ATOPO
Rexistros actuais: 1.345.116
Obxectos dixitais dispoñibles: 494.904

ARQUIVO MUNICIPAL DE MORAÑA

Identificación

Arquivo municipal de Moraña
Rúa Santa Lucía,1. 36660 Moraña
986 553 005 - Fax: 986 553 442
Responsables: Funcionarios municipais

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 3.191
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 28.053

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 1989
Reincorporacións documentais: 1991, 2000, 2005, 2007, 2009, 2012, 2016
Reorganización (novo cadro): 2000, 2023
Informatización instrumentos descrición: 2000
Implantación do cadro de clasificación funcional: 2023

Mapa

A casa do concello é unha edificación en pedra, distribuída en baixo, planta e aproveitamento baixo cuberta, que na actualidade é insuficiente para acoller todos os servizos que presta o Concello.

Neste edificio o arquivo ocupou un pequeno espazo no baixo cuberta que se foi reducindo co paso dos anos a fin de poder situar outros servizos, o que provocou que se necesitase buscar un espazo fóra da casa do concello para a conservación documental e deixar este local para a documentación de tramitación recente ou de uso habitual.

No ano 2000 reformouse unha antiga escola unitaria no mesmo casco urbano para contar cun espazo de depósito, limpeza, tratamento e consulta dos fondos documentais conservados no Concello. Trátase dun local de máis de setenta metros cadrados, do que algo máis da metade se utiliza para colocar os estantes nos que se garda a documentación.

Neste local instaláronse, en fases sucesivas, os equipamentos necesarios para a función de almacenamento e tratamento documental; na actualidade, conta cunhas condicións idóneas de habitabilidade, seguridade, illamento, ventilación e iluminación, así como con máis de cento cincuenta metros lineais de estantes metálicos, un deshumidificador, unha mesa de consulta e un ficheiro.

En 2023 o arquivo municipal trasladouse a un edificio rehabilitado unicamente para este uso, a antiga biblioteca municipal, que se sitúa na rúa 10, preto da casa do concello, e que conta con estantes compactados, con preto de cen metros cadrados útiles e coas necesarias condicións ambientais e de seguridade para a súa función.

Plano Arquivo municipal de Moraña