ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

Fondos

 • 1. 1.-FONDOS PÚBLICOS

1.-FONDOS PÚBLICOS

Área de identificación

 • Código(s) de referencia 1

 • Título 1.-FONDOS PÚBLICOS

 • Data(s) 1438-2009 (Creación)

 • Volume e soporte 91 fondos documentais

Área de contexto

 • Nome do produtor Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra(1932-) O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra é un centro de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia. Depende orgánicamente do Departamento Territorial da Consellería de Cultura e Turismo en Pontevedra e funcionalmente da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ten a súa sede na chamada Casa dos Fonseca, no Paseo de Colón. Construído en 1910 como edificio privado, adaptado en 1955 para acoller ao arquivo e biblioteca provinciais, desde o ano 1993 destinouse exclusivamente para sede do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, constituído como tal en 1932, comezou a recibir fondos a partir de 1934. Recibe por transferencia os fondos documentais dos órganos provinciais da administración do Estado e os fondos da administración de xustiza e rexistros da fe pública na provincia. Como arquivo integrado no Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia é o destinatario dos documentos da administración autonómica territorial de Pontevedra. Custodia tamén outros fondos públicos, como os de concellos ou de corporacións, fondos privados e unha importante e relevante colección fotográfica. Considérase ou ano de 1934 ou dá súa fundación, cando ou catro de agosto ingresa ou primeiro protocolo notarial a consecuencia do Decreto do Ministerio de Instrución Pública de Belas Artes, do 12 de novembro de 1931. Vos pasos necesarios para ou seu nacemento levounos a cabo ou arquiveiro dá Delegación de Facenda e director dá Biblioteca Pública, D. Enrique Fernández-Villamil e Alegre, e xa en febreiro de 1932 tivo lugar a primeira sesión do Padroado fundacional. Desde ou local inicial cedido pola Delegación de Facenda, en 1940 proceder ao seu traslado ao Instituto Nacional de Ensino Medio por mor dás súas limitacións. A súa maior amplitude permitiu a incorporación de case todos vos protocolos centenarios dá provincia, algúns fondos particulares e ou do arquivo municipal de Tui. Non ano 1960 foi trasladado a súa sede actual. Fundación do arquivo Data: 4 de agosto de 1934 Texto legal: Decreto do 12 de novembro do 1931, sobre ou réxime e denominación dúas arquivos históricos de protocolos (BOE Núm 317, 13/11/1931)

 • Institución arquivística Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Área de contido e estrutura

 • Organización

  •	FONDOS PÚBLICOS
  
  o	XUDICIAIS
  *	Ámbito galego
  
  *	Ámbito provincial
  -	Audiencia Provincial de Pontevedra
  
  *	Ámbito de partido
  	Xulgados de primeira instancia de
  -   Vigo. Número 10
  
  	Xulgados de primeira instancia e instrución de
  -   Cambados. Número 1
  -   Marín. Número 1
  -   Pontevedra. Número 1
  -   Redondela. Número 1
  -   Tui. Número 1
  -   Vigo. Número 1
  -   Vigo. Número 2
  -   Vigo. Número 3
      Ponte Caldelas
  -   Caldas de Reis
  -   Ponteareas
  
  *	Ámbito local
  	Xulgados de distrito de
  -   A Guarda
  -   Cambados
  -   Marín
  -   Sanxenxo
  -   Tui
  -   Vigo. Número 1
  -   Vigo. Número 2
  	Xulgados municipais de
  -   Lavadores
  
  *	Xurisdicións especiais
  	Maxistraturas de traballo de
  -   Pontevedra. Número 1
  -   Vigo. Número 1
  -   Vigo. Número 2
  -   Vigo. Número 3
  -	Tribunal Provincial do Contencioso-Administrativo de Pontevedra
  
  o	FE PÚBLICA
  	Notariais
  	Distritos notariais
  -   A Estrada
  -   Cambados
  -   Lalín
  -   Ponteareas
  -   Pontevedra
  -   Tui
  -   Vigo
  -   Vilagarcía de Arousa
  
  	Rexistrais
  	Contadorías de hipotecas de
  -   A Cañiza
  -   Cambados
  -   Lalín
  -   Ponte Caldelas
  -   Ponteareas
  -   Pontevedra
  -   Redondela
  -   Tabeirós (A Estrada)
  -   Tui
  -   Vigo
  
  o	ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DO ESTADO
  
  	Ámbito galego
  -	Real Intendencia de Galicia
  
  	Ámbito provincial
  	Economía e Facenda
  -   Delegación do Ministerio de Facenda de Pontevedra
  -   Delegación do Ministerio de Facenda de Vigo
  -   Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estatística de Pontevedra
  
  	Comercio e Consumo
  -   Delegación Provincial da Comisaría Nacional de Abastecementos e
      Transportes de Pontevedra
  
  	Cultura
  -   Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
  -   Delegación Local do Ministerio de Información e Turismo de Vigo
  -   Delegación Provincial do Ministerio de Información e Turismo de Pontevedra
  
  	Educación e Investigación
  -   Delegación Provincial do Ministerio de Educación de Pontevedra
  -   Instituto de Pontevedra
  -   Instituto Provincial de Psicoloxía Aplicada e Psicotecnia
  
  	Industria
  -   Delegación Provincial do Ministerio de Industria de Pontevedra
  
  	Medio rural
  -    Servizos Forestais
  -   Xefatura Provincial do Instituto Nacional de Reforma e Desenvolvemento
      Agrario (IRYDA) de Pontevedra
  
  	Política Territorial
  -   Xefatura Provincial de Estradas de Pontevedra
  
  	Sanidade
  -   Sanidade Exterior de Vigo
  
  	Seguridade e Interior
  -   Goberno Civil de Pontevedra
  -   Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra
  -   Colonia Penitenciaria de San Simón
  
  	Servizos Sociais
  -   Delegación Provincial do Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS) de Pontevedra
  -   Xunta Provincial de Protección da Muller de Pontevedra
  -   Xunta Provincial de Protección de Menores de Pontevedra
  	Traballo (V.a.: Servizos Sociais)
  -   Delegación Provincial do Ministerio de Traballo de Pontevedra
  	Xustiza
  -   Fiscalía Provincial de Pontevedra
  -   Fiscalía Área de Vigo
  
  o	ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE GALICIA
  	Ámbito galego
  	Ámbito provincial
  	Economía e Facenda
  -   Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Pontevedra
  -   Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de vIGO
  	Servizos Sociais
  -   Delegación Provincial da Consellería de Traballo, Seguridade Social e
      Emigración de Pontevedra
  
  o	ADMINISTRACIÓN LOCAL
  	Ámbito provincial
  
  	Ámbito municipal
  *   Concellos de
  -   Pontevedra
  -   Tui
  -   Hospital de San Xoán de Deus de Pontevedra
  
  o	INSTITUCIÓNS DO MOVEMENTO NACIONAL
  -	Delegación Provincial da Fronte de Xuventudes de Pontevedra
  -	Delegación Provincial da Sección Feminina de Pontevedra
  -	Delegación Provincial do Auxilio Social de Pontevedra
  -	Xefatura Provincial do Movemento de Pontevedra
  -	Delegación Provincial de Excombatentes
  
  o	ADMINISTACIÓN CORPORATIVA
  	Cámaras agrarias
  -   Cámara Agraria provincial
  -   Cámaras Agrarias Locais de Pontevedra
  -   Irmandade de Labregos e Gandeiros de Pontesampaio
  -   Irmandade de Labregos e Gandeiros de Pontevedra
  -   Irmandade de Labregos e Gandeiros de Vilanova de Arousa
  
  	Cámaras Oficiais da propiedade urbana
  -   Cámara Oficial da Propiedade Urbana de Pontevedra
  -   Cámara Oficial da Propiedade Urbana de Vigo
  
  	Cámaras de Comercio, Industria e Navegación
  
  	Colexios profesionais
  -   Colexio Oficial de Arquitectos de Pontevedra
  -   Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo
  -   Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas e Peritos Agrícolas de Pontevedra
  
  	Corporacións sindicais
  -   Delegación Provincial da Administración Institucional de Servizos Socioprofesionais (AISS) de Pontevedra
  
  o	ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
  -   Xunta Electoral Provincial de Pontevedra
  
  o	SOCIEDADES PÚBLICAS E EMPRESAS MIXTAS

Área de condicións de acceso e utilización

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00201155936