compañero el Sr. Príncipe en el Pleno de Vigo el otro día, me supone pasar de ser empleado a dueño, a mi me suena a cachondeo, como mínimo y permita que se lo diga. Si se considera que soy dueño de Barreras por poner tres millones allí, me encantaría. Esa es la historia, pequeña o grande, de la privatización de Barreras. Por último, me gustaría aclarar una cosa que se le dió aquí mucha importancia. Hoy la calificó de anécdota, menos mal. Yo creo que ya la calificó en su justo término. El hecho de que en una votación, no sobre el fondo del asunto de Barreras, sino simplemente sobre una moción presentada por ustedes en un Pleno, que, como saben, el Presidente el 99% de las mismas rechaza la urgencia y las manda pasar a Comisión; donde ni siquiera entré a debatir, ya no el fondo del asunto, sino ni siquiera si era urgente o no era urgente; donde no participó nadie del Grupo Popular en el debate, sino simplemente el Presidente les discutió que no la consideraba urgente y que se debería de pasar a Comisión, y se produjo la votación, votación que por cierto fué 19-8, o sea que mi voto ni hacía ni deshacía absolutamente nada, y considerar que eso es el tema transcendental de la votación a mi me da bastante risa, sobre todo cuando se olvida, Sr. González, que en el Ayuntamiento de Vigo un compañero de su partido, que trabaja igual que yo en Barreras, que por lo tanto tiene interés también en el tema, a favor o en contra, pero tiene un interés directo porque cobra todos los meses de Barreras, ese señor no sólo participó en las votaciones de la urgencia sino en todas las votaciones sobre el fondo del asunto. Yo participé en una, en la primera que se planteó aquí y sobre el tema de la urgencia exclusivamente. A lo mejor no debería haber participado y le puedo dar la razón. No me dió tiempo ni a reaccionar y en todo caso esa votación quedó 19-8, mi voto no fué decisivo. Si ese es el tema principal y no es la privatización o no privatización, entonces le sigo diciendo que me da bastante risa. Yo por mi parte nada más Sr. Presidente. Sr. Presidente.- Gracias Sr. Pedrosa. Ten a palabra o Sr. González Iglesias. Sr. González Iglesias.- Sr. Pedrosa, yo entendí cuando veníamos a este Pleno, que en todo caso el Partido Popular, y usted como Portavoz, iba a defender la necesidad de la privatización de la empresa en contra de nuestra postura, que es la de mantenernos en que la empresa siga en manos públicas. Y resulta que usted en toda su intervención se dedicó a cantar las alabanzas de la oferta en la que usted forma parte, de la oferta que está alrededor del grupo Albacora, que me parece muy bien que lo haga usted en otro foro, pero aquí no puede hacerlo, como aquí no podía votar la urgencia. Es un descaro político absolutamente escandaloso que el Sr. Presidente le haya permitido que nos esté cantando las excelencias de la oferta de la que usted forma parte. Pero para nada nos habló el Partido Popular, para nada en absoluto, de por qué o en qué basaban ustedes la privatización de la empresa. Por lo tanto, yo no se si tiene usted fijación con el Sr. Príncipe, yo no se si usted traía la intervención preparada para otro tipo de debate, que posiblemente sea eso, pero le recuerdo que el Partido Socialista pidió en el Ayuntamiento de Vigo su dimisión. Aquí no hemos pedido su dimisión, aquí yo he dicho antes que usted no debe participar ni en el debate ni en la votación. Imagínense ustedes que el propietario de cualquier terreno estuviese en un Pleno de un Ayuntamiento votando por la recalificación de sus terrenos. Sería un escándalo de magnitudes increibles a nivel de todo el Estado. Bueno, pues resulta que aquí hubo un señor que forma parte de una oferta, vota en su día en contra de la urgencia y hoy nos viene a decir que aquello fue una anécdota. Lo de hoy es gravísimo, absolutamente grave. Yo no se qué opinión tiene usted de los políticos de Vigo, le entendí un poco mala; pues fíjese, tiene muy mala opinión de usted mismo, porque usted es de Vigo y es político en Vigo también. Por lo tanto, para quién tiene mala opinión de si mismo ya no quedan muchas cosas más que responderle. Me imagino que concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, no usted, usted se manifestó de otra forma, que estaban en contra de la privatización, seguirán manteniendo su posición de voto, y me imagino que los Alcaldes de la Mancomunidad, el Sr. Vilar, el Sr. Ricón, que ya que la Mancomunidad de Vigo se manifestó en contra de la privatización seguirán manteniendo su sentido del voto y seguirán estando a favor de la posición de los sindicatos y de los trabajadores de Barreras en el sentido de que siga en manos públicas. Nada más Sr. Presidente. Sr. Presidente.- Gracias Sr. González. Sra. Gandón Menduíña. Sra. Gandón Menduíña.- A verdade é que xa o Sr. Pedrosa me sorprendeu o outro día en Vigo, pero o de hoxe, desde logo xa non sei como chamarlle, Sr. Pedrosa. Evidentemente, o asunto non é vostede, vostede é moi pouco importante, vostede é tan pouco importante coma min, é moito máis importante o tema que estamos a tratar. Pero ¿como non vamos falar de vostede de tódalas maneiras. É que non queda outro remedio. Eu pídolle ó Presidente que nos explique, polo menos o noso grupo quere saber, se o Sr. Pedrosa intervén como Portavoz do Partido Popular neste tema ou se está intervindo como Portavoz do grupo comprador, porque se é así eu pediría que alguén do Comité de Empresa de Barreras que se suba aquí a falar, que terá o mesmo dereito que o Sr. Pedrosa. A min me parece imprensentable politicamente o que acaba de facer vostede e o que fixo o outro día en Vigo, é absolutamente imprensentable. Vén aquí a contarnos exactamente como parte dunha oferta da que vostede é. ¿Vén aquí a falarnos dela o en nome do Partido Popular?. ¿Ou será que é a mesma cousa?. A ver se é que ó final é a mesma cousa e por eso toman vostedes as decisións que toman nos sitios en que as toman, porque ó mellor estamos perante unha situación dese tipo. E por enriba, ademais de virnos a falar en nome do grupo comprador, pobre Sr. Pedrosa, que é un sacrificado, non se dan conta, de repente coma nun arrebato de solidariedade decídese a meter uns millonciños aí, polos compañeiros. Pero home, por Dios, ¿como nos vén a contar esta película aquí?. E logo por enriba se atreve a dicir cousas como que os traballadores de Barreras querían, había traballo, non había traballo e cobraban igual, é comprensible que queiran cobrar ó final do mes haxa ou non haxa traballo. Ó mellor eso é o que quere vostede. Eu estou convencida de que os traballadores e traballadoras de Barreras o que queren é que a empresa vaia ben, que siga indo ben, que haxa traballo; estou segura que queren iso, como o quere toda a cidade de Vigo e penso que quere a sociedade galega, que se da conta ou que é consciente dos problemas que está tendo este país, porque estamos falando de Barreras e estamos falando do sector naval. Barreras é unha empresa punteira no sector e cunha importancia enorme. O sector naval é un sector estratéxico para Galicia, absolutamente estratéxico, pese a toda a desfeita que se vén operando, que non a iniciaron vostedes, tamén é verdade, foi iniciada polo goberno anterior, pero vostedes se sumaron a esa política, ben pola vía da privatización ou ben pola vía da reconversión, dunha forma entusiasta. Pero estamos falando dun sector estratéxico para Galicia, estamos falando do futuro para este país, ou sexa, fíxese do que falamos cando falamos de Barreras. E vostede vén, se senta aquí, e nos empeza a falar que vostede pon pouquiño. A min non me importa se vostede pon moito ou pon pouco, Sr. Pedrosa, me trae sen coidado e ademais me parece que vostede terá o mesmo dereito que calquera cidadán a participar neso. Pero vostede non está aquí coma o Sr. Pedrosa, a título persoal, este non é un sitio onde defenda os seus asuntos privados, vostede está aquí representando a un partido nunha Institución Pública. Estamos falando de cousas totalmente distintas. E por último, vou a rematar sobre as consecuencias que esto pode ter sobre o futuro do sector. Non hai máis que le-los medios de comunicación hoxe. Eu escoiteino en varias emisoras de radio cando viña camiño daquí. Comentaban que os empresarios privados do sector naval de Vigo non estaban moi dispostos a colaborar no futuro co de Barreras. Xa sei que vostede me vai dicir que son intereses, tamén os outros son intereses, pero en todo caso son as primeiras consecuencias. Nós non queremos facer de agoreros, para nada, e ogallá a pesar de todo Barreras continue no futuro moitos anos, pero creo que elementos para ter dúbidas, para ter medo, para desconfiar e para pensar que pode sucede-lo peor están servidos en bandexa. Sr. Presidente.- Gracias Sra. Gandón. Ten a palabra o Sr. Pedrosa. Sr. Pedrosa Vicente.- Muy breve, sólo para explicarle a que obedece mi intervención. Es que cuando soy aludido directamente y se me habla de impresentable, desfachatez y no se que, no tomé nota ya de más calificativos, evidentemente tengo todo el derecho del mundo a defenderme. Burro si, pero apaleado no. Ustedes me insultan, ustedes me citan, tengo todo el derecho del mundo a defenderme y además a defenderme en un tema que estoy absolutamente convencido de que tengo la razón y por lo tanto no me pienso callar ni aquí ni en ningún sitio. Ya estuve bastante callado por respeto a lo que se estaba negociando, pero no me pienso callar, ustedes no van a insultar impugnemente. Estoy absolutamente de acuerdo y soy el menos interesado en que esto saliese aquí y en ningún sitio, porque no me gusta el protagonismo, y lo deberían de saber porque me conocen desde hace tiempo; si tengo que salir es porque me citan ustedes. Si ustedes no saben hacer una crítica política a las privatizaciones, no tienen por qué derivar a temas personales, pero cuando derivan a temas personales si me van a encontrar y entonces yo no me callo. Y ¿por qué no saben hacer una crítica política?. Quizá porque no pueden, porque tienen que estar callados; su partido, Sr. González, tiene en su programa las privatizaciones, su partido empezó las privatizaciones, su partido hizo en la provincia una chapuza de privatizaciones que es precisamente lo que queríamos evitar ahora. Y porque queríamos evitar las chapuzas que ustedes hicieron en la provincia y que seguimos pagando las consecuencias todos, es por lo que vino esta oferta por Barreras, por hacer una privatización bien hecha. Y a Doña Ana le digo exactamente igual; cuando usted estaba en el gobierno de Vigo se privatizó el Grupo de Empresas Alvarez y usted no levantó la voz en contra, usted no levantó la voz en su momento, usted permitió la chapuza de GEA y ahora protesta porque se quiere hacer bien, Esa es la diferencia entre el Partido Socialista y el Bloque y el Partido Popular; queremos hacer las cosas bien y la política bien hecha y ese es todo el problema que tienen ustedes ahora, que, como no saben por dónde atacar una decisión política, tienen que derivarla a temas personales, tienen que sembrar dudas donde no las hay, tienen que decir falsedades como que Barreras ganó mil millones de pesetas. Usted no tiene ni idea de las cuentas de Barreras, Sra. Gandón, no tiene ni idea y están auditadas y están en los Registros. Vaya a verlas, haga el favor, y no engañe a la gente. Eso es lo que tiene que hacer, si quiere hacer crítica política hágala, pero hágala bien, no engañando a la gente. Nada más. Sr. Presidente. Sr. Presidente.- Gracias, Sr. Pedrosa. Hay tres que piden la palabra. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias, Sr. Presidente. Eu todo o que podo dicir é que de entrada me sorprende un pouquiño a traxectoria deste tema na Deputación, e me sorprende bastante tamén o debate que está habendo aquí. E me sorprende un pouquiño a traxectoria porque, Sr. Presidente, faltando, tampouco nos sorprende a estas alturas, á súa palabra, cando este tema veu por urxencia a finais de novembro, vostede dixo que pasara á Comisión, que se estudiara e que viría a un próximo Pleno. Eso non foi así e nos obrigou a face-la solicitude de Pleno extraordinario, que como ve estivemos demorando o máis posible, creo que foi presentada aquí o día 23 agardando que vostede cumprira coa súa palabra e non forzara a convocatoria dun Pleno extraordinario. Digo por se se lle ocurre contestar que é que non podía se-lo 26, porque a solicitude foi o 23, pudo se-lo 20, o 18 ou o 17 ou o 16, pudo ser calquera día se vostede tivera a ben cumprir co que prometera no Pleno e traelo aquí. Non o trouxo porque quería escapar dun tema conflictivo. Pero xa non nos sorprende e vou avanzando un pouquiño máis porque nese mesmo Pleno tamén ía unha moción sobre a supertaxa, que tamén dixo que ía pasar á Comisión e estamos agardando. E non é casualidade e non estou asociando os dous temas gratuitamente por meterme co Presidente gratuitamente, senón porque tanto estes dous temas coma algún máis, como Parques e Talleres en Pontevedra, etc., vostedes estiveron caladiños. Se son tan necesarios e tan bos puderon sacalo no seu momento, pero estiveron caladiños ata pasa-la campaña electoral. Unha vez que pasou a campaña electoral das eleccións galegas veñen, outra volta de torca, outra volta de palitroque ós sectores económicos deste país e podemos falar dalgún máis, agora estamos co do peixe que xa é de escándalo, nos votan porque pechan os caladeiros marroquís e a noticia é que a flota andaluza non pode pescar, que manda truco, que é certo en parte, pero a maioritaria é a galega e eso nin aparece nos medios de comunicación, ou sexa, temos outra vez os designios dos palitroques que nos están arreando por todos lados e estiveron agardando o Goberno Central en connivencia co da Xunta ou co PP galego, para deixar pasa-las eleccións e agora así en frío, en plenas vacacións de nadal, arrearnos estes palitroques. E quero referirme a algo que xa se citou, que creo que é absolutamente importante. Citáronno tanto o Sr. Pedrosa como a Sra. Gandón, que é que o sector público, dentro da UE, pode existir se o sector é estratéxico. Tanto o sector naval como o sector do leite, neste caso estamos falando do sector naval, é un sector estratéxico en Galicia, é un sector estratéxico que no seu momento non foi considerado como tal polo Goberno Español e que levou uns palitroques monumentais e nos está desmantelando sucesivamente os estaleiros, e neste caso vén vía privatización cando xa está parcialmente desmantelado. E eu acórdome, creo que foi o ano 85, 86, 84, cando foi a primeira reconversión naval, de escoitar uns cantos de sirea, no que o Sr. Pedrosa se esmerou francamente hoxe, en dicir que esto era garanti-lo futuro de Barreras, en fin, practicamente un conto de fadas, unha maravilla que se un no soupera de que vai a guerra ata resulta que o aceptaría, é dicir, que maravilla, tal como no lo conta é que é o máis mellor do mundo, pero é que o mundo xa está tan cocido de que lle conten batallas desas, porque cando foi a primeira reconversión do sector naval e a segunda sempre nos contaba que é reconvertir para despois producir con máis impulso, máis énfases, esto vai ir para adiante de maravilla, non hai máis remedio que facela e adiante. Tanta maravilla foi que pecharon uns cantos e outros non poden producir e o sector se reduciu non se sabe canto. Esa historia xa a temos como moi coñecida. O problema que estamos discutindo aquí realmente e se se vai facer dunha vez unha política, en que os sectores realmente estratéxicos de Galicia se van a considerar coma estratéxicos, ou ben vamos ter que sacrificalos en función dos intereses alleos ou de como lle conveña ó Goberno Central ou á Unión Europea. Este é o gran debate de fondo e me temo que aquí, quitando certas implicacións locais que a xente o viu máis de cerca e polo tanto pode ter comportamentos en defensa da súa zona ou do seu sector, os designios están votados. Explícome: quero dicir que quitando que en Vigo, por lavar a cara ou porque sinten o problema de cerca, o PP vigués, o Alcalde, o PP de arredores, etc., defende ou ve que neste caso non se pode seguir adiante con este proceso, moito me temo que á parte dese detalle que é de agradecer, non sei que intención hai no fondo, o que si parece claro é que eses designios están fixados hai tempo, que neste caso vén vía a privatización, pero que en xeral están fixados clarisimamente, que digamos responden a eso que se lle chama política de estado e é que os sectores fundamentais da economía galega, neste caso estaleiros pero podíamos falar do peixe, podíamos falar do agro, podíamos falar da conserva, podíamos falar doutra serie de cousas, non se consideran estratéxicos nin tan sequera importantes, están sendo usados como moneda de cambio para calquera outra cousa menos para defende-los intereses deste país. E que conste unha cousa: que non é unha postura a priori nosa en defensa do sector público; é dicir, non é un debate sector público-sector privado, polo menos nós non o plantexamos así. O que plantexamos é se é un sector estratéxico ou non é un sector estratéxico, esa é a gran cuestión. Porque evidentemente, se estamos nunha economía de mercado, un sector que non sexa estratéxico, un sector no que digamos hai unha competencia clara e que o sector funciona ben dende o sector privado, nós non nos estamos plantexando nestes momentos que teña que ser público ou todo público ou cousas así. Non é ese o debate, o problema é se é un sector estratéxico ou non é, e nós estamos convencidos que para a economía galega é un sector estratéxico, polo tanto é necesario dado como está o mercado, dado como está a propia producción e dado como están as perspectivas de futuro da Unión Europea. Nós consideramos absolutamente necesario e prioritario que se o sector público ten que desfacerse dalgún tipo de empresas, no que non sexa sector estratéxico se desfaga, pero ten que manter unha masa crítica mínima dentro dos sectores estratéxicos para que poidan tirar, para que poidan manterse, poidan ter unha perspectiva de futuro. Sr. Presidente, nós apelamos á súa responsabilidade, non nos conten contos preciosos coma o que nos contaron cando foi a primeira reconversión, que hoxe todo o mundo acepta que non foi tal reconversión, simplemente foi cepillarse pola brava o naval posiblemente máis moderno e máis competitivo de Europa que era o galego, en liñas xerais, e o menos deficitario tamén, porque así o marcaban os designios, e nos contaron tamén daquela unha batalliña preciosa, que a verdade é que se un non tiña outros datos se quedaba absolutamente helado, é dicir, pois teñen razón, non hai nada que facer. E a mitade da sociedade galega a desgracia é que o creeu, creeu que non hai nada que facer, que hai que reconvertir para poder producir e ó final a reconversión foi non producir e punto. E como xa hai esa historia, creo que hai que tela moi en conta para poder analizar ben o que é a privatización neste caso. Sr. Presidente, eu comprendo que vostede estea, ou o PP neste caso, nunha situación francamente difícil, cando o PP de Vigo por unanimidade, non estaba o Sr. Pedrosa, vota en contra da privatización. Algo querrá dicir, a ver vostedes que din agora. Como están nunha posición difícil con respecto ó do leite, porque por un lado supoño que da parroquia da que vostede é oriundo e do Concello que é oriundo moitos dos seus veciños van levar un palitroque coa supertaxa tan brutal que van ter que deixa-las explotacións, pero vostede como militante ou como cargo público do PP, primeiro, xa non quere trae-lo tema, e segundo, igual se ve na obriga de votar en contra dos intereses dos seus veciños. Póñenno a vostede nunha posición difícil, pero nas posicións difíciles é cando hai que optar e cando se ve se alguén está por defender este país ou está por defende-lo seu partido. Eu creo que a cousiña está moi clara, hai momentos difíciles en que hai que optar e vostedes verán por qué optan. Nada máis. Sr. González Iglesias.- Sr. Pedrosa, si tan mal lo hacía el Partido Socialista, si tantas chapuzas hacía el Partido Socialista y tantos errores cometió en las privatizaciones ¿por qué ustedes siguen haciéndolo?, ¿por qué lo siguen haciendo?, primera pregunta. Segundo tema, mire, Sr. Pedrosa, lo que no se puede hacer nunca es meter en el mismo saco a un trabajador de Barreras, que es Concejal de Vigo, pero que no forma parte de ninguna empresa como usted. No puede ser. Él no tiene intereses privados, y usted si los tiene. Tercer tema, a mi es que con la última frase que dijo usted me dejó absolutamente claro que es lo que está pasando aquí, y la última frase es: "para evitar la chapuza se hizo esta oferta". El Partido Socialista reconoció más de una vez y de dos que su gran error político en Vigo fué la privatización del Grupo de Empresas Alvarez, pero ya lo reconocimos. Usted concretamente lo que ahora nos dice es, y vuelvo a repetir su última frase: "para evitar la chapuza se hizo esta oferta". Aclárenos a todos si es su oferta o si es la oferta del Partido Popular y por qué en su día para evitar aquella chapuza no hicieron la misma oferta por el Grupo de Empresas Alvarez. No ve que usted, desde que empezó a intervenir en este Pleno, está defendiendo única y exclusivamente una oferta de compra. Y si el Sr. Presidente y el resto del Partido Popular no dice nada en absoluto de lo que se trata en este Pleno y le dejan hablar única y exclusivamente a usted, es que están coparticipando con usted en este tema y están a lo que dijo usted en la última frase, que hicieron esta oferta o que esta oferta se presentó, palabras textuales, para evitar la chapuza. Será la oferta del Partido Popular entonces, y entonces se acaba de desgraciar el debate en esta Institución y en todas las Instituciones que se hable del tema de Barreras. Habrá que empezar a decir que la oferta del Partido Popular es esta, según palabras del Sr. Pedrosa, a no ser que la retire. Y para terminar, hace más de cinco años, cuando los primeros rumores de venta, el Partido Socialista en Vigo se manifestó ya públicamente y claramente en contra de este tema. Por lo tanto no es de ahora. Y vuelvo a repetir, ya está bien, ya llevan ustedes dos años gobernando, dejen de hacer de oposición de la oposición, gobiernen y punto. Nada más. Sr. Presidente.- Gracias. Sra. Gandón. Sra. Gandón Menduíña.- Prométolle que é un momento. É que deixoume moi sorprendida a última parte da intervención do Sr. Pedrosa. Non sei se é falta de memoria ou se é un mentireiro, eu casi prefiro quedarme co primeiro Sr. Pedrosa, porque nos anos en que o levo coñecendo, que xa son bastantes, non pensaba que fora vostede un mentireiro, non me faga empezar a pensalo agora. Non sei por que dixo esa tontería do Grupo de Empresas Alvarez, non sei por que dixo esa tontería sobre a posición política miña e do grupo ó que pertenzo. No goberno tripartito, naquel momento, había dous grupos nacionalistas no Concello porque foi antes da integración do PSG-Esquerda Galega no Bloque Nacionalista Galego. Os dous grupos, tanto no Concello coma no Parlamento, como por activa e por pasiva, participando nas manifestacións, a posición que tivemos sobre GEA foi clarisima e se vostede non se enterou de verdade que estaba na inopia ou igual estaba de vacacións durante todo aquel proceso, porque foi clarisima. Vostede di aquí esperando que non teña moito tal, porque sabe que se o di en Vigo se mondan de risa o público en xeral e os medios de comunicación, porque saben que está dicindo unha mentira ou unha patochada impresionante que eu non me explico a santo de que vén. Eso, por se quedaba algunha dúbida, me apetecía aclaralo. Non lle dou maior importancia tampouco. Cando unha sabe que as cousas foron como foron e ademais se sabe que foron así, tampouco importa demasiado que haxa alguén que se empeñe en dicir calquera tontería ó respecto, pero digamos que prefería deixalo claro e con esto remato xa a miña intervención e tódalas intervencións, que non penso facer ningunha máis, e agardando a ver que posición de voto deciden vostedes á vista de que como Portavoz estivo falando un membro do grupo comprador de Barreras. Sr. Presidente.- Gracias, Sra. Gandón. Eu non vou a contestar absolutamente a todo o que aquí se dixo porque me parece que está máis que debatido. O Sr. Pedrosa creo que dixo moi claro que cando falaba foi por alusión persoal, pois parte do debate dedicouse a atacarlle persoalmente a este Deputado, e quérolle recordar, Sra. Gandón, que desde logo o Sr. Pedrosa é un Deputado e polo tanto pode falar sempre que pida a palabra. Dende logo, o Partido Popular non defende neste caso absolutamente ningún interese particular nin moitisimo menos; o que si está defendendo é unha política de privatizacións. Indudablemente, por coherencia política co noso partido tanto en Madrid, coma na Xunta, coma nesta Institución, non cabe dúbida que vamos a votar en contra da súa proposta, pero non estamos defendendo intereses particulares de nadie. Eu creo, Sr. González, que esto como moito pódese calificar un pouco de mala fé. Eu penso que esto é así. É certo que en Vigo votaron a favor, é certo que houbo Alcaldes que hoxe son Deputados que na Mancomunidade votaron a favor. Eu pídolle a estes Alcaldes que hoxe voten en contra e creo que non caen en contradicción absolutamente ningunha porque antes do día 26 non había o acordo do Consello de Ministros e agora si o hai e polo tanto pensen vostedes o que queiran. Dixo a Sra. Gandón que aquí se estaba xogando o futuro do país, non sei se o futuro do país galego, se o futuro do país nacional ou español, non o sei. Indudablemente a todos nos gusta ser funcionario, non sei por que, pero é a ilusión de todo español ser funcionario. Os funcionarios son necesarios, pero non todos podemos ser funcionarios e polo tanto chega o momento dunha privatización, unha privatización ben feita como se está a facer e polo tanto eu creo que aquí non hai moito que dicir. Acúsame o Sr. Mosquera que eu escapo dos temas conflictivos. Nunca escapei dos temas conflictivos e creo que o veño demostrando perfectamente ben, entre outras cousas porque non é que me gusten os conflictos, pero si os problemas, porque estamos aquí para resolvelos e creo que os estamos resolvendo aceptablemente. Conflicto é outra cousa. E polo tanto, non se preocupe, que eu non estou nunha situación difícil nin moitisimo menos. Sepa vostede que teñen un Presidente, porque creo que son un Presidente de todos, moi coherente, e estou nun partido e como o Partido Popular neste caso levaba no seu programa privatizacións, este Presidente, mentras estea neste partido, vai ser coherente e polo tanto vai defende-las privatizacións sen lugar a dúbida de ningún tipo. Polo tanto, eu creo que se debatiu bastante e pídolles a todos que voten en contra da proposta feita polos grupos da oposición, por dúas razóns fundamentais: primeira, porque temos que ser coherentes coa política do noso partido, e polo tanto vamos a ser coherentes coas privatizacións; segundo, porque neste momento é un tema decidido o día 26 polo Consello de Ministros e creo que é extemporánea, e polo tanto aqueles Alcaldes que votaron no seu momento na Mancomunidade de Vigo a favor da privatización podían ter esa razón de que non estaba aínda no Consello aprobado; neste momento está e polo tanto eu creo que é lóxico que pida a votación neste sentido ós compañeiros. Sr. González Iglesias.- Tamén moi rápido, vou ser moi breve. Sr. Pedrosa, me encanta que vostede hoxe non participe na votación, pero si participou o outro día. Supoño que se o outro día houbera a xente que hai hoxe tampouco participaría. Eso é valentía política. E Sr. Presidente, acábanos de explicar, cousa que non sabíamos, por que razón este Pleno se fixo despois do 26. Para que Alcaldes que votaron unha cousa agora se lle permitira votar outra cousa diferente. E dende logo, é certo o que dixo vostede, que posiblemente gran parte dos españois queren ser funcionarios, igual que vostede, nin máis nin menos, que é funcionario e entón é moi fácil defender posicións dese tipo desde aí. Nada máis. Sr. Presidente.- Sr. González Iglesias, como Presidente fixo o Pleno cando creo conveniente dentro da legalidade. Segundo, efectivamente eu son funcionario e hai máis funcionarios aquí, tanto no Grupo Popular coma nos grupos da oposición. Todos tivemos a mesma opción e todos pudemos ser funcionarios, uns sonno e outros non o son. Polo tanto procedemos á votación sen máis perda de tempo. Vamos a votar polo tanto os tres puntos da moción presentada polos grupos da oposición que di o seguinte: primeiro punto, apoiar ós traballadores de Hijos de Barreras SA.; segundo punto, esixi-la inmediata paralización do proceso de venta iniciado e o mantemento de Barreras no sector público; terceiro, notifica-lo presente acordo ó Sr. Presidente do Governo do Estado, Sr. Presidente da Xunta de Galicia, Sr. Ministro de Industria e Enerxía e Sr. Conselleiro de Industria e Comercio da Xunta de Galicia. Procedemos polo tanto á votación. ¿Votos en contra desta proposta?. O Grupo Popular. ¿Abstencións?. ¿Votos a favor desta proposta?. O Grupo Socialista e o BNG. Rexéitase a moción presentada polos grupos da oposición cos votos a favor deles. Sr. Secretario.- Quince votos en contra. Hay dieciséis asistentes del PP, han votado en contra quince. Se abstuvo de votar el Sr. Pedrosa Vicente. Sr. Presidente.- E a favor seis. Pero indudablemente o Partido Popular preocúpase polos problemas desta provincia loxicamente, como lle corresponde á Deputación Provincial, e en todo caso posto que a privatización é un feito, nós presentamos unha moción alternativa que di o seguinte: Unha vez que se decidiu a privatización do Estaleiro Barreras polo Consello de Administración da Sociedade Estatal de Participaciones Industriales, SEPE, polo Consello de Privatizacións e polo Consello de Ministros, nestes momentos o que o grupo provincial do Partido Popular desexa é que se restablezca canto antes a normalidade laboral, que permita seguir a Barreras tirando da construcción naval da ría de Vigo e rematen con acordo as negociacións entre os sindicatos e o Ministerio. Esto é a nosa intención, nestes momentos, de propoñerlle ó Pleno desta Excma. Deputación, posto que rexeitamos a anterior polas razóns que acabamos de dicir, aprobar esta segunda. ¿Quere intervir?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente, por cuestións de forma legais, é un Pleno extraordinario, non se pode meter nada. Se vostede tiña unha moción, tiña que metela antes. Votado o punto acabouse o Pleno, e gárdea donde lle quepa por cuestións de forma. Non se pode tratar eso. Fágao como declaración pública se quere, e non nos tome o pelo a todos, que xa empezamos a peinar canas e a estar un pouco fartos dos vaciles que nos está metendo. Gárdea donde lle quepa e se non tratara antes como emenda ó texto que viña para votar. Votada a moción, nos vamos todos, que se acabou o Pleno que é extraordinario. E a tomarlle o pelo a quen sexa. Non hai nada que discutir. Sr. González Iglesias.- Sr. Presidente, a min me parece moi ben que vostede gastara todo o tempo en deixar que o Sr. Pedrosa defendera a súa opción de oferta e que gastara todo o tempo en face-la súa intervención. Pero acabado o punto e votado, este é un Pleno extraordinario solicitado pola oposición. Vostede se quería facer algo podía presentar emendas, pero antes da votación, agora nada. Non pode presentar absolutamente nada. Empeza-lo ano 98 tomándonos o pelo, como dicía antes o Sr. Mosquera, eso é moi fuerte. Sr. Presidente.- Gracias Sres. Portavoces, efectivamente me di o Secretario que é un erro pola miña parte meter unha moción neste sentido e polo tanto como tal moción a retiro. Non había, desde logo, na miña intención tomarlle o pelo a nadie, creo que nunca o fixen nin é o meu proceder. De tódolos casos, como intentan sacarlle punta de mala fé a todo, eu, Sr. Mosquera, de verdade, pensei que se podía poñer e por eso a puxen e indudablemente non lle trato de toma-lo pelo a nadie. De acordo, o Sr. Secretario me di que non se pode meter e punto. Polo tanto levántase a sesión, moitas gracias. Por maioría de quince votos do Grupo Popular, no que se abstivo de participar na votación o Sr. Pedrosa Vicente, contra seis votos, tres do Grupo Socialista e outros tres do BNG, rexéitouse proposta dos grupos da oposición sobre a situación e futuro da Empresa "Hijos de J. Barreras", despois dun amplio debate que consumiu a totalidade da duración do Pleno extraordinario. E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Presidente, sendo as dez horas e corenta minutos do expresado día, dase por rematada a sesión e dela exténdese a presente Acta, que asinará o Ilmo. Sr. Presidente comigo, o Secretario, que dou fe. ------

 • Acta de sesión 1998/02/27_Ordinaria

  1998-02-27_Ordinaria

  Folla: 27,28 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 27 de febreiro de 1998 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día vintesete de febreiro de mil novecentos noventa e oito, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Abeledo López, reuníronse as Señoras/es Deputadas/os, Dona Carmen Avendaño Otero, D. Xosé Manuel Barros González, D. Adolfo Campos Panadeiros, Dona Ramona Castaño López, D. Xosé Costa Díaz, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, D. José Luis Fernández Lorenzo, D. Lino Fontán Mariño, Dona Ana Gandón Menduíña, D. Emilio González Iglesias, D. Oswaldo Lino González Pereira, D. Efrén Juanes Rodríguez, D. Emiliano Lage Rodríguez, D. Mario López Martínez, D. Rafael Louzán Abal, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Santiago Pazos Moreira, D. Julio Pedrosa Vicente, D. Amado Ricón Virulegio, D. Julio Sayáns Bugallo, D. Ramón Sestelo Fernández, D. Santiago Tirado Serén, D. Roberto Vázquez Souto e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten as/os Sras./Sres. Deputadas/os Dona Carmen Ferro Carballo e D. Pablo Vázquez Caride. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.4166.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Primeiro asunto da orde do día: Aprobación do borrador da acta da sesión anterior. ¿Non hai alegacións?. Apróbase polo tanto por unanimidade. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da anterior sesión, ordinaria, do día 30 de xaneiro de 1998. ------ Folla: 28,48 2.4167.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE ACCIÓN MUNICIPAL 1998-99, MELLORA E CONSERVACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 1998 E ACCIÓN COMUNITARIA 1998 [PAM, PID, PAC/ 1998] Sr. Presidente.- Pasamos ó punto dous, "Aprobación das Bases reguladoras do Programa de Acción Municipal 1998-1999, Mellora e Conservación de Instalacións Deportivas 1998 e Acción Comunitaria 1998". ¿Algunha intervención?. Ten a palabra o Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bós días, moitas gracias. Vamos a empeza-lo Pleno con máis puntos seguramente de todo o ano, pero agardemos que non sexa o máis largo ou polo menos que non sexa o máis pesado no caso de que se alargue. Nos mete aquí, dunha maneira sorprendente, tres bases no mesmo punto, e non son as máis pequenas nin moito menos. Se podían ter metidas outras por aí, once, doce, trece, catorce, quince, dezaseis, dezasete, cousas dese tipo xuntas e non estas tres, que é sorprendente que se metan xuntas. Se mete o Programa de Acción Municipal, o programa máis importante desta Deputación, que seguramente ben se merecería un tratamento aparte, co de Infraestructuras, Conservación e Instalacións Deportivas que é pequeno, que son 50 millóns, o outro son 1.470 para os dous anos, e o de Acción Comunitaria que se eleva a 100 millóns. O outro día tivemos a inmensa sorte de que o Sr. Presidente nos convocara a unha reunión de portavoces, e digo inmensa sorte non por, digamos, os resultados desa reunión, senón porque como esa reunión non existe case nunca, unha vez que existe haberá que dicir que é unha inmensa sorte, anque sexa para perde-lo tempo. Nesa reunión que teoricamente sería para intentar dentro do posible, coas diferencias que ten cada grupo, chegar a algún acordo que fixera que fosen unhas bases máis obxectivas, máis rigurosas e mellor para o funcionamento das finanzas e dos beneficiarios desta Deputación, falamos de moitas cousas con respecto ás bases, e para a nosa sospresa, chegada a Comisión, practicamente todo ou case todo o que se daba en principio por aceptado, que ó fin e ó cabo eran cousas técnicas todas, tampouco afectaban ó fondo, pero bueno, volveuse a atrás, co que se demostra que non había ningunha vontade de obxectivar ou de mellora-las bases que o grupo de goberno tiña presentadas. Non creo que sexa nin tan sequera cuestión de entrar no que se discutiu alí. Por exemplo, parecía razonable en tódalas bases que se certificara que non se pedían subvencións por outro lado, para que non houbera obras financiadas máis do tope que a Deputación en principio lle pon, sexa o 100% no PAM e o 50% noutras. Iso se quedou atrás, e quedou nunha declaración do Alcalde que non compromete a nada. Non creo que sexa cuestión de armar así un debate sobre eses matices porque sería moi enfarragoso, pero o que si quedou claro é que non houbo ningunha intención de cambia-lo funcionamento das bases, e o que é peor, das consecuencias, ou sexa, da maneira de administralas, porque as bases en sí mesmas, tódalas bases que temos aquí diante, practicamente todas, o que veñen a dicir é que repartiranse en función das necesidades e das prioridades, pero non as fixa, co cal quedan absolutamente a discreción do grupo de goberno, do Presidente, ou sexa que ó final as bases resúmense en que repartiranse segundo estime a ben o grupo de goberno e en caso de dúbida resolve o grupo de goberno. Máis ou menos é o que son tódalas bases, á parte da literatura que teñan. Polo tanto a reunión doutro día, que será a última referencia que faga a ela, a única consecuencia e intención que lle vimos, agora xa pasado o tempo e xa aquel mesmo día, é que o Presidente o único que quixo foi evitar ós seus Deputados o bochorno que sucedeu outros anos, en que na Comisión votaron en contra das emendas da oposición que eran absolutamente inevitable aprobalas porque eran absolutamente razonables, e despois no Pleno tiveron que vota-lo contrario. Entón, era a ver se había algo que corrixir para non chegar a ese bochorno. Non serviu absolutamente para nada máis e espero que sexa a última referencia, polo menos pola nosa parte, a esa reunión. Iso digamos que é unha introducción a tódalas bases, non soamente a este punto. Con respecto ás bases en concreto co que estamos aquí, Acción Municipal, as bases en sí non poñen ningún criterio de reparto; todo o que teñen é que procurarase elabora-lo reparto ou distribución das subvencións preferentemente en proporción á poboación-extensión do municipio respectivo. Parece ser que vamos a seguir, parece ser, pero non vén nas bases, que é o 60% de extensión e o 40% de poboación, ou sexa, vamos a seguir primando o que se estivo primando nesta Deputación case sempre, que é face-las contas en función de certos Concellos, única e exclusivamente en función de certos Concellos. Tamén é moi curioso, por exemplo, que ós Concellos, inda aplicado desta maneira, que non saen ben as contas, entón quítase a poboación ós Concellos de máis de 20.000 habitantes, e tamén se quedara en que si lle quita á poboación tamén as obras vaian á poboación dos núcleos urbanos. ¿Por que se lle quita á poboación?. Se quita á poboación porque se estima que os núcleos urbanos non teñen esas necesidades. Si se lle quita porque así sae mellor o reparto para beneficiar a certos Concellos, dígase abertamente. Quedamos neso e ó final tamén se volve atrás, ó parecer a consultas do Alcalde, claro; pero é que dependen de como se plantexen os asuntos. Si se plantexa o asunto dicindo que non hai nada que facer, á hora do reparto prefiren te-las mans libres para aplicarllo en cada sitio. Se a cuestión se plantexara dicindo que vamos a quita-la poboación urbana ou non a vamos a quitar, evidentemente os Alcaldes dirían que non se quite. Estoume referindo ós Concellos de máis de 20.000 habitantes agás de Pontevedra e Vigo que entran nunha conta aparte. Entón aquí as contas se fan á hora do reparto en función de que certos Concellos teñen que levar certa prima, e en función diso fanse unha serie de contas que son absolutamente atrabiliarias. Dito esto con respecto ó Programa de Acción Municipal, entramos no Programa de Acción Comunitaria que é un dos máis preocupantes desta Deputación. O Programa de Acción Comunitaria ten 100 millóns, exactamente. É un instrumento que se reparte ás asociacións, que nin tan sequera teñen que estar legalmente constituídas, senón que poden ser dous ou tres os que a pidan, e se reparte en función do informe do xefe local do PP, e vai a través da estructura do PP. Eu voume a extender agora neste punto; nos demais vou procurar ser extraordinariamente breve. Repito aquí o que xa lle dixen na reunión de portavoces. Eu chamei exactamente a cinco Concellos e a catro deles dinlle a relación de solicitantes e non lle din a relación de concedidos. Fun dándolle un por un e absolutamente tódolos Alcaldes sabían, ou supuxeron, ou acertaron, a quen se lle daba e a quen non, exactamente; e un engañouse e dixo, pois fáltame unha obra, este non pode ser, e resulta que a obra xa estaba feita, foi o único que se engañou, os demais din, este si, este si, este, este seguro, este non, estes son do PP pero están enfrentados coa liña oficial co cal non, si, non, e acertou en todos. Repito aquí o que xa dixen, e á parte que foi así teño testigos para certificar. Estiveron vostedes repartindo, ou están vostedes repartindo, esto desta maneira, sen ningún control, e incluso xa o fixeron o ano pasado e quitaron o control municipal. Se nestes momentos este plan funciona que vaia a asociación, grupo, amigos a pedir que o Alcalde lle firme se acepta que fagan a obra ou non, a pedi-la solicitude, fírmalle e a partir de aí non se entera de nada máis, non hai ningún control municipal, a pesar de que son obras municipais, e chega a extremos absolutamente clamorosos a quen se lle da e a quen non se lle da. Diránme que houbo 1.000 millóns en peticións e que só son 100, ou 2.000 ou 5.000, si, pero iso non indica nada porque aquí sempre que haxa unha subvención, anque sexa para lápices ou para gomas hai miles de solicitudes. E hai casos absolutamente paradigmáticos como, por exemplo, Redondela. Cando gobernaba o PSOE resulta que era dos Concellos onde máis asociacións pedían e levaban no PAC, e de repente, agora que non goberna o PSOE, ningunha pide, ou sexa, se revolveron tódolos problemas en catro ou cinco meses. Están aí os datos e non me estou inventando nada. Ou como Cangas, que hai tres anos que gobernaba o PP, non había ningunha concesión no PAC para Cangas, e resulta que agora que goberna o BNG en coalición co PSOE, resulta que é o que máis leva, ou sexa que agora aumentaron as necesidades en seis meses, aumentan as necesidades tremendamente e esta Deputación vírase extraordinariamente sensible ás necesidades de Cangas e insensible ás de Redondela porque están todas arregladas. Este é un plan que se utiliza como se utiliza e non hai ningunha maneira seria de controlalo. Sr. Presidente, por aí non vaia vostede a levar un disgusto, vostede ou quen firma estas obras; non se vaia a levar un disgusto con este plan porque é moi difícil de controlar tódalas obras que se fan con este plan, se é que se fan ou non, se é que se pagan sen facer, se é que se fan as que se pediron, ou se é que se fan auténticas barbaridades. Vostede sabe perfectamente que moitas destas obras non corresponden a unha obra pública nos seus términos, no proxecto, na intervención, teñen moitisimos problemas que son moi difíciles de controlar e demais. Eu creo que o máis razonable sería que este plan fora ou ben a engrosa-lo PAM ou ben, por exemplo, a pagar ós bombeiros ou ben a pagar outra serie de cousas. Nós insistimos en que este plan debe desaparecer na súa forma actual, ou se non, cando menos, que teña un control municipal estricto e non teñan as súas asociacións ou as xuntas do PP de cada sitio facendo as obras en función, ás veces, dunha cualificación, duns intereses e duns propósitos bastante difíciles de controlar. Creo que está todo dito con respecto a estes tres plans e con respecto ós demais, para non facer innecesarias novas intervencións. Dicímoslle máis ou menos o mesmo. Mire, non vamos entrar en miúdezas, haberá tempo ó largo do ano de entrar no problema. As bases non están nada atadas, o problema máis grave evidentemente é o do PAC, pero as demais bases non están nada atadas. As bases de cultura e deporte son exactamente as mesmas. En cultura tivemos que sufrir que se subvencionaran desfiles de modelos e outras cousas absolutamente peregrinas, cousa que non sucede en deportes. No mandato pasado pasaba o mesmo, ou sexa, que o problema son as bases en canto que son demasiado abertas, e o problema máis grave é despois, o asunto da súa aplicación. Pediríamoslle, por un detalle de sensatez, xa veremos como evoluciona isto, que o de Acción Comuntaria retíreo, cámbeo, hai tempo; se queren mantelo como tal Acción Comunitaria veñan para o mes que vén e se adopten unhas medidas moito máis restrictivas no sentido de que poden utiliza-los cartos con fins as veces estraños ou polo menos descontrolados, e con respecto ás demais bases, tal como vai o asunto, a nosa postura xa sabe vostede cal vai ser. Nada máis por agora, agardo que retire deste Pleno o Plan de Acción Comunitaria. Sr. González Iglesias.- Uno recuerda la reunión de portavoces y le da la risa, tiene que darle la risa o sentir que le tomaron el pelo, porque después de cuatro horas hablando de bases, llegamos a las Comisiones Informativas y resulta que cosas que ya se habían hablado y acordado, en Comisión se cambian. Uno tiene que tener como mínimo dos posibles sensaciones, una, que le han tomado el pelo, o la otra es preguntarle al Sr. Presidente y al Sr. Pedrosa, antes de cualquier otra reunión, si de verdad tienen el permiso de su grupo para acceder a solicitudes de la oposición o para llegar a acuerdos. Yo fuí testigo de alguna reunión de este tipo con otro Presidente y cuando se había llegado a acuerdos y no iba a cumplirlos al menos lo decía antes. Aquí ni siquiera se dice antes, se nos ponen por delante a ver si cuelan. No se nos dice que se habían cambiado en lo que se había acordado y nos encontramos el día de Comisión con estas historias. Qué se le va a hacer; vamos a discutir las bases y en la próxima reunión a preguntarle a usted si tiene capacidad para negociar o no. Yo no entiendo demasiado que se puedan mezclar estas tres bases porque no se parecen en nada, son cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver. El Plan de Acción Municipal se dedica a los Ayuntamientos, única y exclusivamente, y los otros dos uno sí y otro no. En el Plan de Acción Municipal, como todos sabemos, son 1.470 millones a repartir en dos años. A repartir el Presidente en dos años. Tampoco en dos años, antes de un año porque hay que repartirlo antes de mayo del 99, repartirlo, cumplirlo, lo de pagarlo es otro cantar, pero repartirlo y que los Ayuntamientos hagan obras. Es año electoral y toca; tampoco quiero decir que estemos en contra de que se hagan obras en años electorales. Simplemente a uno le llaman la atención cuestiones a las que se había llegado a un acuerdo y después aparecen cambiadas. A uno le llama la atención que en las bases propuestas por el grupo de gobierno apareciese una declaración jurada del Alcalde, algo que si se hace anteriormente al 79 hasta sería normal, pero que en esta casa, 20 años después, se sigue manteniendo. Le hicimos ver que se cambiase la declaración jurada por una certificación del Secretario del Ayuntamiento o del funcionario encargado. Eso se aceptó en aquel momento tanto por el Sr. Presidente como por el Sr. Pedrosa; lo que ocurre es que lo que plantean ustedes para aprobación del Pleno es una cosa diferente, lo que plantean es que sea una declaración del Alcalde. Bueno, ¿y por qué tanto interés en estas historias?. Muy sencillo, porque hay Alcaldes que mienten, hay Alcaldes que mienten y en su grupo hay Alcaldes que mienten. ¿Qué ocurre?. Cuando éllos hacen el informe no pasa nada, se pueden equivocar en el informe y lo decía un Alcalde de su grupo el otro día en la Comisión. Cuando la certificación la emite un funcionario se mide y evidentemente no miente, esa es la diferencia fundamental en utilizar una frase o utilizar otra frase. Después hay cuestiones de fondo, que nosotros ya le anunciamos en aquel momento que no estábamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que el Presidente pueda repartir como él quiera y fuera de plazos el 20% porque son 30 millones de pesetas sólamente en el Plan de Acción Municipal. Evidentemente, de una persona que no tiene la suficiente palabra como para asumir sus compromisos no podemos fiarnos para que reparta 300 millones de pesetas; creo que es obvio que no podemos. Después uno empieza a asustarse ya cuando ve el acta de la Comisión, la propuesta de la Comisión que viene a Pleno y ve que no es reflejo de lo que ocurre en Comisión. Digo esto por lo siguiente. En la misma Comisión Informativa se nos aclara lo que habíamos planteado de que si a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se le detraen los habitantes del casco urbano, que no pudiesen hacer las obras en casco urbano. Como el Grupo Popular llegada la Comisión Informativa, mantiene lo contrario y en tanto en cuanto Vigo y Pontevedra tienen un tratamiento diferente a este plan, el Grupo Socialista plantea una enmienda, que vuelvo a repetir, no figura en ningún sitio en el acta de la Comisión o en la propuesta que viene a Pleno de la Comisión, y la enmienda consistía en que ya que se detraen los habitantes de casco urbano, pero se pueden hacer obras en ese mismo casco urbano, nosotros planteamos que se contabilicen todos los habitantes, incluídos los del casco urbano porque llegaríamos a la paradoja de que los ciudadanos de Pontevedra o los ciudadanos de Vigo acceden económicamente a este plan por una vía diferente, que los ciudadanos de toda la provincia acceden a este plan económicamente, excepto aquellos que viven en los cascos urbanos de la población; es decir, no es nada nuevo; en todo caso, esto viene a decir, y está en la tesis del Partido Popular, que hay que primar fundamentalmente la extensión del territorio y no la población, y eso es la mayor prueba y la mayor evidencia. Lógicamente, aunque no aparezca en Comisión, el Grupo Socialista sigue manteniendo la enmienda, aunque se haya votado en Comisión. La sigue manteniendo porque entiende que debe tratarse en Pleno, vuelvo a repetir ya que no aparece en el acta de la Comisión ni en la propuesta de la Comisión, la planteamos como enmienda en el Pleno ahora mismo. Seguimos y seguimos con estas historias y nosotros le hemos planteado también de fondo que no estamos de acuerdo para nada con que los planes de la Diputación sean al 100% a los Ayuntamientos; es decir, entendemos que cuando se van a hacer obras en los Ayuntamientos, y vamos a apoyarlo con un argumento posterior, los Ayuntamientos deben participar, aunque sea en una parte pequeña, deben participar en estos planes para que sepan que les cuesta algo, y cuando algo cuesta se cuida normalmente mejor, y eso lo hacemos las personas y lo hacen también las instituciones. Después, nosotros le planteamos también que entendemos que hay que empezar a introducir nuevos componentes para obtener este reparto, es decir, no sólo extensión y población del municipio. Nosotros apuntábamos el esfuerzo fiscal. ¿Por qué el esfuerzo fiscal?. Porque de todos es sabido que hay montones de Ayuntamientos en esta Provincia que están ahora mismo en todos los planes de la Diputación, están en el Plan de Acción Especial, están en lo que era el antiguo POS, en el Plan de Cooperación, están en el Plan de Acción Municipal, están absolutamente en todos los planes, algunos llevan más de 30 años en todos los planes, y curiosamente esos Ayuntamientos siguen teniendo déficit en servicios básicos. Bien, ¿por qué?, pues muy sencillo, porque no cobran a sus ciudadanos tasas por servicios que están dando. Volvemos a la vieja tesis de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda somos aquellos que pagamos por todos los servicios que nos dan los Ayuntamientos. Ciudadanos de primera son aquellos, y normalmente coinciden con Alcaldes del Partido Popular al mando de esos Ayuntamientos, que no pagan por los servicios que les presta el Ayuntamiento, y como acceden a todos los planes y a todos los servicios pueden permitirse esas actuaciones. Nosotros entendemos que hay que empezar a corregir esos temas, pero sabemos también que es predicar en el desierto. Nadie nos va a quitar la libertad de decirlo y de plantear lo que nosotros pensamos, pero también sabemos que, como le decía antes, es predicar en el desierto. Y voy a entrar, si me permite el Sr. Presidente, en el segundo plan que es el Plan de Infraestrutura Deportiva, y si me permiten decirlo, no de Infraestructura Deportiva, es el Plan para Reparación y Conservación de Obras de Infraestructura Deportiva. Me explico. Hace seis años empiezan una serie de planes de construcciones deportivas, de instalaciones más bien grandes, pabellones de deportes, etc., etc. Se sobredimensionan esas instalaciones, se están haciendo en Ayuntamientos que no tienen actividades porque no tienen gente para hacer esas actividades y los Ayuntamientos son incapaces de mantener esas instalaciones. Por otro lado, y también lo sabemos todos, montones de esos Ayuntamientos, también coinciden con Alcaldes del Partido Popular, que no cobran el uso de esa instalación, por lo que se va deteriorando poco a poco y nadie está conservando esa instalación; entonces, aparece un plan que será, sería y es para gastos corrientes, única y exclusivamente es lo que se va a tratar con este plan. Este plan, que en principio es un parche, es un plan pequeñito, curiosamente si se fija usted, Sr. Presidente, la cláusula tercera dice: "Obligaciones de los Ayuntamientos", y entre las obligaciones de los Ayuntamientos está o estará la conservación y el mantenimiento de la instalación. Eso mismo figuraba en los planes anteriores cuando se construye la instalación, sin embargo ahora se vuelve a decir lo mismo; no se para que se dice porque por lo que parece este va a ser un camino a continuar por la Diputación. Yo quiero hacerme una pregunta, ¿qué ocurrirá cuando esta Diputación, dentro de 4 ó 5 años, tenga que empezar a hacer el mantenimiento de las instalaciones últimas que se están construyendo, como piscinas climatizadas?, ¿qué ocurrirá con eso?. Que esta Diputación será incapaz de hacerlo, de la misma forma que algunos Ayuntamientos ya son ahora mismo incapaces de mantener esas instalaciones. Seguimos en las mismas de siempre; se hace un plan para piscinas cubiertas para Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y curiosamente nos encontramos en esta institución que Ayuntamientos como A Cañiza, como Puenteareas, de golpe tienen más de 20.000 habitantes y entran en el plan. Claro, serán los primeros en no poder conservar esa instalación, no hay quien pague esa instalación. Esto es otro tema de fondo, esto es un problema de política deportiva del Partido Popular; es decir, se priman grandes construcciones, se priman construcciones faraónicas aunque no haya habitantes, y por otro lado no se quiere entrar en Convenios y en toda una serie de cuestiones como sería consorciar las instalaciones de colegios, de centros escolares públicos, consorciar esas instalaciones para uso público después de las horas lectivas, y en vez de hacer esas grandes hacer otras obras. Ahora mismo tenemos montones de pistas polideportivas en la provincia de Pontevedra y el 90% no se están utilizando, y después hay instalaciones que se hicieron a la sombra de planes de la Diputación y de la Xunta que son absolutamente ridículas, que nadie las utiliza. Hace tres o cuatro años algún pabellón había que llevaba dos años cerrado. Y vuelvo a repetir, después, cuando se utilizan, política clientelista, no se cobra el uso de las instalaciones. Pues muy bien, sigan ustedes por ahí, pero no hay institución púbica en este país que sea capaz de sostener ese camino, ninguna. Y para terminar, el Plan de Acción Comunitaria del 98. Dos cosas. Primero, el Partido Socialista históricamente está en contra de este plan. Este plan estuvo en ocasiones en la Diputación, desapareció en otras ocasiones y en momentos determinados por consejo de los técnicos de la Diputación, que decían que era absolutamente imposible controlar el gasto que había en esas obras, absolutamente imposible. Ustedes optan, no sólo por mantenerlo sino por potenciarlo. Estamos hablando de un plan de 100 millones de pesetas, un plan económicamente importante, importante para lo que va dedicado. A talones de doscientas mil da para muchos, y, vuelvo a repetir, nosotros no estamos por esa historia, pero en caso de que sigan manteniéndolo, y también se lo dijimos en aquella reunión, le planteábamos dos cuestiones, una, que las subvenciones fuesen a asociaciones legalmente constituídas, es decir, asociaciones de vecinos, comisiones de montes, etc., etc., etc., y dos, que en los diferentes Ayuntamientos haya un informe de los Alcaldes priorizando las solicitudes que corresponden a su término municipal. ¿Por qué razón?. Por una fundamental. El 90% de estas obras, al menos según figura en estas bases, van a ser obras que van a recaer en el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene que mantenerlas después, tiene que pagar el fluído eléctrico de los alumbrados públicos, etc., etc., por lo tanto lógicamente nadie mejor que los Alcaldes, sean del signo que sean, para priorizar esas obras, salvo que el Presidente de la Diputación, que no se somete a elecciones a nivel de la provincia, entienda que él tiene mayor capacidad para conocer los problemas de los Ayuntamientos o de los vecinos que los propios Alcaldes. Nosotros entendemos que no. Como estamos seguros que a todas las cosas que dijimos nos va a seguir planteando lo mismo, y por el fruto y el resultado de una reunión de cuatro horas, diga lo que diga usted ahora mismo, no podría creerle nunca, ha faltado a su palabra, por lo tanto vamos a votar en contra de este tema. Sr. Presidente.- Tiene la palabra el Sr. Costa Díaz. Sr. Costa Díaz.- Si, buenos días Presidente. Ben, en resposta ás propostas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista vou a ser breve; posto que na Comisión debatimos dabondo estes temas. En relación co do que o Sr. Alcalde faga unha declaración xurada dicindo que non houbo subvencións para estas obras doutras entidades ou doutras administracións, máis que nada se fai porque os Secretarios tardan moito debido a que teñen que revisar moita documentación, moitos expedientes, e estou seguro que as declaracións xuradas dos Alcaldes, sexan do grupo que sexan, son certas, pero moitas veces se fai por dar rapidez e trámite a estes asuntos. En relación á fiscalidade, eu penso que os Concellos eñen a obrigación,ás asociacións de veciños,de pedi-lo correspondente permiso para levar a cabo as obras. Ese permiso ten que ir acompañado dunha relación valorada e detalle das obras a levar a cabo, e se quere o Axuntamento pode facer unha fiscalización directa, á parte da que fai xa a Deputación polos seus técnicos, é máis, se non leva este trámite a cabo o Concello pódelle requerir que quite o correspondente permiso da obra que se vai realizar. Con respecto a que non se fagan actuacións coas obras do PAM nos cascos urbanos, eu penso que é unha medida discriminatoria posto que hai bastantes Concellos, uns catro polo menos, que case o casco urbano ocupa todo o municipio. Desta maneira veríanse limitados a que non poderían facer obras deste plan. Á parte diso, sería meternos un pouco nos criterios que debe segui-lo Concello, meternos un pouco na autonomía municipal. Por outra parte, saben que estes criterios están aplicados nos diversos plans que se levan a cabo con subvencións doutras administracións. Con respecto ó reparto eu penso que a extensión e a poboación son os criterios máis importantes que poden concurrir nun Concello. É certo tamén que en moitas administracións se teñe en conta a presión fiscal, como ben dicía o portavoz do Partido Socialista, pero eu creo que esto, con estes criterios, é un plan rápido, un plan dunha actuación directa e penso que con estes criterios está totalmente repartido. Tamén estou seguro de que o reparto se vai levar equitativamente, posto que me parece que vamos no terceiro Plan de Acción Municipal e os repartos que se levan feito penso que non deron grandes discusións, posto que o Sr. Presidente, no 20% ese que queda a súa disposición, fixo actuacións concretas, rápidas, problemas que xurden e temas que teñen que ter ese apartado. Con respecto a que as asociacións teñan que estar constituídas, sabemos que no rural hai un abandono total ás veces para levar a cabo a constitución de asociacións. Se este criterio se levara a cabo e se puxera estou seguro que quedarían sen pedir moitisimas subvencións, que son moi necesarias para levar a cabo pequenas obras. Estas subvencións dan lugar a que ás veces os veciños se unan máis no traballo, se unan máis incluso na amistade porque ás veces dase a considerar que hai xente que non actuaba concretamente en obras comunitarias e desta maneira ponse a traballar polo ben do seu barrio ou polo ben da súa parroquia. En canto ó que se comenta de que se había posto unha emenda ás bases e que se tratou e se votou na Comisión, neste momento non pode estar na acta da Comisión posto que inda non se levou a cabo, levarase na próxima Comisión de Cooperación, pero ó final das bases hai un escrito onde se da conta desa votación. Na Comisión se someteu a votación e por suposto foi rexeitada polo Grupo Popular e iso é criterio do Presidente se estima que se debe someter a votación de novo. Pola miña parte non teño nada máis que dicir. Ese criterio foi rechazado na Comisión e é criterio do Presidente. Ó final das bases hai un escrito que di: "durante el debate de las bases del Programa de Acción Municipal rechazáronse as propostas da oposición cos votos a favor do PSOE e do BNG e en contra o Partido Popular". Durante o debate das bases do Programa de Acción Municipal rechazáronse as propostas da oposición; quizáis non está redactado correctamente pero é un tema que se correxirá na próxima aprobación da acta. Sr. Presidente.- Vamos a ver, Sr. González Iglesias. Polo que vexo, durante o debate das bases do Programa de Acción Comunitaria rechazáronse as propostas da oposición, cos votos a favor do PSOE e do BNG e en contra do PP, polas que solicitaban que nos Concellos que se deducise a poboación do casco non se permitise aplicar subvencións no mesmo e que se impuxese data límite para a adoptación de Resolución Presidencial. Está recollido na acta, acórdase por unanimidade reduci-la data de notificación das cantidades que lle correspondan a cada Concello o 15 de abri,l así como a redacción da base segunda sobre detracción de cantidades ós Concellos e Mancomunidades por cantidades adeudadas á Deputación. ¿Que problema hai aquí?. Vostede fai unha proposta de emenda. Sr. González Iglesias.- O dictame da Comisión fala das propostas do grupo da oposición, pero non se plantexa a emenda por ningún sitio; entón me parece que non é fiel reflexo do que pasó na Comisión. Sr. Presidente.- ¿E non se recolleu?. Sr. González Iglesias.- Exactamente. Sr. Presidente.- Non se preocupe vostede, recollémola agora de viva voz e votámola. Non hai problema ningún. En todo caso eu queríalle aclarar que di vostede que na reunión que tivemos acordamos dúas cousas. Realmente acordamos, non o vamos a negar, unha, a que vostede propón agora como emenda que é que se excluia. Sr. González Iglesias.- Non, home, non. Non é iso. Sr. Presidente.- Eu entendo iso, que é que excluia a poboación dos Concellos de máis de 20.000 habitantes á hora de reparti-lo PAC, e efectivamente isto falouse. Os que estabamos nesa reunión dimos o visto bo. Sr. González Iglesias.- Se me permite aclárollo. O que falamos na reunión foi que para a concesión das subvencións, ás poboacións de máis de 20.000 habitantes se lle detraían os habitantes do casco urbano. Plantexábamos que entón non se fixeran obras no casco urbano con eses cartos. Sr. Presidente.- É o que estou dicindo eu. Sr. González Iglesias.- Non, espere. A emenda é que en función de que o Grupo Popular chega á Comisión e varía o que acordamos, o Grupo Socialista plantexa unha emenda que di que non se lle detraian os habitantes do casco urbano ós Concellos de máis de 20.000 habitantes. Posto que se se poden facer obras alí é lóxico que eses habitantes conten tamén para entrar dentro do plan, e ademais diso por outra razón, porque tanto Vigo como Pontevedra están fóra, é dicir, van ir por un plan diferente ou por unha concesión diferente e loxicamente quedarían fóra de tódolos plans soamente os habitantes dos cascos urbanos das poboacións de máis de 20.000 habitantes o que nos parecía inxusto. Sr. Presidente.- Agora entendinno. En todo caso, vou a dar unha explicación do que acordamos. Houbo un principio de acordo na reunión e logo na Comisión sostívose algo distinto nun punto en concreto. Primeiro, é certo que habíamos dado o visto bo, tanto o Sr. Pedrosa como eu e vostedes, a que nos Concellos de máis de 20.000 habitantes non se realizasen obras dentro do que é o casco urbano. Pensamos que isto non traería ningún problema, pero dímonos conta, e creo que de sabios é corrixir, que por exemplo había Concellos que saerían moi prexudicados. O máis prexudicado é Marín, se se lle detrae, se dáselle a subvención en virtude da poboación e extensión e non se lle deixa construir no casco urbano, practicamente non ten onde inverti-lo diñeiro. Segundo caso: Cangas. Cangas ten moito casco urbano e sen embargo pouca extensión.Saería prexudicado. Terceiro: saería prexudicado tamén Cambados. Entón pensamos que de sabios é corrixir e tratámolo de explicar na Comisión. Neste sentido o Presidente da Comisión creo que deu explicacións de por que dábamos este cambio. Cando habíamos comprometido unha data de resolución recordarán que logo non se cumpriu e tamén o habíamos pactado. Creo que estaba na Comisión con vostedes o Xefe do Servicio de Cooperación e explicoulles que era imposible cumprir ese prazo. En todo caso tampouco ten maior transcendencia cando eu adianto o prazo de comunicarlle ós Alcaldes, aínda que sexa de viva voz, a cantidade aproximada, que pode variar ó mellor en quiñentas mil pesetas. Vostede pode confiar na miña palabra ou non, ese é o seu problema, non é o meu, pero eu estoulle dando explicacións porque nalgún caso pensamos que non tiña transcendencia, e logo vimos a razón, unha explicouna o Sr. Lombardía dicindo que esa fecha é imposible, pero para o Alcalde tampouco ten maior importancia a resolución canto saber que cantidade de diñeiro vai a ter. Entón, Sr. González, eu teño que corrixirme cando creo que me equivoco, e se isto lévao a desconfiar da miña persoa, loxicamente ese é o seu problema. Dito isto, que creo que merecía unha explicación pola miña parte, procedemos á votación da emenda, que se non me equivoco, Sr. González, di: "posto que se detrae a poboación de máis de 20.000 habitantes que non se faga así, é dicir, que se contemple tamén a poboación posto que xa quedan fóra Vigo e Pontevedra". Esa é a súa emenda, ¿non?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Gracias, Sr. Presidente. Eu supoño que esa emenda haberá que votala ó final, polo tanto quero antes aclarar unhas cantas cousas. Sr. Presidente, teño que lamentar que cando un ten unhas razóns que non quere dicir, igual porque se lle esquenceron, e quere dar explicacións, colúmpianse ou comete erros de sumo bulto. Mire vostede, Cambados non ten 20.000 habitantes, polo tanto non se lle detrae nada, polo tanto non sáe nada prexudicado con este criterio, ten 24.000 habitantes e se lle detraen 5.000, ou sexa que podería facerlle as obras a 19.000 habitantes Marín, que efectivamente é o que máis urbano ten, ten 25.000 habitantes e quedan fóra do casco urbano 11.000; podería facerlle as obras a 11.000. Dicir que non ten onde face-las obras é unha disculpa de mala maneira. Non é ese o problema e, por favor, non se terxiverse, vamos a ve-lo asunto e vamos ó fondo da cuestión. Na reunión de portavoces, a cuestión de fondo da que se estaba falando é a seguinte: este reparto é absolutamente atrabiliario. Explícolle, datos en man. Hai Concellos nos que no reparto do PAM, cos criterios que se aplicaron o ano pasado, que supoño que serán os mesmos que se van a aplicar, máis ou menos, se levaron da orde de 13.000 pesetas por habitante, e Concellos nos que se levaron da orde de 500 pesetas por habitante, ou sexa, de 1 a 26. Se contamos Vigo vai de 1 a 100. Entón, o vostedes teñen vontade de corrixilo ou non teñen vontade de corrixilo, me da igual cal é o criterio.Como vostedes non teñen vontade de corrixilo, e precisamente esa proposta fixémola nós, era que ós Concellos que lle quite a poboación, quítallo tamén. ¿Para que?. Para que os seus Alcaldes vexan claramente que é o que lle están facendo, e aceptaron esa proposta. O espíritu da proposta non era aplicala literalmente, senón simplemente poñer sobre a mesa cal era a contradicción, e a contradicción é que se está aplicando de 1 a 100. Marín, por exemplo, aplique no casco urbano ou non aplique no casco urbano, está levando da orde de 500 pesetas por habitante, mentras que Dozón está levando 13.000 pesetas por habitante ou 12.000. Iso é o que están vostedes aplicando, están facendo as contas para que lle saian como queren; entón, a min me da igual, mire, faga a reforma que queira agora. Nós estaríamos dispostos a aceptar que o reparto fora de 1 a 4 e aplique vostede os criterios que lle dea a gana despois, de 1 a 4, por exemplo. Fíxese o que estamos dispostos a aceptar, que habitantes dun Concello levaran 4 veces menos que os doutros Concellos, porque estamos de 1 a 100, fíxese vostede. Entón, esta é unha discusión que nos vai a ocultar cal é o fondo da cuestión, que se máis de 20.000, que si menos de 20.000, que se quitalos, que se no casco urbano, que se fóra do caso urbano, que se dalos antes, non, non, o problema de fondo é o que é, cifras en man.Vostede fixo o ano pasado as contas vinte veces para que dera a certos Concellos tanto, ou sexa que lle dera moito máis, ou bastante máis, a Lalín que a Vigo, que lle dera moito máis a tal que cual, etc. Vostede sabía perfectamente a que Concellos quería